Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-02-19

Sammanträde 2004-02-19

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

INFORMATION
Muntlig föredragning av chefen för sektionen för vuxna Margareta Isaksson och
chefen för socialpsykiatriska enheten Lena von Wachenfeldt

BESLUTSÄRENDEN

2 Förbättringar av trafiksituationen i S:t Eriksområdet<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 346-507-04

Förslagen om städning och skydd mot fordonstrafik i parken behandlas i detta tjänsteutlåtande. De delar av förslaget som rör trafikreglering har överlämnats till gatu- och fastighetskontoret.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

3 Beställning av utredning av förskole- och skollokaler, nordvästra Kungsholmen

Dnr: 303-061-04

Utbyggnaden av nordvästra Kungsholmen kommer att medföra en elevantalsökning på ca 600 elever och upp emot 400 förskolebarn. Befintliga förskolor och skolor kommer inte att kunna bereda plats för dessa kommande barn- och elevkullar.

Handläggare: Björn Doeser, 508 08 019

4 Anmälan av beslut om upphandling av sommargårdar (kollo)

Dnr: 125-356-03

I ärendet redovisas de tolv företag och föreningar som samtliga stadsdelsnämnder har tecknat avtal med.

Handläggare: Björn Doeser, 508 08 019

5 Betygsredovisning av betyg höstterminen 2003

Dnr: 403-074-04

Totalt har 454 elever i Rålambshovsskolan och Stadshagsskolan fått betyg hösten 2003. Av dem har 59 elever i år 8 och 68 elever i år 9 inte uppnått betyget godkänd i minst ett ämne.

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448

6 Verksamhetsberättelse 2003

Dnr: 102-062-04

2003 har varit ett dynamiskt år för stadsdelsnämnden och förvaltningen. Utbyggnaden av förskolan har gett 138 nya platser. Serafens äldreboende har åter öppnats efter ombyggnaden. Baltzar, ett anhörig- och frivilligcenter för äldre har öppnats.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

7 Verksamhetsberättelse för enheter inom barn och ungdom 2003

Dnr: 102-062-04

Verksamhetsberättelser från förskolor, skolor, parklekar, fritidsverksamhet, verksamheter för barn med funktionshinder samt uppsökande och förebyggande arbete.

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448

8 Budgetunderlag för perioden 2005-2007

Dnr: 102-080-04

Förskoleutbyggnaden kommer att fortsätta att vara en av nämndens och förvaltningens viktigaste frågor. Antalet äldre över 80 år fortsätter att minska. En avveckling av heldygnsplatser på Kungsholmen måste göras successivt utifrån vad som är lämpligt. De föreslagna förändringarna i stadens resursfördelning innebär att det inte går att sköta park- och gatuunderhåll på ett acceptabelt sätt.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

9 Enheternas verksamhetsplaner 2004

Dnr: 101-641-03

Verksamhetsplaner för 2004 från enheter inom gemensam service samt för information och kommunikation.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

10 Delegation till tjänsteman

Dnr: 002-065-04

Förteckningen över beslut som får fattas av tjänsteman har setts över.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

11 Rapport om det drogförebyggande arbetet

Dnr: 400-081-04

Redovisning av drogförebyggarens arbete under 2003 utgör underlag för ansökan om forsatta medel från länsstyrelsen.

Handläggare: Ola Wiksten, 508 08 443

12 Ändrat sammanträdesdatum

Dnr: 014-505-03

Nämndens sammanträde i maj flyttas till den 25 maj.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

REMISSER/YTTRANDEN

13 Motion om vårt gemensamma ansvar för psykiskt funktionshindrade<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 515-474-03

Förvaltningen delar vissa av motionärernas förslag, men har invändningar mot delar av motionen.

Handläggare: Ola Wiksten, 508 08 443

14 Förslag till program för kv Fruktkorgen, om- och tillbyggnad av Rådhuset<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 311-595-03

Utbyggnad med nya lokaler bör uppföras inom nuvarande byggnad så att friytor och gröna ytor omkring Rådhuset sparas för barns och vuxnas utevistelse. Om nybyggnation blir aktuell bör bygglov ej beviljas för fasader med koppar.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

15 Nybyggnad av flytande restaurang och brygga vid Norr Mälarstrand<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 308-048-04

Ansökan avstyrks då platsen är väsentlig för stadens vinterhäghållning samt att en total översyn av Norr Mälarstrands kaj har inletts.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

16 Kvalitetsarbetet vid stadens äldreboenden<br>Yttrande över revisionsrapport

Dnr: 124-592-03

De brister som konstateras i revisionsrapporten har även påtalats i nämndens egen uppföljning. En stadsövergripande samordning av bl.a. datorstöd och dokumentationsutbildning välkomnas.

Handläggare: Annelie Källerudd, 508 08 023

17 Skolhälsovården och elevvården i stadens grundskolor och gymnasieskolor<br>Yttrande över revisionsrapport

Dnr: 124-594-03

Rapportens resultat är ett led i arbetet att utarbeta en samlad strategi för skolhälsovården och elevvården inom staden.

Handläggare: Björn Doeser, 508 08 019

18 Utredning om stadens politiska organisation (SPO)<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 010-574-03

Ärendet innehåller synpunkter på förslag från den genomförda utredningen.

Handläggare: Göran Månsson, 508 08 011

19 Förändrad budgetordning

Dnr: 109-567-03

Nuvarande budgetordning har fungerat mycket bra för stadsdelsnämnden och förvaltningen. Det stämmer inte att möjligheten till utsträckt planeringstid inte skulle ha utnyttjats av nämnderna.

Handläggare: Göran Månsson, 508 08 011

20 Motion om 3 R-metoden

Dnr: 205-012-04

Stadens nämnder och bolag ska följa upp jämställdheten mellan kvinnor och män. Nämnden och förvaltningen saknar erfarenhet att bedöma den föreslagna metoden.

Handläggare: Göran Månsson, 508 08 011

21 Matman i Stockholm<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-042-04

Restaurangen föeslås få utskänkningstillstånd till kl. 00.00 alla dagar.

Handläggare: Maria Lagerström, 508 08 447

ANMÄLNINGSÄRENDEN

22 Länsstyrelsens beslut i tillståndsansökan för akutboende - ABK

23 Slutrapporter

Dnr: 502-016-03

A. RIFF-projektet(rätt insats för att minska försörjningsstöd)
B. FAS-projektet (försörjningsstöd avvecklas för sjukskrivna)

24 Anmälan av tjänstemannabeslut - inköp över 50 000 kr

25 Anmälan av lokala pensionärsrådets protokoll

26 Anmälan av lokala handikapprådets protokoll

27 Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

29 Anmälan av inkomna skrivelser

30 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

31 Information från stadsdelsförvaltningen

32 32 - 39 sekretessbelagda ärenden

§15 Justering

Anmäldes att protokoll från 22 januari 2004 justerats den 28 januari 2004. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 25 februari 2004. Vice ordförande Mats G Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

Chefen för sektionen för vuxna Margareta Isaksson och chefen för socialpsykiatriska enheten Lena von Wachenfeldt samt Maud Nilsson, Peter Nissling och Ulla Rönnskog informerade muntligen om arbetet med personer med psykiska funktionshinder.

§16 Förbättringar av trafiksituationen i S:t Eriksområdet<br>Svar på medborgarförslag

 

BESLUT
Medborgarförslaget besvaras i de delar förslagen rör stadsdelsnämndens ansvarsområde med detta tjänsteutlåtande.

ÄRENDET
Förslagen om städning och skydd mot fordonstrafik i parken behandlades i tjänsteutlåtandet. De delar av förslaget som rör trafikreglering hade överlämnats till gatu- och fastighetskontoret.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 februari 2004, dnr 346-507-04.

§17 Beställning av utredning av förskole- och skollokaler, nordvästra Kungsholmen

 

BESLUT
Stadsdelsnämnden beställer en utredning av Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) avseende en nybyggnad på nordvästra Kungsholmen för 400 elever år f-5 skola/skolbarnomsorg (16 klasser) och 80 förskolebarn (5 avdelningar). Utredningen ska även beakta utemiljö, skolgård och lekytor för förskolan.

ÄRENDET
Utbyggnaden av nordvästra Kungsholmen kommer att medföra en elevantalsökning på ca 600 elever och upp emot 400 förskolebarn. Befintliga förskolor och skolor kommer inte att kunna bereda plats för dessa kommande barn- och elevkullar.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 februari 2004, dnr 303-061-04

§18 Anmälan av beslut i upphandling av sommargårdar (kollo) för 2004

 

BESLUT
Nämnden godkänner anmälan av beslut.

ÄRENDET
I ärendet redovisas de tolv företag och föreningar som samtliga stadsdelsnämnder har tecknat avtal med.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 februari 2004, dnr 125-356-03

§19 Betygsredovisning av betyg höstterminen 2003

 

BESLUT
Stadsdelsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

ÄRENDET
Totalt har 454 elever i Rålambshovsskolan och Stadshagsskolan fått betyg hösten 2003. Av dem har 59 elever i år 8 och 68 elever i år 9 inte uppnått betyget godkänd i minst ett ämne.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 februari 2004, dnr 403-074-04.

 

 

§20 Verksamhetsberättelse 2003

 

BESLUT

 1. Bokslutet fastställs och verksamhetsberättelsen med bokslutskommentarer godkännes och överlämnas till kommunfullmäktige.
 2. Stadsdelsnämnden fastställer enligt förvaltningens förslag vilka resultatenheter som ska föra över- respektive underskott till 2004.
 3. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering av stimulansbidrag 0,6 mkr för försenad förskola i kv Munklägret, i enlighet med stadsdelsnämndens beslut 2003-12-11 att återredovisa dessa medel.
 4. Stadsdelsnämnden återredovisar till fullmäktige även 0,6 mkr avseende det försenade psykiatriboendet Lux, samt begär ombudgetering av dessa medel till 2004.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
2003 var ett dynamiskt år för stadsdelsnämnden och förvaltningen. Utbyggnaden av förskolan gav 138 nya platser. Serafens äldreboende öppnades åter efter ombyggnaden. Baltzar, ett anhörig- och frivilligcenter för äldre öppnades.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 februari 2004, dnr 102-062-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Jari Visshed m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Niclas Widjeskog (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) yrkade bifall till ett förslag från folkpartiet liberalerna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Didar Samaletdin m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande att nämndens skulle bifalla följande förslag från folkpartiet liberalerna:

Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att i övrigt anföra

För Stockholmarna och för medborgarna på Kungsholmen och Essingeöarna har år 2003 i hög grad varit ett år av försämringar och minskad framtidstro. På grund av politiska beslut på alla nivåer har Stockholms tillväxt helt avstannat efter den nuvarande majoritetens maktövertagande. Allt fler stockholmare klarar inte sin egen försörjning och blir beroende av socialbidrag. Bristen på tillväxt och skatteintäkter gör att stadsdelarna, trots en skattehöjning på 50 öre, tvingas till tuffa besparingar.

Omfattande felprioriteringar

Trots skattehöjningen på 50 öre har medborgarna märkt små förändringar i stadsdelens service. Barngrupperna i förskolan förblir stora, biståndsbedömningen till äldreomsorgen blir hårdare. En stor del av förklaringen ligger i den totala brist på prioriteringar som präglat majoritetens politik under 2003, där den kommunala administrationen tillåtits växa på kärnverksamheternas bekostnad.

Socialbidragsberoendet ökar

Socialbidragskostnaderna ökar kraftigt under 2003. Detta är inte bara ett växande ekonomiskt problem för stadsdelen, utan framför allt ett hårt slag mot alla de människor som inte får arbete och möjlighet att försörja sig själv. Oförmågan att hitta lösningar för att få människor att gå från bidrag till jobb är påtaglig.

Fortsatt stora grupper i förskolan

Trots vallöftet om minskade barngrupper har majoriteten inte nått utlovade mål. Löftet till medborgarna skulle ha infriats vid maktskiftet, men nu heter det inom mandatperioden.

Besparingar i sociala sektorn

Trots skattehöjningen har mycket små kvalitetsförbättringar skett i den sociala sektorn. Tvärtom vittnar många om att situationen hårdnat för många. Tuffare biståndsbedömningar i äldreomsorgen och besparingar inom socialpsykiatrin, i staden som helhet, slår hårt mot människor med stora behov men utan starka påtryckargrupper.

Det är sorgligt att det viktiga utvecklingsarbetet med bl.a. ökad valfrihet, i äldre- och handikappomsorgen har avstannat, liksom arbetet att stärka de dementas situation. Det är allvarligt att stora framtidsfrågor för utveckling inom äldre- och handikappomsorgen nu ligger i träda.

2003 års bokslut och verksamhetsberättelse visar tydligt på behovet av en ny politisk ledning i stadsdelen.

 

§21 Verksamhetsberättelse för enheter inom barn och ungdom 2003

 

BESLUT
Stadsdelsnämnden lägger verksamhetsberättelse för enheter inom barn och ungdom till handlingarna.

ÄRENDET
Verksamhetsberättelser från förskolor, skolor, parklekar, fritidsverksamhet, verksamheter för barn med funktionshinder samt uppsökande och förebyggande arbete.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 februari 2004, dnr 102-062-04.

 

 

 

§22 Budgetunderlag för perioden 2005-2007

 

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till underlag till budget för 2005 med beräkningar för 2006 och 2007.
 2. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen att kostnadsramen för den kommunövergripande Habiliteringsenheten i Stadshagen årligen justeras för pris- och lönekostnadsökningar.
 3. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen att kostnadsramen för den kommunövergripande verksamheten hörselförskolan justeras för pris- och kostnadsökningar på samma sätt som skett för övrig förskoleverksamhet.
 4. Stadsdelsnämnden vill framhålla att den minskning av anslaget för fysisk verksamhet, park- och markskötsel, snöröjning m.m. med över 9 mkr eller cirka 35 procent som nu övervägs i staden inte kan genomföras utan en betydande ambitionssänkning.

ÄRENDET
Förskoleutbyggnaden kommer att fortsätta att vara en av nämndens och förvaltningens viktigaste frågor. Antalet äldre över 80 år fortsätter att minska. En avveckling av heldygnsplatser på Kungsholmen måste göras successivt utifrån vad som är lämpligt. De föreslagna förändringarna i stadens resursfördelning innebär att det inte går att sköta park- och gatuunderhåll på ett acceptabelt sätt.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11februari 2004, dnr 102 080-04.

UTTALANDE
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Niclas Widjeskog (kd) lämnade följande gemensamma uttalande:

Moderaterna, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna deltar inte i beslutet angående budgetunderlag för de kommande åren med hänsyn till att moderaternas budgetförslag i kommunfullmäktige innebar andra förutsättningar och annan kommunal organisation.

 

§23 Enheternas verksamhetsplaner med kvalitetsgarantier för 2004

 

BESLUT
Stadsdelsnämnden lägger verksamhetsplaner för enheter inom gemensam service samt informationsplan till handlingarna.

ÄRENDET
Verksamhetsplaner för 2004 från enheter inom gemensam service samt för information och kommunikation.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 februari 2004, dnr 101-641-03.

 

 

§24 Delegation till tjänsteman

 

BESLUT
Förteckning över beslut delegerade till tjänsteman ändras enligt bifogat förslag

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 februari 2004, dnr 002-065-04.

§25 Rapport om det drogförebyggande arbetet

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten
 2. Stadsdelsnämnden vidarebefordrar rapporten till socialtjänstförvaltningen för att utgöra underlag för bidrag från länsstyrelsen.

ÄRENDET
Redovisning av drogförebyggarens arbete under 2003 utgör underlag för ansökan om forsatta medel från länsstyrelsen.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 februari 2004, dnr 400-081-04.

§26 Ändrat sammanträdesdatum

 

BESLUT
Stadsdelsnämndens sammanträde i maj flyttas till tisdagen den 25 maj.

ÄRENDET
Nämndens sammanträde i maj flyttas till den 25 maj.

ÄENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 januari 2004, dnr 014-505-03.

§27 Motion om vårt gemensamma ansvar för psykiskt funktionshindrade<br>Remiss från kommunstyrelsen

 

BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

ÄRENDET
Förvaltningen delar vissa av motionärernas förslag, men har invändningar mot delar av motionen.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 februari 2004, dnr 515-474-03.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett förslag från moderaterna.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) yrkade bifall motionen i sin helhet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATIONER
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande att nämndens skulle besluta följande:

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att bifalla punkterna 1-3, 5-11 i motionen.
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att avslå punkt 4.
 3. Stadsdelsnämnden beslutar att därutöver anföra;

Moderaterna sympatiserar i stora delar med motionen men vi kan inte ställa oss bakom motionen i sin helhet. Förslaget om gemensamma nämnder skulle med gällande lagstiftning inte innebära annat än ytterligare en berednings- eller sammanträdesverksamhet.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande att nämndens skulle bifalla motionen i sin helhet.

 

§28 Förslag till program för kv Fruktkorgen, om- och tillbyggnad av Rådhuset<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

 

BESLUT
Stadsdelsnämnden avslår stadsbyggnadskontorets förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

ÄRENDET
Stadsdelsnämnden behandlade en remiss från stadsbyggnadskontoret om förslag till om- och tillbyggnad av Rådhuset.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 januari 2004, dnr 311-595-03.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Jari Visshed m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Didar Samaletdin m.fl. (fp) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

Niclas Widjeskog (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett tillägg om att Rådhuset även i fortsättningen ska vara domstolslokal.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från socialdemokraterna, moderaterna, miljöpartiet, vänsterpartiet och folkpartiet liberalerna.

UTTALANDEN
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) lämnade följande gemensamma uttalande:

Rådhuset, som uppfördes 1915, har en särpräglad arkitektur och betraktas generellt som en vacker byggnad som är väl värd at bevaras. Vi ser det som mycket svårt att bygga till den befintliga byggnaden utan att dess ursprung förvanskas och förfulas. Vi beklagar att redan allför många kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Stockholm gått förlorade och avvisar alla synbara ingrepp i den arkitektoniskt unika skapelse som Rådhuset utgör.

Vi anser också det mycket viktigt att bevara den synliga del av del kulturhistoriska stråk som går från gamla Polishuset, genom Rådhuset och till Piperska muren. Den är vad som idag kan anas av den Piperska trädgården som en gång i tiden sträcker sig från Piperska muren upp till Kronobergsparken.

Av de fyra förslag som presenterats är inget acceptabelt. Gemensamt för förslagen är att de på intet sätt ens försöker anknyta till Rådhuset eller omgivande bebyggelse stil vare sig i val av byggmaterial eller form. Vi finner förslagen så ointressanta att vi avstår från detaljerad kritik.

Förslagen nummer 2 och 3 med bebyggelse i parken söder om Rådhuset upplever vi som förolämpande. Att föreslå denna typ av bebyggelse mellan Rådhuset och bostadsfastigheterna på Bergsgatans södra sida som är uppförda 1884-85 är att skända staden. Funnes det ett "Arkitektsamfund" med uppgift motsvarande Advokatsamfundet vore det på sin plats med en "varning" till dessa arkitekter.

Att grunda ett oåterkalleligt ingrepp i en kulturhistorisk värdefull byggnad som Rådhuset med omgivande parkmiljö på något så föränderligt som en omorganisation av en myndighet ser vi som uttryck för både kortsiktigt tänkande och oansvarigt agerande. Vi noterar att såväl byggnaden som tomten är byggnadsminnesförklarad med skyddsföreskrifter.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Didar Samaletdin m.fl. (fp) lämnade följande gemensamma uttalande:

Vi anser inte att förslaget har tagit hänsyn till den känsliga kulturmiljön.

RESERVATION
Niclas Widjeskog (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande att nämndens skulle besluta följande:

Stadsdelsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut med tillägget att arbetet med att lösa det uppkomna lokalproblemet måste ta sin utgångspunkt i det förhållandet att Rådhuset även fortsättningsvis får tjäna som domstolslokal.

 

§29 Nybyggnad av flytande restaurang och brygga vid Norr Mälarstrand<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden avstyrker ansökan om bygglov tills vidare.
 2. Stadsdelsnämnden anför därutöver;

En översyn av hela Norr Mälarstrand har inletts. Till dess att denna översyn är klar och ett helhetsgrepp om kajen tagits bör inte ansökan beviljas. En förnyad ansökan är välkommen efter att översynen är klar.

ÄRENDET
Ansökan avstyrks tillsvidare då en total översyn av Norr Mälarstrands kaj har inletts.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 februari 2004 dnr, 308-048-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Jari Visshed m.fl. (s), Reijo Kittilä (v), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Niclas Widjeskog (kd) yrkade bifall till ett för samtliga partier gemensamt förslag.

 

§30 Kvalitetsarbetet vid stadens äldreboenden<br>Yttrande över revisionsrapport

 

BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över rapporten.

ÄRENDET
De brister som konstateras i revisionsrapporten har även påtalats i nämndens egen uppföljning. En stadsövergripande samordning av bl.a. datorstöd och dokumentationsutbildning välkomnas.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 januari 2004, dnr 124-592-03

 

§31 Skolhälsovården och elevvården i stadens grundskolor och gymnasieskolor...

Yttrande över revisionsrapport

BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över rapporten.

ÄRENDET
Rapportens resultat är ett led i arbetet att utarbeta en samlad strategi för skolhälsovården och elevvården inom staden.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 januari 2004, dnr 124-594-03.

§32 Utredning om stadens politiska organisation (SPO)<br>Remiss från kommunstyrelsen

 

BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet utan eget ställningstagande.

ÄRENDET
Ärendet innehåller synpunkter på förslag från den genomförda utredningen.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 februari 2004, dnr 010-574-03.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle överlämna tjänsteutlåtandet utan eget ställningstagande.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderaterna.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från folkpartiet liberalerna.

Niclas Widjeskog (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från kristdemokraterna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att överlämna tjänsteutlåtandet utan eget ställningstagande.

RESERVATIONER
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till följande förslag från moderaterna:

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen anföra följande:

Ökad makt för medborgarna

Redan i samband med att utredningen av stadens politiska organisation (SPO-utredningen) tillsattes hade vi moderater allvarliga invändningar mot den inriktning som majoriteten anvisade. Den övergripande målsättningen med att se över stadens organisation borde ha varit att minska den politiska styrningen av stockholmarna. En god politik är en politik som i högre grad låter stockholmarna själva besluta över sina egna liv. Den som vill öka stockholmarnas frihet måste söka minska politikens omfattning. Med ökad frihet kommer också ett ökat ansvar - ett ansvar som vi är övertygade om att alla stockholmare i grunden kan och vill ta. Tyvärr har medborgarperspektivet helt gått förlorat i utredningens direktiv och förslag. Istället är det maktens män och kvinnor som förhandlar med varandra. Ett gyllene tillfälle att söka förtydliga ansvaret, öka medborgarnas egenmakt och minska klyftan mellan väljare och valda har därmed gått förlorad.

De grundläggande problemen förbli olösta

Istället är utredningsförslaget genomsyrat av vänsterns demokratisyn där fördjupad demokrati uteslutande handlar om att ge politiker mer inflytande på medborgarnas bekostnad. Denna demokratisyn innebär att graden av demokrati avgörs av mängden uppgifter för stadsdelsnämnderna.

Detta är ett synsätt som är helt främmande för oss moderater. I SPO-utredningen återges ännu en gång resultatet av den vetenskapliga tvärdering av SDN-reformen som Institutet för kommunal ekonomi (IKE) fick i uppdrag att genomföra. Där framgår att SDN-reformen misslyckats med att stärka den lokala demokratin. Trots det innehåller SPO-utredningen ett flertal förslag om nya uppgifter som ska föras över till stadsdelsnämnderna.

Vi moderater vill i stället långsiktigt fördjupa demokratin genom att ge tillbaka inflytande till de enskilda medborgarna, bland annat genom att systematiskt sänka kommunalskatten. Vi vill också vidareutveckla valfrihetssystemen, så att medborgarna får inflytande över stadens verksamheter genom det fria valet av skola, barnomsorg, äldre- och handikappomsorg. Valfrihet för den enskilde i den skattefinansierade välfärden är en viktig demokratifråga.

Sedan är det självklart att den verksamhet som måste skötas med avgörande inflytande av politiker skall präglas av kvalitet, effektivitet, öppenhet, insyn samt ordning och reda. Genom att avveckla stadsdelsnämnderna vill vi moderater säkerställa en likvärdig behandling av alla stockholmare oavsett stadsdel, minska byråkratin, reducera antalet politiker och effektivisera stadens verksamhet. Vi vill samtidigt se över stadens flora av beslutande nämnder och styrelser med målsättningen att allt som kan beslutas lika bra eller bättre av enskilda invånare också skall beslutas av dem - inte av de politiska församlingarna.

Frihet och valfrihet

Den som i likhet med oss moderater vill öka stockholmarnas frihet måste söka minska politikens omfattning. Med ökad frihet kommer också ett ökat ansvar - ett ansvar som vi är övertygade om att alla stockholmare i grunden kan och vill ta. Målet med politiken måste därför vara att flytta makten närmare stockholmarna. Verklig decentralisering handlar inte om att flytta makt från en central nämnd till en stadsdelsnämnd utan om att genom t.ex. pengsystem flytta makten över vardagen från de politiska sammanträdesrummen till människors kök och vardagsrum. Vi vill införa pengsystem som gör att hela anslaget för verksamheterna inom förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI) följer elevernas och i förekommande fall föräldrarnas val. Vi vill också öka valfriheten och kvaliteten för stadens äldre medborgare genom att införa ett pengsystem inom äldreomsorgen.

En tydlig politisk ledning

Stockholm är en politiskt styrd kommun. Det märks framförallt genom att politiska maktskiften innebär tydliga förändringar i stadens verksamheter. Inget tvivel råder om att väljarnas vardag blir annorlunda med ett borgerligt eller ett socialistiskt styre. Detta gör Stockholm unikt i Sverige.

Den viktigaste orsaken bakom Stockholms politiska tydlighet är det sätt som stadens politiska ledning är organiserad. Borgarrådens ställning som ordförande i tunga centrala nämnder är en viktig del av detta. Det är stadens mest kända och inflytelserika politiker som leder arbetet i nämnder och bolagsstyrelsen, och det är också de som tydligt framstår som ansvariga för den förda politiken.

En av SPO-utredningens främsta slutsatser handlar om en maktförskjutning från centrala nämnder till kommunstyrelsen och en kraftigt förstärkt central administration, och en försvagning och otydliggörande av borgarrådsinstitutionen. SPO-utredningens förslag innebär att det i framtiden kommer att bli mycket svårt för medborgare, fritidspolitiker, journalister och tjänstemän att ställa stadens mäktigaste politiker till ansvars för den förda politiken på olika områden. Detta vore mycket olyckligt för Stockholm och stockholmarna.

God service och tydligt ansvar

Det som staden gör ska göras väl. Detta kräver inte bara att ansvaret är tydligt utan också att stadens verksamhet inriktas på kärnuppgifterna. Skattebetalare och medborgare ska veta att de får valuta för sina skattepengar och att dessa går till verksamhet som utbildning, äldreomsorg, gator och vägar, insatser mot missbruk och hemlöshet - inte till byråkratisk överbyggnad och politisk administration.

Om förslaget blir verklighet ökar antalet heltidspolitiker och politikernas arvoden höjs kraftigt något som vare sig är nödvändigt eller önskvärt. Samtidigt blir det än svårare att tydligt klargöra vem som har ansvaret för vad. Utredningsförslaget leder till en förstärkning av tjänstemannastyret och riskerar att försvaga medborgarnas möjlighet att utkräva ansvar av sina valda företrädare. Vidare föreslås en avsevärd maktförskjutning till finansborgarrådet och stadsledningskontoret. Nyttan med detta ifrågasätter vi starkt.

Samlat ansvar och kompetens

SPO-utredningen föreslår att vissa verksamheter som idag ligger samlat centralt i staden i fortsättningens skall spridas ut på stadsdelsnivå. Ett exempel på detta är särskolan. En annan fråga, som utretts en längre tid, är frågan om heminstruktörernas placering, där utredningen landar i ett fortsatt stadsdelsansvar för verksamheter.

Såväl särskolan som stadens heminstruktörer är tydliga exempel på verksamheter, där en central samling av kompetens innebär en tydlig förbättring av kvaliteten. Vi motsätter oss förslaget att föra ut ansvaret för särskolan på stadsdelsnivå, och menar samtidigt att heminstruktörernas verksamhet bör samlas centralt i staden.

Utredningen föreslår även en utökad roll för stadsdelsnämnderna i arbetet med att följa upp skol- och förskoleverksamhet i syfte att i retoriken åstadkomma en mer likartad behandling av verksamheterna oavsett huvudman. Vi avvisar detta förslag till förmån för att en likartad behandling istället säkerställs genom inrättande av ett oberoende institut för litetsgranskning av samtliga skolor och förskolor i staden oavsett huvudman. Vi avvisar särskilt att stadsdelsnämnderna skulle svara för tillsynen av fristående förskolor, då detta riskerar att medföra olika behandling i olika delar av staden.

SPO-utredningen föreslår därtill ett överförande av sakkunskap från facknämnderna till centrala enheter i staden på ett sätt som enligt vår mening riskerar urholka kompetensen inom ett flertal områden.

Däremot välkomnar vi utredningens tydliga ställningstagande för ett fortsatt arbete med ett integrerat lednings- och styrsystem (ILS) - en viktig reform som måste vårdas och utvecklas.

Sammantaget innebär SPO-utredningens förslag i stort sett inga inslag av ökat inflytande för den enskilde stockholmaren. Vi är beredda att medverka till långsiktiga överenskommelser om stadens konstitutionella frågor om avsikten är att förtydliga rollerna, öka medborgarnas inflytande och valfrihet, klargöra ansvaret och effektivisera organisationen. Sammantaget innehåller SPO-utredningen dessvärre i stort sett inga förbättringar i dessa viktiga frågor.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till följande förslag från folkpartiet liberalerna:

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen kring SPO-utredningen uttala följande;

Stockholm är en politiskt styrd kommun. Politiska maktskiften innebär tydliga förändringar i stadens verksamheter. Inget tvivel råder om att väljarnas vardag blir annorlunda med ett borgerligt, eller ett socialistiskt styre. Detta gör Stockholm unikt i Sverige. SPO-utredningens förslag skulle, om de genomförs, på ett mycket negativt sätt förskjuta den politiska makten till en central tjänstemannaorganisation. Detta återkommer vi till nedan.

Valfrihet och pengsystem

Hur Stockholms politiska organisation skall utformas handlar mycket om avvägningen om politikers makt kontra medborgares. Införande av pengsystem och kundvalsmodell i olika former innebär en intressekonflikt mellan politiskt inflytande och medborgares direkta makt över vardagen. Detta gäller inte minst stadsdelarnas verksamheter.

I denna intressekonflikt menar vi att staden måste främja den modell som ger den enskilda medborgaren största möjliga inflytande. De pengsystem som i dag finns inom skola och hemtjänst bör utsträckas till fler områden, som barnomsorg och äldreboenden.

Lokalt ansvar för fysiska frågor

SPO-utredningen föreslår att stadsdelarna får ett ökat ansvar för delar av den fysiska verksamheten i staden, bland annat när det gäller parkerna. Vi bejakar denna utveckling. Dialogen mellan medborgare och stadsdelspolitiker handlar i stor utsträckning om just dessa frågor – trots att stadsdelsnämndernas inflytande kring den fysiska planeringen är mycket liten. Ur ett demokratiskt perspektiv är det givetvis angeläget att lokalpolitiker har inflytande över de frågor som medborgarna tror och önskar att det finns ett lokalt ansvar för.

Samlat ansvar och kompetens

SPO-utredningen föreslår att vissa verksamheter som idag ligger samlat centralt i staden, i fortsättningen skall spridas ut på stadsdelsnivå. Ett exempel på detta är särskolan. En annan fråga, som utretts en längre tid, är frågan om heminstruktörernas placering, där utredningen landar i ett fortsatt stadsdelsansvar för verksamheter.

Såväl särskolan som stadens heminstruktörer är tydliga exempel på verksamheter, där en central samling av kompetens innebär en tydlig förbättring av kvaliteten. Vi motsätter oss förslaget att föra ut ansvaret för särskolan på stadsdelsnivå, och menar samtidigt att heminstruktörernas verksamhet bör samlas centralt i staden.

En tydlig politisk ledning

Den viktigaste orsaken bakom Stockholms politiska tydlighet är det sätt som stadens politiska ledning är organiserad. Borgarrådens ställning som ordförande i tunga centrala nämnder är en viktig del av detta. Det är stadens mest kända och inflytelserika politiker som leder arbetet i nämnder och bolagsstyrelser, och det är också de som tydligt framstår som ansvariga för den förda politiken.

En av SPO-utredningens främsta slutsatser handlar om en maktförskjutning från centrala nämnder till kommunstyrelsen och en kraftigt förstärkt central administration, och en försvagning och otydliggörande av borgarrådsinstitutionen. SPO-utredningens förslag innebär att det i framtiden kommer att bli mycket svårt för medborgare, fritidspolitiker, journalister och tjänstemän att ställa stadens mäktigaste politiker till ansvar för den förda politiken på olika områden. Detta vore mycket olyckligt för Stockholm och stockholmarna.

En slimmad politisk organisation

SPO-utredningen uppvisar ett magert resultat när det handlar om förslag för att minska byråkratin i Stockholm. Folkpartiet motionerade i maj 2003 om en kraftigt bantad politisk och administrativ organisation i Stockholms stad. Antalet politiska uppdrag föreslås minska med ca 250 och antalet administrativa tjänster minskas med ca 500. Såväl för facknämnder som stadsdelsnämnder föreslås en rad sammanslagningar.

Folkpartiets motion om en bantad organisation i staden skulle på ett genomgripande sätt minska den kommunala byråkratin och öka stockholmarnas inflytande över vardagen. Vi avstyrker därmed, i enlighet med ovanstående, huvuddelen av SPO-utredningens förslag, och tillstyrker i stället motionen "Kraftigt bantad politisk och administrativ organisation i Stockholms stad" av Jan Björklund m.fl.

Niclas Widjeskog (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till följande förslag från kristdemokraterna;

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen översända nedanstående.

Utgångspunkten för en förbättring av stadens politiska och administrativa organisation måste vara att skapa bättre överblick, enkelhet och tydligare styrning. Den politiska och administrativa organisationen bör också uppmuntra medborgarna till delaktighet och vara transparent. Vetskapen om att organisationsförändringar skapar osäkerhet i tjänstemannaorganisationen och medför stora kostnader innebär att organisationsförändringar bör ha en bred politisk uppslutning och vara väl förberedda.

Inriktningen bör vara att stadsdelsnämnderna ges ett så heltäckande ansvar som möjligt för all kommunal service som direkt berör medborgarna. Utredningens förslag att till stadsdelsnämnderna överföra till exempel ansvaret för bibliotek och samlingslokaler är bra. Det ger stadsdelsnämnderna ökade möjligheter till samordning och samutnyttjande, inte minst vad gäller lokaler och personal. Att ge stadsdelsnämnderna ansvar för fler verksamhetsområden är därför också troligen kostnadseffektivt. Ett mer heltäckande ansvar gör det också enklare för medborgarna att utkräva ansvar av sina politiker och att vända sig till rätt instans direkt. En minskning av antalet stadsdelsnämnder kan också övervägas.

Stadsdelsnämnderna bör ges en tydligare roll när det gäller samrådsmöten och medborgarkontakter inför infrastrukturplanering och bostadsbyggande.

Det är viktigt att staden håller fast vid och förstärker det integrerade ledningssystemet och det kvalitetssystem som tagit form. En ökad mål- och resultatstyrning är angelägen också av det skälet att det tydliggör politikerrollen i relation till tjänstemannaorganisationen. Hur partierna väljer att fördela uppdragen, hur borgarrådets arbetsdag bör se ut mm är dock knappast något som beslut ska fattas om i kommunfullmäktige. Partierna kan med fördel själva diskutera om man vill komma överens om andra spelregler än de nuvarande. Starka borgarråd som har tydliga ansvarsområden bidrar dock till att underlätta för medborgarna och att ansvarsutkrävandet fungerar.

Utredningens kartläggning av de olika facknämndernas roll gentemot stadsdelsnämnderna pekar på en brist och inkonsekvens i stadens organisation. Kommunstyrelsen bör på kommunfullmäktiges uppdrag ha ett tydligt stadsövergripande ansvar.

Inom förskola och skola samt inom äldre- och handikappomsorgen är staden finansiär av både fristående utbildnings- och omvårdnadsalternativ och driver egna förskolor, skolor, äldre- och handikappboenden. Det är viktigt att staden tydigt skiljer på rollerna så att verksamhets- och driftansvaret inte sammanblandas med finansieringsansvaret. Av det skälet bör finansieringen av fristående förskolor och skolor inte ske från stadsdelsnämnderna utan från annan instans. Ersättningen till fristående hemtjänstutövare bör fastställas av kommunfullmäktige.

 

§33 Förslag till förändrad budgetordning<br>Remiss från kommunstyrelsen

 

BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet utan eget ställningstagande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Stadsdelsnämnden behandlade ett förslag om förändrad budgetordning i staden.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 februari 2004, dnr 109-567-03.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle överlämna tjänsteutlåtandet utan eget ställningstagande.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Niclas Widjeskog (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderaterna, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att överlämna tjänsteutlåtandet utan eget ställningstagande.

RESERVATION
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Niclas Widjeskog (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till följande gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen anföra följande:

Vi instämmer i stadsledningskontorets analys att det ibland fattas både flerårighetsperspektiv och helhetsperspektiv i budgetarbetet. En utveckling mot ett längre perspektiv i kombination med förbättrade underlag inför besluten i både den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen är att rekommendera. I dagsläget överväger dock argumenten för att behålla budgetbeslutet på våren. Med ett tidigt avgörande skapas längre tid för planering och anpassning enligt de ekonomiska förutsättningarna i nämnder och bolag. Dessutom ges mer tid åt att förankra budget/verksamhetsplan lokalt. Om getförslaget presenteras och debatteras under första halvan av året finns också god tid att föra demokratiska resonemang med allmänhet, stadens medarbetare och medier. Detta förbättrar i sin tur möjligheten för den politiska majoriteten att implementera de mål som uttrycks i budgeten.

Budgetarbetet i nämnder och styrelser får inte bli ett hastverk. Inte minst gäller det för att fördjupa arbetet med det Integrerade styrnings och ledningssystemet (ILS). Detta förutsätter att tid ges för de enskilda nämnderna att besluta om budget och generella åtaganden etc utifrån givna resurser efter att kommunfullmäktige fastslagit budgeten, men innan början på det verksamhetsår som budgeten avser. Det är av vikt att de olika nämnderna och dess enheter får tillräcklig tid för mål och planformulering. Därför avvisar vi denna del av förslaget till ny budgetordning.

Vi välkomnar förslaget om att ta fram långsiktiga prognoser. Strategiska frågor som tillväxt- och finansieringsfrågor, demografiska förändringar och kompetensförsörjning kan exempelvis tas upp. Vi menar dock att staden ej behöver fatta budgetbeslut vid mer än ett tillfälle Däremot kan underlag i form av t ex demografiska fakta som återfinns i långtidsutredningen ligga till grund för en flerårig planering och den typen av ärenden kan med fördel tas fram med regelbundenhet. Vi motsätter oss dock planerna på att ta fram denna typ av ramärenden varje år, ett sådant förfarande kan till och med vara kontraproduktivt då de riskerar binda upp framtida majoriteter.

När det gäller nyckeltal är det rätt att de ska vara långsiktiga samtidigt som varje majoritet måste kunna förändra uppföljningen, varefter målen förändras. Ett antal basnyckeltal och volymuppgifter torde dock kunna vara desamma över lång tid, oavsett majoriteter.

§34 Motion om 3 R-metoden<br>Remiss från kommunstyrelsen

 

BESLUT
Tjänsteutlåtandet överlämnas som svar på remissen.

ÄRENDET
Stadens nämnder och bolag ska följa upp jämställdheten mellan kvinnor och män. Nämnden och förvaltningen saknar erfarenhet att bedöma den föreslagna metoden.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 19 januari 2004, dnr 205-012-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Niclas Widjeskog (kd) yrkade bifall till motionen i sin helhet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Niclas Widjeskog (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag att nämnden skulle bifalla moitionen i sin helhet.

 

§35 Matman i Stockholm<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

 

BESLUT
Stadsdelsnämnden tillstyrker att Matman i Stockholm AB får tillstånd för servering av alkohol för allmänheten 11.00 - 00.00 alla dagar.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Restaurangen föreslås få utskänkningstillstånd till kl. 00.00 alla dagar.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 januari 2004, dnr 309-042-04.

§36 Anmälningsärenden

Från Länsstyrelsen beslut i tillståndsansökan för akutboende - ABK dnr 51-483-03

Slutrapport om RIFF-projektet (rätt insats för att minska försörjningsstöd)
Slutrapport om FAS-projektet (försörjningsstöd avvecklas för sjukskrivna) dnr 502-016-03

Anmälan av tjänstemannabeslut - inköp över 50 000 kr

Anmälan av lokala pensionärsrådets protokoll

Anmälan av lokala handikapprådets protokoll

Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

Anmälan av balanslista

§37 Anmälan av inkomna skrivelser

Till stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen inkomna och besvarade skrivelser, protokoll och protokollsutdrag m m i allmänna ärenden för kännedom och beaktande (bilaga 37)

§38 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson rapporterade om följande:

 • Broschyr och affisch om mål och åtaganden för verksamhetsåret 2004 utdelades.
 • Budget- och planeringskonferens hålls preliminärt den 14 maj.
 • Landstingets sjukvårdsberedning bjuder till nämnden till gemensamt möte den 3 juni.
 • Konsumentnämnden sammanträder i Bolinderssalen den 21 april kl. 18.00. Sammanträdet är öppet för allmänheten. Stadsdelsnämnden inbjuds.
 • Skol- och kulturborgarrådet inbjuder majoritetskoalitionens gruppledare till möte om mötesplatser för ungdomar den 8 oktober.
 • 150-årsjubileum för förskolan Welanders väg.
 • Kungsholmens utvecklingsprogram för framtida ledare.

Verksamhetschef Birgitta Dahlin rapporterade om:

 • Möte den 18 februari på fritidsgården Häfta för uppföljning av Kungsholmen Live. Ett nytt större möte för ungdomar anordnas den 5 september.
 • Rapport om antal förskoleplatser, garantin och barngruppernas storlek.

Inbjudningar:

 • Inbjudan till konsumentdagarna 3-5 maj. En från majoriteten och en från oppositionen kan delta den 4 maj.
 • Inbjudan till presentation om projektet vård och flyktingintroduktion i samverkan den 2 april. Två från majoriteten och två från oppositionen kan delta.