Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-04-22

Sammanträde 2004-04-22

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

BESLUTSÄRENDEN

2 Anhörigstöd på Kungsholmen, delrapport 1

Dnr: 504-186-04

Tre fokusgruppsintervjuer har genomförts med anhörigvårdare på Kungsholmen. Resultatet kommer att användas i en enkät till alla anhöriga till personer som har biståndsbeslutad växelvård, avlösning eller hemvårdsbidrag inom Kungsholmens stadsdelsområde.

Handläggare: Christina Egerbrandt, 508 08 032

3 Rent och snyggt på Kungsholmen och Essingeöarna

Dnr: 310-226-04

Förvaltningen har inventerat situationen och vidtagit olika åtgärder mot skräp på gator och i parker, miljön kring återvinningsstationerna, klotter samt mot otillåtet nyttjande av gaturummet.

Handläggare: Magnus Johansson, 508 08 090

4 Tillgänglighet för personer med funktionshinder

Dnr: 505-213-04

Tillgänglighetsfrågor ingår som ett av huvudområdena i de handikapplaner som alla stadens nämnder ska upprätta. I tjänsteutlåtandet ges en översiktlig redovisning av det arbete som görs i staden för att förbättra tillgängligheten på Kungsholmen och Essingeöarna.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

5 Verksamhetsberättelser 2003<br>Enheter inom verksamhetsområdet individ o familj

Dnr: 102-062-04

Verksamhetsberättelser för medborgarkontoret, utredningssektionen för familj, barn och ungdom, sektionen för arbete och försörjningsstöd, sektionen för vuxna samt för socialpsykiatriska enheten.

Handläggare: Anna-Lena Christensson, 508 08 022

6 Ny förskolelokal på Hjärnegatan 6-8

Dnr: 303-225-04

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

7 Ändrade sammanträdestider

Dnr: 014-505-03

Stadsdelsnämndens sammanträdestider från oktober månad föreslås ändras till följd av stadens förändrade budgetordning.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

8 Fyllnadsval till sociala delegationen

Dnr: 011-543-03

Stadsdelsnämnden föreslås utse ersättare till den plats som varit vakant sedan årsskiftet.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

REMISSER/YTTRANDEN

9 Förslag till detaljplan för Lustgården 6, Kellgrensgatan 14<br>S-Dp 2000-02617-54<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 302-136-04

Sammantaget ser förvaltningen att det finns risker att de nya bostäderna inte kan garanteras som god boendemiljö.

Handläggare: Christina Lundin, 508 08 066

10 Bygglov för restaurangbåt vid Norr Mälarstrand<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 308-223-04

Ansökan föreslås avstyrkas bl.a. med hänvisning till den planerade större översynen av Norr Mälarstrand.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

11 Översyn av resursfördelningen inom äldreomsorgen<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 504-128-04

Förslaget till nytt resursfördelningssystem för äldreomsorg innebär att nämnden får en budgetminskning med 2,7 miljoner kronor. Det är lika mycket som 5 - 6 platser i äldreboende med heldygnsomsorg eller knappt 20 platser på servicehus.

Handläggare: Kerstin Ohlsson, 508 08 031

12 Översyn av resursfördelningssystem för förskola, grundskola, barn med<br>behov av särskilt stöd samt verksamhet för barn o ungdom<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 499-125-04

Det föreslagna resursfördelningssystemet innebär bl.a. 1,9 miljoner kronor mindre till förskolan och 2,9 miljoner kronor mindre till grundskolan.

Handläggare: Birgitta Dahlin, 508 08 016

13 Förslag till ny modell för fördelning av medel för stadsdelsnämndernas<br>stadsmiljöverksamhet<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 310-126-04

Det föreslagna fördelningssystemet innebär mycket kraftigt minskade anslag med 9,3 miljoner kronor vilket motsvarar 30 procent av nuvarande budget.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

14 Förslag och kompletterande förslag till ny resursfördelningsmodell<br>för ekonomiskt bistånd<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 502-127-04

Det föreslagna resursfördelningssystemet innebär en minskad budget med ca 2 miljoner kronor för Kungsholmens stadsdelsnämnd.

Handläggare: Anna-Lena Christensson, 508 08 022

ANMÄLNINGSÄRENDEN

15 Anmälan av ansökan

Dnr: 310-106-04

om medel ur Miljömiljarden till projektet Fastighetsnära källsortering - Sortera mera

16 Anmälan av patientnämndsverksamhet

Dnr: 506-205-04

inom kommunernas hälso- och sjukvård och Patientnämndens statistik avseende Kungsholmens stadsdelsområde.

17 Anmälan av länsstyrelsens beslut

Dnr: 504-181-04

tillsyn av Serafens äldreboende

18 Ekonomisk rapport

19 Anmälan av tjänstemannabeslut - inköp

20 Anmälan av Lokala pensionärsrådets protokoll

21 Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

23 Anmälan av inkomna skrivelser

24 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

25 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

26 Upphandling av behandling, boende och öppenvård för vuxna missbrukare

Dnr: 105-220-04

Ärendet är belagt med sekretess enligt sekretesslagen 6 kap 2 §

27 Yttrande till länsstyrelsen med anledning av dom

Dnr: 504-152-04

Ärendet är belagt med sekretess enligt sekretesslagen 7 kap 4 §

28 Anmälan enligt Lex Maria

Dnr: 506-155-04

Ärendet är belagt med sekretess enligt sekretesslagen 7 kap 1 §

29 Anmälan av tjänstemannabeslut inom gemensam service -personal

30 Anmälan av sociala delegationens protokoll

31 Komplettering till bidrag för 2004 till lokala föreningar och frivilliga<br>organisationer som riktar sig till äldre och vuxna funktionshindrade<br>på Kungsholmen

Dnr: 504-090-04

Veteranringen föreslås få bidrag om 15 000 kronor för 2004.

Handläggare: Christina Egerbrandt, 508 08 032

§66 Jutering

Anmäldes att protokoll från 25 mars 2004 justerats den 2 april 2004. Till protokollet görs följande rättelse: Anna Starbrink (fp) var inte närvarande vid nämndens sammanträde den 25 mars.

Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 28 april 2004. Vice ordförande Mats G Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§67 Anhörigstöd på Kungsholmen, delrapport 1

BESLUT

Rapporten anmäls till stadsdelsnämnden.

ÄRENDET
Tre fokusgruppsintervjuer har genomförts med anhörigvårdare på Kungsholmen. Resultatet kommer att användas i en enkät till alla anhöriga till personer som har biståndsbeslutad växelvård, avlösning eller hemvårdsbidrag inom Kungsholmens stadsdelsområde.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 mars 2003, dnr 504-186-04.

§68 Rent och snyggt på Kungsholmen och Essingeöarna

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner av förvaltningen vidtagna åtgärder.
 2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta i ärendet föreslagna åtgärder.
 3. Stadsdelsnämnden beslutar att bilda en grupp som ska utforma en långsiktig strategi mot nedskräpningen.

ÄRENDET
Förvaltningen har inventerat situationen och vidtagit olika åtgärder mot skräp på gator och i parker, miljön kring återvinningsstationerna, klotter samt mot otillåtet nyttjande av gaturummet.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 22 april 2004, dnr 310-226-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Jari Visshed m.fl. (s), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Annika Stude (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett tilläggförslag att bilda en grupp som ska utforma en långsiktig strategi mot nedskräpningen.

Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från nämndens samtliga ledamöter.

UTTALANDE
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) lämnade följande uttalande:

Kungsholmen och Essingeöarna skall vara rena och trygga stadsdelar. Det är därför sorgligt att konstatera att samtidigt som förvaltningen höjer ambitionsnivån på Kungsholmen så väljer socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet att sänka den genom kraftigt minskade anslag i det nya resursfördelningssystemet.

§69 Tillgänglighet för personer med funktionshinder

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till yttrande.
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att därutöver anföra följande

Att göra Stockholms till en tillgänglig stad är ett gemensamt ansvar för alla nämnder. Flera viktiga tillgänglighetsåtgärder har genomförts eller planeras.

En brist i samhället i stort tycks vara kunskap om tillgänglighet och de särskilda krav som människor med olika funktionshinder bör ha rätt att ställa för att kunna leva ett självständigt liv.

Förvaltningen bör inbjuda näringsliv, organisationer att samarbeta kring dessa frågor, exempelvis genom att erbjuda utbildningstillfällen. Det finns mycket stort kunnande inom såväl handikapprörelsen som bland arkitekter och olika formgivare om vilka möjligheter som finns att skapa ett tillgängligare samhälle. Dessa kunskaper måste tas tillvara och sprida.

ÄRENDET
Tillgänglighetsfrågor ingår som ett av huvudområdena i de handikapplaner som alla stadens nämnder ska upprätta. I tjänsteutlåtandet ges en översiktlig redovisning av det arbete som görs i staden för att förbättra tillgängligheten på Kungsholmen och Essingeöarna.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 april 2004, dnr 505-213-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Jari Visshed m.fl. (s), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Annika Stude (v) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från nämndens samtliga ledamöter.

UTTALANDE
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Annika Stude (v)

lämnade följande gemensamma uttalande:

Stockholms stad har satt upp som mål att bli världens tillgängligaste huvudstad år 2010. Vi vill sätta upp som mål att Kungsholmen samtidigt ska bli den mest tillgängliga stadsdelen i innerstaden.

Vi vill åstadkomma en stadsmiljö som inte utesluter någon från det offentliga rummet oavsett eventuella funktionshinder. Staden skall vara tillgänglig för rörelsehindrade, synskadade, hörselskadade, småbarnsfamiljer och äldre likaväl som för alla utan funktionshinder. Detta gäller i högsta grad även vid nybyggnation på nordvästra Kungsholmen.

För att kunna uppnå vårt mål 2010 måste politiker och tjänstemän i offentlig förvaltning, affärsidkare, restaurang- och kaféägare, fastighetsägare och alla kungsholmsbor och representanter för handikapporganisationer samverka för att kunna skapa ett offentligt rum tillgängligt för alla. Vi uppmanar även lokaltidningarna Vårt Kungsholmen och Mitt i Kungsholmen att ägna extra uppmärksamhet åt tillgänglighetsfrågorna och lyfta fram goda exempel.

Stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen skall i samband med framtagandet av tillgänglighetsplanen för Kungsholmen och i arbetet med stadsdelsnämndens handikapplan för 2005 ta fram konkreta planer för hur olika aktörer kan bidra till att öka tillgänglighet i stadsdelen.

§70 Verksamhetsberättelser 2003<br>Enheter inom verksamhetsområdet individ och familj

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger verksamhetsberättelser för individ och familj till handlingarna.

ÄRENDET
Verksamhetsberättelser för medborgarkontoret, utredningssektionen för familj, barn och ungdom, sektionen för arbete och försörjningsstöd, sektionen för vuxna samt för socialpsykiatriska enheten.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 22 april 2004, dnr 102-062-04.

§71 Ändrade sammanträdestider

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden sammanträder den 21 oktober, 25 november och 21 december 2004.
 2. Sammanträdena 4 november och 9 december 2004 utgår.

ÄRENDET
Stadsdelsnämndens sammanträdestider från oktober månad föreslås ändras till följd av stadens förändrade budgetordning.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 april 2004, dnr 014-505-03.

§72 Fyllnadsval till sociala delegationen

BESLUT

Stadsdelsnämnden utser Tullia von Sydow (s) till ersättare i sociala delegationen.

ÄRENDET
Stadsdelsnämnden föreslås utse ersättare till den plats som varit vakant sedan årsskiftet.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 april 2004, dnr 011-542-03.

§73 Komplettering till bidrag för 2004 till lokala föreningar och frivilliga organisationer

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar om ett bidrag om 15 000 kronor till Veteranringen för 2004.

ÄRENDET
Veteranringen föreslås få bidrag om 15 000 kronor för 2004.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 april 2004, dnr 504-090-04.

§74 Förslag till detaljplan för Lustgården 6, Kellgrensgatan 14S-Dp 200-02617-54<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

Stadsdelsnämnden lämnar detta tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDET
Sammantaget ser förvaltningen att det finns risker att de nya bostäderna inte kan garanteras som god boendemiljö.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 april 2004, dnr 302-136-04.

§75 Bygglov för restaurangbåt vid Norr MälarstrandRemiss från stadsbygg...

BESLUT

Stadsdelsnämnden tillstyrker bygglov för säsongen 2004.

Norr Mälarstrands framtida utseende ses nu över varvid inga nya permanenta förändringar bör beviljas under tiden. Det framgår dock inte av tjänsteutlåtandet huruvida entreprenören vill ha ett permanent eller endast temporärt tillstånd. Tillstånd för det här året bör beviljas.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDET
Bygglov hade sökts för restaurangbåt vid Norr Mälarstrand. Stadsdelsförvaltningen hade föreslagit att ansökan skulle avslås.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 april 2004, dnr 308-223-04. Sökanden företrädde vid nämndens sammanträde och lämnade kompletterande handlingar som bifogas ärendet.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Jari Visshed m.fl. (s), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Annika Stude (v) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från nämndens samtliga ledamöter.

§76 Översyn av resursfördelningen inom äldreomsorgen<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut samt uttalar följande:

Stadens resursfördelningssystem till stadsdelsnämnderna har allt sedan stadsdelsnämndernas införande varit föremål för debatt och kritik.

Kritiken har ofta tagit sikte på att man på ett eller annat sätt ansett sig förfördelad av systemet. De flesta nämnderna kan anföra argument för hur just de drabbats orättvist av systemet. Många gånger har man också haft sakligt rätt, det finns brister i resursfördelningssystemet. Därför är det bra att en översyn av systemet nu genomförs.

Utgångspunkten för kritiken är dock ibland tveksam. De som tror att man kan hitta ett perfekt system som absolut rättvist fördelar resurserna ut till stadsdelsnämnderna har fjärmat sig allt för mycket från problemets kärna. Även det nya förslaget kommer att ha sina brister, liksom det som kommer därefter…

Innan vi kommenterar de olika förslagen i remissen vill vi uttala vissa principer som vi anser viktiga att beakta när man beslutar om stadens resursfördelningssystem.

Resursfördelningssystemet bör vara opåverkbart för stadsdelsnämnderna.

Då menar vi naturligtvis inte ur demokratisk utgångspunkt. Vad vi avser är att resurserna så långt det går skall fördelas utifrån objektiva sakliga förhållanden. Det har i det nuvarande systemet funnits inslag där nämnderna på konstlad väg kunnat påverka resursfördelningen. Detta vill vi att man så långt det går försöker undvika i det nya förslaget.

Det är viktigt med socioekonomisk omfördelning.

Lika resurser borgar inte för lika resultat. Tvärtom är det ofta så att för att åstadkomma lika resultat så förutsätter det att man sätter in olika resurser. Vi ställer oss därför positiva till de delar i resursfördelningssystemet där man gör en socioekonomisk omfördelning till fördel för de som har de största behoven.

Den sammanlagda effekten…..

Oaktat att vi i huvudsak delar de utgångspunkter som ligger till grund för översynen av resursfördelningen så kan vi inte blunda för de konsekvenser det skulle medföra för vår stadsdelsnämnd om förslaget skulle genomföras i dess nuvarande tappning. Enligt förvaltningens förslag så skulle den sammanlagda effekten för vår nämnd ligga kring minus 25 miljoner. Förvaltningen redogör på ett sakligt och bra sätt i sitt tjänsteutlåtande för konsekvenserna inom de fyra olika resursfördelningsområdena. För oss är det framförallt inom det pedagogiska och det fysiska området som förslaget ger stora ekonomiska effekter.

När man tar ställning till införandet av ett nytt resursfördelningssystem så är det inte rimligt att bara titta på effekterna inom de fyra olika "stuprören" där effekterna inte alltid blir så alarmerande mellan nämnderna.

Man måste också ta i beaktande den sammanlagda effekten.

Äldreomsorgen

Översynen av resursfördelningen inom äldreomsorgen skall avspegla de olika behoven i alla delar av staden för att fördela resurserna på ett mer rättvist sätt. Vi anser att detta är ytterst lovvärt. Utredningen har velat finna objektiv registerstatistik. När sådan statistik inte existerar blundar utredningen.

Vid ålderdom och sjukdom är det stor skillnad i välfärden om en person är ensamstående eller sammanboende. Den enda tillgängliga statistiken som visar hushållssammansättning gäller endast gifta och sambeskattade människor. Alla andra – och de är många – ser ut som ensamstående i statistiken.

Verkligheten är en annan. Männen är i större utsträckning sambos, männen dör yngre än kvinnorna. Detta gör att befolkningspyramiden i de äldre åldrarna blir mer och mer snedfördelad. Av de allra äldsta är nästan alla kvinnor.

* Vi anser att det är viktigt att variabeln "kön" får vara kvar för att ge alla de gamla kvinnorna ett rättvist värde.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDET

Förslaget till nytt resursfördelningssysten för äldreomsorg i staden innebär att Kungsholmens stadsdelsnämnd får en budgetminskning med 2,7 mkr, vilket motsvarar kostnaden för 5 - 6 platser i äldreboende med heldygnsomsorg eller knappt 20 platser på servicehus.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 april 2004, dnr 504-128-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Annika Stude (v) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

UTALANDE
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Didar Samaletdin m.fl. (fp) lämnade följande gemensamma uttalande:

Vi tar inte ställning till ärendet om nytt resursfördelningssystem utan lämnar det utan eget ställningstagande. Vi noterar dock med stor oro att Kungsholmen föreslås bli en stor förlorare i det föreslagna systemet och att ingen hänsyn tas till det stora antal besökare som Rålambshovsparken har från hela staden.

§77 Översyn av resursfördelningssystem för förskola, grundskola,<br> barn med behov av särskilt stöd samt verksamhet för barn och ungdom<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut samt uttalar följande:

Stadens resursfördelningssystem till stadsdelsnämnderna har allt sedan stadsdelsnämndernas införande varit föremål för debatt och kritik.

Kritiken har ofta tagit sikte på att man på ett eller annat sätt ansett sig förfördelad av systemet. De flesta nämnderna kan anföra argument för hur just de drabbats orättvist av systemet. Många gånger har man också haft sakligt rätt, det finns brister i resursfördelningssystemet. Därför är det bra att en översyn av systemet nu genomförs.

Utgångspunkten för kritiken är dock ibland tveksam. De som tror att man kan hitta ett perfekt system som absolut rättvist fördelar resurserna ut till stadsdelsnämnderna har fjärmat sig allt för mycket från problemets kärna. Även det nya förslaget kommer att ha sina brister, liksom det som kommer därefter…

Innan vi kommenterar de olika förslagen i remissen vill vi uttala vissa principer som vi anser viktiga att beakta när man beslutar om stadens resursfördelningssystem.

Resursfördelningssystemet bör vara opåverkbart för stadsdelsnämnderna.

Då menar vi naturligtvis inte ur demokratisk utgångspunkt. Vad vi avser är att resurserna så långt det går skall fördelas utifrån objektiva sakliga förhållanden. Det har i det nuvarande systemet funnits inslag där nämnderna på konstlad väg kunnat påverka resursfördelningen. Detta vill vi att man så långt det går försöker undvika i det nya förslaget.

Det är viktigt med socioekonomisk omfördelning.

Lika resurser borgar inte för lika resultat. Tvärtom är det ofta så att för att åstadkomma lika resultat så förutsätter det att man sätter in olika resurser. Vi ställer oss därför positiva till de delar i resursfördelningssystemet där man gör en socioekonomisk omfördelning till fördel för de som har de största behoven.

Den sammanlagda effekten…..

Oaktat att vi i huvudsak delar de utgångspunkter som ligger till grund för översynen av resursfördelningen så kan vi inte blunda för de konsekvenser det skulle medföra för vår stadsdelsnämnd om förslaget skulle genomföras i dess nuvarande tappning. Enligt förvaltningens förslag så skulle den sammanlagda effekten för vår nämnd ligga kring minus 25 miljoner. Förvaltningen redogör på ett sakligt och bra sätt i sitt tjänsteutlåtande för konsekvenserna inom de fyra olika resursfördelningsområdena. För oss är det framförallt inom det pedagogiska och det fysiska området som förslaget ger stora ekonomiska effekter.

När man tar ställning till införandet av ett nytt resursfördelningssystem så är det inte rimligt att bara titta på effekterna inom de fyra olika "stuprören" där effekterna inte alltid blir så alarmerande mellan nämnderna. Man måste också ta i beaktande den sammanlagda effekten.

Förskola och skola

Översynen av resursfördelningen inom förskola, grundskola, barn med behov av särskilt stöd samt verksamhet för barn och ungdom skall avspegla de olika behoven i alla delar av staden för att fördela resurserna på ett mer rättvist sätt.

Vi anser att detta är rätt och riktigt. För oss är det självklart att resurserna ska fördelas så att där behoven är som störst ska också den största resurserna sättas in.

Oaktat detta är det av stor vikt vid en förändrad fördelning att stadsdelar med en mer positiv socioekonomisk situation inte fråntas resurser i sådan omfattning att påtagliga kvalitetsförsämringar inträffar inom här berörda områden och nya problem skapas.

Vi anser det viktigt att väl fungerande verksamheter för barn och ungdom garanteras en fortsatt god kvalitet även vid förändringar i resursfördelningssystemet.

* Att man i resursfördelningen för skola skall utgå ifrån intervallen f-5 och år 6-9, inte som i förslaget enligt det gamla systemet med olika stadier.

* Att man beaktar den sammantagna effekten som uppstår av socioekonomisk omfördelning och de förändringar som kommer när det gäller lokalkostnader då de ofta följs åt.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDET
Det föreslagna resursfördelningssystemet innebär bl.a. 1,9 miljoner kronor mindre till förskolan och 2,9 miljoner kronor mindre till grundskolan.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 april 2004, dnr 499-125-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Annika Stude (v) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

UTTALANDE
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Didar Samaletdin m.fl. (fp) lämnade följande gemensamma uttalande:

Vi tar inte ställning till ärendet om nytt resursfördelningssystem utan lämnar det utan eget ställningstagande. Vi noterar dock med stor oro att Kungsholmen föreslås bli en stor förlorare i det föreslagna systemet och att ingen hänsyn tas till det stora antal besökare som Rålambshovsparken har från hela staden.

§78 Förslag till ny modell för fördelning av medel för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut samt uttalar följande:

Stadens resursfördelningssystem till stadsdelsnämnderna har allt sedan stadsdelsnämndernas införande varit föremål för debatt och kritik.

Kritiken har ofta tagit sikte på att man på ett eller annat sätt ansett sig förfördelad av systemet. De flesta nämnderna kan anföra argument för hur just de drabbats orättvist av systemet. Många gånger har man också haft sakligt rätt, det finns brister i resursfördelningssystemet. Därför är det bra att en översyn av systemet nu genomförs.

Utgångspunkten för kritiken är dock ibland tveksam. De som tror att man kan hitta ett perfekt system som absolut rättvist fördelar resurserna ut till stadsdelsnämnderna har fjärmat sig allt för mycket från problemets kärna. Även det nya förslaget kommer att ha sina brister, liksom det som kommer därefter…

Innan vi kommenterar de olika förslagen i remissen vill vi uttala vissa principer som vi anser viktiga att beakta när man beslutar om stadens resursfördelningssystem.

Resursfördelningssystemet bör vara opåverkbart för stadsdelsnämnderna.

Då menar vi naturligtvis inte ur demokratisk utgångspunkt. Vad vi avser är att resurserna så långt det går skall fördelas utifrån objektiva sakliga förhållanden. Det har i det nuvarande systemet funnits inslag där nämnderna på konstlad väg kunnat påverka resursfördelningen. Detta vill vi att man så långt det går försöker undvika i det nya förslaget.

Det är viktigt med socioekonomisk omfördelning.

Lika resurser borgar inte för lika resultat. Tvärtom är det ofta så att för att åstadkomma lika resultat så förutsätter det att man sätter in olika resurser. Vi ställer oss därför positiva till de delar i resursfördelningssystemet där man gör en socioekonomisk omfördelning till fördel för de som har de största behoven.

Den sammanlagda effekten…..

Oaktat att vi i huvudsak delar de utgångspunkter som ligger till grund för översynen av resursfördelningen så kan vi inte blunda för de konsekvenser det skulle medföra för vår stadsdelsnämnd om förslaget skulle genomföras i dess nuvarande tappning. Enligt förvaltningens förslag så skulle den sammanlagda effekten för vår nämnd ligga kring minus 25 miljoner. Förvaltningen redogör på ett sakligt och bra sätt i sitt tjänsteutlåtande för konsekvenserna inom de fyra olika resursfördelningsområdena. För oss är det framförallt inom det pedagogiska och det fysiska området som förslaget ger stora ekonomiska effekter.

När man tar ställning till införandet av ett nytt resursfördelningssystem så är det inte rimligt att bara titta på effekterna inom de fyra olika "stuprören" där effekterna inte alltid blir så alarmerande mellan nämnderna. Man måste också ta i beaktande den sammanlagda effekten.

Stadsmiljöverksamhet

Översynen av resursfördelningen inom stadsmiljöverksamheten skall avspegla de olika behoven i alla delar av staden för att fördela resurserna på ett rättvist sätt. Vi anser att detta är ytterst lovvärt. Utredningen har velat finna objektiv statistik. Känd statistik omfattar dag- respektive nattbefolkning.

Dock saknas underlag för tillfälliga besökare som varken arbetar eller bor inom stadsdelen. Dessa tillfälliga besökare torde under sommarhalvåret uppgå till åtskilliga tusentals individer vilka påtagligt bidrar till ökad förslitning av gemensamma ytor samt till extraordinära städinsatser. Det är önskvärt att i framtiden finna instrument så att denna grupp blir mätbar.


Gruppen dagbefolkning vistas i stadsdelen ungefär 8 till 10 timmar per dygn måndag till fredag. Det är i stort likvärdigt med den tid som boende, med arbete i andra stadsdelar, vistas "på hemmaplan" under dygnets ljusare timmar.

* Ge dagbefolkningen högre vikt. Idag upptas de till halva vikten mot den boende befolkningen. Om det innebär kraftiga avvikelser för någon nämnd så kan detta lösas med "maxtak".

* Utred även olika modeller för inner- (läs stenstaden) och ytterstaden.

* Nya resursfördelningssystemet bör verka fullt ut först i samband med att nämnderna kan gå ur gällande avtal.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDET
Det föreslagna fördelningssystemet innebär mycket kraftigt minskade anslag med 9,3 mkr vilket motsvarar 30 procent av nuvarande budget för Kungsholmens stadsdelsnämnd.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 april 2004, dnr 310-126-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Annika Stude (v) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

UTTALANDE
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Didar Samaletdin m.fl. (fp) lämnade följande gemensamma uttalande:

Vi tar inte ställning till ärendet om nytt resursfördelningssystem utan lämnar det utan eget ställningstagande. Vi noterar dock med stor oro att Kungsholmen föreslås bli en stor förlorare i det föreslagna systemet och att ingen hänsyn tas till det stora antal besökare som Rålambshovsparken har från hela staden.

 

§79 Förslag och kompletterande förslag till ny resursfördelningsmodell<br>för ekonomiskt bistånd<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut samt uttalar följande:

Stadens resursfördelningssystem till stadsdelsnämnderna har allt sedan stadsdelsnämndernas införande varit föremål för debatt och kritik.

Kritiken har ofta tagit sikte på att man på ett eller annat sätt ansett sig förfördelad av systemet. De flesta nämnderna kan anföra argument för hur just de drabbats orättvist av systemet. Många gånger har man också haft sakligt rätt, det finns brister i resursfördelningssystemet. Därför är det bra att en översyn av systemet nu genomförs.

Utgångspunkten för kritiken är dock ibland tveksam. De som tror att man kan hitta ett perfekt system som absolut rättvist fördelar resurserna ut till stadsdelsnämnderna har fjärmat sig allt för mycket från problemets kärna. Även det nya förslaget kommer att ha sina brister, liksom det som kommer därefter…

Innan vi kommenterar de olika förslagen i remissen vill vi uttala vissa principer som vi anser viktiga att beakta när man beslutar om stadens resursfördelningssystem.

 

Resursfördelningssystemet bör vara opåverkbart för stadsdelsnämnderna.

Då menar vi naturligtvis inte ur demokratisk utgångspunkt. Vad vi avser är att resurserna så långt det går skall fördelas utifrån objektiva sakliga förhållanden. Det har i det nuvarande systemet funnits inslag där nämnderna på konstlad väg kunnat påverka resursfördelningen. Detta vill vi att man så långt det går försöker undvika i det nya förslaget.

Det är viktigt med socioekonomisk omfördelning.

Lika resurser borgar inte för lika resultat. Tvärtom är det ofta så att för att åstadkomma lika resultat så förutsätter det att man sätter in olika resurser. Vi ställer oss därför positiva till de delar i resursfördelningssystemet där man gör en socioekonomisk omfördelning till fördel för de som har de största behoven.

Den sammanlagda effekten…..

Oaktat att vi i huvudsak delar de utgångspunkter som ligger till grund för översynen av resursfördelningen så kan vi inte blunda för de konsekvenser det skulle medföra för vår stadsdelsnämnd om förslaget skulle genomföras i dess nuvarande tappning. Enligt förvaltningens förslag så skulle den sammanlagda effekten för vår nämnd ligga kring minus 25 miljoner. Förvaltningen redogör på ett sakligt och bra sätt i sitt tjänsteutlåtande för konsekvenserna inom de fyra olika resursfördelningsområdena. För oss är det framförallt inom det pedagogiska och det fysiska området som förslaget ger stora ekonomiska effekter.

När man tar ställning till införandet av ett nytt resursfördelningssystem så är det inte rimligt att bara titta på effekterna inom de fyra olika "stuprören" där effekterna inte alltid blir så alarmerande mellan nämnderna. Man måste också ta i beaktande den sammanlagda effekten.

Ekonomiskt bistånd

Den föreslagna resursfördelningsmodellen skulle minska anslaget för ekonomiskt bistånd för vår stadsdelsnämnd med ca 2 mkr jämfört med 2004 års anslag.

Efter första kvartalet 2004 prognostiserar vår förvaltning på årsbasis ett underskott med 7,5 mkr för anslag 2. Våra partier är oroliga för konsekvenserna av den föreslagna resursfördelningen för de kungsholmsbor som i dag är i behov av ekonomiskt bistånd. Det är dessa som blir lidande om kostnaderna skall tvingas in i ännu snävare ramar.

Förvaltningen arbetar aktivt för att minska behovet av ekonomiskt bistånd vilket resulterat i minskat antal bidragshushåll men inte i lägre utfall än tidigare år. I februari hade Kungsholmen den högsta arbetslösheten av innerstadsstadsdelarna vilket för sin del driver upp kostnaderna.

* Vi önskar en ordentlig utredning om orsakerna till vad som påverkar behovet av ekonomiskt bistånd i olika stadsdelar innan beslut om en ny resursfördelningsmodell fattas. Det får inte vara de som är i störst behov av hjälp som måste stå för kostnaderna för ett minskat anslag.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDET
Det föreslagna fördelningssystemet innebär mycket kraftigt minskade anslag med 9,3 mkr vilket motsvarar 30 procent av nuvarande budget för Kungsholmens stadsdelsnämnd.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 april 2004, dnr 502-127-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Annika Stude (v) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

UTTALANDE
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Didar Samaletdin m.fl. (fp) lämnade följande gemensamma uttalande:

Vi tar inte ställning till ärendet om nytt resursfördelningssystem utan lämnar det utan eget ställningstagande. Vi noterar dock med stor oro att Kungsholmen föreslås bli en stor förlorare i det föreslagna systemet och att ingen hänsyn tas till det stora antal besökare som Rålambshovsparken har från hela staden.

 

§80 Anmälningsärenden

Anmälan av ansökan om medel ur Miljömiljarden till projektet Fastighetsnära källsortering – Sortera mera! Dnr 310-106-04

Anmälan av patientnämndsverksamhet inom kommunernas hälso- och sjukvård. Patientnämndens statistik avseende Kungsholmens stadsdel,

dnr 506-205-04.

Anmälan av länsstyrelsens beslut, tillsyn av Serafens äldreboende,

dnr 504-181-04.

Ekonomisk rapport

Anmälan av tjänstemannabeslut - inköp över 50 000 kr

Anmälan av lokala handikapprådets och pensionärsrådets protokoll

Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

Anmälan av balanslista

Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan av inkomna skrivelser

Till stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen inkomna och besvarade skrivelser, protokoll och protokollsutdrag m.m. i allmänna ärenden för kännedom och beaktande (bilaga 80)

 

§81 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Ordförande Birgitta Waller (mp) lämnade rapport från konsumentnämndens sammanträde den 21 april i Rålambshovskolans matsal. Ordföranden lämnade även rapport från invigningen av ungdomsmottagningen på Norrtullsgatan 10.

Vice ordförande Mats G Nilsson framförde önskemål om skyltning på gångvägar längs Norr Mälarstrand. Mats G Nilsson rapporterade även om stadsbyggnadsnämndens behandling av ärendet om utbyggnad av Rådhuset. Ärendet bordlades vid dagens sammanträde.

Ian Lauritzen (m) ställde fråga om Vägverkets planering och konsekvenser för Stora Essingen.

Inbjudan till seminarium om trängselavgifter den 27 maj. Nämndens presidium har beslutat att två från nämndens majoritetspartier och två från oppositionen får delta.

Inbjudan till seminarium den 5 maj om psykiatriverksamheterna i norra Stockholm. Nämndens presidium har beslutat att tre från nämndens majoritetspartier och tre från oppositionen får delta.

§82 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson lämnade följande information:

 • Länsrätten har avslagit överklagandet av bygglovet för förskola på Lagerlöfsgatan.
 • Planering för förskolepaviljong i kv. Asplunden.
 • Pressmeddelande om överenskommelse om trängselavgifter.
 • Stadsdelsförvaltningen bildar brottsförebyggande råd tillsammans med bland andra närpolisen, företagarföreningen, SL och Connex.
 • Påminnelse om erbjudandet att delta i utdelningen av flygblad mot langning på valborgsmässoafton.
 • Stadsbyggnadskontorets diskussionsunderlag Vision för Stockholm 2030 beställs till stadsdelsnämnden.
 • Chefsutvecklingsprogram startas inom stadsdelsförvaltningen.