Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-01-26

Sammanträde 2006-01-26

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

TEMA: Världsmästerskap i samarbete, Katja Dahlström, föreningen Globträdet

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Seniorernas hus på Kungsholmen Svar på medborgarförslag

Dnr: 504-486-05

Ärendet innehåller svar på ett förslag från stadsdelsnämndens pensionärsråd och handikappråd.

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

3 Enheternas verksamhetsplaner med kvalitetsgarantier 2006

Dnr: 102-581-05

Alla enheter som riktar sig direkt till brukare och kunder ska ta fram kvalitetsgarantier som fastställs av stadsdelsnämnden.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

4 Teman för stadsdelsnämndens sammanträden

Dnr: 002-677-05

En del av den öppna frågestunden vid nämndens sammanträden ska ägnas åt ett särskilt tema som anknyter till någon av nämndens verksamheter.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

5 Delegationsförteckning

Dnr: 002-566-05

Delegationsförteckningen ändras när det gäller vissa beslut om markupplåtelser samt godkännande av faderskapsbekräftelse.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Remisser

7 Pilgårdens och Pilängens gruppboende Yttrande till länsstyrelsen

Dnr: 504-401-05

Pilgården och Pilängen uppfyller inte dagens krav på gruppboende för äldre. En utredning pågår därför om hur de ska användas i framtiden.

Handläggare: Kvalitetsuppföljare Lajla Wikström, 508 08 101

8 Restaurang Jebena Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-698-05

Restaurang Jebena föreslås få tillstånd att servera alkohol.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

9 Restaurang Gerdas Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-718-05

Restaurangbåten föreslås få tillstånd att servera alkohol.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

11 Ansökan till kompetensfonden Projekt med förkortad arbetstid och kompetensväxling

12 Länsstyrelsens beslut angående stadsdelsnämndens svar på länsstyrelsens kritik mot Alströmerhemmets äldreboende

13 Länsstyrelsen beslut angående stadsdelsnämndens svar på länsstyrelsens kritik mot Serafens äldreboende

14 Anmälan av verksamhetsberättelse S:t Eriks äldreboende 2005

15 Anmälan av överklagan av länsstyrelsens beslut om att upphäva tillfälligt bygglov för förskolepaviljong vid Skogsmarksvägen/Stenkullavägen på Stora Essingen

16 Anmälan av redovisning av beslut i upphandling av kollo 2006

19 Anmälan av inkomna skrivelser

20 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

21 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

22 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

23 Information från stadsdelsförvaltningen

25 Bygglov för bakgrundsbelysta informationstavlor

Dnr: 308-002-06

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

26 26-28 sekretessbelagda ärenden

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 20 december 2005 justerats den 22 december 2005. Följande rättelse anmäldes avseende protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde den 20 december 2005:

§ 207 Remiss om entreprenörshus; Reijo Kittilä (v) lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 30 januari 2005. Mats G Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

 

Tema för sammanträdet; Kajsa Dahlström, föreningen Globträdet berättade om planeringen för världsmästerskap i samarbete som arrangeras i Stockholm i juni 2006.

 

§2 Seniorernas hus på Kungsholmen Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med detta tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Ärendet innehåller svar på ett förslag från stadsdelsnämndens pensionärsråd och handikappråd.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 januari 2006, dnr 504-486-05

 

§3 Enheternas verksamhetsplaner med kvalitetsgarantier 2006

BESLUT

 

1.      Stadsdelsnämnden godkänner kvalitetsgarantier för enheter inom verksamhetsområdet barn och ungdom och lägger verksamhetsplanerna till handlingarna.

2.      Stadsdelsnämnden godkänner kvalitetsgarantier för enheter i egen regi samt för sektionen för funktionshindrade och sektionerna för äldreomsorg inom verksamhetsområdet äldre och funktionshindrade och lägger verksamhetsplanerna till handlingarna.

3.      Stadsdelsnämnden godkänner kvalitetsgarantier för familjeenheten,  försörjningsstödsenheten, social­psykiatriska enheten och vuxenenheten inom verksamhetsområdet individ och familj och lägger verksamhets­planerna till handlingarna.

 

ÄRENDET

Alla enheter som riktar sig direkt till brukare och kunder ska ta fram kvalitetsgarantier som fastställs av stadsdelsnämnden.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 januari 2006, dnr 102-581-05.

 

§4 Teman för stadsdelsnämndens sammanträden

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden fastställer teman för sammanträden under första halvåret 2006 enligt förslag.

 

 

ÄRENDET

En del av den öppna frågestunden vid nämndens sammanträden ska ägnas åt ett särskilt tema som anknyter till någon av nämndens verksamheter.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 januari 2006, dnr 002-677-05.

 

§5 Delegationsförteckning

BESLUT

 

1.       Förteckning över beslut delegerade till tjänsteman ändras och kompletteras på det sätt som framgår av tjänsteutlåtandet.

2.       Ny delegationsförteckning gäller från 1 februari 2006.

 

 

ÄRENDET

Delegationsförteckningen ändras när det gäller vissa beslut om markupplåtelser samt godkännande av faderskapsbekräftelse.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 16 januari 2006, dnr 002-566-05.

 

§6 Ändrad sammanträdesdag

BESLUT

 

Stadsdelsnämndens sammanträde den 18 maj 2006 flyttas till

måndagen den 22 maj 2006.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 januari 2006, dnr 002-623-05.

 

§7 Om Pilgårdens och Pilängens gruppboende Yttrande till länsstyrelsen

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden lämnar tjänsteutlåtandet som yttrande till länsstyrelsen.

 

 

ÄRENDET

Pilgården och Pilängen uppfyller inte dagens krav på gruppboende för äldre. En utredning pågår därför om hur de ska användas i framtiden.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 januari 2006, dnr 504-401-05.

 

§8 Restaurang Jebena Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden tillstyrker att restaurang Jebena får tillstånd för servering av alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 -03.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 januari 2006, dnr 309-698-05

 

§9 Restaurang Gerdas Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden anser att restaurang Gerdas bör få tillstånd för servering av alkohol för allmänheten mellan klockan 11.00 –01.00 alla dagar under perioden 1 maj – 31oktober 2006.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 januari 2006, dnr 309-718-05.

 

§10 Anmälningsärenden

1.       Ansökan till kompetensfonden dnr 206-040-06 om Projekt med förkortad arbetstid och kompetensväxling.
Uttalande
Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande uttalande:
Det är olyckligt att under rådande ekonomiskt läge betala för att arbete inte utförs. Pengarna kan användas bättre än till ett projekt som inte är långsiktigt finansierat.

 

2.      Länsstyrelsens beslut angående stadsdelsnämndens svar på länsstyrelsens kritik mot Alströmerhemmets äldreboende dnr 504-459-05.

 

3.      Länsstyrelsen beslut angående stadsdelsnämndens svar på länsstyrelsens kritik mot Serafens äldreboende dnr 504-460-05.

 

4.      Anmälan av verksamhetsberättelse från S:t Eriks äldreboende 2005, dnr 504-022-06

 

5.      Anmälan av överklagan av länsstyrelsens beslut om att häva tillfälligt bygglov för förskolepaviljong vid Skogsmarksvägen/Stenkullavägen på Stora Essingen, dnr 324-521-03

 

6.      Anmälan av redovisning av beslut i upphandling av kolloplatser 2006,
dnr 105-379-05

 

7.      Anmälan av inköp

 

8.      Anmälan av balanslista

9.      Anmälan av inkomna skrivelser

10.  Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

11.  Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§11 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

           Didar Samaletdin (fp) frågade om tillgången till förskoleplatser. Birgitta Dahlin svarade på frågan.

           Birgitta Borg (kd) frågade om snöröjningen. Thomas Levin svarade på frågan.

           Skrivelse från Birgitta Borg (kd) om barnomsorg på nattetid.
Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma med svar på skrivelsen.

§12 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson lämnade följande information:

           Biblioteksråd; förvaltningen återkommer till nästa sammanträde.

           Vaktmästartjänster för pensionärer

           Möjlighet att söka förskoleplats på Internet från februari

           Förskolan Welanders väg 3; markkontoret har föreslagit markanvisning för bostadsbyggande i kvarteret .

           Bokslutet 2005

Birgitta Dahlin informerade att kollokatalogen skickas till alla berörda.

Thomas Levin informerade om förfrågan från SL om planerad ändring av bussturer.

 

§14 Bygglov för bakgrundsbelysta informationstavlor

BESLUT

Stadsdelsnämnden avslår ansökan från JC Decaux Sverige AB om bygglov för bakgrundsbelyst informationstavla vid Hornsbergs strand 22-26.


Beslutet går att överklaga till länsstyrelsen.
Se skrivelse om hur man överklagar.


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 januari 2006, dnr 308 002-06.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag, dvs att ansökan skulle avslås.
Vice Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) Birgitta Borg (kd) yrkade att ansökan skulle bifallas.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Vice Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) Birgitta Borg (kd) yrkade att ansökan skulle bifallas.