Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-06-16

Sammanträde 2005-06-16

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 17.30 till 19.00

Kungsholmsskivan - presentation av stadsarkivet

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Allmänna ärenden

2 Staket i Pontonjärsparken Svar på medborgarförslag

Dnr: 301-026-05

Stadsdelsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag om staket i Pontonjärsparken.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056
Ärendedokument
Ladda hem (38 kb)

3 Kampanj mot nedskräpning på gator och torg i Stockholm

Dnr: 305-341-05

Nedskräpningen är en fråga som rör hela staden. Förvaltningen föreslår därför att gemensamma kampanjer och andra insatser mot nedskräpning genomförs.

Handläggare: Ulla Eriksson, 508 08 058

4 Ansökan om medel från Kompetensstegen

Dnr: 500-349-05

Kompetensstegen är en flerårig nationell satsning som regeringen gör för att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom vård och omsorg för äldre.

Handläggare: Gunilla Carlsson, 508 08 023
Ärendedokument
Ladda hem (50 kb)

5 Avveckling av grundsärskoleklass på Stadshagsskolan

Dnr: 403-339-05

Stadshagsskolan har sedan starten år 2000 haft en grundsärskoleklass. Eleverna har nu uppnått gymnasieålder och fortsätter till gymnasiesärskola och andra utbildningar. Några nya elever finns inte i dagsläget.

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448
Ärendedokument
Ladda hem (36 kb)

6 Ytterligare förlängning av driftavtal för gruppbostäderna Kronoberg, Tegelpråmen, Kungsholmen, Kristineberg, Strandparken och Herden

Dnr: 125-061-02

Avtalet med Assist bostad & omsorg i Stockholm AB föreslås förlängas till 31 maj 2007 eller till dess att kommande ändring av ersättningssytem är fastställd. Överenskommelsen med intraprenaden förlängs på samma sätt.

Handläggare: Birgitta Melder Ståhl, 508 08 014

8 Förslag till renhållningsordning för Stockholms kommun Remiss från renhållningsnämnden

Dnr: 306-230-05

Mer fokus bör läggas på åtgärder som leder till att det blir enkelt och billigt för boende och verksamheter att hantera sitt avfall på rätt sätt. Ett viktigt verktyg är renhållningstaxan. Fastighetsägare, boende och verksamma behöver praktisk hjälp och personliga kontakter för att förbättra avfallshanteringen.

Handläggare: Lisa Enarsson, 508 08 068

9 Underlag för planering av parkprojekt 2006-2008 Remiss från f.d. gatu- och fastighetskontoret

Dnr: 305-265-05

De större investeringar som föreslås är renovering av Rålamshovsparken med Smedsuddsbadet, Pontonjärparken samt dammanläggningen i Fredhällsparken.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

10 Underlag till Handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet i befolkningen Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 310-258-05

Det är viktigt att komma till rätta med hälsoproblem kopplade till dåliga matvanor och minskad fysisk aktivitet.

Handläggare: Lisa Enarsson, 508 08 068
Ärendedokument
Ladda hem (51 kb)

11 Översyn av resursfördelningssystem för socialpsykiatrin Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 502-279-05

Kungsholmens stadsdelsförvaltning är likhet med flera andra förvaltningar skeptisk till förslaget och anser inte att det innebär någon förbättring jämfört med nuvarande ordning.

Handläggare: Elisabet Andersson, 508 08 022

12 Planerings- och rapportsystem för särskilt boende i Stockholm Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 505-285-05

Det viktigt att ett datasystem införs i staden för att politiker och tjänstemän skall kunna få överblick över utbyggnadsbehovet av särskilda boenden samt utgöra en möjlighet för handläggarna att kunna ge information till den enskilde sökande.

Handläggare: Gunilla Carlsson, 508 08 023

13 Ansökan om etablering av friskola inom Kungsholmens stadsdelsområde Remiss från utbildningsförvaltningen

Dnr: 403-314-05

Det är inte troligt att antalet placerade elever kommer att öka i omfattning, men förvaltningen har inga invändningar emot en etablering av Distra skoldaghem inom Kungsholmens stadsdelsområde.

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448

14 Restaurang Capital Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-326-05

Restaurangen föreslås få tillstånd för servering av alkohol för allmänheten vardagar mellan klockan 17.00 - 03.00 och lördagar och söndagar mellan klockan 16.00 - 03.00.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012
Ärendedokument
Ladda hem (36 kb)

Anmälningsärenden

15 Anmälan av beslut från länsstyrelsen om tillsyn av S:t Eriks äldreboende

16 Anmälan av projektansökan steg 2 ”En svensk Foyer”

19 Anmälan av gemensamt protokoll för pensionärsrådet och handikapprådet

21 Anmälan av inkomna skrivelser

22 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

23 Information från stadsdelsförvaltningen

Mötesinformation

 

 

    

 

       

     

    

                    

     

         

 

 

 

      

 

 

 

§94 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Anmäldes att protokoll från 19 maj 2005 justerats den 23 maj 2005. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 20 juni 2005. Mats G Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§95 Staket i Pontonjärsparken Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med detta tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

I namninsamling och separat skrivelse hade föräldrar framfört önskemål om staket kring Pontonjärparken för att öka säkerheten för lekande barn. Stadsdelsnämnden hade därför gett förvaltningen i uppdrag att utreda olika möjligheter till inhägnad av parken.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 juni 2005, dnr 301-292-05.

§96 Kampanj mot nedskräpning på gator och torg i Stockholm

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden hemställer att kommunstyrelsen genomför en kampanj mot nedskräpningen på gator, torg och parker i Stockholm, gärna i samverkan med stiftelsen Håll Sverige Rent.

 

 

ÄRENDET

Nedskräpningen är en fråga som rör hela staden. Nämnden och förvaltningen föreslog därför att gemensamma kampanjer och andra insatser mot nedskräpning skulle genomföras.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 juni 2005, dnr 305-341-05.

§97 Ansökan om medel från Kompetensstegen

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ansökan om medel från Kompetensstegen.

 

 

ÄRENDET

Kompetensstegen är en flerårig nationell satsning som regeringen gör för att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom vård och omsorg för äldre.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 maj 2005, dnr 500-349-05.

§98 Avveckling av grundsärskoleklass på Stadshagsskolan

BESLUT

 

Stadshagsskolans grundsärskoleklass avvecklas i och med att läsåret 2004-2005 är slut.

 

ÄRENDET

Stadshagsskolan har sedan starten år 2000 haft en grundsärskoleklass. Eleverna har nu uppnått gymnasieålder och fortsätter till gymnasiesärskola och andra utbildningar. Några nya elever finns inte i dagsläget.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 31 maj 2005, dnr 403-339-05.

§99 Ytterligare förlängning av driftavtal för gruppbostäderna Kronoberg, Tegelpråmen, Kungsholmen, Kristineberg, Strandparken och Herden

BESLUT

 

1.      Avtalen förlängs till och med den 31 december 2007 eller till dess att kommande ändring av ersättningssystem är fastställd.

 

2.      Stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna förlängning med företaget Assist Bostad & Omsorg i Stockholm AB samt att teckna tillägg till intraprenadöverenskommelsen.

 

 

ÄRENDET

Avtalet med Assist bostad & omsorg i Stockholm AB samt intraprenadöverenskommelsen förlängs till 31 december 2007 eller till dess att kommande ändring av ersättningssystem är fastställd.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 juni 2005, dnr 125-061-02.

§100 Förslag till renhållningsordning för Stockholms kommun Remiss från renhållningsnämnden

BESLUT

 

Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Mer fokus bör läggas på åtgärder som leder till att det blir enkelt och billigt för boende och verksamheter att hantera sitt avfall på rätt sätt. Ett viktigt verktyg är renhållningstaxan. Fastighetsägare, boende och verksamma behöver praktisk hjälp och personliga kontakter för att förbättra avfallshanteringen.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 maj 2005, dnr 306-230-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Birgitta Waller (mp), Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett förslag från moderaterna.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett förslag från folkpartiet liberalerna.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

 

RESERVATIONER

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag enligt följande:

 

1.   Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen anföra:

 

Stockholm har som Sverige största stad särskilda behov vad gäller kommunal service gentemot medborgarna. Vid utformningen av avfallsplanen är väsentligt att se till storstadens särskilda behov och till medborgarnas vardagssituation. En avfallsplan måste ha sin utgångspunkt i verklighetens behov, inte i teoretiska målsättningar. 

 

Exempelvis är det viktigt att konsekvent hålla sig till ett medborgarperspektiv där enskilda individernas olika förutsättningar är vägledande för utformning av renhållningsordningen. Moderaternas vill till att börja med framhålla att vi ställer oss positiva till avfallsplanens mål om fastighetsnära insamling. Men frågan innefattar ett flertal aspekter som måste utredas vidare innan man kan införa detta på bred front.

 

Avfallsmängder

Avfallsplanen och renhållningsarbetet skall enligt förslaget syfta till att förhindra uppkomst av avfall. Det är en målsättning som i flera stycken kan accepteras, men det finns starka invändningar värda att ta på allvar. Den första invändningen är att ekonomisk tillväxt i regel leder till ökade avfallsmängder. Ju mer produkter som säljs, desto mer förpackningar och kasserade gamla varor måste tas hand. Detta måste inte vara något negativt, förpackningar kan brännas och ge energi. Kasserade produkter kan återvinnas eller på annat sätt tas tillvara.

 

Det andra är att äldre, funktionshindrade, barnfamiljer och andra grupper saknar förutsättningar att fullt ut delta i en avfallshantering där ingenting får slängas eller brännas utan sortering.

 

Särskilt gäller detta den sorteringshysteri som för tillfället kommit över majoriteten när det hushållssopor. Argumenten mot sortering och kompostering av hushålls- och matavfall är välkända.

 

Vi anser att det nu är viktigt att hitta alternativa former till den rådande sorteringshysterin. Exempelvis bör man se över möjligheterna att väga hushållsavfall i olika boendeformer.

 

Insamling av avfall

Insamling av avfall bör även i fortsättningen utföras på entreprenad efter upphandling. Utvärderingar visar att upphandlingar leder till en effektiv förvaltning och en för skattebetalarna god ekonomisk hushållning med skattemedel. Inga skäl talar för att staden i någon del skulle återta insamlingen till egen regi. Andra utredningar på området visar också på hur optimal effektivitet och ekonomi bäst erhålles med upphandlade entrepenader inom detta område.

 

Det är även viktigt att staden är med och driver på utveckling av alternativa insamlingssystem för hushållsavfall och utsorterade avfallsfraktioner som idag hamnar på återvinningsstationerna. I framtiden blir även en begriplig information mot medborgare en allt viktigare beståndsdel av insamlingssystemet. En god renhållning står och faller med medborgarnas acceptans och aktiva deltagande. Det i sin tur ställer krav på olika individuellt anpassade lösningar.

 

Omhändertagande av avfall

Förbränning av omhändertaget avfall har visat sig vara den överlägset mest effektiva behandlingsmetoden. Moderna förbränningsanläggningar är såväl praktiskt, som miljö- och samhällsekonomiskt överlägsna andra metoder. 

 

Försöken med utsortering av biologiskt nedbrytbart avfall i en- och flerfamiljsbostäder måste avbrytas. Det 35 procentiga målet är en flummig skrivbordsprodukt utan verklighetsförankring. Majoritetens visar genom detta återigen hur politiska målsättningar överordnas stockholmarnas bästa och en fungerande vardag för hårt pressade familjer.  Moderaterna vill istället sätta den enskilda människans behov av ett fungerande vardagsliv i första rummet.  

Stockholmarna, framtiden och avfallshanteringen

Mycket av regelverket på miljö- och renhållningsområdet är nu styrt av EU-direktiv, svenska lagar och förordningar. Största problemet mot en effektiv och medborgaranpassad avfallshantering är just nu miljöbalken. Det är bland annat i miljöbalken som inriktningen på långt drivna tvingande regler regleras. När piskan ersätter moroten försvåras framtida avfallshantering eftersom det urholkar medborgarnas förtroende. Utan medborgarperspektivet och en stor acceptans från stockholmarna kan inte någon avfallsplan fungera. Politiska beslut måste förankras och anpassas till medborgarnas och den enskilda människans särskilda behov.  

 

Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag enligt följande:

1.       Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till beslut.

2.       Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

 

Stockholms källsorteringssystem är i kris och måste göras om i grunden. Källsortering i sig ska inte utgöra ett mål. Om det är mer miljö- och samhällsekonomiskt lönsamt att avskaffa sortering av vissa avfallsprodukter ska detta ske. Sorteringsmålen är felkonstruerade. Invånarna lägger ner tid och kraft på att i många fall sortera avfall som man lika gärna kan skicka till förbränning, medan liten kraft läggs på sortering av det miljöfarliga avfallet. Farligt avfall har, om det inte tas om hand på rätt sätt, en skadlig inverkan på miljön.

 

Folkpartiet vill radikalt förändra källsorteringen. Stockholm bör införa ett sorteringssystem som prioriterar och fokuserar på de farliga soporna och inte på sådant som man lika gärna kan bränna. Vi vill återinföra den fastighetsnära källsorteringen av tidningspapper. Satsa på fler och bättre insamlingssystem för farligt avfall. Vi vill också avskaffa 14-dagarshämtningen och återinföra veckohämtningen av den ”vanliga” soppåsen.

Den politiska majoriteten i Stadshuset har som nytt mål att 35 procent av (32 000 ton) matavfallet skall sorteras ut från hushåll och restauranger. Folkpartiet motsätter sig detta experiment. Storskalig kompostering eller rötning är inte det bästa sättet att ta tillvara hushållens matavfall. Kompostering har hittills mest levererat dålig lukt och en slutprodukt som ingen vill ha. Både från kompostering och rötning avges metan som är 20 gånger farligare för växthuseffekten än koldioxid.

 

Beslut om en produkt ska materialåtervinnas eller brännas ska baseras på en helhetsbedömning. Återvinning ska aldrig vara ett självändamål. För vissa produkter lönar det sig både miljömässigt och ekonomiskt att bränna och därmed utvinna energi. För andra produkter är insamling och materialåtervinning självklart.

 

Med vår avfallspolitik får vi en bättre miljö med lägre energiförbrukning, minskade lastbilstransporter, lägre kostnader för medborgarna samt mindre besvär för hushållen att hantera sina sopor.

§101 Underlag för planering av parkprojekt 2006-2008 Remiss från f.d. gatu- och fastighetskontoret

BESLUT

 

Remissen besvaras med detta tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET
De större investeringar som föreslås är renovering av Rålamshovsparken med Smedsuddsbadet, Pontonjärparken samt dammanläggningen i Fredhällsparken.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 juni 2005, dnr, 305-265-05.

 

UTTALANDEN

Ordförande Birgitta Waller (mp), Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) lämnade följande uttalande:


Stadsdelsnämnden har tidigare i olika sammanhang betonat,

 

”att en dag skall man kunna gå runt hela Kungsholmen längs vattnet”

 

Stadsdelsnämnden har då framförallt tänkt på de områden där man idag tvingas bort från strandlinjen under promenaden, framförallt på NV Kungsholmen.

 

Vi är lite osäkra på vilken bäring denna önskan från nämnden har på just detta ärende men vill ändå ånyo uttala denna vår ambition så att detta tas in i den framtida planeringen.

 

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) lämnade följande uttalande:

 

För att kunna åstadkomma en effektivare organisation i staden med tydlig ansvarsuppdelning krävs att allt ansvar för parker läggs centralt istället för att som i dag vara uppdelat mellan facknämnd och stadsdelsnämnderna.

 

Uppdelningen av ansvaret mellan facknämnderna och stadsdelsnämnderna försvåras dessutom ytterligare när driften av trafikleder flyttas till stadsdelsnämnderna. Samtidigt föreslås att träd på gatumark ska skötas central eftersom det kräver specialistkompetens. 

 

Uppdelningen är inget annat än en halvmesyr och känns mest som ett försök att hålla en del stadsdelspolitiker på gott humör genom att slänga ut några arbetsuppgifter till dem. Både uppdelningen av parker och gaturummet visar tydligt att den egentliga önskan är att lägga det mesta centralt för att få både en bättre ekonomi och samla kompetensen, något man dock inte vågar föra fram i detta skede.

 

Tyvärr kommer denna uppdelning med stor sannolikhet att innebära både mer dubbelarbete för förvaltningarna och nämnderna och större svårigheter för stockholmarna att förstå vem som ansvarar för vad i staden.

 

Även om det är positivt att ansvaret för de större parkerna och grönområdena nu läggs centralt så finns det bara en utveckling som är rimlig – det vill säga att allt ansvar för parker läggs centralt.

§102 Underlag till Handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet i befolkningen Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Det är viktigt att komma till rätta med hälsoproblem kopplade till dåliga matvanor och minskad fysisk aktivitet.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande 31 maj 2005, dnr 310-258-05.

 

UTTALANDE

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande uttalande:

 

En politisk strävan efter goda matvanor och ökad fysisk aktivitet bland befolkningen är sannerligen ingen enkel uppgift. Ambitionen om folks bästa krockar ibland med människors integritet. Ibland leder även ambitionen till överdrifter i det godas namn (se nyligen utkomna boken Peta inte i maten av Mattias Svensson). Såväl Livsmedelsverkets och Folkhälsoinstitutets underlag hade vunnit på att reflektera kring de frågor som förs fram i boken.

§103 Översyn av resursfördelningssystem för socialpsykiatrin Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som sitt remissyttrande till kommunstyrelsen.

 

 

ÄRENDET

Kungsholmens stadsdelsförvaltning är i likhet med flera andra förvaltningar skeptisk till förslaget och anser inte att det innebär någon förbättring jämfört med nuvarande ordning.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 juni 2005, dnr 502-279-05.

 

UTTALANDE

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande uttalande:

 

Det är mycket positivt att ett förslag till nytt resursfördelningssystem för socialpsykiatrin äntligen tagits fram. Socialpsykiatrin får i förslaget en egen delpåse vilket är mycket bra. Allt tyder på att det föreslagna resursfördelningssystemet på ett bättre sätt svarar mot behovet av medel än nuvarande system. Det nya förslaget innebär att stadsdelar som tidigare missgynnats i resursfördelningen i högre grad kompenseras för de kostnader man har inom socialpsykiatrin.

 

De ekonomiska effekterna av det föreslagna resursfördelningssystemet ger dock stora omfördelningar mellan stadsdelsnämnderna. Detta motiverar att någon form av övergångsregler eller kompensation kan ges för att de människor som idag är föremål för socialpsykiatrins insatser i dessa stadsdelsnämnder inte ska drabbas.

 

I förslaget till nytt resursfördelningssystem har det inte gått att finna en variabel som förmår att fånga att vissa stadsdelar har många invånare med psykiska funktionsnedsättningar. Exempelvis höga antal schizofrenidiagnoser slår inte igenom i strukturindex. De psykiatriska diagnoserna ger inte ett tillräckligt stort förklaringsvärde och landstinget har ännu inte hittat modellen för ett ”psykindex”. Denna fråga måste ytterligare belysas och följas upp av stadsledningskontoret i samarbete med landstinget.

§104 Planerings- och rapportsystem för särskilt boende i Stockholm Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens yttrande som svar på remissen.

 

 

ÄRENDET

Det är viktigt att ett datasystem införs i staden för att politiker och tjänstemän skall kunna få överblick över utbyggnadsbehovet av särskilda boenden samt utgöra en möjlighet för handläggarna att kunna ge information till den enskilde sökande. 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 maj 2005, dnr 505-285-05.

§105 Ansökan om etablering av friskola inom Kungsholmens stadsdelsområde Remiss från utbildningsförvaltningen

BESLUT

 

Tjänsteutlåtandet överlämnas som svar på remissen.

 

 

ÄRENDET

Det är inte troligt att antalet placerade elever kommer att öka i omfattning men förvaltningen har inga invändningar emot en etablering av Distra skoldaghem inom Kungsholmens stadsdelsområde.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 31 maj 2005, dnr 403-314-05.

§106 Restaurang Capital Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden tillstyrker att restaurang Capital får tillstånd för servering av alkohol för allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 03.00.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 maj 2005, dnr 309-326-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordföranden Birgitta Waller (mp) föreslog med instämmande av nämndens samtliga ledamöter att restaurangen skulle föreslås få tillstånd att servera alkohol från kl. 11.00.

§107 Anmälningsärenden

Anmälan av beslut från länsrätten om tillsyn av S:t Eriks äldreboende,

dnr 504-329-05.

 

Anmälan av projektansökan steg 2 ”En svensk Foyer”, dnr 502-316-05

 

Ekonomisk rapport

 

Anmälan av inköp

 

Anmälan av gemensamt protokoll för pensionärsrådet och handikapprådet

 

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna skrivelser

§108 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Skrivelse från Mats G Nilsson m.fl. (m), Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s), Didar Samaletdin m.fl (fp), Reijo Kittilä (v) och Birgitta Borg (kd) om nationaldagsfirande i Rålambshovsparken.

 

Stadsdelsnämnden överlämnade skrivelserna till förvaltningen för beredning.

§109 Information från stadsdelsförvaltningen

·        Sammanträdet föregicks av att Stadsarkivet presenterade Kungsholmsskivan som är en CD- och DVD-ROM för PC med 400 års historia med fokus på perioden 1870-1930. Borgarrådet Roger Mogert förrättade invigning och chefen för Stadsarkivet Björn Jordell överlämnade ett exemplar av Kungsholmsskivan till stadsdelsnämndens ordförande.

 

·        Verksamhetschef Birgitta Dahlin rapporterade om uppdrag om projekt med förkortad arbetstid.

·        Stadsdelsdirektör Göran Månsson lämnade följande information:

Biblioteket på S:t Eriksgatan 33 ska byggas om och kommer därför att hålla stängt från den 12 augusti och sex månader framåt. Serafens bibliotek och Essingebiblioteket kommer att ha utökade öppettider under ombyggnadstiden.

Tidplan för arbetet med budget för 2006. Nämnden har budgetkonferens den 14 oktober.

Studie har gjorts av socialbidrag i Stockholm. Studien visar att Kungsholmens stadsdelsnämnd var enda nämnd som under tiden 2003-2004 inte ökade kostnaderna för socialbidrag.

Utdrag ur stadens bestämmelser om avgift för upplåtelse på offentlig plats utdelades.