Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-01-22

Sammanträde 2004-01-22

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

BESLUTSÄRENDEN

2 Rapport om läkemedelsgenomgångar på Serafen hösten 2003

Dnr: 506-019-04

En uppföljning har gjorts av de läkemedelsgenomgångar som genomfördes på de boende som flyttade från Stadshagsgården till Serafens äldreboende våren 2003.

Handläggare: Kerstin Callinggård, 508 08 033

3 Val till lokala pensionärsrådet 2004

Dnr: 002-001-04

De två pensionärsorganisationerna SPF och PRO har nominerat kandidater till lokala pensionärsrådet.

Handläggare: Christina Egerbrandt, 508 08 032

4 Rapport angående inköpsförsök av folköl

Dnr: 599-010-04

23 av 36 försäljningsställen har sålt folköl till 18-åringar utan att fråga om ålder eller legitimation.

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448

REMISSER/YTTRANDEN

5 Förslag till detaljplan för kv Snöflingan m m S-Dp 1999-07097-54<br>Remiss från Stadsbyggnadskontoret

Dnr: 311-530-02

Sammantaget bedöms de föreslagna planerna att medföra en positiv förändring för området

Handläggare: Christina Lundin, 508 08 066

6 Projekt Supporter<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 411-532-03

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ställer sig bakom förslaget till nystart av Projekt Supporter och att projektet ges en finansiell och organisatorisk permanent utformning.

Handläggare: Björn Doeser, 508 08 019

7 Kafé Kanel AB<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 621-545-03

Stadsdelsnämnden föreslås tillstyrka att Kafé Kanel får tillstånd för servering av vin och starköl för allmänheten klockan 10.00-22.00 alla dagar.

Handläggare: Maria Lagerström, 508 08 000

9 Anmälan av revisionsrapport

Dnr: 124-594-03

Skolhälsovården och elevvården i stadens grundskolor och gymnasieskolor

10 Anmälan av rapport om missbrukarvården

Dnr: 502-008-04

Rapport om missbrukarvården för vuxna vid stadsdelsförvaltningarna och enheten för hemlösa

11 Anmälan av beslut från Länsstyrelsen

Dnr: 311-535-03

Länsstyrelsens beslut om tillsyn av Solbackens äldreboende samt förvaltningens yttrande

12 Anmälan av rapport från Länsstyrelsen

Dnr: 505-014-04

Tillsyn av kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder

13 Anmälan av tjänstemannabeslut - inköp över 50 000 kr

14 Anmälan av lokala handikapprådets och<br>lokala pensionärsrådets protokoll

16 Anmälan av inkomna skrivelser

17 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

18 Information från stadsdelsförvaltningen

19 19-23 sekretessbelagda ärenden

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 11 december 2003 justerats den 16 december 2003. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 28 januari 2004. Vice ordförande Mats G Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Rapport om läkemedelsgenomgångar på Serafen hösten 2003

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

ÄRENDET
En uppföljning har gjorts av de läkemedelsgenomgångar som genomfördes på de boende som flyttade från Stadshagsgården till Serafens äldreboende våren 2003.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 januari 2004, dnr 506-019-04

§3 Val till lokala pensionärsrådet 2004

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden utser följande företrädare till lokala pensionärsrådet för år 2004:

Ledamöter:

Felix Eriksson SPF S:t Göran-Kungsholmen
Ingmarie Kullman SPF S:t Göran-Kungsholmen
Kurt Stromfeldt SPF Kungsholmen
Dagmar Rindegren PRO Kungsholmen
Sven Thornberg PRO Kungsholmen

Ersättare:

Maj-Britt Westerberg SPF S:t Göran-Kungsholmen
Anders-Erik Eklund SPF Kungsholmen
Leonore Forsgren SPF Essingarna
Therese Åkerhielm-Lidell PRO Kungsholmen
Britt Dahlgren PRO Kungsholmen

ÄRENDET
De två pensionärsorganisationerna SPF och PRO har nominerat kandidater till lokala pensionärsrådet.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 januari 2004, dnr 002-001-04.

§4 Rapport angående inköpsförsök av folköl

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger Resurscentrums rapport till handlingarna.

ÄRENDET
23 av 36 försäljningsställen har sålt folköl till 18-åringar utan att fråga om ålder eller legitimation.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 januari 2004, dnr 599-010-04.

§5 Förslag till detaljplan för kv Snöflingan m m S-Dp 1999-07097-54<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen översända förvaltningens tjänsteutlåtande med följande tillägg;

Vi delar förvaltningens positiva syn på den föreslagna bebyggelsen. Vi känner dock stor oro för de trafik- och miljömässiga konsekvenser förslaget innebär och vill att dessa konsekvenser utreds ytterligare innan stadsdelsnämnden tar slutgiltig ställning.

Rusningstrafiken är redan idag ett problem. Till det skall tilläggas den ökade trafikmängd som byggnationen på nordvästra Kungsholmen kommer att medföra (10 000 bilar till per dygn) som kommer att belasta rondellen. Den föreslagna körvägen från rondellen mot bron är knappast ett vettigt alternativ när bilarna först skall tvingas in i rondellen. Det kommer att leda till att de utryckningsfordon som idag använder rampen hindras och att de 2000 bilar som idag använder rampen varje dygn skall tvingas in i Lindhagensrondellen.

Förslaget bör således omarbetas och därefter remitteras till stadsdelsnämnden igen. Parkeringstalet skall då vara det av stadsdelsnämndens tidigare föreslagna 1,0 p-plats per lägenhet.

 

ÄRENDET
De föreslagna planerna bedöms sammantaget att medföra en positiv förändring för området.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 januari 2004, dnr 311-530-02.

JÄV
Charlotte Helmersson (m) deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), ordförande Birgitta Waller (mp), Annika Stude (v), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

Jari Visshed m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande Birgitta Waller (mp), vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Jari Visshed m.fl. (s), Didar Samaletdin m.fl. (fp), Annika Stude (v) och Birgitta Borg (kd) lämnade ett gemensamt uttalande om att förlänga den föreslagna överdäckningen fram till Thorildsplans gymnasium.

Jari Visshed m.fl. (s) lämnade ett uttalande från socialdemokraterna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från moderaterna, miljöpartiet, vänsterpartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna.

UTTALANDEN
Stadsdelsnämndens samtliga ledamöter lämnade följande gemensamma uttalande:

Stadsdelsnämndens förordar en förlängning av den föreslagna överdäckningen till Thorildsplans gymnasium.

Jari Visshed m.fl. (s) lämnade följande uttalande från socialdemokraterna:

I samband med planen för bebyggelse i kv Snöflingan aktualiseras åter trafiksituationen i området från Lindhagensplan mot Fridhemsplan och Västerbron.

Vår målsättning sedan många år har varit att kunna stänga Gjörwellsgatan som påfart till Västerbron för trafiken som kommer från västerort och Essingeleden. Nu befar vi att trafiken via Gjörwellsgatan kommer att öka när rampen från Norr Mälarstrand mot Västerbron försvinner. Vi ser också med oro på den ökade trafiken som blir en oundviklig följd av exploateringen av nordvästra Kungsholmen.

Vi ser det som mycket angeläget att redan nu, innan bebyggelsen i kv Snöflingan och senare efter Lindhagensgatan och resten av nordvästra Kungsholmen, kommer igång att planering för omläggning av trafiken i snittet Lindhagensplan – Västerbroplan – Fridhemsplan påbörjas.

Vårt förslag nedan är naturligtvis djärvt, men vi tror att det kan inspirera till nya grepp och tankar när det gäller trafiken i området.

Så här skulle det kunna se ut:

§6 Projekt Supporter<br>Remiss från kommunstyrelsen

 

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till beslut.
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen anföra;

Det förebyggande arbetet mot läktarvåld och supporterbråk är ett mycket angeläget arbete som pågått under lång tid i staden oavsett färg på den politiska ledningen. Arbetet fortgår och har utvecklas i samverkan med de berörda klubbarna, sociala myndigheter och polis.

Det är lätt att få intrycket av förvaltningens skrivelse att arbetet avstannat under det gångna året men så är inte fallet. För att motverka våld och skadegörelse i anslutning till större idrottsevenemang samverkar Stockholmsalliansen, (Djurgårdens IF, Hammarby IF och AIK) i ett gemensamt arbete som har stöd från såväl Stockolms stad som Solna kommun. Stadens bidrag är i år 325 000 kronor. En stor styrka i Stockholmsalliansens arbete är att klubbarnas matchvärdar och ordningsvakter också är supporters till den egna klubben. Flera idrotter berörs av alliansens arbete.

Även Stockholms Fotbollförbund arbetar med frågor för att motverka våld, skadegörelse och rasism. Detta sker i en verksamhet som benämns "Rent Spel" med nästan 30 000 personer engagerade i verksamheten. Rent Spel vänder sig främst till unga utövare så att de får bra värderingar om hur idrott ska bedrivas. I programmet ingår många viktiga frågor som exempelvis regler och fusk, allas rätt att få vara med och spela, mobbing och vänskap, rasism, bra och dåliga idrottskompisar, åskådarnas uppträdande. Rent Spel har beviljats bidrag med 50 000 kronor från Stockholms stad för årets verksamhet.

Stockholm stad bör fortsätta att inom ramen för den etablerade samverkan med Stockholmsalliansen stödja arbetet mot läktarvåld och supporterbråk.

ÄRENDET
Stadsdelsnämnden hade fått två fullmäktigemotioner om Projekt Supporter för yttrande.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 december 2003, dnr 411-532-03.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Jari Visshed m.fl. (s) och Annika Stude (v) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

Ordförande Birgitta Waller (mp), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Birgitta Borg (kd) och Birgitta Waller (mp) lämnade dessutom ett särskilt uttalande.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från moderaterna, socialdemokraterna och vänsterpartiet.

RESERVATION
Ordförande Birgitta Waller (mp), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisníng till sitt yrkande att nämndens skulle bifalla förvaltningens förslag.

UTTALANDE
Birgitta Borg (kd) och Birgitta Waller (mp) lämnade följande uttalande:

Vi välkomnar förvaltningens svar och vill ytterligare understryka verksamhetens betydelse att stävja bråk, våld och skadegörelse i samband med stora idrottsevenemang. Samverkan har skett på ett föredömligt sätt mellan fältarbetare, polis och idrottsklubbarnas säkerhetsansvariga. Att Projekt Support förhoppningsvis nu får en nystart i form av permanent verksamhet välkomnas.

§7 Kafé Kanel AB<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden tillstyrker att Kafé Kanel får tillstånd för servering av vin och starköl för allmänheten klockan 10.00-22.00 alla dagar.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Stadsdelsnämnden föreslås tillstyrka att Kafé Kanel får tillstånd för servering av vin och starköl för allmänheten klockan 10.00-22.00 alla dagar.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 december 2003, dnr 621-545-03.

 

§8 Planeringsboende för psykiskt funktionshindrade

 

BESLUT

 1. Lägesrapporten godkännes.
 2. Hos kommunstyrelsen hemställes om 2,0 mkr stimulansbidrag för särskilda boendeformer för funktionshindrade.
 3. Tjänsteutlåtande med protokollsutdrag tillställes kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 19 januari 2004, dnr 524-143-02.

 

§9 Anmälningsärenden

Revisionsrapport om kvalitetsarbetet vid stadens äldreboende dnr 124-592-03

Revisionsrapport "Skolhälsovården och elevvården i stadens grundskolor och gymnasieskolor" dnr 124-594-03

Rapport om missbrukarvården för vuxna vid stadsdelsförvaltningarna och enheten för hemlösa dnr 502-008-04

Länsstyrelsens beslut om tillsyn av Solbackens äldreboende samt förvaltningens yttrande, dnr 311-535-03

Från Länsstyrelsen - Tillsyn av kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder dnr 505-014-04

Anmälan av tjänstemannabeslut - inköp över 50 000 kr

Anmälan av lokala pensionärsrådets och lokala handikapprådets protokoll

Anmälan av balanslista

Anmälan av inkomna skrivelser

§10 Anmälan av inkomna skrivelser

Till stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen inkomna och besvarade skrivelser, protokoll och protokollsutdrag m m i allmänna ärenden för kännedom och beaktande (bilaga § 10)

§11 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

 • Birgitta Borg (kd) ställde fråga om öppna förskolans öppettider.

Verksamhetschef Birgitta Dahlin redogjorde öppna förskolans öppethållande och lämnade en kort information om verksamheten.

 • Mats G Nilsson (m) lämnade rapport om tennishallen.
 • Jari Visshed (s) frågade om hur snöröjningen har fungerat.

Verksamhetschef Thomas Levin lämnade en kort rapport.

§12 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson rapporterade om följande:

 • Tidplan för arbetet med förslag till ny skolplan för Stockholm.
 • Nytt möte för uppföljning och fortsättning på Kungsholmen Live hålls den 18 februari kl. 19.00 i fritidslokalen Häfta.
 • Lärare i samhällsorienterande ämnen inbjuder nämndens ledamöter till information i skolorna.
 • Bokslutet för 2003 redovisar ett mindre överskott om 9,5 miljoner kronor. Det motsvarar 0,9 procent av budgeten, och är nära det resultat som prognostiserades i november.
 • Översyn av stadens resursfördelningssystem.
 • Rapport från möte med bl.a. polisen med anledning av uteliggare vid Rådhusets tunnelbanepassage.

Verksamhetschef Thomas Levin lämnade rapport om arbetet med miljöavgifter. Ett pressmeddelande från miljöavgiftskansliet utdelades.

30 km/timme kommer att bli standardhastighet i bostadsområden i innerstaden.