Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-05-19

Sammanträde 2005-05-19

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Allmänna ärenden

2 Lokalt tobak- alkohol- och narkotikapolitiskt program

Dnr: 406-283-05

Stadsdelsförvaltningen har utarbetat ett lokalt drogförebyggande handlingsprogram. Utvecklingsarbete skall ske främst inom områdena förebyggande insatser, tidiga insatser samt vård och behandling.

Handläggare: Verksamhetschef Birgitta Dahlin, 508 08 016

3 Bildande av ungdomsråd

Dnr: 406-220-05

Ungdomsrådet är tänkt att vara ett forum där ungdomar ska kunna delta i utformandet av aktiviteter som berör dem själva.

Handläggare: Verksamhetsplanerare Björn Doeser, 508 08 019
Ärendedokument
Ladda hem (48 kb)

4 Tertialrapport 1, 2005

Dnr: 102-274-05

Den prognos som presteras i rapporten innebär ett överskridande med 8,2 mnkr efter fonddispositioner. I varje sammanhang, vid varje enskilt beslut, måste budgethållning och prioritering finnas i fokus under resten av året.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

5 Verksamhetsförlagd lärarutbildning Kompletteringsavtal mellan Lärarhögskolan och Kungsholmens stadsdelsnämnd

Dnr: 105-284-05

Förvaltningen kommer att ansvara för fyra dagar per termin under studentens hela utbildning. Studenten får möjlighet att reflektera över läraryrkets innehåll och uppdrag tillsammans med personal från Kungsholmens förskolor och skolor.Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448
Ärendedokument
Ladda hem (34 kb)

6 Samverkan om barn o ungdomar med behov av särskilt stöd Överenskommelse mellan Beställare Vård, Stockholms läns landsting och Kungsholmens stadsdelsnämnd

Dnr: 105-268-05

Kommunerna och landstinget i Stockholms län har tagit fram en gemensam policy för arbete med barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommun som landsting. Ärendet är en lokal överenskommelse för berörda enheter inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning och landstingets produktionsenheter.

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

7 Uteservering, ansökan från Bar Olé Olé

Dnr: 307-303-05

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

Remisser

9 Förslag till detaljplan för Lustgården 6 m m, Kellgrensgatan 14 i stadsdelen Stadshagen S-Dp 2000-02617-54

Dnr: 302-257-05

Bostadshus utmed Warfvinges väg/Kellgrensgatan är enligt stadsdelsförvaltningen möjligt. Bostadshus också utmed Lindhagensgatan mot Essingeleden är däremot tveksamt. Det är svårt att tänka sig hur dessa hus kan utformas för att erbjuda goda boendemiljöer, ens med förstärkta bullerskydd.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

10 Förändringar i SLs trafikutbud 2006

Dnr: 305-177-05

Det är viktigt att linje 49 börjar trafikera nybyggda Luxområdet på L. Essingen och att turtätheten både på den och på stombusslinje 1 ses över kontinuerligt för att klara det ökande antalet trafikanter. Under 2007 planeras ca 700 lägenheter vara färdigställda i Lindhagen på NV Kungsholmen, och då bör en utökad SL-trafik finnas tillgänglig där.


Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056
Ärendedokument
Ladda hem (56 kb)

11 Egenregiverksamhet för barmarksrenhållning, parkskötsel och snöröjning

Dnr: 306-182-05

Förvaltningen menar att en egenregiverksamhet i Stockholms stad, när det gäller maskinintensivt underhåll, måste omfatta större regioner än ett stadsdelsområde, medan mer personalintensiva uppgifter kan vara intressant att studera också för en enskild stadsdel.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056
Ärendedokument
Ladda hem (39 kb)

12 Ungdomar, konst och det offentliga rummet – rapport från kulturförvaltningen

Dnr: 009-645-04

Stadsdelsförvaltningen ser positivt på delar av projektet i den mening att ungdomar ska få möjlighet att utveckla sin konst, men att det måste ske på ett sätt som inte ger stimulans till ökat allmänt klotter.

Handläggare: Verksamhetsplanerare Björn Doeser, 508 08 019

13 Förutsättningar för att inrätta en Ungdomscentral

Dnr: 503-140-05

Nuvarande ungdomsmottagning tillgodoser flera av de behov som påtalas men skulle med en samlokalisering med övriga myndigheter och instanser kunna ge ett ännu bättre stöd till ungdomar och unga vuxna.

Handläggare: Verksamhetschef Elisabet Andersson, 508 08 022

14 Gemensam bevakningscentral för kameraövervakning vid brottsutsatta platser

Dnr: 304-141-05

De samarbetsformer som finns bör utvecklas vidare. Kommunen bör inte inrätta en övervakningscentral för att upptäcka brott med mindre än att kommunen i så fall fullt ut får överta ansvaret för den lokala brottsbekämpningen.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

15 Revisorernas årsrapport 2004

Dnr: 104-238-05

Revisorernas sammanfattande bedömning är att nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat är bra, nämndens styrning och uppföljning är tillräcklig samt att nämndens bokslut och räkenskaper är rättvisande.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015
Ärendedokument
Ladda hem (46 kb)

16 Restaurang Ballbreaker Activity Center AB

Dnr: 309-221-05

Stadsdelsnämnden anser att Ballbreaker Activity Center AB bör få tillstånd för servering av alkohol för allmänheten vardagar mellan klockan 11.00-23.00 och fredag, lördag och söndag mellan klockan 11.00 - 01.00 och vid behov för slutna sällskap fram till klockan 03.00.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012
Ärendedokument
Ladda hem (36 kb)

Anmälningsäenden

17 Anmälan av projektplan, IT i förskola och förskoleklass

18 Från revisionskontoret Revisionsplan 2005/2006

19 Från revisionskontoret Revisorernas årsöversikt 2004

20 Från Gatu- och fastighetskontoret - Tillgänglighetsprojektet informerar

21 Anmälan av pensionärsrådets protokoll

22 Anmälan av handikapprådets protokoll

24 Anmälan av inkomna skrivelser

25 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

26 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

27 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnade vårdnadshavare Sekretess enligt SekrL 7:4

28 Gemensam upphandling av handledningstjänster för socialt, pedagogiskt samt vård-, behandlings-, utrednings-, omsorgs- och socialpsykiatriskt arbete Sekretess enligt SekrL 6:2

29 Begäran om ersättning för försvunna smycken Sekretess enligt SekrL 7:4

30 Förnyad prövning av enskilt ärende Sekretess enligt SekrL 7:4

31 Från Länsstyrelsen meddelande med anledning av anmälan enligt Lex Sarah

32 Anmälan av tillsyn av enskild vårdverksamhet

§71 Justering

Anmäldes att protokoll från 7 april 2005 justerats den 12 april 2005. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 23 maj 2005. Jari Visshed utsågs att jämte tjänstgörande ordföranden justera protokollet.

§72 Lokalt tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiskt program

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden godkänner Kungsholmens tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiska program.

 

 

ÄRENDET

Det lokala drogförebyggande handlingsprogrammet har inriktning främst på förebyggande insatser, tidiga insatser samt vård och behandling.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 maj 2005, dnr 406-283-05.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jari Visshed m.fl. (s), Didar Samaletdin m.fl. (fp), Reijo Kittilä (v) och Ingvar von Malmborg (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Birgitta Borg (kd) och vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) yrkade att ärendet skulle återremitteras.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden tog först upp förslaget om återremiss och fann att nämnden hade beslutat att avslå förslaget. Därefter tog ordföranden upp förvaltningens förslag och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förslaget.

RESERVATION

Birgitta Borg (kd) och vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande att nämnden skulle återremittera ärendet.

§73 Bildande av ungdomsråd

BESLUT

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen ett förnyat uppdrag om inrättande av ungdomsråd.


ÄRENDET
Ungdomsrådet är tänkt att vara ett forum där ungdomar ska kunna delta i utformandet av aktiviteter som berör dem själva.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 april 2005, dnr 406-220-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Jari Visshed m.fl. (s), Didar Samaletdin m.fl. (fp), Reijo Kittilä (v) och Ingvar von Malmborg (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderaterna och kristdemokraterna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma yrkande enligt följande:

Stadsdelsnämnden avslår förslaget om inrättande av ungdomsråd

Syftet bakom inrättandet av ungdomsråden är goda och vällovliga. Erfarenheterna, som exempelvis redovisas i en aktuell forskningsrapport av Gilljam och Jodal, visar dock entydigt att inga positiva erfarenheter av denna typ av råd går att finna. Ett grundläggande problem är att endast ett ytterst fåtal väljer att engagera sig i formella råd och således representeras inte huvuddelen av ungdomarna i dem.


 

§74 Tertialrapport 1

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden godkänner att 1,0 mnkr omfördelas inom budget¬ram för omsorg om funktionshindrade från vuxna till barn.

3. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen 3,8 mnkr stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler enligt blankett 1.11.

4. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen, ekonomiutskottet om 0,4 mnkr i startkostnader för förskola i kvarteret Köksfläkten 2.

5. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen 1,0 mnkr i stimulansbidrag för omstrukturering av lokaler inom äldreomsorgen enligt blan¬kett 1.12.

6. Stadsdelsnämnden ansöker via stadens anslag för beställarstöd om 150 tkr för planeringsarbete för skolutbyggnad på västra Kungsholmen.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDET
Den prognos som presteras i rapporten innebär ett överskridande med 8,2 mnkr efter fonddispositioner. I varje sammanhang, vid varje enskilt beslut, måste budgethållning och prioritering finnas i fokus under resten av året.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 maj 2005, dnr 102-274-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Jari Visshed m.fl. (s),  Reijo Kittilä (v) och Ingvar von Malmborg (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vice Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna .

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma yrkande enligt följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Stadsdelsnämnden beslutar om införande av Skärholmsmodellen och så kallad jobbgaranti i Kungsholmens stadsdelsnämnd

Stadsdelsnämnden beslutar att därutöver anföra

Vänstermajoriteten i Stockholms stad har från valet 2002 förhållit sig anmärkningsvärt passiva till de växande problem som Stockholms stad har. Stockholms ekonomi mår inte bra och det är stockholmarna som drabbas. Allt färre funktionshindrade och äldre får den omsorg de har rätt till när biståndsbedömningen skärps. Förskolans barngrupper har nu ökat i stadsdelen och flera skolor måste genomföra besparingar.

Trots högkonjunkturen minskar inte socialbidragstagandet utan ligger på samma nivå som för ett år sedan. Majoriteten har fullständigt gett upp målet att halvera socialbidragstagandet. Ökningen av budgeten för socialbidrag är den enskilt största satsningen i majoritetens budget för 2005. För att vända utvecklingen krävs en ny politik, där tilltron till den enskilda människans förmåga att komma ut på arbetsmarknaden sätts i centrum. Arbetsmetoderna som tillämpas i Skärholmen och flera närliggande stadsdelar bör användas även i vår stadsdel.

Bristande prioriteringar och ökade satsningar på annat än de kommunala kärnverksamheterna spär ytterligare på problemen och urholkar stadsdelarnas förutsättningar att ge stockholmarna en grundläggande service. Det är helt orimligt att Agenda 21-kontor, kultursekreterare och konsumentrådgivning i dagens trängda ekonomiska läge prioriteras framför satsningar på barnomsorg, skola och äldreomsorg.

För viktiga kärnverksamheter som skolan och äldreomsorgen innebär 2005 års budget direkta besparingar på de enskilda enheterna. Detta är särskilt tydligt inom äldreomsorgen där biståndsbedömningen blir allt tuffare. Utvecklingen mot en restriktivare biståndsbedömning är mycket oroande och ett uppenbart tecken på att äldre- och handikappomsorgen inte prioriteras särskilt högt av den styrande majoriteten.


 

§75 Verksamhetsförlagd lärarutbildning Kompletteringsavtal mellan Lärarhögskolan och Kungsholmens stadsdelsnämnd

BESLUT

Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna kompletteringsavtal med Lärarhögskolan.

ÄRENDET
Förvaltningen kommer att ansvara för fyra dagar per termin under studentens hela utbildning. Studenten får möjlighet att reflektera över läraryrkets innehåll och uppdrag tillsammans med personal från Kungsholmens förskolor och skolor.  

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 maj 2005, dnr 105-284-05.

 

§76 Samverkan om barn o ungdomar med behov av särskilt stöd Överenskommelse mellan Beställare Vård, Stockholms läns landsting och Kungsholmens stadsdelsnämnd

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner den lokala BUS-överenskommelsen.


ÄRENDET
Kommunerna och landstinget i Stockholms län har tagit fram en gemensam policy för arbete med barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommun som landsting. Ärendet är en lokal överenskommelse för berörda enheter inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning och landstingets produktionsenheter.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 april 2005, dnr 105-268-05.

 

§77 Uteservering, ansökan från Bar Olé Olé

BESLUT

Stadsdelsnämnden avstyrker ansökan om uteservering vid Bar Olé Olé, Hantverkargatan 30.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 maj 2005, dnr 307-303-05.

 

§78 Förslag till detaljplan för Lustgården 6 m m, Kellgrensgatan 14 i stadsdelen Stadshagen S-Dp 2000-02617-54

BESLUT

Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

ÄRENDET
Bostadshus utmed Warfvinges väg/Kellgrensgatan är enligt stadsdelsförvaltningen möjligt. Bostadshus också utmed Lindhagensgatan mot Essingeleden är däremot tveksamt. Det är svårt att tänka sig hur dessa hus kan utformas för att erbjuda goda boendemiljöer, ens med förstärkta bullerskydd. 

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 maj 2005, nr 302-257-05.

§79 Förändringar i SLs trafikutbud 2006

BESLUT

Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

ÄRENDET
Det är viktigt att linje 49 börjar trafikera nybyggda Luxområdet på L. Essingen och att turtätheten både på den och på stombusslinje 1 ses över kontinuerligt för att klara det ökande antalet trafikanter. Under 2007 planeras ca 700 lägenheter vara färdigställda i Lindhagen på NV Kungsholmen, och då bör en utökad SL-trafik finnas tillgänglig där.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 april 2005, dnr 305-177-05.

UTTALANDEN
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande uttalande:

Det är med stor oro vi ser att SL planerar för fler besparingar inom kollektivtrafiken samt efterlyser möjliga besparingsområden. SL har under lång tid planerat för införandet av biltullar och slutligt beslut är nu också taget av regeringen. Inför valet 2002 lovade socialdemokraterna att inte införa biltullar i Stockholm. Sedan dess har socialdemokraterna i staden, landstinget och regeringen ägnat nästan all sin politiska kraft åt en enda sak - att införa biltullar i Stockholm.

Vi känner en stor oro för den huvudlösa politik som förs när det gäller biltullarna. Kostnaden för biltullar inrymmer utökningar av kollektivtrafiken under hela ett år och sex månader, när själva biltullsförsöket endast äger rum under dryga sex månader. Samtidigt som stora satsningar görs på kollektivtrafiken inom ramen för biltullsexperimentet - som beräknas kosta otroliga 2,5 miljarder kronor - kan besparingar inom andra delar av kollektivtrafiken bli aktuella.

Det är en mycket kortsiktig och ansvarslös politik som förs när pengar finns för förstärkningstrafik som körs under en mer än dubbelt så lång period som själva biltullsförsöket, samtidigt som andra delar av kollektivtrafiken utsätts för besparingar under samma period.

Ingvar von Malmborg (mp) lämnade följande uttalande:

Miljöpartiet de gröna vill betona vikten av att kollektivtrafiken till Nordvästra Kungsholmen utvecklas mycket kraftigt inför om- och nybyggnaden av stadsdelen. En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för att området ska kunna svara både för de boendes olika behov och bli kommersiellt bärkraftigt.

Eftersom delar av området saknar en näraliggande tunnelbanestation måste busstrafiken byggas ut ordentligt i förhållande till nuvarande trafik. Detta kan med fördel ske med vattendrivna bussar eller bussar som drivs med andra förnyelsebara drivmedel. Målet bör vara att ås stor del som möjligt av kollektivtrafiken på Kungsholmen utgörs av vattendriva fordon eller motsvarande, både av miljöhänsyn och för att minska beroendet av olja.

Av största vikt är att samtliga inblandade verksamheter och myndigheter omgående planerar in en bra vattenburen kollektivtrafik. Båtar med täta avgångstider som tar med trafikanter i olika riktningar ska kunna vara ett självklart framtida val. De boende i nordvästra Kungsholmen ska snabbt och enkelt kunna ta sig med båt till Södermalm, Kungsholmstorg, Gamla stan, Slussen, Karlberg, S:t Eriksbron, Klarabergsviadukten och en rad andra platser utmed Mälaren.

§80 Egenregiverksamhet för barmarksrenhållning, parkskötsel och snöröjning

BESLUT

Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 
ÄRENDET
Förvaltningen menar att en egenregiverksamhet i Stockholms stad, när det gäller maskinintensivt underhåll, måste omfatta större regioner än ett stadsdelsområde, medan mer personalintensiva uppgifter kan vara intressant att studera också för en enskild stadsdel.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 maj 2005, dnr 306-182-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Jari Visshed m.fl. (s),  Reijo Kittilä (v) och Ingvar von Malmborg (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vice Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna .

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma yrkande enligt följande:

Stadsdelsnämnden anser att motionen bör avslås

Bristerna i Stockholm Stads är under nuvarande ledning många. Kungsholmen har drabbats extra hårt, inte minst p g a effekterna från det nya resursfördelningssystemet. Det är en medveten socialistisk handling att minska anslaget till den fysiska verksamheten på Kungsholmen.

Den enda poäng motionärerna har är den att större upphandlingar leder till stordriftsfördelar. Detta är riktigt och blir en logisk konsekvens av en framtida ny organisation för staden utan stadsdelsnämnder.

§81 Ungdomar, konst och det offentliga rummet – rapport från kulturförvaltningen

BESLUT

Stadsdelsnämnden lämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen


Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDE
Stadsdelsförvaltningen ser positivt på delar av projektet i den mening att ungdomar ska få möjlighet att utveckla sin konst, men att det måste ske på ett sätt som inte ger stimulans till ökat allmänt klotter.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 april 2005, dnr 009-645-04.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Jari Visshed m.fl. (s),  Reijo Kittilä (v) och Ingvar von Malmborg (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag och lämnade ett gemensamt uttalande.
Vice Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna .

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

UTTALANDE
Jari Visshed (s), Reijo Kittilä (v) och Ingvar von Malmborg (mp) lämnade följande gemensamma uttalande:

Det är av stor vikt att från stadsdelsnämndens och Stockholms stads sida på olika sätt fånga upp och ge utrymme för ungdomars utryck av kulturella och kreativa sidor. Det är också viktigt att skilja på klotter och graffiti. Graffitin är en konstform som idag är erkänd. I rätt organiserade former kan de ungas behov av att uttrycka sig med färg och synas tas tillvara och ges en plats i det offentliga rummet. Insatser i denna riktning, i samarbete med andra, kan få ungdomar att intressera sig för konstnärlig verksamhet och därmed finna destruktivt klotter i den offentliga miljön som ointressant och bakåtsträvande. Det olagliga klottret måste naturligtvis med alla nödvändiga insatser från samhällets sida motverkas och fördömas.

Det är ett bra alternativ att utveckla och ta tillvara ungdomars utryck i konstformen graffiti. Efter en utvärdering av försöken kan det också finnas underlag för att i samråd med de unga ta fram nya förslag och åtgärder som med olika medel kan berika och utveckla ungdomars konstintresse.

RESERVATION
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma yrkande enligt följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen anföra följande:

Klotter är ett stort problem som berör många stockholmare. Tunnelbanan uteblir eftersom vagnar måste saneras, enskildas hus måste målas om och omgivningar förslummas framför allt för dem som bor i förorten. Enorma summor av skattemedel måste användas till sanering av klotter istället för till något bättre. Att rätten till det offentliga tas över av några få som anser sig ha rätt att förstöra för andra upplever många som felaktigt. Vi delar den uppfattningen.
 
Klotter är en företeelse som berör en rad av stadens verksamheter - inte minst de sociala. Den av Birgitta Rydell (fp) tillsatta klotterkommissionen konstaterade just detta. Problemet måste lösas genom en rad åtgärder. Den enskilt viktigaste pekades ut som en snabb och effektiv sanering. Kommissionens slutsatser negligeras totalt av den sittande majoriteten som väljer att behandla klotterfrågorna som något som endast handlar om konst. Att alla klottrare är missförstådda konstnärer och att klotter endast är en konstform som alla andra. Detta leder helt fel. 
 
Det är bra att Kulturskolan erbjuder en bildundervisning som får uppskattning. Men att tro att detta är en lösning på klotterproblemen förefaller väl optimistiskt. Man måste dra lärdom av de erfarenheter som har gjorts. De erfarenheterna är att en sprejburk på en legal vägg är två till i tunnelbanan. Och de erfarenheterna lär oss att det är en snabb sanering som är lösningen. Något sådant sker inte i Stockholms stad idag. Det vore grovt provocerande att anslå medel till ett slags legala väggar samtidigt som det inte finns medel till den mest grundläggande renhållning!

 

§82 Förutsättningar för att inrätta en Ungdomscentral

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.


ÄRENDET
Nuvarande ungdomsmottagning tillgodoser flera av de behov som påtalas men skulle med en samlokalisering med övriga myndigheter och instanser kunna ge ett ännu bättre stöd till ungdomar och unga vuxna.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 20 april 2005, dnr 503-140-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Jari Visshed m.fl. (s),  Reijo Kittilä (v) och Ingvar von Malmborg (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vice Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna .

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma yrkande enligt följande:

Stadsdelsnämnden anser att motionen bör bifallas.

Stadsdelsnämnden anför därutöver;

Motionen tar upp det faktum att många ungdomar i dag får hjälp alldeles för sent med problem som leder till psykosocial ohälsa. Genom att samla resurser från socialtjänst, utbildningsförvaltning, arbetsförmedling, psykiatri, primärvård m.m. vill motionärerna hitta en arbetsmodell för att på ett mer effektivt sätt kunna nå och hjälpa dessa ungdomar.

Kommunstyrelsen bör uppdras att utreda möjligheterna att inrätta en ungdomscentral på försök, i enlighet med vad som föreslås i motionen. Utredningen bör ske i samverkan med Stockholms läns landsting och ungdomsmottagningarna.

§83 Gemensam bevakningscentral för kameraövervakning vid brottsutsatta platser

BESLUT

Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.


ÄRENDE
De samarbetsformer som finns bör utvecklas vidare. Kommunen bör inte inrätta en övervakningscentral för att upptäcka brott med mindre än att kommunen i så fall fullt ut får överta ansvaret för den lokala brottsbekämpningen.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 maj 2005, dnr 304-141-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Jari Visshed m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till förslag från moderaterna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande att nämnden skulle bifalla moderaternas förslag:

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen anföra följande:

Trygghet på gator och torg är fundamentalt i ett samhälle, vilket vi moderater alltid hävdat. Kameraövervakning av enskilda personer är dock inte en okomplicerad lösning. I första hand är brottsbekämpning och övervakning en statlig, polisiär uppgift, inte en kommunal. Kameraövervakning är dessutom förhållandevis personalkrävande. För att fungera effektivt måste bevakningscentralerna bemannas dygnet runt.  Till det kommer tunga principiella argument om att garantera medborgarna ett skydd för den personliga integriteten och mot en allt för långtgående offentlig övervakning. Det bör därför utredas vidare om förslaget är förenligt med Sveriges grundlag.

För att komma tillrätta med brottslighet och öka tryggheten anser moderaterna att regeringen i första hand måste tillföra polis och rättsväsende mer resurser. Poliser ska vistas ute på gator och torg, inte inne bakom skrivbord.  Sverige måste dessutom få ett påföljdssystem som fungerar och effektivt hindrar återfallsbrottslingar från att ständigt begå nya brott.

Kameraövervakning har dock visat sig vara förhållandevis effektivt för att öka tryggheten. Försök i bland annat Malmö på skolor och på Möllevångstorget har lett till positiva resultat. Den omfattande skadegörelsebrottsligheten som ofta drabbar skolor har minskat efter att kameraövervakning införts. Detta är skäl som starkt talar för ett offentligt åtagande, trots de principiella argumenten mot, skulle inleda försök med under begränsad tid inleda kameraövervakning av särskilt brottsutsatta platser. Vi anser dock att ansvaret för själva övervakningen av kamerorna bör ligga på polisen, inte på kommunen. Kommunen kan möjligen bistå med att finansiera den tekniska utrustningen.

Samtidigt har den senaste teknikutvecklingen inneburit att kameror ständigt finns omkring oss. Genom mobiltelefonkameror och digitalkameror finns det idag ständigt kameror på allmänna platser. Det gör behovet av en permanent, offentligägd övervakning mindre. Vad som saknas är istället poliser som snabbt kan vara på plats när brott begås. 

Stockholms stad kan på ett effektivt sätt bistå staten med brottsbekämpningen och tryggheten först när staten tar sitt fulla ansvar, vilket inte sker idag. Detta gör och att vi vill värna den personliga integriteten mot allt för stor offentlig insyn, gör att vi inte i dagsläget kan ställa oss bakom motionen.  
  
UTTALANDE
Birgitta Borg (kd) lämnade följande uttalande:

Beslut om att nyttja kameror för att motverka brott innebär att det allmänna väljer att prioritera trygghetsarbetet och utgör på sitt sätt ett
intrång i människors integritet. En sådan åtgärd utgör i så fall ett val att prioritera det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet framför att betona den personliga integriteten och förutsätter därför politiska beslut.

Det finns flera olika aspekter för förvaltningen att bedöma ur ett lokalt perspektiv. Hur ser den lokala brottsligheten och det övriga
trygghetsskapande arbetet? Hur ser förvaltningen på att komplettera det förebyggande arbetet från socialtjänst och fritidverksamhet med
kameraövervakning? Hur kan kroglivet på Kungsholmen bli tryggare?

Staden ökar nu sitt brottsförebyggande arbete. Avsikten bör vara att kombinera åtgärder inom ungdoms- och fritidsverksamheten, skolarbetet och det sociala arbetet med opinionsmässigt och drogförebyggande arbete. Detta bör ske samtidigt som samarbetet med Polisen och frivilligorganisationerna intensifieras. Om hela samhället blir mera medvetet om att arbeta för att förebygga brott kan färre brott komma att begås och tryggheten ökar. Ökad kameraövervakning är ett komplement till andra åtgärder och bör inte bedömas isolerat. Det finns inga enskilda åtgärder som löser angelägna samhällsproblem.

Kameraövervakning ökar också den upplevda tryggheten i offentliga miljöer. Många äldre är oroliga över att drabbas av brottslighet, många kvinnor upplever obevakade miljöer i storstaden som otrygga. Därtill visar internationella exempel att kameraövervakning av brottsbelastade platser ökar uppklarningsprocenten. Av det skälet är staden nu också beredd att kräva ökad kameraövervakning vid de krogar som har sena öppettider.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

§84 Revisorernas årsrapport 2004

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande till revisionskontoret


ÄRENDET
Revisorernas sammanfattande bedömning är att nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat är bra, nämndens styrning och uppföljning är tillräcklig samt att nämndens bokslut och räkenskaper är rättvisande.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 april 2005, dnr 104-238-05.

§85 Restaurang Ballbreaker Activity Center AB

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden föreslår att Ballbreaker Activity Center AB beviljas tillstånd enligt förvaltningens förslag med skillnaden att detta ges på prov i ett halvt år.

2. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Med den inriktning som Ballbreaker Activity Center valt så är det troligt att verksamheten kommer att locka till sig ungdomar.

Stiftelsen hotellhems ungdomsboende och Stadshagens 6-9-skola ligger på gångavstånd från den tänkta lokaliseringen.

Vi föreslår därför att verksamheten får tillståndet på prov i ett halvår för att tillståndsmyndigheten ska kunna göra en förnyad fylligare bedömning utifrån vunna erfarenheter av bl.a. vilken publik som restaurangen lockar.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 22 april 2005, dnr 309-221-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Jari Visshed m.fl. (s), Reijo Kittilä (v), Ingvar von Malmborg (mp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet och kristdemokraterna.
Vice Mats G Nilsson m.fl. (m) och Didar Samaletdin m.fl. (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet och kristdemokraterna.

RESERVATION
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Didar Samaletdin m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

§86 Anmälningsärenden

Anmälan av projektplan, IT i förskola och förskoleklass dnr 011-667-04

Från revisionskontoret Revisionsplan 2005/2006 dnr 104-239-05

Från revisionskontoret Revisorernas årsöversikt 2004 dnr 104-239-05

Från Gatu- och fastighetskontoret - Tillgänglighetsprojektet informerar

1. Tillgänglighetsplaner Metodik
2. Övergångsställen
3. Busshållplatser
4. Kontrastmarkering i trappor
5. Räcken
6. Sittplatser
7. Stadstoaletter
8. Taktila plattor

Anmälan av pensionärsrådets protokoll 

Anmälan av handikapprådets protokoll

Anmälan av balanslista

Anmälan av inkomna skrivelser. Stadsdelsnämnden beslutade att överlämna skrivelse om staket i Pontonjärparken till förvaltningen som beredning som medborgarförslag dnr 301-292-05.

§87 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

 Skrivelse från Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) om anslagna kommunfullmäktigemedel för att ge äldre möjlighet till en rik fritid och utevistelse. Bilaga.

Skrivelse från Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) om lokala riktlinjer vid biståndsbedömningen inom äldreomsorgen. Bilaga.

Stadsdelsnämnden överlämnade skrivelserna till förvaltningen för beredning.

 Stadsdelsnämndens blocköverskridande städstrategigrupp inbjuder till städdag på Lilla Essingen den 30 maj kl. 19.00

 Mats G Nilsson uppmanade nämndens övriga ledamöter och ersättare att besöka tennishallen.

§88 Information från stadsdelsförvaltningen

 Preventionssamordnaren Suzanne Bengtsson informerade om genomförd inköpstest inom folkölstillsynen.

 Verksamhetschef Elisabet Andersson informerade om projektet Bygg din framtid som ska genomföras vid Stadshagens bostadshotell i samarbete med organisationen En svensk foyer.

Stadsdelsdirektören informerade om:

 Stadens hedersbelöning har utdelats till 14 medarbetare. En medarbetare har fått belöningen postumt.

 Rent och snyggt på Kungsholmen; stadsdelsförvaltningen och företagarföreningen genomför förnyad kampanj i juni.

 Stadsdelsförvaltningen samarbetar med organisationen Håll Sverige rent som genomför kampanj hösten 2005.

 Stadsdelsnämndens sammanträde den 16 juni börjar 17.30. Stadsarkivet visar Kungsholmsskivan.