Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-08-24

Sammanträde 2006-08-24

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema: Hur har de äldre det på Kungsholmen idag ?
Mårten Lagergren och Eva von Strauss pre Läs mer...senterar senaste rapporten från SNAC-projektet.

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om ledarskap i förskolan

3 Anmälan av medborgarförslag om skylt för trappan från Bolindersplan till Serafimerstranden

4 Parken/”hundrastgården” vid Kungsholms hamnplan

Dnr: 301-363-06

Det är viktigt att parken också i fortsättningen blir öppen att använda för alla, så att den inte blir en gård enbart för förskolan.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

5 Tennisplanen i Fredhäll

Dnr: 301-398-06

Tennisplanen kommer under hösten att få ny asfalt, nya linjer samt de övriga förbättringar som krävs för att den ska få god standard.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

Allmänna ärenden

6 Ändrad organisation för särskolan och omdisponering av paviljong för särskoleändamål

Dnr: 403-478-06

Särskoleverksamheten flyttas från Eiraskolan till Fridhemsskolan. Det ger en bättre samordning av särskoleverksamheten samtidigt som fler förskoleplatser skapas vid Eiraskolan i anknytning till den nyöppnade förskolan Eira vid Kungsholms hamnplan.

Handläggare: Verksamhetschef Birgitta Dahlin, 508 08 016

7 Ansökan om stimulansbidrag inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Dnr: 506-492-06

Nämnden ansöker om 4 mkr för insatser för att utveckla nya arbetssätt och utbildning för verksamheterna inom stadsdelens vård- och omsorgsboenden oberoende av driftsform. Insatserna gäller kost och måltider samt arbete med inkontinens.

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Ohlsson, 508 08 031

8 Ansökan om projektbidrag

Dnr: 503-457-06

Ett projekt med gruppverksamheter för barn till föräldrar med psykisk ohälsa startas tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Norrmalm och Östermalm. För att finansiera projektet söker förvaltningarna bidrag hos länsstyrelsen.

Handläggare: Per-Ove Matsson, 508 08 022

Remisser

10 Motion om rätt till dagverksamhet efter eget val Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 505-260-06

Sammanfattningsvis anser stadsdelsförvaltningen att det redan idag tas stor hänsyn till speciella behov och önskemål, men besluten ligger förstås - i likhet med de flesta kommunalt finansierade insatser - hos kommunen.

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Ohlsson, 508 08 031

11 Översyn av stadens administration Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 012-299-06

Med en administration fjärmad från verksamheten är risken stor att administrationen börjar leva ett eget liv och göra prioriteringar som inte överensstämmer med verksamhetens behov.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

12 Yttrande över etablering av friskola

Dnr: 403-366-06

Förvaltningen har inget att erinra emot en start av Tasava AB:s skola. Den planerade skolan kommer inte att medföra några ekonomiska, organisatoriska eller pedagogiska nackdelar för nämndens egen skolverksamhet.

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

13 Ångbåtarnas räddning Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 399-449-06

Förvaltningen har inga invändningar mot att staden centralt tar initiativ till överläggningar med landstinget om samarbete för att garantera ångbåtarnas framtid.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

14 Restaurang Server Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-467-06

Restaurangen bör få tillstånd att servera alkohol alla dagar mellan klockan 11.00-03.00.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

15 Restaurang Draken Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Restaurangen bör få tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00-01.00 samt för uteservering mellan klockan 11.00-22.00.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Svar på skrivelser

16 Svar på skrivelse från Birgitta Borg (kd)

Dnr: 400-318-06

I ärendet redovisas vad som görs i förskola och grundskola för att ge barnen en positiv bild av företagande.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Anmälningsärenden

17 Revisionskontorets skrivelse med anledning av tertialrapport 1, 2006

18 Länsrättens dom i ärende om tillfälligt bygglov

20 Rapport – Arbetslagsutveckling för biståndshandläggarna inom äldreomsorgen på Kungsholmen, våren 2004 – hösten 2005

21 Avtal med upphandlade upphandlingskonsulter (UK)

22 22 A. Anmälan av vidtagna åtgärder efter inspektion från Arbetsmiljöverket 22 B. Anmälan av handlingsplan, arbetsmiljöarbete

Dnr: 205-297-06, 205-284-06

22 A. Anmälan av vidtagna åtgärder efter inspektion från Arbetsmiljöverket på Kungsholms västra förskola samt S:t Görans förskola, Welanders väg
dnr 205-297-06
22 B. Anmälan av handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete, Hörsel och förskoleverksamheten dnr 205-284-06

23 Anmälan av tjänstemannabeslut Barn o Ungdom - delegering av attest Gemensam service, stadsmiljö - beviljade bygglov Individ o familj - utlämnande av personuppgifer

27 Anmälan av inkomna skrivelser

28 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

29 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

30 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

31 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

32 Gemensam upphandling gällande städning av lokaler

Dnr: 105-494-06

Sekretess enligt SekrL 6:2

33 Yttrande till tingsrätten

34 Yttrande till tingsrätten

35 Yttrande till tingsrätten

36 Utredning efter anmälan enligt Lex Sarah

38 Avskrivning av ränta på uppkommen löneskuld

Dnr: 103-504-06

Sekretess enligt SekrL 7:11

39 Frågor om nämndens risk- och ledningsanalys

Dnr: 004-350-06

Sekretess enligt SekrL 5:8
Mötesinformation

Tema för sammanträdets öppna frågestund var: Hur har de äldre det på Kungsholmen idag? Mårten Lagergren och Eva von Strauss presenterade senaste rapporten från SNAC-studien.

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 19 juni 2006 justerats den 21 juni 2006.

Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 28 augusti 2006. Mats G Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§3 Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om skylt för trappan från Bolindersplan till Serafimerstranden dnr 301-422-06. Medborgarförslaget överlämnades för beredning.

§4 Parken/”hundrastgården” vid Kungsholms hamnplan Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Det är viktigt att parken också i fortsättningen blir öppen att använda för alla, så att den inte blir en gård enbart för förskolan.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 augusti 2006, dnr 301-363-06.

 

§5 Tennisplanen i Fredhäll Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Tennisplanen kommer under hösten att få ny asfalt, nya linjer samt de övriga förbättringar som krävs för att den ska få god standard.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 augusti 2006, dnr 301-398-06.

 

 

§6 Ändrad organisation för särskolan och omdisponering av paviljong för särskoleändamål

BESLUT

 

1.      Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att fortsätta planeringen av särskoleorganisationen och omdisponering av lokaler för särskole­verk­samheten.

2.      Stadsdelnämnden uppdrar åt förvaltningen att fortsätta planeringen för fler förskoleplatser vid Eiraskolan.

3.      Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att teckna nytt hyres­kon­trakt för den flyttade paviljongen på huvudsakligen de villkor som re­dovisats i ärendet.

 

 

ÄRENDET

Särskoleverksamheten flyttas från Eiraskolan till Fridhemsskolan. Det ger en bättre samordning av särskoleverksamheten samtidigt som fler förskoleplatser skapas vid Eiraskolan i anknytning till den nyöppnade förskolan Eira vid Kungsholms hamnplan.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 augusti 2006, dnr 403-478-06.

§7 Ansökan om stimulansbidrag inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden ansöker om 4 miljoner kronor i stimulansbidrag i enlighet med förvaltningens förslag.

 

 

ÄRENDET

Nämnden ansöker om 4 miljoner kronor för insatser för att utveckla nya arbetssätt och utbildning för verksamheterna inom stadsdelens vård- och omsorgsboenden oberoende av driftsform. Insatserna gäller kost och måltider samt arbete med inkontinens.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 17 augusti 2006, dnr 506-492-06.

 

 

§8 Ansökan om projektbidrag

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden ansöker om bidrag hos Länsstyrelsen i Stockholms län.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDET

Ett projekt med gruppverksamheter för barn till föräldrar med psykisk ohälsa startas tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Norrmalm och Östermalm. För att finansiera projektet söker förvaltningarna bidrag hos länsstyrelsen.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 juli 2006, dnr 503-457-06.

 

§9 Motion om rätt till dagverksamhet efter eget val Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Sammanfattningsvis anser stadsdelsförvaltningen att det redan idag tas stor hänsyn till speciella behov och önskemål, men besluten ligger förstås - i likhet med de flesta kommunalt finansierade insatser - hos kommunen.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 augusti 2006, dnr 505-260-06.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

 

RESERVATION
Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till det gemensamma förslaget från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna:

 

Stadsdelsnämnden anser att motionen bör bifallas.

 

Trots att stadens riktlinjer stadgar att de verksamheter som finns i staden ska ses som en gemensam resurs kvarstår det faktum att individer nekas dagverksamheter i andra stadsdelar och därmed är hänvisade till den egna stadsdelens dagverksamhet. Reell valfrihet mellan de olika stadsdelarnas verksamheter måste bli verklighet och inte bara ord på papper.

 

§10 Översyn av stadens administration Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

 

 

ÄRENDET

Med en administration fjärmad från verksamheten är risken stor att administrationen börjar leva ett eget liv och göra prioriteringar som inte överensstämmer med verksamhetens behov.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 augusti 2006, dnr 012-299-06.

 

UTTALANDE

Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande gemensamma uttalande:

Vi lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

 

§11 Yttrande över etablering av friskola

BESLUT

 

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

 

 

ÄRENDET

Förvaltningen har inget att erinra emot en start av Tasava AB:s skola. Den planerade skolan kommer inte att medföra några ekonomiska, organisatoriska eller pedagogiska nackdelar för nämndens egen skolverksamhet.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 juli 2006, dnr 403-366-06.

 

§12 Ångbåtarnas räddning Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

 

 

ÄRENDET

Förvaltningen har inga invändningar mot att staden centralt tar initiativ till överläggningar med landstinget om samarbete för att garantera ångbåtarnas framtid.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 augusti 2006, dnr 399-449-06.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från folkpartiet och kristdemokraterna.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

 

RESERVATION
Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) r
eserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till det gemensamma förslaget från folkpartiet och kristdemokraterna:

 

Stadsdelsnämnden anser att motionen bör bifallas.

 

§13 Restaurang Server Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden föreslår att restaurang Server bör få tillstånd för servering av alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00-03.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 augusti 2006, dnr 309-467-06.

 

§14 Restaurang Draken Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden föreslår att restaurang Draken som finns på Drottningholmsvägen 25-29 bör få tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 01.00 samt för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00-22.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 augusti 2006, dnr 309-498-06.

 

§15 Svar på skrivelse från Birgitta Borg (kd)

BESLUT

 

Skrivelsen besvaras med detta tjänsteutlåtande

 

 

ÄRENDET

I ärendet redovisas vad som görs i förskola och grundskola för att ge barnen en positiv bild av företagande.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 juli 2006, dnr 400-318-06.

 

UTTALANDE

Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande gemensamma uttalande:

NUTEK har visat att andelen människor som försörjer sig som företagare i Sverige är låg i jämförelse med andra länder. OECD betonar det låga antalet nyetableringar som sker i Sverige jämfört med andra länder. Länder med mer gynnsam ekonomisk utveckling än Sverige uppvisar en avsevärt högre grad av nyföretagande.

 

Allians för Sverige vill därför att entreprenörsperspektivet blir en viktig del i hela utbildningssystemet. Att skapa företagsamma och kreativa individer skall vara ett av skolans mål.

 

§16 Anmälningsärenden

Revisionskontorets skrivelse med anledning av tertialrapport 1, 2006

dnr 104-431-06.

 

Länsrättens dom i ärende om tillfälligt bygglov dnr 324-521-06

 

Rapport – Arbetslagsutveckling för biståndshandläggarna inom äldreomsorgen på Kungsholmen, våren 2004 – hösten 2005

dnr 504-485-06

 

Anmälan om att avtal har tecknats efter genomförd upphandling av upphandlingskonsulter (UK) dnr 105-473-06

 

Anmälan av vidtagna åtgärder efter inspektion från Arbetsmiljöverket på Kungsholms västra förskola samt S:t Görans förskola, Welanders väg

dnr 205-297-06

 

Anmälan av handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete, Hörsel och förskoleverksamheten dnr 205-284-06

 

Anmälan av tjänstemannabeslut

Barn o Ungdom - delegering av attest

Gemensam service, stadsmiljö - beviljade bygglov

Individ o familj – utlämnande av personuppgifter

 

Anmälan av inköp

 

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna skrivelser

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§17 Ekonomisk uppföljning

Rapport från ekonomisk uppföljning t.o.m. juli 2006 hade lämnats till stadsledningskontoret.

§18 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson lämnade följande information:

 

           Politikercafe i biblioteket på S:t Eriksgatan 33 torsdagen den 7 september kl. 17.30.

           Navigatorcentrum Nord har startat sin verksamhet under ledning av Ann-Mari Nystedt. Navigatorcentrum finns fram till årsskiftet i tillfälliga lokaler vid Hornstull.

           Ny rektorer har anställts till Rålambshovsskolan. Eva Arfwedson är rektor vid Rålambshovsskolan och Lena Fontin är vikarierande rektor vid Fridhemsskolan.

           Planering för nya förskolor och skola i Lindhagen.

Kerstin Ohlsson informerade om överlämnandet av verksamhetsdriften vid Pilträdet.

Birgitta Dahlin informerade om att Skolverket har inlett tillsyn vid skolor och förskolor på Kungsholmen och Essingeöarna.

Thomas Levin informerade om platser för lånecyklar.

 

Suzanne Bengtsson informerade om inköpskontroller enligt tobakslagen.

 

§19 §§ 19-26 sekretessbelagda