Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-06-15

Sammanträde 2004-06-15

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

BESLUTSÄRENDEN

2 Bidrag till lokala föreningar och frivilliga organisationer

Dnr: 504-090-04

Fördelning av resterande 9 825 kronor i verksamhetsbidrag till lokala föreningar och frivilliga organisationer som riktar sig till äldre och vuxna funktionshindrade i Kungsholmens stadsdelsområde.

Handläggare: Christina Egerbrandt, 508 08 032

3 Lägesrapport om arbetet med Värn för äldre

Dnr: 530-257-03

En arbetsgrupp har bildats som ska arbeta efter en uppgjord handlingsplan för att äldre ska få det värn mot hot och våld som avses.

Handläggare: Annelie Källerudd, 508 08 023

4 Kungsholmsmodellen, kompetenshöjande insatser för arbetslösa<br>socialbidragstagare

Dnr: 502-185-04

Ytterligare en arbetsverksamhet - utegrupp - ska starta för personer som på grund av arbetslöshet behöver försörjningsstöd.

Handläggare: Anna-Lena Christensson, 508 08 022

5 Delegationsärende

Dnr: 002-317-04

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

REMISSER/YTTRANDEN

7 SL:s trafikförändringar<br>Remiss från gatu- och fastighetskontoret

Dnr: 305-242-04

Stadsdelsförvaltningen ser det inte som möjligt att redovisa några besparingsförslag eller omprioriteringar inom stadsdelsområdet då förändringar i trafiksystemen på Kungsholmen i alltför stor omfattning också påverkar andra delar av innerstaden.Handläggare: Christina Lundin, 508 08 066

8 Valfrihet och rättvisa i barnomsorgen<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 400-103-04

I ärendet redovisas tänkbara positiva och negativa konsekvenser av förslaget.

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448

9 Frikommunförsök för rättvisa inom barnomsorgen<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 402-171-04

I ärendet redovisas tänkbara positiva och negativa konsekvenser av förslaget.

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448

10 Skolplan för Stockholm stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 403-232-04

Det är positivt att kunskapsinhämtning, elevhälsa och inflytande utgör tre prioriterade utvecklingsområden eftersom de tillsammans är en förutsättning för elevens kunskapsutveckling.

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448

11 Strategi för elevhälsa i Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 400-297-04

Trots att det kan finnas ekonomiska svårigheter att genomföra strategin i sin helhet är tanken med ett gemensamt förhållningssätt för elevhälsa inom staden god.

Handläggare: Björn Doeser, 508 08 019

12 Strategi för IT i skolan<br>Remiss från kommuntyrelsen

Dnr: 011-303-04

En tydlig central samordning för skolornas IT-utveckling är i stort sett bra så länge det finns möjlighet för stadsdelsnämnderna att säga nej till lösningar som inte är lokalt tilltalande.

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448

13 Restaurang Indian Khusboo<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-310-04

Stadsdelsnämnden anser att restaurang Indian Khusboo bör få tillstånd för servering av alkohol för allmänheten 11.00-22.00 alla dagar.

Handläggare: Maria Lagerström, 508 08 050

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Anmälan av projektrapport

Dnr: 502-332-03

Projektrapport om planeringsboende

15 Anmälan av rapport

Dnr: 502-331-04

Socialtjänstförvaltningens rapport om antalet hemlösa i Stockholm april 2004

16 Ekonomisk rapport

17 Anmälan om tjänstemannabeslut - inköp över 50 000 kr

18 Anmälan av Lokala pensionärsrådets protokoll

19 Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll

20 Anmälan av delegationsbeslut

22 Anmälan av inkomna skrivelser

23 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

24 Information från stadsdelsförvaltningen


ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

25 Upphandling av kompletterande tjänster <br>inom äldreboende, hemtjänst och på servicehus

Dnr: 105-275-04

Ärendet belagt med sekretess enligt sekretesslagen 6:2

27 Yttrande till tingsrätten

Ärendet är belagt med sekretess enligt 7 kap 4 § sekretesslagen

28 Anmälan av sociala delegationens protokoll 040601

§106 Justering

Anmäldes att protokoll från 25 maj 2004 justerats den 1 juni 2004.

Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 16 juni 2004. Vice ordförande Mats G Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§107 Bidrag till lokala föreningar och frivilliga organisationer

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner fördelningen av bidrag enligt tjänsteutlåtandet.

ÄRENDET

Fördelning av resterande 9 825 kronor i verksamhetsbidrag till lokala föreningar och frivilliga organisationer som riktar sig till äldre och vuxna funktionshindrade i Kungsholmens stadsdelsområde.

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 juni 2004, dnr 504-090-04.

§108 Lägesrapport om arbetet med Värn för äldre

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

ÄRENDET

En arbetsgrupp har bildats som ska arbeta efter en uppgjord handlingsplan för att äldre ska få det värn mot hot och våld som avses.

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 maj 2004, dnr 530-257-03.

§109 Delegationsärende

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden delegerar till nedan nämnda socialinspektörer och socialsekreterare vid socialjouren att begära polishandräckning enligt LVM 45 § 1 och 2 st, inom nämndens eget ansvarsområde.
 2. Stadsdelsnämnden förordnar nedan nämnda personer vid socialjouren, placeringsenheten, Maria ungdomsenhet och uppsökarenheten att begära polishandräckning enligt LVU § 43 1 st 2 p inom nämndens eget ansvarsområde.

Socialinspektörer och socialsekreterare vid socialjouren: Maja-Stina Ahlsén, Roland Carlsén, Lars Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Britt-Louise Gustavsson, Anita Habel, Maria Larsson, Britt-Marie Martinsson Lind, Inga-Lill Renhorn Källgren, Maria Mistander, Elikristin Norberg, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Yvonne Wahlbeck, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka och Ulla-Maija Yrjänä.

Placeringsenheten: Bo Svensson, Svante Wallin och Magnus Nilsson.

Maria ungdomsenhet: Christina Edlund Ahrnholm, Hans Andersson, Viveca Feldt, Göran Hägglund och Marja-Leena Kauppila.

Uppsökarenheten: Solveig Björklund och Olavi Puhakka.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 maj 2004, dnr 002-317-04.

§110 SL:s trafikförändringar<br>Remiss från gatu- och fastighetskontoret

BESLUT

Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Stadsdelsnämnden och förvaltningen ser det inte som möjligt att redovisa några besparingsförslag eller omprioriteringar inom stadsdelsområdet då förändringar i trafiksystemen på Kungsholmen i alltför stor omfattning också påverkar andra delar av innerstaden.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 maj 2004, dnr 305-242-04.

§111 Valfrihet och rättvisa i barnomsorgen<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att avstyrka motionen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
I ärendet redovisades tänkbara positiva och negativa konsekvenser av förslaget.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 maj 2004, dnr 400-103-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett förslag från miljöpartiet, moderaterna och kristdemokraterna.

Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade att nämnden skulle avstyrka motionen.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) yrkade bifall till ett förslag från folkpartiet liberalerna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att avstyrka motionen.

Votering
Votering begärdes och genomfördes enligt följande:
Den som stöder förslaget från socialdemokraterna och vänsterpartiet röstar ja.
Den som stöder förslaget från miljöpartiet, moderaterna och kristdemokraterna röstar nej.

Voteringen utföll med sex (6) ja-röster mot fem (5) nej-röster.

´Ja´ röstade: Ingrid Dorle Andersson (s), Catarina Agrell (s), Tullia von Sydow (s), Håkan Wahlén (s), Kristoffer Hernbäck (s) och Reijo Kittilä (v).
´Nej´ röstade: Birgitta Waller (mp), Mats G Nilsson (m), Charlotte Helmersson (m), Lise-Lotte Fylking (m) och Birgitta Borg (kd).

Avstod gjorde Didar Samaletdin (fp) och Anna Starbrink (fp).

Nämnden hade alltså beslutat avstyrka motionen.

RESERVATIONER
Birgitta Waller (mp), Mats G Nilsson m.fl. (m) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till det gemensamma förslaget från miljöpartiet, moderaterna och kristdemokraterna:

Stadsdelsnämnden beslutar att bifalla motionen.

Motionerna "Valfrihet och rättvisa i barnomsorgen" och "Frikommunsförsök för rättvisa inom barnomsorgen" syftar båda till att stärka föräldrars valfrihet att välja barnomsorg. Dagens lagstiftning hämmar valfriheten och omöjliggör försök för föräldrar att försöka skapa ytterligare tid för sina barn. Det är angeläget att föräldrarna ges möjlighet att skapa goda förutsättningar för valfrihet och mångfald inom barnomsorgen i enlighet med vad som anförs i de båda motionerna.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till förslaget från folkpartiet liberalerna:

Det är självklart att föräldrar själva måste få välja i vilken form omsorg ska ges till barnen. Ökad valfrihet för barnfamiljer är en viktig reform i Sverige. Valfrihet handlar om att kunna välja mellan till exempel kommunal förskola, enskild förskola, familjedaghem, deltidsförskola eller att föräldrar själva stannar hemma under längre eller kortare tid.

Det direktriktade statsbidraget för maxtaxa är en reform som begränsar möjligheterna att uppnå valfrihet. Låsningen till att dessa medel endast får användas till låga taxor är olycklig. Reformen har gynnat höginkomsttagare och har enbart lett till att barnen är längre tid på dagis. Statsbidraget till maxtaxa bör därför omvandlas till ett generellt statsbidrag till barnomsorg, och sedan får varje kommun själva avgöra mixen mellan avgiftsnivå och kvalitet i barnomsorgen.

Det är en tydlig princip inom familjepolitiken i Sverige att staten ansvarar för transfereringar, t ex barnbidrag, bostadsbidrag och föräldrapenning, medan kommunerna ansvarar för omsorgsverksamheterna. Vi anser den uppdelningen riktig.

De borgerliga partierna i riksdagen har fört fram förslag om barnkonto för att ytterligare öka det ekonomiska stödet till barnfamiljer som önskar få mer tid med barnen. Detta finner vi vara en angelägen reform som snarast bör genomföras.

Generellt bör skatterna sänkas mer istället för att införa nya bidrag.

1. att hemställa hos regeringen att statsbidraget för maxtaxa omvandlas till ett generellt stöd till barnomsorgen

2. att hemställa hos regeringen att ett barnkonto införs för att öka barnfamiljernas valfrihet.

§112 Frikommunförsök för rättvisa inom barnomsorgen<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att avstyrka motionen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
I ärendet redovisades tänkbara positiva och negativa konsekvenser av förslaget.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 maj 2004, dnr 402-171-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett förslag från miljöpartiet, moderaterna och kristdemokraterna.

Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade att nämnden skulle avstyrka motionen.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) yrkade bifall till ett förslag från folkpartiet liberalerna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att avstyrka motionen.

Votering
Votering begärdes och genomfördes enligt följande:
Den som stöder förslaget från socialdemokraterna och vänsterpartiet röstar ja.
Den som stöder förslaget från miljöpartiet, moderaterna och kristdemokraterna röstar nej.

Voteringen utföll med sex (6) ja-röster mot fem (5) nej-röster.

´Ja´ röstade: Ingrid Dorle Andersson (s), Catarina Agrell (s), Tullia von Sydow (s), Håkan Wahlén (s), Kristoffer Hernbäck (s) och Reijo Kittilä (v).
´Nej´ röstade: Birgitta Waller (mp), Mats G Nilsson (m), Charlotte Helmersson (m), Lise-Lotte Fylking (m) och Birgitta Borg (kd).

Avstod gjorde Didar Samaletdin (fp) och Anna Starbrink (fp).

Nämnden hade alltså beslutat avstyrka motionen.

RESERVATIONER
Birgitta Waller (mp), Mats G Nilsson m.fl. (m) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till det gemensamma förslaget från miljöpartiet, moderaterna och kristdemokraterna:

Stadsdelsnämnden beslutar att bifalla motionen.

Motionerna "Valfrihet och rättvisa i barnomsorgen" och "Frikommunsförsök för rättvisa inom barnomsorgen" syftar båda till att stärka föräldrars valfrihet att välja barnomsorg. Dagens lagstiftning hämmar valfriheten och omöjliggör försök för föräldrar att försöka skapa ytterligare tid för sina barn. Det är angeläget att föräldrarna ges möjlighet att skapa goda förutsättningar för valfrihet och mångfald inom barnomsorgen i enlighet med vad som anförs i de båda motionerna.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till förslaget från folkpartiet liberalerna:

Det är självklart att föräldrar själva måste få välja i vilken form omsorg ska ges till barnen. Ökad valfrihet för barnfamiljer är en viktig reform i Sverige. Valfrihet handlar om att kunna välja mellan till exempel kommunal förskola, enskild förskola, familjedaghem, deltidsförskola eller att föräldrar själva stannar hemma under längre eller kortare tid.

Det direktriktade statsbidraget för maxtaxa är en reform som begränsar möjligheterna att uppnå valfrihet. Låsningen till att dessa medel endast får användas till låga taxor är olycklig. Reformen har gynnat höginkomsttagare och har enbart lett till att barnen är längre tid på dagis. Statsbidraget till maxtaxa bör därför omvandlas till ett generellt statsbidrag till barnomsorg, och sedan får varje kommun själva avgöra mixen mellan avgiftsnivå och kvalitet i barnomsorgen.

Det är en tydlig princip inom familjepolitiken i Sverige att staten ansvarar för transfereringar, t ex barnbidrag, bostadsbidrag och föräldrapenning, medan kommunerna ansvarar för omsorgsverksamheterna. Vi anser den uppdelningen riktig.

De borgerliga partierna i riksdagen har fört fram förslag om barnkonto för att ytterligare öka det ekonomiska stödet till barnfamiljer som önskar få mer tid med barnen. Detta finner vi vara en angelägen reform som snarast bör genomföras.

Generellt bör skatterna sänkas mer istället för att införa nya bidrag.

1. att hemställa hos regeringen att statsbidraget för maxtaxa omvandlas till ett generellt stöd till barnomsorgen

2. att hemställa hos regeringen att ett barnkonto införs för att öka barnfamiljernas valfrihet.

§113 Skolplan för Stockholm stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Det är positivt att kunskapsinhämtning, elevhälsa och inflytande utgör tre prioriterade utvecklingsområden eftersom de tillsammans är en förutsättning för elevens kunskapsutveckling.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 maj 2004, dnr 403-232-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderaterna och kristdemokraterna.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) yrkade bifall till ett förslag från folkpartiet liberalerna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATIONER
Mats G Nilsson m.fl. (m) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till det gemensamma förslaget från moderaterna och kristdemokraterna:

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen anföra följande:

Visst är det välkommet med ett ständigt pågående samtal om skolan mål, resultat och utveckling. Men den nu gällande skolplanen för Stockholms kommunala skolor antogs av kommunfullmäktige så sent som den 19 juni 2000. Arbetet med att förverkliga ambitionerna i denna pågår i staden och resultatet är att stadens skolor fortsatt förbättra måluppfyllelsen. Ändå väljer socialdemokraterna att riva upp och börja om på nytt. Nya planer och policydokument är knappast vad skolan framförallt behöver. Istället bör arbetet med att förverkliga intentionerna i den gällande skolplanen intensifieras.

Dagens skolpolitik är förödande för många elever - otillräckligt lärande, kravlöshet och bråk och stök – och är därför oförenlig med det moderna kunskapssamhällets krav. Det behövs en radikal omläggning av politiken.

Vi är övertygade om att lärandet stärks om vi ser den enskilde eleven. Därför vill vi ge varje elev och dennes föräldrar valfrihet och verkligt inflytande. På samma sätt ska lärare och skolledare ges frihet att avgöra hur de bäst hjälper till. Vår skolpolitik sätter barnens kunskaper i centrum och betonar tydligare föräldrars, elevers och lärares ansvar. Friheten att välja är grundläggande för att åstadkomma detta.

Våra politikers insats är också viktig, men måste förändras. Deras ansvar är det övergripande. Att se till att resurserna finns. Att dessa resurser når de elever som behöver dem bäst. Samt att ge frihet år föräldrar, elever och de professionella i skolan att utifrån vad som är bäst för varje elev nå de mål som politiken formulerat och framöver måste ta ett större ansvar för att följa upp.

Vi är övertygade om att detta är vägen mot en bättre skola. En skola där alla kan bättre: elever, lärare och skolledare. Och där politikerna också blir bättre på att leva upp till medborgarnas rättmätiga krav.

Skolans främsta uppgift ska vara att förmedla kunskaper. Gemensamt för alla skolor ska därför vara:

- att lärandet och kunskapen står i centrum

- att förväntningarna på elevernas prestationer är höga

- att samtliga elever uppnår uppställda kunskapskrav

- att föräldrarnas engagemang tillvaratas samt,

- att det finns goda ledare och inspirerande och kunniga lärare.

Varje skolmiljö måste präglas av lärande, skapande, trygghet, humanistiska värderingar, ordning och reda. Mobbning, droger och andra hot mot elevernas säkerhet och hälsa ska aldrig tolereras.

Men barn är inte lika. För att skapa motivation och för att tillvarata varje elevs fulla potential måste pedagogik och inriktning kunna skilja sig åt mellan olika skolor, oavsett om dessa är privata eller kommunala. Det är också en förutsättning för lärare och skolans ledare skall kunna ta sitt professionella ansvar. Skolor måste tillåtas vara olika, självständiga och förändringsbenägna.

Resurser måste tilldelas skolor på ett likvärdigt sätt. Likaså måste skolor utvärderas på ett likvärdigt sätt. Pengarna bör följa eleven och skickas direkt till skolan, oavsett huvudman. Resurserna till den enskilda skolan görs därmed helt beroende av föräldrars och barns fria val av skola. Därigenom skapas tydliga incitament till kvalitetsutveckling och goda lärarprestationer.

Föräldrarna har huvudansvaret för att tillsammans med sina barn fritt välja den skola som passar det egna barnet bäst. De enskilda skolorna, dess ledning och lärare, ska självständigt kunna välja pedagogik och hur man väljer att arbeta. I deras ansvar ligger att samtliga elever stimuleras till bästa möjliga studieresultat. I lärarnas ansvar ligger även att ta tillvara föräldrarnas ansvar, unika förutsättningar och engagemang för att de egna barnen ska lyckas. Eleverna har naturligtvis huvudansvaret för sitt eget lärande. Förutsättningen för kloka och genomtänkta val är i sin tur god information om elevers och skolors prestationer.

Politikens roll bör därför renodlas till att ställa tydliga kunskapskrav, att via skatter finansiera skolan, att utvärdera de uppnådda resultaten samt inte minst att säkerställa att elever, föräldrar, lärare och skolledare ges tillgång till information och underlag inför de viktiga beslut och val dessa får makt och ansvar att fatta. Väsentligt är även att politiken radikalt minskar den byråkrati som idag detaljstyr de kommunala skolorna och prioriterar om resurser till undervisning och utvärdering.

Däremot ska politiken inte detaljstyra skolan; inte lägga sig i pedagogik, skolans arbetsformer, lokalval eller IT-användning; inte göra någon skillnad mellan val av juridisk form eller huvudmannaskap, exempelvis huruvida skolan är offentlig eller privat, drivs som aktiebolag, ideell förening eller stiftelse; inte blanda ihop sin roll som uppdragsgivare och sin roll som utförare av utbildning.

Med denna skolpolitik kommer skolorna att konkurrera om föräldrars och elevers förtroende att få ta ansvar för elevernas lärande. Det kommer att stimulera till kvalitetsutveckling och goda lärarprestationer.

I likhet med vad som skrivs om värdegrunden i läroplanen bör stadens skolplan innehålla en beskrivning om att skolans arbete ska förankras och innehålla en tydlig värdegrund.

Utbildningsförvaltning bör därför ges i uppdrag att ge konkreta underlag och förslag till:

  1. tydliga, höga och mätbara kunskapsmål för alla elevers kunskaper
  2. tydliga krav på minimikunskaper som alla elever måste uppnå
  3. utformning av ett likvärdigt resursfördelningssystem där skolors finansiering, oavsett huvudmannaskap, helt bestäms av föräldrars och barns val av skola
  4. system för kontinuerlig utvärdering av skolors prestationer med hjälp av flera olika komplementära metoder och oberoende utvärderingsinstitut
  5. bred och tillförlitlig spridning av information till föräldrar och barn, liksom till lärare och skolledningar, om elevers och om skolors prestationer
  6. en radikal minskning av den byråkrati som idag detaljstyr de kommunala skolorna och omprioritering av resurser till undervisning.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag enligt följande:

Stadsdelsnämnden föreslås besluta att avslå förvaltningens förslag till beslut

att överlämna följande yttrande till kommunstyrelsen som svar på remissen:

Kunskap är målet

Grundskolans viktigaste uppgift är att lära alla elever att läsa, skriva och räkna. Målsättningen är att alla stockholmselever ska lämna grundskolan med goda kunskaper i svenska, engelska och matematik. Det är inte acceptabelt att var femte elev lämnar elev grundskolan utan att kunna skriva en sammanhängande text eller läsa en bok.

Skolan måste våga prioritera baskunskaperna i svenska, engelska och matematik. Utan grundläggande kunskaper i dessa ämnen är det omöjligt för en elev att ta till sig övrig undervisning i skolan.

De elever som har svårt att nå skolans kunskapsmål måste få extra stöd, hjälp och tid, t ex ett extra år i grundskolan. Att alla gymnasieelever ska bli högskolebehöriga är ett olyckligt och orimligt mål. I stället bör särskilda yrkesinriktade program skapas för elever som vill börja arbeta direkt efter gymnasiet. Därutöver bör en modern lärlingsutbildning där eleverna tillbringar en del av tiden i skolan, en del i arbetslivet.

Individualisera undervisningen

Att ge alla elever goda baskunskaper kräver individualisering av undervisningen. Dagens skola bygger på att alla elever läser samma ämnen, i samma takt under lika lång tid. I praktiken har det blivit en övergripande målsättning att alla barn ska gå nio år i grundskolan, inte att alla elever ska lämna grundskolan med goda kunskaper.

Studietiden måste få variera med elevernas förkunskaper, uppnådda resultat och motivationsgrad. Individuellt anpassad studietakt innebär också att de elever som har svårt att nå skolans kunskapsmål får mer tid, till exempel ett extra år i grundskolan. Andra stödåtgärder som bör införas är läxhjälp samt helg- och sommarundervisning. Även stödundervisningen på skoltid bör utvecklas. Några elever behöver särskilda undervisningsgrupper.

Samhället får aldrig se det som ett problem att elever som har möjligheten går snabbare fram för att få ytterligare stimulans och fördjupande arbetsuppgifter. I Stockholm har särskilda profilklasser inrättats för studiemotiverade elever. Gymnasieelever som under gymnasietiden vill läsa in universitetskurser har i Stockholm getts denna möjlighet.

Under den förra mandatperioden infördes betygsintagning till gymnasieskolan i Stockholms stad. Betygsintagningen har inneburit att innerstadsskolorna inte längre är reserverade för elever som råkar bo i närheten. Betygsintagningen har lett till att fler elever än tidigare kommer in på sina förstahandsval, men också till att fler elever med invandrarbakgrund nu ges chansen att läsa vid de mest populära gymnasieskolorna i innerstaden. Betygsintagning är mer rättvist än t ex lotteri eller den så kallade närhetsprincipen och skall därför ligga fast.

Att ställa krav är att bry sig

Skolan måste ställa tydliga kunskapskrav på eleverna. Alla elever kan bli godkända i de viktigaste ämnena om kraven görs tydliga, kontrolleras med utvärderingar, kommuniceras med hemmen och stöttas upp med extra insatser där sådana behövs.

Allt för många elever når inte skolans kunskapsmål. Om en elev inte uppnått kunskapsmålen sänder betyg och skriftliga omdömen en tydlig signal att den berörda eleven behöver extra stöd och hjälp. Både eleven och elevens föräldrar, lärare och rektor behöver dessa signaler tidigare än i slutet av grundskolan. Skriftliga omdömen bör därför ges redan från förskoleklassen; betyg bör ges i fler steg redan från mellanstadiet.

Särskilda stockholmsprov i svenska, engelska och matematik infördes för stadens grundskoleelever under den förra mandatperioden. Proven fungerade som garanter för kunskapskravens likhet och utbildningens kvalitet. Socialdemokraternas beslut att avskaffa stockholmsproven måste rivas upp.

Ordning och reda i skolan

Ingen ska behöva vara rädd för att gå i skolan. Alla instanser inom skolväsendet, från lärare och föräldrar till ansvariga politiker, måste tydligt visa att mobbning, hot och våld aldrig är acceptabelt. Som skolpolitiker måste vi ge lärare och rektorer de sanktionsmöjligheter som krävs för att möjliggöra en trygg och säker studiemiljö på våra skolor.

De elever som gjort sig skyldiga till grova kränkningar eller våldshandlingar måste som sista åtgärd kunna flyttas från skolan där mobbningsoffret går. Det får under inga omständigheter vara så att eleven som utsätts för mobbningen tvingas byta skola.

Skolk är ett växande problem i många skolor som gör det svårt att bedriva en meningsfull undervisning. Ett sätt att motverka skolk är att skriva in frånvaro i terminsbetygen. I tidigare årskurser ska föräldrarna regelbundet få skriftlig information om sina barns frånvaro, men närvarokravet måste också hävdas i gymnasieskolan. För att få betyg ska eleven ha varit närvarande på lektionerna. Såväl lärare, skolledare som politiker måste ge tydliga signaler om att skolan inte är ett "öppet hus" där elever kan komma och gå som de vill.

Höj läraryrkets status

Läraren är elevernas viktigaste resurs. Ingen annan faktor är så viktig för skolans kvalitet som en kompetent och välmotiverad lärarkår. Läraryrkets status har dock successivt försämrats och alltför få ungdomar kan i dag tänka sig att bli lärare. För att höja läraryrkets attraktionskraft måste staden vidta åtgärder. Det behövs fler karriärvägar, högre löner, fler utvecklings- och fortbildningsmöjligheter, fler lektorat och en särskild lärarlegitimation.

Stockholms grundskolor måste ges en självständigare ställning. Rektor och lärare ska ha ansvaret för att läroplanens mål nås, kommunen ska ge vissa övergripande riktlinjer och ekonomiska resurser.

Professionalism i skolan

Skolan skall styras av en attityd av professionalism och respekt för olika yrkesgruppers specialkunskaper. De olika yrkeskategorierna måste få större svängrum och frihet att verka efter sina egna förutsättningar. Genom en god rekryteringspolitik och fortbildningsinsatser måste skolan i än högre utsträckning skaffa sig den specialkompetens och de spetskunskaper som krävs. Dessa skall fullt utnyttjas i skolans lärande miljö. Vi accepterar inte en attityd där alla yrkeskategorier i skolan kort och gott betraktas som "lärare". Vi kräver en respekt för de olika yrkeskategoriernas särart och specialkompetens, först då kan skolan fullfölja sitt uppdrag att vara en lärande miljö.

§114 Strategi för elevhälsa i Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Tjänsteutlåtandet överlämnas som svar på remissen

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Trots att det kan finnas ekonomiska svårigheter att genomföra strategin i sin helhet är tanken med ett gemensamt förhållningssätt för elevhälsa inom staden god.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 maj 2004, dnr 400-297-04.

§115 Strategi för IT i skolan<br>Remiss från kommuntyrelsen

BESLUT

Tjänsteutlåtandet överlämnas som svar på remissen

ÄRENDET
En tydlig central samordning för skolornas IT-utveckling är i stort sett bra så länge det finns möjlighet för stadsdelsnämnderna att säga nej till lösningar som inte är lokalt tilltalande.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 maj 2004, dnr 011-303-04

§116 Restaurang Indian Khusboo<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

Stadsdelsnämnden anser att restaurang Indian Khusboo bör få tillstånd för servering av alkohol för allmänheten 11.00-22.00 alla dagar.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Stadsdelsnämnden anser att restaurang Indian Khusboo bör få tillstånd för servering av alkohol för allmänheten 11.00-22.00 alla dagar.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 juni 2004, dnr 309-310-04.

§117 Anmälningsärenden

Från Individ o Familj, socialpsykiatriska enheten projektrapport om planeringsboende S:t Göransgatan 126, dnr 502-332-04.

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i slutet av året återkomma med en rapport om planeringsboendet.

Från Socialtjänstförvaltningen rapport om antalet hemlösa i Stockholm april 2004, dnr 502-331-04.

Ekonomisk rapport

Anmälan av tjänstemannabeslut - inköp över 50 000 kr

Anmälan av och pensionärsrådets protokoll

Anmälan av lokala handikapprådets protokoll

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av balanslista

Anmälan av inkomna skrivelser

§118 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

 • Stadsdelsnämndens samtliga ledamöter antog ett uttalande (bilaga § 118:1) om konsekvenser av förslaget till resursfördelningssystem. Stadsdelsnämnden beslöt att överlämna uttalande till kommunfullmäktige.
 • Skrivelse från Mats G Nilsson m.fl. (m) om den ekonomiska situationen för Kungsholmens stadsdelsnämnd. (bilaga § 118:2)
 • Ordföranden informerade om att nämnden kommer att inbjudas till möte med landstingets sjukvårdsberedning i november.
 • Inbjudan till informationsmöte om smittskyddsfrågor.
 • Information om förslag till strategi för arbete mot nedskräpning.
 • Stadsdelsnämnden uttalade sin uppskattning av Rålambshovsskolans arbete och att skolans organisationsmodell är en förebild och ett gott exempel.

 

§119 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson rapporterade om följande:

 • Lägesrapport om förskoleutbyggnaden.
 • Kampanjen Rent och snyggt på Kungsholmen. Öppet möte planeras den 9 september på Flemingtorget. Städdag genomförs preliminärt den 11 september.
 • Elevriksdagen anordnas på Kungsholmen i april 2005.

Verksamhetschef Birgitta Dahlin lämnade kompletterande information om simundervisningen i skolorna.

Verksamhetschef Kerstin Ohlsson informerade om rutiner för arbetsplaner i hemtjänsten.

§120 Upphandling av kompletterande tjänster inom äldreboende, hemtjänst och på servicehus

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förfrågningsunderlaget avseende upphandling av komplementtjänster.
 2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att genomföra upphandlingen.
 3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att anta anbudsgivare och teckna avtal.
 4. Stadsdelsnämnden ska erhålla information efter avslutad upphandling.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 juni 2004, dnr 105-275-04.