Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-10-21

Sammanträde 2004-10-21

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

BESLUTSÄRENDEN

2 Äldreboendeplanering i Kungsholmens stadsdelsområde

Dnr: 504-493-04

Minskningen av antalet äldre ger en möjlighet att se över beståndet av äldreboenden. Äldreboenden som inte har den allra högsta lokalstandarden eller som har andra nackdelar kan byggas om till bra seniorbostäder, förskolor etc.

Handläggare: Christina Egerbrandt, 508 08 032

3 Habiliteringsenheten Ballongen

Dnr: 405-489-04

Ballongen är till för funktionshindrade barn som behöver flera olika habiliteringsinsatser samtidigt. Ansvaret för verksamheten föreslås bli överfört till Kungsholmens stadsdelsnämnd.

Handläggare: Björn Doeser, 508 08 019

REMISSER/YTTRANDEN

5 Demensvård med kvalitet<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 504-336-04

Vård och omsorg av demenssjuka är en viktig del av kommunens äldreomsorg och stadsdelsförvaltningen anser liksom motionären att det är viktigt att ha en demensvård med så hög kvalitet som möjligt.

Handläggare: Gunilla Carlsson, 508 08 023

6 Solbackens äldreboende<br>Yttrande till Länsstyrelsen

Dnr: 530-535-03

En redovisning av samtliga skrivelser och åtgärder med anledning av länsstyrelsens äldreskyddsombuds besök på Solbackens äldreboende.

Handläggare: Kerstin Ohlsson, 508 08 033

7 Alkoholförbud i stadsdelens parker m m<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 305-421-04

I remissvaret föreslås att det ska kunna bli förbjudet att dricka alkohol i vissa parker och platser som t.ex. Kungsholmstorg och S:t Göransparken.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

8 Återredovisning av uppdrag om pappersflöden inom de<br>pedagogiska verksamheterna<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 403-421-04

En arbetsgrupp har lämnat ett förslag för att minimera och samordna informationsinhämtandet från bl.a. stadens skolor. En databas iordningställs där information kan hämtas.

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448
Ärendedokument
Bilaga (26 kb)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

9 Anmälan av instruktion

Dnr: 504-485-04

för förtroenderåd inom Kungsholmens stadsdelsnämnd

10 Anmälan av tjänstemannabeslut - inköp över 50 000 kr

11 Anmälan av Lokala pensionärsrådets protokoll

12 Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll

14 Anmälan av inkomna skrivelser

15 Stadsdelsnämnden frågor, skrivelser och rapporter

16 Information från stadsdelsförvaltningen


ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

17 Ärende enligt Lex Sarah

Dnr: 506-488-04

Sekretess enligt sekretesslagen 7 kap 4 §

19 Anmälan enligt Lex Maria

§163 Justering

Anmäldes att protokoll från 23 september 2004 justerats den 28 september 2004. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 26 oktober 2004. Vice ordförande Mats G Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§164 Äldreboendeplanering i Kungsholmens stadsdelsområde

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande äldreboendeplanering i Kungsholmens stadsdelsområde.

ÄRENDET
Minskningen av antalet äldre ger möjlighet att se över beståndet av äldreboenden. Äldreboenden som inte har den allra högsta lokalstandarden eller som har andra nackdelar kan byggas om till bra seniorbostäder, förskolor etc.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 oktober 2004, dnr 504-493-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Jari Visshed m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) yrkade bifall till ett förslag från folkpartiet liberalerna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Didar Samaletdin m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslaget från folkpartiet liberalerna:

  1. Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut
  2. Stadsdelsnämnden beslutar att därutöver anföra följande

Tillkomsten av nya platser i äldreomsorgen i Stockholms stad har varit och är även i framtiden en viktig välfärdsfråga. Den kraftiga utbyggnaden under förra mandatperioden har inneburit en kraftigt ökad livskvalitet för många människor.

Utbyggnaden handlar dels om att tillgodose behovet av platser på kort och framförallt lång sikt, dels om att uppgradera beståndet till boenden som håller den höga kvalitet som våra äldre har rätt att kräva. En annan viktig aspekt är att varje stadsdels bestånd av äldreboenden ska ses som en resurs för hela staden. Det är därför nödvändigt att ta hänsyn till behovet av äldreomsorg i hela staden. Människor bör också ha möjlighet att välja boende över hela staden.

Vi vet att det inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att bli en kraftig ökning av antalet äldre i Stockholms stad. Det gäller därför att se även bortom den tioåriga planeringstiden. Att tillskapa platser är tidskrävande och ställer krav på resurser i form av mark och investeringsmedel, samt naturligtvis resurser för driften när verksamheten startar. På sikt bör ett nytt äldreboende tillskapas på Nordvästra Kungsholmen, för att täcka de långsiktiga behoven.

På Kungsholmen finns det några boenden av äldre karaktär som inte lever upp till den moderna tidens krav på äldreboenden, eller som av andra skäl inte är funktionella för dagens användningsområde. Att omvandla dessa till korttidsboenden eller andra boendeformer kan vara ett sätt att väl använda sina resurser.

Vi vill betona vikten av att långsiktigt planera för ett ökande antal äldre. I detta arbete ingår naturligtvis att tillförsäkra att det finns boenden som täcker behoven, men också att dessa utformas på ett sätt som möjliggör en värdig och trivsam tid i livet. Möjligheten till eget rum ska vara en självklarhet, liksom rätten att välja boende.

UTTALANDE
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande gemensamma uttalande:

Antalet äldre minskar på Kungsholmen och därför kan den föreslagna minskningen av äldreomsorgen berättigas. Kungsholmens stadsdelsnämnd har drabbats hårt av vänstermajoritetens nya resursfördelningssystem och hela stadens ekonomi är svag på grund av tillväxtfientlig politik. Detta fordrar att stadsdelsnämnden hushåller med de medel som finns. Det är samtidigt av yttersta vikt att vaksamhet och beredskap finns för att utöka äldreomsorgen om prognoserna inte visar sig stämma.

§165 Habiliteringsenheten Ballongen

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen hemställa om att ansvaret för verksamheten inklusive finansiering vid habiliteringsenheten Ballongen överförs från Skarpnäcks stadsdelsnämnd till Kungsholmens stadsdelsnämnd under en försöksperiod på tre år fr o m 2005-01-01.

ÄRENDET
Ballongen är till för funktionshindrade barn som behöver flera olika habiliteringsinsatser samtidigt. Ansvaret för verksamheten föreslås bli överfört till Kungsholmens stadsdelsnämnd.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 september 2004, dnr 405-489-04.

§166 Demensvård med kvalitet<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

ÄRENDET

Vård och omsorg av demenssjuka är en viktig del av kommunens äldreomsorg och stadsdelsförvaltningen anser liksom motionären att det är viktigt att ha en demensvård med så hög kvalitet som möjligt.

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 16 september 2004, dnr 504-336-04.

§167 Solbackens äldreboende<br>Yttrande till Länsstyrelsen

BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner yttrandet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET

En redovisning av samtliga skrivelser och åtgärder med anledning av länsstyrelsens äldreskyddsombuds besök på Solbackens äldreboende.

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 20 oktober 2004, dnr 530-535-03.

§168 Policy för alkoholförbud i stadsdelens parker<br>Remiss från stadsbyggnadskont...

BESLUT

Remissen besvaras med detta tjänsteutlåtande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
I remissvaret föreslås att det ska kunna bli förbjudet att dricka alkohol i vissa parker och platser som t.ex. Kungsholmstorg och S:t Göransparken samt mellan kl. 22.00-07.00 i bl.a. Rålambshovsparken.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 oktober 2004, dnr 305-459-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Jari Visshed m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande Birgitta Waller (mp), vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Didar Samaletdin m.fl. (fp) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderaterna, miljöpartiet och folkpartiet liberalerna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Ordförande Birgitta Waller (mp), vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Didar Samaletdin m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

  1. Stadsdelsnämnden beslutar att alkoholförbudet på torg och i Rålambshovsparken och Kristinebergsparken inte införs.
  2. Stadsdelsnämnden bjuder in polisen till stadsdelsnämnden för att presentera sina planer för att minska fylleriet på gator och torg på Kungsholmen.
  3. Stadsdelsnämnden beslutar att förvaltningens förslag i övrigt bifalles.

Det är självfallet så att alkohol inte hör hemma i stadens lekparker, skolgårdar eller idrottsplatser. Dessa förbud är bra. Det är mer tveksamt med förbud mot alkoholförtäring på torgen. Den motivering som anges i tjänsteutlåtandet kan åtgärdas med rådande ordningsstadga idag. Om polisen har resurser och väljer att tillämpa ordningsstadgan så har de befogenhet att ingripa även idag. Om de finner att de har resurser till detta så innebär detta enbart att det så kallade "A-laget" flyttar till ny plats i närområdet, precis så som skedde när de fick lämna landstingsparken. Förslaget angriper symptomen inte problemet.

Det mest olyckliga i förslaget är förbudet att förtära alkohol i Rålambshovsparken efter klockan 22.00. Åter igen bör det poängteras att polisen redan idag har befogenhet att ingripa mot fulla ungdomar. Problemet är att de inte gör det. Det nu framlagda förslaget innebär att laglydiga medborgare som väljer att följa ordningsstadgor kommer försvinna från Rålambshovsparken. Vi tror att vuxna människor har en lugnande effekt och tycker inte problemet ligger i att för många vuxna finns i parken, problemet är snarare det motsatta. Under hela sommaren har familjer, företag och stora sällskap av vänner samlats i Rålambshovsparken och haft

picknicks och andra sammankomster. I avsaknad av polisens närvaro tycker

vi detta är positivt. Dessutom bör det för säkerhets skull tilläggas att de flesta människor kan hantera alkohol och dessa är ett bättre föredöme när det gäller alkoholförtäring än de ungdomsgäng som nu riskerar få ensamrätt i Rålambshovsparken.

UTTALANDEN
Didar Samaletdin m.fl. (fp) lämnade följande uttalande:

Vi har förståelse för den oro många känner inför de problem som uppstår i samband med stor alkoholförtäring i Stockholms parker och på andra offentliga platser. Att barn inte vågar gå ensamma till skolan, eller att äldre inte vågar gå ut, på grund av rädsla för aggressiva missbrukare är naturligtvis helt oacceptabelt.

Ett generellt förbud mot alkoholkonsumtion i parker och grönområden är dock ingen lösning på problemet. Redan i dag finns stöd i lagen – såväl den allmänna ordningsstadgan som polislagen – för att ingripa mot störande personer. Det grundläggande problemet handlar om den ständiga polisbrist som råder i Stockholm, och som omöjliggör ett effektivt ingripande mot störande personer.

Ett förbud mot alkoholförtäring i parker får endast effekt om ordningsmakten har resurser att upprätthålla förbudet. Med den polisbrist som råder kommer förbudet med all sannolikhet att bli ett slag i luften när det gäller att minska störande alkoholmissbruk i parkerna.

Istället riskerar förbudet att uteslutande drabba dem som under ordnade och trivsamma former vill dricka alkohol i stadens grönområden. För många innerstadsbor har möjligheten att äta picknick i det gröna med tillhörande valfri dryck blivit mycket uppskattad.

För att komma till rätta med otryggheten i stadens parker krävs inte fler generella förbud utan fler poliser.

Folkpartiet Liberalerna kan därför endast acceptera generella alkoholförbud i miljöer där barn och ungdomar rör sig, d.v.s. en utvidgning av de förbud som redan finns på t.ex. skolgårdar. I dessa miljöer skall av uppfostringsskäl alkohol inte inmundigas av någon.

Birgitta Borg (kd) lämnade följande uttalande:

Kristdemokraternas alkoholpolitiska linje är att ha ett socialt ansvarstagande i fokus, främst för barn och ungdomars skull. Att barn inte vågar gå ensamma till skolan eller att äldre inte vågar gå ut på grund av rädsla för aggressiva missbrukare är helt oacceptabelt.

Ett förbud mot alkoholförtäring bl.a. i parker kan bidra till att motverka en tidigt debut av alkoholmissbruk. Det är en signal till såväl ungdomar som vuxna att samhället inte accepterar att överförfriskade personer minskar tryggheten för övrig allmänhet att röra sig ute på gator och torg. Ett förbud mot alkoholförtäring på offentliga platser får störst effekt om ordningsmakten har resurser att upprätthålla förbudet. Den möjlighet som polisen har att ingripa med nuvarande bestämmelser i ordningsstadga och polislag kan uppenbarligen inte tillämpas. Det försvårar att förbudet efterlevs, men det är bl.a. polismyndigheten som efterfrågat åtgärder från kommunens sida.

Kristdemokraterna har i flera olika sammanhang föreslagit att kommunen skall inrätta en kommunal stadsvakt som kan bidra till att upprätthålla ordningen på offentlig plats. Detta förslag har avslagits och i stället har enskilda stadsdelsnämnder hyrt in väktare som t.ex Enskede-Årsta vid Gullmarsplan. Det viktigaste i sammanhanget är, att förebyggande åtgärder vidtas. Förstärkning av lokala fältassistenter har redan skett, men det civila samhället bör involveras i större utsträckning via företagarföreningar och frivilligorganisationer. Morsor o Farsor på stan är redan engagerade, men det finns andra organisationer för samverkan som Lugna Gatan.

§169 Återredovisning av uppdrag om pappersflöden inom de<br>pedagogiska verksamheterna<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Tjänsteutlåtandet överlämnas som svar på remissen.

ÄRENDET
En arbetsgrupp har lämnat ett förslag för att minimera och samordna informationsinhämtandet från bl.a. stadens skolor. En databas iordningställs där information kan hämtas.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 oktober 2004, dnr 403-421-04.

UTTALANDE
Didar Samaletdin m.fl. (fp) lämnade följande uttalande:

Folkpartiet liberalerna avser att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

§170 Anmälningsärenden

Anmälan av instruktion för förtroenderåd inom Kungsholmens stadsdelsnämnd dnr 504-485-04

Anmälan av tjänstemannabeslut - inköp över 50 000 kr

Anmälan av ekonomisk rapport dnr 102-173-04

Anmälan av pensionärsrådets protokoll

Anmälan av handikapprådets protokoll

Anmälan av balanslista

Anmälan av inkomna skrivelser

§171 Stadsdelsnämnden frågor, skrivelser och rapporter

Birgitta Borg (kd) lämnade skrivelse om belysningen vid övergångsställen och busshållplatser.

Birgitta Waller (mp) lämnade skrivelse om Preem-stationen vid Norr Mälarstrand. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.

Birgitta Waller (mp) och Mats G Nilsson (m) lämnade rapport från möte med SL om trafikplaneringen.

§172 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson informerade om följande:

  • De nyöppnade förskolorna Lilla Björn och Spårvägsparken har öppet hus den 22 november 2004.
  • Förskolan Pilen har öppet hus den 27 oktober 2004.
  • Gemensamt möte med landstingets sjukvårdsberedning city och stadsdelsnämnden den 9 november 2004.

Verksamhetschef Thomas Levin rapporterade om Vägverkets svar angående fackverksmast på Stora Essingen. Stadsdelsnämnden gav Thomas Levin i uppdrag att upprepa nämndens krav på säkerhetsåtgärder för den berörda masten.