Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-12-20

Sammanträde 2005-12-20

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Ungdomsrådet presenterar sig

Muntlig information
Delrapport från forskning om mångkult Läs mer...urella innterstadsskolor, Jenny Kallstenius

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Flytta lekparken i S:t Göransparken Svar på medborgarförslag

Dnr: 301-452-05

Lekplatsens utrustning och standard ska ses över, men den ska inte flyttas.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

Allmänna ärenden

3 Verksamhetsplan 2006

Dnr: 102-581-05

Stadsdelsnämnden har för 2006 en sammanlagd budgetram om 1033 mnkr netto (kostnader minus intäkter). Det är drygt 22 mnkr mindre än 2005 års justerade budget på 1055 mnkr. Den minskade budgeten är framför allt en effekt av att den äldre befolkningen minskar. Förskolorna och förskoleutbyggnaden står i fokus. Dessutom görs satsningar på andra viktiga områden som kultur och fritid för barn och unga, på de mest utsatta samt på Agenda 21-arbete.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

4 Redovisning av barngruppernas storlek i förskolan

Dnr: 402-654-05

Barngrupperna i Kungsholmens kommunala förskolor var i maj 2005 i genomsnitt 14,6 barn per grupp. Samma tid 2003 var genomsnittet 16,4 barn.

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

5 Ombyggnadskostnad för förskolan Lilla Björnen (Marieberg 1:26)

Dnr: 402-631-05

Nämndens kostnad för ombyggnaden av förskolan betalas direkt till hyresvärden istället för att läggas på hyran.

Handläggare: Magnus Johansson, 508 08 090

6 Förlängning av ramavtal ”Vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS”

Dnr: 105-120-04

De olika avtalen för vissa boenden och dagliga verksamheter för personer med funktionshinder förlängs t.o.m. 2008.

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

7 Val till sociala delegationen

Dnr: 002-623-05

Stadsdelsnämnden utser fem ordinarie ledamöter och fyra ersättare till sociala delegationen.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

8 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2006

Dnr: 002-636-05

Stadsdelsnämnden utser fem ledamöter och lika många ersättare till pensionärsrådet.

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

Remisser

9 Entreprenörshus i Stockholm Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 303-577-05

En stiftelse har föreslagit att staden ska upplåta en centralt belägen lokal till ett entreprenörshus.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

Svar på skrivelser

10 Svar på skrivelse från Didar Samaletdin m fl (fp)

Dnr: 504-564-05

I ärendet besvaras en skrivelse från folkpartiet i stadsdelsnämnden.

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

Anmälningsärenden

11 Anmälan av revisionsrapport – Skolornas arbete för att motverka mobbning och andra former av kränkande behandling

12 Anmälan av projekt: Stödteam för funktionshindrade personer som är i behov av särskilt stöd, delrapport 1

13 Anmälan av HSB Omsorgs kvalitetsmätning

17 Anmälan av inkomna skrivelser

18 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

19 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

20 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

21 Information från stadsdelsförvaltningen

22 22 - 28 sekretessbelagda ärenden

Tilläggslista

29 Teman för nämndens sammanträden

Dnr: 002-677-05

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

30 Projekteringskostnad Kronobergs gruppbostad

Dnr: 327-543-03

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

§197 Justering

Anmäldes att protokoll från 24 november 2005 justerats den 29 november 2005. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den  december 2005. Mats G Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

 

Muntlig information

Jenny Kallstenius presenterade delrapport från forskning om mångkulturella innerstadsskolor.

 

§198 Lekparken i S:t Göransparken Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Lekplatsen i S:t Göransparken ska ligga kvar i nuvarande läge, men ses över när det gäller utrustning och standard.

 

 

ÄRENDET

Lekplatsens utrustning och standard ska ses över, men den ska inte flyttas.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 december 2005, dnr 301-452-05.

 

§199 Verksamhetsplan 2006

BESLUT

 

1.      Stadsdelsnämnden fastställer verksamhetsplanen för 2006 och över­­­läm­nar den till kommunfullmäktige.

2.      Mindre investeringar i parker genomförs med inriktning på spännande rörel­se, lek och utmaningar för barn och ungdomar, en trygg och triv­sam miljö samt delaktighet i utveckling.

3.      Markkontoret anlitas för fortsatt planering och projektering av investe­ring­ar i Fredhällsparkens plaskdamm och Rålambshovsparken.

4.      Stadsdelsnämnden söker 100 tkr ur central medelsreserv för insatser för deltagardemokrati under Kungsholmsveckan samt ledsagning på val­da­gen.

5.      Stadsdelsnämnden söker 1,0 mnkr ur central medelsreserv för boende för hemlösa.

6.      Stadsdelsnämnden fastställer resultatenheter och internpriser för 2006.

7.      Stadsdelsnämnden fastställer internkontrollplan för 2006.

8.      Stadsdelsnämnden fastställer interna regler för beslut, uppföljning och slutredovisning av investeringar i parker och grönområden.

9.      Stadsdelsnämnden avsätter en miljon för att främja det lokala kulturlivet på Kungsholmen. Förvaltningen får återkomma till nämnden med de konsekvenser detta kan ge för budgeten.

10.  Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Stadsdelsnämnden på Kungsholmen står inför stora utmaningar 2006.

Detta som en följd av att Kungsholmen förändrats. Vi kan se det med våra egna ögon, nya hus och bostäder har tillkommit, och ännu fler ska byggas. Som en konsekvens blir vi allt fler kungsholmsbor. På de senaste åren har vi blivit 7000 fler. Nästa tioårsperiod förväntas vi öka ungefär lika mycket så att vi blir över 60 000 år 2015. Samtidigt förändras också befolknings­strukturen. Vi går relativt snabbt från ”käppholmen” till ”nappholmen”. De äldres andel av befolkningen minskar samtidigt som antalet barn ökar.

Det ställer stora krav på de verksamhetsområden som stadsdelsnämnden ansvarar för. Att man klarar av utbyggnaden av ytterligare förskolor. Att man planerar och bygger den nya skola som kommer att behövas på västra Kungsholmen. Att man fortsätter den varsamma omställningen av äldre­omsorgen som inleddes under 2005. Att man klarar tryggheten i föränd­ringen.

Samtidigt ska verksamheternas innehåll utvecklas. Förskolan skall fortsätta minska barngrupperna. Grundskolan skall klara målen om antalet godkända elever. Genusfrågorna bör prägla både förskolornas och skolornas arbete med jämställdheten. Äldreomsorgen skall ge de äldre trygghet och en bra omsorg. Ett ökat fokus skall leda till att nämndens egenregiverksamheter utvecklas. Det positiva arbetet inom försörjningsstödet, där stadsdelsnämn­den som en av få nämnder klarade halveringsmålet under 2005 , ska full­följas.

Stadsdelsnämnden skall arbeta för att bryta den alltmer tilltagande boende­segregationen. Vi bör ta ett större ansvar för stadens flyktingsmottagning även i vårt stadsdelsområde. Stadsdelsnämnden bör ta emot flyktingar som praktikanter i sina verksamheter. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att senast till stadsdelsnämndens sammanträde i april komma med ett förslag till hur ett organiserat flyktingmottagande på Kungsholmen skulle kunna fungera.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har för 2006 en sammanlagd budgetram om 1033 mnkr netto (kostnader minus intäkter). Det är drygt 22 mnkr mindre än 2005 års justerade budget på 1055 mnkr. Den minskade budgeten är framför allt en effekt av att den äldre befolkningen minskar. Förskolorna och förskoleutbyggnaden står i fokus. Dessutom görs satsningar på andra viktiga områden som kultur och fritid för barn och unga, på de mest utsatta samt på Agenda 21-arbete.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 december 2005, dnr 102-581-05.

§200 Redovisning av barngruppernas storlek i förskolan

BESLUT

 

Redovisningen läggs till handlingarna.

 

 

ÄRENDET

Barngrupperna i Kungsholmens kommunala förskolor var i maj 2005 i genomsnitt 14,6 barn per grupp. Samma tid 2003 var genomsnittet 16,4 barn.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 december 2005, dnr 402-654-05.

 

 

§201 Ombyggnadskostnad för förskolan Lilla Björnen (Marieberg 1:26)

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden godkänner att nämndens del av kost­na­den för ombygg­na­den av förskolan Lilla Björnen 3,4 mnkr betalas till SISAB av årets bud­­get i stället för att läggas på hyran.

 

 

ÄRENDET

Nämndens kostnad för ombyggnaden av förskolan betalas direkt till hyresvärden istället för att läggas på hyran.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 december 2005, dnr 402-631-05

 

§202 Förlängning av ramavtal för vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS

BESLUT

 

1.       Stadsdelsnämnden beslutar att förlänga ramavtal enligt bilaga, att gälla under tiden 2007-01-01--2008-12-31

2.       Stadsdelsnämnden överlämnar protokollsutdrag för kännedom till vårdgivarna och till socialtjänstförvaltningen

 

ÄRENDET

De olika avtalen för vissa boenden och dagliga verksamheter för personer med funktionshinder förlängs t.o.m. 2008.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 november 2005, dnr 105-120-04

 

§203 Val till sociala delegationen

BESLUT

 

1.      Till ordinarie ledamöter (fem) i sociala delegationen utses:
Birgitta Waller (mp), Ingrid Dorle Andersson (s), Reijo Kittilä (v), Charlotte Helmersson (m) och Didar Samaletdin (fp).

2.      Till ersättare (fyra) i sociala delegationen utses:
Catarina Agrell (s), Jens Lundberg (s), Anita Mofors (m) och Birgitta Borg (kd).

3.      Ersättarna inträder för tjänstgöring i följande ordning:
För ledamöterna Waller, Andersson och Kittilä ersättarna Agrell, Lundberg, Mofors och Borg. För ledamoten Helmersson ersättarna Mofors, Borg, Agrell och Lundberg. För ledamoten Samaletdin ersättarna Borg, Mofors, Agrell och Lundberg.

4.      Till ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i sociala delegationen utses:
Birgitta Waller ordförande, Ingrid Dorle Andersson förste vice ordförande och Charlotte Helmersson andre vice ordförande.

 

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden utser fem ordinarie ledamöter och fyra ersättare till sociala delegationen.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 december 2005, dnr 002-623-05.

 

§204 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2006

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden utser följande företrädare till stadsdelsnämndens  pensionärsråd för år 2006:

 

      Ledamöter:

      Ing-Marie Kullman               SPF S:t Göran-Kungsholmen

      Agnes Szabo                        SPF S:t Göran-Kungsholmen              

      Ulla Pilsäter                          SPF Kungsholmen S:t Erik

      Sten Persson                        PRO Kungsholmen

      Anna-Lisa Håkansson          PRO Kungsholmen

      Ersättare:

      Kjerstin Genell Andrén         SPF S:t Göran-Kungsholmen

      Anders-Erik Eklund             SPF Kungsholmen S:t Erik

      Leonore Forsgren                SPF Essingarna

      Sven Thornberg                   PRO Kungsholmen

      Hans Schlichting                   PRO Kungsholmen

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 december 2005, dnr 002-639-05.

§205 Projekteringskostnad Kronobergs gruppbostad

BESLUT

 

Kostnader för projektering 724 tkr inkl moms betalas till AB Familjebostäder

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 december 2005, dnr 327-543-03.

 

§206 Teman för stadsdelsnämndens sammanträden

BESLUT

 

1.       Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 december 2005, dnr 002-677-05.

 

§207 Entreprenörshus i Stockholm Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDET
En stiftelse har föreslagit att staden ska upplåta en centralt belägen lokal till ett entreprenörshus.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 december 2005, dnr 303-577-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Birgitta Borg (kd), Mats G Nilsson m.fl. (m) och Didar Samaletdin m.fl. (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag och till ett tilläggsförslag från kristdemokraterna, moderaterna och folkpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden tog först upp förvaltningens förslag och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förslaget. Därefter tog ordföranden upp tilläggsförslaget från kristdemokraterna, moderaterna och folkpartiet och fann att nämnden hade beslutat att avslå förslaget.

RESERVATIONER
Birgitta Borg (kd), Mats G Nilsson m.fl. (m) och Didar Samaletdin m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå följande tilläggsförslag från kristdemokraterna, moderaterna och folkpartiet.

Kristdemokraterna, moderaterna och folkpartiet instämmer med förvaltningens förslag. Vi önskar dock tillägga att det i dagsläget finns ett antal företag som driver s.k. inkubatorer runt om i Stockholm. Deras affärskoncept liknar i mångt och mycket den föreslagna verksamheten, men är i sin helhet privat finansierade. Det bör därför utredas närmare vilka effekter ett eventuellt kommunalt stöd till EntreprenörCenter kan få för befintliga verksamheter, innan ett beslut fattas i frågan.

 

§208 Svar på skrivelse från Didar Samaletdin m fl (fp)

BESLUT

 

Skrivelsen anses besvarad.

 

 

ÄRENDET

I ärendet besvaras en skrivelse från folkpartiet i stadsdelsnämnden.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 december 2005, dnr 504-504-05

 

§209 Anmälningsärenden

Anmälan av revisionsrapport – Skolornas arbete för att motverka mobbning och andra former av kränkande behandling dnr 104-675-05

 

Anmälan av projekt: Stödteam för funktionshindrade personer som är i behov av särskilt stöd, delrapport 1 dnr 505-669-05

 

Anmälan av HSB Omsorgs kvalitetsmätning dnr 504-668-05

 

Ekonomisk rapport

 

Anmälan av inköp

 

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna skrivelser

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§210 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

     Skrivelse från Didar Samaletdin m.fl. (fp) om konsekvenser av det nya resursfördelningssystemet för särskolan. Stadsdelsnämnden överlämnade skrivelsen till förvaltningen för beredning.

    Fråga från Lise-Lotte Fylking (m) om daglig verksamhet för personer med funktionshinder. Kerstin Ohlsson besvarade frågan.

 

§211 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson lämnade följande information:

 

     Per-Ove Mattsson har anställts som vikarierande verksamhetschef för individ och familj under 2006.

           Fortsatt arbete med försök med arbetstidsförkortning.

     Stadshagsskolan fortsätter att delta i forskningsprojekt om mångkulturella innerstadsskolor.

§212 §§ 212 - 216 sekretessbelagda ärenden