Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-12-21

Sammanträde 2004-12-21

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Anmälan av medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om tavla för föreningsmeddelanden

Allmänna ärenden

3 Verksamhetsplan 2005

Dnr: 102-616-04

Stadsdelsnämnden har för 2005 en sammanlagd budgetram om 1041,8 mnkr netto (kostnader minus intäkter). Det är drygt 18 mnkr mindre än 2004 års justerade budget på 1060,7 mnkr. Den minskade budgeten är framför allt en effekt av att den äldre befolkningen minskar. Förskolorna och förskoleutbyggnaden kommer att fortsätta att stå i fokus. Dessutom görs satsningar på andra viktiga områden som kultur och fritid för barn och unga, på de mest utsatta samt på Agenda 21-arbete.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

4 Partsbyte i ramavtal "Vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS"

Dnr: 105-120-04

Ägarbyte har skett för en av de utförare som har upphandlats för daglig verksamhet för personer med funktionshinder.

Handläggare: Birgitta Melder Ståhl, 508 08 014
Ärendedokument
Ladda hem (28 kb)

5 Upphandling av vård för vuxna missbrukare

Dnr: 105-220-04

I ärendet redovisas de olika utförare som staden har upphandlat och som erbjuder olika typer av stödboende och behandlingsinsatser i öppen eller sluten vård för personer med missbruksproblem.
Ärendedokument
Ladda hem (34 kb)

6 Delegationsförteckning

Dnr: 002-565-04

Delegationsförteckningen har ändrats till följd av nya ansvarsområden. Vissa biståndsbeslut ska i fortsättningen fattas av enhetschef.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

7 Redovisning av planer och beslut avseende bensinstationen på Norr Mälarstand och övriga bensinstationer i innerstaden Svar på skrivelse från (mp)

Dnr: 301-533-04

I ärendet redovisas beslut och viktiga händelser i kommunfullmäktige och berörda nämnder från april 2003.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

8 Nomineringar till handikapprådet 2005-2006

Dnr: 002-657-04

Kommun-HSO, handikapporganisationernas samarbetsorgan i Stockholms stad samordnar nomineringarna från olika organisationer. Stadsdelsnämnden utser de nominerade personerna till lokala handikapprådet.

Handläggare: Kerstin Olsson, 508 08 031
Ärendedokument
Ladda hem (24 kb)

9 Sociala delegationen

Dnr: 002-576-04

Stadsdelsnämnden har inom sig inrättat en social delegation för beslut i ärenden som rör enskilda och som inte får delegeras till tjänsteman. Sociala delegationen minskas till fem ledamöter och fyra ersättare.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Anmälan av lokal samverkansöverenskommelse

Dnr: 105-654-04

mellan Stockholms läns landsting Beställaravdelningen Stockholm och Kungsholmens stadsdelsförvaltning

11 Anmälan av anvisningar för kvalitetsredovisning av stadens förskolor och skolor

Dnr: 400-655-04

Kommunstyrelsens sammanträde 041124 § 17

12 Anmälan av organisation och ansvarsområde för stadens handikappråd

Dnr: 002-662-04

Kommunstyrelsen sammanträde 041124 § 17

13 Anmälan av ändring av instruktion för de lokala pensionärsråden

14 Anmälan av kvalitetsprogram, Kv Kojan

Dnr: 302-664-04

Kvalitetsprogram för byggnadernas utformning och markens anordnande, bilaga till detaljplan för kv Kojan

15 Ekonomisk rapport

16 Anmälan av tjänstemannabeslut - inköp över 50 000 kr

17 Anmälan av pensionärsrådets protokoll

18 Anmälan av handikapprådets protokoll

20 Anmälan av inkomna skrivelser

21 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

22 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

23 Yttrande till tingsrätten ärende nr 14963-04

24 Anmälan av beslut från Socialstyrelsen avs anmälan enligt Lex Maria

25 Anmälan av inkommen skrivelse samt svar på skrivelsen i enskilt ärende

26 Anmälan av tjänstemannabeslut

Dnr: 103-618-04

Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelserna - Nedskrivning av lönefordringar

27 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 041123

Tilläggslista

28 Ny förskola på Inedalsgatan 9 Inriktnings- och genomförandeärende

Dnr: 304-672-04

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056
Ärendedokument
Ladda hem (28 kb)

§196 Justering

Anmäldes att protokoll från 25 november 2004 justerats den 1 december 2004. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 23 december 2004. Vice ordförande Mats G Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

 

§197 Anmälan av medborgarförslag

Ett medborgarförslag om tavla för föreningsmeddelanden dnr 301-611-04 anmäldes. Förslaget överlämnades till förvaltningen för beredning.

 

§198 Verksamhetsplan 2005

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden fastställer budget och verksamhetsplan för 2005 och överlämnar den till kommunfullmäktige.
 2. Stadsdelsnämnden ansöker via stadens anslag för beställarstöd om 150 tkr för planeringsarbete för skolutbyggnad på västra Kungsholmen.
 3. Stadsdelsnämnden ansöker om totalt 1,2 mnkr till ett rörligt team.
 4. Stadsdelsnämnden söker om medel till utvecklande och start av nytt boende för hemlösa med 400 tkr.
 5. Stadsdelsnämnden ansöker om medel hos kommunstyrelsen för verksamheten på Baltzar.
 6. Stadsdelsnämnden hemställer hos kulturnämnden om lokalkostnaden,
  140 tkr per år, för den nya biblioteksfilialen för allmänheten vid Bolinders plan 1.
 7. Stadsdelsnämnden fastställer tillämpning av stadens integrerade lednings- och styrsystem ILS.
 8. Stadsdelsnämnden fastställer resultatenheter och internpriser för 2005.
 9. Stadsdelsnämnden fastställer att dess sociala delegation tills vidare ska bestå av fem ledamöter och fyra ersättare samt dess presidium av ordförande och två vice ordförande.
 10. Förvaltningen får i uppdrag att inom den i egenregi drivna äldreomsorgen initiera utvecklingsprojekt för att förbättra arbetsorganisationen samt för att pröva olika arbetstidsmodeller med inriktning på förkortad arbetstid. En viktig aspekt i ett sådant projekt är att beakta möjligheterna för arbetstagare till ökad delaktighet - exempelvis att pröva modeller för flexibel arbetstid - att stärka arbetstagarens inflytande över sin vardag. Medel för detta skall sökas hos kompetensfonden. Förvaltningen skall lämna en rapport om arbetet senast på nämndens sammanträde i april.
 11. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att besvara skrivelse från Mats G Nilssn m.fl. (m) om konsekvenser av det förändrade resursfördelningssystemet.
 12. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

  Stadsdelsnämnden på Kungsholmen står inför stora utmaningar 2005. Detta som en följd av att Kungsholmen förändras. Vi kan se det med våra egna ögon, nya bostäder i nya bostadsområden har tillkommit. Överallt på våra öar står det kranar och vi vet att detta ändå bara är början. På Nordvästra Kungsholmen skall asfaltsverket bort och totalt skall över 3000 nya lägenheter uppföras.

  Det är bra att man genom bostadsbyggandet kan rusta upp eftersatta områden och samtidigt minska trycket på en ansträngd bostadsmarknad.

  I den förändring som sker är det viktigt att ändå bevara den blandning av hus, parker och vatten som vi tycker präglar och kännetecknar dagens Kungsholmen. För stadsdelsnämnden och förvaltningen innebär kungsholmens förändring nya utmaningar. Befolkningen förändras. Vi förändras relativt snabbt från "käppholmen" till "nappholmen" med allt vad det innebär för den kommunala infrastrukturen, i form av nya förskolor och skolor, samtidigt som nämnden noga måste följa hur behoven inom äldreomsorgen utvecklas.

  Förändringen av hur vår befolkning ser ut innebär också att nämndens ekonomiska förutsättningar förändras. För 2005 innebär det att nämndens rambudget minskats.

  Nämnden har tidigare varit relativt förskonad från den typ av budgetåtgärder som andra nämnder tvingats till.

  Den budget vi nu lägger bygger på ett antal förutsättningar om utvecklingen på våra öar. För nämnd och förvaltning finns all anledning att nogsamt följa utveckling under 2005 så att den tradition av ordning och reda som präglat Kungsholmen kan bibehållas.

ÄRENDET
Stadsdelsnämnden har för 2005 en sammanlagd budgetram om 1041,8 mnkr netto (kostnader minus intäkter). Det är drygt 18 mnkr mindre än 2004 års justerade budget på 1060,7 mnkr. Den minskade budgeten är framför allt en effekt av att den äldre befolkningen minskar. Förskolorna och förskoleutbyggnaden kommer att fortsätta att stå i fokus. Dessutom görs satsningar på andra viktiga områden som kultur och fritid för barn och unga, på de mest utsatta samt på Agenda 21-arbete.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 december 2004, dnr 102-616-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett förslag från moderaterna och till ett gemensamt tilläggsförslag från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) yrkade bifall till ett förslag från folkpartiet och till det gemensamma tilläggsförslaget från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett förslag från kristdemokraterna och till det gemensamma tilläggsförslaget från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade dessutom att följande förslag skulle ställas under särskild omröstning:

 • Punkterna 2-5 samt punkt 15 i det gemensamma tilläggsförslaget från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.
 • Punkt 8 i folkpartiets förslag till beslut.
 • Punkt 4 i kristdemokraternas förslag till beslut.
 • Punkt 2 i moderaternas förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden tog först upp punkterna 2-5 i det gemensamma tilläggsförslaget från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna och ställde det mot avslag.

Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att avslå förslaget.

Votering
Votering begärdes och genomfördes enligt följande:
Den som avslår förslaget röstar ja.
Den som stöder förslaget röstar nej.

Voteringen utföll med sju (7) ja-röster mot sex (6) nej-röster.

´Ja´ röstade: Birgitta Waller (mp), Jari Visshed (s), Ingrid Dorle Andersson (s), Catarina Agrell (s), Tullia von Sydow (s), Håkan Wahlén (s), och Reijo Kittilä (v).
´Nej´ röstade: Mats G Nilsson (m), Anita Mofors (m), Henry Samuelson (m), Didar Samaletdin (fp), Anna Starbrink (fp) och Birgitta Borg (kd).

Nämnden hade alltså beslutat avslå förslaget.

Reservation
Vice ordförande Mats G Nilsson m fl (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag:

 1. Verksamheten vid Kafé Baltzar räddas genom att en heltidstjänst blir kvar. Denna finansieras genom att överföra medel från miljöarbetet.
 2. Stadsdelsnämnden skriver till kommunstyrelsen och framför det orimliga att vissa stadsdelar får stöd för den typ av verksamhet som Kafé Baltzar utgör men inte alla. Kungsholmen bör få centrala medel till verksamheten.
 3. Pensionärsorganisationerna tillskrivs och ombeds vara den kvarvarande personalen behjälplig i verksamheten vid Kafé Baltzar.
 4. Pensionärsorganisationerna ombeds också utreda möjligheterna att utöka verksamhetens intäkter.

Ordföranden tog därefter upp punkt 15 i det gemensamma tilläggsförslaget från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna och ställde det mot avslag.

Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att avslå förslaget.

Votering
Votering begärdes och genomfördes enligt följande:
Den som avslår förslaget röstar ja.
Den som stöder förslaget röstar nej.

Voteringen utföll med sju (7) ja-röster mot sex (6) nej-röster.

´Ja´ röstade: Birgitta Waller (mp), Jari Visshed (s), Ingrid Dorle Andersson (s), Catarina Agrell (s), Tullia von Sydow (s), Håkan Wahlén (s), och Reijo Kittilä (v).
´Nej´ röstade: Mats G Nilsson (m), Anita Mofors (m), Henry Samuelson (m), Didar Samaletdin (fp), Anna Starbrink (fp) och Birgitta Borg (kd).

Nämnden hade alltså beslutat avslå förslaget.

Reservation
Vice ordförande Mats G Nilsson m fl (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag att adoptionsärenden skall färdigbehandlas inom max 6 månader.

Ordföranden tog därefter upp punkt 8 i folkpartiets förslag och ställde det mot avslag. Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att avslå förslaget.

Votering
Votering begärdes och genomfördes enligt följande:
Den som avslår förslaget röstar ja.
Den som stöder förslaget röstar nej.

Voteringen utföll med sju (7) ja-röster mot sex (6) nej-röster.

´Ja´ röstade: Birgitta Waller (mp), Jari Visshed (s), Ingrid Dorle Andersson (s), Catarina Agrell (s), Tullia von Sydow (s), Håkan Wahlén (s), och Reijo Kittilä (v).
´Nej´ röstade: Mats G Nilsson (m), Anita Mofors (m), Henry Samuelson (m), Didar Samaletdin (fp), Anna Starbrink (fp) och Birgitta Borg (kd).

Nämnden hade alltså beslutat avslå förslaget.

Reservation
Vice ordförande Mats G Nilsson m fl (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag att allt klotter på de platser och ytor som stadsdelen ansvarar för ska saneras inom 24 timmar.

Ordföranden tog därefter upp punkt 4 i kristdemokraternas förslag och ställde det mot avslag. Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att avslå förslaget.

Reservation
Vice ordförande Mats G Nilsson m fl (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag att valfrihet är en självklarhet när man skall välja boende även på ålderns höst.

Ordföranden tog därefter upp punkt 2 i moderaternas förslag och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förslaget.

Därefter tog ordföranden upp de olika huvudförslagen – det gemensamma förslaget från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, moderaternas förslag, folkpartiets förslag samt förslaget från kristdemokraterna – och ställde dem mot varandra. Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

Ordföranden tog slutligen upp det gemensamma tilläggsförslaget från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna och ställde det mot avslag. Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att avslå förslaget.

RESERVATIONER
från (m), (fp) och (kd) se protokollsutdrag § 198

§199 Partsbyte i ramavtal vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS"

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att Tjänstemännens Bildningsverksamhet (TBV) skyldigheter och rättigheter med anledning av lämnat och antaget anbud, tecknat ramavtal, och gjorda avrop får överlåtas till Sensus studieförbund. Stadsdelsnämnden beslutar ge direktören för socialtjänstförvaltningen i uppdrag att å nämndens vägnar, besluta om och underteckna avtal om partsbyte.
 2. Stadsdelsnämnden beslutar, i eventuellt kommande ärenden avseende ramavtalen i rubricerad upphandling, ge i uppdrag att å nämndens vägnar besluta om parts rättigheter och skyldigheter får överlåtas på eller uppdras åt annan. Vidare beslutar stadsdelsnämnden ge direktören för socialtjänstförvaltningen i uppdrag att å nämndens vägnar, besluta om och underteckna avtal om partsbyte.

ÄRENDET
Ägarbyte har skett för en av de utförare som har upphandlats för daglig verksamhet för personer med funktionshinder.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 november 2004, dnr 105-120-04.

 

§200 Upphandling av vård för vuxna missbrukare

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden lägger redovisningen av den genomförda upphandlingen av vård för vuxna missbrukare till handlingarna.
 2. Stadsdelsnämnden beslutar, i eventuellt kommande ärenden avseende ramavtalen i rubricerad upphandling, ge socialtjänstförvaltningens chef i uppdrag att på nämndens vägnar besluta om parts rättigheter och skyldigheter får överlåtas på eller uppdras åt annan. Vidare beslutar stadsdelsnämnden ge socialtjänstförvaltningens chef i uppdrag att på nämndens vägnar, besluta om och underteckna avtal om partsbyte.

ÄRENDET
I ärendet redovisas de olika utförare som staden har upphandlat och som erbjuder olika typer av stödboende och behandlingsinsatser i öppen eller sluten vård för personer med missbruksproblem.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 december 2004, dnr 105-220-04.

§201 Delegationsförteckning

BESLUT

Förteckningen över beslut delegerade till tjänsteman ändras och kompletteras på det sätt som framgår av tjänsteutlåtandet. Ny delegationsförteckning gäller från 1 januari 2005.

ÄRENDET
Delegationsförteckningen har ändrats till följd av nya ansvarsområden. Vissa biståndsbeslut ska i fortsättningen fattas av enhetschef.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 december 2004, dnr 002-565-04.

§202 Redovisning av planer och beslut avseende bensinstationen på Norr Mälarstand och övriga bensinstationer i innerstaden Svar på skrivelse från (mp)

BESLUT

Skrivelsen är besvarad med förvaltningens tjänsteutlåtande

ÄRENDET
I ärendet redovisas beslut och viktiga händelser i kommunfullmäktige och berörda nämnder från april 2003.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 december 2004, dnr 301-533-04.

UTTALANDE
Mats G Nilsson m.fl (m), Didar Samaletdin m.fl (fp) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande uttalande:

Ärendet visar med all önskvärd tydlighet problemet med stadsdelsnämndsreformen. Samma parti – miljöpartiet – som i stadsdelsnämnden och inför kungsholmsborna propagerar emot en utbyggd bensinstation på Norr Mälarstrand är samma parti som i Stadshuset driver frågan för att bygga ut samma bensinstation. Det är denna typ av hyckleri som undergräver förtroendet för samtliga förtroendevalda och spär på politikerföraktet.

§203 Nomineringar till handikapprådet 2005-2006

BESLUT

Stadsdelsnämnden utser följande ledamöter till lokala handikapprådet 2005-2006.

Ingrid Buch, DHR
Eva Söderbärj, FUB
Gertrud Öste, Hjärnkraft
Kjell Hamberg, R
Elsy-Marie Järlestedt, SRF
Vibeke Olsson, RSMH
Hedvig Svedlund, IFS

ÄRENDET
Kommun-HSO, handikapporganisationernas samarbetsorgan i Stockholms stad samordnar nomineringarna från olika organisationer. Stadsdelsnämnden utser de nominerade personerna till lokala handikapprådet.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 december 2004, dnr 002-657-04.

§204 Sociala delegationen

BESLUT

 1. Till sociala delegationen utses fem ordinarie ledamöter och fyra ersättare.
 2. Bland de ordinarie ledamöterna utses en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande.
 3. Till ordinarie ledamöter i sociala delegationen utses:
  Birgitta Waller (mp), Ingrid Dorle Andersson (s), Reijo Kittilä (v), Charlotte Helmersson (m) och Didar Samaletdin (fp).
 4. Till ersättare i sociala delegationen utses:
  Catarina Agrell (s), Jens Lundberg (s), Anita Mofors (m) och Birgitta Borg (kd).
 5. Ersättarna inträder för tjänstgöring i följande ordning:
  För ledamöterna Waller, Andersson och Kittilä ersättarna Agrell, Lundberg, Mofors och Borg. För ledamoten Helmersson ersättarna Mofors, Borg, Agrell och Lundberg. För ledamoten Samaletdin ersättarna Borg, Mofors, Agrell och Lundberg.
 6. Till ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i sociala delegationen utses:
  Birgitta Waller ordförande, Ingrid Dorle Andersson förste vice ordförande och Charlotte Helmersson andre vice ordförande.

ÄRENDET
Stadsdelsnämnden har inom sig inrättat en social delegation för beslut i ärenden som rör enskilda och som inte får delegeras till tjänsteman. Sociala delegationen minskas till fem ledamöter och fyra ersättare.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 december 2004, dnr 002-576-04.

 

§205 Ny förskola på Inedalsgatan 9 Inriktnings- och genomförandeärende

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att inrätta en ny förskolan i kvarteret Inedal 16, med adress Inedalsgatan 9.
 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag med 1,4 mkr för projektets genomförande. Bidraget avser beställarstöd 0,1 mnkr, projektering 0,5 mnkr, särproduktionskostnader 0,3 mnkr och startbidrag med 0,5 m.kr.
 3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att teckna hyreskontrakt för de ifrågavarande lokalerna på de villkor som redovisats i ärendet.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 december 2004, dnr 304-672-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Vice ordförande Mats G Nilsson m fl (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag avseende etablering av förskola på Inedalsgatan 9
 2. Stadsdelsnämnden beslutar därutöver om annonsering efter andra huvudmän

Den föreslagna förskolan är ett välkommet och nödvändigt tillskott på Kungsholmen och Essingeöarna. Stadsdelen har god erfarenhet av andra driftsformer än förvaltningsdrift och det vore önskvärt om andra tänkbara entreprenörer gavs tillfälle att anmäla sitt intresse.

Annan tänkbar entreprenör kan vara privatpersoner, föräldrakooperativ, organisationer, samfund, företag etc. Vårt förslag innebär att om annan intressent finnes får nämnden ta ställning till vem som skall driva verksamheten efter att anmälningstiden gått ut.

§206 Anmälningsärenden

Anmälan av lokal samverkansöverenskommelse mellan Stockholms läns landsting beställaravdelning Stockholm och Kungsholmens stadsdelsförvaltning dnr 105-654-04

Anmälan av anvisningar för kvalitetsredovisning av stadens förskolor och skolor 2004 dnr 400-655-04

Anmälan av organisation och ansvarsområde för stadens handikappråd

dnr 002-662-04; Kommunstyrelsens sammanträde 041124 § 17

Anmälan av ändring av instruktion för kommunstyrelsens pensionärsråd samt för de lokala pensionärsråden dnr 002-663-04; Kommunstyrelsen sammanträde 041124 § 32

Anmälan av kvalitetsprogram för byggnadernas utformning och markens anordnande, bilaga till detaljplan för kv Kojan dnr 302-664-04

Ekonomisk rapport dnr 102-173-04

Anmälan av tjänstemannabeslut - inköp över 50 000 kr

Anmälan av pensionärsrådets protokoll

Anmälan av handikapprådets protokoll

Anmälan av balanslista

Anmälan av inkomna skrivelser

§207 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Skrivelse från Birgitta Waller (mp) om mötesplats för pappor och deras barn. Stadsdelsnämnden överlämnade skrivelsen till förvaltningen för beredning.