Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-09-23

Sammanträde 2004-09-23

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

2 Tertialrapport 2

Dnr: 103-458-04

För stadsdelsnämnden prognostiseras ett mindre överskott om 3,2 mnkr vilket motsvarar 0,3 procent av budgeten.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

3 Rapport om läkemedelsgenomgångar

Dnr: 506-455-04

Genomgång av läkemedel har gjorts vid Alströmerhemmets äldreboende vilket har lett till minskad användning av läkemedel.

Handläggare: Kerstin Callinggård, 508 08 033

4 Gatubelysningen på Kungsholmen<br>Svar på skrivelse från (fp)

Dnr: 341-569-03

Förvaltningen redovisar i detta svar hur gatu- och gångbanebelysningen bytts ut längs större delen av S:t Eriksgatan och övrigt arbete med belysningsfrågorna.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

5 Avsaknad av toaletter vid Flemingtorget<br>Svar på skrivelse från (kd)

Dnr: 304-184-04

Gatu- och fastighetsnämnden, som ansvarar för denna typ av tekniska installationer, har i ett beslut i april redovisat att toaletter finns i Västermalmsgallerian och skälen till varför inga toaletter planerats in i anslutning till torget utanför gallerian.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

6 Bygglov för fackverksmaster<br>Svar på del av medborgarförslag

Dnr: 340-557-03

Förvaltningen har överlämnat medborgarförslaget och detta tjänsteutlåtande till gatu- och fastighetskontoret, som har löpande kontakter med vägverket (väghållare för Essingeleden).

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

REMISSER/YTTRANDEN

8 Översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinder<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 505-431-04

Förvaltningen är positiv till en översyn av resursfördelningssystemet. Utredningen är dock ofullständig och saknar underlag för de förslag som framställs. Förslaget bör därför omarbetas.

Handläggare: Christina Egerbrandt, 508 08 032

9 Förslag till 30-zoner i Stockholm<br>Remiss från gatu- och fastighetsnämnden

Dnr: 305-326-04

Gatu- och fastighetskontoret har utarbetat förslag till zonindelning av hela staden med 30 km/timma som högsta hastighet i bostadsområden. 50 km/timma eller snabbare ska bara tillåtas på huvudgator/bussgator och liknande. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker förslaget.


Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

10 Stocholms stads trafiksäkerhetsprogram<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 305-340-04

Staden kan agera för en bättre trafiksäkerhet på många olika sätt. Stadsdelsnämnderna kan medverka dels genom att hålla rent och snyggt, halkfritt och framkomligt, dels genom att se till att upplåtelsevillkoren för t.ex. uteserveringar och kiosker följs.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

11 Tillgängligheten i våra skolor<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 403-208-04

Förvaltningen är positiv till den föreslagna kartläggningen av tillgängligheten i våra skolor.

Handläggare: Björn Doeser, 508 08 019

12 Internationella skolor och annan internationellt inriktad utbildning i Sverige<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 403-420-04

Utbildningsdepartementet har tillsatt en arbetsgrupp med uppdraget att göra en översyn av regelverket för internationella skolor. Förvaltningen har lämnat synpunkter på de förslag som lämnats.

Handläggare: Björn Doeser, 508 08 019

ANMÄLNINGSÄRENDEN

13 Rapport från studieresa till London

14 Anmälan av anteckningar från möte om Rent och snyggt på Kungsholmen

16 Anmälan av tjänstemannabeslut - Läsårsdata 2005/2006

17 Anmälan om tjänstemannabeslut - inköp över 50 000 kr

18 Anmälan av Lokala pensionärsrådets protokoll

20 Anmälan av inkomna skrivelser

21 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Anmälan av PM om bistånd i form av heldygnsomsorg i äldreboende

22 Information från stadsdelsförvaltningen


ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

23 Yttrande till tingsrätten

Hemligt enligt sekretesslagen 7:4

24 Yttrande till tingsrätten

Hemligt enligt sekretesslagen 7:4

§146 Justering

Anmäldes att protokoll från 26 augusti 2004 justerats den 31 augusti 2004.

Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 28 september 2004. Anita Mofors utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§147 Tertialrapport 2

Dnr 103-458-04

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
 2. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna omfördelningar inom budget.
 3. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagen förändring av resultatenhet.
 4. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagen intern höjning av skolbarnsomsorgspengen till skolorna.
 5. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen om 5,1 mnkr stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler enligt blankett 1.11 (har även begärts i särskilt ärende av stadsdelsnämnden 2004-08-26).

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

ÄRENDET

För stadsdelsnämnden totalt prognostiseras ett mindre överskott om 3,5 miljoner kronor. Det motsvarar 0,3 procent av den totala budgeten på 1056,5 miljoner kronor. Förskoleutbyggnaden fortsätter att vara en av nämndens och förvaltningens viktigaste uppgifter.

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 september 2004, dnr 103-458-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl.(fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från folkpartiet liberalerna, moderaterna och kristdemokraterna.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl.(fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna tertialrapport 2

Stadsdelsnämnden beslutar att därutöver anföra

Vänstermajoriteten i Stockholms stad har från valet 2002 förhållit sig anmärkningsvärt passiva till de växande problem som Stockholms stad har. Stockholms ekonomi mår inte bra och det är stockholmarna som drabbas. Förskolans barngrupper har fortfarande inte minskats nämnvärt och socialbidragsberoendet fortsätter öka.

Bristande prioriteringar och ökade satsningar på annat än de kommunala kärnverksamheterna spär ytterligare på problemen och urholkar stadsdelarnas förutsättningar att ge stockholmarna en grundläggande service. Exempel på detta är anslaget för funktionshindrade som inte får full täckning för det bistånd som bedömts. Överskottet från äldreomsorgen kan givetvis användas till andra kärnverksamheter. Dock tycker vi att en del av överskottet borde stanna hos de äldre för att täcka bristerna i vården.

Den uteblivna pris- och lönekompensationen innebär direkta besparingar på de enskilda enheterna. Detta är särskilt tydligt inom äldreomsorgen.

Oroande är också den utveckling som skett när det gäller försörjningsstöd. På det senaste året har andelen bidragsberoende ökat med 8 procent i Stockholm, och målet att halvera andelen socialbidragsberoende från 1999 till 2004 kommer inte att nås. För att vända utvecklingen krävs en ny politik, där tilltron till den enskilda människans förmåga att komma ut på arbetsmarknaden sätts i centrum. Arbetsmetoderna som tillämpas i Skärholmen och flera närliggande stadsdelar bör användas även i vår stadsdel.

Vi noterar också att vallöftet om att minska förskolans barngrupper med två barn i snitt blir alltmer avlägset. Tvärtom tyder mycket nu på att barngrupperna riskerar att öka i storlek under 2005 när vår stadsdelsnämnd får väsentligt minskade resurser pga det nya resursfördelningssystemet.

§148 Rapport om läkemedelsgenomgångar

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

ÄRENDET

Genomgång av läkemedel har gjorts vid Alströmerhemmets äldreboende vilket har lett till minskad användning av läkemedel.

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 september 2004, dnr 506-455-04.

§149 Gatubelysningen på Kungsholmen<br>Svar på skrivelse från (fp)

Svar på skrivelse från (fp)

BESLUT

Skrivelsen besvaras med detta tjänsteutlåtande.

ÄRENDET

Förvaltningen redovisar i detta svar hur gatu- och gångbanebelysningen bytts ut längs större delen av S:t Eriksgatan samt övrigt arbete med belysningsfrågorna.

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 september 2004, dnr 341-569-03.

§150 Avsaknad av toaletter vid Flemingtorget<br>Svar på skrivelse från (kd)

Svar på skrivelse från (kd)

BESLUT

Skrivelsen besvaras med detta tjänsteutlåtande.

ÄRENDET

Gatu- och fastighetsnämnden, som ansvarar för denna typ av tekniska installationer, har i ett beslut i april redovisat att toaletter finns i Västermalmsgallerian och skälen till varför inga toaletter planerats in i anslutning till torget utanför gallerian.

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 september 2004, dnr 304-184-04.

§151 Bygglov för fackverksmaster<br>Svar på del av medborgarförslag

Svar på del av medborgarförslag

BESLUT

 1. Medborgarförslaget besvaras delvis med förvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en redovisning av de farliga masterna och förslag på hur dessa ej skall kunna användas som klätterställningar

De fackverksmaster som rests för att hänga vägtrafikskyltar i över Essingeringen är byggda på marken under broarna och går upp mellan körfilerna. De är av modell typ "minieiffeltorn" och används dessvärre av barn att leka i.

Stadsdelsnämnden vill att dessa farliga "lekplatser" försvinner.

ÄRENDET

Förvaltningen har överlämnat medborgarförslaget och detta tjänsteutlåtande till gatu- och fastighetskontoret, som har löpande kontakter med vägverket (väghållare för Essingeleden).

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 september 2004, dnr 340-557-03.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Birgitta Waller (mp), vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Jari Visshed m.fl. (s), Didar Samaletdin m.fl.(fp), Reijo Kittilä (v) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderaterna, socialdemokraterna, folkpartiet liberalerna, miljöpartiet, vänsterpartiet och kristdemokraterna.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från nämndens samtliga ledamöter.

§152 Översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinder<br>Remiss från kommunstyrelsen

Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden föreslår att stadsledningskontorets förslag till nytt fördelningssystem för det fasta anslaget omarbetas samtidigt som hela fördelningssystemet ses över.

ÄRENDET

Förvaltningen är positiv till en översyn av resursfördelningssystemet. Utredningen är dock ofullständig och saknar underlag för de förslag som framställs. Förslaget bör därför omarbetas.

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 16 september 2004, dnr 505-431-04.

UTTALANDE

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande uttalande:

Vi avser att överlämna förvaltningens förslag utan eget ställningstagande.

§153 Förslag till 30-zoner i Stockholm<br>Remiss från gatu- och fastighetsnämnden

Remiss från gatu- och fastighetsnämnden

BESLUT

Remissen besvaras med detta tjänsteutlåtande.

ÄRENDET

Gatu- och fastighetskontoret har utarbetat förslag till zonindelning av hela staden med 30 km/timma som högsta hastighet i bostadsområden. 50 km/timma eller snabbare ska bara tillåtas på huvudgator/bussgator och liknande. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker förslaget.

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 september 2004, dnr 305-326-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl.(fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderaterna, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl.(fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen anföra följande:

För att sänka hastigheten på Kungsholmen är det angeläget att de förändringar som genomförs angående högsta tillåtna hastighet är lokalt förankrad. Om generella 30-zoner införs föreligger risk att respekten för de lägre hastigheter som idag finns utanför skolor och andra platser där barn och ungdomar vistas undergrävs.

Resultatet av generella 30-zoner kan således bli raka motsatsen mot vad som var den ursprungliga avsikten. Även NTF har erkänt att respekten för 30-zoner minskar om de används i alltför stor utsträckning. Dessutom föreligger risken att fotgängare inges en falsk trygghet. En påbjuden hastighetssänkning är ingen garanti för en sådan.

Med anledning av ovanstående anser vi att 30-zoner skall tillämpas med restriktivitet och gott omdöme i syfte att inte undergräva trafiksäkerheten för de individer som är mest beroende av en säker trafikmiljö, nämligen barnen.

§154 Stocholms stads trafiksäkerhetsprogram<br>Remiss från kommunstyrelsen

Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

ÄRENDET

Staden kan agera för en bättre trafiksäkerhet på många olika sätt. Stadsdelsnämnderna kan medverka dels genom att hålla rent och snyggt, halkfritt och framkomligt, dels genom att se till att upplåtelsevillkoren för t.ex. uteserveringar och kiosker följs.

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 september 2004, dnr 305-340-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl.(fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderaterna, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl.(fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen anföra följande:

Trafiksäkerheten är en angelägen fråga för alla Stockholmare. I syfte att uppnå en säker trafikmiljö anser vi att det finns några frågor som bör prioriteras mer än andra.

Den första frågan är att prioritera en säker skolväg för barn och ungdomar. Därutöver är det naturligtvis också av särskild stor vikt att prioritera övriga trafikområden som nyttjas av barn- och ungdomar, exempelvis vägar utanför idrottsplatser och fritidsgårdar.

Ett andra område om förtjänar att diskuteras i detta sammanhang är att de minskade resurserna till polisen har inverkat negativt på trafiksäkerhetsarbetet. I syfte att öka trafiksäkerheten rent allmänt är det angeläget att poliserna får ökade resurser till att åter finnas i trafikmiljön.

Ett tredje område som är angeläget att lyfta fram i syfte att förbättra trafikmiljön är att underhållet av vägar och gator behöver prioriteras. Genom att underhållet har eftersatts under de senaste två åren har trafiksäkerheten minskat.

En fjärde angelägen fråga för ökad trafiksäkerhet är att bygga en ringled runt Stockholm som kan bidra till att genomfartstrafiken genom Stockholm minskar.

§155 Tillgängligheten i våra skolor<br>Remiss från kommunstyrelsen

Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens yttrande som svar på remissen.

ÄRENDET

Förvaltningen är positiv till den föreslagna kartläggningen av tillgängligheten i våra skolor.

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 augusti 2004, dnr 403-208-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett förslag från miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION

Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till miljöpartiets förslag:

Stadsdelsnämnden beslutar

att tillstyrka motionen i sin helhet

att i huvudsak överlämna förvaltningens yttrande som svar på remissen

att därutöver anföra följande

Det är mycket viktigt att arbeta för att staden skall vara tillgänglig för alla. Det gäller såväl bostäder som offentlig miljö t.ex. utemiljö, offentliga byggnader, restauranger, museer, teatrar och skolor. Om målet att Stockholm skall vara världens tillgängligaste stad 2010 skall kunna uppnås är det viktigt att vi anstränger oss och handlar utan onödigt dröjsmål.

Som motionärerna påpekar så har tillgängligheten i våra skolor betydelse inte bara för skoleleverna och deras anhöriga, utan även för andra med tanke på valdagen och på att skolorna också kan användas av pensionärer och andra föreningar. Något som är särskilt viktigt på Kungsholmen, eftersom vi saknar den typ av lokaler för föreningslivet som finns i många andra stadsdelar.

För att den tillgänglighetsanpassning, som föreslås i motionen, ska kunna genomföras behövs det att särskilda medel utöver skolpengen avsätts.

§156 Internationella skolor och annan internationellt inriktad <br>utbildning i Sverige<br>Remiss från kommunstyrelsen

Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

ÄRENDET

Utbildningsdepartementet har tillsatt en arbetsgrupp med uppdraget att göra en översyn av regelverket för internationella skolor. Förvaltningen har lämnat synpunkter på de förslag som lämnats.

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 september 2004, dnr 403-420-04.

 

§157 Anmälningsärenden

Rapport från Studieresa till London, sektionen för funktionshindrade dnr 099-464-04

Anmälan av anteckningar från möte om Rent och snyggt på Kungsholmen dnr 310-492-04

Anmälan av tjänstemannabeslut - Läsårsdata 2005/2006

Anmälan av tjänstemannabeslut - inköp över 50 000 kr

Anmälan av och pensionärsrådets protokoll

Anmälan av balanslista

Anmälan av inkomna skrivelser

§158 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Anmälan av PM - Bistånd i form av heldygnsomsorg i äldreboende, dnr 504-428-04.

UTTALANDEN

Didar Samaletdin m.fl. (fp) lämnade följande två uttalanden:

Folkpartiet Liberalernas inställning till demensvård presenterades den 1 augusti 2002 i en rapport "Demens – en folksjukdom - om de dementa och deras anhöriga" I denna rapport betonade vi behovet av en uppryckning av demensvården i Stockholms stad, både vad gäller kvalitén i vården och större bredd och valfrihet i boendet. En utbyggnad och större variation i boendeformerna, fler äldreboenden med profil. En själklar rätt till eget rum och en större makt till de äldre och deras anhöriga.

Kvalitetsarbetet måste förbättras och individuella kvalitetsgarantier införas. Den enskilda äldre ska veta vad hon har rätt att förvänta av vården och omsorgen. Personalen behöver också uppskattning, bra arbetsledning, tid och möjlighet att få förtroende att ta eget ansvar för att kunna växa i sin roll, samt en fortbildning med kvalité.

De närmaste åren kommer kommunerna att behöva rekrytera många nya medarbetare till äldreomsorgen. Det är en stor utmaning som måste antas om vi ska kunna leva upp till våra krav på god äldreomsorg av hög kvalitet. Därför krävs ett strategiskt arbete för att dels behålla den värdefulla personal vi har i dag, dels för att kunna rekrytera nya krafter.

Alla människor som lever i äldreomsorgen har rätt att bemötas professionellt och med största respekt även om man är förvirrad, upplevs som besvärlig, är glömsk eller kanske till och med otrevlig, vilket ofta är symtom på sjukdomen. Vidare måste krafttag tas mot kränkningar av äldre. Folkpartiet vill skärpa lagen så att det blir förbjudet att grovt kränka en äldre människa i äldreomsorgen.

Demensutredningarna måste göras effektivare och snabbare. Ett ökat stöd måste ges till nyinsjuknade och deras anhöriga. Rätt till medicinering måste stärkas, såväl som satsningar på rehabilitering. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter gör stora insatser för att äldre som kan återfå och behålla funktioner efter sjukdom eller olycka. Också demenssjuka måste ha rätt till god rehabilitering för att öka livskvaliteten och skjuta upp stora vårdbehov.

Demens kallas ibland för "de anhörigas sjukdom" därför att anhörigas insatser ofta blir en mycket viktig del i vården av den demente. Anhörigas insatser i äldreomsorgen är ovärderliga. Dessa anhöriga måste ges ett mycket stort stöd. Stödet måste utformas så att det blir på villkor som passar den anhörige och inte för att passa den kommunala organisationen, särskilt måste avlastningsstödet gentemot de anhöriga som själv vårdar de gamla förbättras.

Äldre har rätt till ett innehållsrikt liv med livskvalitet, precis som alla andra. Det innebär naturligtvis i grunden att omsorgen måste stå för kvalitet och trygghet. Alla människor har önskemål och uppskattar olika saker, även de äldre. Ofta handlar det inte om stora arrangemang, snarare om en trivsam vardag. Det kan handla om kultur, husdjur, trädgårdar och trevliga måltider. Allt sådant och mycket annat måste det finnas utrymme för.

Åren som läggs till livet ska vara fyllda av innehåll. Äldre människor ska ha goda möjligheter att utvecklas och ha en trivsam och innehållsrik vardag, även när man blir sjuk. Vi vill se en äldreomsorg där det lustfyllda i livet får stort utrymme. För många människor är husdjuret en kär vän och ett gott sällskap. Det bör vara möjligt att fortsätta ha sitt husdjur även när man behöver service och stöd från äldreomsorgen. Utevistelser i trevliga miljöer är något som de flesta uppskattar. Varje äldreboende måste ha möjligheter för de äldre att komma ut. Dagverksamheter

För att en demenssjuk ska kunna bo kvar hemma måste det finnas väl fungerande dagverksamheter och en väl fungerande färdtjänst, eller liknande, som kan hjälpa till att få de dementa till dagverksamheten. Kultur i äldreomsorgen kan läka och stärka. Därför utbildar staden kulturlotsar med uppgift att föra ut kulturen till äldre. Stockholms stadsbibliotek arbetar också uppsökande bland äldre och det ska finnas tillgång till biblioteksservice även för de som inte själva kan gå till folkbiblioteket.

Folkpartiet Liberalernas riktlinjer vid biståndsbedömning till äldreboende

Den liberala utgångspunkten i all kommunal verksamhet är medborgarens eget val. För oss är det en självklarhet att de kommunala resurserna skall användas där medborgarna vill att de skall användas. Ett effektivt sätt att uppnå valfrihet är det "pengsystem" som Stockholms stad redan genomfört inom skola och hemtjänst. Förra året motionerade Folkpartiet Liberalerna i kommunfullmäktige om att detta pengsystem skulle utvidgas även till äldreomsorgen. Pengsystemet bör bygga på ett system med certifieringar av såväl privata som kommunala boenden för äldre. Alla som håller en tillräckligt hög kvalitet godkänns som omsorgsgivare, utan att behöva genomgå en traditionell upphandlingsprocess. Omsorgstagaren ska sedan kunna välja fritt mellan de alternativ som finns runt om i staden. Uppstår efterfrågan på äldreboenden med olika inriktning, ska det kunna mötas så fort som vårdgivare certifierats. I dag begränsas valfriheten och försenas dessutom av kravet att ett privat alternativ alltid måste upphandlas av Stockholms stad.

En viktig del i utvecklingen av en äldreomsorgspeng för boendet handlar om att arbeta för att få fler privata utförare av äldreomsorg i staden. Stockholms stad måste fortsätta att aktivt upphandla platser hos privata alternativ i äldreomsorgen, och uppmuntra privata nyetableringar och nybyggnationer i kommunen.

Principen att en person endast ska kunna få ett boende i en annan stadsdel om det handlar om ett "profilboende", strider mot alla grundläggande principer om valfrihet. Att kunna bo nära sina anhöriga, att återvända till en del av staden man tidigare bott i och så vidare, kan också vara skäl till att man vill välja ett boende i en annan stadsdel. Det kan knappast vara upp till stadens politiker och tjänstemän att bedöma vilka skäl som är mest angelägna att tillgodose. Valfriheten måste gälla alla, oavsett bakgrund.

En äldreomsorgspeng som följer den boende skulle garantera likabehandling av alla som söker äldreboende, oavsett var man bor i dag och var man vill bo i framtiden. Det skulle öka möjligheten för nya aktörer att starta boenden med olika inriktning. Ju större mångfalden blir av olika äldreboenden, desto större blir sannolikt människors vilja att aktivt söka sig till något av dem, oavsett geografisk placering.

Dessa regler skall i princip även gälla om det rör sig om ett äldreboende i en annan kommun eller vid en privat anordnare i en annan kommun. Vi är dock medvetna om att detta förorsakar problem av såväl finansiell som organisatorisk art och att det därför är nödvändigt att i vissa lägen säga nej. Huvudprincipen om medborgarens val skall dock vara vägledande även i detta fall.

§159 Information från stadsdelsförvaltningen

Tore Ljungkvist, Fastighetsägarna Stockholm, var inbjuden för att under allmänhetens frågestund informera om sin organisations medverkan i arbetet med att minska nedskräpningen på Kungsholmen.

Stadsdelsdirektör Göran Månsson informerade om:

 • Muntlig rapport från äldremässan den 13 september.
 • Nämndens och förvaltningens budgetkonferens den 15 oktober
 • Situationen kring bostadshotellet i Stadshagen

Verksamhetschef Birgitta Dahlin informerade om:

 • Utställning i Västermalmsgallerian på internationella barndagen den 4 oktober- Barn tecknar framtiden.
 • Ungdomsseminarium den 5 oktober i Polhuset på Östermalm.