Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-10-20

Sammanträde 2005-10-20

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Allmänna ärenden

2 Ny förskola i kv Fröjden på nordvästra Kungsholmen

Dnr: 302-525-05

I kv. Fröjden i nordvästra Kungsholmen bygger Botrygg en hyresfastighet med ca 80 lägenheter. Stadsdelsförvaltningen har begärt möjlighet att inrymma en förskola med fyra avdelningar i bottenplan mot gården.

Handläggare: Samhällsplanerare Christina Lundin, 508 08 066

3 Kungsholmsveckan

Dnr: 009-367-05

Företagarföreningen och stadsdelsförvaltningen har inlett planer för en Kungsholmsvecka som skulle inledas med S:t Eriksgatans dag den 31 maj och avslutas med Sveriges nationaldag den 6 juni.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

4 Ytterligare medel till förskolorna för mindre barngrupper

Dnr: 402-532-05

Kommunfullmäktige har beslutat att minska barngruppernas storlek i förskolorna. För att uppnå stadens mål är det angeläget att förskolorna får mer resurser för att kunna behålla och i vissa fall ytterligare minska barngruppernas storlek.

Handläggare: Verksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

5 Ombyggnad av Lindens gruppboende på Arbetargatan 23 från äldreboende till gruppbostad för funktionshindrade

Dnr: 302-432-05

Lindens äldreboende ligger på Arbetargatan 23. I våningen ovanför finns redan idag en gruppbostad för funktionshindrade. Att omvandla gruppboendet till en gruppbostad för personer med samma typ av funktionshinder som i den befintliga gruppbostaden innebär verksamhetsmässiga fördelar och samordningsmöjligheter.

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

6 Kvalitetsrapport om ”Hur basala hygienrutiner efterlevs inom Kungsholmens äldreomsorg” Enkätstudie

Dnr: 506-479-05

Studien visar att hela 87 % av vårdpersonalen har kunskap om begreppet basala hygienrutiner och att de ska gälla vid all personlig hygien.

Handläggare: Kerstin Callinggård, 508 08 033

7 Lokalhyreskontrakt St Göransgatan 146

Dnr: 303-538-05

Lokalhyreskontraktet för hörselförskolan S:t Göransgatan 146 och förskolan S:t Göransgatan 146 har av fastighetsägaren sagts upp för villkorsändring. Nytt kontrakt börjar gälla från och med 2005 10 01.

Handläggare: Lokalintendent Gunilla Wallmark, 508 08 091

Remisser

8 Förslag till detaljplan för Kristinebergs strandpark S-Dp 2005-12643-54

Dnr: 302-526-05

Strandparken kommer att utgöra en rekreativ resurs för hela stadsdelen och innehålla plats för lek och idrott i en trygg, tillgänglig och säker parkmiljö.

Handläggare: Samhällsplanerare Christina Lundin, 508 08 066

9 Brottsförebyggande program för Stockholms stad

Dnr: 500-454-05

Programmet ska skapa förutsättningar för ett effektivt brottsförebyggande arbete men ger inga konkreta förslag på metoder eftersom det skall vara problembilden inom respektive nämnd/styrelses område som ska avgöra insatserna.

Handläggare: Verksamhetschef Elisabet Andersson, 508 08 022

10 Handlingsplan för anställda inom staden som utsatts för våld

Dnr: 200-495-05

I en motion i kommunfullmäktige föreslås att staden ska ta fram ett program för att stödja anställda i staden som är utsatta för misshandel.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

11 Rätten att sätta och utfärda betyg

Dnr: 403-515-05

Utredningen lämnar i promemorian ett förslag till utformning av en modell som ger enskilda utbildningsanordnare möjlighet att sätta betyg och utfärda betyg och intyg enligt de regler som gäller för det offentliga skolväsendet för vuxna.

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

12 Tillsynsbesök på Alströmerhemmets äldreboende

Dnr: 504-459-05

Länsstyrelsen har begärt yttrande över åtgärder beträffande nattbemanning för att skapa en trygg och säker vård och omsorg på Alströmerhemmet.

Handläggare: Kvalitetsuppföljare Lajla Wikström, 508 08 101

13 Tillsynsbesök på Serafens äldreboende Yttrande till Länsstyrelsen

Dnr: 504-460-05

Länsstyrelsen har gjort tillsynsbesök vid Serafens äldreboende och riktat viss kritik mot verksamheten.

Handläggare: Kvalitetsuppföljare Lajla Wikström, 508 08 101

14 Stadshagens Värdshus

Dnr: 309-494-05

Stadshagens värdshus föreslås få tillstånd att servera alkohol.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Svar på skrivelser

15 Svar på skrivelse från Mats G Nilsson m fl

Dnr: 504-317-05

Mats G. Nilsson m.fl. i stadsdelsnämnden har begärt svar på frågor om de budgetmedel som kommunfullmäktige i budgeten för 2005 anslog för fritid och utevistelse för äldre.

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

16 Svar på skrivelse från kristdemokraterna

Dnr: 499-511-05

Kristdemokraterna i stadsdelsnämnden har i en skrivelse föreslagit att Kungsholmen ska bli försöksstadsdel med att låta föräldrar starta firma för att ta hand om egna barn.

Handläggare: Verksamhetschef Birgitta Dahlin, 508 08 016

Anmälningsärenden

17 Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande om resultat av inspektion av förskolan St Göransgatan 146, avd Pärlan

18 Kompetensfondens beslut vad gäller ansökan – Försök med arbetstidsförkortning inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning

19 Sammanställning av enkät till boende/anhöriga november 2004 Respecta Omsorg AB

20 Kungsholmen och Kristineberg Gruppbostäder , årlig enkätutvärdering Assist Bostad och Omsorg i Stockholm AB

23 Anmälan av inkomna skrivelser

24 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

25 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

26 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

27 Information från stadsdelsförvaltningen

28 28-31 sekretessbelagda ärenden

§156 Justering

Anmäldes att protokoll från 22 september 2005 justerats den 27 september 2005. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 25   oktober 2005. Mats G Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§157 Ny förskola i kv Fröjden på nordvästra Kungsholmen

BESLUT

 

1.      Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att fullfölja planeringen -
för­utsatt att Vägverkets över­klagande avslås - av en ny förskola i kvar­te­ret Fröjden på nordvästra Kungsholmen.

 

2.      Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag med 0,1 mnkr för beställarstöd samt 0,5 mnkr för projekteringskostnader.

 

 

ÄRENDET

I kv. Fröjden i nordvästra Kungsholmen bygger Botrygg en hyresfastighet med ca 80 lägenheter. Stadsdelsförvaltningen har begärt möjlighet att inrymma en förskola med fyra avdelningar i bottenplan mot gården.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 oktober 2005, dnr 302-525-05.

 

§158 Kungsholmsveckan

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden godkänner redovisad inriktning.

 

 

ÄRENDET

Företagarföreningen och stadsdelsförvaltningen har inlett planer för en Kungsholmsvecka som skulle inledas med S:t Eriksgatans dag den 31 maj och avslutas med Sveriges nationaldag den 6 juni.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 oktober 2005, dnr 009-367-05.

 

§159 Ytterligare medel till förskolorna för mindre barngrupper

BESLUT

 

Stadsdelsnämndens barnomsorgspeng till förskolorna höjs i år med 1 000
kro­nor per barn för att möjliggöra mindre barngrupper.

 

 

ÄRENDET

Kommunfullmäktige har beslutat att minska barngruppernas storlek i förskolorna. För att uppnå stadens mål är det angeläget att förskolorna får mer resurser för att kunna behålla och i vissa fall ytterligare minska barngruppernas storlek.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 oktober 2005, dnr 402-532-05.

 

§160 Ombyggnad av Lindens gruppboende på Arbetargatan 23 från äldreboende till gruppbostad för funktionshindrade

BESLUT

 

1.      Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till ombyggnad och finan­si­e­ring av ombyggnad av Lindens gruppboende på Arbetargatan 23 från äldreboende till gruppbostad för funktionshindrade.

2.      Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansme­del med 0,2 mnkr för slutförande av projekte­ring­/­upp­handling, 0,3 mnkr för en tillkommande lägenhet samt 0,5 mnkr för startkostna­der, to­talt 1,0 mnkr.

3.      Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna avtal om förhyrning av nedan redovisade lokal och bostadsytor på i huvudsak de villkor som redovisas i ärendet.                                                     forts

4.      Stadsdelsnämnden godkänner även den i sammanhanget redovisade pla­­neringen för Kronobergs gruppbostad på Kronobergsgatan 39.

 

ÄRENDET

Lindens äldreboende ligger på Arbetargatan 23. I våningen ovanför finns redan idag en gruppbostad för funktionshindrade. Att omvandla gruppboendet till en gruppbostad för personer med samma typ av funktionshinder som i den befintliga gruppbostaden innebär verksamhetsmässiga fördelar och samordningsmöjligheter.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 oktober 2005, dnr 302-432-05.

 

§161 Kvalitetsrapport om ”Hur basala hygienrutiner efterlevs inom Kungsholmens äldreomsorg” - enkätstudie

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna

 

 

ÄRENDET

Studien visar att hela 87 % av vårdpersonalen har kunskap om begreppet basala hygienrutiner och att de ska gälla vid all personlig hygien.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 augusti 2005, dnr 506-479-05.

 

§162 Lokalhyreskontrakt St Göransgatan 146

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till lokalhyreskontrakt för förhyrda lokaler med adress Sankt Göransgatan 146 samt ger stadsdelsdirektören i upp­drag att teckna kontrakt.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDET

Lokalhyreskontraktet för hörselförskolan S:t Göransgatan 146 och förskolan S:t Göransgatan 146 har av fastighetsägaren sagts upp för villkorsändring. Nytt kontrakt börjar gälla från och med 2005 10 01.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 oktober 2005, dnr 303-538-05.

 

§163 Förslag till detaljplan för Kristinebergs strandpark S-Dp 2005-12643-54

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDET
Strandparken kommer att utgöra en rekreativ resurs för hela stadsdelen och innehålla plats för lek och idrott i en trygg, tillgänglig och säker parkmiljö.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 oktober 2005, dnr 302-526-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade att nämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande.
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

RESERVATION
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen anföra följande;

Detaljplaneförslaget har stora brister:

Det innehåller konkreta nedläggningar av idrottsytor men endast diffusa förhoppningar om kompensationer.

Detaljplaneförslaget är redan inaktuellt då beslut i Marknämnden innebär att tennishallen kommer att vara kvar tills det finns en ersättningshall färdig. Detta är mycket positivt.

Kristinebergs IP behandlas inte som en integrerad del av området. Idrottsplatsens framtida användning är under diskussion. Skall den fortsätta som idag, skall den profileras som en plats för friidrotten eller skall den bli damfotbollens hemvist i Stockholm? Dessa frågor måste behandlas gemensamt med området i övrigt.

Idag råder stor brist på fotbollsplaner i Stockholm. Störst är bristen av naturliga skäl i innerstadsstadsdelarna. Idag är den 11-mannaplan som enligt förslaget skall tas bort en av de mest utnyttjade 11-mannaplanerna i staden. Stadsdelsföreningarna Karlbergs BK och Mariebergs SK bedriver sin verksamhet där. Även vintertid är nyttjandegraden mycket hög.

Till detta skall det närområdet byggas 4 500 bostäder med kanske 10 000 nya människor. Enbart detta är ett underlag för en medelstor svensk fotbollsklubb med väl fungerande ungdomssektioner.

En obokningsbar 7-mannaplan inom parken har sina fördelar men den kan inte kompensera att en fullstor plan försvinner för föreningslivet samtidigt som behovet de närmaste åren är minst en plan till.

 

§164 Brottsförebyggande program för Stockholms stad

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag.

2. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Målet för det brottsförebyggande arbetet är – att minska sannolikheten för brott och reducera skadeverkningar (inklusive rädsla) av brott i Stockholm stad.

Mot bakgrund av ovanstående så känns det tillfredsställande att brottskurvan faktiskt har planat ut sedan 1990-talet - lite i motsats till den bild massmedia ofta förmedlar.

Vi tror på nödvändigheten av att det brottsförebyggande arbetet bedrivs både lokalt i stadsdelen och centralt övergripande för staden. Inte minst mot bakgrund av att det brottsförebyggande arbetet måste samordnas med stadens övriga insatser som har bäring på det brottsförebyggande arbetet.

Det är också så att när det gäller antalet brott så finns det en särskild storstadsproblematik som måste beaktas. Antalet brott är inte bara numerärt högre i Stockholm därför att vi är fler, utan det är även så att antalet brott är fler när man räknar i snitt per individ.

Nämnden instämmer inte i förvaltningens skrivning om graffitikurser genom Kulturskolan.

ÄRENDET
Programmet ska skapa förutsättningar för ett effektivt brottsförebyggande arbete men ger inga konkreta förslag på metoder eftersom det skall vara problembilden inom respektive nämnd/styrelses område som ska avgöra insatserna.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 oktober 2005, dnr 500-454-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.
Didar Samaletdin m.fl. (fp), vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

RESERVATION
Didar Samaletdin m.fl. (fp), vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag:

1. Stadsdelsnämnden anser att förslaget ska omarbetas.

2. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Under den senaste tiden har flera människor fallit offer för gatuvåldet. Flera personer har förlorat livet på grund av ett meningslöst våld på öppen gata. Med rätta är stockholmarna oroade över den här utvecklingen och förutsätter givetvis att ansvariga politiker gör vad de kan för att bekämpa och förebygga denna utveckling.

Därför är det mycket lovvärt att staden nu arbetat fram ett förslag på brottsförebyggande strategier. Staden kan bistå staten i arbetet med att bekämpa brottsligheten. Men programmet som arbetats fram är tyvärr allt för otydligt och saknar konkreta förslag på operativa åtgärder. Till viss del beror det på att just forskningen kring brottsförebyggande sedan länge präglats av luddighet och oklara resultat. Väldigt sällan lyckas man peka ut insatser som har faktiska resultat på antalet brott som begås.

Vi menar att om stadens brottsförebyggande arbete ska ha någon verklig effekt så måste det grundläggande dokumentet ha en helt annan nivå av konkretion. Det enda konkreta som nu framkommer är tillsättandet av fler kommunala tjänstemän. Vi är tveksamma till om förvaltningarna behöver ytterligare ett styrdokument av en sådan allmänt hållen karaktär som detta.

Vi vill se ett mer fokuserat dokument som skapar förutsättningar för operativa beslut vid uppkomna situationer. Ett centralt brottsförebyggande råd kan bli ett kraftfullt verktyg i stadens arbete. Vi vill också se förslag på konkreta åtgärder som en tidsgaranti för snabba ingripanden mot ungdomsbrott och 24-timmarsgaranti för borttagande av klotter.

Fokus för det brottsförebyggande arbetet måste ligga på tydliga insatser ute i verkligheten, inte på stadens förvaltningar. Exempelvis bör åtgärder syftandes till att ge tydliga snabba reaktioner mot mobbing, klotter och skolk inarbetas. Ett långsiktigt arbete för tryggare skolmiljö och tydligare föräldraansvar är också åtgärder som behövs men som tyvärr saknas i programmet. Tydliga åtgärder behövs både för att stödja unga brottsoffers vilja att anmäla brott och för att minska brottsligheten.

En av de i särklass viktigaste åtgärderna för att minska ungdomars brottslighet handlar om tidiga ingripanden från socialtjänsten. I dag finns åtskilliga exempel på hur denna kontakt kan dröja flera månader, om den över huvud taget sker. Detta trots att Stockholms stads riktlinjer tydligt anger att ungdomsärenden ska leda till kontakt inom en vecka från att socialtjänsten fått in en polisanmälan eller liknande. Ett sätt att öka pressen på kommunernas socialtjänst att snabbt ta kontakt med ungdomar och deras föräldrar, är att införa en tidsgaranti som innebär att kontakt ska tas med den misstänkte inom några dagar.

Vi menar alltså att det brottsförebyggande programmet bör omarbetas och ges en tydligare och mer konkretiserad profil. Därutöver bör staden uppvakta statsmakten för att öka antalet närpoliser som på heltid kan jobba gentemot unga som visar tecken på att glida in i tung kriminalitet.

UTTALANDE
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande gemensamma uttalande:

Det är mycket positivt att förvaltningen tydligt och klart markerar emot den allt mer flummiga inställning till klotter som präglar stadens politiska ledning. Helsingforsmodellen bör definitivt prövas även i Stockholm.

Det som saknas i förvaltningens tjänsteutlåtande är behovet av fler närpoliser. Det är viktigt att polisen syns i stadsdelen och knyter band med människorna här.

 

§165 Handlingsplan för anställda inom staden som utsatts för våld

BESLUT

Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

ÄRENDET
I en motion i kommunfullmäktige föreslås att staden ska ta fram ett program för att stödja anställda i staden som är utsatta för misshandel.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 oktober 2005, dnr 200-495-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett förslag från kristdemokraterna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag:

Stadsdelsnämnden beslutar att bilägga en skrivelse till befintligt policydokument (vid hot, våld och kränkning) kring arbetsgivarens ansvar för personalens skydd och säkerhet.

Stockholms stad har ett arbetsgivaransvar för sina medarbetare, vilket både motionär och förvaltning påpekat Mår personalen dåligt och far illa, exempelvis p g a  misshandel, oavsett var övergrepp skett, har arbetsgivaren ett visst ansvar.

I befintligt policydokument, där det beskrivs hur man handlar vid hot, våld och kränkningar i anslutning till arbetet kan biläggas en skrivelse där arbetsgivarens ansvar framgår beträffande skydd och säkerhet för medarbetarna. Motionären påpekar några exempel: vid skyddad identitet och upprepad misshandel.

UTTALANDE
Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Mats G Nilsson m.fl. (m) lämnade följande uttalande:

Vi fördömer våld i alla dess former och anser att våld i alla former mot såväl kvinnor som män är en angelägen samhällsfråga.

Som arbetsgivare har staden ansvar för vad som händer personalen inte bara under arbetstid utan även på väg till och från arbetet, att vidga detta arbetsgivaransvar till att även omfatta renodlad fritid är att gå för långt. Offer för hemfridsbrott lever ofta i skam över sin utsatthet och lider ofta hellre i tysthet än att våga steget att vända sig till de institutioner som är har kunskap om dessa typer av övergrepp; t ex kvinnohus, polis och sjukvård, för att få hjälp. Att tvingas blotta sin privata utsatthet för sin arbetsgivare är inte rätt väg att gå i ett samhälle som erbjuder lämpligare institutioner att ta kontakt med. Det kan t o m tvärtom vara så att arbetsplatsen kan vara en frizon för den, oavsett kön, utsatte, just för att chefer och kollegor lever i okunskap och inte i direkt mening har med saken att göra.

 

§166 Rätten att sätta och utfärda betyg

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDET

Utredningen lämnar i promemorian ett förslag till utformning av en modell som ger enskilda utbildningsanordnare möjlighet att sätta betyg och utfärda betyg och intyg enligt de regler som gäller för det offentliga skolväsendet för vuxna.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 oktober 2005, dnr 403-515-05.

 

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Didar Samaletdin m.fl. (fp) överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.

 

 

§167 Tillsynsbesök på Alströmerhemmets äldreboende

Yttrande till Länsstyrelsen

 

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden beslutar att svara länsstyrelsen med detta tjänste­utlåtande.

 

 

ÄRENDET

Länsstyrelsen har begärt yttrande över åtgärder beträffande nattbemanning för att skapa en trygg och säker vård och omsorg på Alströmerhemmet.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 oktober 2005, dnr 504-459-05.

 

§168 Tillsynsbesök på Serafens äldreboende Yttrande till Länsstyrelsen

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden beslutar att svara länsstyrelsen med detta tjänste­utlåtande.

 

 

ÄRENDET

Länsstyrelsen har gjort tillsynsbesök vid Serafens äldreboende och riktat viss kritik mot verksamheten.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 oktober 2005, dnr 504-460-05.

 

§169 Stadshagens Värdshus Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden tillstyrker att Stadshagens värdshus får tillstånd för servering av alkohol till allmänheten måndag - torsdag mellan klockan 11.00-02.00 och fredag - söndag mellan klockan 11.00-03.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 september 2005, dnr 309-494-05.

 

§170 Svar på skrivelse från Mats G Nilsson m fl

BESLUT

Skrivelsen från Mats G Nilsson m.fl. anses besvarad


ÄRENDET
Mats G Nilsson m.fl. i stadsdelsnämnden har begärt svar på frågor om de budgetmedel som kommunfullmäktige i budgeten för 2005 anslog för fritid och utevistelse för äldre.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 oktober 2005, dnr 504-317-05.

UTTALANDE
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande gemensamma uttalande:

Svaret är skrämmande men förvaltningen står utan skuld. När stadsledningskontoret inte vet om och hur fullmäktiges ekonomiska beslut efterlevs så har stadens finansledning upphört att fungera. Det är ett politiskt problem som kommer att lösas efter en borgerlig valseger.

 

§171 Svar på skrivelse från kristdemokraterna

BESLUT

Skrivelsen från kristdemokraterna anses besvarad

ÄRENDET
Kristdemokraterna i stadsdelsnämnden har i en skrivelse föreslagit att Kungsholmen ska bli försöksstadsdel med att låta föräldrar starta firma för att ta hand om egna barn.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 september 2005, dnr 499-511-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Birgitta Borg (kd) och Mats G Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från kristdemokraterna och moderaterna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Birgitta Borg (kd) och Mats G Nilsson m.fl. (m) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag:

Stadsdelsnämnden beslutar att förvaltningen hemställer hos kommunstyrelsen att stadsdelen får bli pilotstadsdel för Nacka/Sollentuna-modellen som alternativ för föräldrar med barn i förskoleåldern.

Den möjlighet som nu finns att starta familjedaghem i staden är kopplat till att ta hand om visst antal andra barn. Boendesituationen på Kungsholmen med ofta små lägenheter är inte lämpade för ändamålet. Att bilda en enskild firma för att ta omsorg om de egna förskolebarnen är däremot gångbart. Ersättningen är inte högt satt, man räknar med ca 5 000/mån. Har man som förälder en önskan att själv ta hand om sina barn till exempel upp till 3 års ålder kan det för vissa vara en tillräcklig hjälp.
Att lagstiftning och skatteregler sätter stopp för den tänkta verksamheten är inte troligt. Detta skulle innebära förändrat regelverk igen för de flesta soloföretagare. Det ger man sig nog inte på.
 
Vi vidhåller vår begäran att förvaltningen hemställer hos kommunstyrelsen att Kungsholmen får bli pilotstadsdel för att pröva Nacka/Sollentuna-modellen.
 

§172 Anmälningsärenden

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande om resultat av inspektion av förskolan S:t Göransgatan 146, avd Pärlan, dnr 402-514-05.

 

Kompetensfondens beslut vad gäller ansökan – Försök med arbetstidsförkortning inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning,

dnr 504-175-05.

 

Sammanställning av enkät till boende/anhöriga november 2004 från Respecta Omsorg AB, dnr 504-503-05.

 

Kungsholmen och Kristineberg gruppbostäder, årlig enkätutvärdering av Assist Bostad och Omsorg i Stockholm AB, dnr 504-524-05.

 

Ekonomisk rapport

 

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna skrivelser

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§173 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Skrivelse från Didar Samaletdin m.fl. (fp) om hemtjänst, bilaga dnr 504-564-05. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.

§174 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson lämnade följande information:

 Konferensinbjudningar; Volontärbyrån 17 november, 2+2 deltar med arvode, Alkohol- och drogprevention 14 november 1+1 deltar med arvode, SNAC-projektet 1+1 deltar med arvode.

           Kungsholmsskivan; Stadsarkivets sammanställning på CD-rom och DVD har köpts in av förvaltningen.

           Friskvårdscoacher i verksamheterna har utbildats.

           Förskoleplats kommer att kunna sökas på stadens webb-sida.

           Arbetsmarknadssatsningar.

           Alkohol- och drogprevention.

           Mariebergs äldreboende - planeringen för entreprenörens övertagande fortsätter.

           Bergsgårdens dagliga verksamhet har öppet hus den 18 november.

Verksamhetschef Thomas Levin informerade om samrådsmöte om Kungsholms torg. Öppet hus i Tekniska nämndhuset den 22 november.

 

§175 §§ 175 -177 sekretessbelagda ärenden