Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-02-17

Sammanträde 2005-02-17

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Allmänna ärenden

2 Verksamhetsberättelse 2004

Dnr: 102-013-05

Under 2004 öppnades 11 nya förskoleavdelningar i kommunal och enskilt driven regi i stadsdelsområdet. En plan för minskning av äldreboendeplatser fastställdes för att motsvara behoven.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

3 Underlag till planering för 2006 med beräkningar för 2007 och 2008

Dnr: 102-068-05

Den markanta minskningen av de äldre och ökningen av barnen gör att minskad äldreomsorg och utbyggnad av förskolan kommer att vara stadsdelsnämndens huvudfrågor under de närmaste åren.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015
Ärendedokument
Ladda hem (91 kb)

4 Ny fyraavdelnings förskola i del av Essinge äldreboende - inriktningsärende

Dnr: 504-067-05

Ärendet innehåller planering för förskola i del av Essinge äldreboende för att tillgodose behovet av förskoleplatser på Stora Essingen.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056
Ärendedokument
Ladda hem (48 kb)

5 Rapport om det drogförebyggande arbetet

Dnr: 400-073-05

Stockholms stad har av länsstyrelsen beviljats medel för att anställa drogförebyggande samordnare. En rapport om det arbete som utfördes under 2004 skall lämnas till länsstyrelsen.

Handläggare: Verksamhetschef Birgitta Dahlin, 508 08 016

Remisser

6 Tillfälligt bygglov Stora Essingen 1:87 Synpunkter till länsstyrelsen

Dnr: 324-521-03

Stadsdelsnämnden har sökt tillfälligt bygglov för förskola på Stora Essingen. Bygglovet har överklagats till länsstyrelsen. Ärendet innehåller synpunkter med anledning av överklagandena. Ärendet finns inte tillgängligt digitalt.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

7 Handläggning av insatser till personer med funktionshinder inom Stockholms stad Yttrande över revisionsrapport

Dnr: 104-690-04

Revisionsrapporten visar att nämndens handläggning av insatser till personer med funktionshinder i hög grad uppfyller kraven för myndighetsutövning.

Handläggare: Gunilla Carlsson, 508 08 032

8 Nytt Stadsbibliotek Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 304-555-04

Som ett alternativ till en stor och kostsam ombyggnad av stadsbibliotekets huvudbyggnad skulle ca 100 mnkr kunna avsättas för en mindre ombyggnad. Resterande medel skulle kunna satsas på befintliga och nya stadsdelsbibliotek och dessutom räcka till en rejäl satsning på skolbiblioteksverksamhet i alla stadens grundskolor.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

9 Förslag till reviderade riktlinjer för föräldrars ersättning till staden för placerade barn Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 503-678-04

Nya riktlinjer för föräldrars ersättning till staden för placerade barn är välkomna. Förslaget är tydligt och bra och kommer vara till stöd i handläggningen. Det saknas dock ett avsnitt gällande ersättningsregler när förälder och barn är placerade tillsammans.Handläggare: Verksamhetschef Elisabet Andersson, 508 08 022

10 Översyn av socialtjänstnämnden Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 502-703-04

Rapporten består mestadels av beskrivningar och överväganden och innehåller få konkreta förslag. Några exempel ges på hur intäktsfinansiering bör tillämpas mer konsekvent och ett projekt föreslås.

Handläggare: Verksamhetschef Elisabet Andersson, 508 08 022

11 Om områdesnämnder m m Motion av Jan Björklund, Lotta Edholm och Abit Dundar (fp)

Dnr: 004-547-04

Ärendet innehåller översiktliga kommentarer till de förslag som lämnas i motionen.

Handläggare: Göran Månsson, 508 08 011

12 Upplysningsinsatser om kommunismens offer resp upplysningskampanj om kommunismens brott Motioner från (kd) och (fp)

Dnr: 099-597-04, 099-636-04

Demokrati är ingen självklarhet utan något som man måste kämpa för och värna om. I Sverige med en lång demokratisk tradition kan vi behöva påminnas om detta. I många delar av världen lever människor fortfarande under odemokratiska diktatoriska regimer.

Handläggare: Göran Månsson, 508 08 011

13 Restaurang Plommonträdet Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-052-05

Ärendet gäller serveringstillstånd för slutna sällskap.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Allmänt ärende

14 Förlängning av avtal om verksamhetsdrift av servicehuset Pilträdet

Dnr: 125-269-01

Avtalet med Respecta AB föreslås bli förlängt t.o.m. november 2006.

Handläggare: Birgitta Melder Ståhl, 508 08 014
Ärendedokument
Ladda hem (37 kb)

Svar på skrivelser

15 "En Martin Timell till pensionärerna" Svar på skrivelse från Birgitta Borg (kd)

Dnr: 504-435-04

Förvaltningen instämmer i att det skulle vara bra att kunna hjälpa äldre med praktiska göromål och kommer därför fortsätta att undersöka om det går att hitta en lösning utan extra kostnad. I övrigt kommer förvaltningen att följa stadens projekt i Enskede-Årsta samt SLK:s utredning i frågan.

Handläggare: Gunilla Carlsson, 508 08 023

16 Mötesplats för pappor och deras barn Skrivelse från Birgitta Waller (mp)

Dnr: 402-701-04

Öppna förskolans gästbok för de allmänna öppettiderna visar att drygt 60 procent av de föräldrar som besöker verksamheten är män. Något behov att anordna särskilda tider för pappor och deras barn bedöms därför inte finnas.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Anmälningsärenden

17 Anmälan av avtal om personligt ombud tecknat januari 2003

18 Anmälan av pensionärsrådets protokoll

19 Anmälan av handikapprådets protokoll

21 Anmälan av inkomna skrivelser

22 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

23 Information från stadsdelsförvaltningen

§21 Justering

Anmäldes att protokoll från 27 januari 2005 justerats den 2 februari 2005. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 22 februari

2005. Vice ordförande Mats G Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§22 Verksamhetsberättelse 2004

BESLUT

 1. Bokslutet fastställs och verksamhetsberättelsen med bokslutskommentarer godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.
 2. Stadsdelsnämnden fastställer enligt förvaltningens förslag vilka resultatenheter som ska föra över- respektive underskott till 2005.
 3. Stadsdelsnämnden begär att få göra en avvikelse från stadens regler för resultatenheter och överföra hela överskottet vid Västerbroplans dagliga verksamhet från 2004 till 2005.
 4. Stadsdelsnämnden begär att återstående av kompetensfonden beviljade medel, 0,2 mnkr, för utvecklingsprojektet Framtida ledare ombudgeteras till 2005.
 5. Stadsdelsnämnden begär att återstående av kompetensfonden beviljade medel, 1,1 mnkr, för Familjevåldsprojektet ombudgeteras till 2005.
 6. Stadsdelsnämnden begär att beviljade stimulansbidrag, 0,5 mnkr, för projektering av ombyggnad av Kronobergs gruppbostad ombudgeteras till 2005.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Under 2004 öppnades 11 nya förskoleavdelningar i kommunal och enskilt driven regi i stadsdelsområdet. En plan för minskning av äldreboendeplatser har fastställts för att motsvara behoven.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet tjänsteutlåtande av den 4 februari 2005, dnr 102-013-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) yrkade bifall till ett förslag från folkpartiet.

Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till punkt 2 i folkpartiets förslag och lämnade för övrigt ärendet utan eget ställningstagande.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt tilläggsförslag. Mats G Nilsson m.fl. (m) lämnade för övrigt ärendet utan eget ställningstagande.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden tog först upp förvaltningens förslag och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förslaget. Därefter tog ordföranden upp folkpartiets förslag till beslut och fann att nämnden hade beslutat att avslå förslaget. Slutligen tog ordföranden upp det gemensamma tilläggsförslaget från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna och fann att nämnden hade beslutat att avslå förslaget.

RESERVATIONER
Didar Samaletdin m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till folkpartiets förslag:

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut.
 2. Stadsdelsnämnden anför i övrigt

För Stockholmarna och för medborgarna i Kungsholmen-Essingeöarnas stadsdel har 2004 inneburit ytterligare ett år av försämringar och minskad framtidstro. Trots att tillväxten ökar i landet så ökar arbetslösheten i Stockholm. I den socialdemokratiskt ledda majoritetens budget sker den i särklass största satsningen 2005 på ökade socialbidrag. Bristen på skattebetalare gör att viktiga verksamheter som skola och äldreomsorg utsätts för allt hårdare besparingar.

Omfattande felprioriteringar
Trots skattehöjningen på 50 öre har medborgarna märkt små förändringar i stadsdelens service. Barngrupperna i förskolan förblir stora, biståndsbedömningen till äldreomsorgen blir hårdare. En stor del av förklaringen ligger i den totala brist på prioriteringar som präglat majoritetens politik under 2004, där den kommunala administrationen tillåtits växa på kärnverksamheternas bekostnad.

Socialbidragsberoendet ökar
Socialbidragskostnaderna fortsatte öka kraftigt under 2004. Detta är inte bara ett växande ekonomiskt problem för stadsdelen, utan framför allt ett hårt slag mot alla de människor som inte får arbete och möjlighet att försörja sig själv. Behovet av att ställa ökade krav för att få människor att gå från bidrag till arbete är påtagligt, och därför bör Skärholmsmodellen snarast börja tillämpas i stadsdelen.

Stora besparingar på stadens äldre
De besparingar som det senaste året drabbat äldreomsorgen innebär ett mycket hårt slag mot många äldre stockholmare. En alltmer restriktiv biståndsbedömning i kombination med mindre personal och färre platser på boenden innebär en kraftig försämring av kvaliteten och valfriheten. Att allt fler äldre hamnar i stadsdelsarrest är fullständigt oacceptabelt.

Ökad otrygghet, klotter och skräp
Majoritetens låga prioritering av människors yttre miljö i stadsdelen får allt mer synliga följder. Bristen på klottersanering gör att klottret hela tiden ökar och bidrar till förslumning och otrygghet. Bristande sophantering och städning av parker, gator och torg minskar trivseln och ökar de sanitära problemen. Om vår stadsdel ska bli snygg och trygg krävs helt andra prioriteringar.

Fortsatt stora grupper i förskolan
Trots vallöftet om minskade barngrupper har mycket lite hänt när det gäller barngruppernas storlek i förskolan. En del av förklaringen ligger i det faktum att delar av fullmäktiges anslag till förskolan använts till helt andra ändamål i stadsdelens budget. Att pengar som borde gå till förskolan på detta sätt använts till byråkrati är fullständigt oacceptabelt.

2004 höjdes kommunalskatten med 50 öre för alla stockholmare. Detta tillskott har redan ätits upp och staden har nu börjat låna pengar igen. Tillsammans med de mycket stora höjningarna av taxeringsvärden på bostäder samt skatteutjämningen på Kungsholmen och Essingeöarna har skattehöjningen lett till att många invånare på våra öar fått en försämrad ekonomi och en tuffare vardag.

2004 års bokslut och verksamhetsberättelse visar tydligt på behovet av en ny politisk ledning i stadsdelen.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå det gemensamma tilläggsförslaget från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna enligt följande:

Kungsholmens stadsdelnämnd beslutar att tillskriva Stockholms stadshus om behovet av en kriskommission för att stoppa det accelererande underskottet i stadens ekonomi.

Kungsholmens stadsdelsnämnd ansluter nu till raden av stadsdelsnämnder med bekymmersam ekonomi. De underskott som finns runt om i Stockholms stads övriga nämnder är att vänta alternativt mycket drastiska nedskärningar. Detta är klara och tydliga effekter av den socialdemokratiska ledningen i staden.

Vi måste kunna garantera hög kvalitet i de kommunala kärnverksamheterna som skola och omsorg. Socialdemokraterna och de övriga partiernas ekonomiska vårdslöshet riskerar därför att få långtgående konsekvenser för de boende på Kungsholmen. Moderaterna har tidigare tvingats reda upp de ekonomiska underskott socialdemokraterna lämnat efter sig i Stockholms stad. För att det inte skall bli fallet igen kräver vi att en kriskommission tillsätts i Stockholms stad. Såväl politik som beslut måste baseras på ansvarstagande. Prioriterade insatser måste riktas mot skola, barn- och äldreomsorgen. En kriskommission kan hjälpa och stödja majoriteten att göra dessa prioriteringar och därmed förhindra det alltmer accelererande underskottet i budgeten.

Viktigt att notera är också att medarbetarna i enskilda verksamheterna är oerhört kompetenta och ambitiösa med en stor vilja och förmåga att åstadkomma bra resultat i verksamheterna till gagn för medborgarna.

§23 Underlag till planering för 2006

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till underlag till planering för 2006 med beräkningar för 2007 och 2008.
 2. Stadsdelsnämnden hemställer att kommunstyrelsen utarbetar en modell för kompletterande ersättning för nyproducerade förskolor i nybyggda bostadsområden, eftersom det tar tid innan dessa förskolor fylls med barn.
 3. Stadsdelsnämnden hemställer att kommunstyrelsen utreder hur den kommunövergripande förskolan för döva och hörselskadade barn ska drivas och finansieras fr.o.m. 2007 då landstinget, som idag står för ungefär halva kostnaden, planerar att utföra habiliteringsverksamheten i egen regi.
 4. Stadsdelsnämnden hemställer om att ansvaret för enskilt drivna förskolor överförs till stadsdelsnämnderna, eftersom stadsdelsnämnderna i praktiken arbetar både med information om och utbyggnad av enskilda förskolor samt har ansvar för barnomsorgsgarantin, för vilken samtlig förskoleverksamhet är viktig.
 5. Stadsdelsnämnden påminner kommunstyrelsen om stadsdelsnämndens hemställan 2004-12-21 om särskilda medel för Baltzar anhörig- och frivilligcenter i likhet med motsvarande anslag för Mariahissen, Tellus och Vasaträffen.
 6. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att lokalkostnaderna 140 tkr per år för det nya stadsdelsbiblioteket på Bolinders plan 1 överförs till stadens övriga biblioteksverksamhet under kulturnämnden.
 7. Stadsdelsnämnden begär att kommunstyrelsen ser över riktlinjerna för
  socialtjänstansvaret för alla de personer utan fast adress som häktas och tas in på Kronobergshäktet och därmed automatiskt blir sociala ärenden hos Kungsholmens stadsdelsnämnd.

ÄRENDET
Förskoleutbyggnaden kommer även under den kommande treårsperioden att vara en av nämndens och förvaltningens viktigaste frågor. Den äldre befolkningen minskar markant och antalet äldreboendeplatser anpassas därefter.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 februari 2005, dnr 102-068-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) yrkade bifall till ett förslag från folkpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Didar Samaltedin m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till folkpartiets förslag:

Underlaget för budget 2006-2008 baserar sig på komunfullmäktiges budget för 2005 med inriktning för åren 2006 och 2007. Folkpartiet har inte samma prioriteringar för Stockholms stads och stadsdelen Kungsholmen Essingeöarnas verksamhet. Vårt budgetförslag i kommunfullmäktige prioriterar de kommunala kärnverksamheterna skola, förskola och omsorg om äldre och funktionshindrade framför mer byråkrati. Vi ger också större förutsättningar för den enskilda människans valfrihet.

Som underlag för arbetet med budget 2006-2008 hänvisar vi därför till de utgångspunkter som finns i folkpartiets förslag gällande 2005 års budget.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden ställer sig bakom folkpartiets budgetförslag för Stockholms stad
som underlag för budget år 2006 och inriktning för år 2007 och 2008.

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att förvaltningens förslag i övrigt lämnas vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande från nämnden.

UTTALANDE
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) lämnade följande uttalande:

Moderaterna deltar ej i förslaget till beslut med hänvisning till att vi hade ett helt annat förslag till budget.

Den kollektivisering som s-v-mp-majoriteten återinför i Stockholm är ett direkt hot mot fortsatt utveckling och frihet där konkurrens och privata initiativ kvävs redan i sin linda. Detta är en politik som kommer att kosta den enskilde individen såväl höjda skatter som mindre valfrihet.

Vi moderater ville i underlaget till budget för 2006-2009 se ett förslag med avvecklande av stadsdelsnämnderna. Detta skulle ha medfört att många av de stora uppgifter som idag ligger under stadsdelsnämnderna - förskola, skola, handikapp- och äldreomsorg - integrerades i ett pengsystem. Beslut kring barnens förskola, skola och fritid samt äldre och funktionshindrades behov av hjälp flyttas därmed från stadsdelsnämnderna till den enskilde individen.

Vi föreslog även att andra uppgifter skulle överföras till centrala nämnder som t ex ansvaret för snöröjningen samt andra delar av gatu- och parkunderhållet.

Lokala biblioteks- och kulturverksamheten skulle överföras till kulturnämnden.

De uppgifter som stadsdelsnämnderna har i form av individärenden och som handhas av de sociala delegationerna skall finnas kvar på lokal nivå enligt tidigare organisation med lokala distriktsnämnder.

Vi vidhåller att reformen är nödvändig och dess syfte är att minska byråkratin. Genom att integrera nämnder och flytta makten från stadsdelsnämnden till de enskilda hushållen kan väsentliga resurser sparas. Dessa kan i stället användas för att öka kvaliteten i verksamheten och skapar utrymme för fortsatta skattesänkningar. Sammanslagning och minskning av antalet nämnder minskar också behovet av borgarråd och politiska tjänstemän.

Stadsdelsnämnden skall prioritera resurser till verksamheterna inom äldreomsorg, skola och handikapp. Sänkta kostnader inom nämnden kan t ex uppnås genom ett konsekvent genomförande av upphandlingar i konkurrens, upphörande av kommunala AMS-jobb samt lägre socialbidragskostnader genom ett målmedvetet arbete med minskat bidragsberoende.

§24 Ny fyraavdelnings förskola i del av Essinge äldreboende - inriktningsärende

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden hemställer att kommunstyrelsen godkänner planeringen enligt tjänsteutlåtandet att en fyra avdelnings förskola byggs i låghusdelen av Essinge äldreboende.
 2. Stadsdelsnämnden hemställer om stimulansbidrag med 0,6 mkr avseende beställarstöd 0,1 mkr och projektering 0,5 mkr.

ÄRENDET
Ärendet innehåller planering för förskola i del av Essinge äldreboende för att tillgodose behovet av förskoleplatser på Stora Essingen.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 februari 2005, dnr 504-067-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag enligt följande:

Kungsholmens stadsdelsnämnd återremitterar ärendet med hänvisning till följande;

Stadsdelsnämnden beslutade enhälligt den 21 oktober 2004 om en successiv och varsam avveckling av 99 platser inom äldreomsorgen. Vi gjorde detta med bakgrund av de prognoser som finns inför framtidens behov men också med stadens allt mer pressade ekonomi under rådande styre.

Någon exakt tidplan presenterades inte och det har upprepats att utrymning sker först när behoven ej längre kvarstår. Sedan detta beslut har en aktivitet tilltagit som inte känns vare sig successiv eller varsam. Antingen har något radikalt skett de senaste fyra månaderna eller så är det andra överväganden som spelar in.

Moderaternas, folkpartiets och kristdemokraternas stöd för minskning av äldreomsorgsplatserna är villkorat till faktisk minskning av behovet. Det är inte ett stöd för majoritetens eventuella vilja att flytta de människor som kanske har sämre röststyrka än andra grupper. Vi vill se ett beslutsunderlag ur de boendes perspektiv, inte planerarnas.

§25 Rapport om det drogförebyggande arbetet

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten
 2. Stadsdelsnämnden vidarebefordrar rapporten till socialtjänstförvaltningen för att utgöra underlag för bidrag till länsstyrelsen.

ÄRENDET
Stockholms stad har av länsstyrelsen beviljats medel för att anställa drogförebyggande samordnare. En rapport om arbetet under 2004 skall lämnas till länsstyrelsen.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 februari 2005, dnr 400-073-05.

§26 Förlängning av avtal om verksamhetsdrift av servicehuset Pilträdet

BESLUT

 1. Avtalet förlängs till och med den 30 november 2006.
 2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna förlängning med företaget Respecta Omsorg AB.

ÄRENDET
Förlängning av avtal om verksamhetsdrift av servicehuset Pilträdet

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 februari 2005, dnr 125-269-01.

§27 Tillfälligt bygglov Stora Essingen 1:87 Synpunkter till länsstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på länsstyrelsens förfrågan om synpunkter på överklagandet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Stadsdelsnämnden har sökt tillfälligt bygglov för förskola på Stora Essingen. Bygglovet har överklagats till länsstyrelsen. Ärendet innehåller synpunkter med anledning av överklagandena.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 februari 2005, dnr 324-521-03.

§28 Handläggning av insatser till personer med funktionshinder inom Stockholms stad Yttrande över revisionsrapport

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över revisionsrapporten.

ÄRENDET
Revisionsrapporten visar att nämndens handläggning av insatser till personer med funktionshinder i hög grad uppfyller kraven för myndighetsutövning.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 januari 2005, dnr 104-690-04.

 

§29 Nytt Stadsbibliotek Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

ÄRENDET
Som ett alternativ till en stor och kostsam ombyggnad av stadsbibliotekets huvudbyggnad skulle ca 100 mnkr kunna avsättas för en mindre ombyggnad. Resterande medel skulle kunna satsas på befintliga och nya stadsdelsbibliotek och dessutom räcka till en rejäl satsning på skolbiblioteksverksamhet i alla stadens grundskolor.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 februari 2005, dnr 304-555-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Jari Visshed m.fl. (s), Mats G Nilsson m.fl. (m), Reijo Kittilä (v) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag enligt följande:

Stadsdelsnämnden överlämnar följande som svar på remissen:

Det av Gunnar Asplund ritade huvudbiblioteket vid Sveavägen/Odengatan har under sina 76 år tjänat många generationer av stockholmare. Byggnaden är av stort kulturhistoriskt värde och skall även i framtiden fungera som stomme i stadens biblioteksväsen. Det är dock helt nödvändigt att genomföra en avsevärd till- och ombyggnation, för att tillgodose låntagarnas såväl som personalens behov av nya och ändamålsenliga lokaler. De gamla lokalerna fyller inte de krav ett modernt bibliotek ställer och är dessutom för trånga. Att flytta stadsbibliotekets hjärta till en annan plats ser vi som helt uteslutet. Odengatan/Sveavägen är den enda tänkbara platsen för Stockholms bibliotekscentrum, av historiska skäl såväl som geografiska. Området runt Odenplan kommer i framtiden att bli ett kommunikationscentrum dit stockholmarna lätt kan ta sig med tunnelbana, buss och pendeltåg. Planerna på en om- och tillbyggnad har pågått länge och nu är tiden inne att utlysa en arkitekttävling, som på ett förutsättningslöst sätt får ta sig an uppgiften att hitta konkreta och realistiska förslag till om- och tillbyggnader i den befintliga byggnadens närhet, längs med Odengatan upp mot Odenplan, längs med Sveavägen söder ut eller upp mot Observatorielunden. De förstudier som gjorts har redan öppnat för många intressanta lösningar. Även stadsdelarnas bibliotek är i stort behov av om- och tillbyggnader. Vi ser med tillfredställelse att biblioteket vid Fridhemsplan äntligen blir upprustat. Planerna på ett nytt bibliotek i den nya stadsdelen Lindhagen måste intensifieras.

§30 Förslag till reviderade riktlinjer för föräldrars ersättning till staden för placerade barn Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtande som svar på remissen.

ÄRENDET
Nya riktlinjer för föräldrars ersättning till staden för placerade barn är välkomna. Förslaget är tydligt och bra och kommer vara till stöd i handläggningen. Det saknas dock ett avsnitt gällande ersättningsregler när förälder och barn är placerade tillsammans.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 februari 2005, dnr 503-678-04.

§31 Översyn av socialtjänstnämnden Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

ÄRENDET
Rapporten består mestadels av beskrivningar och överväganden och innehåller få konkreta förslag. Några exempel ges på hur intäktsfinansiering bör tillämpas mer konsekvent och ett projekt föreslås.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 februari 2005, dnr 502-703-04.

JÄV
Jari Visshed (s) deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Birgitta Borg (kd), Mats G Nilsson m.fl. (m) och Didar Samaletdin m.fl. (fp) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från kristdemokraterna, moderaterna och folkpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION

Birgitta Borg (kd), Mats G Nilsson m.fl. (m) och Didar Samaletdin m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag enligt följande:

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker förvaltningens förslag till beslut.

2. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande.

De övergripande målen för socialtjänstnämnden för 2004 till 2006 är att förebygga och motverka hemlöshet, att verka för minskat drogmissbruk samt att uppmärksamma kvinnornas och barnens situation. Efter 2004 års utgång står det klart att den politiska majoriteten är långt från måluppfyllelse. En översyn förefaller mot denna bakgrund motiverad.

Antalet hemlösa i Stockholm tycks ha ökat och hoten mot tak-över-huvudet garantin, med en fältförlagd biståndsbedömning, riskerar att utestänga hjälpbehövande med lågt förtroende för socialtjänsten från en organiserad stödverksamhet. Ett fördjupat arbete mot hemlöshet bör innefatta modeller för att hitta vägar att gå vidare från härbärgesboende och motivera till vård, behandling och mer självständiga boendeformer. Rapportens beskrivning av tak-över-huvudet garantin, som ett "systemfel" missar den bärande idén att garantera tak över huvudet utan föregående biståndsbedömning.

§32 Om områdesnämnder m m Motion av Jan Björklund, Lotta Edholm och Abit Dundar (fp)

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

ÄRENDET
Ärendet innehåller översiktliga kommentarer till de förslag som lämnas i motionen.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 februari 2005, dnr 004-547-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett förslag från moderaterna.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) yrkade bifall till ett förslag från folkpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATIONER
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag enligt följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att motionen anses besvarad med följande:

Vi delar Jan Björklunds och folkpartiets syn på stadsdelsnämnderna i stort. Uppdelningen av Stockholm i stadsdelsnämnder är konstlad och felaktig. Den mellannivå med extra byråkrater och extra politiker som stadsdelsnämndsorganisationen innebär ger inte ökad demokrati eller ökat inflytande för medborgarna. Uppskattningsvis fyra procent eller cirka 700 miljoner kronor per år av stadsdelsnämndernas kostnader är i dag administration. Stadsdelsnämnderna utgör en onödig byråkratisk mellannivå och skall därför avskaffas.

Med en modell där resurserna förs direkt till verksamheterna enligt medborgarnas val utan att passera en byråkratisk nämndsorganisation kan valfriheten ökas, den ekonomiska rundgången minskas och det medborgerliga inflytandet stärkas. Den ekonomiska ersättningen från staden ska därför gå direkt till utföraren efter invånarens val, inte via stadsdelsnämnder eller annan onödig byråkrati.

Genom att integrera nämnder och flytta makten från stadsdelsnämnden till de enskilda hushållen kan väsentliga resurser sparas. Dessa kan i stället användas för att höja kvaliteten i verksamheterna samt skapa utrymme för skattesänkningar. Erfarenheterna från sammanslagningen av stadsdelnämnder som genomfördes när Stockholm gick från 24 till 18 stadsdelsnämnder visar på en stor besparingspotential.

Genom att administrationen av förskolan, skolan, äldreomsorgen samt omsorgen om de funktionshindrade lyfts från stadsdelsnämnderna tillses också att verksamheten ges lika villkor oavsett form och oavsett var i staden man bor.

Ansvaret för hantering av individärenden kan i en stad av Stockholms storlek inte samlas centralt. Sociala distriktsnämnder skall därför ansvara för individ- och familjeomsorg samt försörjningsstöd.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag enligt följande:

1. Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att bifalla motionen

2. Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att därutöver anföra följande

En av politikens viktigaste uppgifter handlar om att ge varje enskild medborgare möjlighet att fatta avgörande beslut för sitt liv och sin framtid. En annan central uppgift handlar om att garantera alla medborgare samma grundläggande service, oavsett var i staden man råkar vara bosatt.

Stockholms stadsdelsnämnder utgör i dag på flera sätt ett hinder mot dessa grundläggande uppgifter. Inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade upplever många stockholmare en stadsdelsarrest, som begränsar valfriheten inom kommunala tjänster till den egna stadsdelen. Inom skola och förskola, liksom i andra omsorgsformer, finns stora olikheter mellan stadsdelarnas fördelning av resurser. Resultatet blir mycket stora olikheter över staden för exempelvis barngruppernas storlek i förskolan och biståndsbedömningen i hemtjänsten.

Motionens förslag om att flytta makten över utbildning och omsorg från stadsdelsnämnderna till varje enskild medborgare genom pengsystem, skulle innebära tydliga förbättringar av valfriheten och jämlikheten för stockholmarna.

De nya lokala nämnder som förespråkas i motionen skulle också motsvara allmänhetens förväntningar på ett bättre sätt än dagens stadsdelsnämnder. Den kartläggning som nyligen genomförts av Stockholms stad – Stadsdelsnämndernas verktyg för demokrati – visar tydligt att den huvudsakliga dialogen mellan medborgare och politiker handlar om fysisk verksamhet och lokala stadsmiljöfrågor. Snöröjning, sandning, parkskötsel och 30-zoner är vanliga frågor på öppna nämndmöten, enligt rapporten. Av de stadsdelsnämnder som har medborgarförslag, uppger de flesta att förslagens innehåll i huvudsak handlar om den yttre miljön.

Många av de krav som förs fram av medborgarna ägs med andra ord inte av stadsdelsnämnden. Med de nya lokala nämnder som föreslås i motionen, skulle medborgarnas intresse för att diskutera fysisk verksamhet och miljöfrågor bättre kunna tillgodoses. Samtidigt bidrar förslaget till att öka valfriheten för den enskilde medborgaren.

UTTALANDE
Birgitta Borg (kd) lämnade följande uttalande:

Det huvudsakliga motivet till stadsdelsnämndernas tillkomst är att få ett samlat tjänstemannaansvar för lokala frågor och lokala politiker som förmår lyssna till medborgarna. En sådan organisation kommer att vara både ekonomiskt effektiv och bidra till demokratisk förankring. De politiska besluten bör fattas så nära varje medborgare som möjligt. Beslut som kan fattas av enskilda, av familjer eller av andra små naturliga gemenskaper ska inte föras upp till någon politisk nivå.

Den politiska och administrativa organisationen bör uppmuntra medborgarna till delaktighet, vara enkel att förstå och vara transparent. Inriktningen att ge stadsdelsnämnderna ett så heltäckande ansvar som möjligt för all kommunal service som direkt berör medborgarna är därför riktig. Ett mer heltäckande ansvar gör det enklare för medborgarna att utkräva ansvar av sina politiker och att vända sig till rätt instans direkt. Att ge stadsdelsnämnderna ansvar för fler verksamhetsområden är troligen också kostnadseffektivt.

I Stockholms stad är stadsdelsnämnderna en lämplig nivå för många sådana beslut och de utgör en praktisk organisation för reellt medborgarinflytande. Den geografiska närheten till ett medborgarkontor och till dem som är ansvariga för verksamheten har stor betydelse. Att utveckla stadsdelsnämndernas ansvar med frågor som berör medborgarna och underlättar för dem att ta kontakt med tjänstemän och politiker är en riktig inriktning.

Olika former av pengsystem är ett sätt att öka valfriheten och ge människor makt över sin egen vardag. Staden bör införa en familjerådgivningspeng, ett system med flyktingpeng och SFI-peng, samt ett pengsystem som gör att äldre kan välja sitt eget boende. Sådana pengsystem skulle öka medborgarens möjlighet att själv välja utförare.

När barn i friskolor söker kontakt med socialtjänsten eller går till idrottsplatsen under skoltid berörs de av stadsdelsnämnders verksamhet. Den äldre som får hemtjänst av en privat utförare kanske deltar i dagverksamhet på servicehuset eller har en anhörig som får stöd av stadsdelsförvaltningen. Utvecklandet av eget val genom olika former av valfrihets-/pengsystem innebär inte att det inte finns behov av stadsdelsnämnder.

För de frågor som behöver avgöras på politisk väg bör det ske så nära medborgarna som möjligt. I Stockholms stad är stadsdelsnämnderna en lämplig nivå för många sådana beslut och de utgör en praktisk organisation för reellt medborgarinflytande.

Stadsdelsnämnderna bör ges större frihet att utforma verksamheten i sitt område. För detta behövs tydliga mål, uppsatta av kommunfullmäktige, men stor frihet att själva välja medel.

Stadsdelsnämnderna bör utvecklas så att de får ett allt mer heltäckande ansvar för både budget, planering och uppföljning inom sina verksamhetsområden. Det är otillfredsställande att centrala nämnder i så stor utsträckning förfogar över medel för verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och andra åtgärder i verksamhet som drivs av stadsdelsnämnderna.

§33 Upplysningsinsatser om kommunismens offer resp upplysningskampanj om kommunismens brott Motioner från (kd) och (fp)

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att avstyrka bägge motionerna och därutöver framföra följande.

Motionärerna föreslår "temautbildningar om kommunismens historia samt dess offer" respektive "en informationskampanj riktad till alla skolor i Stockholm om kommunismens illdåd".

Demokrati är ingen självklarhet utan något som man måste kämpa för och värna om. I många delar av världen har människor levt och lever fortfarande under odemokratiska och diktatoriska regimer. Dessa regimer har och har haft olika ideologiska och religiösa täckmantlar som använts för att förtrycka den egna befolkningen eller delar av den. I många fall har en utländsk stormakt tvingat på befolkningen ett styre som folket inte själva valt. Oavsett om detta händer i politiska ideologiers eller religioners namn är det lika förkastligt.

Skolan i Stockholm har styrdokument såsom skollagen, läroplanen, stadens skolplan samt kursplaner för historia och samhällskunskap som alla är mycket tydliga i att man i undervisningen ska förmedla demokratiska värden och spegla och analysera vår gemensamma historia. Enligt 1994 års läroplan har "skolan en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integration, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med de svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla."

Det finns ingen orsak att ytterligare detaljstyra skolans verksamhet.

ÄRENDET
Demokrati är ingen självklarhet utan något som man måste kämpa för och värna om. I Sverige med en lång demokratisk tradition kan vi behöva påminnas om detta. I många delar av världen lever människor fortfarande under odemokratiska diktatoriska regimer.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 februari 2005, dnr 099-597-04, 099-636-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Reijo Kittilä (v), Jari Visshed m.fl. (s) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet.

RESERVATION
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till det gemensamma förslaget från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna enligt följande:

Kungsholmens stadsdelsnämnd anser att motionerna bör bifallas

Förvaltningens svar är kort, urvattnat och innehållslöst. Demokrati är inget man "visst kan tänka sig" utan det bästa styrelseskick människan kommit på. Kunskapen om kommunismens illdåd har lite att göra med elevråd. Här behövs kunskap och klara tydliga ställningstaganden. Motionerna bör bifallas!

§34 Restaurang Plommonträdet Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att restaurangen Plommonträdet bör få tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap 11.00-01.00 och uteservering 11.00-01.00 alla dagar.

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 februari 2005, dnr 309-052-05.

 

§35 "En Martin Timell till pensionärerna" Svar på skrivelse från Birgitta Borg (kd)

BESLUT

Skrivelsen anses besvarad.

ÄRENDET
Förvaltningen instämmer i att det skulle vara bra att kunna hjälpa äldre med praktiska göromål och kommer därför fortsätta att undersöka om det går att hitta en lösning utan extra kostnad. I övrigt kommer förvaltningen att följa stadens projekt i Enskede-Årsta samt SLK:s utredning i frågan.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 31 januari 2005, dnr 504-435-04.

§36 Mötesplats för pappor och deras barn Skrivelse från Birgitta Waller (mp)

BESLUT

Skrivelsen anses besvarad.

 

ÄRENDET
Öppna förskolans gästbok för de allmänna öppettiderna visar att drygt 60 procent av de föräldrar som besöker verksamheten är män. Något behov att anordna särskilda tider för pappor och deras barn bedöms därför inte finnas.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 februari 2005, dnr 400-630-04.

 

§37 Anmälningsärenden

Anmälan av avtal om personligt ombud tecknat januari 2003, dnr 126-608-02

Anmälan av pensionärsrådets protokoll

Anmälan av handikapprådets protokoll

Anmälan av balanslista

Anmälan av inkomna skrivelser

§38 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Mats G Nilsson (m) informerade om att stadsbyggnadsnämnden den 24 februari behandlar ärendet om Preem-macken på Norr Mälarstrand.

§39 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsarkivet ger i april ut Kungsholmsskivan. Den innehåller bl.a. Rotemansarkivet med samtliga personer som åren 1878-1926 var bosatta på Kungsholmen. Stadsarkivet presenterar Kungsholmsskivan vid stadsdelsnämndens sammanträde den 19 maj.

Förvaltningen har fått i uppdrag att inbjuda näringslivet till arbete om tillgänglighet för personer med funktionshinder. Uppdraget fullgörs genom att företrädare för företagarföreningen bjuds in till handikapprådets möten. Till ett möte bjuds även handikappombudsmannen in.