Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-09-21

Sammanträde 2006-09-21

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema: Ungdomar och fritid

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 ”Tydligt ledarskap på förskola” Svar på medborgarförslag

Dnr: 400-455-06

Det viktigaste för föräldrar måste vara att möta den personal som barnet träffar under dagen. Samtidigt är det naturligtvis viktigt att både personal och föräldrar har möjlighet att träffa förskoleledningen när behov så finns.

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448

Allmänna ärenden

3 Tertialrapport 2, 2006

Dnr: 102-549-06

Den ekonomiska prognosen pekar efter två tredjedelar av verksamhetsåret på ett överskridande med 4,9 miljoner kronor. Kostnaderna har ökat framför allt för äldreomsorg, men även för fysisk verksamhet och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Å andra sidan har den ekonomiska situationen förbättrats för förskola, skola och individ- och familjeomsorg.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

4 Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen

Dnr: 302-550-06

Den senaste befolkningsprognosen visar att befolkningen kommer att öka med 11 000 till år 2015. Då behövs så mycket som 15 nya förskolor och två nya grundskolor.

Handläggare: Christina Lundin, 508 08 066

5 Inrättande av torgplats på Fridhemsplan

Dnr: 309-568-06

En ny torgplats inrättas på Fridhemsplan nära korsningen Drottningholmsvägen/S:t Eriksgatan.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

6 Förlängning av avtal om företagshälsovård

Dnr: 126-523-03

Nuvarande avtal förlängs till utgången av 2007.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

Remisser

7 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 502-500-06

Det är bra att insatser utvecklas på nationell nivå som hjälper och stödjer kommunerna i arbetet med våldsutsatta kvinnor och deras barn. Särskilt viktigt är att insatserna inom och mellan kommunerna samordnas bättre.

Handläggare: Verksamhetschef Per-Ove Matsson, 508 08 022

8 Stockholms stads program för kvinnofrid Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 502-414-06

Det är viktigt att arbetet i de olika stadsdelarna är likvärdigt och håller samma nivå vad gäller kompetens och bemötande.

Handläggare: Verksamhetschef Per-Ove Matsson, 508 08 022

9 Stoppa pokern i Stockholms skolor Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 403-375-06

En informationskampanj uppföljd av löpande information om lagar, regler och risker bör utformas centralt till skolornas stöd i arbetet. Skolorna bör där så är möjligt spärra sina datorer från hemsidor där Internetspel om pengar förekommer.

Handläggare: Marie Landegård, 508 08 016

10 Redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 100-438-06

Ett tydligt och uppdaterat reglemente kan ha avgörande betydelse då beslut överklagas eller om tveksamhet råder om formerna för nämndens arbete.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Anmälningsärenden

11 Navigatorcentrum Nord – projektplan

Dnr: 499-511-06

Handläggare: Ann-Marie Nystedt, 070-47008475

12 Arbetsmiljöverkets avslutande av ärende, Rålambshovsskolan

13 Anmälan av uppgifter om föräldrarnas ålder vid ansökan om medgivande till adoption dnr 502-567-06

15 Anmälan av inkomna skrivelser

16 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

17 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

18 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

19 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

20 Gemensam upphandling gällande städning av lokaler

Dnr: 105-494-06

Sekretess enligt SekrL 6:2

Tilläggslista

23 Tillfälligt bygglov för förskolepaviljong i Kronobergsparkens parklek

Dnr: 308-443-06

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 24 augusti 2006 justerats den 28 augusti 2006.

Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 22 september 2006. Mats G Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 ”Tydligt ledarskap på förskola” Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Tjänsteutlåtandet lämnas som stadsdelsnämndens svar på medborgarförslaget

 

 

ÄRENDET

Det viktigaste för föräldrar måste vara att möta den personal som barnet träffar under dagen. Samtidigt är det naturligtvis viktigt att både personal och föräldrar har möjlighet att träffa förskoleledningen när det finns behov.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 september 2006, dnr 400-455-06.

 

§3 Tertialrapport 2, 2006

BESLUT

 

1.      Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2 och överlämnar den till kom­­­mun­sty­­relsen.

2.      Stadsdelsnämnden begär att tidigare beviljade stimulansbidrag för för­sko­leutbyggnad 0,6 mnkr för Eden, 0,6 mnkr för Fröjden samt 1,0 mnkr för Skogsmarken utbetalas.

3.      Stadsdelsnämnden begär att tidigare beviljat stimulansbidrag 1,0 mnkr för ombyggnad av gruppbostaden Linden utbetalas.

4.      Stadsdelsnämnden söker stimulansbidrag totalt 1,2 mnkr för start av tre förskoleavdelningar i kv Munklägret.

5.      Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 0,2 mnkr för insatser som avser demokrati- och jämställdhetsåtgärder.

 

 

 

ÄRENDET

Den ekonomiska prognosen pekar efter två tredjedelar av verksamhetsåret på ett överskridande med 4,9 miljoner kronor. Kostnaderna har ökat framför allt för äldreomsorg, men även för fysisk verksamhet och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Å andra sidan har den ekonomiska situationen förbättrats för förskola, skola och individ- och familjeomsorg.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 september 2006, dnr 102-549-06.

 

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

 

 

§4 Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen, marknämnden och stadsbyggnadsnämnden för beaktande i den fortsatta pla­ne­ringen.

 

 

ÄRENDET

Den senaste befolkningsprognosen visar att befolkningen kommer att öka med 11 000 till år 2015. Då behövs så mycket som 15 nya förskolor och två nya grundskolor.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 september 2006, dnr 302-550-06.

 

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

 

 

§5 Tillfälligt bygglov för förskolepaviljong i Kronobergsparkens parklek

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden beviljar tillfälligt bygg­lov för en förskolepaviljong i Kronobergsparkens parklek.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 september 2006, dnr 308-443-06.

 

 

§6 Inrättande av torgplats på Fridhemsplan

BESLUT

 

1.      En torgplats inrättas på Fridhemsplan nära korsningen Drottningholmsvägen/S:t Eriksgatan.

2.      Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att upplåta platsen enligt de regler som finns i staden.

 

 

ÄRENDET

En ny torgplats inrättas på Fridhemsplan nära korsningen Drottning­holmsvägen/S:t Eriksgatan.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 september 2006, 309-568-06

 

 

§7 Förlängning av avtal om företagshälsovård

BESLUT

 

Avtalet om företagshälsovård med Curera AB förlängs ett år t.o.m.

2007-12-31.

 

 

ÄRENDET

Nuvarande avtal om företagshälsovård förlängs till utgången av 2007.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 september 2006, dnr 126-523-03.

 

§8 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

 

 

ÄRENDET

Det är bra att insatser utvecklas på nationell nivå som hjälper och stödjer kommunerna i arbetet med våldsutsatta kvinnor och deras barn. Särskilt viktigt är att insatserna inom och mellan kommunerna samordnas bättre.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 september 2006, dnr 502-500-06.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade att stadsdelsnämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

 

§9 Stockholms stads program för kvinnofrid Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

 

ÄRENDET

Det är viktigt att arbetet i de olika stadsdelarna är likvärdigt och håller samma nivå vad gäller kompetens och bemötande.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade att stadsdelsnämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

 

§10 Stoppa pokern i Stockholms skolor Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

 

ÄRENDET

En informationskampanj uppföljd av löpande information om lagar, regler och risker bör utformas centralt till skolornas stöd i arbetet. Skolorna bör där så är möjligt spärra sina datorer från hemsidor där Internetspel om pengar förekommer.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 september 2006, dnr 403-375-06.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade att stadsdelsnämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

 

§11 Redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

 

ÄRENDET

Ett tydligt och uppdaterat reglemente kan ha avgörande betydelse då beslut överklagas eller om tveksamhet råder om formerna för nämndens arbete.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 september 2006, 100-438-06.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade att stadsdelsnämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

 

§12 Anmälningsärenden

Navigatorcentrum Nord – projektplan, dnr 499-511-06.

 

Arbetsmiljöverkets avslutande av ärende, Rålambshovsskolan, dnr 205-551-05.

 

Anmälan av uppgifter om föräldrarnas ålder vid ansökan om medgivande till adoption, dnr 502-567-06.

 

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna skrivelser

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§13 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Ordförande Birgitta Waller rapporterade om invigningen av Luxparken på Lilla Essingen.


§14 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson informerade om seniordagen som arrangeras av pensionärsorganisationerna den 9 oktober i Bolinderssalen.

Thomas Levin informerade om:

-         Renoveringen av Rålambshovsparken. Programförslag kommer preliminärt att presenteras i november.

-         Filmklubb kommer att starta i Teater Replicas lokaler.

Birgitta Dahlin informerade om planeringen för förskola i Pilgården.

 

§15 Gemensam upphandling gällande städning av lokaler

§16 §§16 och 17 sekretess enligt SekrL 7:4