Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-11-24

Sammanträde 2005-11-24

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Allmänna ärenden

2 Ny fyraavdelnings förskola på Stora Essingen

Dnr: 504-067-05

Förskolesituationen är besvärlig på St. Essingen. Barnantalet ökar samtidigt som förskolan Pluto vid Essinge IP måste tas bort för ny radhusbebyggelse. Därför planeras en ny förskola i fastigheten Essinge äldreboende.

Handläggare: Magnus Johansson, 508 08 090

3 Höjning av fritidshemspeng

Dnr: 404-614-05

För att uppnå stadens mål är det angeläget att fritidshemmen får mer resurser för att kunna utveckla verksamheten ytterligare. Stadsdelsnämndens fritidshemspeng till skolorna höjs därför med 1 000 kronor per barn.

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448
Ärendedokument
Ladda hem (34 kb)

4 Tilläggsavtal - förskola på Kungsholms Hamnplan

Dnr: 413-227-03

Hyran för alla nyproducerade lokaler är hög. För den nya förskolan på Kungsholms Hamnplan betala därför delar av de s.k. särproduktionskostnaderna kontant.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056
Ärendedokument
Ladda hem (36 kb)

5 Lokalhyreskontrakt Welanders väg 4

Dnr: 303-693-04

Hyreskontraktet för förskolan Welanders väg 4 har förhandlats om. Den nya hyran innebär en höjning med 150 tusen kronor per år.

Handläggare: Magnus Johansson, 508 08 090
Ärendedokument
Ladda hem (36 kb)

6 Lokalhyreskontrakt gruppbostad

Dnr: 302-571-05

Hyreskontraktet för gruppbostaden Fleminggatan 113-115 har förhandlats om.

Handläggare: Verksamhetschef Elisabet Andersson, 508 08 022
Ärendedokument
Ladda hem (37 kb)

7 Delegation till tjänstemän

Dnr: 002-566-05

Stadsdelsnämndens förteckning över beslut som får fattas av tjänsteman har setts över. För att effektivisera nämndens tillsyn över folköls- och tobaksförsäljning får handläggare eller stadsdelsdirektör rätt att fatta vissa beslut.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

8 Sammanträdestider 2006Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Remisser

10 Inrättande av inspektörsfunktion för omsorgen om funktionshindrade Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 504-504-05

Förvaltningen välkomnar förslaget att inrätta tre inspektörstjänster med uppgift att dels granska stadens verksamheter och dels granska tillgänglighetsaspekter när det gäller personer med funktionshinder.

Handläggare: Gunilla Carlsson, 508 08 023

11 Upprustning av Kungsholms torg och Norr Mälarstrand Remiss av motion från Didar Samaletdin m fl (fp)

Dnr: 302-535-05

Kungsholms torg ska rustas upp, och arbetet beräknas vara klart 2007. För Norr Mälarstrand finns ett program för upprustning av sträckan Kungsholmstorg-Stadshuset.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

12 Nya e-postregler för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 012-565-05

E-post till offentliga verksamheter lyder under samma regler som vanlig post. Syftet är att handlingarna ska vara tillgängliga för allmänheten.Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

13 Fazer restaurangen, Lindhagensgatan Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-567-05

Restaurangen föreslås få tillstånd att servera alkohol till slutna sällskap alla dagar mellan kl. 11.00-01.00

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

14 Restaurang Kungsholmen Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-591-05

Retaurangen förslås få tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar kl 11.00-02.00 samt för uteservering kl. 11.00-23.00.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälningsärenden

15 Länsstyrelsens beslut om stimulansbidrag – varaktiga stödformer till anhöriga, 2005

16 Länsstyrelsens beslut om statsbidrag till vårdkedjor inom missbruksvården

17 Arbetsmiljöverkets besked om resultat av inspektion på Rålambshovsskolan

18 Anmälan av tjänstemannabeslut – Barn o Ungdom

22 Anmälan av inkomna skrivelser

23 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

24 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

25 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

26 Information från stadsdelsförvaltningen

27 27 - 29 sekretessbelagda ärenden

§178 Justering

Anmäldes att protokoll från 20 oktober 2005 justerats den 25 oktober 2005. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 29 november 2005. Mats G Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§179 Ny fyraavdelnings förskola på Stora Essingen

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen i samarbete Micasa Fastigheter i Stockholm AB inrätta en ny fyraavdelnings förskola i kv. Skogsmarken på St. Essingen.

2. Stadsdelsnämnden upprepar sin hemställan till kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag för nya förskolelokaler med 0,1 mkr beställarstöd, 0,5 mkr projektering, 1,2 mkr särproduktionskostnader och 0,6 mkr startkostnader, summa 2,4 mkr.

3. Stadsdelsnämnden godkänner för sin del att hyreskontrakt tecknas för de ifrågavarande lokalerna och hemställer om kommunstyrelsens ekonomiutskotts medgivande att teckna hyresavtal på de villkor som redovisas i tjänsteutlåtandet.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDET
Förskolesituationen är besvärlig på St. Essingen. Barnantalet ökar samtidigt som förskolan Pluto vid Essinge IP måste tas bort för ny radhusbebyggelse. Därför planeras en ny förskola i fastigheten Essinge äldreboende.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 november 2005, dnr 504-067-05.

 

§180 Höjning av fritidshemspeng

BESLUT

 

Stadsdelsnämndens fritidshemspeng till skolorna höjs i år med ytterligare 1 000 kro­nor per barn för att öka fritidshemmens kvalitet.

 

 

ÄRENDET

För att uppnå stadens mål är det angeläget att fritidshemmen får mer resurser för att kunna utveckla verksamheten ytterligare. Stadsdelsnämndens fritidshemspeng till skolorna höjs därför med 1 000 kronor per barn.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 november 2005, dnr 404-614-05.

 

§181 Tilläggsavtal - förskola på Kungsholms Hamnplan

BESLUT

 

Genom tilläggsavtal med Jan Kruhsberg betalas kontant del av inredningen av förskolan Kungsholms Hamnplan 6 med 2 mnkr.

 

 

ÄRENDET

Hyran för alla nyproducerade lokaler är hög. För den nya förskolan på Kungsholms Hamnplan betala därför delar av de s.k. särproduktions­kostnaderna kontant.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 november 2005, dnr 413-227-03.

 

§182 Lokalhyreskontrakt Welanders väg 4

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till hyreskontrakt för en förskolelokal lokaler med adress Welanders väg 4 samt ger stadsdelsdirektören i uppdrag att teckna avtal.

 

 

ÄRENDET

Hyreskontraktet för förskolan Welanders väg 4 har förhandlats om. Den nya hyran innebär en höjning med 150 tusen kronor per år.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 november 2005, dnr 303-693-04.

 

§183 Lokalhyreskontrakt gruppbostad

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till lokalhyreskontrakt för förhyrda lo­kaler för gruppbostad  för psykiskt funktionshindrade med adress Fleming­gatan 113-115 samt ger stadsdelsdirektören i uppdrag att teckna kontrakt.

 

 

ÄRENDET

Hyreskontraktet för gruppbostaden Fleminggatan 113-115 har förhandlats om.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 oktober 2005, dnr 302-571-05.

 

§184 Delegation till tjänstemän

BESLUT

 

1.      Förteckningen över beslut delegerade till tjänsteman ändras och kompletteras på det sätt som framgår av tjänsteutlåtandet.

2.      Ny delegationsförteckning gäller från 1 december 2005.

 

 

ÄRENDE

Stadsdelsnämndens förteckning över beslut som får fattas av tjänsteman har setts över. För att effektivisera nämndens tillsyn över folköls- och tobaksförsäljning får handläggare eller stadsdelsdirektör rätt att fatta vissa beslut.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 november 2005, dnr 002-566-05.

 

§185 Sammanträdestider 2006

BESLUT

 

1.      Stadsdelsnämnden sammanträder under 2006 på följande datum:
26 januari, 16 februari, 23 mars, 27 april, 18 maj, 20 juni, 24 augusti,
21 september, 26 oktober, 23 november och 19 december.

2.      Sammanträdena börjar kl. 19.00. Före varje sammanträde hålls en öppen frågestund, som börjar kl. 18.00 och som efterföljs av information och diskussioner kring olika teman. Sammanträdena hålls i Bolinderssalen, Bolinders plan 1 om inget annat beslutas.

3.      Stadsdelsnämnden ger förvaltningen ges i uppdrag att till decembersammanträdet återkomma med förslag på vilka teman som skall behandlas och en redogörelse för hur man informerar medborgarna om detta förutom via Internet och annonseringen i Vårt Kungsholmen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 november 2005 dnr 002-623-05.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Andrew Netzell (kd) yrkade att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

§186 Inrättande av inspektörsfunktion för omsorgen om funktionshindrade Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens yttrande som svar på remissen.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Förvaltningen välkomnar förslaget att inrätta tre inspektörstjänster med uppgift att dels granska stadens verksamheter och dels granska tillgänglighetsaspekter när det gäller personer med funktionshinder.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 oktober 2005, dnr 504-504-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Andrew Netzell (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Andrew Netzell (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden beslutar

att som svar på remissen till stadsledningskontoret yrka bifall den  borgerliga reservationen i Socialtjänstnämnden innebärande

att i huvudsak bifalla socialtjänstförvaltningens förslag till beslut

att inspektörernas uppdrag även ska innefatta granskaningen av de privata  utförare som staden tecknat avtal med

att  därutöver anföra

Omsorgen om funktionshindrade i Stockholm ska präglas av kvalitet, trygghet och mångfald. Införandet av särskilda inspektörer för funktionshinder är ett bra steg på vägen för att uppnå detta. Erfarenheterna från skolan och äldreomsorgen visar att ett bra granskningsverktyg är en förutsättning för att medborgarna ska garanteras verksamheter med hög kvalitet. Möjligheten att jämföra granskningar av skilda verksamheter ökar också människors möjligheter att göra egna medvetna val inom ramen för olika valfrihetssystem.

Det är mycket angeläget att samtliga omsorgsverksamheter granskas av inspektörerna, även de som utförs i privat regi. En jämförbar kvalitetsgranskning av alla verksamheter, oavsett huvudman, är en viktig förutsättning för att människor ska kunna jämföra och välja utförare. Då granskningen också fyller funktionen att peka på goda exempel är det givetvis angeläget att alla verksamheter inkluderas.

Det är angeläget att de inspektörer som nu föreslås inom omsorgen om funktionshindrade får en oberoende ställning liknande den som stadens äldreomsorgsinspektörer har i dag. Ett ökande antal inspektörer för stadens verksamheter aktualiserar också frågan om rollfördelning och samordning mellan de olika inspektörsfunktionerna.

 

§187 Upprustning av Kungsholms torg och Norr Mälarstrand Remiss av motion från Didar Samaletdin m fl (fp)

BESLUT

 

Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Kungsholms torg ska rustas upp, och arbetet beräknas vara klart 2007. För Norr Mälarstrand finns ett program för upprustning av sträckan Kungsholmstorg - Stadshuset.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 november 2005.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) yrkade att nämnden skulle bifalla motionen i sin helhet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Didar Samaletdin m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till yrkande att nämnden skulle bifalla motionen i sin helhet.

 

UTTALANDE

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Andrew Netzell (kd) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

 Den planerade upprustningen av Norr Mälarstrand från kajen till Stadshuset är välkommen och nödvändig. Ett vackert och tillgängligt gångstråk skapas från city till Rålambshovsparken. Det är angeläget att kajen, torget och vägen däremellan nu fräschas upp och görs mer tillgänglig. Vi ser fram emot att ta del av utredningens förslag.

§188 Nya e-postregler för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Som svar på remissen överlämnas förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDET

E-post till offentliga verksamheter lyder under samma regler som vanlig post. Syftet är att handlingarna ska vara tillgängliga för allmänheten.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 oktober 2005 dnr 012-565-05.

 

§189 Fazer restaurangen, Lindhagensgatan Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden tillstyrker att Fazer Restaurang, Lindhagensgatan får tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap alla dagar mellan

11.00-01.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 november 2005, dnr 309-576-05.

 

§190 Restaurang Kungsholmen Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden tillstyrker att restaurang Kungsholmen ( fd  Kajplats 9)
får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan
11.00 - 02.00 samt uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 -23.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 november 2005 dnr 309-591-05.

 

§191 Anmälningsärenden

Länsstyrelsens beslut om stimulansbidrag – varaktiga stödformer till anhöriga, 2005 dnr 504-320-05

 

Länsstyrelsens beslut om statsbidrag till vårdkedjor inom missbruksvården dnr 502-281-00

 

Arbetsmiljöverkets besked om resultat av inspektion på Rålambshovsskolan dnr 205-551-05 och Rålambshovsskolans svar till Arbetsmiljöverket.

 

Anmälan av tjänstemannabeslut – Barn o Ungdom

 

Ekonomisk rapport

 

Anmälan av inköp

 

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna skrivelser

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§192 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

  • Ordföranden rapporterade från konferens om äldreomsorg den 9 november.
  • Ordföranden ställde fråga om belysningen i parker. Stadsdelsnämnden sammanställer en gemensam skrivelse till nästa sammanträde.
  • Ian Lauritzen rapporterade från konferens om Volontärbyrån.

§193 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson lämnade följande information:

Trygghetsmätningar kommer att göras på Kungsholmen, Liljeholmen och Skärholmen. Undersökningen sker som enkätundersökningar till befolkningen.

 

Ulla Eriksson informerade om Kungsholmsveckan den 2-7 juni. Den 2 juni planeras en politikerdag med dialog och utfrågning i Västermalmsgallerian.

Birgitta Dahlin informerade om:

Teaterprojekt för barn i förskola och förskoleklass samt för chefer i förskola och skola i samarbete med Fria Teatern.

Teaterföreställning den 27 januari om värdegrundsfrågor; Mohikan i vita strumpor.

Stadshagsskolan deltar i ett projekt om integration i innerstadsskolor. En delrapport med rubriken Tagna på sängen presenteras vid nästa sammanträde.

Ungdomsrådet presenterar sig vid nästa sammanträde.

§194 §§ 194 -196 sekretessbelagda ärenden