Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-04-27

Sammanträde 2006-04-27

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Frivilligt socialt arbete - Volontärbyrån

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om skateboardrampen i Rålambshovsparken

3 Anmälan av medborgarförslag om barnvagnsvänligare Stora Essingen

4 Gångstig på Stadshagsberget Svar på medborgarförslag

Dnr: 301-173-06

Stadshagsklippan är ett landmärke i staden och att kunna se den på nära håll – att göra den tillgänglig för fler – är viktigt.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

5 Försöksverksamhet med kvartersbaserad hemtjänst på Kungsholmen Svar på medborgarförslag

Dnr: 504-135-06

Det är fullt möjligt för utförarna att profilera sig som kvartersbaserad hemtjänst förutsatt att det finns tillräckligt med hemtjänsttagare i ett kvarter för att sysselsätta en personalgrupp och att dessa hemtjänsttagare väljer den kvartersbaserade gruppen.

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

Allmänna ärenden

6 Inrättande av ny fickpark vid Piperska trappan

Dnr: 305-265-06

Den hårdgjorda parkeringsytan omvandlas till fickpark, en yta för avkoppling och lek med inslag av grönska att nyttjas av boende, skolbarn och besökare.

Handläggare: Lisa Enarsson, 508 08 068

7 Flyktingmottagande på Kungsholmen

Nämnden och förvaltningen kan göra mer för att bistå andra mer invandrartäta delar av staden i att integrera invandrare och flyktingar i samhället. Kontakt har därför tagits med Kista stadsdelsförvaltning som är intresserade av närmare samverkan.

Handläggare: Per-Ove Mattsson, 508 08 022

8 Uppföljning av sociala insatser inom ramen för hemtjänst

Dnr: 504-274-06

En stickprovsundersökning visar att cirka 70 % av de beviljade insatserna alltid eller ibland blivit utförda. Av de personer som aldrig eller bara ibland fått någon social insats har över hälften själva tackat nej.

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

9 Delegation

Dnr: 002-566-05

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Remisser

11 Stadens arbete med elever i behov av särskilt stöd inom grundskola – uppföljning av tidigare granskning Yttrande till revisionskontoret

Dnr: 104-090-06

En hög kostnad innebär inte automatiskt hög kvalitet på insatsen. Kanske är det inte alltid de mest kostsamma insatserna som ger största och bästa resultat.

Handläggare: Verksamhetschef Birgitta Dahlin, 508 08 016

12 Detaljplan för Marieberg 1:26 Lagerlöfsgatan 5 Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 302-246-06

Stadsdelsnämnden och dåvarande gatu- och fastighetskontoret (fastighetsägare) har från bägge håll hemställt om en planändring, så att den nuvarande förskola kan fortsätta på samma plats.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

13 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Gångaren 16 S-Dp 2005-19051-54 Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr: 302-202-06

Stadsdelsförvaltningen förordar att man arbetar om planen och bygger två hus i litet mer kompakt utformning där en förskola kan inrymmas i bottenvåning. Därigenom sparar man även kvarters- och parkmark för utevistelse och lek.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

14 Folkhälsoprogram för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 506-182-06

Befolkningssituation och förutsättningar i folkhälsoarbetet skiljer sig mellan olika stadsdelar. Det är därför positivt att nämnderna lokalt ges ansvar att identifiera och prioritera sina utvecklingsområden.

Handläggare: Marie Landegård, 508 08 683

15 Kommunikationspolicy för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 004-210-06

Informationsbruset i samhället har ökat och det är angeläget att staden har en tydlig och gemensam bas för hur vi kommunicerar med våra intressenter. Ytterst är det en fråga om demokratiska värden där kommunikation, dialog, insyn och delaktighet är nyckelord.

Handläggare: Ulla Eriksson, 508 08 058

16 Restaurang Lingon/kabyssen Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-261-06

Restaurang Lingon/Kabyssen bör få tillstånd att servera alkohol till slutna sällskap alla dagar mellan 11.00-01.00.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

17 SeaLounge Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-166-06

SeaLounge bör få tillstånd att servera alkohol till slutna sällskap alla dagar kl. 11.00-01.00.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Svar på skrivelser

19 Svar på skrivelse från (kd)

Dnr: 402-073-06

Barnomsorg nattetid tillgodoses på Kungsholmen och Essingeöarna genom att en barnskötare kommer hem till barnet. Verksamheten sköts av förskoleenheten Marieberg.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

20 Svar på skrivelse från (m)

Dnr: 310-153-06

Det är värt att pröva mer diskreta lösningar än "de gröna burkarna" för återtagning av förpackningar, men det kan uppstå problem om alltför tekniska sorteringsanläggningar väljs när många ska använda dem.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Anmälningsärenden

21 Projektplan för förkortad arbetstid och kompetensväxling genom arbetsrotation

Dnr: 105-162-06

Handläggare: Marie Landegård, 508 08 683

22 Ansökan om medel från kompetensfonden till projekt för att stärka genusfrågor i förskolan

Dnr: 400-271-06

Handläggare: Marie Landegård, 508 08 683

23 Revisionskontorets rapport om rutinerna för avgiftsdebitering och uppsägning av plats inom barnomsorgen

24 Revisionskontorets rapport om hemtjänst för äldre- kvalitet och rättssäkerhet för den enskilde

25 Revisionskontorets rapport om stadsdelsnämndernas arbete för att minska sjukfrånvaron

26 Arbetsmiljöverkets besked om resultat av inspektion av Fridhemmets servicehus

27 Patientnämndens statistik för Kungsholmen 2005

28 Avtal för handledningstjänster

29 Stadsdelsnämndens kulturverksamhet

Dnr: 009-223-06

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

30 Verksamhetsberättelse från Förenade Care AB, Serafens äldreboende

31 Verksamhetsberättelse från Respecta omsorg, Pilträdets servicehus, Gläntans dagvård, Pilgårdens och Pilängens gruppboenden

32 Rapport från konferensresa till Tokyo

35 Anmälan av inkomna skrivelser

36 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

37 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

38 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

39 Information från stadsdelsförvaltningen

40 Upphandling strukturerad öppenvård (mellanvård), stödboende och öppenvård för barn, ungdomar och deras familjer Sekretessbelagt enligt 6 kap 2 § sekretesslagen

41 41-42 sekretessbelagda ärenden

Mötesinformation

Tema för sammanträdet var frivilligt arbete; Malin Tappert från Volontärbyrån informerade om deras verksamhet med att förmedla kontakt mellan volontärer och ideella organisationer.  

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 23 mars 2006 justerats den 28 mars 2006.

Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 4 maj 2006. Mats G Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

 

§2 Anmälan av medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om skateboardrampen i Rålambshovsparken

dnr 301-263-06. Medborgarförslaget överlämnades för beredning.

 

Anmälan av medborgarförslag om barnvagnsvänligare Stora Essingen

dnr 301-264-06. Medborgarförslaget överlämnades för beredning.

 

§3 Gångstig på Stadshagsberget Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med detta tjänsteutlåtande

 

 

ÄRENDET

Stadshagsklippan är ett landmärke i staden och att kunna se den på nära håll – att göra den tillgänglig för fler – är viktigt.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 19 april 2006, 301-173-06.

 

§4 Försöksverksamhet med kvartersbaserad hemtjänst på Kungsholmen Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden beslutade att återremittera ärendet för fortsatt utredning med anledning av kompletterande skrivelse till medborgarförslaget.

 

 

 

ÄRENDET

Det är fullt möjligt för utförarna att profilera sig som kvartersbaserad hemtjänst förutsatt att det finns tillräckligt med hemtjänsttagare i ett kvarter för att sysselsätta en personalgrupp och att dessa hemtjänsttagare väljer den kvartersbaserade gruppen.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 april 2006, dnr 504-135-06.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade att nämnden skulle återremittera ärendet för fortsatt beredning med anledning av den kompletterande skrivelse som lämnats till medborgarförslaget. Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att återremittera ärendet.

 

§5 Inrättande av ny fickpark vid Piperska trappan

BESLUT

 

Nämnden tillstyrker att 1,1 miljon kronor av parkinvesteringsmedlen används för att inrätta en ”fickpark” vid Piperska trappan på Pipersgatan.

 

 

ÄRENDET

Den hårdgjorda parkeringsytan omvandlas till fickpark, en yta för avkoppling och lek med inslag av grönska att nyttjas av boende, skolbarn och besökare.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 april 2006, dnr 305-265-06.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

 

RESERVATION
Mats G Nilsson m.fl. (m) Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till det gemensamma förslaget från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna:


Stadsdelsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag

 

Parkeringssituationen på Kungsholmen är besvärlig och bör inte försämras ytterligare. Vi är positiva till ett nytt parkområde men detta kan anläggas först när ersättningsplatser är ordnade.

 

§6 Angående flyktingmottagande

BESLUT

 

Stadsdelsförvaltningen överlämnar föreliggande tjänsteutlåtande som svar på upp­drag från stadsdelsnämnden.

 

 

ÄRENDE

Nämnden och förvaltningen kan göra mer för att bistå andra mer invandrartäta delar av staden i att integrera invandrare och flyktingar i samhället. Kontakt har därför tagits med Kista stadsdelsförvaltning som är intresserade av närmare samverkan.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 april 2006, dnr 502-281-06.

 

§7 Uppföljning av sociala insatser inom ramen för hemtjänst

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

 

 

ÄRENDET

En stickprovsundersökning visar att cirka 70 % av de beviljade insatserna alltid eller ibland blivit utförda. Av de personer som aldrig eller bara ibland fått någon social insats har över hälften själva tackat nej.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 april 2006, dnr 504-274-06.

 

§8 Delegation

BESLUT

 

1.      Stadsdelsnämnden beslutar att de utredare som är anställda vid bedömningskansliet vid socialtjänstförvaltningen får rätt att för stadsdelsnämndens räkning fatta beslut om ersättningsnivåer för
beslut som fattats om insatserna gruppboende, korttidshem och
daglig verksamhet enligt LSS. Denna delegering av beslutanderätt
ska gälla under tiden 2006-05-01 – 2008-12-31.

2.      Delegationsförteckningen kompletteras med detta beslut samt med beslut om hemvårdsbidrag.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 april 2006, dnr 002-566-05.

 

§9 Rektor vid Rålambshovsskolan

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden anställer Eva Arfwedson som rektor vid Rålambshovsskolan från och med 14 augusti 2006.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 april 2006, dnr 202-305-06.

 

§10 Ändrad sammanträdesdag

BESLUT

 

Stadsdelsnämndens sammanträde den 20 juni 2006 flyttas till

måndagen den 19 juni 2006.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 april 2006, dnr 002-623-05.

 

§11 Stadens arbete med elever i behov av särskilt stöd inom grundskola – uppföljning av tidigare granskning Yttrande till revisionskontoret

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som ytt¬ran¬de över revisionsrapporten.

ÄRENDET
En hög kostnad innebär inte automatiskt hög kvalitet på insatsen. Kanske är det inte alltid de mest kostsamma insatserna som ger största och bästa resultat.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 februari 2006, dnr 104-090-06.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Mats G Nilsson m.fl. (m) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Mats G Nilsson m.fl. (m) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till det gemensamma förslaget från moderaterna och kristdemokraterna:

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen anföra följande:

Trots kraftiga protester från föräldrar, lärare och elever har socialdemokraterna infört ett nytt resursfördelningssystem i Stockholm. Förändringarna har slagit hårt mot många förskolor och skolor. Särskilt hårt har barn i behov av särskilt stöd drabbats, eftersom stödundervisningen har skurits ned i många stadsdelar.

Alla barn har olika förutsättningar, därför omfördelas sedan många år resurser till skolor i utsatta områden. Tyvärr når inte alla pengar som fullmäktige anslår för skolverksamhet ut till skolorna, utan används av stadsdelarna för annan verksamhet. Vi vill därför införa ett nytt resursfördelningssystem där skolans resurser fördelas direkt till skolorna, och därmed följer föräldrarnas och elevernas val.

Friheten att välja skola ska omfatta alla, även barn som är i behov av stora stödinsatser. Vi vill därför införa en likvärdighetsgaranti. Likvärdighetsgarantin innebär att alla elever i staden ges samma rätt till stöd, oavsett vilken stadsdel eleven kommer ifrån. Detta kommer både att öka valfriheten och minska byråkratin, samtidigt som likvärdiga och rättvisa villkor skapas mellan kommunala och fristående skolor.

Vi vill därför att kommunstyrelsen återkommer med ett förslag till likvärdighetsgaranti för eleverna i Stockholms skolor där medelstilldelningen sker utifrån samma kriterier i staden oavsett i vilken stadsdel barnet är bosatt i.

UTTALANDE
Didar Samaletdin m.fl. (fp) lämnade följande uttalande:

Revisionsrapporten pekar på brister i stadsdelarnas arbete med att följa upp stödet till elever med särskilda behov. Tillsammans med det faktum att stadsdelarna tillämpar olika modeller för resursfördelning gör det att risken för att elever med särskilda behov behandlas olika i olika stadsdelar, är överhängande.

Även det nya resursfördelningssystem som införts av socialdemokraterna har ökat risken för att elever med behov av särskilt stöd får olika förutsättningar beroende på i vilken stadsdel de råkar vara bosatt.

För att skapa lika och rättvisa förutsättningar för en bra skola för alla barn, oavsett stadsdel, ska ansvaret för skolfrågorna flyttas från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden. Först då kan vi få en skola där elevens rätt till stöd och särskilda resurser avgörs av behovet, och inte av bostadsadressen.


 

§12 Detaljplan för Marieberg 1:26 Lagerlöfsgatan 5 Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

ÄRENDET
Stadsdelsnämnden och dåvarande gatu- och fastighetskontoret (fastighetsägare) har från bägge håll hemställt om en planändring, så att den nuvarande förskola kan fortsätta på samma plats.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 april 2006, dnr 302-246-06.

UTTALANDE
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) lämnade följande gemensamma uttalande:

Parallellt med vår begäran om planändring har en privat byggfirma ansökt om markanvisning för att bygga två-tre bostadshus enligt gällande, mycket gamla detaljplan. Vi ser det som uteslutet att parken bebyggs i enlighet med det förslaget och förutsätter att stadsbyggnadsnämnden nu kan besluta om en plan som reserverar tomten för förskoleverksamhet.

 

§13 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Gångaren 16 S-Dp 2005-19051-54 Remiss från stadsbyggnadsnämnden

BESLUT

Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen förordar att man arbetar om planen och bygger två hus i litet mer kompakt utformning där en förskola kan inrymmas i bottenvåning. Därigenom sparar man även kvarters- och parkmark för utevistelse och lek.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 april 2006, dnr 302-202-06.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Birgitta Borg (kd) och Mats G Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Birgitta Borg (kd) och Mats G Nilsson m.fl. (m) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till det gemensamma förslaget från kristdemokraterna och moderaterna:

Eftersom det för närvarande råder överutbud på kommersiella lokaler är det mycket positivt att ett förslag att ändra detaljplanen lagts fram. Förvaltningen ställer sig dock tveksam till att ytterligare kvartersmark tas i anspråk för bebyggelsen. Kristdemokraterna och moderaterna är dock positiva till detaljplaneförslaget i dess helhet och föreslår att nämnden beslutar att uttala sig positivt till förslaget.

 

§14 Folkhälsoprogram för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande


ÄRENDET
Befolkningssituation och förutsättningar i folkhälsoarbetet skiljer sig mellan olika stadsdelar. Det är därför positivt att nämnderna lokalt ges ansvar att identifiera och prioritera sina utvecklingsområden.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 april 2006, dnr 006-182-06.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATIONER
Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till det gemensamma förslaget från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna:

Stadsdelsnämnden beslutar att delvis bifalla förvaltningens förslag

Stadsdelsnämnden anför därutöver

Folkhälsan, och de allvarliga konsekvenser den ökande ohälsan leder till, bör tas på långt större allvar än vad vänstermajoriteten har gjort i detta fall. En produkt där politiska detaljbudskap pressats in utan hänsyn till helheten kan inte anses vara tillräckligt som folkhälsoprogram. Vi efterlyser därför ett helhetsgrepp kring folkhälsa för alla människor i Stockholm, med tydliga och mätbara mål för ökad hälsa och minskad ohälsa.

Kostnaderna för lokalt folkhälsoarbete, kompetensutveckling, folkhälsostrateg och kanslifunktioner uppskattas uppgå till nära 17 miljoner kronor under fyra år. Det är anmärkningsvärt att man avser att bygga upp ytterligare byråkratiska och administrativa funktioner i stället för att använda sig av, och eventuellt förstärka, redan befintliga verksamheter. Dessutom saknas uppföljningsbara och mätbara mål för vad man avser åstadkomma med satsningen. Administration och byråkrati utan mätbara mål riskerar att bli ett rent resursslöseri utan positiva resultat för folkhälsan.

Vi anser även att viktiga områden glömts bort i programmet. Som exempel kan nämnas att åtgärder för tandhälsa saknas. Detta trots att karies har blivit ett problem allt längre ner i åldrarna och riskerar bli ett allvarligt hot mot folkhälsan om åtgärder inte vidtas.

Det är också viktigt att fastslå att den enskilde har det huvudsakliga ansvaret för sin hälsa. Folkhälsoinstitutet, regeringen eller kommunerna kan aldrig ta över det ansvaret. Olika undersökningar bekräftar också att god hälsa och sammanhållning inom familjen är det som de allra flesta sätter allra högst som mål för sitt liv.

Det offentliga kan däremot skapa goda förutsättningar för människors möjlighet att sköta sin hälsa och leva ett hälsosamt liv. Sådana åtgärder innefattar bland annat god kost inom till exempel förskola, skola och äldreomsorg, rikligt med idrott och rörelse på schemat i skolan samt förebyggande information om rökning, alkohol och narkotika.

Det finns i Sverige och Stockholm en mängd organisationer som kan fungera som stöd och ge råd kring hur en sund kosthållning och fysisk aktivitet förbättrar hälsan. Idrottsrörelsernas arbete är i det sammanhanget givetvis mycket viktigt.

 

§15 Kommunikationspolicy för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Informationsbruset i samhället har ökat och det är angeläget att staden har en tydlig och gemensam bas för hur vi kommunicerar med våra intressenter. Ytterst är det en fråga om demokratiska värden där kommunikation, dialog, insyn och delaktighet är nyckelord.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 april 2006, dnr 004-210-06.

 

§16 Restaurang Lingon/kabyssen Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden föreslår att restaurang Lingon/Kabyssen bör få tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap alla dagar mellan klockan 11.00-01.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 april 2006, dnr 309-261-06.

 

§17 SeaLounge Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden föreslår att SeaLounge får tillstånd att servera alkohol för slutna sällskap alla dagar mellan klockan 11.00- 01.00

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 april 2006, dnr 309-209-06.

 

§18 Svar på skrivelse från (kd)

BESLUT

 

Skrivelsen från Birgitta Borg (kd) anses besvarad.

 

 

ÄRENDET

Barnomsorg nattetid tillgodoses på Kungsholmen och Essingeöarna genom att en barnskötare kommer hem till barnet. Verksamheten sköts av förskoleenheten Marieberg.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 april 2006, dnr 402-073-06.

 

§19 Svar på skrivelse från (m)

BESLUT

Skrivelsen från Mats G Nilsson m fl (m) anses besvarad.


ÄRENDET
Det är värt att pröva mer diskreta lösningar än "de gröna burkarna" för återtagning av förpackningar, men det kan uppstå problem om alltför tekniska sorteringsanläggningar väljs när många ska använda dem.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 april 2006, dnr 310-153-06.

UTTALANDE
Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande gemensamma uttalande:

För att Stockholm till fullo ska kunna utnyttja sin potential som den vackra huvudstaden på vattnet krävs att vi tar krafttag mot de inslag som tyvärr förfular vår stad. Klottersanering och städning av de gemensamma utrymmena måste prioriteras mer än i dag. Skötseln av våra parker – en alldeles för dåligt utnyttjad resurs – måste bli bättre. För att kraftsamla stadens resurser för snö- och barmarksunderhåll vill vi samla dessa centralt i staden istället för att portionera ut dem på de olika stadsdelarna

Stadens parker uppskattas allt mer av stockholmarna. Detta är positivt men ställer också ökade krav på stadens parkskötsel. Den uppdelning som finns idag, där ansvaret för vissa så kallade kommuncentrala parker ligger centralt i staden medan andra parker sköts och ansvaras för av stadsdelarna är olycklig. Den är varken försvarbar ur en ekonomisk eller organisatorisk synvinkel. 

En centralisering av parkskötsel skulle tillsammans med kombinatorisk upphandling av både gatudrift och gatuunderhåll ge vinster i storleksordningen 10 mnkr. En centralisering av parkskötseln skulle dessutom kunna sänka resursbehovet och på så sätt minska kostnaderna med ytterligare 7,5 mnkr. Ett överförande av helhetsansvaret för gatudriften till Trafikkontoret från stadsdelsnämnderna skulle minska resursbehovet med 7,5 mnkr. Att lägga ansvaret centralt försämrar inte möjligheterna att upphandla tjänsterna i konkurrens utan måste ses som ett effektivt sätt att minska administrativa kostnader och resursslöseri.

Dagens system med återvinningsstationer har stora brister gällande bland annat nedskräpning och förfulning av stadsbilden. Målet måste därför vara att återvinningsstationerna ska tas bort från gator och torg för att istället grävas ner under marken där det är möjligt. Under 2006 avsätter de borgerliga partierna 40 miljoner kronor för att gräva ner 20 stationer.

 

§20 Anmälningsärenden

Projektplan för förkortad arbetstid och kompetensväxling genom arbetsrotation vid Kungsholmens stadsdelsförvaltning, dnr 105-162-06.

 

Anmälan av ansökan om medel från kompetensfonden till projekt för att stärka genusfrågor i förskolan, dnr 400-271-06.

 

Revisionskontorets rapport om rutinerna för avgiftsdebitering och uppsägning av plats inom barnomsorgen, dnr 104-213-06.

 

Revisionskontorets rapport om hemtjänst för äldre- kvalitet och rättssäkerhet för den enskilde, dnr 104-253-06.

 

Revisionskontorets rapport om stadsdelsnämndernas arbete för att minska sjukfrånvaron, dnr 104-254-06.

 

Arbetsmiljöverkets besked om resultat av inspektion av Fridhemmets servicehus, dnr 205-214-06.

 

Patientnämndens statistik för Kungsholmen 2005, dnr 506-217-06.

 

Avtal för handledningstjänster, dnr 105-109-05.

 

Stadsdelsnämndens kulturverksamhet 2005, dnr 009-223-06.

 

Verksamhetsberättelse från Förenade Care AB, Serafens äldreboende

dnr 102-266-06.

 

Verksamhetsberättelse från Respecta omsorg, Pilträdets servicehus, Gläntans dagvård, Pilgårdens och Pilängens gruppboenden dnr 102-267-06.

 

Rapport från konferensresa till Tokyo, dnr 310-268-06.

 

Ekonomisk rapport

 

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna skrivelser

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§21 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Fråga från Lise-Lotte Fylking m.fl. (m) om nedskräpning.

Förvaltningen återkommer med svar på frågan.

 

Skrivelse från Birgitta Borg (kd) om att uppmuntra företagsamhet.

Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning, dnr 400-318-06.

Håkan Wahlén (s) informerade om valborgsmässofirandet i Rålambshovsparken.


§22 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson lämnade följande information:

           Kungsholmsdagarna som inleds den 2 juni.

           Kampanjen Stockholm – ren och vacker.

           Rapport från Håll Sverige rent.

           Projekt om mätning av partikelhalter i luften.

           Arbetet med långtidssjukskrivningar.

Verksamhetschef Birgitta Dahlin informerade om:

           Kungsholmens ungdomsråds medverkan i SVT.

           Kolloplatser och sommarlovsverksamhet.

Verksamhetschef Thomas Levin informerade om att mötet om upprustning av Rålambshovsparken är flyttat till den 17 maj.

Projektledare Marie Landegård informerade om planering för nationaldagsfirandet.§23 Förfrågningsunderlag avseende gemensam upphandling av vård och behandling i stödboende, strukturerad öppenvård (mellanvård) samt öppenvård för barn och ungdomar

Sekretessbelagt enligt 6 kap 2 § sekretesslagen