Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-04-07

Sammanträde 2005-04-07

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Mårten Lagergren, projektledare vid Äldrecentrum, rapporterar om SnacKungsholmen - en nati Läs mer...onell studie om åldrande och vård

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Allmänna ärenden

2 Bidrag för 2005 till lokala föreningar och frivilliga organisationer som riktar sig till äldre och vuxna funktionshindrade på Kungsholmen

Dnr: 504-071-05

I budget för 2005 har 100 tkr avsatts för bidrag till lokala föreningar och frivilliga organisationer som vänder sig till äldre och vuxna funktionshindrade inom Kungsholmens stadsdelsnämndsområde. Ärendet redogör för hur bidragen ska fördelas.

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032
Ärendedokument
Ladda hem (41 kb)

3 Enheternas verksamhetsberättelser

Dnr: 102-013-05

Alla enheter inom verksamhetsområdena äldre och funktionshindrade, barn och ungdom samt individ och familj har sammanställt verksamhetsberättelser för 2004. Verksamhetsberättelserna innehåller en kort redovisning av årets verksamhet, ekonomiskt utfall, kvalitetsuppföljning samt personaluppföljning.

4 Rapport om utvecklingsprojekt kring arbetsorganisation och arbetstid

Dnr: 504-175-05

Förvaltningen har fått i uppdrag att initiera utvecklingsprojekt för att bl.a. förbättra arbetsorganisationen inom äldreomsorgen. Ansökan har gjorts till Kompetensstegen som är en statlig satsning på kompetensutveckling inom äldreomsorg.

Handläggare: Gunilla Carlsson, 508 08 023

5 Rapport om läkemedelsgenomgångar på S:t Eriks äldreboende 2004

Dnr: 506-104-05

Läkemedelsgenomgångar genomfördes under 2004 bland de boende på S:t Eriks äldreboende. Minskningen av läkemedel blev inte så stor beroende på att de boende redan innan låg bra till i sin medicinering.


Handläggare: Kerstin Callingård, 508 08 033

6 Anmälan till stadens kvalitetsutmärkelse

Dnr: 000-154-05

Rålambshovsskolan och Rålambshovsparkens parklek kandiderar till stadens kvalitetsutmärkelse 2005. Båda enheterna utmärks av ett engagerat ledarskap, väl fungerande dialog med brukare, arbetsglädje och medinflytande, genomtänkt kompetensutveckling samt sist men inte minst ett effektivt resursutnyttjande.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

7 Omvandling av Essinge äldreboende till förskola och seniorbostäder

Dnr: 504-175-05

Stadsdelsnämnden har fastställt en äldreboendeplanering som innebär en successiv avveckling av sammanlagt 99 platser på Essinge, Marieberg, Linden och Stadshagsgården fram till år 2007. Förskolesituationen på Stora Essingen är extremt besvärlig. En möjlighet att få fram nya permanenta förskolelokaler är att utnyttja delar av Essinge äldreboende.

Handläggare: Göran Månsson, 508 08 011
Ärendedokument
Ladda hem (49 kb)

Remisser

8 Förslag till detaljplan för kv Glädjen m m i Stadshagen S-Dp 2003-14972-54

Dnr: 302-134-05

Planen innebär att ett bostadshus kan uppföras i ett området som idag är en trädbeklädd bergskant nedanför befintliga industri- och kontorsbyggnader vid Hornsbergs Strand. Det är positivt att man bygger bostäder i detta läge, men en lägre byggnad med öppningar alternativt portiker i fasaden skulle förbättra solljusförhållanden och ge bebyggelsen ett lättare och mindre kompakt intryck. De nya kolonilotterna är också ett mycket positivt tillskott.


Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

9 Aktualitetsprövning av Översiktsplan 99 och Vision 2030

Dnr: 302-025-05

Vision Stockholm 2030, är ett försök att konkretisera översiktsplanens strategier och beskriva hur en tillväxt med 150 000 invånare fram till år 2030 ska kunna se ut. Den föreslås som plattform för en bredare kontinuerlig diskussion om frågor som rör Stockholms utveckling. En konkret framtidsfråga i detta sammanhang är Essingeleden. Möjligheten att gräva ned och överdäcka leden bör utredas.

Handläggare: Samhällsplanerare Christina Lundin, 508 08 066
Ärendedokument
Ladda hem (42 kb)

10 Samarbete och samtal för bättre konfliktlösning

Dnr: 500-007-05

I stadsdelar där det finns behov av ökad kunskap och fler samtal för bättre konfliktlösning är ett lokalt tvärreligiöst samarbete bra medan behovet av råd får anses tillgodosett med alla de råd som redan finns. Stor tilltro får också sättas till de religiösa företrädarnas egna initiativ till samråd och samarbete.

Handläggare: Elisabet Andersson, 508 08 021

11 Policy mot mobbning och annan kränkande behandling

Dnr: 403-082-05, 404-083-05, 404-156-05

Det är positivt om det är möjligt att ta fram en gemensam policy för hela staden. Skolverket har tillsammans Myndigheten för skolutveckling arbetat fram en skrift med allmänna råd och kommentarer som berör frågan och som bör utgöra ett komplement i den fortsatta hanteringen.

Handläggare: Verksamhetsplanerare Björn Doeser, 508 08 019

12 Miljömiljardsansökningar till ansökningstillfälle två

Dnr: 410-084-05

Det finns miljövinster i samtliga projekt. Projektet om ”Internationellt samarbete för fossilfritt Stockholm” syftar till att anordna en internationell konferens. Denna konferens kan anordnas av annan aktör och ej bekostas av miljömiljarden. Projektet med ”Täckning av förorenade sediment i Ulvsundasjön” är lovvärt men bör bekostas av projektet i utbyggnaden av Nordvästra Kungsholmen. Projektet med lånecyklar i innerstaden är mer tveksamt ur miljövinstaspekten.

Handläggare: Samhällsplanerare Christina Lundin, 508 08 066

13 Samverkan mellan stadsdelsbibliotek och skolbibliotek

14 Med modersmålet som grund

Dnr: 403-099-05

Det är bra att en översyn görs av Språkcentrum, men att flytta över den pedagogiska personalen från Språkcentrum till stadsdelarnas skolenheter är inte någon bra lösning.

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

15 Konsumentpolitiskt handlingsprogram för Stockholms stad 2005-2007

Dnr: 004-128-05

Förslaget till konsumentpolitiskt handlingsprogram för Stockholms stad 2005-2007 är i stort sett bra. Däremot ska programmet inte detaljregla hur varje nämnd adminstrativt ska genomföra sin konsumentverksamhet för att uppnå målen.

Handläggare: Maria Wiezell, 508 08 933

16 Restaurang Fleming

Dnr: 309-088-05

Resaturangen bör inte få tillstånd för utökad serveringstid till klockan 05.00. Ärendet är inte tillgängligt på webb-platsen.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

17 Restaurang Oasis By The Sea

Dnr: 309-095-05

Restaurangbåten bör få tillfälligt tillstånd för alkoholservering klockan 11.00-01.00 alla dagar under perioden 1 april - 31 oktober 2005. Ärendet är inte tillgängligt i Insyn.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

18 Restaurang Mäster Anders AB

Dnr: 309-114-05

Restaurang Mäster Anders bör få utökad serveringstid till klockan 02.00 alla dagar. Ärendet är inte tillgängligt på webb-platsen.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

19 Restaurang Casa Mia

Dnr: 309-169-05

Retaurangen bör få tillstånd att servera alkohol till allmänheten enligt ansökan. Ärendet är inte tillgängligt på webb-platsen.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

20 Ideella föreningen Union Latinoamericana

Dnr: 309-139-05

Tillstånd att servera alkohol till slutna sällskap mellan klockan 11.00-01.00 alla dagar tillstyrks. Ärendet är inte tillgängligt på webb-platsen.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

21 Restaurang Smultronet

Dnr: 309-179-05

Restaurangen bör få tillstånd att servera alkohol för slutna sällskap alla dagar kl. 17.00-24.00. Ärendet är inte tillgängligt på webb-platsen.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Svar på skrivelse

22 Hot och våld mot lärare

Dnr: 400-630-04

Hot och våld mot lärare är mycket ovanligt i grundskolorna på Kungsholmen. Stadsdelsförvaltningen har ett gemensamt policydokument om bemötande av hot och våld. Enhetschefen (rektor) svarar för att tillbud och händelser utreds och dokumenteras, händelsen följs upp och att nödvändiga organisatoriska förändringar görs.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Anmälningsärenden

23 Revisionsrapport – Granskning av elevernas garanterade undervisningstid och lärarnas arbetstider

24 Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2005 – en sammanfattning från granskningen 2004

25 Information gällande projekt ”Barnmorskans kunskap till nytta för äldre kvinnor”

26 Stadsdelsnämndens kulturverksamhet

27 Anmälan av pensionärsrådets protokoll

28 Anmälan av handikapprådets protokoll

30 Anmälan av inkomna skrivelser

32 Anmälan av tjänstemannabeslut – inköp

33 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

34 Information från stadsdelsförvaltningen

§42 Justering

Anmäldes att protokoll från 17 februari 2005 justerats den 22 februari 2005. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 12 april 2005. Vice ordförande Mats G Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§43 Bidrag för 2005 till lokala föreningar och frivilliga organisationer

BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner fördelningen av bidrag enligt tjänsteutlåtandet

ÄRENDET
I budget för 2005 har 100 tkr avsatts för bidrag till lokala föreningar och frivilliga organisationer som vänder sig till äldre och vuxna funktionshindrade inom Kungsholmens stadsdelsnämndsområde. Ärendet redogör för hur bidragen ska fördelas.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 mars 2005, dnr 504-071-05.

§44 Enheternas verksamhetsberättelser

BESLUT
Stadsdelsnämnden lägger verksamhetsberättelser från enheter inom verksamhetsområdena äldre och funktionshindrade, barn och ungdom samt individ och familj till handlingarna.

ÄRENDET
Alla enheter inom verksamhetsområdena äldre och funktionshindrade, barn och ungdom samt individ och familj har sammanställt verksamhetsberättelser för 2004. Verksamhetsberättelserna innehåller en kort redovisning av årets verksamhet, ekonomiskt utfall, kvalitetsuppföljning samt personaluppföljning.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 mars 2005, dnr 102-013-05.

§45 Rapport om utvecklingsprojekt kring arbetsorganisation och arbetstid

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen med ett utvidgat uppdrag. Förvaltningen skall senast på nämndens sammanträde i juni lämna en ny rapport om arbetet.
 2. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:
  Det uppdrag som nämnden i samband med fastställande av verksamhetsplanen 2004-12-21 gav förvaltningen avsåg "utvecklingsprojekt för att förbättra arbetsorganisationen samt för att pröva olika arbetstidsmodeller med inriktning på förkortad arbetstid." Projektet skulle även "beakta möjligheterna för arbetstagare till ökad delaktighet – exempelvis pröva modeller för flexibel arbetstid – stärka arbetstagarnas inflytande över sin vardag". Enligt verksamhetsplanen skulle projektet initieras "inom den i egen regi drivna äldreomsorgen".

  I fullmäktiges budget för 2005 fick kommunstyrelsen i uppdrag att "föreslå samtliga stadsdelsnämnder att initiera utvecklingsprojekt med förkortad arbetstid, inom ramen för kompetensfonden". Kompetensfonden har 200 milj kr i öronmärkta pengar till dessa projekt som redan startats av några stadsdelar.

  Förvaltningen konstaterar i sitt tjänsteutlåtande att nämnden har mycket liten andel av äldreomsorgen i egen regi och att ingen av enheterna för tillfället är lämplig för ett projekt av den typ som uppdraget avser.

  Enligt fullmäktiges budget kan projekten förutom äldreomsorgen även avse förskolan. Till syftena hör bl.a. "att få positiva effekter på sjukfrånvaron och öka de äldre medarbetarnas möjligheter att vara kvar i arbete."

  Förvaltningen bör förbereda en projektansökan enligt uppdraget för i första hand verksamheter inom förskolan och även se över ifall man kan hitta former för att kombinera arbetstidsförkortning med rehabilitering av långtidssjukskriven och övertalig personal.

  Förvaltningen bör även fortsätta arbetet med Kompetensstegen enligt tjänsteutlåtandet. Kompetensstegen är en angelägen satsning i sig men är inget svar på det uppdrag som nämnden gav förvaltningen i samband med beslutet om verksamhetsplanen.

ÄRENDET
Förvaltningen har fått i uppdrag att initiera utvecklingsprojekt för att bl.a. förbättra arbetsorganisationen inom äldreomsorgen. Ansökan har gjorts till Kompetensstegen som är en statlig satsning på kompetensutveckling inom äldreomsorg.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 mars 2005, dnr 504-175-05.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 mars 2005, dnr 310-084-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Reijo Kittilä (v), Birgitta Waller (mp) och Jari Visshed m.fl. (s) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Andrew Netzell (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från vänsterpartiet, miljöpartiet och socialdemokraterna.

RESERVATION
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Andrew Netzell (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

UTTALANDEN
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Andrew Netzell (kd) lämnade följande gemensamma uttalande:

Grunden för hela vårt välstånd bygger på människors arbete. En framsynt politik skapar därför förutsättningar för ökad produktion, fler arbetstagare, fler skattebetalare och färre arbetslösa. När politiken inriktas på att minska arbete är någonting fundamentalt fel.

Andrew Netzell (kd) och Mats G Nilsson m.fl. (m) lämnade följande gemensamma uttalande:

Privat drift inom vård- och omsorg medfört arbetsorganisationer där nya arbetstidsmodeller prövas och personalen känner sig mer delaktiga tack vare att de strategiska besluten fattas på en lägre nivå. I de verksamheter där personalen själva tagit över driften är arbetstagarnas inflytande över vardagen som störst och många har med stor kreativitet förbättrat omhändertagandeprocesserna till fördel för brukarna. En god investering vore därför att använda kompetensfondens medel till att stödja personal som önskar överta driften av verksamheter som drivs i offentlig regi genom information och utbildningar i t.ex. entreprenörskap.

§46 Rapport om läkemedelsgenomgångar på S:t Eriks äldreboende

BESLUT
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

ÄRENDET
Läkemedelsgenomgångar genomfördes under 2004 bland de boende på S:t Eriks äldreboende. Minskningen av läkemedel blev inte så stor beroende på att de boende redan innan låg bra till i sin medicinering.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 februari 2005, dnr 506-104-05.

 

§47 Anmälan till stadens kvalitetsutmärkelse

BESLUT
Stadsdelsnämnden nominerar Rålambshovsskolan och Rålambshovsparkens parklek till stadens kvalitetsutmärkelse 2005.

ÄRENDET
Rålambshovsskolan och Rålambshovsparkens parklek kandiderar till stadens kvalitetsutmärkelse 2005. Båda enheterna utmärks av ett engagerat ledarskap, väl fungerande dialog med brukare, arbetsglädje och medinflytande, genomtänkt kompetensutveckling samt sist men inte minst ett effektivt resursutnyttjande.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 mars 2005, dnr 000-154-05.

§48 Omvandling av Essinge äldreboende till förskola och seniorbostäder

Inriktningsärende

BESLUT

Stadsdelsnämnden hemställer att kommunstyrelsen godkänner inriktningen att Essinge äldreboende omvandlas till förskola och seniorbostäder med hyresrätt enligt tjänsteutlåtandet, samt hemställer om stimulansbidrag med 0,6 mkr avseende beställarstöd 0,1 mkr och projektering 0,5 mkr för en ny förskola.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Stadsdelsnämnden har fastställt en äldreboendeplanering som innebär en successiv avveckling av sammanlagt 99 platser på Essinge, Marieberg, Linden och Stadshagsgården fram till år 2007. Förskolesituationen på Stora Essingen är extremt besvärlig. En möjlighet att få fram nya permanenta förskolelokaler är att utnyttja delar av Essinge äldreboende.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 mars 2005, dnr 504-067-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag med komplettering att seniorbostäderna ska upplåtas med hyresrätt.

UTTALANDE
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Andrew Netzell (kd) lämnade följande uttalande:

Stadsdelsnämnden beslutade enhälligt den 21 oktober 2004 om en successiv och varsam avveckling av 99 platser inom äldreomsorgen. Vi gjorde detta med bakgrund av de prognoser som finns inför framtidens behov men också med stadens allt mer pressade ekonomi under rådande styre.

Någon exakt tidplan presenterades inte och det har upprepats att utrymning sker först när behoven ej längre kvarstår. Sedan detta beslut har en aktivitet tilltagit som inte känns vare sig successiv eller varsam.

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 17 februari påstod företrädare för majoritet och förvaltning att ärendet inte alls stressades fram och att informationen varit tydlig. Dagens ärende visar med all önskvärd tydlighet att inte ens stadsledningskontoret kunde förstå ärendet.

§49 Stadsdelsnämndens kulturverksamhet

BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar redovisningen till kulturnämnden för kännedom

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 februari 2005, dnr 009-018-05.

 

§50 Förslag till detaljplan för kv Glädjen m m i Stadshagen S-Dp 2003-14972-54

Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Planen innebär att ett bostadshus kan uppföras i ett området som idag är en trädbeklädd bergskant nedanför befintliga industri- och kontorsbyggnader vid Hornsbergs Strand. Det är positivt att man bygger bostäder i detta läge, men en lägre byggnad med öppningar alternativt portiker i fasaden skulle förbättra solljusförhållanden och ge bebyggelsen ett lättare och mindre kompakt intryck. De nya kolonilotterna är också ett mycket positivt tillskott.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 mars 2005, dnr 302-134-05.

§51 Aktualitetsprövning av Översiktsplan 99 och Vision 2030

Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 1. Stadsdelsnämnden hemställer att stadsbyggnadsnämnden utreder möjlig-
  heten att efter Fredhällstunneln och den planerade överdäckningen i kvarteret Snöfrid fortsätta att gräva ned och överdäcka Essingeleden återstående ca 1 100 m över Kungsholmen.

ÄRENDET
Vision Stockholm 2030, är ett försök att konkretisera översiktsplanens strategier och beskriva hur en tillväxt med 150 000 invånare fram till år 2030 ska kunna se ut. Den föreslås som plattform för en bredare kontinuerlig diskussion om frågor som rör Stockholms utveckling. En konkret framtidsfråga i detta sammanhang är Essingeleden. Möjligheten att gräva ned och överdäcka leden bör utredas.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 mars 2005, dnr 302-025-05.

UTTALANDE
Didar Samaletdin m.fl. (fp), Mats G Nilsson m.fl. (m) och Andrew Netzell (kd) lämnade följande uttalande:

Vi ställer oss bakom förvaltningens förslag till svar, med följande tillägg:

Att avlasta Essingeleden är en mycket viktig fråga, inte minst för Kungsholms- och Essingebor. Vision 2030 kan inte nöja sig med att låta Essingeleden vara delvis täckt, utan måste även innehålla detaljerade planer för "Förbifart Stockholm" (Västerleden); lösningen som skulle avlasta vår stad(-sdel) genom att leda förbi en stor del av trafiken, istället för genom den.

§52 Samarbete och samtal för bättre konfliktlösning

Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT
Stadsdelsnämnden anser skrivelsen besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
I stadsdelar där det finns behov av ökad kunskap och fler samtal för bättre konfliktlösning är ett lokalt tvärreligiöst samarbete bra medan behovet av råd får anses tillgodosett med alla de råd som redan finns. Stor tilltro får också sättas till de religiösa företrädarnas egna initiativ till samråd och samarbete.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 mars 2005, dnr 500-007-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Andrew Netzell (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Andrew Netzell (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Kungsholmens stadsdelsnämnd anför följande svar;

Motionen bör avslås. Kommunen skall inte instifta religiösa råd. Samverkan mellan olika församlingar finns idag och fördjupat samarbete bör endast ske på deras initiativ.

§53 Policy mot mobbning och annan kränkande behandling

Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remisser.

ÄRENDET
Det är positivt om det är möjligt att ta fram en gemensam policy för hela staden. Skolverket har tillsammans Myndigheten för skolutveckling arbetat fram en skrift med allmänna råd och kommentarer som berör frågan och som bör utgöra ett komplement i den fortsatta hanteringen.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 16 mars 2005, dnr 403-082-05, 404-083-05, 404-156-05.

UTTALANDEN
Jari Visshed m.fl. (s), Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp), Birgitta Waller (mp), Reijo Kittilä (v) och Andrew Netzell (kd) lämnade följande gemensamma uttalande:

I utarbetandet av en policy mot mobbning och annan kränkande behandling är det viktigt att man inte i alltför hög grad fokuserar på "sparkarna och slagen". Det kan upplevas värre att inte bli behandlad alls. Utanförskapet – att inte få vara med – bör uppmärksammas i policyn. Kamratstödjande processer, hur alla får vara med, bör ingå och utvecklas i policyn.

Mats G Nilsson m.fl. (m) och Andrew Netzell (kd) lämnade följande gemensamma uttalande:

Stadens revisorer har under många år pekat på behovet av en för staden gemensam policy för skolornas arbete mot alla former av kränkande behandling, eftersom de nuvarande Skolplanen och Strategin för elevhälsa inte tillgodoser de krav som kan ställas på en sådan policy. En sådan policy utarbetades av den borgerliga majoriteten, men avslogs av socialdemokraterna efter valet.

Mot bakgrund av revisorernas rapport bör utbildningsförvaltningen utarbeta ett handlingsprogram för trygghet och studiero i Stockholms skolor.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) lämnade följande uttalande:

Vi delar förvaltningens uppfattning att en gemensam policy mot mobbning är önskvärd, särskilt mot bakgrund av avsaknaden av sådan i nuvarande skolplan. De styrdokument som finns och de åtgärder som har vidtagits är inte på långt när tillräckliga. Mobbning är alltjämt ett stort problem. Mikael Söderlunds motion visar mycket konkret på hur ett sådant policydokument kan utformas. Även folkpartiets och kristdemokraternas motionerna ringar klart in de områden som bör ingå i ett policydokument. Det är därför av största betydelse att de tre motionerna bifalles.

§54 Miljömiljardsansökningar till ansökningstillfälle två

Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslöt att anföra följande:

  Stadsdelsnämnden ser positivt på projektet med lånecyklar, som ett sätt att ge möjligheter för fler att välja cykel för sina förflyttningar inom staden, vilket är positivt för miljön. Detta förutsätter naturligtvis att man hittar lämpliga platser för cykelställen. Cyklarna ska också vara målade på ett sådant sätt så att man omedelbart ser vem som är ägaren.
 2. Stadsdelsnämnden beslöt att i övrigt överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Det finns miljövinster i samtliga projekt. Projektet om "Internationellt samarbete för fossilfritt Stockholm" syftar till att anordna en internationell konferens. Denna konferens kan anordnas av annan aktör och ej bekostas av miljömiljarden. Projektet med "Täckning av förorenade sediment i Ulvsundasjön" är lovvärt men bör bekostas av projektet i utbyggnaden av Nordvästra Kungsholmen.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 mars 2005, dnr 310-084-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet.

RESERVATION
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

UTTALANDE
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Andrew Netzell (kd) lämnade följande uttalande:

Miljömiljarden riskerar att användas till alla möjliga projekt som har med miljö att göra. När staden skall ta pengar ur balansräkningen för att använda aktivt skall detta vara för att göra långsiktiga investeringar, som att sanera den gemensamma miljön i syfte att betala gamla miljöskulder. Det aktuella projektet behöver inte vara ett dåligt miljöprojekt i sig, men det är ett projekt som bör ha en annan finansieringsform.

Miljömiljarden är ett politiskt projekt där investeringsmedel slussas till politiskt bedömda tillfälliga projekt som snarare borde ingå i stadens ordinarie verksamheter.

§55 Förstudie kring samverkan mellan stadsdelsbibliotek och skolbibliotek

Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 april 2005, dnr 009-096-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Jari Visshed m.fl. (s), Mats G Nilsson m.fl. (m), Reijo Kittilä (v) och Andrew Netzell (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag enligt följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen anföra följande:

Vi ser positivt på en ökad samverkan mellan stadsdelsbiblioteken och skolbiblioteken. Många av förslagen i förstudien är intressanta och värda att utreda vidare av kultur- och utbildningsförvaltningarna. På de områden förstudien anger kan stora samordningsvinster göras, både i syfte att stärka ungdomars läsvanor och öka tillgången till bibliotek för såväl unga som vuxna.

§56 Med modersmålet som grund

Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden avvisar med förvaltningens tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förslag att flytta ut den pedagogiska verksamheten från Språkcentrum till skolenheterna.
 2. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

  För de yngre barnen förespråkar förvaltningen i sista stycket av tjänsteutlåtandet "gruppverksamhet på lördagar exempelvis i invandrarföreningars regi". Frivilligorganisationerna kan dock inte överta stadens ansvar i denna fråga utan enbart komplettera förskolans insatser. "I förskolan skall modersmålet utvecklas och vara integrerat i förskolans verksamhet" står det i Stockholms stads förskoleplan, som antogs 10 juni 2003. Förskolan bör fortsätta att arbeta med detta åtagande.

 

ÄRENDET

Det är bra att en översyn görs av Språkcentrum, men att flytta över den pedagogiska personalen från Språkcentrum till stadsdelarnas skolenheter är inte någon bra lösning.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 mars 2005, dnr 403-099-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Reijo Kittilä (v), Birgitta Waller (mp) och Jari Visshed m.fl. (s) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Andrew Netzell (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från vänsterpartiet, miljöpartiet och socialdemokraterna.

RESERVATION
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Andrew Netzell (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

§57 Konsumentpolitiskt handlingsprogram för Stockholms stad 2005-2007

Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

ÄRENDET
Förslaget till konsumentpolitiskt handlingsprogram för Stockholms stad 2005-2007 är i stort sett bra. Däremot ska programmet inte detaljregla hur varje nämnd administrativt ska genomföra sin konsumentverksamhet för att uppnå målen.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 22 mars 2005, dnr 004-128-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp) Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Didar Samaletdin m.fl. (fp) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

Andrew Netzell (kd) yrkade bifall till ett förslag från kristdemokraterna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATIONER
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Didar Samaletdin m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till det gemensamma förslaget från moderaterna och folkpartiet enligt följande:

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till beslut.
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen anföra följande:

Den rödgröna majoriteten har instiftat en Konsumentnämnd. Beslutsärendena nämnden avhandlat är få och har i huvudsak syftat till att begränsa handel.

Det finns många frivilliga föreningar som driver konsumentfrågorna. Dessutom finns ett statligt Konsumentverk. Konsumentnämnden är inte kommunal kärnverksamhet. Konsumentnämnden skall därför avvecklas.

Stockholm har varit en fungerande handelsplats utan ett konsumentpolitiskt handlingsprogram i över 750 år. Vi finner därför ingen anledning till att införa ett nu.

Istället borde staden ta ett större ansvar för att underlätta för företagande och handel. För att stärka stockholmaren som kund krävs konkurrens, enkla och tydliga regler, en snabbare planprocess och en rimlig skattebörda för enskilda och företagare.

sitt yrkande att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Andrew Netzell (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till kristdemokraternas förslag enligt följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen anföra följande.

Stockholms stad har ett ansvar att bedriva konsumentpolitik. Det sker i huvudsak genom den konsumentrådgivning som stadsdelsnämnderna svarar för. Därför är det viktigt att staden utvecklar ett konsumentpolitiskt handlingsprogram. Ett handlingsprogram måste innehålla tydliga mål, som är mätbara och möjliga att införliva i den ordinarie verksamheten. Så är tyvärr inte fallet i det förslag som nu är på remiss.

Idag görs en mängd olika saker på det konsumentpolitiska området. Av det skälet, och av hänsyn till skattebetalarna i staden, måste en avgränsning göras för vad som är stadens specifika uppgift. Ett handlingsprogram måste vara vägledande för vilka åtgärder som behöver vidtas just i Stockholm. Det som i programförslaget beskrivs som mål och uppgifter för stadens konsumentverksamhet är i huvudsak statlig konsumentpolitik och inte något som är specifikt för staden.

En tydlig uppgift för stadsdelsnämnderna, som inte andra aktörer i dagsläget bedriver, är konsumentvägledning. Här är det viktigaste att ge en bra service, inte stirra sig blind på hur många anställda det ska vara per tusen invånare. Ett viktigt mål är att informera stadens invånare var man som konsument kan få relevant information gällande lagar och annan information, exempelvis märkningssystem, i samband med köp. Det kan också handla om vilka skyldigheter och rättigheter man har som konsument och hur man går tillväga om en tvist uppstår.

 

§58 Restaurang Fleming

Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT
Stadsdelsnämnden beslutar att restaurang Fleming inte bör få tillstånd för utökad serveringstid fredagar och lördagar till klockan 05.00 under maj-oktober.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 mars 2005, dnr 309-088-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) och vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) yrkade att ansökan om serveringstillstånd till kl. 05.00 skulle tillstyrkas.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Didar Samaletdin m.fl. (fp) och vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag att ansökan om serveringstillstånd till kl. 05.00 skulle tillstyrkas.


§59 Restaurang Oasis By The Sea

Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT
Stadsdelsnämnden anser att Oasis By The Sea bör få tillfälligt tillstånd för servering av alkohol för allmänheten mellan klockan 11.00 –01.00 alla dagar under perioden 1 april –31 oktober 2005.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 mars 2005, dnr 309-095-05

§60 Restaurang Mäster Anders AB

Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT
Stadsdelsnämnden beslutar att restaurangen Mäster Anders AB bör få utökad serveringstid till allmänheten till klockan 02.00. alla dagar.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 mars 2005, dnr 309-114-05.

§61 Restaurang Casa Mia

Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT
Stadsdelsnämnden beslutar att restaurang Casa Mia bör få tillstånd att servera alkohol för allmänheten vardagar mellan klockan 11.00 –23.30 och lördagar och söndagar mellan klockan 13.00-23.30 samt uteservering vardagar mellan klockan 11.00 –22.00 och lördagar och söndagar mellan klockan 11.30 – 22.00.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 mars 2005, dnr 309-169-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Reijo Kittilä (v), Birgitta Waller (mp) och Jari Visshed m.fl. (s) yrkade bifall till ett gemensamt förslag som innebar att tillstånd till uteservering skulle beviljas till kl. 22.00.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Andrew Netzell (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från vänsterpartiet, miljöpartiet och socialdemokraterna.

RESERVATION
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Andrew Netzell (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

§62 Ideella föreningen Union Latinoamericana

Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT
Stadsdelsnämnden beslutar att Ideella föreningen Union Latinoamericana bör få tillstånd att servera alkohol för slutna sällskap mellan klockan 11.00 – 01.00 alla dagar.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 mars 2005, dnr 309-139-05.

§63 Restaurang Smultronet

Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT
Stadsdelsnämnden beslutar att restaurang Smultronet bör få tillstånd att servera alkohol för slutna sällskap alla dagar mellan klockan 17.00 – 24.00.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 mars 2005, dnr 309-179-05.

 

§64 Hot och våld mot lärare

Svar på skrivelse från (fp)

BESLUT
Skrivelsen från folkpartiet om hot och våld mot lärare i stadsdelsnämndens skolor anses besvarad.

ÄRENDET
Hot och våld mot lärare är mycket ovanligt i grundskolorna på Kungsholmen. Stadsdelsförvaltningen har ett gemensamt policydokument om bemötande av hot och våld. Enhetschefen (rektor) svarar för att tillbud och händelser utreds och dokumenteras, händelsen följs upp och att nödvändiga organisatoriska förändringar görs.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 mars 2005, dnr 400-630-04.

§65 Anmälningsärenden

Revisionsrapport – Granskning av elevernas garanterade undervisningstid och lärarnas arbetstider dnr 104-170-05 för kännedom

Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2005 – en sammanfattning från granskningen 2004 dnr 504-172-05

Information gällande projekt "Barnmorskans kunskap till nytta för äldre kvinnor" dnr 504-178-05

Anmälan av pensionärsrådets protokoll

Anmälan av handikapprådets protokoll

Anmälan av balanslista

Anmälan av inkomna skrivelser

Ekonomisk rapport, dnr 102-187-05.

§66 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Vice ordförande Mats G Nilsson (m) och Jari Visshed (s) efterfrågade en lägesrapport om tennishallen. Förvaltningen återkommer med svar vid nästa sammanträde.

§67 Information från stadsdelsförvaltningen

Vik stadsdelsdirektör Birgitta Dahlin informerade om

 • Värn för äldre; en broschyr har sammanställts som delades ut vid sammanträdet.
 • Kampanj mot langning under veckan före valborgsmässoafton.
 • Rapport om arbetet med fördelning av platser på kollo.
 • Vik skolborgarrådet Mirja Särkiniemi besöker Fridhemsskolan fredagen den 8 april.

Verksamhetschef Elisabet Andersson informerade om projektplanering i samråd med landstinget om insatser för personer med psykiska sjukdomar.

Verksamhetschef Thomas Levin informerade om gatu- och fastighetsnämndens beslut om marinan på Lilla Essingen.