Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-08-25

Sammanträde 2005-08-25

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Hundrastgården på Kvarnholmsberget

Dnr: 301-384-05, 301-436-05

Två medborgarförslag om hundrastgården i S:t Eriksområdet har lämnats till stadsdelsnämnden.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

3 Hundrastgård på Stora Essingen

Dnr: 301-421-05

Ett medborgarförslag om att inrätta en hundrastgård på Stora Essingen har lämnats till stadsdelsnämnden.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

Allmänna ärenden

4 Inriktningsärende om utredning och planering för ombyggnad av Lindens gruppbostad för äldre till gruppbostad för funktionshindrade

Dnr: 302-432-05

Lindens äldreboende ligger på Arbetargatan 23. I våningen ovanför finns redan idag en gruppbostad för funktionshindrade. Att omvandla gruppboendet till en gruppbostad för personer med samma typ av funktionshinder som i den befintliga gruppbostaden innebär verksamhetsmässiga fördelar och samordningsmöjligheter.

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

5 Rapport om utvecklingsprojekt kring arbetsorganisation och arbetstid inom förskolan Återremiss från sammanträde 7 april 2005

Dnr: 504-175-05

Förslaget innebär ett försök med förkortad arbetstid för heltidsanställda över 55 år i kommunala förskolor på Kungsholmen och Essingeöarna. Försöket ska pågå i nio månader.

Handläggare: Yvonne Westrin, 508 08 016

6 Förlängning av avtal om drift och underhåll av gator och parker

Dnr: 125-627-02

Nuvarande avtal föreslås förlängas till augusti 2008. I samband med avtalsjusteringen prövas möjligheten att inom ett geografiskt avgränsat delområde sköta renhållning och markskötsel som ett arbetsmarknadsprojekt med praktikplatser för arbetsprövning och träning.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056
Ärendedokument
Ladda hem (38 kb)

7 Ansökan om stimulansbidrag för anhörigstöd

Dnr: 504-320-05

Stimulansbidrag om 125 000 kr söks för ett projekt för att utveckla stödet till anhöriga som hjälper och vårdar äldre, personer med funktionshinder eller allvarligt sjuka. Dessutom ska undersköterskor och vårdbiträden utbildas i arbetet med anhörigstöd och anhörigavlösning.

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Ohlsson, 508 08 031

8 Utökade boendestödsinsatser i försöks- och träningslägenheter Ansökan om utvecklingsmedel till vårdkedjor från Länsstyrelsen i Stockholms län

Dnr: 502-281-05

Vuxenenheten inom stadsdelsförvaltningen ansöker om 455 000 kr för att genomföra projektet ”Utökade boendestödsinsatser i försöks- och träningslägenheter”. Syftet är att anställa ytterligare en boendestödjare för att bättre kunna tillgodose behoven hos personer med missbruksproblem som är bostadslösa.

Handläggare: Verksamhetschef Elisabet Andersson, 508 08 022

9 Gemensam upphandling av hantverkstjänster inom Stockholms stad

Dnr: 105-385-05

Kungsholmens stadsdelsnämnd kommer att upphandla hantverkstjänster åt tio andra stadsdelsnämnder samt kulturnämnden. I upphandlingen kommer att ingå byggnations-, reparations-, måleri-, golvläggnings-, rör-, lås-, el-, glas- och ventilationsarbeten samt service på kylanläggningar, vitvaror och storköksutrustningar.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

10 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Dnr: 002-378-05

Delegation åt medarbetare vid socialjouren som på helger och nätter utför arbete på nämndens uppdrag.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

11 Rättegångsfullmakt för befattningshavare vid stadsledningskontorets juridiska avdelning

Dnr: 002-433-05

Förnyad fullmakt för stadens juridiska avdelning att företräda nämnden i domstol.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Remisser

13 Översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinder Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 505-350-05

Förvaltningen är positiv till denna översyn av resursfördelningssystemet och de förslag som framförs. Förvaltningen tycker att förslaget att resurserna för avlösarservice fördelas som fast anslag är bra. Det är också bra att skilja behovsutredning och beslut om nivåplacering. Förvaltningen kan dock se en fara i att inrätta en central instans i form av ett nivåkansli.

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

14 Resursfördelningsmodell för handläggning av ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsåtgärder Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 502-351-05

För Kungsholmens stadsdelsnämnd innebär förslaget en minskad budget med 3,3 mnkr beräknat på 2005 års budget. Det är den största minskningen i hela staden.

Handläggare: Verksamhetschef Elisabet Andersson, 508 08 022

15 Förfarandet vid återtagande av verksamhet i egen regi Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 100-352-05

En så viktig fråga som den fortsatta driften av en verksamhet som nämnden ansvarar för måste alltid underställas nämnden. Beslutsunderlaget ska innehålla en bra, objektiv och inte minst realistisk analys av olika möjliga alternativ.

Handläggare: Göran Månsson, 508 08 011

16 Kommunstyrelsens samlade ansvar för kompetensförsörjning Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 403-370-05

För att staden ska klara framtida kompetensförsörjning behöver strategiska aktiviteter utvecklas för redan anställd personal och framtida medarbetare. Staden måste vara en attraktiv arbetsgivare.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

17 Rapport om förslag om stadens uppföljningsansvar för ungdomar 16-19 år samt inrättande av Navigatorcentra (NC) Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 403-370-05

Förvaltningen ställer sig bakom delar av förslaget men betonar vikten av att inte använda ett utvecklat IT-system på ett sätt som kan uppfattas som kränkande för den enskilda individen.

Handläggare: Verksamhetschef Birgitta Dahlin, 508 08 016

18 Utkast till lagrådsremiss med förslag till ny skollag m m Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 403-371-05

Det är olyckligt att skicka ut en remiss om förslag till ny skollag - riksdagens viktigaste styrinstrument av verksamheten - under sommarmånaderna då det är nästan omöjligt att inhämta synpunkter och från dem som blir direkt berörda dvs. föräldrar, elever och personal. Förvaltningen ser positivt på att förskolan blir en egen skolform och att det nu kommer att finnas ett enhetligt och gemensamt skolväsende för alla skolformer och huvudmän.

Handläggare: Verksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

19 Ungdomens hus i Västerort Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 405-280-05

Det finns idag förutom fritidsgårdarna två fungerande ”ungdomens hus” i innerstaden - Lava och Fryshuset. Under förutsättning att nuvarande öppna verksamheter för ungdomar inte får snävare ekonomiska ramar, när stadens budget ska finansiera ytterligare en liknande verksamhet, har förvaltningen ingenting att anföra emot motionen.

Handläggare: Verksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

20 Restaurang Ett Litet Kök Öfvergården AB Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-369-05

Nämnden föreslår att restaurangen beviljas tillstånd för servering av alkohol för allmänheten alla dagar till klockan 01.00 samt till slutna sällskap till klockan 03.00.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Svar på skrivelser

21 Svar på skrivelse från Mats G Nilsson m fl

Dnr: 504-318-05

Moderaterna i stadsdelsnämnden har i bifogad skrivelse den 19 maj 2005 begärt en redovisning av stadens riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorg samt stadsdelsnämndens riktlinjer för detsamma.

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

Anmälningsärenden

22 Anmälan av svar på Arbetsmiljöverkets inspektion

23 Anmälan av intervjuundersökning Från Stockholms universitet ”Pipersandan” – Ett arbete om en frisk arbetsplats

24 Anmälan av nya ordningsföreskrifter gällande förbud att dricka sprit, vin och starköl på offentlig plats

25 Anmälan av projektansökan ”Språkstugan”

26 Anmälan av Kungsholmens utvecklingsprogram för framtida ledare – slutrapport

27 Anmälan av Länsstyrelsens beslut att avsluta tillsynen vid Herdens äldreboende

28 Anmälan av Länsstyrelsens beslut att begära yttrande om vad nämnden avser att göra för att förbättra bostadsstandarden på Pilgården och Pilängens gruppboende

29 Anmälan av Länsstyrelsens beslut att avslå ansökan om ändring av tillstånd gällande platsantal på Herden geriatriska enhet

32 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

33 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

35 Anmälan av inkomna skrivelser

36 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

37 Information från stadsdelsförvaltningen

38 Gemensam upphandling av platser vid sommargårdar (kollo) för samtliga stadsdelsnämnder i Stockholm stad

Dnr: 407-379-05

Ärendet är sekretessbelagt enligt 6 kap 2 § sekretesslagen

Handläggare: Verksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

40 40 - 46 sekretessbelagda ärenden

Tilläggslista

47 PM angående handläggning av adoptionsärenden

Dnr: 503-448-05

Handläggare: Verksamhetschef Elisabet Andersson, 508 08 022
Ärendedokument
Redovisning av kö (17 kb)

§113 Justering

Anmäldes att protokoll från 16 juni 2005 justerats den 20 juni 2005. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 30 augusti  

2005. Mats G Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

 

§114 Medborgarförslag

Anmälan av två medborgarförslag om hundrastgården på Kvarnholmsberget

dnr 301-384-05, 301-436-05. Medborgarförslagen överlämnades till förvaltningen för beredning.

 

Anmälan av medborgarförslag om hundrastgård på Stora Essingen

dnr 301-421-05. Medborgarförslaget överlämnades till förvaltningen för beredning.

 

§115 Inriktningsärende om utredning och planering för ombyggnad av Lindens gruppbostad för äldre till gruppbostad för funktionshindrade

BESLUT

 

1.       Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheterna att omvandla Lindens gruppboende för äldre till gruppbostad för funktionshindrade.

2.       Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag med 0,1 mnkr för beställarstöd och 0,5 mnkr för projektering.

 

ÄRENDET

Lindens äldreboende ligger på Arbetargatan 23. I våningen ovanför finns redan idag en gruppbostad för funktionshindrade. Att omvandla gruppboendet till en gruppbostad för personer med samma typ av funktionshinder som i den befintliga gruppbostaden innebär verksamhetsmässiga fördelar och samordningsmöjligheter.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 juli 2005, dnr 302-432-05.

§116 Rapport om utvecklingsprojekt kring arbetsorganisation och arbetstid inom förskolan Återremiss från sammanträde 7 april 2005

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag.

ÄRENDET
Förslaget innebär ett försök med förkortad arbetstid för heltidsanställda över 55 år i kommunala förskolor på Kungsholmen och Essingeöarna. Försöket ska pågå i nio månader.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 augusti 2005, dnr 504-175-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Mats G Nilsson m.fl. (m), Lars Lundqvist m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Mats G Nilsson m.fl. (m), Lars Lundqvist m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden beslutar att avslå förslaget

Stadsdelsnämnden beslutar att därutöver anföra;

Ett av de grundläggande problemen i Sverige är att arbetskraftsutbudet är för lågt. Att i en situation där den svenska ekonomin behöver fler i arbete genomföra försöksverksamhet som får till resultat att arbetskraftsutbudet minskar vore olyckligt.

Därmed inte sagt att flexiblare arbetstidslösningar är en bättre utgångspunkt i sig är dåliga. Det finns många exempel på hur en flexiblare arbetstid hos den offentliga sektorn kan gynna både arbetstagare och medborgare.

Stockholms stad står inför en stor utmaning inom personalområdet. Under de kommande tio åren kommer stora delar av de som idag arbetar inom staden att ålderspensioneras. Staden riskerar därmed att gå miste om en stor del av kontinuiteten i verksamheten. För att rekrytera nya medarbetare måste staden vara och upplevas som en modern arbetsgivare, en del i denna modernisering bör vara att arbeta med flexibla arbetstidslösningar.

 

§117 Förlängning av avtal avseende drift och underhåll av gata/park

BESLUT

1. Avtalet förlängs till och med den 31 augusti 2008.

2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att diskutera viss anpassning av avtalet samt att teckna förlängning med Stockholm Entreprenad AB.

3. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att undersöka möjligheten att inom ett geografiskt avgränsat delområde sköta renhållning och markskötsel som ett arbetsmarknadsprojekt med praktikplatser för arbetsprövning och träning.

ÄRENDET
Nuvarande avtal föreslås bli förlängt till augusti 2008. I samband med avtalsjusteringen prövas möjligheten att inom ett geografiskt avgränsat delområde sköta renhållning och markskötsel som ett arbetsmarknadsprojekt med praktikplatser för arbetsprövning och träning.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 22 juli 2005, dnr 125-627-02.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Mats G Nilsson m.fl. (m), Lars Lundqvist m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Mats G Nilsson m.fl. (m), Lars Lundqvist m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att inte återföra någon drift och underhåll av gata och park till egen regi.

Stadsdelsnämnden beslutar att i övrigt godkänna förvaltningens förslag.

Förslaget är bra förutom den öppning som visar på en tillbakagång till det system vi lämnat bakom oss. Kommunens roll som beställare skall vara tydlig, till gagn för företagen och medborgarna.

 

§118 Ansökan om stimulansbidrag för anhörigstöd

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden godkänner ansökan om stimulansbidrag om 125 000 kr för anhörigstöd.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDET

Stimulansbidrag om 125 000 kr söks för ett projekt för att utveckla stödet till anhöriga som hjälper och vårdar äldre, personer med funktionshinder eller allvarligt sjuka. Dessutom ska undersköterskor och vårdbiträden utbildas i arbetet med anhörigstöd och anhörigavlösning

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 augusti 2005, dnr 504-320-05.

§119 Utökade boendestödsinsatser i försöks- och träningslägenheter Ansökan om utvecklingsmedel till vårdkedjor från Länsstyrelsen i Stockholms län

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län avseende utvecklingsmedel till vårdkedjor för projektet

”Utökade boendestödsinsatser i försöks- och träningslägenheter ”

Ansökan avser perioden 2006-01-01--2006-12-31, totalt belopp som ansöks är 455 000 kronor.

 

 

ÄRENDET

Vuxenenheten inom stadsdelsförvaltningen ansöker om 455 000 kr för att genomföra projektet ”Utökade boendestödsinsatser i försöks- och träningslägenheter”. Syftet är att anställa ytterligare en boendestödjare för att bättre kunna tillgodose behoven hos personer med missbruksproblem som är bostadslösa.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 augusti 2005, dnr 502-281-05.

 

§120 Gemensam upphandling av hantverkstjänster inom Stockholms stad

 BESLUT

 

1.        Kungsholmens stadsdelsnämnd deltar i gemensam upphandling av hantverkstjänster avseende ramavtal

 

2.        Kungsholmens stadsdelsnämnd nämnd uppdrar åt stadsdelsdirektören att administrera upphandlingen samt besluta om löpande frågor i ärendet

 

  • godkänna förfrågningsunderlaget,

 

  • infordra anbud

 

  • anta anbudsgivare och teckna ramavtal med antagna anbudsgivare

 

3.        Stadsdelsnämnden godkänner förfarandet att

 

  • samtliga förvaltningar informeras kontinuerligt

 

  • samtliga nämnder informeras i efterhand om processen och resultatet

4.   Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att stadsdelsdirektören åtar sig att administrera upphandlingen på uppdrag också av elva andra nämnder

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDET

Kungsholmens stadsdelsnämnd kommer att upphandla hantverkstjänster åt tio andra stadsdelsnämnder samt kulturnämnden. I upphandlingen kommer att ingå byggnations-, reparations-, måleri-, golvläggnings-, rör-, lås-, el-, glas- och ventilationsarbeten samt service på kylanläggningar, vitvaror och storköksutrustningar.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 augusti 2005, dnr 105-385-05.

 

§122 Rättegångsfullmakt för befattningshavare vid stadsledningskontorets juridiska avdelning

BESLUT

 

Rättegångsfullmakt utfärdas för befattningshavare vid stadsledningskontorets juridiska avdelning.

 

 

ÄRENDET

Förnyad fullmakt för stadens juridiska avdelning att företräda nämnden i domstol.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 augusti 2005, dnr 002-433-05.

 

§123 Kompletterande val till stadsdelsnämndens pensionärsråd

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden utser Agnes Szabo, SPF S:t Görans-Kungsholmen, till ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2005.

 

 

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 augusti 2005, dnr 002-001-05.

 

 

§124 Översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinder Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Det är positivt att denna översyn av resursfördelningssystemet görs. Nämnden och förvaltningen anser att förslaget att resurserna för avlösarservice fördelas som fast anslag är bra. Det är också bra att skilja behovsutredning och beslut om nivåplacering. Det finns dock en fara i att inrätta en central instans i form av ett nivåkansli.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 augusti 2005, dnr 505-350-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Mats G Nilsson m.fl. (m), Lars Lundqvist m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Mats G Nilsson m.fl. (m), Lars Lundqvist m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen anföra:

Staden ska skapa förutsättningar för att ge de funktionshindrade så stor valfrihet som möjligt. Alla människor skall tillförsäkras integritet, självbestämmande och delaktighet, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Människor med funktionsnedsättning skall, så långt det är möjligt ha, samma möjligheter som alla andra att leva ett självständigt liv samt ha ett arbete att gå till. Alla ska känna sig trygga mot alla former av diskriminering.

Tyvärr finns det stora problem och brister när det gäller funktionshindrades situation. Det gäller tillgänglighet, brist på gruppbostäder, väntetider för hjälpmedel och så vidare. Därför behövs en politisk vilja och strategi för att nå förändring.

Valfriheten skall öka inom omsorgen om funktionshindrade. Kundval har införts inom hemtjänsten och inom ledsagarservice och avlösarservice. Valfrihet även inom de särskilda boendeformerna skall införas.

De funktionshindrade har rätt till likvärdig vård, omsorg och service oavsett var i staden de bor. Enligt Socialtjänstlagen ska kommunen medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning samt får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Ett problem i stadens egen verksamhet gäller bristerna i samordningen med andra huvudmän.

Ett påtagligt problem för vissa brukare inom socialpsykiatrin gäller den stadsdelsarrest de upplever finns när det gäller deras möjlighet att nyttja daglig verksamhet i andra stadsdelsnämndsområden än där de själva bor. Denna stadsdelsarrest måste upphävas.

 

§125 Resursfördelningsmodell för handläggning av ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsåtgärder Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
För Kungsholmens stadsdelsnämnd innebär förslaget en minskad budget med 3,3 mnkr beräknat på 2005 års budget. Det är den största minskningen i hela staden.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 augusti 2005, dnr 505-351-05.

UTTALANDE
Mats G Nilsson m.fl. (m), Lars Lundqvist m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande gemensamma uttalande:

Bidragsberoendet är en tragedi för varje människa som drabbas. Eftersom bristande ekonomiska resurser i en familj alltför ofta leder till olika former av problem, kommer den satsning vi gör och de krav vi ställer att leda till att fler stockholmare får en bättre livssituation.

Socialbidragsberoendet i Stockholm har ökat dramatiskt de senaste åren. Mer än 13000 hushåll är i dag helt eller delvis beroende av socialbidrag för sin försörjning. Majoritetens mål att halvera socialbidragsberoendet till år 2004 misslyckades fullständigt.

Skärholmens stadsdelsnämnd har uppnått mycket goda resultat genom en ökad överföring av resurserna för socialtjänstens handläggning av ekonomiskt bistånd till aktiv jobbcoachning på Jobbcentrum. En liknande resursöverföring i hela staden i kombination med införandet av en jobbgaranti är en viktig del i arbetet med att minska socialbidragsberoendet.

För att lyckas med målet om att minska bidragsberoendet måste nya metoder och nya samarbeten till. En del sådana samarbeten har prövats under den förra borgerliga mandatperioden och givit ett mycket gott resultat. Inte minst har samarbetet med näringsliv och bemanningsföretag bidragit till fler jobb. Flertalet stadsdelsnämnder har lyft upp frågan på dagordningen och startat särskilda projekt för att arbeta med de arbetslösa. Möjligheten att direktupphandla tjänster av bemanningsföretag och andra intressenter i arbetet för att minska bidragsberoendet måste också tillåtas och utnyttjas.

Det kan även denna gång konstateras att Kungsholmen är den stadsdel som drabbas hårdast när resurssystemen görs om.

 

§126 Remiss av motion om förfarandet vid återtagande av verksamhet i egen regi Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Remissen besvaras med föreliggande tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

 

ÄRENDET

En så viktig fråga som den fortsatta driften av en verksamhet som nämnden ansvarar för måste alltid underställas nämnden. Beslutsunderlaget ska innehålla en bra, objektiv och inte minst realistisk analys av olika möjliga alternativ.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 juli 2005, dnr 100-352-05.

 

§127 Kommunstyrelsens samlade ansvar för kompetensförsörjning Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

 

ÄRENDET

För att staden ska klara framtida kompetensförsörjning behöver strategiska aktiviteter utvecklas för redan anställd personal och framtida medarbetare. Staden måste vara en attraktiv arbetsgivare.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 augusti 2005, dnr 200-362-05.

 

 

§128 Stadens uppföljningsansvar för ungdomar 16-19 år samt inrättande av Navigatorcentra (NC) Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Tjänsteutlåtandet överlämnas som svar på remissen.


ÄRENDET
Förvaltningen ställer sig bakom delar av förslaget men betonar vikten av att inte använda ett utvecklat IT-system på ett sätt som kan uppfattas som kränkande för den enskilda individen.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 augusti 2005, dnr 403-370-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Lars Lundqvist m.fl. (fp) yrkade bifall till ett förslag från folkpartiet liberalerna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Lars Lundqvist m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag:

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen anföra följande:

I betänkandet Unga utanför (SOU 2003:92) konstateras att mellan 25 000 och 30 000 unga människor varken studerar, arbetar, aktivt söker arbete eller har någon känd sysselsättning. Utredningen konstaterar vidare att en stor del av dessa ungdomar inte har klarat grundskolan. Att dessa ungdomar inte kunnat fångas upp tidigare under sin skoltid, är ett misslyckande för samhället och inte minst skolan. Stockholms stad har ett ansvar för att erbjuda de ungdomar som hamnat utanför en väg tillbaka till skola och arbete.

Den modell som föreslås i ärendet med så kallade Navigatorcentra visas inte på något särskilt tydligt sätt hur detta skulle kunna vara en lösning på ungdomarnas problem. Tvärtom präglas förslaget av stora ord men lite handling. För att lösa de grundläggande problemen med ungas utanförskap hjälper inte särskilda ”Navigatorcentra” eller andra kommunala projekt. Det krävs en omläggning av hela den nuvarande skol- och arbetsmarknadspolitiken.

De ungdomar som befinner sig utan all kontakt med skola, annan utbildning och inte är i arbete eller sysselsatta på annat sätt kan antas leva ett liv som på sikt kommer att medföra att de får problem. Det huvudsakliga ansvaret för deras livssituation innehar de själva. Vi får inte glömma att 18 och 19-åringar faktiskt är myndiga individer som därför i första hand måste antas ha gjort ett medvetet val. Den som är 16 eller 17 har redan förmyndare, föräldrarna. Förslaget genomsyras av ett socialdemokratiskt omhändertagandeperspektiv som är oss främmande.

För att bryta utanförskapet krävs en individualiserad skola med höga och tydliga kunskapskrav. Det är inte acceptabelt att var femte elev lämnar grundskolan utan att kunna skriva en sammanhängande text eller läsa en bok. De elever som har svårt att nå skolans kunskapsmål måste få extra stöd, hjälp och tid, t ex ett extra år i grundskolan. Att alla gymnasieelever ska bli högskolebehöriga är ett olyckligt och orimligt mål. I stället borde särskilda yrkesinriktade program skapas för elever som vill börja arbeta direkt efter gymnasiet. Därutöver bör en modern lärlingsutbildning inrättas där eleverna tillbringar en del av tiden i skolan, en del i arbetslivet.

Ingen ’hjälp’ ska tvingas på den som ingen efterfrågar och aldrig på bekostnad av den personliga integriteten. Det är svårt att avgöra exakt var man i sin strävan efter omsorg går över gränsen och kränker individen. Gymnasieskolan är en frivillig utbildningsform, därför är det inte berättigat att från samhällets sida ingripa genom att upprätta centrala dataregister för att kartlägga eller styra ungdomars livsval. De ska, liksom övriga medborgare, respekteras.

UTTALANDE
Mats G Nilsson m.fl. (m) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande uttalande:

I betänkandet Unga utanför (SOU 2003:92) konstaterades att mellan 25 000 och 30 000 unga människor varken studerar, arbetar, aktivt söker arbete eller har någon känd sysselsättning. Utredningen konstaterade vidare att en stor del av dessa ungdomar inte har klarat grundskolan. Att dessa ungdomar inte kunnat fångas upp tidigare under sin skoltid, är ett misslyckande för samhället och inte minst skolan. Stockholms stad har ett ansvar för att erbjuda de ungdomar som hamnat utanför en väg tillbaka till skola och arbete.

Den modell som föreslås med så kallade Navigatorcentra visar inte på något särskilt tydligt sätt hur detta skulle kunna vara en lösning på ungdomarnas problem.  För att lösa de grundläggande problemen med ungas utanförskap hjälper inte särskilda ”Navigatorcentra” eller andra kommunala projekt. Det krävs en omläggning av hela den nuvarande skol- och arbetsmarknadspolitiken.

De ungdomar som befinner sig utan all kontakt med skola, annan utbildning och inte är i arbete eller sysselsatta på annat sätt kan antas leva ett liv som på sikt kommer att medföra att de får problem. Det huvudsakliga ansvaret för deras livssituation innehar de själva. Förslaget genomsyras av ett socialdemokratiska omhändertagandeperspektiv.

För att bryta utanförskapet krävs en individualiserad skola med höga och tydliga kunskapskrav. Det är inte acceptabelt att var femte elev lämnar grundskolan utan att kunna skriva en sammanhängande text eller läsa en bok. De elever som har svårt att nå skolans kunskapsmål måste få extra stöd, hjälp och tid, t ex ett extra år i grundskolan. Att alla gymnasieelever ska bli högskolebehöriga är ett olyckligt och orimligt mål. I stället borde särskilda yrkesinriktade program skapas för elever som vill börja arbeta direkt efter gymnasiet. Därutöver bör en modern lärlingsutbildning inrättas där eleverna tillbringar en del av tiden i skolan, en del i arbetslivet.

En nyligen genomförd undersökning visar att elever som genomgått de tvååriga yrkesförberedande utbildningarna klarat sig bättre på arbetsmarknaden än vad vi ser idag i den treåriga gymnasieskolan.

Det krävs också kraftfulla insatser för att bryta bidragsberoendet. Vuxna personer som är fullt arbetsföra har en skyldighet att efter förmåga försöka bidra till sin egen försörjning. Ett passiviserande socialbidragsberoende och kontakter med en socialtjänst - som inte är jobbinriktad - bidrar snarare till att förvärra än att bryta utanförskapet.

§129 Utkast till lagrådsremiss med förslag till ny skollag Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Tjänsteutlåtandet överlämnas som svar på remissen.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDET

Det är olyckligt att skicka ut en remiss om förslag till ny skollag - riksdagens viktigaste styrinstrument av verksamheten - under sommarmånaderna då det är nästan omöjligt att inhämta synpunkter och från dem som blir direkt berörda dvs. föräldrar, elever och personal. Förvaltningen ser positivt på att förskolan blir en egen skolform och att det nu kommer att finnas ett enhetligt och gemensamt skolväsende för alla skolformer och huvudmän.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 augusti 2005, dnr 403-371-05

 

UTTALANDE
Mats G Nilsson m.fl. (m), Lars Lundqvist m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

Vi lämnar ärendet om ny skollag utan eget ställningstagande och hänvisar till våra partiers ställningstagande i kommunstyrelsen.

 

§130 Ungdomens hus i Västerort Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Tjänsteutlåtandet lämnas som remissvar på motionen.

ÄRENDET
Det finns idag förutom fritidsgårdarna två fungerande ”ungdomens hus” i innerstaden - Lava och Fryshuset. Under förutsättning att nuvarande öppna verksamheter för ungdomar inte får snävare ekonomiska ramar, när stadens budget ska finansiera ytterligare en liknande verksamhet, har förvaltningen ingenting att anföra emot motionen.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 augusti 2005, dnr 405-280-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) Lars Lundqvist m.fl. (fp), Reijo Kittilä (v) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Mats G Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett förslag från moderaterna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Mats G Nilsson m.fl. (m) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag:

Stadsdelsnämndens beslutar att som svar på remissen anföra följande:

Få frågor är lika viktiga som barns och ungdomars välbefinnande. Det är dock så att begränsade resurser gör att de offentliga insatserna måste nagelfaras och genomgå en granskning för att avgöra vilka insatser som bör prioriteras. Det är vår uppfattning att skapandet av ett nytt centralplanerat projekt från stadens sida leder fel. Bättre vore att utveckla redan existerande verksamheter, samt att stärka de delar av det civila samhället som kan fylla en liknande funktion. Det kan i sammanhanget vara passande att påpeka att Fryshuset, trots att det uppbär offentliga subventioner, i grunden är ett initiativ som växt fram underifrån via det civila samhället. En motsvarande process tror vi har större förutsättningar att nå varaktigt goda resultat för Västerorts unga.

 

§131 Restaurang Ett Litet Kök Öfvergården AB Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden tillstyrker att restaurang Ett Litet Kök Öfvergården AB får tillstånd för servering av alkohol för allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00-01.00 samt för slutna sällskap alla dagar mellan klockan 11.00-03.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 juni 2005, dnr 309-369-05.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Birgitta Waller (mp) yrkade att restaurangen skulle beviljas tillstånd att servera alkohol alla dagar mellan klockan 11.00-01.00 samt för slutna sällskap alla dagar mellan klockan 11.00-03.00.

 

§132 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

BESLUT

 

Skrivelsen från Mats G Nilsson m fl anses besvarad.

 

 

ÄRENDE

Moderaterna i stadsdelsnämnden har i skrivelse den 19 maj 2005 begärt en redovisning av stadens riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorg samt stadsdelsnämndens riktlinjer för detsamma.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 juli 2005, dnr 504-318-05.

 

§133 Anmälningsärenden

Anmälan av svar på Arbetsmiljöverkets inspektion dnr 205-308-05

 

Anmälan av intervjuundersökning Från Stockholms universitet ”Pipersandan” – Ett arbete om en frisk arbetsplats dnr 205-422-05

 

Anmälan av nya ordningsföreskrifter gällande förbud att dricka sprit, vin och starköl på offentlig plats dnr 300-375-05

 

Anmälan av projektansökan ”Språkstugan” dnr 402-368-05

 

Anmälan av Kungsholmens utvecklingsprogram för framtida ledare – slutrapport dnr 202-419-05

 

Anmälan av Länsstyrelsens beslut att avsluta tillsynen vid Herdens äldreboende dnr 504-399-05

 

Anmälan av Länsstyrelsens beslut att begära yttrande om vad nämnden avser att göra för att förbättra bostadsstandarden på Pilgården och Pilängens gruppboende dnr 504-401-05

 

Anmälan av Länsstyrelsens beslut att avslå ansökan om ändring av tillstånd gällande platsantal på Herden geriatriska enhet, dnr 505-129-04

 

Anmälan av PM angående handläggning av adoptionsärenden – nuläge och planering inför hösten 2005, dnr 503-448-05

 

Ekonomisk rapport

 

Anmälan av inköp

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna skrivelser

 

§134 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson lämnade följande information:

·        Nyinvigning av Tranebergsbron den 31 augusti.

·        Nya lokala ordningsföreskrifter med bl.a. bestämmelser om alkoholförtäring i parker; skyltning kommer att göras vid aktuella platser.

·        Barncentrum – samarbete mellan polis, åklagare, sjukvård och socialtjänst om våldsutsatta barn. Invigning sker den 9 september.

·        Anhörigstöd – utbildningsprojekt för medarbetare inom äldre- och handikappomsorg i innerstaden.

Verksamhetschef Birgitta Dahlin informerade om:

·        Skateparken under Västerbron invigs den 9 september.

·        Fritidsgården Häfta flyttas tillfälligt till Kronobergsparken och därefter permanent till Rålambshovsskolan.  


§135 §§ 135 - 141 sekretessbelagda ärenden