Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-10-26

Sammanträde 2006-10-26

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om gården på förskolan Myntet

3 Barnvagnsvänligare Stora Essingen Svar på medborgarförslag

Dnr: 301-264-06

I ett medborgarförslag våren 2006 framförs idéer om att utrusta trappor på Stora Essingen med barnvagnsramper av enkelt slag för bättre tillgänglighet.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

4 Skylt i trappa invid Bolindersplan Svar på medborgarförslag

Dnr: 301-422-06

Förvaltningen avser att kontakta trafikkontoret (ansvarig för lokal skyltning) och Micasa (fastighetsägare) för att diskutera möjligheten att sätta upp skyltar.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

Allmänna ärenden

5 Ny förskola Pilträdet 10, Bolinders plan 3

Dnr: 402-649-06

Förvaltningen har i samråd med fastighetsägaren Micasa undersökt möjligheterna att anpassa de lediga lokalerna för förskola.

Handläggare: Magnus Johansson, 508 08 090

6 Anpassning av kök i förskolan kv Kungliga Myntet 2

Dnr: 402-024-05

Nämnden har tagit i anspråk ytterligare ett våningsplan i det hus där förskolan Myntet har lokaler och därigenom tillskapat ca 40 nya förskoleplatser. Det har visat sig nödvändigt att göra en omfattande ombyggnad av köket.

Handläggare: Magnus Johansson, 508 08 090

8 Utgår

Dnr: 002-666-06

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Remisser

9 Förslag till detaljplan för fd Hälsohögskolan i stadsdelen Stadshagen Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 302-628-06

Stadsdelsförvaltningen har inget att erinra mot en planändring som medger att kontor byggs istället för bostäder. Mer information behövs om vilken typ av verksamhet för ”centrumändamål” som avses och i vilken omfattning sådan verksamhet påverkar trafik, parkering etc.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

10 Policy för upphandling och konkurrensutsättning Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 105-444-06

Kungsholmen är kanske den av stadens stadsdelsnämnder som har störst erfarenhet av upphandling och konkurrensutsättning, eftersom nämndens budgetsmässigt största verksamhet, äldreomsorgen, till cirka 80 procent upphandlas i konkurrens sedan många år tillbaka. Förvaltningen har i huvudsak inget att erinra mot förslagen i remissen.

Handläggare: Gudrun Staf-Torstensson, 508 08 021

11 Rum för barn i Stockholms stads stadsplanering Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 302-510-06

I motionen föreslås att stadsledningskontoret får i uppdrag att gå igenom och redovisa en handlingsplan hur barnkonventionens intentioner ska få genomslagskraft i stadens planering. Stadsdelsförvaltningen instämmer i förslaget.

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

12 Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 403-561-06

Ökad samverkan mellan förskola, skola och bibliotek kan leda till förbättrade möjligheter för barnens och elevernas språkutveckling.

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

13 Solbackens vård- och omsorgsboende Yttrande till länsstyrelsen

Dnr: 504-606-06

Länsstyrelsen har i augusti 2006 gjort två oanmälda tillsynsbesök vid Solbackens vård- och omsorgsboende. Länsstyrelsen har begärt yttrande hur nämnden avser att säkerställa de boendes behov av trygghet och säkerhet under natten samt hur nämnden avser att utveckla den sociala dokumentationen.

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

Anmälningsärenden

14 Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion på Fridhemmets servicehus

15 Resultat av Arbetsmiljöverkets inspektion av Kullskolan

16 Ansökan om stimulansbidrag – varaktiga stödformer till anhöriga 2007

17 Ekonomisk rapport – uppföljning t.o.m. september 2006

19 Anmälan av inkomna skrivelser

20 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

21 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

22 Anmälan av protokoll från biblioteksrådets sammanträde

23 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

24 Information från stadsdelsförvaltningen

Tilläggslista

32 Gruppbostad i kv Snöflingan

Dnr: 505-695-06

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056
Mötesinformation

Sammanträdet var öppet för allmänheten.

Tema för sammanträdets öppna frågestund var brottsförebyggande arbete.

En trygghetsmätning bland befolkningen på Kungsholmen, Liljeholmen och Skärholmen presenterades av Karin Svanberg, utvecklingsledare vid Precens.

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 21 september 2006 justerats den 22 september 2006. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 31 oktober 2006. Lise-Lotte Fylking utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om gården på förskolan Myntet,

dnr 301-661-06. Medborgarförslaget överlämnades för beredning.

§3 Barnvagnsvänligare Stora Essingen Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

I ett medborgarförslag våren 2006 framförs idéer om att utrusta trappor på Stora Essingen med barnvagnsramper av enkelt slag för bättre tillgänglighet.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 16 oktober 2006, dnr 301-264-06

 

§4 Skylt i trappa invid Bolindersplan Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Förvaltningen avser att kontakta trafikkontoret (ansvarig för lokal skyltning) och Micasa (fastighetsägare) för att diskutera möjligheten att sätta upp skyltar.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 16 oktober 2006, dnr 301-422-06.

 

§5 Ny förskola Pilträdet 10, Bolinders plan 3

BESLUT

 

1.      Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att inrätta en ny förskola om två avdelningar i kvarteret Pilträdet 10.

2.      Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att hemställa om sti­mu­lans­bidrag i nästkommande tertialrapport.

3.      Stadsdelsnämnden godkänner för sin del att hyreskontrakt tecknas och upp­drar åt stadsdelsdirektören att teckna avtal på, huvudsakligen de vill­kor som redovisats i ärendet

 

 

ÄRENDET

Förvaltningen har i samråd med fastighetsägaren Micasa undersökt möjligheterna att anpassa de lediga lokalerna för förskola.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 17 oktober 2006, dnr 402-649-06.

 

§6 Anpassning av kök i förskolan kv Kungliga Myntet 2

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att anpassa köket i förskolan på Hantverkargatan 5 (Kungliga Myntet 2) till gällande normer.

 

 

ÄRENDET

Nämnden har tagit i anspråk ytterligare ett våningsplan i det hus där förskolan Myntet har lokaler och därigenom tillskapat ca 40 nya förskoleplatser. Det har visat sig nödvändigt att göra en omfattande ombyggnad av köket.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 17 oktober 2006, dnr 402-024-05.

 

§7 Gruppbostad i kv Snöflingan

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden avstår från gruppbostad i kv Snöflingan.

 

 

ÄRENDET

Gruppbostäderna i det planerade kv Snöflingan har av olika skäl bedömts bli dyra. Dels blir de separata lägenhe­ter­na väldigt stora, dels blir gemensamhets-ytorna mycket för stora.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 oktober 2006, dnr 505-693-06.

 

§8 Förslag till detaljplan för fd Hälsohögskolan i stadsdelen Stadshagen S-Dp 2006-04143-54 Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen har inget att erinra mot en planändring som medger att kontor byggs istället för bostäder. Mer information behövs om vilken typ av verksamhet för ”centrumändamål” som avses och i vilken omfattning sådan verksamhet påverkar trafik, parkering etc.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 oktober 2006, dnr 302-628-06.

 

§9 Policy för upphandling och konkurrensutsättning Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

 

ÄRENDET

Kungsholmen är kanske den av stadens stadsdelsnämnder som har störst erfarenhet av upphandling och konkurrensutsättning, eftersom nämndens budgetmässigt största verksamhet, äldreomsorgen, till cirka 80 procent upphandlas i konkurrens sedan många år tillbaka. Förvaltningen har i huvudsak inget att erinra mot förslagen i remissen.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 17 oktober 2006, dnr 105-444-06.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Birgitta Waller (mp), Lise-Lotte Fylking m.fl. (m), Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s), Didar Samaletdin m.fl. (fp), Birgitta Borg (kd) och Reijo Kittilä (v) yrkade att nämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

 

UTTALANDE

Lise-Lotte Fylking m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

Det aktuella förslaget för policy för upphandling och konkurrensutsättning togs fram under tidigare majoritet. Det är rimligt att tro att riktlinjerna framöver kommer att förändras. Stadsdelsnämnden avvaktar därmed sitt ställningstagande.

 

 

§10 Rum för barn i Stockholms stads stadsplanering Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden anser att motionen ska avslås i sin helhet.

 

Motionären har rätt i att barnens bästa ska och kommer att beaktas i stadsplaneringen. Lösningen ligger dock inte i att världens krångligaste plan- och byggprocess skall göras än mer krånglig. Tvärtom bör hela planprocessen förenklas, effektiviseras och göras mer överskådlig. Då ökar förutsättningarna för helhetssyn i stadsplaneringen.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDET

I motionen föreslås att stadsledningskontoret får i uppdrag att gå igenom och redovisa en handlingsplan hur barnkonventionens intentioner ska få genomslagskraft i stadens planering. Stadsdelsförvaltningen instämmer i förslaget.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 17 oktober 2006, dnr 302-510-06.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Birgitta Waller (mp) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Lise-Lotte Fylking m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s) yrkade att nämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

 

RESERVATION

Ordförande Birgitta Waller (mp) och Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma yrkande att nämnden skulle  bifalla förvaltningens förslag.

§11 Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Remissen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

 

ÄRENDET

Ökad samverkan mellan förskola, skola och bibliotek kan leda till förbättrade möjligheter för barnens och elevernas språkutveckling.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 oktober 2006, dnr 403-561-06.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) yrkade att nämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Didar Samaletdin m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt yrkande att nämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

 

§12 Solbackens vård- och omsorgsboende Yttrande till länsstyrelsen

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande utan eget ställningstagande.  

 

 

 

ÄRENDET

Länsstyrelsen hade i augusti 2006 gjort två oanmälda tillsynsbesök vid Solbackens vård- och omsorgsboende. Länsstyrelsen hade begärt yttrande hur nämnden avsåg att säkerställa de boendes behov av trygghet och säkerhet under natten samt hur nämnden avsåg att utveckla den sociala dokumentationen.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 oktober 2006, dnr 504-606-06.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Birgitta Waller (mp), Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Lise-Lotte Fylking m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade att nämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

 

RESERVATION

Ordförande Birgitta Waller (mp), Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt yrkande att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

 

§14 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson informerade om:

 

          Påminnelse om budgetkonferensen den 17 november – stadsdelsnämnden deltar under förmiddagen.

          Nya ordföranden och vice ordföranden i stadsdelsnämnderna för resten av året utses av kommunfullmäktige den 6 november.

          Nya stadsdelsnämnder utses av kommunfullmäktige den 11 december.

          Stadsdelsnämndens presidium har beslutat att sammanträdet den 19 december ska börja kl. 18.00 och att allmänhetens frågestund då inleds kl. 17.30.

          Finansborgarrådets budgetförslag presenteras den 8 november.

 

§15 Nedläggning av faderskapsutredning

§17 Utredning angående anmälan enligt Lex Sarah

§18 Anmälningsärenden

Länsstyrelsens beslut av anmälan enligt Lex Sarah, dnr 506-463-06.

 

Socialstyrelsen beslut avseende anmälan enligt Lex Maria, dnr 506-547-05.

 

Anmälan enligt Lex Maria, dnr 506-545-06.

 

Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 2006-09-26