Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-01-27

Sammanträde 2005-01-27

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Lägesrapport om beredskap och åtgärder med anledning av naturkatastrofen i sydostasien.

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Anmälan av medborgarförslag

2 Kungsholms kaj

Allmänna ärenden

3 Utökning av förskoleplatser på Stora Essingen Svar på medborgarförslag

Dnr: 301-584-04

I ett medborgarförslag har föreslagits att en förskolepaviljong på Essingeskolans gård skulle byggas på med en våning. Det bedöms med tanke på utemiljön inte som möjligt att planera för ännu fler barn än idag.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

4 Ny förskola kv Kungliga Myntet 2 Inriktningsbeslut

Dnr: 402-024-05

Stadsdelsnämnden har fortfarande stort behov av nya barnomsorgsplatser, framför allt på nedre Kungsholmen. Nämnden har nu möjlighet att hyra ytterligare två våningsplan i ett hus där nämnden sedan tidigare driver en förskola för 73 barn.

Handläggare: Verksamhetschef Birgitta Dahlin, 508 08 016
Ärendedokument
Ladda hem (39 kb)

5 Ansökan om bidrag från Stockholms stads miljömiljard för energi- effektiviseringar samt för vatten- och ekologiprojekt i Fredhäll

Dnr: 310-592-04

Vatten- och ekologiprojektet i västra Fredhäll avser att dels återställa historiska parkmiljöer till sitt ursprung, dels förstärka den ekologiska mångfalden. Energieffektivisering avser att på sikt reducera energiåtgången och kostnaderna för detta.

Handläggare: Samhällsplanerare Christina Lundin, 508 08 066

6 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2005

Dnr: 002-001-05

Varje år utser stadsdelsnämnden ett pensionärsråd bestående av fem ledamöter och lika många ersättare.

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

7 Förlängning av driftavtal för gruppbostäderna Kronoberg, Tegelpråmen, Kungsholmen, Kristineberg, Strandparken och Herden

Dnr: 125-061-02

Nu gällande avtal gäller efter förlängning fram till och med den 31 december 2005. Eftersom staden nu arbetar fram ett nytt resursfördelningssystem att gälla från och med den 1 januari 2006, kan ny ersättning ej räknas fram i tid för att en tidigare planerad upphandling ska kunna genomföras under 2005.

Handläggare: Birgitta Melder Ståhl, 508 08 014

8 Enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier

Dnr: 102-616-04

Samtliga enheter ska ta fram kvalitetsgarantier som ska godkännas av stadsdelsnämnden. Kvalitetsgarantierna består av de åtaganden som redovisas i varje enhets verksamhetsplan och ingår som en del av den.

9 Konsekvenser av stadens nya resursfördelningssystem Skrivelse från Mats G Nilsson m fl (m)

Dnr: 199-712-04

Det nya resursfördelningssystemet innebär förändrade ekonomiska förut-sätt-ningar för i första hand förskolan och skolan samt för gatu- och parkskötsel. För äldreomsorgen - som utgör upp emot hälften av nämndens totala budget - medför det nya resursfördelningssystemet endast marginella effekter.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

10 Ungdomars rök och alkoholvanor Skrivelse från Didar Samaletdin m fl (fp)

Dnr: 400-631-04

Folkpartiet i stadsdelsnämnden har i en skrivelse från den 25 november 2004 ställt frågor med anledning resultatet från den senaste drogvaneundersökningen.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

11 Ungdomars drogvanor Skrivelse från Birgitta Borg (kd)

Dnr: 400-632-04

Frågan om att anordna ett seminarium som föreslås i skrivelsen kommer att tas upp i de möten och samtal som kommer att föras i samband med revideringen av den lokala drogpolitiska handlingsplanen.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

12 Kompetensfonden Skrivelse från (kd)

Dnr: 099-633-04

Stadsdelsförvaltningen har i en rad olika sammanhang påpekat det kortsiktiga i att endast medarbetare som är anställda direkt av staden får delta i kompetensfondens utbildningssatsningar.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

13 Ombyggnad av Stadshagsskolan

Dnr: 403-027-05

En ombyggnad av toaletter i en skola bör genomföras under sommarlovet. Förvaltningen föreslår i detta ärende att nämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att beställa en sådan ombyggnation.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056
Ärendedokument
Ladda hem (37 kb)

Remisser

14 Restaurang Mio & Co Remiss från Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-708-04

Restaurang Mio & Co föreslås få tillstånd för servering av alkohol till allmänheten 11.00 – 01.00 och uteservering 11.00 - 22.00 alla dagar.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012
Ärendedokument
Ladda hem (35 kb)

15 Restaurang Mackmyra svensk whisky Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-012-05

Mackmyra svensk whisky AB föreslås få tillstånd av servering av alkohol till slutna sällskap 10.00 –23.00.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 12

Anmälningsärenden

16 Anmälan av revisionsrapport

Dnr: 104-690-04

Handläggning av insatser till personer med funktionshinder inom Stockholms stad

17 Enkätundersökning gjord på tre äldreboenden

Dnr: 504-011-05

Hur viktig är måltidsmiljön, maten och måltidsordningen

18 Lokal samverkansöverenskommelse

Dnr: 506-022-05

avseende hälso- och sjukvård för boende inom omsorgens gruppbostäder och daglig verksamhet enligt LSS mellan Landstingets kvartersakut/husläkarmottagning och Kungsholmens – Norrmalms stadsdelsnämnder

19 Anmälan av tjänstemannabeslut - inköp över 50 000 kr

20 Anmälan av pensionärsrådets protokoll

21 Anmälan av handikapprådets protokoll

22 Ekonomisk rapport

23 Anmälan av tjänstemannabeslut

enligt delegationsbestämmelserna inom Gemensam service/Lokal

25 Anmälan av inkomna skrivelser

26 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

27 Information från stadsdelsförvaltningen

28 Ärendet utgår

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 21 december 2004 justerats den 23 december 2004. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 3 februari

2005. Vice ordförande Mats G Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Anmälan av medborgarförslag

Ett medborgarförslag om omvandling av del av Norr Mälarstrand - Kungsholms kaj – anmäldes, dnr 301-026-05. Medborgarförslaget överlämnades till förvaltningen för beredning.

§3 Utökning av förskoleplatser på Stora Essingen Svar på medborgarförslag

BESLUT

Medborgarförslaget besvaras med detta tjänsteutlåtande.

ÄRENDET
I ett medborgarförslag har föreslagits att en förskolepaviljong på Essingeskolans gård skulle byggas på med en våning. Det bedöms med tanke på utemiljön inte som möjligt att planera för ännu fler barn än idag.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 januari 2005, dnr 301-584-04.

§4 Ny förskola kv Kungliga Myntet 2

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att undersöka möjligheterna att utöka förskolan i kvarteret Kungliga Myntet 2, med två till tre avdelningar.
 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag med 0,6 mkr för att avgöra om projektet är genomförbart. Bidraget avser beställarstöd 0,1 mkr och projektering 0,5 mkr.

ÄRENDET
Stadsdelsnämnden har fortfarande stort behov av nya barnomsorgsplatser, framför allt på nedre Kungsholmen. Nämnden har nu möjlighet att hyra ytterligare två våningsplan i ett hus där nämnden sedan tidigare driver en förskola för 73 barn.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 december 2004, dnr 402-024-05.

§5 Energieffektiviseringar samt för vatten- och ekologiprojekt i Fredhäll

Ansökan om bidrag från Stockholms stads miljömiljard

BESLUT
Nämnden godkänner ansökan om bidrag för energieffektiviseringar inom skolan och administrativa lokaler och för vatten- och ekologiprojekt i Fredhäll.

ÄRENDET
Vatten- och ekologiprojektet i västra Fredhäll avser att dels återställa historiska parkmiljöer till sitt ursprung, dels förstärka den ekologiska mångfalden. Energieffektivisering avser att på sikt reducera energiåtgången och kostnaderna för detta.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 januari 2005, dnr 310-592-04.

§6 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2005

BESLUT
Stadsdelsnämnden utser följande företrädare till stadsdelsnämndens pensionärsråd för år 2005:

Ledamöter:

Felix Eriksson SPF S:t Göran-Kungsholmen

Ingmarie Kullman SPF S:t Göran-Kungsholmen

Kurt Stromfeldt SPF Kungsholmen S:t Erik

Dagmar Rindegren PRO Kungsholmen

Sven Thornberg PRO Kungsholmen

Ersättare:

Maj-Britt Westerberg SPF S:t Göran-Kungsholmen

Anders-Erik Eklund SPF Kungsholmen S:t Erik

Leonore Forsgren SPF Essingarna

Anna-Lisa Håkansson PRO Kungsholmen

Britt Dahlgren PRO Kungsholmen

ÄRENDET
Varje år utser stadsdelsnämnden ett pensionärsråd bestående av fem ledamöter och lika många ersättare.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 januari 2005, dnr 002-001-05

§7 Förlängning av driftavtal för gruppbostäderna Kronoberg, Tegelpråmen, Kungsholmen, Kristineberg, Strandparken och Herden

BESLUT

 1. Avtalen förlängs till och med den 30 september 2006
 2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna förlängning med företaget Assist Bostad & Omsorg i Stockholm AB och att teckna tillägg till intraprenadöverenskommelsen.

ÄRENDET
Nu gällande avtal gäller efter förlängning fram till och med den 31 december 2005. Eftersom staden nu arbetar fram ett nytt resursfördelningssystem att gälla från och med den 1 januari 2006, kan ny ersättning ej räknas fram i tid för att en tidigare planerad upphandling ska kunna genomföras under 2005.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 januari 2005, dnr 125-061-02.

 

§8 Enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner kvalitetsgarantier för enheter inom verksamhetsområdet barn och ungdom och lägger verksamhetsplanerna till handlingarna.
 2. Stadsdelsnämnden godkänner kvalitetsgarantier för enheter i egen regi samt för sektionen för funktionshindrade och sektionen för äldreomsorg inom verksamhetsområdet äldre och funktionshindrade och lägger verksamhetsplanerna till handlingarna.
 3. Stadsdelsnämnden godkänner kvalitetsgarantier för familjeenheten, försörjningsstödsenheten, socialpsykiatriska enheten och vuxenenheten inom verksamhetsområdet individ och familj och lägger verksamhetsplanerna till handlingarna.
 4. Stadsdelsnämnden lägger verksamhetsplaner för enheter inom gemensam service samt informationsplan till handlingarna.

ÄRENDET
Samtliga enheter ska ta fram kvalitetsgarantier som ska godkännas av stadsdelsnämnden. Kvalitetsgarantierna består av de åtaganden som redovisas i varje enhets verksamhetsplan och ingår som en del av den.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 januari 2005, dnr 102-616-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Andrew Netzell (kd) deltog inte i beslutet.

§9 Konsekvenser av stadens nya resursfördelningssystem Skrivelse från Mats G Nilsson m fl (m)

BESLUT
Skrivelsen från Mats G Nilsson m fl (m) om konsekvenser med anledning av nya resursfördelningssystem anses besvarad.

ÄRENDET
Det nya resursfördelningssystemet innebär förändrade ekonomiska förutsätt-ningar för i första hand förskolan och skolan samt för gatu- och parkskötsel. För äldreomsorgen - som utgör upp emot hälften av nämndens totala budget - medför det nya resursfördelningssystemet endast marginella effekter.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 januari 2005, dnr 199-712-04.

 

§10 Ungdomars rök och alkoholvanor Skrivelse från Didar Samaletdin m fl (fp)

BESLUT

Skrivelsen från Didar Samaletdin m fl (fp) anses besvarad.

ÄRENDET
Folkpartiet i stadsdelsnämnden har i en skrivelse av den 25 november 2004 ställt frågor med anledning resultatet från den senaste drogvaneundersökningen

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 januari 2005, dnr 400-631-04.

§11 Ungdomars drogvanor Skrivelse från Birgitta Borg (kd)

BESLUT
Skrivelsen från Birgitta Borg (kd) anses besvarad.

ÄRENDET
Frågan om att anordna ett seminarium som föreslås i skrivelsen kommer att tas upp i de möten och samtal som kommer att föras i samband med revideringen av den lokala drogpolitiska handlingsplanen.

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 januari 2005, dnr 400-632-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Andrew Netzell (kd) och vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från kristdemokraterna och moderaterna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Andrew Netzell (kd) och vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Det är naturligtvis positivt att förvaltningen har för avsikt att diskutera frågan om ett seminarium, men detta är emellertid inte detsamma som att undersöka möjligheterna för att anordna ett seminarium. Kristdemokraterna anser därför att förvaltningen inte besvarat skrivelsen på ett tillfredsställande sätt och anser att förvaltningen snarast bör återkomma med en redogörelse för möjligheterna.

§12 Kompetensfonden Skrivelse från Birgitta Borg (kd)

BESLUT
Skrivelsen från Birgitta Borg (kd) anses besvarad.

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen har i en rad olika sammanhang påpekat det kortsiktiga i att endast medarbetare som är anställda direkt av staden får delta i kompetensfondens utbildningssatsningar.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 januari 2005, dnr 099-633-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag och lämnade ett gemensamt uttalande.

Andrew Netzell (kd), vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Didar Samaletdin m.fl. (fp) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från kristdemokraterna, moderaterna och folkpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Andrew Netzell (kd), vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Didar Samaletdin m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Att kompetensfondens medel inte kommer privata entreprenörer tillgodo är helt oacceptabelt; inte enbart för att snedvrider konkurrensen mellan privata och offentliga leverantörer, utan också för att det riskerar att på sikt försämra kvaliteten i omhändertagandet. I förvaltningens svar på Kristdemokraternas skrivelse av den 2005-01-14 framgår att förvaltningen - i olika sammanhang - påpekat orimligheten i att kompetensfondens medel endast skall tilldelas offentliga utförare, men inte haft så stor framgång. I vilka sammanhang detta skett och när framgår inte; det framgår inte ens om förvaltningen har tagit upp frågan efter skrivelsen lades fram. Kristdemokraterna anser att förvaltningens svar på skrivelsen är otillfredsställande och önskar att förvaltningen på nytt tar upp frågan om användningen av kompetensfondens medel och redovisar när och i vilka instanser detta har gjorts.

UTTALANDE
Ordförande Birgitta Waller (mp), Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) lämnade följande gemensamma uttalande:

Med anledning av skrivelse från Birgitta Borg (kd) rörande kompetensfonden vill vi förtydliga det faktum att en kommun ej kan gynna enskilda företag genom ekonomiska bidrag.

§13 Ombyggnad av Stadshagsskolan

BESLUT
Förvaltningen får i uppdrag att hos SISAB beställa ombyggnad av toaletter i Stadshagsskolan till ett takpris om 1,25 mnkr.

ÄRENDET
En ombyggnad av toaletter i en skola bör genomföras under sommarlovet. Förvaltningen föreslår i detta ärende att nämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att beställa en sådan ombyggnation.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 17 januari 2005, dnr 403-027-05.

§14 Restaurang Mio & Co Remiss från Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT
Stadsdelsnämnden beslutar att restaurangen Mio & Co bör få tillstånd för servering av alkohol till allmänheten 11.00 – 01.00 och uteservering 11.00 - 22.00 alla dagar.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Restaurang Mio & Co föreslås få tillstånd för servering av alkohol till allmänheten 11.00 – 01.00 och uteservering 11.00 - 22.00 alla dagar.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 januari 2005, dnr 309-708-04.

§15 Restaurang Mackmyra svensk whisky Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT
Stadsdelsnämnden beslutar att Mackmyra svensk whisky AB bör få tillstånd av servering av alkohol till slutna sällskap 10.00 –23.00 alla dagar.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Mackmyra svensk whisky AB föreslås få tillstånd av servering av alkohol till slutna sällskap 10.00 –23.00.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 januari 2005, dnr 309-012-05.

§16 Anmälningsärenden

Revisionsrapport: Handläggning av insatser till personer med funktionshinder inom Stockholms stad dnr 104-690-04

Enkätundersökning gjord på tre äldreboenden – Hur vikig är måltidsmiljön, maten och måltidsordningen? Dnr 504-011-05

Lokal samverkansöverenskommelse avseende hälso- och sjukvård för boende inom omsorgens gruppbostäder och daglig verksamhet enligt LSS mellan Landstingets kvartersakut/husläkarmottagning och Kungsholmens – Norrmalms stadsdelsnämnder dnr 506-022-05

Anmälan av tjänstemannabeslut - inköp över 50 000 kr

Anmälan av pensionärsrådets protokoll

Anmälan av handikapprådets protokoll

Ekonomisk rapport dnr 103-023-05

Anmälan av tjänstemannabeslut – enligt delegationsbestämmelserna inom Gemensam service/Lokal

Anmälan av balanslista

Anmälan av inkomna skrivelser

§17 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Stadsdelsnämndens ordförande och vice ordförande deltar i den mässa om missbruksvård som socialtjänstnämnden anordnar den 25 februari 2005.

§18 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektören informerade om att Lindhagen är arbetsnamnet för det nya bostadsområdet i nordvästra Kungsholmen.

Thomas Levin informerade om utställning i Tekniska nämndhuset med tävlingsförslag om framtida park i Kristineberg. Öppet möte anordnas den 1 februari.

Elisabet Andersson informerade om arbetet med nytt avtal för personliga ombud.

Kerstin Ohlsson informerade om:

 • Möte den 9 februari för bl.a. nämndens gruppledare och företrädare för länsstyrelsen om tillsyn av särskilda boendeformer.
 • Den 1 februari träder nya avtal i kraft om drift av två äldreboenden; Alströmerhemmet som fortsätter att drivas av Attendo Care AB samt S:t Eriks äldreboende där Medihem AB tar över driften.

Birgitta Dahlin rapporterade:

 • Barnomsorgsgarantin uppfylls; alla som har sökt erbjuds plats.
 • Förskolorna och föräldraråden inbjuder till seminarieserie för föräldrar.