Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-11-06

Sammanträde 2003-11-06

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

2 Medborgarförslag - Skyltar om koppeltvång för hundar

3 Medborgarförslag - Anordnande av badbrygga vid Rålambshovsparken

4 Verksamhetsplan 2004

Dnr: 101-470-03

Ärendet innehåller ekonomiska förutsättningar och åtaganden för nämndens verksamhetsområden utifrån kommunfullmäktiges fördelning och övergripande inriktningsmål.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

5 Sammanträdestider 2004

Dnr: 014-505-03

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

REMISSER/YTTRANDEN

6 Förslag till detaljplan för fastigheten Tjället 6(S:t Göransgtan 153) i Stadshagen<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 519-446-03

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planförslag som innebär att tillåten markanvändning ändras från allmänt ändamål till huvudsakligen bostadsändamål och kontor i lamellhusens entréplan. Fastigheten som är i nio plan inrymmer ett stort antal smålägenheter och har ursprungligen använts som äldreboende och därefter sjuksköterskebostäder. 1992 bildades bostadsrättsföreningen Tjället 6.

Handläggare: Christina Lundin, 508 08 066

7 Uppföljning av socialt program för att minska prostitutionen<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 519-446-03

Kommunstyrelsen har remitterat ärende om ”Uppföljning av socialt program för att minska prostitution” till stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Skarpnäck och Skärholmen samt Stadsledningskontoret för yttrande.

Handläggare: Anna-Lena Christenson, 508 08 022

8 Översyn av flyktingmottagande, sfi-verksamhet samt angränsande frågor<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 630-409-03

Kommunstyrelsen har remitterat ärende om ”Översyn av flyktingmottagande, sfi-verksamhet samt angränsande frågor” till samtliga stadsdelsnämnder, näringslivs-, socialtjänst- och utbildningsnämnden, stadsledningskontoret, Länsarbetsnämnden i Stockholm, Stockholms läns landsting, Migrations- och Integrationsverket, anordnare av flyktingintroduktion och sfri-verksamhet för yttrande.

Handläggare: Anna-Lena Christensson, 508 08 022

9 Baluba Event AB<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 621-453-03

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker att Baluba Event AB får tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap alla dagar 11.00-01.00.

Handläggare: Maria Lagerström, 508 08 447

10 Biljardpalatset<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 621-455-03

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker att Biljardpalatset får tillstånd för servering av alkohol för allmänheten alla dagar 11.00-03.00.

Handläggare: Maria Lagerström, 508 08 447

ANMÄLNINGSÄRENDEN

11 Handlingsprogram vid bemötande av kvinnor utsatta för våld

12 Arbetsplats Stockholms stad - sjukfrånvarostatistik första halvåret 2003

13 Socialstyrelsens verksamhetstillsyn i särskilda boenden

14 Arbetsmiljöverkets meddelande om att ärende har avslutats

15 Anmälan om tjänstemannabeslut - inköp över 50 000 kr

16 Anmälan av Lokala pensionärsrådets protokoll

17 Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll

18 Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

20 Anmälan av inkomna skrivelser

21 Nämndens frågor, skrivelser och rapporter

22 Information från stadsdelsförvaltningen

23 23-29 sekretessbelagda ärenden

§197 Justering

Anmäldes att protokoll från sammanträde den 25 september 2003 justerats den 3 oktober 2003. Anmäldes att protokoll från extra sammanträden den 28 oktober 2003 och 29 oktober 2003 justerats den 29 oktober 2003.

Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 11 november 2003. Mats G Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§198 Anmälan av medborgarförslag

 1. Medborgarförslag om skyltar om koppeltvång för hundar Dnr 341-479-03.

  Beslut
  Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.
 2. Medborgarförslag om bland annat anordnande av badbrygga vid Rålambshovsparken, dnr 341-480-03. Förslagsställaren deltog vid sammanträdet och kompletterade och förtydligade sitt förslag.

  Beslut
  Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.


§199 Verksamhetsplan 2004

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden fastställer budget och verksamhetsplan för 2004 och överlämnar den till kommunfullmäktige.
 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om en uppjustering av anslaget för försörjningsstöd med 6 mnkr. Orsaken är att anslaget minskats trots att det utbetalda försörjningsstödet pga lågkonjunkturen inte minskat under de senaste åren.
 3. Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag för nya förskoleavdelningar med 1,1 mnkr för Signalparken, 1,7 mnkr för Lagerlöfsgatan, 1,7 mnkr för Landstingsparken, 1,7 mnkr för Primusgatan, 0,6 mnkr för Stenkullavägen och 0,6 mnkr för Polhems Tvärgränd, summa 7,4 miljoner kronor enligt blankett i bilaga 5.
 4. Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag för planeringshem för psykiskt funktionshindrade om 2,8 miljoner kronor enligt blankett i bilaga 5.
 5. Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag för rörligt team om 1,2 mnkr enligt blankett i bilaga 5.
 6. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att teckna avtal fr.o.m. 2004 om företagshälsovård med utförare som staden har upphandlat.
 7. Internpriser för 2004 fastställs vid stadsdelsnämndens sammanträde den 11 december.
 8. Resultatenheter under 2004 fastställs slutligt vid stadsdelsnämndens sammanträde den 11 december.
 9. Stadsdelsnämndens mark- och byggdelegation upphör fr.o.m.2004 och stadsdelsförvaltningen får med anledning av detta uppdrag att se över
  delegationsbestämmelserna så att alla principiellt viktiga ärenden mark- och byggärenden behandlas av stadsdelsnämnden medan ärenden av mer rutinmässig beskaffenhet delegeras till förvaltningen.
 10. Stadsdelsnämnden gör dessutom följande klarlägganden och förtydliganden:

  Gör Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad
  Arbetet med miljöförbättringar och omställning till ekologisk hållbarhet skall stärkas. Under 2003 fattade kommunfullmäktige flera viktiga beslut. Ett nytt miljöprogram har antagits.

  Miljörevisionen skall bli en tydligare del av stadens ledningssystem. Nationella och regionala miljömål skall ligga till grund för stadens utveckling.. Stockholm skall bli en ekokommun.

  Stockholm skall utvecklas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. För att uppnå detta ska Agenda 21 arbetet i stadsdelsnämnderna åter ges hög prioritet och stärkas.

  Stadens mark och vattenområden skall användas så att natur och rekreationsvärden långsiktigt tryggas genom minimering och rening av utsläpp samt sanering av förorenade områden. Samtidigt behövs det en konsekvensbeskrivning av de effekter saneringen av Klara sjö och bottenskikten utanför Nordvästra Kungsholmen kan få.

  Stockholms grönområden är viktiga för människors hälsa och välbefinnande. Stadsdelsnämnden skall arbeta aktivt för att bevara Kungsholmens biologiska värden, skapa mervärde lokalt genom en ren fin miljö och upprätta en upprustningsplan för parkerna där det skall finnas stimulerande aktiviteter.

  En minskning av resursförbrukningen skall vara vägledande i stadens ambition att minska avfallsmängderna. Stadsdelsnämnden skall verka för att effektivisera energianvändningen och transporterna. Vid stadens upphandlingar skall tydligare miljökriterier skrivas in och vara vägledande. Inomhusmiljön skall vara sund för alla brukare och skall planeras och skötas på ett hållbart ekologiskt sätt.

  Parkprogrammet skall vara vägledande för stadsdelsnämnden. Där behandlas bl a ekologisk skötsel. Stadsdelsnämnden skall stärka sina kunskaper om hur boende och besökare i stadsdelsområdet upplever städningen av gator och parker. Denna kunskapsöversikt skall sedan till väsentlig del ligga till grund för beslut om hur resurserna för städning skall prioriteras i stadsdelsnämnden.

  Arbetet med fastighetsnära källsortering har hög prioritet och måste intensifieras i nära samverkan med fastighetsorganisationer, stadsdelsnämnden och materialbolag. Avfallstaxan måste utformas så att det lönar sig för fastighetsägare att ordna lokaler för fastighetsnära källsortering.

  Värn för äldre
  Majoriteten gav på aprilmötet 2003 ett uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheterna att organisera och finansiera en verksamhet "Värn för äldre" på Kungsholmen. Förvaltningen skriver i verksamhetsprogrammet att man avser att återkoma i ett särskilt ärende till nämnden. Vi vill på detta sätt markera att vi från majoritetspartierna fäster stor vikt vid ärendet. Frågan om gamla människors utsatthet har efter Brottsoffermyndighetens kartläggning kommit i fokus och visat att äldre både män och kvinnor är en riskgrupp som på olika sätt har svårare att skydda och försvara sig än yngre. Det är viktigt att de äldre vet vart de kan vända sig och söka stöd om de känner sig utsatta och att det finns en kunskap och medvetenhet i hela organisationen om dessa frågor. Lärdomar om hur arbetet kan organiseras kan sökas genom studiebesök där man redan är igång med liknande verksamhet. Förvaltningen bör undersöka möjligheterna att erhålla medel ur kompetensfonden för verksamheten.

  Kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen
  Kungsholmen är känd för sitt fina kvalitetsarbete inom äldreomsorgen. Det är viktigt att det arbetet fördjupas och utvecklas. Staden har tidigare utfört brukarenkäter riktade direkt till de äldre och deras upplevelse av den service de erhåller. Från majoriteten ser vi det som värdefullt att den kvalitetsuppföljning som förvaltningen genomför också kompletteras med brukarenkäter vid lämpliga tidpunkter.

  Egenregianbud vid upphandlingar
  Huvuddelen av stadsdelsnämndens äldreomsorg utförs idag av privata utförare. Det är en konsekvens av att den borgerliga majoriteten, numera minoriteten, förbjöd egenregianbud vid upphandlingar inom äldreomsorgen. Vi återställer nu tingens rätta ordning. Egenregianbud skall alltid lämnas vi upphandlingar inom äldreomsorgen.

  Kingside
  De lokaler som tidigare inrymde danspalatset Kingside på S:t Göransgatan 153. står för närvarande tomma. Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att stadsdelsnämnden förhyr lokalen. En möjlighet finns här att  ordna en  träffpunkt för ungdomar. Ett" danspalats" och aktivitetscentrum för de unga skulle med fördel kunna kompletteras med seniordans på eftermiddagarna.

  Flexibel skolstart
  Vi är inte odelat positiva till förslaget till flexibel skolstart. Försöksverksamhet med höst/vår intagning pågår för närvarande i några av våra grannkommuner. Möjligheter finns därför att avvakta hur de försöken utfaller och därigenom vinna erfarenhet innan en så genomgripande förändring genomförs.

  Alla barn som vill får åka på kolonivistelse
  Alla barn som så önskar ska erbjudas plats inom sommarkoloniverksamhet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Ärendet innehåller ekonomiska förutsättningar och åtaganden för nämndens verksamhetsområden utifrån kommunfullmäktiges fördelning och övergripande inriktningsmål.


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 oktober 2003, dnr 101-470-03.


FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Annika Stude (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag med klarlägganden och förtydliganden.
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett förslag från moderaterna. Mats G Nilsson m.fl. (m) yrkade dessutom bifall till punkt 11 i folkpartiets förslag med innebörden att stadsdelsnämndens institutioner inte ska befatta sig med graffiti.
Per Höjeberg m.fl.(fp) yrkade bifall till ett förslag från folkpartiet.
Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till folkpartiets förslag med undantaget att antalet stadsdelsnämnder bör vara 16.
Birgitta Borg (kd), Mats G Nilsson m.fl. (m) och Per Höjeberg m.fl.(fp) lämnade dessutom ett gemensamt uttalande om stadens kompetensfond.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde först de fyra huvudförslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt det gemensamma förslaget från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

Ordföranden tog därefter upp folkpartiets, moderaternas och kristdemokraternas yrkande om graffiti och fann att nämnden hade beslutat att avslå förslaget.

Beslut i denna del

Stadsdelsnämnden avslår folkpartiets, moderaternas och kristdemokraternas förslag om att stadsdelsnämndens institutioner inte ska befatta sig med graffiti.

RESERVATIONER
Mats G Nilsson m.fl. reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag,

Att därutöver anföra;

Kungsholmens stadsdelsnämnd har en god ekonomi och även 2004 ser ut att kunna bli ett förhållandevis gott år ekonomiskt för Kungsholmens stadsdelsnämnd. Men det är viktigt att ha i åtanke att ekonomin just nu är god p.g.a. sjunkande kostnader för äldreomsorgen och att detta inte är en långsiktig källa för ekonomisk förstärkning.

Stadsdelsnämndens ökade ram är låg, endast 0,5 procent, och detta kommer att innebära påfrestningar de kommande åren. De flesta stadsdelsnämnder i Stockholm kommer under innevarande år att gå med underskott, oklart med hur mycket. Detta sker trots att stadshusmajoriteten utlovat nya satsningar på stadsdelsnämnderna. Stadsdelsnämnderna verkar helt enkelt nästan alltid gå med underskott.

Uppdelningen av Stockholm i stadsdelsnämnder är konstlad och felaktig. Den mellannivå med extra byråkrater och extra politiker som stadsdelsnämndsorganisationen innebär, ger inte ökad demokrati, eller ökat inflytande för medborgarna. Den innebär ökade kostnader, ineffektivitet och hinder för medborgarna.

Ett grundläggande och demokratiskt problem med stadsdelsnämnderna är att nämnden är en demokratisk chimär. Ofta kommer medborgare för att uttrycka åsikter till "sina" lokala politiker för att finna att det inte alls är de som beslutar. Det blir inte bättre om politikerna utger sig för att vara makthavare över sådant de inte har befogenheter för.

Stadsdelens lokala politiker bör tillvarata stadsdelens specifika frågor och företräda lokalbefolkningen. Konkret innebär detta exempelvis att stadsdelsnämndens lokala förtroendevalda borde stå enade i kampen för att bevara Janne Lundqvists tennishall. Sedan 30-talet har det spelats tennis på den marken och de planer som finns att riva hallen, helt eller delvis, bör givetvis bemötas av en enig lokalpolitisk opinion.

Stadsdelsnämnderna bör avvecklas. Det första och mest självklara är att organisationen i sig kostar. Det blir fler möten och fler politiker att avlöna. Det blir fler tjänstemän som utför liknande uppgifter på olika håll i staden. Detta tar resurser som bättre behövs i den faktiska verksamheten.

Uppdelningen och budgeteringen i stadsdelar medför också hinder för medborgarna och problem för stadsdelsorganisationen. Att stockholmare i behov av olika stöd ska kunna röra sig inom staden är självklart. Men det skapar problem för budgethållningen i stadsdelsförvaltningen. I vissa fall hindras elever från att gå i skola i andra stadsdelar för att budgetindelningen i stadsdelsnämnder lägger hinder i vägen.

Stadsdelsnämnderna är det sämsta av två världar. De splittrar verksamheter som bättre sköts centralt, och centraliserar makten över beslut som bäst fattas direkt av medborgarna.

Med en modell där resurserna förs direkt till verksamheterna enligt medborgarnas val utan att passera en byråkratisk nämndsorganisation kan valfriheten ökas, den ekonomiska rundgången minskas och det medborgerliga inflytandet stärkas.

Därför bör den politiska stadsdelsnämndsorganisationen avskaffas utifrån målsättningen att allt som kan beslutas bättre eller lika bra av enskilda invånare också skall beslutas av dem - inte av de politiska församlingarna. All verksamhet utom myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner skall upphandlas i konkurrens.

Staden skall skapa förutsättningar för att ge alla så stor valfrihet som möjligt. Den enskildes valmöjligheter och information om dessa möjligheter skall väsentligt öka inom äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, skola och förskola.

Framförallt inom de områden som är gemensamt finansierade är det viktigt att friheten att välja finns. Invånarna i Stockholm skall erbjudas välja utförare inom förskolan, skolan, äldreomsorgen och omsorgen om de funktionshindrade. Finansieringen skall ske gemensamt men valet av utförare, kommunal eller privat ska fattas av den enskilde och dess familj.

Den ekonomiska ersättningen från staden ska gå direkt till utföraren efter invånarens val, inte via stadsdelsnämnder eller annan onödig byråkrati.

Samarbetet med Stockholms läns landsting skall utvecklas. Det är i grunden inte bra att det finns två olika organisationer som i vissa frågor överlappar varandra i Stockholm. Gemensamma utskott mellan kommunen och landstinget skall inrättas för att säkerställa att ingen hamnar mellan de olika huvudmännen inom omsorgerna.

Lokal kulturverksamhet bör överföras centralt till kulturnämnden. Idrotts- och fritidsfrågor samt stadsmuseinämndens verksamhet integreras i kulturnämnden som blir en kultur- och idrottsnämnd. Graffiti på allmän plats eller annans egendom är skadegörelse och skall därmed också behandlas som det.

De uppgifter som stadsdelsnämnderna har i form av individärenden och som handhas av de sociala delegationerna kommer att skötas av sociala distriktsnämnder.

Parkskötsel, snöröjning samt städning av gator och parker bör samlas centralt i staden i syfte att maximera utnyttjandet av resurser och kompetens. Vi är övertygade om att detta, i kombination med bland annat ökad dagsstädning av större ytor, leder till ett renare Stockholm.

Vi vill minska byråkratin genom att administrationen av förskolan, skolan och omsorgen om funktionshindrade lyfts från stadsdelsnämnderna så tillses också att verksamheten ges till lika villkor oavsett form och oavsett var i staden man bor. Att minska byråkratin ökar valfriheten och frigör resurser som kan användas direkt i verksamheten och på det sättet höjer vi kvaliteten inom skolan, förskolan och omsorgen om de funktionshindrade.

Syftet med vårt förslag är att minska byråkratin. Genom att integrera nämnder och flytta makten från stadsdelsnämnden till de enskilda hushållen kan väsentliga resurser sparas. Dessa kan i stället användas för att höja kvaliteten i verksamheterna samt skapa utrymme för skattesänkningar.


Per Höjeberg m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:

 1. att stadsdelsnämnden antar verksamhetsplan för 2004 enligt Folkpartiet liberalernas budgetförslag.
 2. att stadsdelsnämnden arbetar för att marknaden för privata alternativ i välfärdssektorn åter öppnas genom att uppmuntra entreprenader och enskilda alternativ.
 3. att barngrupperna i förskolan minskas och att ett maxtak för barngrupperna införs.
 4. att stadsdelsnämnden verkar för att en förskolepeng snarast införs i vår stadsdel.
 5. att föräldrars val och önskemål skall styra inriktningen och utbudet av förskolor.
 6. att omförhandling sker med gatu- och fastighetskontoret om att inte riva förskolan på Luxbacken 2 och Gunghästen på Lilla Essingen.
 7. att den kommunövergripande hörsel- och dövförskoleverksamheten ska finnas kvar.
 8. att stadsdelsnämnden prioriterar grundskoleverksamheten och höjer skolpengen enligt folkpartiet liberalernas budgetförslag med 11,1 % för skolår 0-5 och 10,6% för skolår 6-9
 9. att beslutet att avskaffa stockholmsproven i svenska rivs upp och att alla planer på att avskaffa stockholmsproven i engelska och matematik genast stoppas och att ett program för kontinuerlig utvärdering och kunskapskontroll i grundskolans alla årskurser utarbetas.
 10. att en garanti införs om en mobbningsfri skola på Kungsholmen.
 11. att stadsdelens institutioner inte skall befatta sig med graffiti eller annan drog- och brottsrelaterad verksamhet och göra tydligt för ungdomarna att detta inte hör hemma i den av stadsdelen drivna verksamheten samt att allt klotter på de platser och ytor som stadsdelen ansvarar för ska saneras inom 24 timmar.
 12. att budgeterat bidrag till äldreomsorgen används till utökad hemtjänst och avlastning för anhörigvård.
 13. att förvaltningen omfördelar budgeten till förmån för omsorg om funktionshindrade från verksamheter som inte är prioriterade.
 14. att Kungsholmen ska bli en föregångare när det gäller tillgänglighet för funktionshindrade i staden samt att genomföra en kartläggning med åtgärdsförslag över brister i tillgängligheten.
 15. att eftersträva lika villkor för egen och extern regi när gäller insatser för kompetensutveckling för anställda inom äldreomsorgen.
 16. att förvaltningen ansöker om 300 tkr från HIV/aidsanslaget hos Socialtjänstnämnden för att delfinansiera överenskommelsen om gemensam ungdomsmottagning.
 17. att en konstant översyn görs av om antalet skräpkorgar utomhus täcker behovet, samt att skadade eller förstörda ofördröjligen byts ut.
 18. att därutöver anföra

Det ekonomiska läget i Stockholm är mycket bekymmersamt. År 2004 minskar våra gemensamma resurser, och detta slår extra hårt mot stadsdelarna. Därför är det nu viktigare än någonsin med en tydlig politisk prioritering av de verksamheter som är viktigast för medborgarna. Folkpartiets budgetförslag innebär ekonomiska förstärkningar av förskola, skola, äldreomsorg och socialt arbete. För att göra detta möjligt krävs att stora förändringar görs i Stockholms politiska organisation samt ett ansvarstagandet i ledarskapet.

En stor del av den politiska byråkratin går att effektivisera genom en sammanslagning av nämnder, både i stadsdelarna och facknämnderna. Genom sammanslagningar kan nämnderna spara administrativa kostnader och göra ett mer effektivt arbete. Inom flera delar av staden har uppdelningen och gränsdragningen av stadsdelsnämnderna inneburit gränsdragningar som inte är logiska. Folkpartiet vill utreda detta vidare, men gör bedömningen att de 18 stadsdelarna kan slås ihop till tolv.

I stadsdelens budget krävs en tydlig prioritering av kärnverksamheterna. Skola, förskola, äldreomsorg och social omsorg måste rimligen vara viktigare än Agenda 21-kontor, konsumentupplysning och lokala kultursamordnare.

Förskola
En minskning av barngrupperna i förskolan prioriteras högt av folkpartiet liberalerna. Vårt mål för 2004 är inte bara att förhindra en överinskrivning under våren, utan att även reellt minska av antalet barn i barngrupperna. Ett maxtak för barngruppernas storlek bör införas. Ett rimligt tak bör vara 14-15 barn i småbarnsgrupperna och 18-19 barn i grupperna för större barn. Vi har därför i vårt budgetförslag avsatt medel för detta och föreslår bl.a. att schablonen höjs med 5 %. Vi ser det inte som acceptabelt att föra över medel från äldreomsorg och grundskola för att uppnå detta mål. Dessa verksamheter behöver väl sina resurser. Vi vill dessutom att stadsdelsnämnden ska verka för att en förskolepeng snarast införs i vår stadsdel, såväl som staden i övrigt.

Föräldrars val och önskemål skall styra inriktningen och utbudet av förskolor i Stockholm. Kvaliteten i verksamheten garanteras bäst genom en mångfald av förskolor med skiftande inriktning. Etableringsfrihet för enskilda alternativ i kombination med likvärdiga villkor är en förutsättning för valfrihet. Det idiotstopp mot avknoppning som införts i staden innebär att kvaliteten inom förskolan blir lidande, och likriktningen ökar.

Folkpartiet anser det helt galet att Luxbacken 2 och Gunghästen ska rivas. Det saknas samarbete och samförstånd hos stadens myndigheter. Det finns tillräckligt med parkmark på Lilla Essingen för att också rymma två fristående förskolor.

Döv- och hörselförskolan är en för staden unik verksamhet som måste finnas kvar. Det är av stort värde att barnen med lek tränas in i de hörselskadades livsform. Ju yngre barnen är desto lättare blir det för dem i framtiden. Eftersom förskolan är en kommunövergripande verksamhet bör extra medel ansökas för att täcka resekostnaderna.

Grundskola
Trots fina ord om att grundskolan tillhör de områden majoriteten vill prioritera kommer stadsdelens grundskolor i praktiken att få känna på nedskärningar. I majoritetens budget för 2004 höjs skolpengen, de pengar som är öronmärkta till skolan för undervisning och lärarlöner, med ungefär en procent. Detta kommer inte ens att täcka löneökningarna i skolan. Satsningarna är så blygsamma att de leder till kraftiga nedskärningar. I folkpartiet liberalernas budgetalternativ väljer vi att prioritera grundskolan och satsar därför 110,7 miljoner kronor mer än majoriteten på skolan. Med den satsningen höjs skolpengen för skolår 0-5 med 11,1 procent och skolpengen för skolår 6-9 med 10,6 procent. Med våra ekonomiska ramar finns det en reell chans att uppnå de mål verksamhetsplanen ställer upp.

Eleverna skall nå målen för varje årskurs inte enbart efter årskurs nio, då är det för sent att fånga upp dem som inte klarar kraven. För detta krävs en kontinuerlig utvärdering och kunskapskontroll, något som helt saknas i verksamhetsplanen. Stockholmsproven är en viktig del i denna kunskapskontroll och en garanti för undervisningens kvalitet och en likvärdig betygssättning över hela staden. Beslutet att avskaffa stockholmsproven i svenska måste därför rivas upp och alla planer på att avskaffa stockholmsproven i engelska och matematik måste genast stoppas. Små undervisningsgrupper, bra kontakter med hemmen och sommarskolor kan aldrig ersätta en kontinuerlig kunskapsutvärdering.

I verksamhetsplanen saknas konkreta mål för att komma till rätta med mobbning. I verksamhetsplanen blandas detta viktiga arbete ihop med ett allmänt värdegrundarbete, vilket inte riktigt är samma sak. Mobbning kräver särskilda insatser och mål. Folkpartiet liberalerna vill att en garanti införs om en mobbningsfri skola på Kungsholmen.

Graffiti och klottersamering
Stadsdelens ungdomar har en självklar rätt till inflytande, allt arbete för att förbättra detta stödjer vi helhjärtat. Det är dock viktigt att klara gränser från början dras upp för vad som är påverkbart och vad som inte är förhandlingsbart. Till det som inte är förhandlingsbart hör graffiti i alla dess former. Detta är helt enkelt något stadsdelens institutioner inte skall befatta sig med, utan snarare göra tydligt för ungdomarna att den här typen av drog- och brottsrelaterad verksamhet inte hör hemma i den av stadsdelen drivna verksamheten. Vårt vuxenansvar kräver att vi är mycket tydliga på den här punkten.

Klotter är ett allvarligt problem, inte minst ur ett socialt perspektiv. Klottret förfular stadsmiljön, gör bostadsområden nergångna och kollektivtrafiken ogästvänlig. Det skapar en känsla av otrygghet och förslumning. Kampen mot klottret är central i arbetet med att förhindra att barn och ungdomar dras in i grövre brottslighet. Stadsdelen bör arbeta aktivt med att omedelbart sanera allt klotter. Målet måste vara att allt klotter ska saneras inom 24 timmar.

Ungdomsmottagning
Det är glädjande att vår stadsdelförvaltning ingått avtal med en mycket bra ungdomsmottagning på Östermalm. Eftersom skolornas ungdomsmottagning inte längre håller sin kvalitet ska de heller inte ha så stort anslag från HIV/Aidsanslaget. Istället anser vi att förvaltningarna på Norrmalm och Kungsholmen söker, förslagsvis, 300 tkr vardera från Socialtjänstnämndens HIV/Aidsanslag. Andra nämnder söker årligen bidrag för sin egen eller för del i gemensam ungdomsmottagning.

Äldreomsorg
En av stadsdelens främsta uppgifter är att se till att det finns äldreomsorg av god kvalitet för de äldre, som behöver service, omsorg och vård. Det innebär att äldreomsorgen skall präglas av inflytande, individualisering, trygghet och valfrihet.

Under förra mandatperioden lades en ny kurs för Stockholms äldreomsorg. Den enskilda människan sattes i centrum. Valfrihet i hemtjänsten, en strategi för kvalitetsutveckling, planering för valfrihet i boendet, kraftfull utbyggnad av antalet platser, inrättandet av en äldreombudsman och stora ekonomiska tillskott är något av allt som genomförts.

I verksamhetsplan för 2004 beräknas ett överskott med 4 miljoner kronor som ska överföras till omsorg om funktionshindrade. Detta är inte försvarbart med tanke på att båda verksamheterna är prioriterade. Det finns stort behov av avlastning för anhöriga som vårdar en äldre och sjuk familjemedlem i hemmet. Detta sparar både mänskligt lidande och mycket pengar åt samhället. Fler äldre vill fortsätta vara kvar i hemmet. Tendenserna till en striktare biståndsbedömning som antytts får inte förekomma. Alla ska ha en korrekt bedömning utifrån sina behov av omsorg. Ett eventuellt överskott efter justeringar inom dessa områden bör överföras till handikappomsorgen.

Inom såväl äldre- som handikappomsorgen bör det vare ett generellt åtagande från stadsdelsnämndens sida att äldre människor ska garanteras valfrihet i äldreomsorgen. Vidare bör stadsdelsnämnden åta sig gentemot brukare i äldre- och handikappomsorgen att de ska ges möjlighet till en trivsam vardag i hemlik miljö. Alla som önskar ska också ha självklar rätt till eget rum.

Utvecklingen av kompetensen hos äldreboendenas personal är betydelsefull, både för personalens trivsel och för att vårdtagarna skall få bästa möjliga vård. Det är därför allvarligt att endast 11% av vårdpersonalen på Kungsholmen får del av pengarna från kompetensfonden. Även utifrån ett konkurrensperspektiv är det oacceptabelt att inte de privata vårdtagarna får del utav pengar för kompetensutveckling, vilket de fick under förra mandatperioden. Det ger en konkurrensfördel för egendriven verksamhet och stryper möjligheterna till privata alternativ inom denna sektor.


Omsorg om funktionshindrade
Valfriheten för människor med funktionshinder måste öka. Fortfarande råder brist på bostäder, vilket minskar möjligheterna att välja mellan olika boendeformer. Arbetet med att få fram fler bostäder, inte minst gruppboende, måste fortsätta. Också möjligheten att välja boende i olika stadsdelar måste stärkas. Den som får hjälp i det egna hemmet skall själv få välja vilken hemtjänstgivare man vill anlita. Folkpartiet föreslår att Kungsholmens stadsdelsnämnd ska bli en pilotstadsdel när det gäller handikapptillgänglighet. En kartläggning av alla tillgänglighetsbrister i den yttre miljön samt i offentliga verksamheters lokaler bör göras med förslag till åtgärder.

Gatu- och parkskötsel
Det är bra att nedskräpningen i stadsdelen uppmärksammas. Vi kan tyvärr dock inte räkna med mer än marginella förbättringar genom olika former av annonskampanjer. Vad som behövs är helt enkelt fler skräpkorgar. Det är därför nödvändigt att en konstant översyn görs av om antalet täcker behovet, samt att skadade eller förstörda ofördröjligen byts ut.

Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till folkpartiets förslag med undantag för att antalet stadsdelsnämnder bör vara 16.

Mats G Nilsson m.fl. (m), Per Höjeberg m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig dessutom mot nämndens beslut att avslå punkt 11 i folkpartiets förslag med innebörden att stadsdelsnämndens institutioner inte ska befatta sig med graffiti.

UTTALANDE
Birgitta Borg (kd), Mats G Nilsson m.fl. (m) och Per Höjeberg m.fl. (fp) lämnade följande gemensamma uttalande:

Kompetensutveckling skall vara ett prioriterat område inom stadens/stadsdelens alla verksamhetsområden, oavsett drift i egen eller privat regi, och på så sätt vara till nytta och gagn för alla invånare. Den kompetensfond om 2 miljarder man tillskapat av intäkter från "Birka"-försäljningen skall naturligtvis komma all personal till del. Oavsett vad man tycker om att ha en engångsfinansiering från eget kapital och så kallat bokslutsöverskott till löpande driftutgifter skall utvecklingen vara tillgänglig att söka för alla medarbetare.

Stadsdelsförvaltningen har föredömligt påpekat detta för ansvariga tjänstemän på kompetenskansliet, som uppenbart har en annorlunda åsikt än enligt uppgift ansvariga politiker . Vid en förfrågan i sdn-möte under våren fick oppositionen klartecken från majoriteten ( läs Billström) att kompetensfonden var tillgänglig för alla. För de äldre på Kungsholmen kommer den tänkta kompetenshöjningen bar en liten del till godo om inte kompetenskansliet får ändrade direktiv!?

Ett klargörande i frågan från majoriteten är på sin plats.

RÖSTFÖRKLARING
Jari Visshed m.fl. (s) lämnade följande röstförklaring:
Vi socialdemokrater accepterar inte klotter men vill ej göra samma kategoriska fördömande av graffitin som görs i förslaget från folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna.

§200 Sammanträdestider 2004

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden sammanträder under 2004 på följande datum: 22 januari, 19 februari, 25 mars, 22 april, 18 maj, 15 juni, 26 augusti, 23 september, 4 november och 9 december
 2. Sammanträdena börjar kl 19.00. Innan varje sammanträde hålls en öppen frågestund, som börjar kl 18.00. Sammanträdena hålls i Bolinderssalen, Bolinders plan 1.

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande 27 oktober 2003.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordföranden föreslog att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag med ändring av sammanträdesdatum i juni och december.

Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag med den ändring som presenterades vid sammanträdet.

§201 Förslag till detaljplan för fastigheten Tjället 6<br>(S:t Göransgtan 153) i Stadshagen

Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen

ÄRENDET
Stadsbyggnadskontoret hade upprättat ett planförslag som innebar att tillåten markanvändning skulle ändras från allmänt ändamål till huvudsakligen bostadsändamål och kontor i lamellhusens entréplan. Fastigheten som är i nio plan inrymmer ett stort antal smålägenheter och har ursprungligen använts som äldreboende och därefter sjuksköterskebostäder.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 oktober 2003, dnr 311-495-03.

§202 Baluba Event AB

Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

Stadsdelsnämnden tillstyrker att Baluba Event AB får tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap alla dagar 11.00-01.00.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen föreslog att stadsdelsnämnden skulle tillstyrker att Baluba Event AB skulle få tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap alla dagar 11.00-01.00.

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 oktober 2003, dnr 621-453-03.

§203 Biljardpalatset

Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

Stadsdelsnämnden föreslår att Biljardpalatset får tillstånd för servering av alkohol för allmänheten alla dagar 18.00-01.00 under ett års prövotid.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 oktober 2003, dnr 621-455-03.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Annika Stude (v) föreslog att Biljardpalatset skulle få tillstånd för servering av alkohol för allmänheten alla dagar 18.00-01.00 under ett års prövotid.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag under ett års prövotid.


BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt det gemensamma förslaget från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

RESERVATIONER
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) reserverade sig mot beslut med hänvisning till sitt yrkande att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.


Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot beslut med hänvisning till sitt yrkande att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag under ett års prövotid.

UTTALANDE
Per Höjeberg m.fl. (fp) deltog inte i beslutet och lämnade följande uttalande:

Ärendet är ofullständigt berett, varför en återremiss är önskvärd, så att stadsdelsförvaltningen ytterligare kan undersöka de uppgifter som framkommit före och under nämndmötet, angående ungdomars frekventerande av lokalen och risken för att ungdomar i lokalen får tillgång till alkohol och dras in i ett socialt destruktivt beteende. Då tid ej finns för ett sådant förfarande avstår Folkpartiet Liberalerna från att ta ställning till remissen och överlåter till våra representanter i socialtjänstnämnden att göra en fullständig granskning av ärendet.

§204 Anmälningsärenden

Handlingsprogram vid bemötande av kvinnor utsatta för våld dnr 519-504-03

Arbetsplats Stockholms stad - sjukfrånvarostatistik första halvåret 2003 dnr 225-498-03

Socialstyrelsens verksamhetstillsyn i särskilda boenden dnr 530-447-03

Arbetsmiljöverkets meddelande om att ärende har avslutats dnr 226-066-03

Anmälan av tjänstemannabeslut - inköp över 50 000 kronor.

Anmälan av lokala pensionärsrådets protokoll

Anmälan av lokala handikapprådets protokoll

Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

Anmälan av balanslista

§205 Anmälan av inkomna skrivelser

Till stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen inkomna och besvarade skrivelser, protokoll och protokollsutdrag m m i allmänna ärenden för kännedom och beaktande (bilaga § 205)

§206 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson Informerade om genomförd folkölstillsyn samt om satsningar på spontanidrott i Rålambshovsparken, Kronobergsparken och S:t Göransparken.