Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-05-25

Sammanträde 2004-05-25

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

BESLUTSÄRENDEN

2 Tertialrapport 1

Dnr: 102-274-04

För stadsdelsnämnden totalt prognostiseras ett underskott om 3,5 miljoner kronor. Det motsvarar 0,3 procent av den totala budgeten på 1057,8 miljoner kronor. Förskoleutbyggnaden fortsätter att vara en av nämndens och förvaltningens viktigaste uppgifter.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

3 Förskolelokal på Hjärnegatan 6-8

Dnr: 303-225-04

En ny avdelning har kunnat tillskapas i anslutning till förskolan Hjärnegatan 6-8. Samtidigt föreslås nämnden godkänna ett nytt hyresavtal för en redan befintlig lokal på samma adress.

Handläggare: Gunilla Wallmark, 508 08 091

4 Lokalhyresavtal

Dnr: 303-262-04

Ärendet gäller nytt hyresavtal för förskolan Pipersgatan 29.

Handläggare: Gunilla Wallmark, 508 08 091

5 Uppföljning av sociala insatser inom ramen för hemtjänst

Dnr: 530-429-03

För en fjärdedel av de äldre som fått något biståndsbeslut under perioden november 2003 - januari 2004 har beslutet innefattat någon social insats. Ingen har under samma tidsperiod fått avslag.

Handläggare: Gudrun Staf-Torstensson, 508 08 420

REMISSER/YTTRANDEN

6 Detaljplan för kv Fyrskeppet m m i stadsdelen Kristineberg,<br> S-Dp 2002-11922-54<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 302-260-04

Sammantaget förordar förvaltningen en utbyggnad enligt förslaget. Det innebär
fördelar med en större butik som kan ge ett större utbud av varor och bättre service till de boende. En upprustningen av den slitna parken är välkommen.

Handläggare: Christina Lundin, 508 08 066

7 Ansökan om bygglov för markis med stödben<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 308-279-04

De två restaurangerna på platsen bör av stadsbildsskäl arrangera sina uteserveringar lika varandra och så lätta som möjligt, utan uppbyggnader eller fasta markisramar. Ansökan bör därför avstyrkas.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

8 Uteservering vid Hot Wok Café<br>Remiss från polismyndigheten

Dnr: 308-280-04

Det finns inte förutsättningar att ordna en uteservering utanför Hot Wok Café som inte kommer i konflikt med fotgängare och busspassagerare. Ansökan bör därför avstyrkas.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

9 Revisionskontorets årsrapport 2003

Dnr: 104-235-04

Ärendet innehåller kommentarer med anledning av revisionsrapporten.

Handläggare: Fred Eklund, 508 08 071

10 Snabbremiss om projektansökningar ur Miljömiljarden<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 310-237-04

Förvaltningen anser inte att något av de miljöprojekt som remitterats berör nämndens verksamhet på sådant sätt att det utgör något problem.

Handläggare: Magnus Sannebro, 508 08 068

11 Restaurang Oasis By The Sea<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-224-04

Stadsdelsnämnden anser att Oasis By The Sea bör få tillfälligt tillstånd för servering av alkohol för allmänheten säsongen 2004, under förutsättning att de får byggnadslov.

Handläggare: Maria Lagerström, 508 08 050

12 Restaurang Lai Isaan<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-236-04

Stadsdelsnämnden tillstyrker att Lai Isaan får tillstånd för servering av alkohol för allmänheten 11.00-22.00 alla dagar.

Handläggare: Maria Lagerström, 508 08 050

ANMÄLNINGSÄRENDEN

13 Turordningsregler

Dnr: 403-261-04

Anmälan av turordningsregler vid val av skola inom Kungsholmens stadsdelsnämnd

14 Utredningen Tvång och förändring

Dnr: 502-183-04

Anmälan av yttrande över betänkande av utredningen Tvång och förändring (SOU 2004:3)

15 Länsstyrelsens tillsyn

Dnr: 504-271-04

Anmälan av beslut från länsstyrelsen om tillsyn av Attendo Care AB, kundval innerstan

16 Anmälan av äldreombudsmannens årsrapport 2004

17 Anmälan av revisionskontorets revisionsplan 2004-2005

18 Anmälan av revisorernas årsöversikt 2003

Dnr: 104-254-04

En sammanfattning av revisorernas granskning av stadens verksamhet

19 Anmälan av tjänstemannabeslut - inköp över 50 000 kr

20 Anmälan av lokala pensionärsrådets protokoll

21 Anmälan av lokala handikapprådets protokoll

22 Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

24 Anmälan av inkomna skrivelser

25 Anmälan av svar på frågor från länsstyrelsen

Dnr: 503-219-04

om barnfamiljer med långvarigt behov av försörjningsstöd

26 Information från stadsdelsförvaltningen<br>Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter


ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

27 Upphanding av uppsättning av julgranar med belysningsslingor

Dnr: 105-165-04

Ärendet är belagt med sekretess enligt sekretesslagen 6 kap 2 §

28 Ärende enligt 6 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet är belagt med sekretess enligt sekretesslagen 7 kap 4 §

29 Ärende enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

Ärendet är belagt med sekretess enligt sekretesslagen 7 kap 4 §

30 Ärende enligt 2 kap 7 § 1p föräldrabalken (FB)

Ärendet är belagt med sekretess enligt sekretesslagen 7 kap 4 §


ANMÄLNINGSÄRENDEN

32 Anmälan av beslut från länsstyrelsen

33 Anmälan av tillsyn av enskild vårdverksamhet

34 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Sammanträde 040406, 040413 och 040504

§86 Justering

Anmäldes att protokoll från 22 april 2004 justerats den 28 april 2004. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 1 juni 2004. Vice ordförande Mats G Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§87 Tertialrapport 1

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
 2. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering av 0,6 mnkr avseende det försenade psykiatriboendet Lux som återredovisades till fullmäktige i samband med verksamhetsberättelsen för 2003.
 3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler med sammanlagt 5,4 mnkr; för Stenkullavägen 0,6 mnkr, Lagerlöfsgatan 1,7 mnkr, Hjärnegatan 1,4 mnkr, Signalgränd 1,1 mnkr och Polhems tvärgränd 0,8 mnkr.
 4. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för ombyggnad av gruppbostäder Kronobergsgatan för funktionshindrade med 0,5 mnkr.
 5. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för planeringsboende för psykiskt funktionshindrade 1,0 mnkr.
 6. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:
  Prognoserna visar på att om inga åtgärder vidtas så kommer nämnden att hamna på underskott. Underskottet är dock enligt vår bedömning av den storleksordningen att förvaltningen ska klara det med löpande budgethållningsåtgärder. Om så inte är fallet bör nämnden skyndsamt ges möjligheter att vidta åtgärder.

  I tertialrapporten redogör förvaltningen för sina planer att införa en "jobbgaranti" för arbetslösa bidragshushåll. Vi delar förvaltningens ambition att jobba aktivt med de som av arbetsmarknadsskäl uppbär försörjningsstöd. Dock vill vi att frågan skall belysas i särskilt ärende och tar idag inte ställning till den frågan. I ärendet skall det finnas en analys av hur gruppen ser ut, vilka åtgärder och sysselsättningar förvaltningen tänkt sig samt hur rättsläget ser ut.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

ÄRENDET
För stadsdelsnämnden totalt prognostiseras ett underskott om 3,5 miljoner kronor. Det motsvarar 0,3 procent av den totala budgeten på 1057,8 miljoner kronor. Förskoleutbyggnaden fortsätter att vara en av nämndens och förvaltningens viktigaste uppgifter.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 maj 2004, dnr 102-274-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett tilläggsförslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt lämnade ett särskilt uttalande (se nedan).

Didar Samaletdin m.fl. (fp) yrkade bifall till ett förslag från folkpartiet liberalerna och instämde i det gemensamma uttalandet från moderaterna och kristdemokraterna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag med ett tilläggsförslag från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

RESERVATION
Didar Samaletdin m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag enligt följande:

 1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
 2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut enligt punkterna
  2, 3, 4 och 5.
 3. Stadsdelsnämnden anför därutöver

Stockholm har gått rätt in i väggen. Från att ha varit en tillväxtregion med stark framtidstro har villkoren i Sveriges huvudstad förändrats radikalt. Fram tonar bilden av en region med mycket svåra problem. Fjolårets skattehöjning har i ett nafs ätits upp och förvandlats till stora underskott i budget, vilket får mycket allvarliga konsekvenser för stadsdelarnas ekonomi i form av besparingskrav på de verksamheter som ligger medborgarna närmast.

Bristande prioriteringar och ökade satsningar på annat än de kommunala kärnverksamheterna spär ytterligare på problemen och urholkar stadsdelarnas förutsättningar att ge stockholmarna en grundläggande service. Det är helt orimligt att Agenda 21-kontor, medborgarkontor, kultursekreterare och konsumentrådgivning i dagens trängda ekonomiska läge prioriteras framför satsningar på barnomsorg, skola och äldreomsorg.

De besparingar som nu föreslås inom äldreomsorgen visar tydligt hur majoriteten valt att inte prioritera äldre. Att stadsdelarna inte fått några som helst ökade anslag för pris- och löneökningar under 2004 leder till att förvaltningen nu tvingas ta till restriktivare biståndsbedömning som ett sätt att spara pengar på gamla, sjuka människor. Detta är naturligtvis fullständigt oacceptabelt.

Oroande är också den utveckling som skett när det gäller försörjningsstöd. På ett år har andelen bidragsberoende ökat med 10 procent i Stockholm, och målet att halvera andelen socialbidragsberoende från 1999 till 2004, kommer inte att nås. För att vända utvecklingen krävs en ny politik, där tilltron till den enskilda människans förmåga att komma ut på arbetsmarknaden sätts i centrum. Arbetsmetoderna som tillämpas i Skärholmen och flera närliggande stadsdelar bör användas även i vår stadsdel.

Vi noterar också att vallöftet om att minska förskolans barngrupper med två barn i snitt blir alltmer avlägset. Tvärtom tyder mycket nu på att barngrupperna riskerar att öka i storlek under 2004. Detta beror i hög grad på att en orimligt stor andel av de pengar som av fullmäktige anslagits för förskolan inte når verksamheten, utan prioriteras om i stadsdelen budget och går till administration.

UTTALANDE
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande uttalande:

De borgerliga förslagen till budget vilar på andra principer än den socialistiska majoritetens budget gör. Det är tråkigt att konstatera att de storstilade vallöftena om minskade barngrupper, inga trängselskatter, god ekonomisk hushållning var luftslott utan verklighetsförankring.

Den ekonomiska utvecklingen är djupt oroande. Efter fyra år av kompetent borgerligt styre så har Stockholms stads ekonomi nu havererat. Trots att fonder upplöses, realisationsvinster använts till drift och skatten höjts så dalar ekonomin. Detta kommer självfallet att drabba även välskötta stadsdelar som Kungsholmen. Nästa år kommer kraven på reala nedskärningar. Besparingskravet är redan aviserat, vi vet dock ännu inte med hur mycket.

I ett borgerligt styrt Stockholm hade satsningar gjorts på tillväxt i syfte att fler personer skall ha möjlighet att arbeta och därmed ta ansvar för sina liv och sin ekonomi. Arbetet med att utveckla verksamheterna inom den kommunala sektorn mot fler huvudmän hade fortsätt. Detta hade stärkt valfriheten för såväl brukare som medarbetare. De tillväxtfientliga förslagen som exempelvis biltullarna hade ersatts med tillväxtbefrämjande så som sänkt skatt och stärkt infrastruktur.

 

§88 Förskolelokal på Hjärnegatan 6-8

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till ny förskolelokal på Hjärnegatan 6-8 samt ger stadsdelsdirektören i uppdrag att teckna lokalhyresavtal.
 2. Stadsdelsnämnden godkänner föreslaget nytt hyresavtal för befintlig förskolelokal på Hjärnegatan 6-8.
 3. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen ekonomiutskott om stimulansbidrag enligt fastställda belopp för utbyggnad av förskolelokaler summa 1,4 mkr (0,1 mkr beställarstöd, 0,5 mkr förprojektering /projektering, 0,3 mkr särproduktionskostnader, 0,5 mkr startkostnader).
 4. Tjänsteutlåtandet med protokollsutdrag tillställes kommunstyrelsens ekonomiutskott.

ÄRENDET
En ny avdelning har kunnat tillskapas i anslutning till förskolan Hjärnegatan 6-8. Samtidigt föreslås nämnden godkänna ett nytt hyresavtal för en redan befintlig lokal på samma adress.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 maj 2004, dnr 303-225-04.

§89 Lokalhyresavtal

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till nytt hyresavtal för förskolan Pipersgatan 29 samt att stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna avtal.

ÄRENDET
Ärendet gäller nytt hyresavtal för förskolan Pipersgatan 29.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 april 2004, dnr 303-262-04.

§90 Uppföljning av sociala insatser inom ramen för hemtjänst

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.
 2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med ny rapport om ett år.

 

ÄRENDET
För en fjärdedel av de äldre som fått något biståndsbeslut under perioden november 2003 - januari 2004 har beslutet innefattat någon social insats. Ingen har under samma tidsperiod fått avslag.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 maj 2004, dnr 530-429-03.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) yrkade bifall till ett tilläggsförslag att förvaltningen skulle få i uppdrag att återkomma med ny rapport om ett år.

Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag och tilläggsförslaget.

§91 Detaljplan för kv Fyrskeppet m m i stadsdelen Kristineberg, S-Dp 2002-11922-54

Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDET
Sammantaget förordar förvaltningen en utbyggnad enligt förslaget. Det innebär
fördelar med en större butik som kan ge ett större utbud av varor och bättre service till de boende. En upprustningen av den slitna parken är välkommen.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 maj 2004, dnr 302-260-04.

 

§92 Ansökan om bygglov för markis med stödben

Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

Stadsdelsnämnden tillstyrker bygglovet för markis med stödben.

Stockholmarna tycker om sina uteserveringar. Tyvärr är de alldeles för få och när solen skiner över Stockholm är uteserveringarna fullsatta. Vi skall värna om de uteserveringar som finns då risken finns att de blir färre och mindre. Entreprenören vill skapa en god utemiljö även när vädret inte är det allra bästa. Det bör bifallas.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 maj 2004, dnr 308-279-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Jari Visshed m.fl. (s), Didar Samaletdin m.fl. (fp), Reijo Kittilä (v) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett förslag som innebar att ansökan skulle tillstyrkas.

Ajournering

Sammanträdet ajournerades fem minuter, kl 20.20-20.25.

Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att tillstyrka ansökan.

§93 Uteservering vid Hot Wok Café

Remiss från polismyndigheten

BESLUT

Ansökan om markupplåtelse för uteservering vid Hot Wok Café, Hantverkargatan 78, avstyrkes.

ÄRENDET
Det finns inte förutsättningar att ordna en uteservering utanför Hot Wok Café som inte kommer i konflikt med fotgängare och busspassagerare. Ansökan bör därför avstyrkas.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 maj 2004, dnr 308-280-04

§94 Revisionskontorets årsrapport 2003

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande till revisorerna.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Ärendet innehåller kommentarer med anledning av revisionsrapporten.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 april 2004, dnr 104-235-04.

§95 Snabbremiss om projektansökningar ur Miljömiljarden

Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden översänder detta tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.

ÄRENDET
Förvaltningen anser inte att något av de miljöprojekt som remitterats berör nämndens verksamhet på sådant sätt att det utgör något problem.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 april 2004, dnr 310-237-04.

§96 Restaurang Oasis By The Sea

Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

Stadsdelsnämnden anser att Oasis By The Sea bör få tillfälligt tillstånd för servering av alkohol för allmänheten 11.00-01.00 alla dagar under perioden

1 april – 31 oktober 2004, dvs. säsongen 2004, under förutsättning att de får byggnadslov.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDET
Stadsdelsnämnden anser att Oasis By The Sea bör få tillfälligt tillstånd för servering av alkohol för allmänheten säsongen 2004, under förutsättning att de får byggnadslov.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 april 2004, dnr 309-224-04.

§97 Restaurang Lai Isaan

Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

Stadsdelsnämnden tillstyrker att Lai Isaan får tillstånd för servering av alkohol för allmänheten 11.00-22.00 alla dagar.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDE
Stadsdelsnämnden tillstyrker att Lai Isaan får tillstånd för servering av alkohol för allmänheten 11.00-22.00 alla dagar.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 maj 2004, dnr 309-236-04

§98 Långvarigt socialbidragberoende barnfamiljer

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens svar till länsstyrelsen.

ÄRENDET
Stadsdelsnämnden behandlade frågor från länsstyrelsen om hur kommunerna tillämpar barnperspektivet, dnr 503-219-04.

§99 Anmälningsärenden

Anmälan av turordningsregler vid val av skola inom Kungsholmens stadsdelsnämnd dnr 403-261-04

Anmälan av yttrande över betänkandet av LVM-utredningen Tvång och förändring (SOU 2004:3) dnr 502-183-04

Anmälan av beslut från länsstyrelsen om tillsyn av Attendo Care AB, kundval innerstan dnr 504-271-04

Anmälan av äldreombudsmannens årsrapport 2004 dnr 504-243-04

Anmälan av revisionskontorets revisionsplan 2004/2005 dnr 104-253-04

Anmälan av revisorernas årsöversikt 2003 – en sammanfattning av revisorernas granskning av stadens verksamhet dnr 104-254-04

Anmälan av tjänstemannabeslut – inköp över 50 000 kr

Anmälan av och pensionärsrådets protokoll 040419

Anmälan av lokala handikapprådets protokoll 040322 och 040419

Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

Anmälan av balanslista

Anmälan av inkomna skrivelser

§100 Information från stadsdelsförvaltningen

 • Utvecklingsprogrammet för framtida ledare inleddes idag med 11 deltagare.
 • Ceremoni i S:t Eriksområdet den 28 maj med anledning av att området fått priset Charter Awards 2004
 • Strategin för utveckling av Stockholm 2005-2007 presenterades den 17 maj.
 • S:t Eriksgatans dag den 26 maj.
 • Medborgarkontoret inför lunchöppet från den 1 september.
 • Parkleken i Rålambshovsparken har öppet mellan 11 och 16 på lördagar och söndagar. Vestermalms IP:s fotbollssektion svarar för öppethållandet.
 • Den årliga kulturfestivalen anordnas i Rålambshovsparken den 5-6 juni.
 • Konferens om arbetet med 2005 års verksamhetsplan den 15 oktober.

 

§101 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

 • FoU-seminarium den 28 maj om skolk. Två från majoriteten och två från oppositionen kan delta.
 • Birgitta Borg (kd) ställde fråga om hur simkunnigheten kontrolleras.
  Verksamhetschef Birgitta Dahlin svarade att stadens skolor tillämpar Livräddningssällskapets riktlinjer och att simkunnighet ingår som en del i skolornas måluppfyllelse.

§102 Upphanding av uppsättning av julgranar med belysningsslingor

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att upphandla julgranar med uppmontering av dessa inklusive belysningsslingor.
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att uppdra åt stadsdelsförvaltningen att inhämta fullmakt från Norrmalms, Östermalms, Maria-Gamla stans och Katarina-Sofias stadsdelsnämnders räkning för genomförande av samordnad upphandling även för dem.
 3. Stadsdelsnämnden beslutar att uppdra åt stadsdelsförvaltningen att genomföra upphandlingen enligt förfrågningsunderlaget.
 4. Stadsdelsnämnden beslutar att uppdra åt stadsdelsdirektören att välja anbudsgivare och teckna avtal med leverantör för samtliga stadsdelar.
 5. Stadsdelsnämnden ska informeras om genomförd upphandling.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 maj 2004, dnr 105-165-04.