Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-12-11

Sammanträde 2003-12-11

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

2 Medborgarförslag om förbättringar av trafiksituationen i S:t Eriksområdet

3 Medborgarförslag om rastgård för hund på nordöstra Kungsholmen

4 Medborgarförslag om nödbostäder - tält för uteliggare i Rålambshovsparken m fl parker

BESLUTSÄRENDEN

5 Nödbostäder - tält för uteliggare i Rålambshovsparken m fl parker<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 519-537-03

Behovet av akuta natthärbärgesplatser anses uppfyllt. Förvaltningen ser därför inte att det finns behov av nödbostäder i form av militärtält i Rålambshovsparken.

Handläggare: Anna-Lena Christensson, 508 08 022

6 Rastgård för hundar på nordöstra Kungsholmen<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 341-522-03

En hundrastgård kommer att iordningställas på en av de föreslagna platserna - höjden nordväst om Carl-Gustaf Lindstedts gata.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

7 Renhållningen i stadsdelens parker m m<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 342-345-03

Förvaltningen bevakar frågan om flyttning av hundrastgården i Kronobergsparken samt tar åter upp frågan om informationsskyltning i parker med gatu- och fastighetskontoret och grannstadsdelarna.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

8 Förslag till uppfräschning av strandnära mark<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 341-437-03

Delar av medborgarförslaget är uppfyllt. Det aktuella markområdet bör prioriteras högre än tidigare.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

9 Förslag om att anordna badbrygga vid Rålambshovsparken m m<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 341-480-03

En badbrygga i Rålambshovsparken är en sympatisk tanke, men medför konsekvenser som gör det svårt att genomföra. De föreslagna förbättringarna vid Smedsuddsbadet kommer att åtgärdas.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

10 Förslag om skyltar med koppeltvång för hundar<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 341-479-03

En inventering av befintliga skyltar har inletts, och kommer att kompletteras med förslag till förbättring där så behövs.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

11 Plan för tillgänglighet på Kungsholmen<br>Skrivelse från folkpartiet

Dnr: 033-312-03

Tillgänglighetsfrågor ingår i den handikapplan som sammanställs årligen. Förvaltningen arbetar ständigt med tillgänglighetsfrågor i den offentliga miljön, och kanaliserar synpunkter på brister till rätt instans.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

12 Klottersanering m m<br>Skrivelse från kristdemokraterna

Dnr: 341-382-03

Under 2004 kommer stadsdelsförvaltningen enligt verksamhetsplanen att fortsätta arbeta med förebyggande insatser av olika slag. Samarbete över stadsdelsgränserna i innerstaden och eventuellt samarbete med ”Håll Sverige Rent” kan bli aktuellt.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

13 Värn för äldre

Dnr: 530-257-03

Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden antar en handlingsplan för att samla och öka kunskapen om övergrepp mot äldre, tydliggöra och informera om vilka stödinsatser som finns samt visa hur man i en utsatt situation kan använda sig av dessa.

Handläggare: Annelie Källerudd, 508 08 023

14 Inriktningsärende avseende utredning och planering för<br>ombyggnad av Kronobergs gruppbostad

Dnr: 327-543-03

Den planerade ombyggnaden ger fem fullvärdiga lägenheter på ett plan, möjlighet att bygga upp ett träningsboende och till det knyta ett kompetensteam för stöd till personer i egna lägenheter.

Handläggare: Annelie Källerudd, 508 08 023

15 Förslag till nya riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilliga<br>organisationer som riktar sig till äldre och funktionshindrade som bor på Kungsholmen

Dnr: 530-454-03

Förvaltningen föreslår att bidragen delas upp i två olika delar; ett grundbidrag som fördelas utifrån antalet medlemmar och ett verksamhetsbidrag för speciella ändamål och projekt som kompletterar eller stödjer nämndens verksamhet.

Handläggare: Christina Egerbrandt, 508 08 032

16 A. Ekonomisk månadsrapport<br>B. Återredovisning av stimulansbidrag

Dnr: 103-547-03

Planeringen av förskolan i kv. Munklägret har inte hunnit så långt i år som beräknat. Stimulansbidraget återredovisas därför till kommunstyrelsen.

Handläggare: Göran Månsson, 508 08 011

17 Resultatenheter, internpriser och internkontrollplan för 2004

Dnr: 101-470-03

Nämnden ska i samband med verksamhetsplanen fastställa resultatenheter och internpriser för kommande verksamhetsår.

Handläggare: Fred Eklund, 508 08 071

18 Enheternas verksamhetsplaner med kvalitetsgarantier för 2004

Dnr: 101-470-03

Alla enheter som riktar sig till stadens brukare ska ta fram kvalitetsgarantier som godkänns av nämnden. Kvalitetsgarantierna ingår som en del av varje enhets verksamhetsplan.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

19 Rapport om upphandling av utredningstjänster inom området<br>för individ och familjeomsorg

Dnr: 125-320-02

Avtal har tecknats med sex företag som sammantaget kan tillhandahålla 45 utredare.

Handläggare: Birgitta Melder Ståhl, 508 08 022

20 Uppföljning av kolloverksamheten sommaren 2003

Dnr: 125-356-03

Den sammantagna bilden av sommarens kolloverksamhet är att den har varit tillfredsställande med ett fåtal anmärkningar. Generellt kan sägas att personalens kompetens har varit god och att olika rutiner i verksamheterna har fungerat bra.

Handläggare: Björn Doeser, 508 08 019

21 A. Val av social delegation<br>B. Val till lokala handikapprådet

Dnr: 011-542-03, 011-546-03

Stadsdelsnämnden utser inom sig en social delegation som fattar beslut i ärenden om enskilda personer. Stadsdelsnämnden väljer även lokalt handikappråd efter nomineringar från handikapporganisationernas samarbetsorgan.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

REMISSER/YTTRANDEN

22 Förslag till detaljplan för del av kv Torkhästen 2 på Stora Essingen<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 311-515-03

Det är viktigt att man bygger nya bostäder, men man måste utreda vad närheten till Essingeleden innebär så att man bygger goda bostäder där människor kan leva utan risk för sin hälsa.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

23 Förslag till detaljplan för kv Isbrytaren 50<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 311-516-03

Det är positivt att detaljplaneändring genomförs så att planen bättre anpassas till dagens förhållanden.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

24 Etablering i Sverige - möjligheter och ansvar för individ och samhälle<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 630-517-03

Ärendet innehåller synpunkter på det statliga betänkandet om översyn av mottagande och introduktion av flyktingar.

Handläggare: Anna-Lena Christensson, 508 08 022

25 Vidare vägar och vägen vidare - svenska som andraspråk för<br>samhälls- och arbetsliv (om sfi)<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 630-518-03

Ärendet innehåller synpunkter på det statliga betänkandet av Sfi-utredningen.

Handläggare: Anna-Lena Christensson, 508 08 022

26 Översyn av flyktingmottagande, sfi-verksamhet samt angränsade frågor

Dnr: 630-409-03

Kommunstyrelsen har genomfört en översyn av stadens flyktingmottagande, sfi-verksamhet och angränsande frågor. Ärendet innehåller synpunkter på förslag med anledning av översynen.

Handläggare: Anna-Lena Christensson, 508 08 022

27 Ett litet kök<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 621-509-03

Stadsdelsnämnden föreslås tillstyrka att restaurangen Ett litet kök får utökat tillstånd för servering av alkohol.

Handläggare: Maria Lagerström, 508 08 447

28 Sandys<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 621-528-03

Stadsdelsnämnden tillstyrker att Sandys får tillstånd för servering av för öl och vin för allmänheten både inomhus och på uteserveringen alla dagar 12.00-20.00.

Handläggare: Maria Lagerström, 508 08 447

ANMÄLNINGSÄRENDEN

29 Anmälan av tjänstemannabeslut

30 Anmälan av ramavtal

Dnr: 125-223-03

Städning av enskilda hem inom stadsdelen

31 Anmälan av beslut om företagshälsovård

32 Samverkan mot alla odds

Dnr: 115-534-03

projektrapport: samtal om samverkan mellan socialtjänst och psykiatri

33 Anmälan av Lokala pensionärsrådets protokoll

34 Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll

35 Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

37 Anmälan av inkomna skrivelser

38 Anmälan om tjänstemannabeslut. Ekonomi - inköp. Barn och Ungdom

39 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

40 40 -43 sekretessbelagda ärenden

§213 Justering

Anmäldes att protokoll från extra sammanträde den 28 oktober 2003 justerats den 29 oktober 2003, protokoll från presidiesammanträde den 29 oktober 2003 justerats samma dag samt att protokoll från sammanträde den 6 november 2003 justerats den 11 november 2003. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 16 december 2003. Vice ordförande Mats G Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§214 Anmälan av medborgarförslag

 1. Förslag på förbättringar av trafiksituationen i S:t Eriksområdet
  Dnr 346-507-03

  Beslut
  Stadsdelsnämnden överlämnar förslaget till förvaltningen för beredning.
 2. Rastgård för hund på nordöstra Kungsholmen
  Dnr 341-522-03

  Beslut
  Stadsdelsnämnden behandlar förslaget vid dagens sammanträde, § 216.

 3. Nödbostäder - tält för uteliggare i Rålambshovsparken m fl parker
  Dnr 519-537-03

  Beslut
  Stadsdelsnämnden behandlar förslaget vid dagens sammanträde, § 215.
 4. Ang kv Torkhästen på Stora Essingen samt fackverksmaster dnr 340-557-03

  Beslut
  Stadsdelsnämnden behandlar förslagets första del vid dagens sammanträde, § 235. Stadsdelsnämnden överlämnar förslagets andra del till förvaltningen för beredning.

§215 Nödbostäder - tält för uteliggare i Rålambshovsparken m fl parker<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

Stadsdelsnämnden anser medborgarförslag om nödbostäder-tält för uteliggare i Rålambshovsparken m.fl. parker besvarat med detta tjänsteutlåtande.

 

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 november 2003, dnr 519-537-03.

UTTALANDEN
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande uttalande:

Moderaterna och kristdemokraterna anser i likhet med förvaltningen att tak-över-huvudgarantin var förtjänstfull och att de hemlösa ska ha husrum oavsett vad som försatt dem i hemlöshet.

Tyvärr har vänstermajoriteten under socialborgarrådet Margareta Olofssons (v) ledning avskaffat denna garanti och de förutsättningar som står i förvaltningens synpunkter och förslag är därmed felaktiga. Det är inte längre så att den hemlöse har rätt till härbärge utan biståndsprövning.

Vi beklagar detta och lovar vidare arbeta för att hemlösa åter ges en tak-över-huvudgaranti.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) lämnade följande uttalande:

När nuvarande majoriteten tillträdde för 14 månader sedan fick vi mycket kritik för "Tak över huvudgarantin". Under denna tid sedan den nya majoriteten tillträtt har förhållandena inte förbättrats. Det finns en rad idéer, men ingenting har färdigställts för denna vinter. Allt ska sent under mandatperioden.

Nu när kylan tagit sitt grepp om stadens hemlösa har de inte längre friheten att bara söka sig till ett härbärge utan de måste först biståndsbedömas. Socialtjänsten vet att många människor som är hemlösa inte vill bli biståndsbedömda utan vill klara sig utan myndigheternas granskning. Alla hemlösa har heller inte möjlighet att följa politikers ideologiska ställningstagande för varje mandatperiod. Det enda de vill är att komma in i värmen och få sova under tak.

Hur många vänder idag på tröskeln när de vet att de först måste biståndsbedömas?

Vi i Folkpartiet ser fler hemlösa på våra gator i år. Hur har stadsdelsnämnden bemött de hemlösa och vart har de hänvisats?

Vi anser inte att man ska sätta upp tält som ett skydd för kylan. Vi vill att hemlösa ska ha rätt till tak över huvudet.

§216 Rastgård för hundar på nordöstra Kungsholmen<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

Medborgarförslaget besvaras med detta tjänsteutlåtande.

 

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 november 2003, dnr 341-522-03.

UTTALANDEN
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande uttalande:

Medborgarförslag till stadsdelsnämnden bör varje gång behandlas av stadsdelsnämnden innan åtgärder vidtas från förvaltningen. Vid eventuell brådska bör åtminstone presidiet underrättas.

I detta fall är åtgärden redan beslutad. Vi avstår därmed att deltaga i (det redan fattade) beslutet.

§217 Renhållningen i stadsdelens parker m m<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

Medborgarförslaget besvaras med detta tjänsteutlåtande.

 

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 november 2003, dnr 341-522-03.

UTTALANDEN
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande uttalande:

Medborgarförslag till stadsdelsnämnden bör varje gång behandlas av stadsdelsnämnden innan åtgärder vidtas från förvaltningen. Vid eventuell brådska bör åtminstone presidiet underrättas.

I detta fall är åtgärden redan beslutad. Vi avstår därmed att deltaga i (det redan fattade) beslutet.

§218 Förslag till uppfräschning av strandnära mark<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

Medborgarförslaget besvaras med detta tjänsteutlåtande

 

ÄRENDET
Delar av medborgarförslaget är uppfyllt. Det aktuella markområdet bör prioriteras högre än tidigare.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 november 2003, dnr 341-437-03.

§219 Förslag om att anordna badbrygga vid Rålambshovsparken m m<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

Medborgarförslaget besvaras med detta tjänsteutlåtande

 

ÄRENDET
En badbrygga i Rålambshovsparken är en sympatisk tanke, men medför konsekvenser som gör det svårt att genomföra. De föreslagna förbättringarna vid Smedsuddsbadet kommer att åtgärdas.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 november 2003, dnr 341-522-03.

§220 Förslag om skyltar med koppeltvång för hundar<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

Medborgarförslaget besvaras med detta tjänsteutlåtande

ÄRENDET
En inventering av befintliga skyltar har inletts, och kommer att kompletteras med förslag till förbättring där så behövs.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 november 2003, dnr 341-479-03

§221 Plan för tillgänglighet på Kungsholmen<br>Skrivelse från folkpartiet

BESLUT

 1. Skrivelsen från Anna Starbrink m fl (fp) besvaras med detta tjänsteutlåtande.
 2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidareutveckla arbetet med att göra Kungsholmen till en tillgänglig stadsdel

  Stadens mål är att Stockholms ska bli en helt tillgänglig och 2010 brukar nämnas som tidpunkt för när detta ska vara genomfört.


  Kungsholmens stadsdelsnämnd jobbar aktivt för att förbättra tillgängligheten för människor med olika funktionshinder. Men mycket återstår dock för att vi ska nå målet. Det finns problem i yttre miljön, ett exempel på detta kan vara svårtillgängliga trottoarer, dåligt utformade cykelställ, bankomaternas placering och så vidare. Alla problem är inte stadsdelsnämndens ansvar, men som vi kan inventera och föra en dialog med ansvariga instanser för att få en utveckling till stånd.

ÄRENDET
Tillgänglighetsfrågor ingår i den handikapplan som sammanställs årligen. Förvaltningen arbetar ständigt med tillgänglighetsfrågor i den offentliga miljön, och kanaliserar synpunkter på brister till rätt instans.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 november 2003, dnr 033-312-03.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Didar Samaletdin och Anna Starbrink båda (fp) yrkade bifall till ett förslg från folkpartiet liberalerna.

Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt till tilläggsförslaget från folkpartiet liberalerna.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Annika Stude (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden tog först upp yrkandet om att bifalla förvaltningens förslag och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förslaget. Därefter tog ordföranden upp förslaget från folkpartiet liberalerna som ett tilläggsförslag och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förslaget.

 

§222 Klottersanering m m<br>Skrivelse från (kd)

BESLUT

Skrivelse från Birgitta Borg och Niclas Widjeskog (kd) besvaras med detta tjänsteutlåtande

ÄRENDET
Under 2004 kommer stadsdelsförvaltningen enligt verksamhetsplanen att fortsätta arbeta med förebyggande insatser av olika slag. Samarbete över stadsdelsgränserna i innerstaden och eventuellt samarbete med "Håll Sverige Rent" kan bli aktuellt.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 november 2003, dnr 341-382-03.

§223 Värn för äldre

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till handlingsplan för värn för äldre.
 2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att vid nämndens sammanträde i juni 2004 återkomma med rapport i ärendet.

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden antar en handlingsplan för att samla och öka kunskapen om övergrepp mot äldre, tydliggöra och informera om vilka stödinsatser som finns samt visa hur man i en utsatt situation kan använda sig av dessa.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 november 2003, dnr 530-257-03

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s), Annika Stude (v) och Didar Samaletdin m.fl. (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag och till ett tilläggs förslag att förvaltningen skulle få i uppdrag att till nämndens sammanträde i juni 2004 återkomma med en rapport i ärendet.

§224 Inriktningsärende avseende utredning och planering för<br>ombyggnad av Kronobergs gruppbostad

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner att utredning och planering sker för Kronobergs gruppbostad.
 2. Stadsdelsnämnden söker 500 tkr för förprojektering och projektering samt 100 tkr för beställarstöd, totalt 600 tkr, hos kommunstyrelsens ekonomiutskott.
 3. Tjänsteutlåtande med protokollsutdrag tillställes kommunstyrelsen.

ÄRENDET
Den planerade ombyggnaden ger fem fullvärdiga lägenheter på ett plan, möjlighet att bygga upp ett träningsboende och till det knyta ett kompetensteam för stöd till personer i egna lägenheter.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 december 2003, dnr 327-543-03.

§225 Förslag till nya riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och<br> frivillig organisationer som riktar sig till äldre och<br>funktionshindrade som bor på Kungsholmen

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att anta föreslagna riktlinjer för bidrag till lokala föreningar som riktar sig till äldre och vuxna funktionshindrade på Kungsholmen.
 2. Nämnden beslutar att av de 100 tkr som avsatts för bidrag till lokala föreningar och frivilliga organisationer 2004 disponeras 50 tkr till grundbidrag och 50 tkr till verksamhetsbidrag. Förtroenderåden får
  5 000 kr vardera i bidrag 2004.

ÄRENDET

Förvaltningen föreslår att bidragen delas upp i två olika delar; ett grundbidrag som fördelas utifrån antalet medlemmar och ett verksamhetsbidrag för speciella ändamål och projekt som kompletterar eller stödjer nämndens verksamhet.

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 22 oktober 2003, dnr 530-454-03.

§226 Återredovisning av stimulansbidrag

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden återredovisar till kommunstyrelsen 0,6 mkr stimulansbidrag för ny förskola i kv. Munklägret.
 2. Tjänsteutlåtande med protokollsutdrag tillställes kommunstyrelsen.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDET
Planeringen av förskolan i kv. Munklägret har inte hunnit så långt i år som beräknat. Stimulansbidraget återredovisas därför till kommunstyrelsen.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 december 2003, dnr 103-547-03.

 

§227 Ekonomisk månadsrapport

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporterna till handlingarna.

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ekonomiska månadsrapporter för oktober och november 2002.

§228 Höjning av förskolepeng för höstterminen 2003

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner en höjning av förskolepengen till förskoleenheterna med 1 000 kr per barn fr o m 1 juli 2003.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 december 2003, dnr 419-558-03.

§229 Resultatenheter, internpriser och internkontrollplan för 2004

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden fastställer resultatenheter och internpriser för 2004 enligt tjänsteutlåtandet.
 2. Stadsdelsförvaltningens internkontrollplan anmäls.

 

ÄRENDET
Nämnden ska i samband med verksamhetsplanen fastställa resultatenheter och internpriser för kommande verksamhetsår.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 november 2003, dnr 101-470-03

§230 Enheternas verksamhetsplaner med kvalitetsgarantier för 2004

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner kvalitetsgarantier för enheter inom verksamhetsområdet barn och ungdom och lägger verksamhetsplanerna till handlingarna.
 2. Stadsdelsnämnden godkänner kvalitetsgarantier för enheter i egen regi samt för sektionen för funktionshindrade och sektionen för äldreomsorg inom verksamhetsområdet äldre och funktionshindrade och lägger verksamhetsplanerna till handlingarna.
 3. Stadsdelsnämnden godkänner kvalitetsgarantier för sektionen för arbete och försörjningsstöd, sektionen för familj, barn och unga, socialpsykiatriska enheten och sektionen för vuxna inom verksamhetsområdet individ och familj samt för medborgarkontoret och lägger verksamhetsplanerna till handlingarna.

ÄRENDET
Alla enheter som riktar sig till stadens brukare ska ta fram kvalitetsgarantier som godkänns av nämnden. Kvalitetsgarantierna ingår som en del av varje enhets verksamhetsplan.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 november 2003, dnr 101-470-03.

§231 Rapport om upphandling av utredningstjänster inom<br>området för individ och familjeomsorg

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapport om upphandling av utredningstjänster inom området för individ- och familjeomsorg

ÄRENDET
Avtal har tecknats med sex företag som sammantaget kan tillhandahålla 45 utredare.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 november 2003 Dnr 125-320-02

 

§232 Uppföljning av kolloverksamheten sommaren 2003

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av kollouppföljningen sommaren 2003

ÄRENDET

Den sammantagna bilden av sommarens kolloverksamhet är att den har varit tillfredsställande med ett fåtal anmärkningar. Generellt kan sägas att personalens kompetens har varit god och att olika rutiner i verksamheterna har fungerat bra.

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 november 2003, dnr 125-356-03.

§233 Val av social delegation

BESLUT

 1. Till ordinarie ledamöter i sociala delegationen utses:
  Birgitta Waller (mp) tillika ordförande, Ingrid Dorle Andersson (s) tillika förste vice ordförande, Catarina Agrell (s), Reijo Kittilä (v), Charlotte Helmersson (m) tillika andre vice ordförande, Anita Mofors (m) och Didar Samaletdin (fp).
 2. Till ersättare i sociala delegationen utses:
  vakant Jens Lundberg (s), Tor Enqvist (s), Annika Stude (v), Ian Lauritzen (m), Birgitta Borg (kd) och Per Höjeberg (fp).
 3. Ersättarna inträder för tjänstgöring i följande ordning:
  För ordföranden ersättarna vakant, Stude, Lundberg, Enqvist , Borg, Höjeberg och Lauritzen; för förste vice ordförande och ledamoten Agrell ersättarna Lundberg, Enqvist, Stude, vakant, Borg, Höjeberg och Lauritzen, för ledamoten Kittilä ersättarna Stude, Lundberg, Enqvist, von Malmborg, Borg, Höjeberg och Lauritzen, för andre vice ordförande och ledamoten Mofors ersättarna Lauritzen, Höjeberg, Borg, vakant, Lundberg, Enqvist och Stude samt för ledamoten Samaletdin ersättarna Höjeberg, Borg, Lauritzen, vakant, Lundberg, Enqvist och Stude.

ÄRENDET
Stadsdelsnämnden utser inom sig en social delegation som fattar beslut i ärenden om enskilda personer.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 november 2003, dnr 011-542-03.

§234 Val till lokala handikrapprådet 2004

BESLUT

Stadsdelsnämnden utser följande ledamöter till lokala handikapprådet 2004:

Ingrid Buch, DHR

Eva Söderbärj, FUB

Elsy-Marie Järlestedt, SRF

Gertrud Öste, Hjärnkraft

Sten Jansson, FHLIS

Stadsdelsnämnden utser följande ersättare till lokala handikapprådet 2004:

Margareta Ödberg, RSMH

Maria Johansson. DHR

Hedvig Svedlund, IFS

ÄRENDET
Stadsdelsnämnden väljer lokalt handikappråd efter nomineringar från handikapporganisationernas samarbetsorgan.


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 december 2003, dnr 011-542-03.

§235 Förslag till detaljplan för del av kv Torkhästen 2 på Stora Essingen<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget till ny detaljplan.
 2. Medborgarförslag om bullermätning i området bifogas nämndens yttrande.

ÄRENDET
Det är viktigt att man bygger nya bostäder, men man måste utreda vad närheten till Essingeleden innebär så att man bygger goda bostäder där människor kan leva utan risk för sin hälsa.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 november 2003, dnr 311-515-03.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Jari Visshed m.fl. (s), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag och till ett gemensamt tilläggsförslag att medborgarförslag om bullermätning i området bifogas nämndens yttrande.

§236 Förslag till detaljplan för kv Isbrytaren 50<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

Stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget


Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Detaljplanen ändras så att planen bättre anpassas till dagens förhållanden.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 november 2003, dnr 311-516-03.

§237 Etablering i Sverige - möjligheter och ansvar för individ och samhälle<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

ÄRENDET

Ärendet innehåller synpunkter på det statliga betänkandet om översyn av mottagande och introduktion av flyktingar.

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 november 2003, dnr 630-517-03.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Annika Stude (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Birgitta Borg (kd) yrkade att nämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) yrkade bifall till ett förslag från folkpartiet liberalerna.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATIONER

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt yrkande att nämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:

att delvis bifalla förvaltningens förslag.

att som svar på remissen anföra följande:

Människors frihet och inneboende kraft och vilja att ta ansvar för sina liv och behovet av att forma sin egen vardag är grundläggande. När möjligheten att själv ordna sin egen bostad under asyltiden var en viktig förändring som ökade människors självbestämmande under en mycket utsatt period i livet. Det kan exempelvis innebära att man kan bosätta sig hos släktingar eller bekanta. Det har också inneburit en möjlighet att slippa leva på en institution. Utredningens förslag om att denna möjlighet ska kvarstå är bra. Vi motsätter oss därför starkt förslaget om att människor som söker en fristad i vårt land ska tvingas på förläggning.

Utredningens förslag om slopad bostadsersättning lämnar vi utan eget ställningstagande i nämnden.

Vi vill betona vikten av deltagande i intensiv språkundervisning under asyltiden. Goda kunskaper i svenska språket är nödvändigt för att personen ska integreras i samhället och ofta en förutsättning för arbete och egen försörjning.

Avslutningsvis vill vi betona vikten av en human och solidarisk flyktingpolitik, vilket förutsätter att kommunerna i Sverige har en väl genomtänkt politik för integration och en välkomnande attityd till nya invånare. I dag finns det stora problem i det svenska flyktingmottagandet. Regeringen måste ta ansvar för att rättssäkerheten i och tilltron till asylhanteringen upprättas. En viktig åtgärd för att förbättra rättssäkerheten och den allmänna situationen för många asylsökande vore att Utlänningsnämnden läggs ner och att asylprövningen görs om till en process under mer domstolsliknande former.

§238 Vidare vägar och vägen vidare - svenska som andraspråk för<br>samhälls- och arbetsliv (sfi)<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

ÄRENDET
Ärendet innehåller synpunkter på det statliga betänkandet av Sfi-utredningen.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 november 2003, dnr 630-518-03.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Annika Stude (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett förslag från moderaterna.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade att nämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATIONER
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:

Att som svar på remissen föreslå att flyktingsmottagandet och SFI-
verksamheten överförs till utbildningsförvaltningen som blir huvudman för verksamheten,

Att därutöver anföra följande

Det är uppenbart att flyktingmottagandet i Stockholm har fungerat på ett mindre tillfredställade sätt. Vi har därför välkomnat den utredning som tillsattes för att fundera över vilka förändringar som bör göras för att på ett bättre sätt motta nyanlända flyktingar och hur SFI-verksamheten kan utvecklas. Vad vi däremot starkt motsatt oss är att vänstermajoriteten inte inväntat utredningens förslag utan under tiden återkommunaliserat såväl flyktingmottagandet som SFI-verksamheten. Eftersom den nya organisationen för flyktingsmottagande och SFI-verksamhet inte skall träda i kraft förrän 2005 kommer nu ett vakuum att uppstå där verksamheten omöjligt kan fungera på ett bra sätt.

De expertkunskaper som exempelvis frivilligorganisationerna bidragit med i flyktingmottagandet särskilt när det gäller flyktingar med trauman och andra speciella svårigheter anses inte längre behövas. Likaså kommer inte utbildningsföretagens speciella kunskaper om SFI-undervisning att tillvaratas. Samtidigt finns inte nödvändig kunskap på områdena i staden. Mycket talar för att 2005 blir ett förlorat år för flyktingsmottagandet och svenskundervisningen.

Vi anser att utredningen leder fel i sina slutsatser i organisationsfrågan. Vi tror dels inte att flyktingsmottagandet och SFI:n tjänar på att splittras i 18 olika enheter, dels gör vi bedömningen att i princip de två verksamhetsområdena i sin helhet med fördel kan läggas ut på externa utförare. Därför bör ansvaret för flyktingsmottagandet och SFI-verksamheten ligga under en central förvaltning och vi anser att utbildningsförvaltningen är logisk eftersom utbildning i svenska språket är en ytterst central punkt i flyktingsmottagandet. Den andra är strävan att så fort som möjligt finna ett arbete, men staden har ingen organisation för arbetsmarknadsfrågor eftersom detta är en statlig uppgift.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt yrkande att nämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

§239 Översyn av flyktingmottagande, sfi-verksamhet samt angränsade frågor<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

ÄRENDET
Kommunstyrelsen har genomfört en översyn av stadens flyktingmottagande, sfi-verksamhet och angränsande frågor. Ärendet innehåller synpunkter på förslag med anledning av översynen.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 november 2003, dnr 630-409-03.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Annika Stude (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett förslag från moderaterna.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) lämnade med instämmande av Birgitta Borg (kd) ett förslag som innebar att nämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATIONER
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:

Att som svar på remissen föreslå att flyktingsmottagandet och SFI-
verksamheten överförs till utbildningsförvaltningen som blir huvudman för verksamheten,

Att därutöver anföra följande

Det är uppenbart att flyktingmottagandet i Stockholm har fungerat på ett mindre tillfredställade sätt. Vi har därför välkomnat den utredning som tillsattes för att fundera över vilka förändringar som bör göras för att på ett bättre sätt motta nyanlända flyktingar och hur SFI-verksamheten kan utvecklas. Vad vi däremot starkt motsatt oss är att vänstermajoriteten inte inväntat utredningens förslag utan under tiden återkommunaliserat såväl flyktingmottagandet som SFI-verksamheten. Eftersom den nya organisationen för flyktingsmottagande och SFI-verksamhet inte skall träda i kraft förrän 2005 kommer nu ett vakuum att uppstå där verksamheten omöjligt kan fungera på ett bra sätt.

De expertkunskaper som exempelvis frivilligorganisationerna bidragit med i flyktingmottagandet särskilt när det gäller flyktingar med trauman och andra speciella svårigheter anses inte längre behövas. Likaså kommer inte utbildningsföretagens speciella kunskaper om SFI-undervisning att tillvaratas. Samtidigt finns inte nödvändig kunskap på områdena i staden. Mycket talar för att 2005 blir ett förlorat år för flyktingsmottagandet och svenskundervisningen.

Vi anser att utredningen leder fel i sina slutsatser i organisationsfrågan. Vi tror dels inte att flyktingsmottagandet och SFI:n tjänar på att splittras i 18 olika enheter, dels gör vi bedömningen att i princip de två verksamhetsområdena i sin helhet med fördel kan läggas ut på externa utförare. Därför bör ansvaret för flyktingsmottagandet och SFI-verksamheten ligga under en central förvaltning och vi anser att utbildningsförvaltningen är logisk eftersom utbildning i svenska språket är en ytterst central punkt i flyktingsmottagandet. Den andra är strävan att så fort som möjligt finna ett arbete, men staden har ingen organisation för arbetsmarknadsfrågor eftersom detta är en statlig uppgift.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:

1. att ärendet lämnas utan eget ställningstagande
2. att därutöver anföra

Frågan om flyktingmottagandets framtida organisation i Stockholm omfattar en rad förändringar av olika aktörers verksamhetsområden - inte minst stadsdelarnas. En överföring av ansvaret för flyktingmottagandet från integrationsnämnden till stadsdelarna skulle få följdverkningar även på andra områden.

Frågan om det framtida flyktingmottagandet bör därför diskuteras inom ramen för den pågående utredningen om stadens politiska organisation (SPO). Att isolerat ta ställning till hur ansvaret för en viss specifik verksamhet som flyktingmottagande ska organiseras, innan SPO-utredningen presenterats, riskerar att skapa låsningar för den framtida organisationen av stadens verksamheter.

Folkpartiet vill föra in frågan om flyktingmottagandet i helhetsdiskussionen om stadens politiska organisation. Vi föreslår därför att stadsdelsnämnden lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

§240 Ett litet kök<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

Stadsdelsnämnden tillstyrker att Ett litet kök får tillstånd för servering av alkohol för allmänheten fredagar 11.00-01.00, samt för slutna sällskap alla dagar 11.00-03.00.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden föreslås tillstyrka att restaurangen Ett litet kök får utökat tillstånd för servering av alkohol.

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 november 2003, dnr 621-509-03

§241 Sandys<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

Stadsdelsnämnden tillstyrker att Sandys får tillstånd för servering av öl och vin för allmänheten både inomhus och på uteserveringen alla dagar 12.00-20.00

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDET
Stadsdelsnämnden tillstyrker att Sandys får tillstånd för servering av för öl och vin för allmänheten både inomhus och på uteserveringen alla dagar 12.00-20.00.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 november 2003 Dnr 621-528-03.

§242 Anmälningsärenden

Anmälan av tjänstemannabeslut - inköp över 50 000 kr.

Anmälan av ramavtal tecknats avseende städning av enskilda hem inom stadsdelen dnr 125-223-03

Beslut om företagshälsovård dnr 126-523-03

"Samverkan mot alla odds" - projektrapport: samtal om samverkan mellan socialtjänst och psykiatri dnr 115-534-03.

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en fördjupad redovisning av insatser för psykiskt funktionshindrade.

Anmälan av lokala pensionärsrådets protokoll 031103

Anmälan av lokala handikapprådets protokoll 031029

Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

Anmälan av balanslista

§243 Anmälan av inkomna skrivelser

Till stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen inkomna och besvarade skrivelser, protokoll och protokollsutdrag m m i allmänna ärenden för kännedom och beaktande (bilaga § 243)

§244 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

 • Jari Visshed (s) uppmanade förvaltningen att i den utsträckning det är möjligt hålla medborgarkontoret öppet under lunchtid.
 • Didar Samaletdin (fp) överlämnade skrivelse om gatubelysning på Kungsholmen, dnr 341-569-03.
  Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

 • Stadsdelsnämndens presidium deltar i seminarium om hemlöshet den 18 december.

§245 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson lämnade följande information:

 • Öppet möte den 22 januari kl. 17.00 för dialog och synpunkter på förslaget till ny skolplan för Stockholm stad.
 • Uppsamlingsplatser för kasserade julgranar kommer att finnas på de flesta försäljningsplatser inom stadsdelsområdet.
 • Politikermedverkan vid medborgarkontoret.
 • Avtal om företagshälsovård har tecknats med Länshälsan Curera AB.
 • Övertaligheten ökar bland stadens anställda, framför allt inom äldreomsorgen.
 • Enheten för bistånd till funktionshindrade vuxna har fått stadens stipendium för socialt arbete.
 • Ny budgetordning planeras för staden - ett förslag kommer på remiss till nämnden.
 • Konst i förskolan - konst kommer att visas vid nämndens sammanträde i februari.

§246 §§ 246 - 251 Sekretessbelagda ärenden