Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-05-22

Sammanträde 2006-05-22

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Agenda 21-arbete och konsumentvägledning

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om renovering av skateboardramp på idrottsplatsen på Stora Essingen

Allmänna ärenden

3 Tertialrapport 1, 2006

Dnr: 102-298-06

Efter årets första fyra månader visar nämnden en prognos som innebär ett budgetöverskridande med 5,4 miljoner kronor efter ianspråktagande av fonderade medel.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

4 Rättegångsfullmakt

Dnr: 002-355-06

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

Remisser

5 Utbudsplan 2006 för buss och lokalbanor i centrala trafikregionen Remiss från trafiknämnden

Dnr: 305-322-06

I remissvaret framförs bl.a. att busstrafiken i och till Lindhagen bör ges hög täthet och utformas så att den känns pålitlig.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

6 Förslag till ändring av parkeringsreglerna för dag- och nattservice Remiss från Trafikkontoret

Dnr: 305-307-06

Förslaget innebär att S:t Eriksområdet får dagservice, medan Kungsholmstorg, S:t Eriksgatan söder om Hantverkargatan samt Fyrverkarbacken återgår till gatuservice nattetid.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

7 Vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet Yttrande till revisionskontoret

Dnr: 104-103-06

Stadsdelsförvaltningen har med anledning av rapporten, delvis tillsammans med Norrmalm och Östermalm, samlat utförare inom hemtjänst och primärvård för att kartlägga situationen inom stadsdelarna och diskutera förbättringar.

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

8 Hemtjänst för äldre; kvalitet och rättssäkerhet för den enskilde Yttrande till revisionskontoret

Dnr: 104-253-06

De redovisade synpunkterna baseras på tre granskade nämnder och vissa synpunkter är inte helt relevanta för Kungsholmens stadsdelsnämnd. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att handläggning och dokumentation inom äldreomsorgen ska bli mer noggrann och strikt.

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

9 Översyn av resursfördelningsmodell för individ- och familjeomsorg vuxna samt barn och ungdomar Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 502-272-06

Förslaget innebär en omfattande omfördelning av resurser från innerstadsdelar till ytterstadsdelar. För Kungsholmens del innebär det att stadsdelsnämnden 2008 kommer att ha en minskad budget för individ och familjeomsorgen med 6,4mnkr (17,5%) jämfört med nuvarande budgetår.

Handläggare: Per-Ove Mattsson, 508 08 022

10 Stadsdelsnämndernas arbete för att minska sjukfrånvaron Yttrande till revisionskontoret

Dnr: 104-254-06

Det är den strukturella personalminskningen p.g.a. entreprenaderna, inte arbetsmetoderna med de långtidssjukskrivna, som är huvudförklaringen till den höga andelen sjukskrivna bland förvaltningens medarbetare.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

11 Rutinerna för avgiftsdebitering och uppsägning av plats inom barnomsorgen Yttrande till revisionskontoret

Dnr: 104-213-06

Det är bra att revisionskontoret har granskat avgiftsdebitering och uppsägning av plats inom barnomsorgen och förvaltningen ser positivt på förslaget om gemensamma riktlinjer för staden som ett komplement till kommunfullmäktiges tillämpningsföreskrifter.

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

12 Skrivelse till kommunstyrelsen om förskolan Remiss av skrivelse av oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (fp)

Dnr: 403-148-06

Undersökning efter undersökning visar att förskolan är en av de verksamheter som medborgarna sätter alla högst när det gäller kvalité, t.ex. SIQ:s årliga Svenskt kvalitetsindex som mäter kundnöjdhet i ett femtiotal av de viktigaste servicebranscherna, såväl offentliga som privata.

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

13 Ansökan om tillstånd för enskild verksamhet enligt 7 kap 1 § SoL Yttrande till länsstyrelsen

Dnr: 505-277-06

Förvaltningen ställer sig positiv till att verksamheten övertas och drivs av Opalen Vård AB.

Handläggare: Kvalitetsuppföljare Lajla Wikström, 508 08 101

14 Ansökan om tillstånd att driva korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS Yttrande till länsstyrelsen

Dnr: 503-292-06

Förvaltningen har inget att erinra emot att Lunaskolan får tillstånd att driva den beskrivna verksamheten.

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

15 Arkivinspektion Yttrande till stadsarkivet

Dnr: 012-054-06

Ärendet innehåller svar på förelägganden efter inspektion av förvaltningens hantering av allmänna handlingar.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

17 Skrivelse från (m)

Dnr: 305-230-06

Förvaltningen har svarat på en skrivelse från moderaterna i stadsdelsnämnden om inventering av dåligt belysta platser samt redovisning av vilka platser som är särskilt utsatta för våldsbrott.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

18 Skrivelse från (kd)

Dnr: 500-232-06

I ärendet besvaras en skrivelse från kristdemokraterna i stadsdelsnämnden om det lokala brottsförebyggande rådets verksamhet, speciellt när det gäller våldsbrott på allmän plats riktade mot kvinnor.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

Anmälningsärenden

19 Revisionskontorets årsrapport för Kungsholmens stadsdelsnämnd

20 Arbetsmiljöverkets resultat av inspektion av Respecta hemtjänst

21 Arbetsmiljöverkets resultat av inspektion av Kungsholms västra förskola samt St Görans förskola, Welanders väg 4 resp 3

22 Arbetsmiljöverkets resultat av inspektion av avd Pärlan vid förskolan St Göransgatan 146

23 Arbetsmiljöverkets underrättelse om eventuellt föreläggande enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen, avd Pärlan vid förskolan St Göransgatan 146

24 Svar på arbetsmiljöverkets inspektion av arbetsmiljö i trä- och metallslöjdsalar

25 Anmälan av upphandling av kompletterande tjänster till fast personal inom äldreboende, hemtjänst och på servicehus

28 Anmälan av inkomna skrivelser

29 Anmälan av protokoll från biblioteksrådets sammanträde

30 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

31 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

32 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

33 Information från stadsdelsförvaltningen

34 34-35 sekretessbelagda ärenden

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 27 april 2006 justerats den 4 maj 2006.

Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 29 maj 2006. Mats G Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

 

§2 Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om renovering av skateboardramp på idrottsplatsen på Stora Essingen dnr 301-301-06. Medborgarförslaget överlämnades för beredning.

§3 Tertialrapport 1, 2006

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden begär att de beviljade 0,6 mnkr i stimulansbidrag för förskoleutbyggnad utbetalas.

3. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för kostnader för avvecklade lokaler och tomgångshyror inom äldreomsorg om 2,1 mnkr.

4. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för kostnader för avvecklade lokaler inom omsorg för funktionshindrade om 0,2 mnkr.

5. Stadsdelsnämnden begär av kommunfullmäktige avsatta medel för start av navigatorcentrum.

6. De i verksamhetsplanen föreslagna höjningarna från halvårsskiftet av ersättningarna till förskolorna, grundskolorna, skolbarnsomsorgen och mellanstadieverksamheten, som nämnden ska ta slutlig ställning till i tertialrapport 1, genomförs.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDET
Efter årets första fyra månader visar nämnden en prognos som innebär ett budgetöverskridande med 5,4 miljoner kronor efter ianspråktagande av fonderade medel.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 maj 2006, dnr 102-298-06.

UTTALANDE
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Andrew Netzell (kd) lämnade följande gemensamma uttalande:

Den rödgröna majoriteten valde att kraftigt höja skatten med hela 50 öre 2003. Trots denna kraftiga höjning av skatten som Stockholmarna fick stå för lyckas inte majoriteten att få en budget i balans. Den ekonomiska politik som förs både lokalt och av (s) regeringen gör att enskilda Stockholmare och verksamheterna i staden får svårare att få pengarna att räcka till.

Revisionskontorets konstaterande att stadens ekonomiska resultat är negativt borde leda till eftertanke. Verksamhetens nettokostnader överstiger skatteintäkterna med 1 288,3 mnkr. Det faktum att överskott vänts till underskott är mycket allvarligt. Socialdemokraterna bygger upp en växande underskottsproblematik - igen. Samma sak hände mellan 1994 och 1998.
 
Den negativa utveckling som vi sett de senaste åren när allt fler står utanför arbetsmarkanden och blir beroende av andra för sin försörjning är mycket olycklig. Särskilt olyckligt är den mycket negativa socialbidragsutvecklingen i Stockholm. Fler finns i utanförskap då både arbetslösheten och socialbidragsberoendet ökat under den senaste mandatperioden. Arbetslösheten har ökat med 22 procent och socialbidragstagandet med 9 procent sedan hösten 2002.

Socialdemokraterna har givit upp arbetet med att nå det uppsatta målet om ett halverat socialbidragsberoendet i Stockholm. I socialdemokraternas förslag till budget för 2006 manifesterades deras oförmåga tydligt genom att målet flyttades fram i tiden till 2007.

De successiva och målmedvetna besparingarna på Kungsholmens välskötta stadsdelsförvaltning börjar nu ge väntat resultat. Underskotten är ännu blygsamma men det kommer under socialistisk ledning att krävas ständigt återkommande besparingar i verksamheterna för att hålla ekonomin i ordning.

 

§4 Rättegångsfullmakt

BESLUT

 

Rättegångsfullmakt utfärdas för upphandlare vid Kommentus Gruppen AB

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 16 maj 2006, dnr 002-355-06.

 

 

§5 Utbudsplan 2006 för buss och lokalbanor i centrala trafikregionen Remiss från trafiknämnden

BESLUT

 

Remissen besvaras med detta tjänsteutlåtande

 

 

ÄRENDET

I remissvaret framförs bl.a. att busstrafiken i och till Lindhagen bör ges hög täthet och utformas så att den känns pålitlig.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 maj 2006, dnr 305-322-06.

 

§6 Förslag till ändring av parkeringsreglerna för dag- och nattservice Remiss från Trafikkontoret

BESLUT

 

Remissen besvaras med detta tjänsteutlåtande

 

 

ÄRENDET

Förslaget innebär att S:t Eriksområdet får dagservice, medan Kungsholmstorg, S:t Eriksgatan söder om Hantverkargatan samt Fyrverkarbacken återgår till gatuservice nattetid.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 maj 2006, dnr 305-307-06.

 

§7 Vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet Yttrande till revisionskontoret

BESLUT

Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen har med anledning av rapporten, delvis tillsammans med Norrmalm och Östermalm, samlat utförare inom hemtjänst och primärvård för att kartlägga situationen inom stadsdelarna och diskutera förbättringar.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 april 2006, 104-103-06.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett förslag från moderaterna.
Per Höjeberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett förslag från folkpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATIONER
Mats G Nilsson m.fl. (m) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till förslaget från moderaterna:

1. Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag,

2. Stadsdelsnämnden anför därutöver;


Granskningen av de multisjuka som bor kvar i egna hemmet ger en mörk bild av vården och omsorgen för de multisjuka äldre. Denna rapport bekräftar dessutom tidigare granskningar som visar på betydande brister i vården och omsorgen, vilket även ger vid handen att generella slutsatser kan dras av resultaten. Kunskap och medvetenhet om problemen finns – trots det finns problemen kvar och har t o m förvärrats.

I rapporten konstateras att gapet mellan de äldres vård- och omsorgsbehov och tillgängliga resurser har ökat, vilket leder till en bristande överensstämmelse mellan de politiskt formulerade målen och den verklighet som många äldre, anhöriga och personal befinner sig i. Man menar vidare att prioriteringar istället för att göras på ledningsnivå pressas långt ned i organisationen och bl a medför att biståndshandläggarna ställs inför ”omöjliga” avvägningar.

Uppföljning av beslutade hemtjänstinsatser verkställs inte på ett systematiskt sätt trots att detta är en viktig del av biståndsbedömarens arbete. Ansökningar om hemtjänst innehåller ofta standardformuleringar, vilket påverkar rättssäkerheten om formuleringarna inte motsvarar den äldres önskemål och behov. De beslutade insatserna från hemtjänsten stämmer långt ifrån alltid med de äldres behov och önskemål. Även kvalitén bedöms som bristfällig av många.

Samverkan fungerar dåligt – vård- och omsorgsinsatserna ”hänger inte ihop”. De olika yrkeskategorierna i landstinget och kommunerna arbetar för fullt i sina respektive ”stuprör”, men utan en fungerande samverkan. Problemen med två olika huvudmän är mycket tydlig. Landstingets vård gentemot de multisjuka äldre visar på stora brister, särskilt avseende läkemedelshantering och tillgänglighet till husläkare, vilket leder till fler besök på akuten. 

Per Höjeberg m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till folkpartiets förslag:

1. Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut.

2. Stadsdelsnämnden anför därutöver:

Revisorernas rapport ”Styckevis och delt – Om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet” pekar på ett antal allvarliga problem i äldreomsorgen i Stockholms stad. Trots att det finns kunskap om problemen, görs ingenting åt dem.

Kärnan i revisorernas kritik handlar om att det saknas struktur och samverkan i vården och omsorgen. Ingen läkare tar samlat ansvar för medicinering biståndsbesluten motsvarar sällan de äldres behov och önskemål. Det visar sig också att många äldre tycker att husläkarna inte är tillgängliga, varför de istället söker sig till sjukhusets akutmottagningar.

Folkpartiet ser mycket allvarligt på den framförda kritiken. Multisjuka äldre befinner sig i en särskilt utsatt position och hamnar ofta mellan vårdens och äldreomsorgens insatser. Det behövs krafttag för att garantera att äldre multisjuka får den vård och omsorg de behöver. Folkpartiet vill inrätta äldrevårdscentraler för att de äldre ska få god tillgång till vård, utan att behöva söka sig till akutmottagningar, vilket nu är fallet. Vi vill också införa ett trygghetskvitto, som innebär att varje äldre garanteras tillräcklig vård och omsorg, genom att en person är ansvarig för helhetsbilden.

Utöver dessa två åtgärder, behövs fler handfasta insatser. Rapporten är ett i raden av exempel på hur majoriteten under en längre tid misskött äldreomsorgen. Sedan 2002 har mer än 1000 platser i äldreboenden försvunnit i Stockholm. Den skamliga nedprioriteringen av äldreomsorgen måste få ett stopp.

 

§8 Hemtjänst för äldre; kvalitet och rättssäkerhet för den enskilde Yttrande till revisionskontoret

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen


ÄRENDET
De redovisade synpunkterna baseras på tre granskade nämnder och vissa synpunkter är inte helt relevanta för Kungsholmens stadsdelsnämnd. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att handläggning och dokumentation inom äldreomsorgen ska bli mer noggrann och strikt.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 maj 2006, dnr 104-253-06.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett förslag från moderaterna.
Per Höjeberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett förslag från folkpartiet.
Anrew Netzell (kd) yrkade bifall till ett förslag och uttalande från kristdemokraterna.


BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATIONER
Mats G Nilsson m.fl. (m) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till förslaget från moderaterna:

1. Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag,

2. Stadsdelsnämnden anför därutöver;

Revisorerna riktar skarp kritik mot stadens hemtjänstverksamhet, som stadsdelsnämnderna har ansvar för. Enligt revisorerna har de inte en tillräcklig styrning, uppföljning eller kontroll över hemtjänstverksamheten.

Revisorerna menar att det saknas en systematisk uppföljning och kontroll av att beviljade insatser genomförs på avsett sätt. Vidare menar revisorerna att det finns allvarliga brister i dokumentationen av genomförandet av beviljade insatser, vilket gäller både hos beställare/biståndsbedömare och hos utföraren.

Att dokumentationen av beviljade insatser brister är enligt revisorerna helt oacceptabelt med tanke på den enskildes rättssäkerhet. Från revisorernas sida pekar man även på att biståndshandläggarnas roll och ansvar måste förtydligas. I rapporten tar man också upp att nämnderna måste säkerställa att ärendehanteringen sker på ett för den enskilde rättssäkert sätt.

Sammantaget är det en mycket grov kritik som riktas mot stadsdelsnämndernas sätt att sköta hemtjänsten. Revisorerna menar också att den bristande styrningen, uppföljningen och kontrollen kan få negativa konsekvenser för bl a kvaliteten i verksamheten. Revisorerna välkomnar i rapporten stadens nya modell för uppföljning av kvalitet inom bl a hemtjänsten.

Även andra undersökningar visar på stora brister. En granskning av äldretjänster som SLK gjort visar på olikheter i stadsdelarna, eftersom man har olika mallar. 12 tjänster granskades. Ett post-, bank – eller apoteksbesök beräknas ta 30 min i Kista, i Rinkeby 1 timme, toalettbesök i Rinkeby får ta 10 min, i Kista 15 min, morgon omvårdnaden i Skarpnäck 65 min medan i Liljeholmen och Enskede-Årsta 30 minuter. Påklädningen  tar i Maria-Gamla stan 10 min, i Skarpnäck 20 min.

Från moderat sida har vi framfört en rad olika förslag och åtgärder för att komma tillrätta med de olikheter som råder över staden samt den enskildes rätt till hemtjänst. Alla, oavsett var i staden man bor, har en rätt till lika bedömning. Rutiner och organisation bör ses över för att säkerställa att en rättvis lika biståndsbedömning sker i hela staden. En variant kan vara att de biståndsbedömare som finns inte är knutna till en viss stadsdel utan ambulerar omkring i staden.
Vid en biståndsbedömning får inte orden läggas i munnen på den sökande, vilket kan ske idag. Biståndsbeslutet är ett myndighetsbeslut och ska enbart klargöra om den som ansöker har rätt till hemtjänst eller äldreboende. Biståndsbeslut ska alltid lämnas skriftligt. Äldre och deras anhöriga måste också få information om hur man överklagar. Biståndsbeslut måste förnyas så att de ständigt är aktuella. De skall också följas upp och utvärderas. Dagens system för biståndsbedömning kräver stora administrativa insatser och systemet bör därför ses över med syftet att finna ett enklare och mer rationellt system med bibehållen kostnadskontroll.

Benchmarking bör också vara ett naturligt inslag inom verksamheterna i äldreomsorgen, inte minst mot bakgrund av att stora skillnader finns. Även om jämförelse underlaget inte är det bästa så bidrar benchmarking till att diskussion kan inledas om vad som kan förbättras genom att dra lärdom av vad andra har gjort. Benchmarking leder ofta till att verksamheten ständigt söker nya vägar till att hitta en effektiv organisation vad avser både kvalitet och pris.

Per Höjeberg m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till förslaget från folkpartiet:

1. Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut.

2. Stadsdelsnämnden anför därutöver

Krisläget i stadsdelarnas äldreomsorg blir alltmer akut. Revisorernas rapport ”Hemtjänst för äldre – kvalitet och rättssäkerhet för den enskilde” som nyligen presenterats, är ännu en i raden av rapporter som visar att äldre inte får den hjälpt de har rätt till. Revisorerna riktar allvarlig kritik mot staden för att hemtjänsten inte fungerar som den ska. Det saknas systematisk styrning, uppföljning och kontroll följden blir brister i rättssäkerheten. Det går också går ut över kvaliteten. 

Majoriteten har satt äldre på undantag i tre år. Det är uppenbart att majoritetens besparingar drabbar våra äldre. Exempelvis har mer än 1000 platser i äldreboenden försvunnit i Stockholm sedan 2002. Nu syns resultatet. Så kan det inte få fortsätta. Folkpartiet kräver en värdig äldreomsorg i Stockholm. Resurserna till äldreomsorgen måste öka, valfriheten bli större och de äldre ska ha rätt till utevistelser och aktiviteter. Ingen ska behöva vara rädd för att bli gammal i Stockholm.

Anrew Netzell (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till kristdemokraternas förslag och uttalande:

Revisorerna riktar skarp kritik mot stadens hemtjänstverksamhet, som stadsdelsnämnderna har ansvar för. Enligt revisorerna har de inte en tillräcklig styrning, uppföljning eller kontroll över hemtjänstverksamheten.

Revisorerna menar att det saknas en systematisk uppföljning och kontroll av att beviljade insatser genomförs på avsett sätt. Vidare menar revisorerna att det finns allvarliga brister i dokumentationen av genomförandet av beviljade insatser, vilket gäller både hos beställare/biståndsbedömare och hos utföraren.

Att dokumentationen av beviljade insatser brister är enligt revisorerna helt oacceptabelt med tanke på den enskildes rättssäkerhet. Från revisorernas sida pekar man även på att biståndhandläggarnas roll och ansvar måste förtydligas. I rapporten tar man också upp att nämnderna måste säkerställa att ärendehanteringen sker på ett för den enskilde rättssäkert sätt.

Sammantaget är det en mycket grov kritik som riktas mot stadsdelsnämndernas sätt att sköta hemtjänsten. Revisorerna menar också att den bristande styrningen, uppföljningen och kontrollen kan få negativa konsekvenser för bl a kvaliteten i verksamheten. Revisorerna välkomnar i rapporten stadens nya modell för uppföljning av kvalitet inom bl a hemtjänsten.

Även andra undersökningar visar på stora brister. En granskning av äldretjänster som SLK gjort visar på olikheter i stadsdelarna, eftersom man har olika mallar. 12 tjänster granskades. Ett post-, bank – eller apoteksbesök beräknas ta 30 min i Kista, i Rinkeby 1 timme, toalettbesök i Rinkeby får ta 10 min, i Kista 15 min, morgon omvårdnaden i Skarpnäck 65 min medan i Liljeholmen och Enskede-Årsta 30 minuter. Påklädningen  tar i Maria-Gamla stan 10 min, i Skarpnäck 20 min.

Vi har framfört en rad olika förslag och åtgärder för att komma tillrätta med de olikheter som råder över staden samt den enskildes rätt till hemtjänst. Alla, oavsett var i staden man bor, har en rätt till lika bedömning. Rutiner och organisation bör ses över för att säkerställa att en rättvis lika biståndsbedömning sker i hela staden. En variant kan vara att de biståndsbedömare som finns inte är knutna till en viss stadsdel utan ambulerar omkring i staden.

Vid en biståndsbedömning får inte orden läggas i munnen på den sökande, vilket kan ske idag. Biståndsbeslutet är ett myndighetsbeslut och ska enbart klargöra om den som ansöker har rätt till hemtjänst eller äldreboende. Biståndsbeslut ska alltid lämnas skriftligt. Äldre och deras anhöriga måste också få information om hur man överklagar. Biståndsbeslut måste förnyas så att de ständigt är aktuella. De skall också följas upp och utvärderas. Dagens system för biståndsbedömning kräver stora administrativa insatser och systemet bör därför ses över med syftet att finna ett enklare och mer rationellt system med bibehållen kostnadskontroll.
Benchmarking bör också vara ett naturligt inslag inom verksamheterna i äldreomsorgen, inte minst mot bakgrund av att stora skillnader finns. Även om jämförelseunderlaget inte är det bästa så bidrar benchmarking till att diskussion kan inledas om vad som kan förbättras genom att dra lärdom av vad andra har gjort. Benchmarking leder ofta till att verksamheten ständigt söker nya vägar till att hitta en effektiv organisation vad avser både kvalitet och pris.

§9 Resursfördelningsmodell för individ- och familjeomsorg vuxna samt barn och ungdomar Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden ställer sig i huvudsak bakom förvaltningens förslag till beslut samt uttalar följande:

Stadens olika resursfördelningssystem till stadsdelsnämnderna har allt sedan stadsdelsnämndernas införande varit föremål för debatt och kritik. De flesta nämnderna kan anföra argument för hur just de drabbats orättvist av systemet. Många gånger har man också haft sakligt rätt, det finns brister i resursfördelningssystemet. Därför är det bra att en översyn av de olika systemen genomförts. Utgångspunkten för kritiken är dock ibland tveksam. De som tror att man kan hitta ett perfekt system som absolut rättvist fördelar resurserna ut till stadsdelsnämnderna har nog för höga förhoppningar. Även det nya förslaget kommer att ha sina brister, liksom det som kommer därefter…
Innan vi kommenterar de olika förslagen i remissen vill vi uttala vissa principer som vi anser viktiga att beakta när man beslutar om stadens resursfördelningssystem.
Det är viktigt med socioekonomisk omfördelning.
Lika resurser borgar inte för lika resultat. Tvärtom är det ofta så att för att åstadkomma lika resultat så förutsätter det att man sätter in olika resurser. Vi ställer oss därför positiva till att man gör en socioekonomisk omfördelning till fördel för de som har de största behoven.
Resursfördelningssystemet bör vara opåverkbart för stadsdelsnämnderna.
Då menar vi naturligtvis inte ur demokratisk utgångspunkt. Vad vi avser är att resurserna så långt det går skall fördelas utifrån objektiva sakliga förhållanden.
Den sammanlagda effekten…..
Oaktat att vi i huvudsak delat de utgångspunkter som ligger till grund för översynen av de olika resursfördelningenssystemen så kan vi inte blunda för de konsekvenser det medfört och kommer att medföra om det nu aktuella förslaget antas i befintligt skick. Man måste även beakta den sammanlagda effekten som blir när man ”skruvar” i de olika systemen. Vi vill avslutningsvis citera från förvaltningens tjänsteutlåtande.

”För Kungsholmens del innebär det att stadsdelsnämnden 2008 kommer
att ha en minskad budget för Individ och familjeomsorgen med –6,4mnkr (17,5%) jämfört med nuvarande budgetår. Till detta ska läggas de tidigare beslutade förändringar av resursfördelningsmodellerna för ekonomisk handläggning/arbetsmarknadsåtgärder respektive socialpsykiatri som beslutades 2005 som minskar budgeten med 7,1 mnkr åren 2006-2007. Sammantaget innebär detta att Kungsholmens stadsdelsnämnd mellan
åren 2006-2008 får en sänkt budget för Individ och familjeomsorgen med -13,5 mnkr. Antas det föreliggande förslaget får det allvarliga konsekvenser för verksamheten vid individ och familjeomsorgen på Kungsholmen. Enligt förvaltningen finns flera problem med förslaget, bland annat saknas en variabel som anger omfattningen av missbruk avseende vuxenvården och även fler variabler behövs för att fånga upp barns och ungdomars tänkbara behov av socialtjänstens insatser.

Förvaltningen anser att förslaget bör återremitteras till stadsledningskontoret för vidare utredning.”


Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDET
Förslaget innebär en omfattande omfördelning av resurser från innerstadsdelar till ytterstadsdelar. För Kungsholmens del innebär det att stadsdelsnämnden 2008 kommer att ha en minskad budget för individ- och familjeomsorgen med 6,4 mnkr (17,5%) jämfört med nuvarande budgetår.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 maj 2006, dnr, 502-272-06.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Per Höjeberg m.fl. (fp) och Andrew Netzell (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.
 
RESERVATION
Mats G Nilsson m.fl. (m) Per Höjeberg m.fl. (fp) och Andrew Netzell (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till det gemensamma förslaget från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna:

1. Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut.

2. Stadsdelsnämnden anför därutöver;

Den förändrade resursfördelningsmodellen som föreslås i ärendet baseras på index som inte återspeglar det verkliga behovet. Flera variabler avseende bland annat narkotika- och alkoholmissbruk har i det föreslagna systemet tagits bort till förmån för variabler som anses fånga sociala skillnader mellan stadsdelarna bättre. Det föreslagna systemet har därmed förlorat viktiga delar för fördelningsnycklarna och det finns en överhängande risk att de sociala skillnader som denna modell baseras på förväxlas med behov av stöd.

Kungsholmen är, som alltid under vänsterkartellens ledning, en förlorare när resursfördelningssystemen görs om men även andra stadsdelar drabbas av icke sakligt motiverade nedskärningar. Det faktum att viktiga variabler avseende, bland annat, alkohol tagits bort skapar på detta sätt orimliga konsekvenser i den föreslagna resursfördelningsmodellen.

Då översynsarbetet visat på svårigheter att få fram objektiva mätbara variabler samt då fördelningsverktygen är osäkra och behöver utvecklas bör ärendet återremitteras.

 

§10 Stadsdelsnämndernas arbete för att minska sjukfrånvaron Yttrande till revisionskontoret

BESLUT

 

Remissen besvaras med detta tjänsteutlåtande

 

 

ÄRENDET

Det är den strukturella personalminskningen p.g.a. entreprenaderna, inte arbetsmetoderna med de långtidssjukskrivna, som är huvudförklaringen till den höga andelen sjukskrivna bland förvaltningens medarbetare.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 maj 2006, dnr 104-254-06.

 

§11 Rutinerna för avgiftsdebitering och uppsägning av plats inom barnomsorgen Yttrande till revisionskontoret

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden lämnar förvaltningens yttrande som svar på revisionsrapporten.

 

 

 ÄRENDET

Det är bra att revisionskontoret har granskat avgiftsdebitering och uppsägning av plats inom barnomsorgen och förvaltningen ser positivt på förslaget om gemensamma riktlinjer för staden som ett komplement till kommun­fullmäktiges tillämpningsföreskrifter.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 maj 2006, dnr 104-213-06.

 

§12 Skrivelse till kommunstyrelsen om förskolan Remiss av skrivelse av oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (fp)

BESLUT

Stadsdelsnämnden lämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.


ÄRENDET
Undersökning efter undersökning visar att förskolan är en av de verksamheter som medborgarna sätter alla högst när det gäller kvalitet, t.ex. SIQ:s årliga Svenskt kvalitetsindex som mäter kundnöjdhet i ett femtiotal av de viktigaste servicebranscherna, såväl offentliga som privata.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Per Höjeberg m.fl. (fp) yrkade bifall till ett förslag från folkpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Per Höjeberg m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndes beslut med hänvisning till sitt yrkande:

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen tillstyrker den i skrivelsen föreslagna kriskommissionen för förskolan.

Mats G Nilsson m.fl. (m) lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

 

§13 Ansökan om tillstånd för enskild verksamhet Yttrande till länsstyrelsen

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om tillstånd för enskild verksamhet.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDET

Förvaltningen ställer sig positiv till att verksamheten övertas och drivs av Opalen Vård AB.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 maj 2006, dnr 505-277-06.

 

§14 Ansökan om tillstånd att driva korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS Yttrande till länsstyrelsen

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden lämnar förvaltningens yttrande som svar på Länsstyrelsens förfrågan

 

ÄRENDET

Förvaltningen har inget att erinra emot att Lunaskolan får tillstånd att driva den beskrivna verksamheten.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 maj 2006, dnr 503-292-06.

 

§15 Arkivinspektion Yttrande till stadsarkivet

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som redogörelse till stadsarkivet.

 

ÄRENDET

Ärendet innehåller svar på förelägganden efter inspektion av förvaltningens hantering av allmänna handlingar.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 maj 2006, dnr 012-054-06.

 

 

§17 Skrivelse från (m)

BESLUT

 

Skrivelsen besvaras med detta tjänsteutlåtande

 

 

ÄRENDET

Förvaltningen har svarat på en skrivelse från moderaterna i stadsdelsnämnden om inventering av dåligt belysta platser samt redovisning av vilka platser som är särskilt utsatta för våldsbrott.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 maj 2006, dnr 305-230-06.

 

§18 Skrivelse från (kd)

BESLUT

 

Skrivelsen besvaras med detta tjänsteutlåtande

 

 

ÄRENDET

I ärendet besvaras en skrivelse från kristdemokraterna i stadsdelsnämnden om det lokala brottsförebyggande rådets verksamhet, speciellt när det gäller våldsbrott på allmän plats riktade mot kvinnor.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 maj 2006, dnr 500-232-06.

 

§19 Anmälningsärenden

Revisionskontorets årsrapport för Kungsholmens stadsdelsnämnd

dnr 104-288-06.

 

Arbetsmiljöverkets resultat av inspektion av Respecta hemtjänst

dnr 205-283-06.

 

Arbetsmiljöverkets resultat av inspektion av Kungsholms västra förskola samt St Görans förskola, Welanders väg 4 resp 3, dnr 205-297-06.

 

Arbetsmiljöverkets resultat av inspektion av avd Pärlan vid förskolan
St Göransgatan 146, dnr 205-284-06.

 

Arbetsmiljöverkets underrättelse om eventuellt föreläggande enligt arbetsmiljölagen, avd Pärlan vid förskolan S:t Göransgatan 146,

dnr 205-285-06.

 

Svar på arbetsmiljöverkets inspektion av arbetsmiljö i trä- och metallslöjdsalar, dnr 403-094-06.

 

Anmälan av upphandling av kompletterande tjänster till fast personal inom äldreboende, hemtjänst och på servicehus.

 

Anmälan av inköp

 

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna skrivelser

 

Anmälan av protokoll från biblioteksrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§20 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Birgitta Waller (mp) rapporterade från biskopsvisitationen i Kungsholms församling.

§21 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson lämnade följande information:

           Planering för Kungsholmsdagarna som inleds den 2 juni.

           Möte med de förtroendevalda revisorerna och nämndens gruppledare måndagen den 19 juni kl. 16.30.

           Navigatorcentrum nord som startas i närheten av Fridhemsplan. Projektledare blir Ann-Mari Nystedt.

Birgitta Dahlin informerade om världsmästerskapet i samarbete som invigs den 31 maj och organiseras av Globträdet.

Per-Ove Mattsson informerade om att 67 ungdomar erbjuds feriearbete under sommaren.

Kerstin Ohlsson rapporterade om att utrustning från Stadshagsgården kommer att skänkas till Chile.