Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-06-19

Sammanträde 2006-06-19

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema: Planerade bostäder i Lindhagenområdet

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag ang parken/”hundrastgården” vid Kungsholms hamnplan

3 Anmälan av medborgarförslag om tennisplanen i Fredhäll

4 Försöksverksamhet med kvartersbaserad hemtjänst Svar på medborgarförslag

Dnr: 504-135-06

Förslagsställarna föreslår att man ska pröva en modell med kvartersbaserad hemtjänst. Inom stadens system för hemtjänst är det teoretiskt möjligt för en utförare att profilera sig som en kvartersbaserad hemtjänst. Knappast någon utförare, varken kommunal eller privat, kommer dock att profilera sig på det sättet utan ekonomiska garantier.

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

5 Skateboardrampen i Rålambshovsparken Svar på medborgarförslag

Dnr: 301-263-06

Rampen bör underhållas för att den ska fungera och vara säker.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

6 Skateboardrampen idrottsplatsen Stora Essingen Svar på medborgarförslag

Dnr: 301-301-06

Det är osäkert om det går att ha kvar skateboardrampen på Essinge IP. En alternativ placering skulle kunna vara Broparken, under och invid Essingeleden, där bullerstörningar från skateåkare inte är något problem.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

9 Rapport om läkemedelsgenomgångar

Dnr: 506-402-06

Efter genomförd läkemedelsgenomgång har antalet regelbundet använda läkemedel minskat bland de boende på Mariebergs och Serafens äldreboenden.

Handläggare: Kerstin Callinggård, 508 08 033

10 Ansökan om stimulansbidrag för utökade boendeinsatser i försöks- och träningslägenhet

Dnr: 502-121-06

Ansökan gäller en fortsättning på ett projekt som påbörjades i april 2006 för att utveckla vården för personer med tungt missbruk.

Handläggare: Per-Ove Mattsson, 508 08 022

11 Ansökan om stimulansbidrag för utveckling av vården för personer med tungt missbruk

Dnr: 502-121-06

Ansökan gäller ett projekt för att utveckla arbetet med individuella vårdplaner.

Handläggare: Per-Ove Mattsson, 508 08 022

12 Hävning av avtal ”Vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS”

Dnr: 505-362-06

Avtalet hävs med en utförare som inte uppfyller överenskomna åtaganden.

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

13 Teman för nämndens sammanträden hösten 2006

Dnr: 002-667-06

Stadsdelsnämnden har beslutat att varje sammanträde ska inledas med genomgång av en aktuell fråga.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Remisser

14 30-zoner på stadens lokalgator Remiss från trafiknämnden

Dnr: 305-255-06

Hastigheten på vissa 30-sträckor är fortfarande alltför hög. På dessa och andra gator är det nödvändigt att fortsätta arbeta för ytterligare sänkt fart.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

15 Reviderade riktlinjer för folkölstillsyn Remiss från kommunstyrelsen

Samtliga försäljningsställen som säljer folköl på Kungsholmen får minst ett tillsynsbesök per år. Dessutom görs inköpsstudier två gånger per år.

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

16 Ung kultur – i ögonhöjd – en strategisk plan för barn och ungdomskultur i Stockholm 2007-2010 Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 009-323-06

Den gällande planen från 2002 inriktar sig i huvudsak på att förstärka kulturutbudet för ungdomar. Det nya planen har även även fokus på barn, och ska fungera som en handledning för att stärka samarbetet mellan stadens verksamheter.

Handläggare: Verksamhetsplanerare Björn Doeser, 508 08 019

17 Utredning och samordnings- och utvecklingsansvaret för fritidsverksamhet för ungdomar med funktionshinder Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 104-288-06

Det är viktigt och angeläget att ge barn och ungdomar tillgång till en meningsfull fritid, vilket kan vara avgörande för individens hälsa och delaktighet i samhället.

Handläggare: Verksamhetsplanerare Björn Doeser, 508 08 019

18 Revisionsberättelse för Kungsholmens stadsdelsnämnd Yttrande till revisionskontoret

Dnr: 104-288-06

Stadens revisorer har genomfört sedvanlig granskning av nämndens verksamhet 2005. Nämnden har fått bästa möjliga omdöme utifrån de kriterier som gäller för revisorernas granskning.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

19 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS för personer över 65 år Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 505-329-06

Nämnden och förvaltningen välkomnar en översyn av riktlinjer för handläggning och prövning av beslut inom äldreomsorgen. Det föreslagna dokumentet ger däremot inte den vägledning som behövs.

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

20 Nya konferensavdelningen länsstyrelsen Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-359-06

Ärendet gäller ansökan om att få servera alkohol till slutna sällskap.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

21 Bingohallen Las Vegas/Joker Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-388-06

Bingohallen bör få tillstånd att servera vin och öl.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

22 Restaurang Lokal & Lemon bar Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-389-06

Lokal & Lemon bar bör få tillstånd att servera alkohol till kl. 03.00 samt utomhus till kl. 22.00.


Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälningsärenden

23 Anmälan av rapport om projektet Barnmorskans kunskap till nytta för den äldre kvinnan

24 Svar på Arbetsmiljöverkets föreläggande angående Rålambshovsskolan

25 Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion av förskolan Kronoberg, Polhemsgatan 23 A

26 Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion av förskolan Love, Love Almqvists väg 4 C,

27 Anmälan av gemensam policy för avgifter i skolan

28 Skolverkets utbildningsinspektion i Stockholm

32 Anmälan av inkomna skrivelser

33 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

34 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

35 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

36 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

37 Upphandling av verksamhetsdriften på servicehuset, gruppboenden och dagvårdsverksamhet inom fastigheten Pilträdet

Dnr: 105-641-05

Sekretessbelagt enligt 6 kap 2 § sekretesslagen

38 Anmälan av behov av ny särskilt förordnad vårdnadshavare

Sekretessbelagt enligt 7 kap 4 §

39 Bygglov för stadspelare och stadsinformationstavlor

Fyra av sammanlagt 19 ansökningar om bygglov för informationstavlor och stadspelare avslås. De övriga 15 ansökningarna har beviljats.

Handläggare: Anders Schultz, 508 08 84

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 22 maj 2006 justerats den 29 maj 2006.

Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 21 juni 2006. Mats G Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Anmälan av medborgarförslag om parken/”hundrastgården” vid Kungsholms hamnplan

Anmälan av medborgarförslag om parken/”hundrastgården” vid Kungsholms hamnplan, dnr 301-363-06. Medborgarförslaget överlämnades för beredning.

§3 Anmälan av medborgarförslag om tennisplanen i Fredhäll

Anmälan av medborgarförslag om tennisplanen i Fredhäll, dnr 301-398-06. Medborgarförslaget överlämnades för beredning.

§4 Försöksverksamhet med kvartersbaserad hemtjänst Svar på medborgarförslag

BESLUT

Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande


ÄRENDET
Förslagsställarna föreslår att man ska pröva en modell med kvartersbaserad hemtjänst. Inom stadens system för hemtjänst är det teoretiskt möjligt för en utförare att profilera sig som en kvartersbaserad hemtjänst. Knappast någon utförare, varken kommunal eller privat, kommer dock att profilera sig på det sättet utan ekonomiska garantier.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 juni 2005, dnr 504-135-06.

UTTALANDE
Reijo Kittilä (v) lämnade följande uttalande:

Eva Söderlind och Gerd Hillman har den 12 februari 2006 inkommit med ett
medborgarförslag till försöksverksamhet med kvartersbaserad hemtjänst på Kungsholmen.
De ansluter sig till en alltmer förekommande kritik av en hemtjänst där vårdbehövande riskerar att träffa ständigt nya hemtjänstanställda.
Förslaget för att motverka detta är en kvartersbaserad hemtjänst med en fast personalgrupp.

Vänsterpartiet sympatiserar med förslaget och önskar att hemtjänsten på Kungsholmen i framtiden kan utvecklas i enlighet med förslaget.
Förvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande att staden i dag har en kundvalsmodell med många olika utförare som hemtjänsttagare kan välja emellan.

På Kungsholmen utförs c:a 85% av hemtjänsten i dag av privata entreprenörer. I praktiken innebär det att nämnden har väldigt lite inflytande över hur de olika entreprenörerna organiserar sitt arbete, och därmed har även medborgarna ett minskat inflytande. Det innebär även att olika utförare är spridda över staden och delar samma områden. Förvaltningens förslag andas en försiktig optimism att marknaden själv reglerar detta problem, vilket vänsterpartiet tror är optimistiskt i överkant. Vänsterpartiet tror i stället att det är viktigt att staden börjar arbeta för att ta tillbaka merparten av hemtjänsten i egen regi, och återta det demokratiska inflytandet över hemtjänstens organisering även på Kungsholmen.

§5 Skateboardrampen i Rålambshovsparken Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med detta tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Rampen bör underhållas för att den ska fungera och vara säker.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 juni 2006, dnr 301-263-06.

§6 Skateboardrampen idrottsplatsen Stora Essingen Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med detta tjänsteutlåtande

 

 

ÄRENDET

Det är osäkert om det går att ha kvar skateboardrampen på Essinge IP. En alternativ placering skulle kunna vara Broparken, under och invid Essingeleden, där bullerstörningar från skateåkare inte är något problem.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 juni 2006, dnr 301-301-06.

§7 Rapport om läkemedelsgenomgångar

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

 

 

ÄRENDET

Efter genomförd läkemedelsgenomgång har antalet regelbundet använda läkemedel minskat bland de boende på Mariebergs och Serafens äldreboenden.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 maj 2006, dnr 506-402-06.

§8 Ansökan om stimulansbidrag för utökade boendeinsatser i försöks- och träningslägenhet

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden godkänner ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län avseende stimulansbidrag för utveckling av vården för personer med tungt missbruk för projektet ”Utökade boendestödsinsatser i försöks- och träningslägenhet”. Ansökan avser perioden 2007-04-01—2008-03-31. Totalt belopp som ansöks är 417 400 kronor

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDET

Ansökan gäller en fortsättning på ett projekt som påbörjades i april 2006 för att utveckla vården för personer med tungt missbruk.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 maj 2006, dnr 502-121-06.

§9 Ansökan om stimulansbidrag för utveckling av vården för personer med tungt missbruk

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden godkänner ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län avseende stimulansbidrag till att utveckla en strategi för att implementera individuella vårdplaner med hjälp av systematiska instrument med projektet ”Metodutveckling med ASI-MAPS. Ansökan avser perioden 2006-01-01—2007-10-31. Totalt belopp som ansöks är 531 000 kronor.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDET

Ansökan gäller ett projekt för att utveckla arbetet med individuella vårdplaner.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 maj 2006, dnr 502-121-06.

§10 Hävning av avtal ”Vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS”

BESLUT

 

1.       Stadsdelsnämnden beslutar att häva avtalet med Gillow Förvaltning AB/Rasbohemmet Gillow AB, org.nr 556150-9059.

 

2.       Stadsdelsnämnden överlämnar protokollsutdrag för kännedom till Gillow Förvaltning AB/Rasbohemmet Gillow AB och till socialtjänstförvaltningen.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDET

Avtalet hävs med en utförare som inte uppfyller överenskomna åtaganden.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 juni 2006, dnr 505-362-06.

§11 Teman för nämndens sammanträden hösten 2006

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden fastställer teman för sammanträden under hösten 2006 enligt förslag.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har beslutat att varje sammanträde ska inledas med genomgång av en aktuell fråga.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 juni 2006, dnr 002-667-06.

§12 30-zoner på stadens lokalgator Remiss från trafiknämnden

BESLUT

Tjänsteutlåtandet överlämnas som svar på remissen


ÄRENDET
Hastigheten på vissa 30-sträckor är fortfarande alltför hög. På dessa och andra gator är det nödvändigt att fortsätta arbeta för ytterligare sänkt fart.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 juni 2006 dnr 305-255-06.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till det gemensamma förslaget från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna:

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på trafikkontorets remiss anföra följande;

Det är mycket glädjande att trafiksäkerheten har förbättrats i Stockholm. En medveten informationsinsats har visat sig ha stor effekt. Men för att 30-zoner skall efterföljas av medborgarna måste de uppfattas som rimliga. Det är positivt att 30-zoner har införts på mindre gator samt vissa huvudgator. För att 30-zonerna skall respekteras anser vi att hastighetsbegränsningen vid de känsliga områdena (skolor m.m.) på huvudgatorna endast skall ha 30-zoner måndag till fredag kl. 07.00-18.00, övrig tid bör 50-gränsen gälla för hastigheten. Då det framgår av förvaltningens tjänsteutlåtande att fysiska hinder på gatorna inte medför några extra fartdämpande effekter skall dessa tas bort.

§13 Reviderade riktlinjer för folkölstillsyn Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som ytt­ran­de över remissen.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDET

Samtliga försäljningsställen som säljer folköl på Kungsholmen får minst ett tillsynsbesök per år. Dessutom genomförs inköpsstudier vid två tillfällen per år.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 maj 2006, dnr 309-259-06.

§14 Ung kultur – i ögonhöjd – en strategisk plan för barn och ungdomskultur i Stockholm 2007-2010 Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens yttrande som svar på remissen.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDET

Den gällande planen från 2002 inriktar sig i huvudsak på att förstärka kulturutbudet för ungdomar. Det nya planen har även även fokus på barn, och ska fungera som en handledning för att stärka samarbetet mellan stadens verksamheter.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 maj 2006, dnr 009-323-06.

§15 Utredning och samordnings- och utvecklingsansvaret för fritidsverksamhet för ungdomar med funktionshinder Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens yttrande som svar på remissen.

 

 

ÄRENDET

Det är viktigt och angeläget att ge barn och ungdomar tillgång till en meningsfull fritid, vilket kan vara avgörande för individens hälsa och delaktighet i samhället.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 juni 2006 dnr 405-342-06.

§16 Revisionsberättelse för Kungsholmens stadsdelsnämnd Yttrande till revisionskontoret

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som yttrande till revisorerna.

 

 

ÄRENDET

Stadens revisorer har genomfört sedvanlig granskning av nämndens verksamhet 2005. Nämnden har fått bästa möjliga omdöme utifrån de kriterier som gäller för revisorernas granskning.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 31 maj 2006, dnr 104-288-06.

§17 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS för personer över 65 år Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 juni 2006 dnr 505-329-06.

Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

 

§18 Nya konferensavdelningen länsstyrelsen Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden föreslår att nya konferensavdelningen på länsstyrelsen bör få tillstånd att servera alkohol för slutna sällskap alla dagar mellan klockan 11.00-02.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 juni 2006 dnr 309-359-06.

§19 Bingohallen Las Vegas/Joker Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden föreslår att Bingohallen Las Vegas/ Joker bör få tillstånd för servering av starköl och vin för allmänheten alla dagar mellan klockan 12.00- 22.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 31 maj 2006, dnr 309-388-06.

§20 Restaurang Lokal & Lemon bar Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden föreslår att restaurang Lokal & Lemon bar bör få tillstånd för servering av alkohol till allmänheten alla dagar mellan 11.00 - 03.00 samt för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00-22.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 juni 2006 dnr 309-389-06.

 

§21 Anmälningsärenden

Anmälan av rapport om projektet Barnmorskans kunskap till nytta för den äldre kvinnan dnr 504-401-06

 

Svar på Arbetsmiljöverkets föreläggande angående Rålambshovsskolan,

dnr 205-551-05

 

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion av förskolan Kronoberg, Polhemsgatan 23 A, dnr 205-690-05

 

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion av förskolan Love, Love Almqvists väg 4 C, dnr 205-146-06

Anmälan av gemensam policy – avgifter i skolan, dnr 402-385-06

 

Utbildningsinspektion i Stockholms kommun, dnr 403-408-06

 

Ekonomisk rapport

 

Anmälan av inköp

 

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna skrivelser

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

§22 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Ordförande Birgitta Waller (mp), vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Jari Visshed m.fl. (s), Didar Samaletdin m.fl. (fp), Reijo Kittilä (v) och Birgitta Borg (kd) beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att på nationaldagen 2007 anordna firande i hela Rålambshovsparken inklusive Smedsuddsbadet.

§23 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson lämnade följande information:

 

           Utvärdering av kungsholmsdagarna.

Verksamhetschef Birgitta Dahlin informerade om kommande inspektion av skolorna som även innebär intervjuer av nämndens ledamöter.

§24 Upphandling av verksamhetsdriften på servicehuset, gruppboenden och dagvårdsverksamhet inom fastigheten Pilträdet

§25 Anmälan av behov av ny särskilt förordnad vårdnadshavare

Sekretessbelagt enligt 7 kap 4 § sekretesslagen.

§26 Bygglov för stadspelare och stadsinformationstavlor

BESLUT

Stadsdelnämnden avslår fyra av ansökningarna från JC Decaux Sverige AB om bygglov för stadspelare vid Norr Mälarstrand-Kungsholmstorg, stadsinformationstavla Norr Mälarstrand 28, stadspelare Kjellgrensgatan-S:t Göransgatan samt stadspelare Nordenflychtsvägen intill Kristinebergs Idrottsplats. Stadsdelsförvaltningen har genom beslut med hänvisning till delegationsförordningen beslutat att tillstyrka 15 av ansökningarna.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Fyra av sammanlagt 19 ansökningar om bygglov för informationstavlor och stadspelare avslås. De övriga 15 ansökningarna har beviljats.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 maj 2006, dnr 308-112-06, 308-113-06, 308-101-06, 308-200-06.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till det gemensamma förslaget från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna:

1. Stadsdelsnämnden avslår de två ansökningar marknämnden avstyrker.

2. Stadsdelsnämnden bifaller övriga 17 ansökningar, inklusive de två trafiknämnden avstyrker.

Det anges inga godtagbara skäl till varför de två ansökningar trafiknämnden motsätter sig skall avslås. Det åberopade ”konceptet” förklaras ej. Inte heller kan det anses vara ett skäl att människor företrädesvis använder ett annat övergångsställe. Uppgiften att ingen passerar Norr Mälarstrand 28 är förvisso intressant men inte heller det ett skäl till att avslå ansökan.