Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-02-16

Sammanträde 2006-02-16

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema: Skolfrågor - värdegrundsarbete

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Allmänna ärenden

2 Verksamhetsberättelse 2005

Dnr: 102-060-06

Nämnden och förvaltningen redovisar ett överskott på 3,6 miljoner kronor av den totala budgeten på drygt en miljard.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

3 Rapport om det drogförebyggande arbetet

Dnr: 400-076-06

Nämnden har en samordnare för det drogförebyggande arbetet. Samordnaren ansvarar bl.a. för folköls- och tobakstillsyn och för att utveckla långsiktigt drogförebyggande arbete.

Handläggare: Verksamhetschef Birgitta Dahlin, 508 08 016

4 Ny förskola kv Kungliga Myntet

Dnr: 402-024-06

Förvaltningen föreslår att förskolan i kvarteret Myntet utökas med tre avdelningar. Förskolan kan därmed ta emot ytterligare 40 barn.

Handläggare: Verksamhetschef Birgitta Dahlin, 508 08 016

5 Ansökan om medel till insatser för ökat valdeltagande, deltagardemokrati, jämställdhet och mångfald

Dnr: 004-078-06

Nämnden ansöker om medel för arrangemang under Kungsholmsveckan, nationaldagsfirandet, ledsagning till vallokaler samt till politikercaféer.

Handläggare: Ulla Eriksson, 508 08 058

6 Biblioteksråd på Kungsholmen

Dnr: 004-087-06

Rådet ska bestå av fem personer; stadsdelsbibliotekarien, en person från stadsdelsförvaltningen och tre ledamöter från stadsdelsnämnden.

Handläggare: Ulla Eriksson, 508 08 058

7 Ramavtalsupphandling för vård av barn, ungdomar och familjer.

Dnr: 105-118-06

Socialtjänstförvaltningen genomför upphandling för stadens samtliga stadsdelsnämnder och socialtjänstnämnden.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Remisser

8 Förslag till program för upprustning av Kungsholmsstorg Remiss från trafikkontoret

Dnr: 302-070-06

En upprustning och omdaning av Kungsholmstorg är välkommen. Förslaget är enkelt och ger en tydlig uppdelning i torg och parkstråk. Torgytan rensas upp och en eventuell kafébyggnad med uteservering kan bli ett mycket positivt inslag som bidrar till ökad folkströmning därmed större trygghet.


Handläggare: Samhällsplanerare Christina Lundin, 508 08 066

9 Skolornas arbete för att motverka mobbning och andra former av kränkande behandling Svar på revisionsrapport

Dnr: 104-675-05

Förvaltningen anser att Skolverkets allmänna råd tillsammans med stadens elevhälsostrategi är tillräckliga styrdokument men vill också poängtera att det är varje enskild individs ansvar att reagera på kränkande behandling.

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

10 Cykelplan 2006 för Stockholms innerstad Remiss från trafikkontoret

Dnr: 305-711-05

På Kungsholmen och Essingeöarna planeras en utökning av cykelbanor i första hand på Essingeringen, Lindhagensgatan, Rålambsvägen, Kungsholmsgatan och Drottningholmsvägen.

Handläggare: Lisa Enarsson, 508 08 068

11 Strategi för Agenda 21 i Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 310-028-06

Agenda 21-arbetet har i för stor utsträckning präglats av projekt med projektfinansiering och i för liten utsträckning integrerats i ordinarie verksamhet. Agenda 21 i framtiden bör ges en mer stabil ekonomisk struktur.

Handläggare: Lisa Enarsson, 508 08 068

12 Handbok för trygghetsvandringar Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 305-664-05

Stadsdelsförvaltningen anser att trygghetsfrågan bör integreras i arbetet med parkplan för stadsdelsområdet – ett uppdrag stadsdelsnämnderna fick av kommunfullmäktige den 23 januari i år.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

13 Tillstånd att driva enskild verksamhet Yttrande till länsstyrelsen

Dnr: 502-647-05

Förvaltningen anser att en utökning av målgruppen som Tasava AB kan ta emot gagnar ungdomar med funktionshinder som är i behov av daglig verksamhet.

Handläggare: Ewa Robin, 508 08 341

14 Skrivelse om apatiska barn Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 503-663-05

Socialtjänstens utredningsansvar gäller oavsett om det handlar om apatiska bar eller barn som riskerar att fara illa av andra orsaker. Förvaltningen har inte kännedom om några apatiska barn som väntar på besked om asyl.

Handläggare: Verksamhetschef Per-Ove Matsson, 508 08 022

15 Restaurang Mäster Anders AB Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-038-06

Restaurang Mäster Anders föreslås få tillstånd att servera alkohol mellan klockan 11.00-02.00.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

16 Restaurang AG 925 socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-081-06

Restaurang AG 925 föreslås få tillstånd att servera alkohol tisdag-lördag mellan kl. 11.00-02.00.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälningsärenden

17 Ansökan om utvecklingsmedel för nyktrare och tryggare fester för gymnasieungdomar

Dnr: 400-077-06

Handläggare: Verksamhetschef Birgitta Dahlin, 508 08 016

18 Anmälan av tjänstemannabeslut

21 Anmälan av inkomna skrivelser

22 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

23 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

24 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

25 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

26 Upphandling av verksamhetsdriften på servicehuset, gruppboenden och dagvårdsverksamhet inom fastigheten Pilträdet Dnr 105-641-05

27 Yttrande till tingsrätten

Mötesinformation

Tema för sammanträdet var skolornas arbete mot mobbning och andra kränkande handlingar. Rektorerna vid Kungsholmens och Essingeöarnas kommunala grundskolor berättade tillsammans med lärare och elever om arbetet med värdegrundsfrågor.

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 26 januari 2006 justerats den 30 januari 2006.

Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 21februari 2006. Mats G Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

 

§2 Verksamhetsberättelse 2005

BESLUT

1. Bokslutet fastställs och verksamhetsberättelsen med bokslutskommentarer godkännes och överlämnas till kommunfullmäktige.

2. Stadsdelsnämnden fastställer enligt förvaltningens förslag vilka resultatenheter som ska föra över- respektive underskott till 2006.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Nämnden och förvaltningen redovisar ett överskott på 3,6 miljoner kronor av den totala budgeten på drygt en miljard. 

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 februari 2006, dnr 102-060-06.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Didar Samaletdin m.fl. (fp) yrkade bifall till ett förslag från folkpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Didar Samaletdin m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till folkpartiets förslag:

Stadsdelsnämnden beslutar:
1. att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut
2. att därutöver anföra:

För Stockholmarna och för medborgarna på Kungsholmen och Essingeöarna har 2005 inneburit ytterligare ett år av försämringar och minskad framtidstro. Trots att tillväxten ökar i landet så är arbetslösheten fortsatt hög i Stockholm. Staden behöver fler skattebetalare för att viktiga verksamheter som skola och äldreomsorg ska kunna finansieras. Vänstermajoritetens besparingar på dessa områden kommer att slå hårt lång tid framöver.

Stora besparingar på stadens äldre
De besparingar som det senaste året drabbat äldreomsorgen innebär ett mycket hårt slag mot många äldre i staden. Biståndsbedömningarna är alltför restriktiva, vilket leder till en försämring av kvalitén. Många anhöriga sliter hårt för att bistånden inte räcker till. Makar som själva är gamla får för lite avlastning och tillsyn när de vårdar sina anhöriga. 

Ökad otrygghet, klotter och skräp
Stockholm har till vissa delar blivit en otrygg stad. Överfallen och rånen ökar, vilket leder till att många medborgare inte vågar vistas ute ens under tidig kvällstid. Ungdomar sparkas sönder i tunnelbanor, gator och torg. Ligisterna, som ofta är minderåriga, slipper undan ett straff. Skälet är att socialtjänsten inte tillräckligt snabbt, eller om de över huvud taget, kallar in de unga och deras föräldrar för att en utredning. De unga vet att de inte kommer att drabbas av repressalier och ändrar då givetvis inte heller sitt beteende. För medborgarna kommer otryggheten att eskalera ytterligare.

Majoritetens låga prioritering av klotter får sina synliga effekter. Istället för sanering har majoriteten gett klottret konststatus, vilket är billigare. 

Kungsholmens gator, torg och parker har blivit skräpigare. Många som kommer till Kungsholmen från andra stadsdelar har uttryckt att det är skräpigare här än i andra delar av staden. Det hjälper inte längre att politiker och skolbarn har städdagar och andra städjippon när vi själva ser skillnaden mellan stadsdelarna. Det krävs helt andra prioriteringar.

Förskolan
Majoriteten har inte lyckats uppnå sitt löfte till barnfamiljerna att minska grupperna med två barn. Detta är oroande med tanke på att barnantalet fortsätter att öka på Kungsholmen.

Majoritetens ensidiga fokusering på att minska barnantalet i grupperna verkar ge utslag på kvalitén istället. Kungsholmens föräldrar är tydligen mest kritiska på våra förskolors kvalité i staden.

UTTALANDE
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) lämnade följande uttalande:

När Stockholmsregionen de senaste åren har förlorat 25 000 jobb i privat sektor, krävs att fokus för politiken i Stockholm inriktas på att ta krafttag för att få fler i arbete. Om Stockholm ska återta sin tätposition som svensk ekonomis tillväxtmotor måste staden prioritera en företagsvänlig, tillväxtorienterad politik. Det är endast genom fler jobb och fler företag som tillväxten i Stockholm och därmed alla stockholmares välstånd kan öka. Trots detta har aktörer utanför den kommunala sfären de senaste åren fått känna av ett allt hårdare klimat, genom att staden på område efter område börjat dra undan fötterna för enskilda verksamheter och ersätta dem med verksamheter i egen regi.

Ett ökat företagande bör uppmuntras och stödjas genom att staden skapar goda förutsättningar för att starta och driva företag och genom att driva en politik som skapar möjligheter för fler utförare inom verksamhetsområden som hittills dominerats av offentliga aktörer. Genom att konkurrensutsätta offentlig verksamhet som inte är myndighetsutövning och uppmuntra egna medarbetare att knoppa av verksamheter skulle fler kunna starta och driva företag. Därför bör det för framtiden vara en prioriterad uppgift att stimulera framväxten av fler aktörer inom exempelvis förskola och annan barnomsorg, utbildning, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorgen om de funktionshindrade.

Vänstermajoritetens styre har inneburit minskad valfrihet för medborgarna, en hårdnande attityd mot frivilligorganisationer, och en oförmåga att hitta lösningar på problemen inom områden som hemlöshet, missbruk och prostitution. Barnomsorgsgarantin har inte uppfyllts samtidigt som barngrupperna inte minskats så som utlovats.

Arbetet med att halvera socialbidragsberoendet i Stockholm har havererat fullständigt. Istället för att attackera orsaken - ett system som inte premierar flit och ansträngningar - satsas idag på att behandla symptomen. Detta förvärrar i förlängningen problemen. Antalet välvilliga men misslyckade projekt för integration, jämställdhet och ungdomar bara stiger. I dag är 10 000 fler stockholmare arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder jämfört med innan valet 2002. Arbetslösheten har ökat med 30 procent på två år. Socialdemokraterna har givit upp arbetet med att nå stadens, sedan 1999 fastställda och alltjämt gällande mål, om att halvera socialbidragsberoendet i Stockholm till utgången av 2004. I socialdemokraternas förslag till budget för 2006 manifesteras deras oförmåga tydligt genom att målet föreslås flyttas till utgången av 2007.

Den passivitet som präglat majoritetens politik under de senaste tre åren får som resultat att de prioriterade inriktningarna inte kan uppfyllas. Bland annat växer nu socialbidragsberoendet och hemlösheten ökar i staden. En rapport från Socialstyrelsen visar att antalet hemlösa i Stockholm ökat med 822 personer från 1999 till 2005. Inte minst oroande är att antalet hemlösa kvinnor ökar.

Under 2005 har den så kallade kompetensfonden använts till verksamhet som inte är kompetensutveckling. Resultatet är att ordinarie verksamhet finansierats med extraordinära medel. År 2007 är de medel som avsatts till kompetensfonden slut vilket riskerar få förödande ekonomiska konsekvenser för funktioner där ordinarie verksamhet finansierats med medel från kompetensfonden. Under 2006 planeras verksamhet för 850 miljoner kronor inom ramen för kompetensfonden. Det innebär 850 miljoner kronor som finansieras utanför budgetramen, 850 miljoner kronor som staden inte har skatteintäkter för. Hur delar av detta ska kunna lösas inom ram i framtiden är den fråga som kräver ett svar. Socialdemokraterna har inget svar på den frågan vilket är djupt oroande för stadens framtida ekonomiska stabilitet.

Den socialdemokratiska regeringens utarmning av polisens resurser de senaste åren har fått till effekt att allt fler stockholmare känner sig otrygga. 40 procent av stockholmskvinnorna är rädda för att utsättas för brott i tunnelbanan. Ungefär lika många, 36 procent, av stockholmarna anser att det finns problem med klotter, skadegörelse, stölder och inbrott i stadsdelen där de bor. 23 procent av stockholmarna anser att våld och misshandel utgör ett "ganska" eller "mycket" stort problem i stadsdelen.

Det är en oro på goda grunder, den anmälda våldsbrottsligheten har ökat markant i Stockholm liksom i övriga landet. Varje år sker det nästan 13 000 våldsbrott i Stockholms stad. En hel del är så kallat gatuvåld, oprovocerade attacker mot vanliga stockholmare vars enda brott är att de råkar befinna sig ute på fel plats vid fel tidpunkt. 

Dagens utveckling måste vändas och i det brottsförebyggande arbetet ligger att se till att stadsmiljön känns trygg och säker. En hel del går att åstadkomma genom skärpta rutiner för snabbare klottersanering och ordentliga belysningsprogram för staden

2005 års bokslut och verksamhetsberättelse visar tydligt på behovet av en ny politisk ledning i staden.

§3 Rapport om det drogförebyggande arbetet

BESLUT

 

1.       Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

2.       Stadsdelsnämnden vidarebefordrar rapporten till socialtjänst­förvaltningen för att utgöra underlag för sammanställning till Länsstyrelsen.

 

ÄRENDET

Nämnden har en samordnare för det drogförebyggande arbetet. Samordnaren ansvarar bl.a. för folköls- och tobakstillsyn och för att utveckla långsiktigt drogförebyggande arbete.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 31 januari 2006, dnr 400-076-06

 

§4 Ny förskola kv Kungliga Myntet

BESLUT

 

1.      Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utöka förskolan i kvarteret Kungliga Myntet 2, med tre avdelningar.

2.      Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag med 1,2 mnkr för att genomföra utökningen. Bidraget avser särproduktions­kostnader med 0,9 mnkr och startkostnader med 0,3 mnkr.

3.      Stadsdelsnämnden godkänner för sin del att hyreskontrakt tecknas för de ifrå­ga­va­ran­de lokalerna och hemställer om kommunstyrelsens ekonomiutskotts medgivande att teckna hyresavtal på de villkor som redovisas i tjänsteutlåtandet.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDET

Förvaltningen föreslår att förskolan i kvarteret Myntet utökas med tre avdelningar. Förskolan kan därmed ta emot ytterligare 40 barn.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 februari 2006, dnr 402-024-05.

 

§5 Ansökan om medel till insatser för ökat valdeltagande, deltagardemokrati, jämställdhet och mångfald

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden godkänner ansökan om totalt 240 tusen kronor.

 

 

ÄRENDET

Nämnden ansöker om medel för arrangemang under Kungsholmsveckan, nationaldagsfirandet, ledsagning till vallokaler samt till politikercaféer.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 31 januari 2006, dnr 004-078-06.

 

§6 Biblioteksråd på Kungsholmen

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden utser följande tre ledamöter till biblioteksrådet:
Kristoffer Hernbäck (s) ordförande, Torun Boucher (v) och Anita Mofors (m).

 

ÄRENDET

Rådet ska bestå av fem personer; stadsdelsbibliotekarien, en person från stadsdelsförvaltningen och tre ledamöter från stadsdelsnämnden.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 februari 2006, dnr 004-087-06.

 

§7 Ramavtalsupphandling för vård av barn, ungdomar och familjer.

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att de ramavtal som gäller dygnetruntvård samt jourfamiljehem för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter förlängs.

2.      Stadsdelsnämnden beslutar att uppdra åt socialtjänstförvaltningen att genomföra upphandling av träningsboende, mellanvård samt öppenvård för barn, ungdomar och familjer

 

 

ÄRENDET

Socialtjänstförvaltningen genomför upphandling för stadens samtliga stadsdelsnämnder och socialtjänstnämnden.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 februari 2006, dnr 105-118-06

 

 

§8 Tillfällig delegation

BESLUT

 

Stadsdelsdirektören får tillfällig delegation att fatta beslut ang. tilläggs­av­del­ning­en inom förskolan Båten på Hjärnegatan.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 februari 2006, dnr 002-009-06.

§9 Förslag till program för upprustning av Kungsholmsstorg Remiss från trafikkontoret

BESLUT

Remissen besvaras med detta tjänsteutlåtande.


ÄRENDET
En upprustning och omdaning av Kungsholmstorg är välkommen. Förslaget är enkelt och ger en tydlig uppdelning i torg och parkstråk. Torgytan rensas upp och en eventuell kafébyggnad med uteservering kan bli ett mycket positivt inslag som bidrar till ökad folkströmning därmed större trygghet.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 januari 2006, dnr 302-070-06.

UTTALANDE
Didar Samaletdin m.fl. (fp) lämnade med instämmande av Birgitta Waller (mp) följande uttalande:

Folkpartiet deltar med stort intresse i torgets upprustning. Under hösten har Fp lagt en egen motion i kommunfullmäktige om att upprusta torget men att man också sträcker torget över Norr Mälarstrand med en kullerstensbeläggning på gatan för att bilister uppmärksammas att fotgängare och cyklister har företräde. En sådan beläggning finns på flera ställen i staden och gör att bilisterna förhoppningsvis minskar hastigheten och den asfalterade gatan får därmed ett estetiskt lyft.

Folkpartiet vill också att torget förlängs ytterligare, nämligen ända till kajkanten. På kajen föreslår vi en större fontän och kanske också en trevlig staty.

§10 Skolornas arbete för att motverka mobbning och andra former av kränkande behandling Svar på revisionsrapport

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt yttrande över rapporten.


ÄRENDET
Förvaltningen anser att Skolverkets allmänna råd tillsammans med stadens elevhälsostrategi är tillräckliga styrdokument men vill också poängtera att det är varje enskild individs ansvar att reagera på kränkande behandling.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 februari 2006, dnr 104-675-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Didar Samaletdin m.fl. (fp) yrkade bifall till ett förslag från moderaterna och folkpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Didar Samaletdin m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden beslutar:

1. att avslå förvaltningens förslag till beslut

2. att som svar på remissen anföra följande:

Stadens revisorer har under flera år pekat på behovet av en för staden gemensam policy för skolornas arbete mot alla former av kränkande behandling, eftersom de nuvarande Skolplanen och Strategin för elevhälsa inte tillgodoser de krav som kan ställas på en sådan policy. En sådan policy utarbetade av den borgerliga majoriteten, men avslogs av socialdemokraterna efter valet.

Det är oacceptabelt att inte lyssna på revisorernas kritik och utarbeta en stadsövergripande policy mot kränkande behandling. Tusentals barn mobbas i Stockholms skolor varje år samtidigt som vi vet att mobbing och annan kränkande behandling kan bekämpas mer effektivt än vad som sker idag. Men då räcker det inte att socialdemokraterna nöja sig med otydliga formuleringar i skolplanen.

I våra grannländer Norge och Island har borgerliga regeringar startat forskningsbaserade åtgärdsprogram som på kort tid kraftigt minskat mobbningen. I flera kommuner pågår dessutom nu ett ambitiöst arbete med att genom liknande metoder främja trygghet och arbetsro i skolan. Stockholm borde följa deras exempel, och inte nöja sig med vackra ord och otydliga planer.

 

§11 Cykelplan 2006 för Stockholms innerstad Remiss från trafikkontoret

BESLUT

Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande


ÄRENDET
På Kungsholmen och Essingeöarna planeras en utökning av cykelbanor i första hand på Essingeringen, Lindhagensgatan, Rålambsvägen, Kungsholmsgatan och Drottningholmsvägen.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 februari 2006, dnr 305-711-05.

UTTALANDE
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) lämnade följande uttalande:

Det är mycket angeläget att skapa en bra cykelmiljö i Stockholm. Cykelbanor får emellertid inte innebära stora intrång i gångtrafikanternas miljö eller för möjligheten att ha uteserveringar. Det naturliga vore dessutom att dela upp ärendet och ta beslut om inriktning för var och en av cykelbanorna för sig.

 

§12 Strategi för Agenda 21 i Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande


ÄRENDET
Agenda 21-arbetet har i för stor utsträckning präglats av projekt med projektfinansiering och i för liten utsträckning integrerats i ordinarie verksamhet. Agenda 21 i framtiden bör ges en mer stabil ekonomisk struktur.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 februari 2006, dnr 310-028-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Didar Samaletdin m.fl. (fp) yrkade bifall till ett förslag från moderaterna och folkpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Didar Samaletdin m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen anföra;

Det är angeläget att miljöhänsyn tas i stadens arbete. Däremot finns risk att de mål för stadens Agenda 21-arbete som har definierats faktiskt bryter mot en av de delar av utvecklingen som också ska omfattas av hänsyn: den ekonomiska utvecklingen. Vissa åtgärder som staden har ägnat sig åt, exempelvis anställandet av Agenda 21-samordnare på stadsdelsnivå, är en felanvändning av stadens resurser. Miljöarbetet skulle vara mer gynnat av andra insatser, exempelvis åtgärder mot klotter och nedskräpning. Det arbete som bedrivs i staden bör samordnas av en gemensam miljö- och stadsbyggnadsnämnd, medan övervägningarna kring vilka intressen som ska väga tyngst i stadens beslutsfattande bör göras i kommunstyrelsen.

 

§13 Handbok för trygghetsvandringar Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen anser att trygghetsfrågan bör integreras i arbetet med parkplan för stadsdelsområdet – ett uppdrag stadsdelsnämnderna fick av kommunfullmäktige den 23 januari i år.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 februari 2006, dnr 305-664-05.

 

§14 Tillstånd att driva enskild verksamhet Yttrande till länsstyrelsen

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden lämnar detta tjänsteutlåtande som yttrande till länsstyrelsen.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDET

Förvaltningen anser att en utökning av målgruppen som Tasava AB kan ta emot gagnar ungdomar med funktionshinder som är i behov av daglig verksamhet.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 januari 2006, dnr 502-647-05.

§15 Skrivelse om apatiska barn Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.


ÄRENDET
Socialtjänstens utredningsansvar gäller oavsett om det handlar om apatiska bar eller barn som riskerar att fara illa av andra orsaker. Förvaltningen har inte kännedom om några apatiska barn som väntar på besked om asyl.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 februari 2006, dnr 503-663-05.

UTTALANDE
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Didar Samaletdin m.fl. (fp) lämnade följande uttalande:

Flyktingbarn som drabbas av apati är en tragisk konsekvens av misslyckandet inom svenskt flyktingmottagande. Staden bör avvakta den pågående studien kring polisens brottsmisstankar rörande apatiska flyktingbarn innan ytterligare åtgärder vidtas inom ramen för socialtjänstens arbete.

Några av Stockholms stadsdelar har en mycket stor erfarenhet av att hantera insatser via socialtjänsten för apatiska flyktingbarn och deras familjer. I det framtida arbetet med stöd och insatser till apatiska flyktingbarn är det därför mycket angeläget att dessa stadsdelars erfarenheter tas tillvara.

§16 Restaurang Mäster Anders AB Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden beslutar att restaurangen Mäster Anders AB bör få  serveringstid till allmänheten  alla dagar mellan klockan 11.00 - 02.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 31 januari 2006, dnr 309-038-06.

 

§17 Restaurang AG 925 socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden anser att restaurang AG 925 bör få tillstånd för servering av alkohol till allmänheten tisdag – lördag mellan klockan 11.00 -02.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 februari 2006, dnr 309-081-06.

 

§18 Anmälningsärenden

ž          Revisionsrapport om vården och omsorgen till multisjuka som bor kvar i det egna hemmet, dnr 104-103-06.

 

ž          Ansökan om utvecklingsmedel för nyktrare och tryggare fester för gymnasieungdomar, dnr 400-077-06

 

ž          Anmälan av tjänstemannabeslut

 

ž          Anmälan av inköp

 

ž          Anmälan av balanslista

 

ž          Anmälan av inkomna skrivelser

 

ž          Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

ž          Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

 

§19 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

           Skrivelse från Mats G Nilsson m.fl. (m) om återvinningsstationer.
Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma med svar på skrivelsen.

           Fråga från Tullia von Sydow (s) om att skriva till SL och begära en bänk till Kristinebergs tunnelbanestation.
Beslut: Förvaltningen får i uppdrag att sammanställa skrivelse till SL.

 

§20 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson informerade om att stadsdelsnämndens budgetkonferens flyttas till den 17 november.

Thomas Levin rapporterade om undersökning av befolkningens uppfattning om service i staden. Undersökningen hade genomförts av utrednings- och statistikkontoret (USK) i form av en enkät till 300 slumpvis utvalda personer

i varje stadsdelsområde.

 

Birgitta Dahlin informerade om att Jukka Kuusisto har fått nytt arbete i utbildningsförvaltningen. Ny rektor ska rekryteras till Rålambshovsskolan.

 

Redovisning av köstatistik till utredning om adoptionsmedgivande samt till vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg.

 

§21 Upphandling av verksamhetsdriften på servicehuset, gruppboenden och dagvårdsverksamhet inom fastigheten Pilträdet

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förfrågningsunderlaget om verksamhetsdriften av servicehuset, gruppboenden och dagvårdsverksamhet inom Pilträdet.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att genomföra upphandlingen i enlighet med detta.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 februari 2006, dnr 105-641-05.

UTTALANDE
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) och Didar Samaletdin m.fl. (fp) lämnade följande gemensamma uttalande:

Kungsholmens stadsdelsförvaltning har gedigen kunskap och erfarenhet av att handla upp entreprenader och har gjort detta framgångsrikt. Det finns en ambition att öka transparensen vilket är bra och ger beslutsfattarna ett bättre underlag.

Förfrågningsunderlaget är i många avseende bra och genomarbetat men några tveksamheter bör ändå nämnas. 20 procent av det konstruerade priset kan komma att vara en effekt av bedömt mervärde. Trots detta saknas en definition av vad mervärde egentligen är och hur detta skall bedömas. Detta är otillfredsställande och kan leda till överklagande och försämra den transparens nämnden eftersträvar.

Alliansen väljer att se förvaltningens arbete med upphandlingar som en process och kommer därför inte motsätta oss detta ärende. Vår önskan och ambition är dock att jämförbarheten och överskådligheten måste förbättras.  Inte minst är detta viktigt då vi vill se fler entreprenörer, gärna små och nystartade, och inte bara de redan existerande koncernerna.

 

§22 §§ 22 - 23 sekretessbelagda ärenden