Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-11-25

Sammanträde 2004-11-25

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00


Rapport om drogvaneundersökningen

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Anmälan av medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om utökning av förskoleplatser på Stora Essingen

Allmänna ärenden

3 Ny förskola i kv Eden nordvästra Kungsholmen

Dnr: 302-572-04

I f.d. kvarteret Kojan pågår detaljprojektering för 1200 lägenheter. Planen kommer att ställas ut under november. En del av f.d. Kojan invid Hornsbergsparken har i ny plan fått kvartersnamnet Eden. Där avser JM att bygga 120 lägenheter med byggstart mitten av 2005. Därefter forstätter utbyggnaden i övriga kvarter när asfaltverket avvecklats 2006. Hela delområdet ska vara färdigbyggt 2009.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

4 Ny förskola i kv Köksfläkten på Lilla Essingen

Dnr: 303-594-04

En förskola med motsvarande fyra avdelningar inrättas i kvarteret Köksfläkten 6, på Lilla Essingen. Förskolan har planerats och projekterats tillsammans med Förskolor Pysslingen AB, men Pysslingen har av ekonomiska skäl ansett sig tvungna att lämna planeringen och stadsdelsförvaltningen har i slutskedet fått överta projektet.

Handläggare: Birgitta Dahlin, 508 08 016

5 Rapport om nämndens delaktighet i projekt finansierade av miljömiljarden

Dnr: 310-592-04

Stadsdelsnämnden och förvaltningen deltar i två projekt som finansieras av miljömiljarden. Projekten handlar om fastighetsnära källsortering och om mobilitetscentrum som innefattar bl.a. bilpooler och cykelkampanjer.

Handläggare: Lisa Enarsson, 508 08 068

6 Verksamhetschef enligt SOSFS 1997:8 för gruppboendet på Fleminggatan 113

Dnr: 506-593-04

Enligt lag ska det finnas en verksamhetschef där det bedrivs hälso- och sjukvård. För Kungsholmens stadsdelsnämnd innebär detta att utse verksamhetschef vid de kommunalt drivna äldreboendena, gruppboende inom socialpsykiatrin, vid habiliteringsenheten samt för skolhälsovården.

Handläggare: Elisabet Andersson, 508 08 022

7 Planerad gruppbostadenhet på Lilla Essingen för personer med psykiska problem

Dnr: 502-595-04

En nyligen genomförd inventering visar att det finns få personer som har behov av den typ av boende som har planerats. Det aktuella projektet avbryts därför och planeringen ändras till andra alternativ.

Handläggare: Elisabeth Andersson, 508 08 022

8 Sammanträdestider 2005

Dnr: 002-576-04

Ärendet innehåller datum för stadsdelsnämndens sammanträden under 2005.

Handläggare: Christine Bjuggren, 508 08 015

9 Köp av vitvaror

Dnr: 399-591-04

Kyl- och frysskåp byts ut i de lokaler som nämnden hyr. En inventering har visat att en stor del av befintliga kyl- och frysskåp innehåller freoner och därför måste bytas ut före årsskiftet.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

Remisser

10 Sammanhållen hemvård - betänkande från äldrevårdsutredningen Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 504-499-04

Förvaltningen är i remissvaret positiv till förslaget om en sammanhållen hemvård med kommunen som huvudman. Vissa av utredningens förslag behöver förtydligas och belysas ytterligare. En stor brist i förslaget är enligt förvaltningen att inte även läkaransvaret övergår till kommunerna.

Handläggare: Christina Egerbrandt, 508 08 032

11 Restaurang Lokal & Lemon Bar Remiss från socialtjänstförvaltningen tillståndsenheten

Dnr: 309-568-04

Restaurangen föreslås få tillstånd att servera alkohol enligt ansökan.

Handläggare: Maria Lagerström, 508 08 447

Anmälningsärenden

12 Skrivelse från stadsledningskontoret, kompetensfondens kansli om projektansökan Värn för äldre

13 Från Revisionskontoret - Revisorernas granskning av delårs - och tertialrapport 2/2004

14 Stadsdelsnämndens verktyg för demokrati - En kartläggning av hur stadsdelsnämnderna i Stockholms stad arbetar med den lokala demokratin

15 Ekonomisk rapport

16 Anmälan av tjänstemannabeslut - inköp över 50 000 kr

17 Anmälan av pensionärsrådets protokoll

18 Anmälan av handikapprådets protokoll

20 Anmälan av inkomna skrivelser

21 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

22 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

23 Upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade

Dnr: 105-526-04

Sekretessbelagt SekrL 6:2

24 Nedskrivning av fordringar avseende barnomsorgs- och äldreomsorgsavgifter

Dnr: 103-590-04

Sekretessbelagt SekrL 7:4

§175 Justering

Anmäldes att protokoll från 21 oktober 2004 justerats den 26 oktober 2004. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 1 december 2004. Vice ordförande Mats G Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§176 Anmälan av medborgarförslag

Ett medborgarförslag om utökning av förskoleplatser på Stora Essingen dnr 301-584-04 anmäldes. Förslaget överlämnades till förvaltningen för beredning.

§177 Ny förskola i kv Eden nordvästra Kungsholmen

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att fullfölja planeringen av ny förskola i kv Eden.
 2. Stadsdelsnämnden föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till gatu- och fastighetsnämnden att utreda förutsättningarna att förvärva lokalen för stadens räkning.
 3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag med 0,1 mkr för beställarstöd samt 0,5 mkr för projekteringskostnader.

ÄRENDET

I f.d. kvarteret Kojan pågår detaljprojektering för 1200 lägenheter. En del av f.d. Kojan invid Hornsbergsparken har i ny plan fått kvartersnamnet Eden. Där avser JM att bygga 120 lägenheter med byggstart mitten av 2005. Därefter forstätter utbyggnaden i övriga kvarter när asfaltverket avvecklats 2006. Hela delområdet ska vara färdigbyggt 2009.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 november 2004, dnr 302-572-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s) och Annika Stude (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderaterna, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Vice ordförande Mats G Nilsson m fl (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag avseende etablering av förskolorna.
 2. Stadsdelsnämnden beslutar därutöver om annonsering efter andra huvudmän.

De föreslagna förskolorna är välkomna och nödvändiga tillskott på Kungsholmen och Essingeöarna. Stadsdelen har god erfarenhet av andra driftsformer än förvaltningsdrift och det vore önskvärt om andra tänkbara entreprenörer gavs tillfälle att anmäla sitt intresse.

Annan tänkbar entreprenör kan vara privatpersoner, föräldrakooperativ, organisationer, samfund, företag etc. Vårt förslag innebär att om annan intressent finnes får nämnden ta ställning till vem som skall driva verksamheten efter att anmälningstiden gått ut.

§178 Ny förskola i kv Köksfläkten på Lilla Essingen

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att inrätta en ny förskola i kvarteret Köksfläkten 6, i Luxområdet på Lilla Essingen.
 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om stimulans-bidrag med 2,3 mkr för projektets genomförande. Bidraget avser beställarstöd 0,1 mkr, projektering 0,5 mkr, särproduktionskostnader för fyra avdelningar 1,2 mkr och startbidrag med 0,5 mkr.
 3. Stadsdelsnämnden godkänner för sin del att hyreskontrakt tecknas för de ifrågavarande lokalerna och hemställer om kommunstyrelsens medgivande att teckna hyresavtal på de villkor som redovisats i ärendet.

ÄRENDET
En förskola med motsvarande fyra avdelningar ska inrättas i kvarteret Köksfläkten 6, på Lilla Essingen. Förskolan har planerats och projekterats tillsammans med Förskolor Pysslingen AB, men Pysslingen har av ekonomiska skäl ansett sig tvungna att lämna planeringen och stadsdelsförvaltningen har i slutskedet fått överta projektet.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 november 2004, dnr 303-594-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s) och Annika Stude (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderaterna, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag avseende etablering av förskolorna
 2. Stadsdelsnämnden beslutar därutöver om annonsering efter andra huvudmän

De föreslagna förskolorna är välkomna och nödvändiga tillskott på Kungsholmen och Essingeöarna. Stadsdelen har god erfarenhet av andra driftsformer än förvaltningsdrift och det vore önskvärt om andra tänkbara entreprenörer gavs tillfälle att anmäla sitt intresse.

Annan tänkbar entreprenör kan vara privatpersoner, föräldrakooperativ, organisationer, samfund, företag etc. Vårt förslag innebär att om annan intressent finnes får nämnden ta ställning till vem som skall driva verksamheten efter att anmälningstiden gått ut.

§179 Rapport om nämndens delaktighet i projekt finansierade av miljömiljarden

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden och förvaltningen deltar i två projekt som finansieras av miljömiljarden. Projekten handlar om fastighetsnära källsortering och om mobilitetscentrum som innefattar bl.a. bilpooler och cykelkampanjer.

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 november 2004, dnr 310-592-04.

§180 Verksamhetschef enligt SOSFS 1997:8 för gruppboendet på Fleminggatan 113

BESLUT

Stadsdelsnämnden utser Ingemar Sollgard till verksamhetschef enligt SOSFS 1997:8 för gruppboendet på Fleminggatan 113

ÄRENDET
Enligt lag ska det finnas en verksamhetschef där det bedrivs hälso- och sjukvård. För Kungsholmens stadsdelsnämnd innebär detta att utse verksamhetschef vid de kommunalt drivna äldreboendena, gruppboende inom socialpsykiatrin, vid habiliteringsenheten samt för skolhälsovården.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 november 2004, dnr 506-593-04.

§181 Planerad gruppbostadenhet på Lilla Essingen för personer med psykiska problem

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner att planeringen av gruppbostadsenheten på Lilla Essingen för personer med psykiska problem avbryts.

ÄRENDET
En nyligen genomförd inventering visar att det finns få personer som har behov av den typ av boende som har planerats. Det aktuella projektet avbryts därför och planeringen ändras till andra alternativ.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 november 2004, dnr 502-595-04.

§182 Sammanträdestider 2005

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden sammanträder under 2005 på följande datum:
  27 januari, 17 februari, 7 april, 19 maj, 16 juni, 25 augusti,22 september, 20 oktober, 24 november och 20 december.
 2. Sammanträdena börjar kl. 19.00. Före varje sammanträde hålls en öppen frågestund, som börjar kl.18.00. Sammanträdena hålls i Bolinderssalen.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 november 2004, dnr 002-576-04.

 

§183 Köp av vitvaror

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner inköp av nya vitvaror till samtliga lokaler inom stadsdelsförvaltningen till ett sammanlagt pris om 692 tkr.

ÄRENDET
Kyl- och frysskåp byts ut i de lokaler som nämnden hyr. En inventering har visat att en stor del av befintliga kyl- och frysskåp innehåller freoner och därför måste bytas ut före årsskiftet.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 november 2004, dnr 399-591-04.

§184 Sammanhållen hemvård - betänkande från äldrevårdsutredningen Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

ÄRENDET
Förvaltningen är i remissvaret positiv till förslaget om en sammanhållen hemvård med kommunen som huvudman. Vissa av utredningens förslag behöver förtydligas och belysas ytterligare. En stor brist i förslaget är enligt förvaltningen att inte även läkaransvaret övergår till kommunerna.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 november 2004, dnr 504-499-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s) och Annika Stude (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderaterna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Vice ordföranden Mats G Nilsson m.fl. (m) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag från moderaterna:

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att därutöver uttala att landstinget bör avvecklas

De gränsdragningsproblem som förekommer och som är så förödande för verksamheten kommer att bestå så länge som ansvaret inte samlas hos en enda huvudman. Det finns gott om skäl för att avveckla landstingen. Detta är ett mycket starkt sådant.

§185 Restaurang Lokal & Lemon Bar Remiss från socialtjänstförvaltningen tillståndsenheten

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att restaurang Lokal & Lemon bar bör få tillstånd för servering av alkohol för allmänheten alla dagar 11.00-03.00, samt uteservering 11.00-22.00.

ÄRENDET
Restaurangen föreslås få tillstånd att servera alkohol enligt ansökan.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 november 2004, dnr 309-568-04.

§186 Anmälningsärenden

 1. Skrivelse från stadsledningskontoret, kompetensfondens kansli om projektansökan Värn för äldre dnr 530-257-03.

  Stadsdelsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att göra en förnyad ansökan. Värn för äldre är för närvarande inte ordinarie verksamhet. Den förnyade ansökan ska innehålla krav om att beslut ska fattas av kommunstyrelsens personal- och kvalitetsutskott.
 2. Från Revisionskontoret - Revisorernas granskning av delårs - och tertialrapport 2/2004 dnr 104-548-04
 3. Stadsdelsnämndernas verktyg för demokrati - En kartläggning av hur stadsdelsnämnderna i Stockholms stad arbetar med den lokala demokratin dnr 012-575-04

  UTTALANDE
  Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) lämnade följande uttalande:
  Stadsdelsnämndsreformen har utvärderats akademiskt i såväl Stockholm som Göteborg. Resultaten har varit tydliga och överensstämmande. Stadsdelsnämnder innebär inte ökad lokal demokrati. Stadsdelsnämnderna bör avvecklas.
 4. Ekonomisk rapport dnr 102-173-04
 5. Anmälan av tjänstemannabeslut - inköp över 50 000 kr
 6. Anmälan av pensionärsrådets protokoll
 7. Anmälan av handikapprådets protokoll
 8. Anmälan av balanslista
 9. Anmälan av inkomna skrivelser

  UTTALANDE
  Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) lämnade följande uttalande:
  Skönhetsrådet bör avvecklas.

 

§187 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

 1. Birgitta Borg (kd) lämnade skrivelse om elevers drogvanor,
  dnr 400-632-04. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.
 2. Birgitta Borg (kd) lämnade skrivelse om kompetensfonden,
  dnr 099-633-04. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.
 3. Didar Samaletdin m.fl. (fp) lämnade skrivelse om elevers rök- och alkoholvanor, dnr 400-631-04. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.
 4. Didar Samaletdin m.fl. (fp) lämnade skrivelse om våld mot lärare,
  nr 400-630-04. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.
 5. Henry Samuelson (m) ställde fråga med anledning av att tidningsinsamlingen upphör vid årsskiftet. Thomas Levin redovisade de förberedelser som görs.

§188 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson informerade om följande:

 • De talande papperskorgarna har invigts. Papperskorgarna har fått stor uppmärksamhet i massmedierna.
 • Rapport från möte med direktören för Stiftelsen hotellhem med anledning av situationen vid Stadshagens hotellhem.

Verksamhetschef Thomas Levin redovisade information från stadsbyggnadskontoret om Preemstationen på Norr Mälarstrand.

Verksamhetschef Birgitta Dahlin påminde om mötet med ungdomar, Kungsholmen Live, som genomförs den 5 december.