Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-08-26

Sammanträde 2004-08-26

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

2 Införande av jobbgaranti på Kungsholmen<br>Skrivelse från (m)

Dnr: 502-185-04

I ärendet redovisas de verksamheter som finns och som planeras för bl.a. arbetslösa som uppbär försörjningsstöd.

Handläggare: Anna-Lena Christensson, 508 08 022

3 Kungsholmsmodellen, kompetenshöjande insatser för arbetslösa<br>socialbidragstagare<br>Svar på skrivelse från (mp), (s) och (v)

Dnr: 502-185-04

Ytterligare en verksamhet - servicegrupp - startas för arbetslösa som uppbär försörjningsstöd.

Handläggare: Anna-Lena Christensson, 508 08 022

4 A. Genomgång av sökta och erhållna stimulansbidrag för nyinrättade<br>förskolor inom Kungsholmens stadsdelsområde

Dnr: 402-415-04

Förnyad ansökan görs om 5,7 miljoner kronor för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolor.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

4 B. Lokalhyreskontrakt

Dnr: 303-413-04

Hyran för lokalen Fridhemsgatan 20 har omförhandlats.

Handläggare: Gunilla Wallmark, 508 08 091

REMISSER/YTTRANDEN

5 Förslag till detaljplan för Stora Essingen 1:34 m.m,<br>Essinge IP, S-Dp 2002-08531-54 <br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 302-327-04

Stadsdelsförvaltningen anser att det nya förslaget beträffande bostäderna är bättre anpassat i volym och utförande än det föregående.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

6 Investeringsstöd för inrättande av källsorteringsutrymmen<br>i flerbostadshus<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 310-391-04

Stadsdelsförvaltningen är mycket positiv till det föreslagna investeringsstödet. Det kan bidra till att utbyggnaden av den fastighetsnära källsorteringen kommer igång på allvar.

Handläggare: Magnus Sannebro, 508 08 068

7 Så tycker föräldrar och personal om fritidshemmen i Stockholms stad<br>Rapport från revisionskontoret

Dnr: 104-312-04

Rapporten ger en oroande bild av verksamhetens innehåll. Generellt finns tveksamhet om fritidshemmen har förutsättningar att leva upp till stadens åtaganden och kvalitetsgarantier.

Handläggare: Björn Doeser, 508 08 019

8 Förslag till mål och riktlinjer för sommarkoloniverksamhet<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 403-378-04

Förvaltningen är tveksam till vissa delar av förslaget till nya riktlinjer. Det gäller bl.a. förslaget om att kolloperioderna ska förlängas till tre veckor.

Handläggare: Björn Doeser, 508 08 019

9 Arbetsmarknadspolitiska riktlinjer för Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 200-308-04

Förvaltningen ställer sig bakom förslaget till arbetsmarknadspolitiska riktlinjer för Stockholms stad.

Handläggare: Anna-Lena Christensson, 508 08 022

10 Motion om psykvården<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 502-286-04

Förvaltningen instämmer i flera av förslagen till förändringar av vården för psykiskt sjuka, dock inte i alla.

Handläggare: Anna-Lena Christensson, 508 08 022

11 Schabloniserat resursfördelningssystem för drift av<br>särskoleverksamheterna<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 403-379-04

Förvaltningen har inget det föreslagna systemet så länge det täcker särskoleverksamheternas faktiska kostnader inklusive lokalkostnader.

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448

12 Förslag till strategi för Stockholms vattenarbete 2004-2015<br>Remiss från miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dnr: 310-324-04

De flesta av förslagen till åtgärder faller utanför nämndens ansvars- och kompetensområde. Förvaltningen stöder dock i huvudsak förslagen till mål och åtgärder i strategin.

Handläggare: Magnus Sannebro, 508 08 068

13 Informationsteknisk plattform för Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 010-328-04

Den tekniska säkerheten behöver skärpas i staden. Det är också oerhört viktigt att stadens IT-teknik är enkel, lättfattlig, robust, tålig och användarvänlig.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

14 Översyn av gatu- o fastighetskontoret<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 305-337-04

Stadsdelsförvaltningen ser både fördelar och nackdelar med utredarens huvudförslag. En större tydlighet skulle uppnås om gatu- och fastighetskontoret (trafikkontoret i utredningen) ansvarar för såväl drift och underhåll som investeringar på gatumark medan stadsdelsnämnden ansvarar för såväl drift och underhåll som investeringar på parkmark.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

15 Restaurang AG 925<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-368-04

Blivande restaurang AG 925 på S:t Eriksgatan 48 föreslås få tillstånd att servera alkohol kl. 10.00-01.00 alla dagar.

Handläggare: Maria Lagerström, 508 08 447

16 Café Parasol<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-365-04

Stadsdelsnämnden anser att Café Parasol bör få behålla sitt tillstånd för servering av alkohol för allmänheten 11.00-01.00 alla dagar under förutsättning att man följer alkohollagen samt har vakter eller extrapersonal vid speciella tillfällen t.ex. Valborg.

Handläggare: Maria Lagerström, 508 08 447

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Anmälan av överklagande till Länsstyrelsen

Dnr: 324-521-03

Anmälan av överklagande till Länsstyrelsen ombygglov för förskolepaviljong vid lekplatsen Stenkullavägen/Skogsmarksvägen på S:t Essingen.

20 Anmälan av skrivelse

Dnr: 530-535-03

till Länsstyrelsen om Solbackens äldreboende

21 Anmälan av beslut

Dnr: 530-535-03

från Länsstyrelsen om säkerhet och trygghet vid Solbackens äldreboende

23 Anmälan av tjänstemannabeslut - inköp 50 000 kr

24 Anmälan av Lokala pensionärsrådets protokoll

25 Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll

27 Anmälan av inkomna skrivelser

28 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

29 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

30 Upphanding av verksamhetsdriften på Alströmerhemmet och<br>S:t Eriks äldreboende

Dnr: 105 044-04

Ärendet är belagt med sekretess enligt sekretesslagen 6 kap 2 §

31 Upphandling av uppsättning av julgranar med belysningsslingor

Dnr: 105-165-04

Ärendet är belagt med sekretess enligt sekretesslagen 6 kap 2 §

§124 Justering

Anmäldes att protokoll från 15 juni 2004 justerats den 16 juni 2004.

Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 31 augusti 2004. Didar Samaletdin utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

Ordningsfråga

Per Höjeberg (fp) yrkade att ärende 35 om biståndsbedömning till äldreboende skulle behandlas under sammanträdets öppna del.

Ingrid Dorle Andersson (s) yrkade att ärendet skulle utgå vid dagens sammanträde, och istället behandlas vid nästa sammanträde.

Beslut

Ärende 35 om biståndsbedömning till äldreboende utgår och behandlas vid nästa sammanträde.

§125 Rapport om insatser för personer som har socialbidrag p g a arbetslöshet

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.
 2. Skrivelse från (m) 2004-03-25 är besvarad.

ÄRENDET
I ärendet redovisades de verksamheter som fanns och som planerades för bl.a. arbetslösa som uppbar försörjningsstöd. Ytterligare en verksamhet - servicegrupp - skulle startas.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 augusti 2004, dnr 502-185-04.

UTTALANDE
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) lämnade följande uttalande:

Arbetslösheten är oroväckande hög och den verkar bita sig fast trots att konjunkturen går uppåt. Behovet av nya arbetsformer inom socialtjänsten för att motverka långtidsarbetslöshet är därför av synnerligen betydelsefullt.

Ärendet hanteras mycket underligt. Konkreta förslag besvaras med att förslaget "besvaras". Ett ärende blev två för att sedan åter bli ett. Vi förutsätter att det konkreta arbetet sker mer kraftfullt och ser fram emot att få ta del av uppföljningarna.

Sakfrågan är alldeles för viktig för att dribblas bort p g a politisk prestige.

§126 Genomgång av sökta och erhållna stimulansbidrag för nyinrättade förskolor

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen
 2. Stadsdelsnämnden gör en förnyad ansökan hos kommunstyrelsens ekonomiutskott, avseende sökta men ej erhållna stimulansbidrag, för förskolorna Lagerlöfsgatan 5 (1,7 mkr) och Spårvägsparken (1,7 mkr).
 3. Stadsdelsnämnden gör en kompletterande ansökan om stimulansbidrag för förskolorna Stenkullavägen (1,1 mkr), Landstingsparken (0,6 mkr) och Hjärnegatan 6-8 (0,6 mkr).
 4. Stadsdelsnämnden beslutar att avvakta med ansökan av resterande del av stimulansbidrag avseende förskolorna Kungsholms Hamnplan (1,4 mkr) och Primusgatan 2 (ev Pysslingen) tills des inflyttningstidpunkten och driftform är slutligt fastställd.
 5. Tjänsteutlåtandet med protokollsutdrag tillställes kommunstyrelsens
  ekonomiutskott.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Förnyad ansökan gjordes om 5,7 miljoner kronor för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolor.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 augusti 2004, dnr 402-415-04.

§127 Lokalhyreskontrakt

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till nytt hyreskontrakt för lokalen Fridhemsgatan 20 samt att stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna kontrakt.

ÄRENDET
Hyran för lokalen Fridhemsgatan 20 hade omförhandlats.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 augusti 2004 , dnr 303-413-04.

§128 Förslag till detaljplan för Stora Essingen 1:34 m.m,Essinge IP<br> S-Dp 2002-08531-54

Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Stadsbyggnadskontoret hade tagit fram ett nytt förslag som stadsdelsnämnden och förvaltningen ansåg var bättre anpassat i volym och utförande än det föregående förslaget.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 16 augusti 2004, 302-327-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett förslag från miljöpartiet.

Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s), vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp), Reijo Kittilä (v) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s), vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) lämnade dessutom ett gemensamt uttalande enligt nedan.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.


UTTALANDE
Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s), vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande gemensamma uttalande:

Det är positivt att bostäder byggs på mark som för närvarande inte tillför rekreationen något större värde.

Befolkningen på Stora Essingen håller på att förändras och föryngras vilket medför att allt flera har bil och behovet av parkeringsplatser växer snabbt. Vi vill därför åter förespråka att t.ex. ett parkeringsgarage byggs under idrottsplatsen.

RESERVATION
Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till miljöpartiets förslag:

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen delvis överlämna detta tjänsteutlåtande samt därutöver anföra följande

Vi anser det angeläget att alla förvaltningar och kontor, även stadsbyggnadskontoret, håller sig till stadens linje om att grönytor som exploateras ersätts med ny yta av grönmark i alla fall som behandlas inom staden. Detta förslag från stadsbyggnadskontoret handlar om få antal bostäder och därför är det synd att både parkmark och idrottsplats skall tas i anspråk.

Gällande konstgräs skall staden utarbeta en policy. De miljökonsekvenser det kan medföra att anlägga konstgräs skall tydligt redovisas i förslaget och just nackdelarna med konstgräs tar stadsbyggnadskontoret upp och detta bör noga beaktas vid kommande beslut.

Vi ställer också två motfrågor gällande detta byggande; var skall ytan till den nya isbanan tas och hur skall ett nytt klubbhus finansieras?

 

§129 Investeringsstöd för inrättande av källsorteringsutrymmeni flerbostaadshus

Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen var mycket positiv till det föreslagna investeringsstödet. Det skulle kunna bidra till att utbyggnaden av den fastighetsnära källsorteringen kom igång på allvar.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 augusti 2004, 310-391-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett förslag från miljöpartiet.

Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till miljöpartiets förslag:

Nämnden beslutar att huvudsakligen godkänna förvaltningens förslag till beslut som svar på remissen samt anföra följande

Nämnden ställer sig mycket positivt till regeringens förslag till investeringsstöd, liknande ROT-avdrag, för inrättande av källsorteringsutrymmen i flerbostadshus. Samtidigt vill nämnden uppmärksamma på bristerna i förslaget som kan leda till att syftet med förslaget inte kan uppnås fullt ut.

Vi ser följande brister i förslaget:

Stödet på tot. 400 miljoner kronor för hela landet är långt ifrån tillräckligt, då behovet för en heltäckande fastighetsnära källsorteringsanläggningar uppgår bara i Stockholm till ca 2,6 miljarder kronor och 400 miljoner kronor motsvarar endast behovet i de tre försöksstadsdelarna i Stockholm (Norrmalm, Kungsholmen och Hässelby och Vällingby).

Idag utgör storstädernas kärnområden det största problemet för att inrätta fastighetsnära källsortering. Därför är det olyckligt att regeringen föreslår att de 400 miljonerna ska fördelas över hela landet, utan prioriteringar.

Procentsatsen för skattereduktion på 30 % är alldeles för lågt satt för att kunna få den önskade effekten. Risken finns att intresset inte blir stor och det budgeterade stödet dras tillbaka för att användas för något annat. Nämnden anser att procentsatsen borde ligga på 70 % i likhet med stimulansstödet till solceller. Vid ett stöd på 70 % skulle intresset vara betydligt större.

Tiden för utnyttjandet av stödet, 18 månader är för kort. Syftet med denna begränsning anges vara översynen av PBL som bedöms vara klar under tiden. I fall att PBL-översynen inte leder till krav på fastighetsägarna att inrätta källsorteringsanläggningar i eller i anslutning till sina fastigheter bör stödet förlängas.

§130 Så tycker föräldrar och personal om fritidshemmen i Stockholms stad

Rapport från revisionskontoret

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över rapporten.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Rapporten gav en oroande bild av verksamhetens innehåll. Generellt fanns tveksamhet om fritidshemmen hade förutsättningar att leva upp till stadens åtaganden och kvalitetsgarantier.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 augusti 2004, dnr 104-312-04.

UTTALANDEN
Birgitta Waller (mp) och Reijo Kittilä (v) lämnade följande gemensamma uttalande:

Denna rapport redovisar en dyster bild av fritidshemsverksamheten i Stockholm. Vi anser det oerhört viktigt att denna verksamhet stärks, både för personal och barn. Fritids har stor betydelse för många barn och dess kvalitet är grunden för en meningsfull och trygg tid mellan skoltid och hemmet.

Det känns också viktigt att arbeta med att öka miljömedvetandet bland barnen samt aktivt arbeta för att bryta könsrollsstrukturerna.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande gemensamma uttalande:

Revisionskontorets rapport riktar kritik mot bland annat gruppernas storlek, personaltätheten och möjligheterna till lugn och avskildhet. Enligt kontoret är det till och med tveksamt om stadens fritidshem klarar att leva upp till de krav som specificeras i de nationella och kommunala styrdokumenten.

Genomgående får de fristående fritidshemmen bättre betyg än de kommunala. Personalen i de fristående fritidshemmen upplever i högre grad än den kommunala att barngrupperna är lagom stora och att barnen får tillräcklig uppmärksamhet. Andelen högskoleutbildad personal på de fristående fritidshemmen är dessutom högre. Återigen framgår betydelsen och fördelarna med valfrihet och fristående aktörer. Trots det fortsätter socialdemokraterna att motverka fristående alternativ inom skola och barnomsorg. De väljer att ständigt försöka främja kommunal verksamhet istället för att verka för rättvisa och lika villkor istället för att försöka lära av hur andra kan organisera och utveckla viktig verksamhet. Det är tragiskt.

Sammantaget ger rapporten anledning arbeta för att höja kvaliteten i den kommunala skolbarnsomsorgen genom att öka andelen högskoleutbildad personal. Fler väl utbildade medarbetare är en viktig del i arbetet med att förbättra fritidshemmens verksamhet och förstärka fritidshemmens möjligheter att nå upp till de krav och rekommendationer som ges i statens styrdokument.


§131 Förslag till mål och riktlinjer för sommarkoloniverksamhet

Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

ÄRENDET
Nämnden och förvaltningen var tveksam till vissa delar av förslaget till nya riktlinjer. Det gällde bl.a. förslaget om att kolloperioderna skulle förlängas till tre veckor.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 juli 2004, dnr 403-378-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett förslag från kristdemokraterna.

Birgitta Waller (mp) lämnade dessutom ett uttalande från miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

UTTALANDE
Birgitta Waller (mp) lämnade följande uttalande från miljöpartiet:

Vi i miljöpartiet vill värna om sommarkoloniverksamheten och har med blandade känslor sett dess förändring över tiden, både till det bättre och till det sämre. En svår knäckfråga gällande kollo är att många eller färre antal barn skall få åka på kollo, under kortare eller längre tid.

Vårt önskemål är att barnen skall få vistas på kollo i ca 2-3 veckor under sommaren. Under en vecka hinner personalen knappt hinna känna barnen och vice versa. Man brukar säga att första veckan på kollo är "lära känna"- veckan, andra veckan kommer konflikter och testande, tredje veckan blir det stabilt igen och alla mår bra. Det är synd när denna process inte kan få sitt naturliga förlopp.

Vi ser också positivt på kolloverksamheter som har särskild inriktning för olika behov.


RESERVATION
Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till förslaget från kristdemokraterna:

Att i huvudsak godkänna förvaltningens svar på remissen

Att därutöver anföra

Det är värdefullt att sommarkolloverksamheten nu ska få gemensamma riktlinjer. Dock framstår det som märkligt att inriktningen dels är att alla ska få plats, dels att urvalskriterier föreslås. Om alla som söker får plats på kollo finns ju rimligen inget behov av urval. Det är viktigt att barn som kommer till kollo inte skiktas beroende på social bakgrund utan att integrationsperspektivet får vara tydligt. Kolloverksamhet som enbart skulle rikta sig till barn från socialt tunga miljöer kräver specialutbildad personal och betydligt högre personaltäthet.

Av utvärderingen framkommer att många barn och föräldrar önskar längre perioder. Kortare perioder har dock den fördelen att fler kan erbjudas plats varför perioderna inte bör förlängas. Den arbetsgrupp som deltagit i utarbetande av förslaget ville inte förlänga perioden utan ville prioritera att fler barn ska få åka.

En annan aspekt på kolloperioden längd berör de föräldrar med utländsk bakgrund som i dagsläget är tveksamma till att sända sina barn på kollo. Det finns en rädsla att barnen kan utsättas för oönskat inflytande under kollovistelsen. Det motståndet lär snarast öka om kolloperioden förlängs.

Under en stor del av barnens tid träffar de inte sina föräldrar. Mer tid med barnen är ett önskemål i de allra flesta familjer. Av det skälet bör staden prova "familjekollo" där barn och deras föräldrar tillsammans kan spendera en vistelse på kollo. Det är rimligt att det avser familjer där den ekonomiska situationen inte medger semesterresor o dyl. Föreningen " Makalösa föräldrar" ordnar sådana till självkostnadspris och det brukar vara mycket uppskattat att få göra saker tillsammans som dessa familjer inte annars skulle ha möjlighet till.

§132 Arbetsmarknadspolitiska riktlinjer för Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

ÄRENDET
Nämnden och förvaltningen ställde sig bakom förslaget till arbetsmarknadspolitiska riktlinjer för Stockholms stad.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 juli 2004, dnr 200-308-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderaterna, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.


RESERVATION
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till det gemensamma förslaget från moderaterna, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna:

Att i huvudsak godkänna förvaltningens svar på remissen

Att därutöver anföra

Förslaget till arbetsmarknadspolitiska riktlinjer för Stockholms stad är ett dokument som frossar i högtidliga fraser och önskemål men som helt saknar konkreta och mätbara idéer för att uppnå målen. Sida upp och sida ner återkommer ord och fraser som att skapa goda förutsättningar, tillvarata kompetens, samverka, träffa lokala överenskommelser, kommunintern samverkan, kompetensutveckla, öka mångfalden, anpassa osv.

Utvecklingen under innevarande mandatperiod har dessutom gått i motsatt riktning. När målet är att minska arbetslösheten och bidragsberoendet har läget försämrats. Idag är betydlig fler arbetslösa och bidragsberoende än för två år sedan. Orsaken till den negativa utvecklingen är att vänstermajoriteten inte begriper, eller vill begripa, vilka drivkrafter som genererar nya arbetstillfällen, tillväxt och viljan att ge sig ut på arbetsmarknaden.

Vi har vid upprepade tillfällen påpekat det orimliga i att först besluta om den värsta skattechocken modern tid och sedan bli förvånad när resultatet blir ökad arbetslöshet och ökat bidragsberoende. Sambandet är självklart. Lägger man till skatteutjämning och det faktum att de boende i stockholmsregionen betalar 45 procent av alla statliga inkomstskatter är det inte konstigt att tillväxten är usel.

Receptet för minskad arbetslöshet och minskat bidragsberoende heter sänkt skatt, minskade pålagor från den socialdemokratiska regeringen och motprestationer i form av arbetsinsatser eller utbildning vid bidragsmottagande.

 

§133 Motion om psykvården

Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Stadsdelsnämnden och förvaltningen instämde i flera av förslagen till förändringar av vården för psykiskt sjuka, dock inte i alla.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 juli 2004, dnr 502-286-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Birgitta Borg (kd) yrkade att nämnden skulle bifalla motionen i sin helhet.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) yrkade bifall till ett förslag från folkpartiet liberalerna.

Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) lämnade ett gemensamt uttalande enligt nedan.

Birgitta Waller (mp) lämnade ett uttalande från miljöpartiet.

Birgitta Borg (kd) lämnade ett uttalande från kristdemokratena.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

UTTALANDEN
Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) lämnade följande gemensamma uttalande:

Orsakerna till våldet i samhället är komplicerad liksom orsaker och följder av psykisk sjukdom. Därför är det en kraftig förenkling att koppla samman psykisk ohälsa och våldsverkare såsom man gör i motionen.

Det finns ett mycket starkt samband mellan våld och missbruk, vilket inte tas upp i motionen. Att få ned konsumtionen av alkohol och droger i hela befolkningen skulle vara en stor samhällsförbättring och drastiskt minska våldet.

Psykisk ohälsa ökar i vårt samhälle, särskilt bland unga kvinnor. Vi behöver analysera vilka samhällsfaktorer som undergräver hälsan och vidta åtgärder utifrån detta.

De flesta är överens om att psykisk sjukdom både har medicinska och psykologiska orsaker. Inom landstinget finns en stor kunskap om medicin och omhändertagande och det är inte självklart att situationen blir bättre om primärkommunen tar över hela ansvaret. Däremot är det självklart att den pågående utvecklingen av samarbetsformer måste fortsätta.

På många håll är erfarenheterna av Personligt ombud goda, främst då verksamheten drivs av fristående huvudmän. Eftersom verksamheten är ny och haft begränsade ekonomiska resurser ser vi det angeläget att försöket får fortsätta och att det utvärderas.

Slutligen vill vi framföra att många psykiskt sjuka har god hjälp av psykiatri, som enda behandlingsmöjlighet eller i kombination med läkemedel. Vi vill arbeta för att rätten till psykoterapi utvidgas.

Birgitta Waller (mp) lämnade följande uttalande:

Miljöpartiet de gröna anser att den vård som erbjuds psykiskt funktionshindrade måste utvecklas. Det gäller såväl vård vid mer tillfällig problematik som av mer långvarig karaktär.

Vi ser psykoterapi som en långsiktigt effektiv behandlingsmetod vid olika former av psykologisk problematik, gärna i kombination med, komplementär medicin och alternativa behandlingsformer. I väsentligt högre grad än i dag bör man utnyttja psykoterapeutisk expertis, inte minst privat praktiserande psykoterapeuter, inom frågor som rör familjen, barn och ungdom. Alternativa behandlingsformer har också visat ett nytänkande som varit framgångsrikt. Detta bör därför prövas i större skala inom staden.

Birgitta Borg (kd) lämnade följande uttalande:

Det är viktigt att sträva efter att ha en gemensam huvudman för vården av psykiskt sjuka.

RESERVATIONER
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag att bifalla motionen i sin helhet.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till förslaget från folkpartiet liberalerna:

Stadsdelsnämnden beslutar att avslå motionens att-sats 4 och 5

Stadsdelsnämnden beslutar att i övrigt bifalla motionen

Stadsdelsnämnden beslutar att därutöver anföra

Motionen om den havererade psykvården innehåller många bra förslag för en reformering av den svenska psykiatrin. Behovet av fler vårdplatser, en sammanhängande vårdkedja och möjligheter till tvång i öppenvården är alla viktiga beståndsdelar i en politik för en reformerad psykiatrisk vård. Vi instämmer i att det krävs en förändrad lagstiftning kring fängelsestraff för psykiskt sjuka och ökning av de polisiära resurserna.

Vi kan dock inte ställa oss bakom motionens två avslutande krav på att överför ansvaret för all psykiatrisk vård till kommunerna, och att på sikt avskaffa landstinget. När det gäller landstingets framtid anser vi att frågan behöver utredas noggrant innan fortsatta ställningstaganden. I ansvarsfrågan mellan kommun och landsting gällande psykiatrin har folkpartiet i en egen motion fört fram kravet på gemensamma nämnder mellan kommun och landsting. Det är mycket angeläget att Stockholms stad snarast upprättar ett samarbete med Stockholms läns landsting för att inrätta sådana gemensamma nämnder.

§134 Schabloniserat resursfördelningssystem för drift avsärskoleverksamheterna

Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

ÄRENDET
Nämnden och förvaltningen hade inget det föreslagna systemet så länge det täckte särskoleverksamheternas faktiska kostnader inklusive lokalkostnader.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 16 augusti 2004, dnr 403-379-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderaterna, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till det gemensamma förslaget från moderaterna, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna:

Stadsdelsnämnden beslutar

att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra följande:

Socialdemokraterna har under de senaste åren visat en stor motvilja mot särskolan. Bland annat genom kraftiga nedskärningar i särskoleverksamheten i Stockholm. En övergång till ett schabloniserat resursfördelningssystem för särskoleverksamheten i Stockholms stad får inte leda till nya kraftiga nedskärningar. Förslaget behöver därför kompletteras med en tydlig analys av vilka konsekvenser detta skulle få för särskoleverksamheten. Utbildningsnämnden borde bifogat en tydlig analys av vilka konsekvenser ett schabloniserat fördelningssystem skulle få för dessa elever.

§135 Förslag till strategi för Stockholms vattenarbete 2004-2015

Remiss från miljö- och hälsoskyddsnämnden

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen och överlämnar tjänsteutlåtandet till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

ÄRENDET
De flesta av förslagen till åtgärder låg utanför nämndens ansvars- och kompetensområde. Nämnden och förvaltningen lämnade dock i huvudsak sitt stöd till förslagen till mål och åtgärder i strategin.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 augusti 2004, dnr 310-324-04.

§136 Informationsteknisk plattform för Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar till kommunstyrelsen föreliggande tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.

ÄRENDET
Den tekniska säkerheten behöver skärpas i staden. Det är också oerhört viktigt att stadens IT-teknik är enkel, lättfattlig, robust, tålig och användarvänlig.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 juli 2004, dnr 010-328-04.

UTTALANDE
Birgitta Borg (kd) lämnade följande uttalande:

Stadens arbete på detta område bör fokusera service till medborgarna enligt de riktlinjer kommunfullmäktige antagit i stadens e-strategi. De statliga myndigheterna har samma inriktning genom arbetet för att göra dem till sk 24-timmarsmyndigheter. Fokus där innebär ökad servicevänlighet och kommunikation med medborgarna.

Kommunstyrelsens demokratiberedning bör verka för att den tekniska utvecklingen i stadens informationsarbete kommer medborgarna och brukarna till del.

Vissa nämnder o stadsdelar erbjuder en mycket god service till medborgarna. En del av de centrala nämnderna och Kommunfullmäktige ligger tyvärr efter i det avseendet. Här borde arbetet definitivt påskyndas.

§137 Översyn av gatu- o fastighetskontoret

Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen såg både fördelar och nackdelar med utredarens huvudförslag. En större tydlighet skulle uppnås om gatu- och fastighetskontoret (trafikkontoret i utredningen) ansvarade för såväl drift och underhåll som investeringar på gatumark medan stadsdelsnämnden ansvarade för såväl drift och underhåll som investeringar på parkmark.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 16 augusti 2004, dnr 305-337-04.

UTTALANDE
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) lämnade följande uttalande: Moderaterna avser att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

§138 Restaurang AG 925

Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

Stadsdelsnämnden anser att restaurang AG 925 bör få tillstånd för servering av alkohol för allmänheten 10.00-01.00 alla dagar.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Blivande restaurang AG 925 på S:t Eriksgatan 48 föreslogs få tillstånd att servera alkohol kl. 10.00-01.00 alla dagar.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 augusti 2004, dnr 309-368-04.

§139 Café Parasol

Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar som svar på remissen att uttala att tillståndet dras in för Café Parasol samt att anföra följande;

Rålambshovsparken besöks av väldigt mycket ungdomar. På sätt och vis är det hela Stockholms ungdomsgård åtminstone sommartid. Det förekommer en hel del ungdomsfylla och vid större evenemang är situationen ofta stökig.

Detta ställer höga krav på den som har utskänkningstillståndet. Att ha kontroll över serveringsområdet och att tillse så att minderåriga inte serveras eller dricker öl som inköpts till dem är tillståndshavarens ansvar.

Av tjänsteutlåtandet framgår att tillståndshavaren brustit i detta. Vi anser mot bakgrund av detta att tillståndet därför skall dras in.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 augusti 2004, dnr 309-365-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

RESERVATION
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med följande motivering:

På grund av dukning av en sida i ärendet med uttalande från polisen har vi inte satt oss in i ärendet på rätt sätt. Vi utgår ifrån att man förstärker reglerna för tillståndet eller tidsbegränsar tillståndet.

§140 Anmälningsärenden

Anmälan av överklagan till Länsstyrelsen om bygglov för förskolepaviljong vid lekplatsen Stenkullav/Skogsmarksv på St Essingen dnr 324-521-03

Anmälan av skrivelse till 7-eleven om kampanjen Rent och snyggt på Kungsholmen, dnr 306-387-04

Anmälan av skrivelse från Kompetensfondens kansli om ansökan om kompetensmedel dnr 506-148-04

Anmälan av skrivelse till länsstyrelsen om Solbackens äldreboende dnr 530-535-03

Anmälan av beslut från länsstyrelsen om säkerhet och trygghet vid Solbackens äldreboende, dnr 530-535-03

Ekonomisk rapport

Anmälan av tjänstemannabeslut - inköp över 50 000 kr

Anmälan av skrivelse om markanvisning rörande ny skola inom stadsdelen Kristineberg dnr 311-393-03

Skrivelse från skol- och kulturborgarrådet med anledning av nämndens uttalande om resursfördelningssystemet dnr 400-369-04.

Anmälan av lokala pensionärsrådets protokoll

Anmälan av lokala handikapprådets protokoll

Anmälan av balanslista

Anmälan av inkomna skrivelser

§141 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Ordförande informerade om två seminarier av FoU-byrån:

"Hur fungerar skolan för barn placerade på institution", 29 oktober "Socialtjänstens barn", 30 september.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) lämnade skrivelse om det fortsatta arbetet med nordvästra Kungsholmen. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning, dnr 305-436-04

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) begärde redovisning av planering för omvandling av servicehus.

Birgitta Borg (kd) lämnade skrivelse om hantverkshjälp för äldre. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning, dnr 504-435-04

 

§142 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson informerade om följande:

 • Medborgarkontoret har lunchöppet från den 1 september.
 • Nämndens och förvaltningens arbetsgrupper mot nedskräpning träffas måndagen den 30 augusti. Talande papperskorgar har köpts in.
 • Ny vikarierande chef för verksamhetsområdet individ och familj, Elisabet Andersson, börjar den 1 oktober.

Verksamhetschef Thomas Levin lämnade lägesrapport om det fortsatta arbetet med nordvästra Kungsholmen.

Verksamhetschef Kerstin Ohlsson informerade om temadag om äldreomsorgen den 25 oktober i Bolinderssalen.