Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-03-25

Sammanträde 2004-03-25

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll


INFORMATION
Agenda 21-arbete
Magnus Sannebro, Agenda 21-samordnare
Nicholas Hort, projektet Samverkan för hållbart resande
Fariba Daryani, Grönskande levande gårdar

BESLUTSÄRENDEN

2 Rapport om läkemedelsgenomgångar

Dnr: 506-146-04

Under perioden september 2003 – januari 2004 har läkemedelsgenomgångar utförts på Essinge äldreboende.

Handläggare: Kerstin Callinggård, 508 08 033

3 Bidrag till lokala föreningar och frivilliga organisationer

Dnr: 504-090-04

Totalt 75 000 kronor fördelas lokala föreningar och frivilliga organisationer som riktar sig till äldre och funktionshindrade på Kungsholmen. Resterande 25 000 kronor kommer att fördelas senare under året.

Handläggare: Christina Egerbrandt, 508 08 032

4 Uppföljning 2004 av verksamheter för äldre och funktionshindrade

Dnr: 504-069-04

Kvalitetsuppföljningen har två syften. Den ska säkra att mottagare av omsorgen och stadsdelsnämnd får det som utlovats. Den ska också stimulera till ytterligare kvalitetsutveckling.

Handläggare: Annelie Källerudd, 508 08 023

5 Verksamhetsberättelser 2003

Dnr: 102-062-04

Verksamhetsberättelser från enheter inom verksamhetsområdet äldre och funktionshindrade.

6 Slutrapport för BB-projektet (Barnens Bästa) - <br>en strukturerad utredningsmetod

Dnr: 503-154-04

Rapporten beskriver en systematiserad utredningsmodell för korta och intensiva barnavårdsutredningar i lägenhet.

Handläggare: Matilda Ekström Sundberg, 508 08 000

7 Lokalhyreskontrakt

Dnr: 303-134-04

Handläggare: Gunilla Wallmark, 508 08 091

REMISSER/YTTRANDEN

8 Ej verkställda beslut och domar<br>Yttrande angående revisionsrapport

Dnr: 104-073-04

Revisionskontoret har granskat individuella åtgärder för personer med funktionshinder. Yttrandet består av en kort summering av rapporten samt stadsdelsförvaltningens synpunkter.

Handläggare: Annelie Källerudd, 508 08 023

9 Motion av Ewa Samuelsson (kd) om servicehusboende<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 530-559-03

Stadens nuvarande riktlinjer för servicehusboende är bra och det finns inte någon anledning att ändra dem. Behoven har inte alltid att göra med ålder utan mer med de funktionshinder och sjukdomar som den enskilde kan ha.

Handläggare: Christina Egebrandt, 508 08 032

10 Stockholms tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiska program<br>- S.T.A.N-programmet<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 502-040-04

Förvaltningen ställer sig bakom programmet. En arbetsgrupp har tillsatts för att utforma ett lokalt handlingsprogram.

Handläggare: Anna-Lena Christensson, 508 08 022

11 Restaurang Livbojen<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-123-04

Retaurangen föreslås få tillstånd att servera alkohol 12.00 - 01.00 alla dagar.

Handläggare: Maria Lagerström, 508 08 447

ANMÄLNINGSÄRENDEN

12 Anmälan av revisionsrapport

Dnr: 104-124-04

Stadens arbete för att trygga personalförsörjningen inom främst äldreomsorgen och förskolan

13 Hemtjänsten i Stockholm 2003

Dnr: 504-093-04

Utvärdering av kundvalsmodellen samt hemtjänstens kvalitet jämfört med 1995-1998

14 Anmälan av överenskommelse

Dnr: 105-144-04

Samverkan om ungdomsmottagning med Östermalms, Norrmalms och Kungsholmens stadsdelsnämnder

15 Ansökan om medel ur kompetensfonden

Dnr: 506-148-04

Norrmalms stadsdelsförvaltning ansöker tillsammans med Kungsholmens stadsdelsförvaltning om medel ur kompetensfonden för ett utvecklingsprojekt om kommunal hälso- och sjukvård

16 Anmälan av rapport

Dnr: 400-139-04

Rapport från resa till Chile januari 2004

17 Anmälan av tjäntemannabeslut - inköp över 50 000 kr

18 Anmälan av ramavtal

Dnr: 125-293-03

Anmälan om att ramavtal tecknats för bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom förskola, skolbarnsomsorg och grundskola

19 Anmälan av ansökan till kompetensfonden

Dnr: 504-158-04

Projektet "Kompetens- och kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen genom utbildning av anhörigombud i Stockholms stad"

20 Anmälan av lokala pensionärsrådets och handikapprådets protokoll

22 Anmälan av inkomna skrivelser

24 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter<br>Information från stadsdelsförvaltningenÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

25 Upphandling av matlådor

Dnr: 105-098-04

Ärendet är belagt med sekretess enligt sekretesslagen 6 kap. 2 §

26 Upphandling av verksamhetsdriften på Alströmerhemmet<br> och S:t Eriks äldreboende

Dnr: 105-044-04

Ärendet är belagt med sekretess enligt sekretesslagen 6 kap 2 §

27 Nedläggning av faderskapsutredning enl 2 kap 7 § föräldrabalken

Ärendet är belagt med sekretess enligt sekretesslagen 7 kap 4 §

28 Begäran om uppgifter med anledning av dom

Dnr: 504-153-04

Ärendet är belagt med sekretess enligt sekretesslagen 7 kap 4 §

29 Redogörelse av händelse på Alströmerhemmet

Dnr: 504-066-04

Ärendet är belagt med sekretess enligt sekretesslagen 7 kap 4 §

30 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 040210 o 040309

§45 Justering

Anmäldes att protokoll från 19 februari 2004 justerats den 25 februari 2004. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 2 april 2004. Vice ordförande Mats G Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§46 Rapport om läkemedelsgenomgångar

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handingarna.

ÄRENDET

Under perioden september 2003 – januari 2004 har läkemedelsgenomgångar utförts på Essinge äldreboende.

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 mars 2004,
dnr
506-146-04.

§47 Bidrag till lokala föreningar och frivilliga organisationer<br>som riktar sig till äldre och vuxna funktionshindrade<br>på Kungsholmen

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner fördelningen av bidrag enligt tjänsteutlåtandet.
 2. Den del av ärendet som avser Veteranringen dras ur ärendet och kommer att behandlas i särskild ordning.

ÄRENDET

Totalt 75 000 kronor fördelas lokala föreningar och frivilliga organisationer som riktar sig till äldre och funktionshindrade på Kungsholmen. Resterande

25 000 kronor kommer att fördelas senare under året.

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 mars 2004, dnr 504-090-04. Stadsdelsdirektören meddelade att den del av ärendet som avser Veteranringen dras ur ärendet och kommer att behandlas i särskild ordning.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag med den justering som meddelats vid sammanträdet.

§48 Uppföljning 2004 av verksamheter för äldre och funktionshindrade

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner planen för uppföljning av verksamheter under 2004

ÄRENDET
Kvalitetsuppföljningen har två syften. Den ska säkra att mottagare av omsorgen och stadsdelsnämnd får det som utlovats. Den ska också stimulera till ytterligare kvalitetsutveckling.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 mars 2004, dnr 504-069-04.

UTTALANDE
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Annika Stude (v) lämnade följande gemensamma uttalande:

Stadsdelsnämnden har ett mycket bra system för kvalitetsuppföljning. De uppföljningar som görs både av enheter drivna i egen regi och entreprenaddrivna ger en bra bild av kvaliteten inom äldreomsorgen. Vi känner oss mycket nöjda med den delen av kvalitetsuppföljningsarbetet.

I vår budget betonade vi dock även vikten av brukarundersökningar för att fånga upp den kanske allra viktigaste kvalitetsaspekten, hur våra äldre faktiskt upplever den service som de får. Detta har också skrivits in i de flesta avtal som nämnden har med olika entreprenörer inom äldreomsorgen.

Nämnden vill med detta särskilda uttalande betona vikten av att man inte accepterar att man inte lever upp till träffade avtal och att vi utgår ifrån att brukarundersökningar kommer att genomföras.

 

§49 Verksamhetsberättelser 2003

Enheter inom verksamhetsområdet äldre och funktionshindrade 2 delar

BESLUT
Stadsdelsnämnden lägger verksamhetsberättelser för äldre och funktionshindrade till handlingarna.

ÄRENDET
Verksamhetsberättelser från enheter inom verksamhetsområdet äldre och funktionshindrade, dnr 102-062-04

§50 Slutrapport för BB-projektet (Barnens Bästa) - en strukturerad<br>utredningsmetod

BESLUT

 1. Utredningsmetoden ska tillämpas inom sektionen familj, barn och ungdom
 2. Slutrapporten läggs till handlingarna.

 

ÄRENDET
Rapporten beskriver en systematiserad utredningsmodell för korta och intensiva barnavårdsutredningar i lägenhet.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 mars 2004, dnr 503-154-04

§51 Lokalhyreskontrakt

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden begär kommunstyrelsens (ekonomiutskottets) medgivande att teckna hyresavtal avseende 426 kvm LOA i fastigheten Munklägret 22, del av, till en årskostnad om 800.000 kr. Medgivandet förutsätter att stadsdelsförvaltningen i samband härmed lämnar nuvarande lokaler om 286 kvm LOA vilka hyrs till en årskostnad om 560.000 kr samt att ytterligare lokalbesparingar gör inom verksamhetsområdet äldre- och funktionshindrade motsvarande 240.000 kr per år så att den totala lokalkostnaden inte ökar.
 2. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till ny lokallösning avseende hemtjänsten Kungsholmstorg samt under förutsättning av kommunstyrelsens medgivande till ny förhyrning stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna hyreskontrakt.
 3. Vidare uppdrar stadsdelsnämnden åt stadsdelsförvaltningen att skyndsamt uppta förhandling om avveckling av lokalerna Kungsholmstorg 11, Inedalsgatan 4 B samt ytterligare lokalbesparingar motsvarande 240.000 kr per år.

ÄRENDET
Hemtjänst i egen regi på Kungsholmstorg skall successivt övergå i ny organisation. De nuvarande lokalerna har stora brister. Verksamheten flyttas tillsammans med hemstödsgruppen Inedalsgatan 4 B till gemensamma lokaler på Hantverkargatan 11.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 mars 2004, dnr 303-134-04.

 

§52 Ej verkställda beslut och domar<br>Yttrande angående revisionsrapport

Yttrande angående revisionsrapport

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över revisionsrapporten.

ÄRENDET
Revisionskontoret har granskat individuella åtgärder för personer med funktionshinder. Yttrandet består av en kort summering av rapporten samt stadsdelsförvaltningens synpunkter.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 februari 2004, dnr 104-073-04.

 

§53 Remiss av motion av Ewa Samuelsson (kd) om servicehusboende<br>Remiss från kommunstyrelsen

Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

ÄRENDET
Stadens nuvarande riktlinjer för servicehusboende är bra och det finns inte någon anledning att ändra dem. Behoven är inte alltid relaterade till ålder utan till de funktionshinder och sjukdomar som den enskilde kan ha.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 mars 2004, dnr 530-559-03

UTTALANDE
Birgitta Borg (kd) och Mats G Nilsson m.fl. (m) lämnade följande uttalande:

Reglerna för ansökan om servicehusboende har skärpts med åren. Vård/hjälpinsatser i hemmet prioriteras, detta beroende på större kostnader för servicehusboendet. På Kungsholmen har vi än så länge balans mellan de båda boendeformerna. Satsning på aktiviteter för äldre är bra, men inte alltid ett alternativ till boende på servicehus.

*I de beslut om servicehusboende som gäller bör psykiska skäl, som oro, stress och ängslan räknas in bland medicinska skäl.

*Att bo i hus utan hiss och inte kunna gå ut är naturligtvis ett skäl nog att få annan bostad.

*Den sökandes fysiska och psykiska status skall naturligtvis prioriteras framför fysisk ålder.

De 13 – 15 % av de boende på våra servicehus som ej har hjälpinsatser flyttade troligen in i ett skede med andra biståndsregler. Det troliga är också, att vissa är hjälpta av kunskapen om, att hjälp finns att få i huset och 30 steg utan trappor för att träffa andra. -Ängslan, stress och oro är i hög grad sjukdomsalstrande.

Viktigt att minnas de missar i befolkningen åldersstatistik vi sett under senare år. Nu med ett faktiskt antal minskande äldre/äldre ser vi en tendens i samhället att servicehus läggs ner eller används till annat. Med tanke på 30-och 40-talisternas intåg i de äldres led bör detta ske med försiktighet och eftertanke.

Nu finns bra tillgång av både personal och platser på våra servicehus. Det är ett bra tillfälle för en annan syn på serviceboende.

§54 Stockholms tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiska program<br> S.T.A.N progammet

Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

ÄRENDET
Förvaltningen ställer sig bakom programmet. En arbetsgrupp har tillsatt för att utforma ett lokalt handlingsprogram.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 mars 2004, dnr 502-040-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderaterna och kristdemokraterna (se nedan).

Didar Samaletdin m.fl. (fp) yrkade bifall till ett förslag från folkpartiet liberalerna (se nedan).

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATIONER
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag enligt följande:

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att avsnitt 9 utgår ur rapporten.
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att i övrigt bifalla förvaltningens tjänsteutlåtande

 

Stadsdelsnämnden ställer positiv till programmet men anser att avsnittet om staden som arbetsgivare inte hör hemma i detta program. Den frågan bör belysas särskilt.

Didar Samaletdin och Lars Lundqvist båda (fp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag enligt följande:

1. Stadsdelsnämnden beslutar att avsnitt 9, "Staden som arbetsgivare", stryks ur programmet.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag i övrigt.

3. Stadsdelsnämnden anför därutöver:

Stadens nya förslag till alkohol- och narkotikapolitiskt program tar upp en rad angelägna områden och utgör en viktig grund för Stockholms stads arbete med dessa frågor. I vissa delar är programmet dock alltför otydligt. Vi menar också att den del av programmet som behandlar staden som arbetsgivare bör lyftas ut och behandlas i ett annat sammanhang.

Ett verkningsfullt alkohol- och narkotiskapolitiskt program ställer krav på tydlighet. Förslaget innehåller en rad formuleringar som signalerar en hög ambitionsnivå i arbete, men erbjuder få svar på mer detaljerade frågor om vad som faktiskt avses med denna höga ambitionsnivå. Vi menar att programmet för att bli verkningsfullt måste kompletteras med tydligare preciseringar kring vad denna höga ambitionsnivå innebär.

Tydligheten bör också förstärkas när det gäller krav på uppföljning av de verksamheter och planer som tas upp i programmet. Exempelvis inom skolans värld är en uppföljning av den faktiska utvecklingen alldeles avgörande för att kunna påverka ungdomars droganvändning. Planer och temadagar har i sig ingen stark förändringskraft – för detta krävs ett kontinuerligt arbete med attityder.

Vi vill också peka på behovet av en tydligare inriktning mot en evidensbaserad missbruksvård. I dag finns en stor mängd forskning och kunskap kring effekten av olika behandlingsmetoder, som självfallet ska ligga till grund för all missbruksvård.

STAN-programmets sista kapitel behandlar en mycket angelägen fråga, nämligen stadens roll som arbetsgivare och arbetet med att förebygga och på andra sätt arbeta med missbruksproblem bland sina anställda. Avsnittet är rumphugget, är inte ordentligt genomarbetat och hör inte heller hemma i det program som nu föreslås. Kapitlet bör lyftas ut och behandlas i ett annat sammanhang, där även fler aspekter än de som nu tas upp i programmet (exempelvis kring tobak och andra hälsorisker) kan diskuteras.

 

§55 Restaurang Livbojen<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenheten

Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

Stadsdelsnämnden tillstyrker att Livbojen får tillstånd för servering av alkohol för allmänheten 12.00-01.00 alla dagar.

ÄRENDET
Restaurangen föreslås få tillstånd att servera alkohol 12.00 - 01.00 alla dagar.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 mars 2004, dnr 309-123-04.

§56 Anmälan till stadens kvalitetsutmärkelse

BESLUT

Stadsdelsnämnden anmäler Rålambshovs parklek till stadens kvalitetsutmärkelse 2004.

ÄRENDET
Rålambshovsparkens parklek anmäls till stadens kvalitetsutmärkelse 2004 för sin dagliga verksamhet, engagemang i gemensamma aktiviteter för barn och ungdom samt för sitt integrationsarbete.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet tjänsteutlåtande av den 22 mars 2004, dnr 000-174-04.

§57 Anmälningsärenden

 • Revisionsrapport - Stadens arbete för att trygga personalförsörjningen inom främst äldreomsorgen och förskolan, dnr 104-124-04.
 • Hemtjänsten i Stockholm 2003 - Utvärdering av kundvalsmodellen samt hemtjänstens kvalitet jämfört med 1995-1998, dnr 504-093-04.

UTTALANDE
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin och Lars Lundqvist båda (fp) samt Birgitta Borg (kd) lämnade följande gemensamma uttalande:

Kundvalsmodellen inom hemtjänsten är en succé. Den tidigare borgerliga majoritetens beslut att låta hemtjänsttagarna själva få välja utförare har ett mycket starkt stöd. Två tredjedelar av personerna i målgrupperna tycker det är viktigt att kunna välja utförare av hemtjänst.

Lite mer än hälften av hemtjänsttagarna säger sig inte ha fått information om kundvalsmodellens möjligheter att byta utförare. Det visar att det är mycket viktigt att kontinuerligt ge såväl skriftlig som muntlig information.. De som själva har valt har helt naturligt en betydligt högre kännedom om kundvalsmodellen.

Möjligheten att välja värderas högt av hemtjänsttagarna. Detta trots att endast 8 % av de äldre och 14 % av de funktionshindrade bytt utförare. Det kan glädjande nog förklaras med att en stor majoritet, 80 % av de äldre och 72 % av de funktionshindrade, är nöjda med sin hemtjänst men också med den extra trygghet det innebär att kunna välja om man skulle behöva det.

Valfrihet är viktigt och värderas högt. Det borde vara en ledstjärna för alla.

 • Överenskommelse om samverkan om ungdomsmottagning Östermalms, Norrmalms och Kungsholmens stadsdelsnämnder, dnr 105-144-04.
 • Norrmalms stadsdelsförvaltning ansöker tillsammans med Kungsholmens stadsdelsförvaltning om medel ur kompetensfonden för ett utvecklingsprojekt rörande kommunal hälso- och sjukvård, dnr 506-148-04.
 • Rapport från resa till Chile januari 2004, dnr 400-139-04.
 • Tjänstemannabeslut - inköp över 50 000 kr.
 • Ramavtal avseende bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom förskola, skolbarnomsorg och grundskola, dnr 125-293-03.
 • Ansökan till kompetensfonden gällande projektet "Kompetens- och kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen genom utbildning av anhörigombud i Stockholms stad" dnr, 504-158-04.
 • Lokala pensionärsrådets och lokala handikapprådets protokoll
 • Balanslista
 • Ekonomisk rapport

§58 Anmälan av inkomna skrivelser

Till stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen inkomna och besvarade skrivelser, protokoll och protokollsutdrag m.m. i allmänna ärenden för kännedom och beaktande (bilaga 58)

§59 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

 • Ordföranden framförde att nämnden blivit kontaktad av föreningen för hemlösa.
 • Birgitta Borg (kd) överlämnade skrivelse om avsaknaden av toaletter vid "lilla Plattan", (se bilaga).
  Beslut
  Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.
 • Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) överlämnade skrivelse om jobbgaranti, (se bilaga).
  Beslut
  Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.
 • Stadsdelsnämndens samtliga ledamöter lämnade följande uttalande om Janne Lundqvists tennishall:
  Stadsdelsnämnden anser det synnerligen anmärkningsvärt att en fråga av så lokal karaktär som Janne Lundqvists tennishall inte remitterats till stadsdelsnämnden.
 • Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin och Lars Lundqvist båda (fp) och Birgitta Borg (kd) lämnade ett gemensamt uttalande om Janne Lundqvists tennishall, (se bilaga).

Inbjudningar:

 • EU-seminarium den 1 april. En från nämndens majoritet och en från oppositionen deltar.
 • Kommunförbundets seminarium om kommunen som arbetsgivare. Ordförande och vice ordförande deltar.

§60 Information från stadsdelsförvaltningen

Under allmänhetens frågestund lämnades muntlig information om nämndens Agenda 21-arbete av Magnus Sannebro, Agenda 21-samordnare, Nicholas Hort, projektet Samverkan för hållbart resande samt Fariba Daryani, Grönskande levande gårdar.

Stadsdelsdirektör Göran Månsson lämnade följande information:

 • Städeftermiddag den 2 april inleder kampanjen Rent och snyggt på Kungsholmen.
 • Ungdomsmottagningen på Norrtullsgatan 10 invigs den 15 april.
 • Referensgruppen för nordvästra Kungsholmen träffas den 22 april kl. 16.30 i Gripenhielmska rummet.
 • Konsumentnämnden inbjuder till sitt sammanträde den 21 april i Rålambshovsskolans matsal.
 • Konsumentvägledaren Maria Wiezell medverkar i Radio Stockholm varannan vecka.
 • Öppning av Fridhemmet i egen regi den 28 april.
 • Vernissage av konsten i Serafen före nämndens sammanträde den 15 juni.

Verksamhetschef Birgitta Dahlin informerade om:

 • Rapport om antal förskoleplatser; garantin klaras i april.
 • Kampanj mot langning på valborgsmässoafton med flygbladsutdelning utanför systembolagsbutikerna.

§61 Upphandling av matlådor

BESLUT

 1. Föreliggande förfrågningsunderlag godkänns.
 2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att fatt tilldelningsbeslut samt att teckna ramavtal med antagna anbudsgivare.
 3. Information om upphandlingsresultatet skall lämnas till nämnden efter avslutad upphandling.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 17 februari 2004, dnr 105-098-04.

§62 Upphandling av verksamhetsdriften på Alströmerhemmet och S:t Eriks äldreboende

BESLUT

 1. Nämnden godkänner förfrågningsunderlaget om drift fr o m 050201 av äldreboendena Alströmerhemmet och S:t Erik
 2. Nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att genomföra upphandlingen i enlighet med detta

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 mars 2004, dnr 105-044-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag. Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag (se nedan).

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag enligt följande:

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förfrågningsunderlaget om drift fr.om. 2005-02-01 av äldreboendena Alströmerhemmet och S:t Erik.
 2. Något egenregianbud skall inte lämnas.
 3. Nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att genomföra upphandlingen med detta justerade förfrågningsunderlag.

Kungsholmens stadsdelsnämnd har under många år framgångsrikt upphandlat entreprenader och därmed skapat en effektiv, kostnadsmedveten och flexibel organisation. Stadsdelsnämnden står inför stora utmaningar framledes med ett allt kärvare ekonomiskt läge. Detta är inte en tid då den egna verksamheten skall expandera.