Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-09-22

Sammanträde 2005-09-22

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Flytta lekparken i S:t Göransparken till mitten av parken

3 Seniorernas hus på Kungsholmen

Dnr: 504-486-05

Stadsdelsnämndens pensionärsråd och handikappråd har lämnat ett gemensamt förslag om att inrätta en lokal för möten och aktiviteter för äldre.

4 Tavla för föreningsmeddelanden Svar på medborgarförslag

Dnr: 301-611-04

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att en tavla för föreningsmeddelanden ska sättas upp på Fleminggatan 24.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

5 Kungsholms kaj Svar på medborgarförslag

Dnr: 301-026-05

Stadsdelsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget överlämnas till trafiknämnden för kännedom.Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

6 Hundrastgård vid S:t Eriksområdet Svar på två medborgarförslag

Dnr: 301-384-05, 301-436-05

Den nuvarande lösningen, med en hundrastgård på delar av ytan på höjden väster om Carl-Gustaf Lindstedts gata, är en rimlig avvägning mellan olika intressen.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

7 Hundrastgård på Stora Essingen Svar på medborgarförslag

Dnr: 301-421-05

På Stora Essingen finns ett stort hundrastområde där hundar får springa fritt utan att området är inhägnat. Stora delar av Broparken är sedan många år utpekat som hundrastområde.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

Allmänna ärenden

8 Tertialrapport 2 2005

Dnr: 102-477-05

Nämnden redovisar en prognos som innebär ett mindre överskott med 1,9 miljoner kronor. På Kungsholmen och Essingeöarna pågår en tydlig befolkningsförändring. Sedan ett par år tillbaka pågår en därför en kraftig utbyggnad av förskolan samtidigt som äldreomsorgen anpassas till det minskade antalet äldre.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Remisser

11 Stockholms stads äldreomsorgsplan 2006-2010 Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 504-282-05

Förvaltningen är i stort sett positiv till förslaget som är tydligare än den förra äldreomsorgsplanen. Några viktiga synpunkter finns dock.

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

12 Restaurang Mamadou Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-456-05

Stadsdelsnämnden tillstyrker att restaurang Mamadou får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 -22.00 samt för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 -22.00.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälningsärenden

14 Anmälan av Länsstyrelsens beslut att avsluta tillsynen av Mariebergs äldreboende

15 Önskemål om trafiknämndens prioriteringar 2006

16 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelserna inom Äldre o funktionshindrade

18 Anmälan av inkomna skrivelser

19 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

20 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

21 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

22 Information från stadsdelsförvaltningen

23 23 - 26 sekretessbelagda ärenden

§142 A. Justering

Anmäldes att protokoll från 25 augusti 2005 justerats den 30 augusti 2005. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 27  september 2005. Mats G Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§142 B. Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om att flytta lekparken i S:t Göransparken till mitten av parken, dnr 301-452-05. Medborgarförslaget överlämnades till förvaltningen för beredning.

 

Anmälan av medborgarförslag om Seniorernas hus på Kungsholmen,

dnr 504-486-05. Medborgarförslaget överlämnades till förvaltningen för beredning.

§142 C. Tavla för föreningsmeddelanden

Svar på medborgarförslag

 

BESLUT

 

En tavla för föreningsmeddelanden sätts upp invid portalen från Fleminggatan in i S:t Eriksområdet.

 

 

ÄRENDET

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att en tavla för föreningsmed­delanden ska sättas upp på Fleminggatan 24.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 september 2005, dnr 301-611-04.

 

 

§143 Kungsholms kaj Svar på medborgarförslag

Svar på medborgarförslag

 

BESLUT

 

Förslaget till omdaning av Norr Mälarstrands kaj lämnas för kännedom till trafiknämnden.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget överlämnas till trafiknämnden för kännedom.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 september 2005, dnr 301-026-05.

 

UTTALANDE

Mats G Nilsson m.fl. (m) och Didar Samaletdin m.fl. (fp) lämnade följande uttalande:

 

De senaste åren har sträckan från Kungsholms torg till Rålambshovsparken fräschats upp ordentligt. Längs den välbesökta promenaden finns trevlig konst, soffor och små bryggor att vila upp sig på. Ännu återstår att fräscha upp sträckan mellan Kungsholms torg och Stadshuset men det kommer att ske de närmaste åren.

 

Sedan i sommar har Norr Mälarstrand också en av Stockholms mest välbesökta och populära restauranger i form av restaurangbåten M/S Gerda. Inte minst har båtfolket hittat en ny angöringsbrygga på Kungsholmen. Kajen nedanför Kungsholms torg bör utvecklas till att inhysa fler caféer, restauranger och gärna en liten saluhall. Vi vill dessutom att M/S Gerda skall erbjudas tillstånd året runt samt att fler restauranger skall erbjudas plats längs kajen.

 

Därför säger vi nej till att bygga en stor biogasanläggning vid bensinmacken som främst Miljöpartiet är stora anhängare av. Det finns säkerhetsmässiga farhågor och vi vill inte begränsa tillgången till kajen, vi vill göra kajen mer tillgänglig för medborgarna än vad den är idag. Det är viktigt med alternativa, miljövänliga bränslen. Det är också viktigt att de placeras på lämpliga platser.

 

Vi anser att snödumpningen vid kajen på Norr Mälarstrand skall upphöra. Det är inte vettigt att förfula och smutsa ned en av Stockholms vackraste platser och ett populärt promenadstråk med att dumpa snö och slask. Norr Mälarstrand är mycket välbesökt även vintertid.

 

§144 Hundrastgård vid S:t Eriksområdet Svar på två medborgarförslag

Svar på två medborgarförslag

 

BESLUT

 

Medborgarförslagen besvaras med detta tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Den nuvarande lösningen, med en hundrastgård på delar av ytan på höjden väster om Carl-Gustaf Lindstedts gata, är en rimlig avvägning mellan olika intressen.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 september 2005, dnr 301-384-05, 301-436-05.

 

 

§145 Hundrastgård på Stora Essingen Svar på medborgarförslag

Svar på medborgarförslag

 

BESLUT

 

Medborgarförslagen besvaras med detta tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

På Stora Essingen finns ett stort hundrastområde där hundar får springa fritt utan att området är inhägnat. Stora delar av Broparken är sedan många år utpekat som hundrastområde.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 september 2005, dnr 301-421-05.

 

§146 Tertialrapport 2 2005

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2 och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagen omfördelning inom budget.
3. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen att hemtjänsten och hemstödsgruppen på Kungsholmen och Essingeöarna upphör att vara
resultatenheter.
4. Stadsdelsnämnden beslutar att bygga om parklekshuset i Kronobergsparken till en kostnad av ca 2,0 mnkr.
5. Stadsdelsnämnden begär 0,8 mnkr i stimulansbidrag för omstrukturering av Essinge äldreboende enligt kommunstyrelsens behandling av tertialrapport 1.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Nämnden redovisar en prognos som innebär ett mindre överskott med 1,9 miljoner kronor. På Kungsholmen och Essingeöarna märks en tydlig befolkningsförändring. Sedan ett par år tillbaka pågår därför en kraftig utbyggnad av förskolan samtidigt som äldreomsorgen anpassas till det minskade antalet äldre.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 september 2005, dnr 102-477-05.

UTTALANDEN
Mats G Nilsson m.fl. (m) lämnade följande uttalande:

Den rödgröna majoriteten valde att kraftigt höja skatten med hela 50 öre 2003. Trots denna kraftiga höjning präglas stadsdelsnämndens verksamheter av besparingar. Den ekonomiska politik som förs både lokalt och av (s) regeringen gör att enskilda Stockholmare och verksamheterna i staden får svårare att få pengarna att räcka till.

Sveriges dåliga ekonomiska tillväxt kostar dig en dryg månadslön i utebliven levnadsstandard. Om Sverige hade haft samma BNP-ökning som genomsnittet för hela OECD hade alla anställda haft 13 månadslöner istället för 12 per år. För en bättre ekonomi krävs nytt styre både i Stadshuset och i Rosenbad.

Det är högsta prioritet att människor har ett arbete och därmed kommer till sin rätt. Den negativa utveckling som vi sett de senaste åren när alltfler står utanför arbetsmarkanden och blir beroende av andra för sin försörjning är mycket olycklig. Särskilt olyckligt är den mycket negativa socialbidragsutvecklingen i Stockholm.

Det stora arbete som lades ner under förra borgerliga mandatperioden på att minska socialbidragsberoendet har stannat av. Istället växer nu kostnaderna för socialbidrag kraftigt i staden. Under förra året ökade bidragsberoendet i alla stadsdelsnämnder – totalt ökade stadens kostnader för socialbidrag med närmare 10 %, vilket motsvarar nästan en hel skattekrona.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) lämnade följande uttalande:

Förvaltningen har trots minskad budgetram lyckats väl med att hålla budgeten.

Trots högkonjunktur ökar socialbidraget. Trots ökningen av anslaget för socialbidrag med 200 miljoner ser inte pengarna ut att räcka till.

För Kungsholmen har resursfördelningssystemet slagit hårt. Detta har givetvis lett till besparingar för kärnverksamheterna.

 

§147 Stockholms stads äldreomsorgsplan 2006-2010 Remiss från kommunstyrelsen

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 504-282-05

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.


ÄRENDET
Förvaltningen är i stort sett positiv till förslaget som är tydligare än den förra äldreomsorgsplanen. Några viktiga synpunkter finns dock.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 september 2005, dnr 504-282-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Andrew Netzell (kd) yrkade bifall till ett förslag från kristdemokraterna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.


RESERVATION
Andrew Netzell (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag:

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen hemställa hos kommunstyrelsen att äldreomsorgsplanen återremitteras.

2. Stadsdelsnämnden anför därutöver;

Förslaget till äldreomsorgsplan 2006-2010 saknar en rad av de viktiga prioriteringar som bidragit till de kraftfulla förbättringar som skett inom stadens äldreomsorg sedan 1998. Detta gäller inte minst inriktningen mot en ökad valfrihet för den enskilde när det gäller hemtjänst och boende. Äldreomsorgsplanen behöver vara tydligare och mer konkret så att stadens åtaganden framgår. En värdighets- och trygghetsgaranti bör införas inom äldreomsorgen.

Ett omarbetat förslag till äldreomsorgsplan bör i en helt annan utsträckning fokusera på möjligheten för äldre Stockholmare att påverka sin omsorg. Valfriheten genom kundvalssystem i hemtjänsten ska på sikt få en efterföljare i form av pengsystem i boendet. Genom att underlätta för fler aktörer att erbjuda plats på äldreboenden ökar mångfalden. Vi vill också slå vakt om en mångfald av nivåer i boendet, genom att staden även i framtiden erbjuder såväl servicehus samt olika typer av boende med heldygnsomsorg. De som önskar att bo kvar hemma skall få den hjälp de behöver för att klara sin livssituation. Lika självklart borde det vara att den som ansöker om servicehusboende, särskilt de äldre över 80 år borde bedömas utifrån ett generösare synsätt. De alltmer restriktiva tolkningar av stadens riktlinjer för biståndsbedömning, som blivit följden av stramare budgetramar, måste genomlysas.

Trygghetsskapande åtgärder måste få en mer framskjuten plats i äldreomsorgsplanen. En funktion, Äldreomsorgen Direkt, med ett telefonnummer dit man kan ringa och ställa frågor om äldreomsorg bör inrättas. Landstinget och staden bör samverka i denna uppgift så att personer som ringer blir slussade rätt.

Det förebyggande arbetet måste lyftas och alla äldre över 75 år bör erbjudas ett hembesök för att få veta kommunens ansvar och möjligheter. Att inte veta när och hur man kan få hjälp skapar onödig otrygghet.

Den ovärderliga insats som utförs av anhöriga inte minst bland äldre måste uppvärderas och stödjas. Ett flexiblare synsätt på stödinsatser skulle säkert möjliggöra att de anhöriga orkar lite till.

UTTALANDEN
Mats G Nilsson m.fl. (m) lämnade följande uttalande:

Förslaget till äldreomsorgsplan 2006-2010 saknar en rad av de viktiga prioriteringar som bidragit till de kraftfulla förbättringar som skett inom stadens äldreomsorg sedan 1998. Detta gäller inte minst inriktningen mot en ökad valfrihet för den enskilde när det gäller hemtjänst och boende.

Ett förslag till äldreomsorgsplan bör i en helt annan utsträckning fokusera på möjligheten för äldre Stockholmare att påverka sin omsorg. Valfriheten genom kundvalssystem i hemtjänsten ska på sikt få en efterföljare i form av pengsystem i boendet. Vi vill slå vakt om en mångfald av nivåer i boendet, genom att staden även i framtiden erbjuder såväl servicehus samt olika typer av boende med heldygnsomsorg.

Även tryggheten måste få en mer framskjuten plats i äldreomsorgsplanen. De alltmer restriktiva tolkningar av stadens riktlinjer för biståndsbedömning som blivit följden av stramare budgetramar måste genomlysas.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) lämnade följande uttalande:

Förslaget till Äldreomsorgsplan 2006-2010 saknar en rad av de viktiga prioriteringar som bidragit till de förbättringar som skett inom stadens äldreomsorg sedan 1998. Detta gäller inte minst inriktningen mot en ökad valfrihet för den enskilde när det gäller hemtjänst och boende.

Ett omarbetat förslag till Äldreomsorgsplan bör i en helt annan utsträckning fokusera på möjligheten för äldre stockholmare att påverka sin omsorg. Valfriheten genom kundvalssystem i hemtjänsten ska på sikt få en efterföljare i form av pengsystem i boendet. Vi vill slå vakt om en mångfald av nivåer i boendet genom att staden även i framtiden erbjuder såväl servicehus samt olika typer av boende med heldygnsomsorg.

Även tryggheten måste få en mer framskjuten plats i Äldreomsorgsplanen. De alltmer restriktiva tolkningar av stadens riktlinjer för biståndsbedömning som blivit följden av stramare budgetramar måste genomlysas.

Förslaget till Äldreomsorgsplan har alltför otydliga mål. Det är mycket viktigt att Äldreomsorgsplanen har tydliga mål som går att mäta.

Likställigheten och valfriheten för de äldre måste säkerställas. Idag nekas äldre boenden i andra stadsdelar p.g.a. ekonomiska skäl.

Mångfalden är viktig för kvalitetsutvecklingen. Det är viktigt att privata utförare och verksamhet i egen regi ges samma förutsättningar gällande t.ex. ekonomiska förutsättningar, kompetensutveckling m.m.

Vi efterfrågar också en vård och omsorg som utgår från varje enskild människas behov och önskemål.

 

§148 Restaurang Mamadou Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

 

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden tillstyrker att restaurang Mamadou får tillstånd för servering av alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00-22.00 samt för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00-22.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 september 2005, dnr 309-456-05.

 

§149 Anmälningsärenden

1.      Anmälan av Länsstyrelsens beslut att avsluta tillsynen av Mariebergs äldreboende dnr 504-461-05.

 

2.      Anmälan av stadsdelsförvaltningens prioriteringar inför trafikkontorets verksamhetsprogram för 2006, dnr 305-478-05.

Med anledning av ärendet lämnade ordförande Birgitta Waller (mp), vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Jari Visshed m.fl. (s), Didar Samaletdin m.fl. (fp), Reijo Kittilä (v) och Andrew Netzell (kd) ett gemensamt uttalande. Stadsdelsnämnden beslutade att översända uttalandet till trafiknämnden samt att ge stadsdelsförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till vidare hantering i ärendet.

Uttalande:
Kungsholmens stadsdelsnämnd har (2005-04-07) enhälligt föreslagit att stadsbyggnadsnämnden skall utreda möjligheten att efter Fredhällstunneln och den planerade överdäckningen i kvarteret Snöfrid fortsätta att gräva ned och överdäcka Essingeleden återstående ca 1 100 m över Kungsholmen.

Projektet är av stor betydelse för det framtida Kungsholmen och skulle innebära såväl trafik- som miljömässiga vinster samtidigt som det frigör byggbar mark i ett av Stockholms mer attraktiva och expansiva lägen. Det är således angeläget att även Trafikkontoret utreder och kostnadsberäknar den föreslagna överdäckningen.

 

3.      Anmälan av tjänstemannabeslut

 

4.      Anmälan av protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 7 september 2005, § 28 Omvandling av Essinge äldreboende till förskola och seniorbostäder

 

5.      Anmälan av balanslista

 

6.      Anmälan av inkomna skrivelser

 

7.      Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

8.      Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

 

§150 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

           Didar Samaletdin (fp) föreslog att nämnden en gång per år ska hålla ett sammanträde utomhus. Förslaget överlämnades till nämndens presidium för vidare hantering.

           Skrivelse från Andrew Netzell (kd) om försök att ge föräldrar möjlighet att vara familjedaghem för enbart egna barn. Bilaga. Dnr 499-511-05.

           Ordföranden rapporterade om invigningen av barncentrum. Öppet hus hålls den 6 oktober kl. 13-16. Vidare rapporterade ordföranden om invigningen av skateparken under Västerbron samt om möte med elevrådet i Stadshagsskolan.

§151 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson lämnade följande information:

          Planeringskonferensen den 14 oktober.

          Kommunstyrelsens beslut om Essinge äldreboende.

          Rapport från Kungsholmens seniordag.

          Trafikantveckan. Medarbetarna vid Kungsholmens stadsdelsförvaltning har gått eller cyklat flest mil under juni-augusti.

 


Verksamhetschef Thomas Levin informerade om:

           Programarbete för Kungsholms torg. Samrådsmöte hålls den 22 november.

           Kajrenovering av Norr Mälarstrand.

           Detaljplan för Kristineberg stadspark. Förslaget behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde den 20 oktober.

Verksamhetschef Birgitta Dahlin informerade om föreläsning om ungdomar och spelberoende den 10 november kl. 08-10.

 

§152 §§ 152 - 155 sekretessbelagda ärenden