Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-03-23

Sammanträde 2006-03-23

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema: Stadens handikappolitiska program. 2010 ska Stockholm vara världens mest tillgänglig Läs mer...a stad. Vad behöver vi göra för att nå dit?

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om gångstig på Stadshagsberget

3 Anmälan av medborgarförslag om försöksverksamhet med kvartersbaserad hemtjänst på Kungsholmen

Allmänna ärenden

4 Bidrag till lokala föreningar

Dnr: 504-079-06

I budget för 2006 har 150 000 kr avsatts för bidrag till lokala föreningar och frivilliga organisationer som vänder sig till äldre och vuxna funktionshindrade inom Kungsholmens stadsdelsnämndsområde.

5 Kompletterande val till stadsdelsnämndens pensionärsråd

Dnr: 002-639-05

En ledamot i pensionärsrådet har avsagt sig sitt uppdrag. Ny ledamot och en ny ersättare utses.

Handläggare: Gunilla Carlsson, 508 08 023

6 Ny förskola i kvarteret Eden på nordvästra Kungsholmen

Dnr: 302-572-04

Nämnden fortsätter planeringen av ny förskola för att motsvara det kommande behovet av förskoleplatser i nybyggnadsområdet Lindhagen i nordvästra Kungsholmen.

Handläggare: Magnus Johansson, 508 08 090

7 Budgetunderlag för 2007

Dnr: 102-154-06

Utbyggnaden av förskolan och anpassning av äldreomsorgen till de aktuella behoven kommer att fortsätta att tillhöra nämndens mest angelägna frågor.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

8 Enheternas verksamhetsberättelser

Dnr: 102-060-06

Verksamhetsberättelserna innehåller redovisning av årets verksamhet, ekonomiskt utfall, kvalitetsuppföljning inklusive uppföljning av åtaganden samt personaluppföljning. Enheternas verksamhetsberättelser kompletterar nämndens verksamhetsberättelse.

9 Komplettering av delegationsförteckning

Dnr: 002-566-05

Förteckning över beslut som får fattas av tjänsteman kompletteras med bl.a. egentillsyn av yrkesmässig livsmedelshantering samt beslut om skolskjuts och åtgärder till barn som behöver särskilt stöd.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

10 Soffa på Kristinebergs tunnelbanestation

Dnr: 305-207-06

Nämnden begär att SL monterar en soffa i trapphallen på Kristinebergs T-banestation, innanför dörrarna till perrongen.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

Remisser

11 Förslag till detaljplan för fastigheten Paradiset 29, Lindhagensgatan

Dnr: 302-120-06

Nämnden och förvaltningen är generellt mycket positiv till planerna på arbetsplatser, bostäder och service på nordvästra Kungsholmen. Buller- och partikelproblemen som Essingeleden medför gör att förvaltningen har en kluven inställning till de aktuella planerna på ett handels- och butikscentrum i fastigheten Paradiset 29.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

12 Stockholms stads miljöprogram 2007-2010

Dnr: 310-096-06

Förvaltningen har en rad detaljsynpunkter på förslaget, men en övergripande synpunkt är att stadens miljöarbete är splittrat. Förvaltningen finner det märkligt att försöket med trängselavgifter inte nämns i programmet.

Handläggare: Lisa Enarsson, 508 08 068

13 Stopp för storskalig kompostering

Dnr: 310-047-06

Enligt EU:s s.k. avfallshierarki skall avfall som går att återvinna återvinnas och förbränning anses som ett sämre alternativ som även ger restprodukter som måste deponeras.

Handläggare: Lisa Enarson, 508 08 068

14 Hinder för lägenhetskollektiv

Dnr: 300-147-06

Stadsdelsförvaltningen finner frågeställningen intressant och instämmer i att möjligheten för t.ex. studenter att gemensamt hyra en större lägenhet kan vara ett bra alternativ till traditionella studentbostäder.

Handläggare: Magnus Johansson, 508 08 090

15 Revidering av Stockholms stads sociala program för att minska prostitutionen

Dnr: 502-037-06

Det är viktigt att få en fungerande samverkan mellan olika centrala och lokala funktioner. Staden behöver tillskapa effektiva samverkansformer mellan specialistresurser och verksamheter i de olika stadsdelsområdena.

Handläggare: Per-Ove Mattsson, 508 08 022

16 Starbar

Dnr: 309-117-06

Förvaltningen anser inte att restaurangen ska få utökat tillstånd för alkoholservering till kl. 03.00.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

17 Ristorante Boun`yodi

Dnr: 309-166-06

Förvaltningen anser att restaurangen ska få tillstånd att servera alkohol inomhus till midnatt, men att serveringen utomhus ska begränsas till kl. 22.00.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

18 Teater Scenario

Dnr: 309-176-06

Förvaltningen anser att Teater Scenario ska få tillstånd för pausservering kl. 17-22.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

19 Restaurang Jacob Gray Deli AB

Dnr: 309-176-06

Restaurangen bör få tillstånd för servering till slutna sällskap kl 18-23.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Svar på skrivelser

20 Skrivelse från (fp)

Dnr: 403-713-05

Det är svårt att redan efter ett halvår uttala sig om hur verksamheten kommer att påverkas. Vad förvaltningen ser i dag är att större särskoleenheter bättre klarar sin ekonomi än mindre.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Anmälningsärenden

21 Revisionsrapport – Styckevis och delt – Om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet

22 Revisionsrapport – ”Stadens arbete med elever i behov av särskilt stöd inom grundskola – en uppföljning av tidigare granskning”

23 Arbetsmiljöverkets besked om resultat av inspektion vid förskolan Kronoberg, Polhemsgatan 23A

24 Arbetsmiljöverkets besked om resultat av inspektion vid förskolan Love, Love Almqvists väg 4 C

25 Arbetsmiljöverkets underrättelse om eventuellt föreläggande enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen vid Rålambshovsskolan

26 Anmälan av överenskommelse kring projektet Förkortad arbetstid och kompetensväxling genom arbetsrotation vid Kungsholmens stadsdelsförvaltning

30 Anmälan av inkomna skrivelser

31 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

32 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

33 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

34 Information från stadsdelsförvaltningen

35 35 - 43 sekretssbelagda ärenden

Mötesinformation

Tema för sammanträdet var stadens handikappolitiska program. 2010 ska Stockholm vara världens mest tillgängliga stad. Funktionshindersombuds­mannen Riitta-Leena Karlsson och Sara Malm som leder trafikkontorets tillgänglighetsprojekt informerade.

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 16 februari 2006 justerats den 21 februari 2006.

Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 28 mars 2006. Mats G Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

 

§2 Anmälan av medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om gångstig på Stadshagsberget,

dnr 301-173-06. Medborgarförslaget överlämnades till förvaltningen för beredning.

 

Anmälan av medborgarförslag om försöksverksamhet med kvartersbaserad hemtjänst på Kungsholmen, dnr 504-135-06. Medborgarförslaget överlämnades till förvaltningen för beredning.

 

§3 Bidrag till lokala föreningar

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner fördelningen av bidrag enligt tjänsteutlåtandet.

 

 

ÄRENDET

I budget för 2006 har 150 000 kr avsatts för bidrag till lokala föreningar och frivilliga organisationer som vänder sig till äldre och vuxna funktionshindrade inom Kungsholmens stadsdelsnämndsområde.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 mars 2006, dnr 504-079-06.

 

§4 Kompletterande val till stadsdelsnämndens pensionärsråd

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden utser Kjerstin Genell Andrén, SPF S:t Göran-Kungsholmen, till ordinarie ledamot samt Birgitta Jonsson till ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd för år 2006.

 

 

ÄRENDET

En ledamot i pensionärsrådet har avsagt sig sitt uppdrag. Ny ledamot och en ny ersättare utses.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 februari 2006, dnr 002-639-05

 

§5 Ny förskola i kvarteret Eden på nordvästra Kungsholmen

BESLUT

 

1.      Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att inrätta en ny förskola om fyra avdelningar i kvarteret Eden.

2.      Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag med 1,8 mnkr varav 0,2 mnkr för inrättandet av förskolan, 1,2 mnkr för att täcka särproduktionskostnader och 0,4 mnkr för startkostnader.

3.      Stadsdelsnämnden godkänner att hyreskontrakt tecknas och upp­drar åt stadsdelsdirektören att teckna avtal på huvudsakligen de vill­kor som re­dovisas i ärendet.

 

 

ÄRENDET

Nämnden fortsätter planeringen av ny förskola för att motsvara det kommande behovet av förskoleplatser i nybyggnadsområdet Lindhagen i nordvästra Kungsholmen.

  

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 mars 2006, dnr 302-572-04.

 

§6 Budgetunderlag för 2007

Budgetunderlag för 2007

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till underlag till planering för 2007 med beräkningar för 2008 och 2009.

2. Stadsdelsnämnden hemställer att kommunstyrelsen utarbetar en modell för kompletterande ersätning för nyproducerade förskolor i nybyggda bostadsområden.

3. Stadsdelsnämnden hemställer att kommunstyrelsen utreder hur den kommunövergripande förskolan för döva och hörselskadade barn ska drivas och finansieras fr.o.m. 2007 då landstinget, som idag står för ungefär halva kostnaden, planerar att utföra habiliteringsverksamheten i egen regi.

4. Stadsdelsnämnden hemställer om att ansvaret för enskilt drivna förskolor överförs till stadsdelsnämnderna, eftersom stadsdelsnämnderna i praktiken arbetar både med information om och utbyggnad av enskilda förskolor samt har ansvar för barnomsorgsgarantin, för vilken samtlig förskoleverksamhet är viktig.

5. Stadsdelsnämnden hemställer att kommunstyrelsen prövar möjligheten att införa stimulansbidrag för att ersätta de gamla parklekshusen med nya. En övergripande plan för i vilken takt och i vilken ordning det skulle kunna ske bör då utarbetas.

6. Stadsdelsnämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen på att parkleken som verksamhet i staden firar 70-årsjubileum år 2007.

7. Mot tanke på den omfattande bostadsbebyggelse som planeras på västra Kungsholmen i närhet av Essingeleden hemställer stadsdelsnämnden hos kommunstyrelsen om en utredning av möjligheten att gräva ned och överdäcka Essingeleden över Kungsholmen efter Fredhällstunneln.

8. Stadsdelsnämnden begär att kommunstyrelsen ser över riktlinjerna för socialtjänstansvaret samt finansieringssystemet för de personer utan fast adress som häktas och tas in på Kronobergshäktet och därmed automatiskt blir sociala ärenden hos Kungsholmens stadsdelsnämnd.

9. Stadsdelsnämnden påminner kommunstyrelsen om stadsdelsnämndens hemställan 2004-12-21 samt 2005-02-17 om särskilda medel för Baltzar anhörig- och frivilligcenter i likhet med motsvarande anslag för Mariahissen, Tellus och Vasaträffen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDET
Utbyggnaden av förskolan och anpassning av äldreomsorgen till de aktuella behoven kommer att fortsätta att tillhöra nämndens mest angelägna frågor.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 mars 2006, dnr 102-154-06.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett tilläggsförslag.
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett förslag från moderaterna.
Didar Samaletdin m.fl. (fp) yrkade bifall till ett förslag från folkpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

RESERVATIONER
Mats G Nilsson m.fl. (m) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till moderaternas förslag:

1. Stadsdelsnämnden lämnar förvaltningens förslag till flerårsprogram utan eget ställningstagande samt

2. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Vi lämnar förslaget till flerårsprogram utan eget ställningstagande och hänvisar till de förslag som lämnats i den moderata budgetreservationen för 2006 års budget.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till folkpartiets förslag:

1. Stadsdelsnämnden ställer sig bakom folkpartiets budgetförslag i staden som underlag för 2007 års budget med inriktning på 2008 och 2009.

2. Stadsdelsnämnden avslår förslaget om att hemställa om att ansvaret för enskilt drivna förskolor överförs till stadsdelsnämnderna

3. Stadsdelsnämnden lämnar i övrigt förvaltningens förslag utan eget ställningstagande.

4 Stadsdelsnämnden anför därutöver:

Underlaget för budget år 2007 och beräkningar för åren 2008 och 2009 baserar sig på kommunfullmäktiges budget för 2006 med inriktning för åren 2007 och 2008. Folkpartiet har inte samma prioriteringar för Stockholms stad och stadsdelen Kungsholmen-Essingeöarnas verksamhet. Vårt budgetförslag i kommunfullmäktige prioriterar de kommunala kärnverksamheterna skola, förskola och äldreomsorg, och som ger större förutsättningar för den enskilda människans valfrihet.

Som underlag för arbetet med 2007 års budget och beräkningar för 2008 och 2009 hänvisar vi därför till de utgångspunkter som finns i folkpartiets förslag gällande 2006 års budget.

Vi vill dock särskilt avvisa förslaget om att hemställa om en överföring av ansvaret för de enskilt drivna förskolorna till stadsdelen. De fristående förskolorna är konkurrerande verksamheter till stadens egna förskolor. Att stadsdelsnämnden skulle få makten över dessa förskolors ekonomiska förutsättningar och etableringsrätt innebär i förlängningen ett direkt hot mot de fristående förskolorna på Kungsholmen.

Birgitta Borg (kd) lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

 

§7 Enheternas verksamhetsberättelser

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden lägger verksamhetsberättelser från enheter inom verksamhetsområdena äldre och funktionshindrade, barn och ungdom samt individ och familj till handlingarna.

 

 

ÄRENDET

Verksamhetsberättelserna innehåller redovisning av årets verksamhet, ekonomiskt utfall, kvalitetsuppföljning inklusive uppföljning av åtaganden samt personaluppföljning. Enheternas verksamhetsberättelser kompletterar nämndens verksamhetsberättelse.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 mars 2006, dnr 102-060-06.

 

§8 Komplettering av delegationsförteckning

BESLUT

 

Förteckningen över beslut delegerade till tjänsteman ändras och kompletteras på det sätt som framgår av tjänsteutlåtandet. Ny delegationsförteckning gäller från 1 april 2006.

 

 

ÄRENDET

Förteckning över beslut som får fattas av tjänsteman kompletteras med bl.a. egentillsyn av yrkesmässig livsmedelshantering samt beslut om skolskjuts och åtgärder till barn som behöver särskilt stöd.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 mars 2006, dnr 002-566-05.

 

 

§9 Soffa på Kristinebergs tunnelbanestation

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden skriver till Storstockholms Lokaltrafik SL och begär att soffa sätts upp på Kristinebergs Tunnelbanestations perrongplan, innanför dörrarna till trapphallen.

 

 

ÄRENDET

Nämnden begär att SL monterar en soffa i trapphallen på Kristinebergs T-banestation, innanför dörrarna till perrongen.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 mars 2006, dnr 305-207-06

 

§10 Förslag till detaljplan för fastigheten Paradiset 29, Lindhagensgatan S-Dp 2004-08303-54

Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDET
Nämnden och förvaltningen är generellt mycket positiv till planerna på arbetsplatser, bostäder och service på nordvästra Kungsholmen. Buller- och partikelproblemen som Essingeleden medför gör att förvaltningen har en kluven inställning till de aktuella planerna på ett handels- och butikscentrum i fastigheten Paradiset 29.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 mars 2006, dnr 302-120-06.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Didar Samaletdin m.fl. (fp), Mats G Nilsson m.fl. (m) och Birgitta Borg (kd)  yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Didar Samaletdin m.fl. (fp), Mats G Nilsson m.fl. (m) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till det gemensamma förslaget från folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna:

1. Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att avslå förvaltningens förslag till beslut.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar följande som svar på remissen:

Det är av stor betydelse att Kungsholmen kan dra till sig nya affärsverksamheter och ha ett stort utbud av affärer. Ett nytt köpcentrum skulle ytterligare utöka dragkraften på området och därmed vara positivt för Kungsholmen och utvecklingen av den nya stadsdelen. Vi ser det alltså som glädjande att man nu vill etablera ett nytt köpcentrum. Områdets läge är sådant att det knappast medför några större olägenheter ur trafiksynpunkt.  

 

§11 Stockholms stads miljöprogram 2007-2010

BESLUT

 

Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Förvaltningen har en rad detaljsynpunkter på förslaget, men en övergripande synpunkt är att stadens miljöarbete är splittrat. Förvaltningen finner det märkligt att försöket med trängselavgifter inte nämns i programmet.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 mars 2006, dnr 310-096-06.

 

Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp), och Birgitta Borg (kd) deltog inte i beslutet.

 

§12 Stopp för storskalig kompostering

Remiss från kommunstyrelsen

 

BESLUT

 

Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Enligt EU:s s.k. avfallshierarki skall avfall som går att återvinna återvinnas och förbränning anses som ett sämre alternativ som även ger restprodukter som måste deponeras.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 mars 2006, dnr 310-047-06.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens. 

Didar Samaletdin m.fl. (fp) yrkade bifall till motionen i sin helhet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Didar Samaletdin m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande att nämnden skulle bifalla motionen i sin helhet.

 

§13 Hinder för lägenhetskollektiv

Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT
Tjänsteutlåtandet överlämnas som svar på remissen.

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen finner frågeställningen intressant och instämmer i att möjligheten för t.ex. studenter att gemensamt hyra en större lägenhet kan vara ett bra alternativ till traditionella studentbostäder.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 mars 2006, dnr 300-147-06.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd)  yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till det gemensamma förslaget från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna:


1. Stadsdelsnämnden beslutar att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut.

2. Stadsdelsnämnden anser att möjligheterna för fler personer att gemensamt teckna hyreskontrakt bör förutsättningslöst utredas.

3. Stadsdelsnämnden anför därutöver;

Det går att föreställa sig ett flertal problem med att tillåta att två eller fler personer gemensamt tecknar hyreskontrakt, inte minst i det fall att tvist om bästa rätt till lägenheten uppstår. Detta bör emellertid kunna vara föremål för en förutsättningslös utredning. Utgångspunkten bör dock inte tas i ett försök att ta bort hindren för lägenhetskollektiv, utan i att utreda om det är möjligt att med gällande lagstiftning möjliggöra att fler gemensamt tecknar hyreskontrakt och vad detta skulle medföra för juridiska konsekvenser för såväl hyresvärd som hyresgäster.

 

§14 Revidering av Stockholms stads sociala program för att minska prostitutionen

Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remiss.

ÄRENDET
Det är viktigt att få en fungerande samverkan mellan olika centrala och lokala funktioner. Staden behöver tillskapa effektiva samverkansformer mellan specialistresurser och verksamheter i de olika stadsdelsområdena.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 februari 2006, dnr 502-037-06.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd)  yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till det gemensamma förslaget från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna:

1. Stadsdelsnämnden beslutar att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

2. Stadsdelsnämnden anför därutöver

Ett socialt program för att minska prostitutionen är angeläget av flera skäl. Dels innebär det en tydlig politisk markering att detta är en prioriterad fråga, där staden är beredd att möta nya problem med nya arbetsmetoder och ställa nödvändiga resurser till förfogande. Dels ger det personalen inom de berörda verksamheterna, såväl inom socialtjänstförvaltningen som ute i stadsdelarna, tydliga mål att arbeta efter och verktyg att utvärdera de insatser som görs.

Fortfarande finns emellertid flera brister i det förslag till program som föreligger. Det gäller inte minst inom nya och växande problemområden som Internetprostitution och trafficking.

Prostitutionen via Internet är på många sätt oerhört allvarlig. Såväl polis som socialtjänst vittnar om att denna form av könshandel är svår att komma åt. Många nätprostituerade har också en social situation som till stora delar skiljer sig från den problembild som många gatuprostituerade har, något som ställer ytterligare krav på socialtjänsten i arbetet med att hjälpa människor att ta sig ur prostitutionen.

I den delrapport från projektet mot nätprostitution som redovisas i ett annat ärende till nämnden framgår tydligt det mycket stora behovet av fortsatt arbete med denna fråga. Då krävs också tydliga politiska prioriteringar av frågan. En fortsatt prioritering av resurser för arbete mot Internetprostitutionen är mycket angeläget, liksom en samverkan med de frivilligorganisationer som besitter kunskaper i frågan.

Som sägs i programmet behövs det en god tillgång till vård och behandling. Det sägs vidare att det ofta är en lång process att ta sig ur prostitution. Idag finns det stöd i form av särskild gynekologmottagning, krisbearbetning samt stödsamtal. Inga direkta behandlingshem eller andra vårdalternativ finns.

Erfarenheter från Prostitutionscentrum visar att det finns en tydlig brist på behandlingsalternativ för kvinnor som försöker komma ur sin situation. Många är så skadade av åratal av övergrepp och missbruk att de behöver stöd under en längre tid. Kvinnorna har ofta drabbats av övergrepp som barn och skadats psykiskt på vägen Samtalsterapin behöver därför kompletteras med nya behandlingsalternativ, i möjligaste mån i samarbete med landstinget.

Vi föreslår därför att socialtjänstförvaltningen ser över behovet av ytterligare behandlingsalternativ för denna grupp.

När det gäller trafficking har det nya förslaget till program en alltför avvaktande hållning. Samordningsprojekt och förändrad lagstiftning har skapat bättre möjligheter för staden att hjälpa de personer som utsatts för internationell könshandel. Men de löser inte problemen. Stadens insatser för traffickingoffer måste öka, i samarbete med frivilligorganisationer. Bland annat handlar det om att erbjuda boende och andra former av stöd för dessa människor.

Vi vänder också starkt emot förfaringssättet att överlämna ärenden för personer som utsatts för trafficking till stadsdelarna. Risken är stor att stadsdelarna mycket sällan får sådana ärenden, och därmed saknar den kunskap och de kontaktkanaler som krävs för att erbjuda ett bra stöd. Ärenden med personer som utsatts för trafficking bör hanteras centralt av staden.

Förslaget till nytt program tar upp vikten av att arbeta förebyggande mot prostitution. Det är mycket bra. Vi vill dock peka på behovet av en ökad kunskapsöverföring mellan prostitutionsenheten och stadsdelarna. Prostitutionsenheten har också ett viktigt uppdrag som katalysator för att få igång arbetet på exempelvis skolor. Vi vill understryka att uppdraget att arbeta förebyggande inte får utdelas passivt utan måste innehålla krav på uppföljning.

Skolan har en central roll att spela i det förebyggande arbetet mot barn och ungdomar, och inte bara när det gäller att informera om prostitution. Ungas språkbruk är en viktig fråga, en annan handlar om de alltmer populära hemsidorna på Internet där framför allt ungdomar triggas att vika ut sig. Från sajter som porrigast.se är steget till prostitution kanske kortare än många vuxna förstår.

Programförslaget understryker vikten av ett helhetsperspektiv i arbetet för att minska prostitutionen. Detta är helt riktigt. Men ambitionen att ta ett helhetsgrepp på frågan får inte fastna på förslag som enbart handlar om krav på porrfria hotell eller förbud mot viss typ av reklam. Arbetet för att bryta prostitutionen måste gå avsevärt djupare än så.

Till sist vill vi också understryka vikten av att kontinuerligt utvärdera det arbete som görs för att motverka prostitutionen i stadens olika verksamheter.

 

§15 Starbar

Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

 

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden avstyrker att Starbar får utökat tillstånd för servering av alkohol till allmänheten till kl 03.00 alla dagar.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 mars 2006, dnr 309-117-06.

 

§16 Ristorante Boun`yodi

Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

 

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden beslutar att Ristorante Boun`yodi bör få tillstånd för servering av alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 -24.00. samt uteservering alla dagar mellan klockan 11.00- 22.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 februari 2006, dnr 309-166-06.

 

§17 Teater Scenario

Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

 

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden beslutar att Teatern Scenario bör få tillstånd för pausservering för allmänheten mellan klockan 17.00 -02.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 mars 2006, dnr 309-176-06.

 

§18 Restaurang Jacob Gray Deli AB

Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

 

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden beslutar att restaurang Jacob Gray Deli AB bör få  tillstånd  för servering för slutna sällskap alla dagar mellan klockan 18.00 -23.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 mars 2006, dnr 309-177-06.

 

§19 Skrivelse från (fp)

BESLUT

 

Skrivelsen från Didar Samaletdin m fl anses besvarad.

 

 

ÄRENDET

Det är svårt att redan efter ett halvår uttala sig om hur verksamheten kommer att påverkas. Vad förvaltningen ser i dag är att större särskoleenheter bättre klarar sin ekonomi än mindre.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 mars 2006, 403-713-05.

 

§20 Anmälningsärenden

Revisionsrapport – ”Stadens arbete med elever i behov av särskilt stöd inom grundskola – en uppföljning av tidigare granskning” dnr 104-090-06.

 

Arbetsmiljöverkets besked om resultat av inspektion vid förskolan Kronoberg, Polhemsgatan 23A dnr 205-690-05.

 

Arbetsmiljöverkets besked om resultat av inspektion vid förskolan Love, Love Almqvists väg 4 C dnr 205-146-06.

 

Arbetsmiljöverkets underrättelse om eventuellt föreläggande enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen vid Rålambshovsskolan dnr 205-551-05.

 

Anmälan av överenskommelse kring projektet Förkortad arbetstid och kompetensväxling genom arbetsrotation vid Kungsholmens stadsdelsförvaltning dnr 105-162-06.

 

Ekonomisk rapport

 

Anmälan av inköp

 

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna skrivelser

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§21 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Skrivelse från Mats G Nilsson m.fl. (m) om inventering över dåligt belysta platser i stadsdelen samt redovisning av områden i stadsdelen som är särskilt utsatta för överfall och våldsbrott.

 

Skrivelse från Mats G Nilsson m.fl. (m) om storbildsvisning i Rålambshovsparken.

 

Skrivelse från Birgitta Borg (kd) om våldsbrott på allmän plats.

 

Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma med svar på skrivelserna.

 

Torun Boucher (v) rapporterade om att föräldrar till elever på Rålambshovsskolan och Stadshagsskolan har startat en grupp med nattvandrande föräldrar. Föräldragruppen samarbetar med fältassistenterna och ingår i en rikstäckande organisation. Föräldravandringarna är öppna för alla intresserade.

 

 

§22 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson lämnade följande information:

 

           En trygghetsmätning genomförs i form av enkätundersökning bland befolkningen på Kungsholmen, Liljeholmen och Skärholmen.

           Kungsholmsdagarna den 2-7 juni. Program finns på företagarföreningens webbplats http://www.okff.se/

           Navigatorcentra inrättas på två platser i staden för att följa upp ungdomar som inte fullföljer gymnasieskolan. Navigatorcentrum för norra staden föreslås ligga på Kungsholmen.

Thomas Levin informerade om samrådsmöte för upprustning av Rålambshovsparken den 10 maj kl. 18.30 i parkleken.

§23 §§ 23 - 29 sekretessbelagda ärenden