Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-11-23

Sammanträde 2006-11-23

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Drogvaneundersökning

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om lekparkerna på Lilla Essingen

Allmänna ärenden

3 Flytt av fritidshemsverksamhet från Mariebergsgatan 24 till Fridhemsskolan

Dnr: 303-732-06

För att möta den växande efterfrågan av förskoleplatser på Kungsholmen behövs ytterligare förskoleplatser. Fritidshemsverksamheten på Mariebergsgatan 24 flyttas därför till paviljongen på Fridhemsskolans skolgård och lokalerna på Mariebergsgatan 24 ställs om till förskoleverksamhet.

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

4 Revidering av planer för vård- och omsorgsboenden 2006

Dnr: 504-724-06

Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm har reviderat äldreboendeplanen från år 2002. En bedömning har gjorts av det framtida behovet av platser i vård- och omsorgsboende. I planen kommenteras de befintliga boendeenheternas ändamålsenlighet och standard samt planerade och pågående förändringar av äldreboenden.

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

5 Val av presidium för sociala delegationen

Dnr: 002-666-06

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Remisser

6 Förslag till detaljplan för Brovakten, kv Glädjen i stadsdelen Stadshagen, S-Dp 2005-08954-54 Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 302-644-06

Planförslaget innebär att man prövar möjligheten att bygga två bostadshus 35 meter från Essingeleden där den leder över till Solna. Fastigheterna utformas som två spegelvända
E-n på vardera sidan om Essingeleden.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

7 Förslag till detaljplan för Lustgården 10 i stadsdelen Stadshagen, S-Dp 2006-139-57-54 Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 302-718-06

Detaljplan för kontor inom Lustgården 10 vann laga kraft november 2003. Efterfrågan på kontor har ändrats och byggherren önskar en annan utformning av bebyggelsen, delvis så stor att planändring krävs.

Handläggare: Samhällsplanerare Christina Lundin, 508 08 066

8 Införande av obligatoriska föräldrasamtal mot ungdomars alkoholmissbruk Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 403-574-06

De ungdomar som påträffas berusade eller drogpåverkade av polisen förs till Maria Ungdom där det finns kvalificerad personal som kan arbeta stödjande och behandlade med tonåringen och hans eller hennes föräldrar.

Handläggare: Per-Ove Mattsson, 508 08 022

9 Kontaktperson/ombudsman för diskriminering i alla skolor Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 402-595-06

Samtliga skolor har idag skyldighet att upprätta en likabehandlingsplan som kontinuerligt ska vara föremål för revidering. Därutöver har skolorna antimobbningsteam bestående av personal och elever och handlingsplaner som man följer vid eventuella mobbningsfall. Skolorna på Kungsholmen har också samarbete med organisationen Friends.

Handläggare: Verksamhetschef Birgitta Dahlin, 508 08 016

10 Yttrande till länsstyrelsen

Dnr: 504-694-06

Länsstyrelsen har gjort tillsynsbesök vid Searfens äldreboende som drivs av Förenade Care AB. Länsstyrelsen har synpunkter på dokumentation, nattbemanning samt personalens utbildning och kompetens. Nämnden och förvaltningen besvarar länsstyrelsens synpunkter.

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

11 Granskning av ny-, om- och tillbyggnader i stadsdelsnämndernas och utbildningsnämndens hyrda lokaler Rapport från revisionskontoret

Dnr: 104-709-06

Revisionskontoret har pekat på brister i stadens regelverk. De olika stimulansbidrag som finns fungerar egentligen enligt revisionen bra bara för de nämnder som har en investeringsbudget, eftersom en av tankarna med stimulansbidragen är att långsiktigt sänka stadens/nämndens hyreskostnader.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

12 Stadshagens värdshus Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-710-06

Restaurangen föreslås få tillstånd att servera alkohol till slutna sällskap alla dagar mellan kl. 11.00-02.00.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

14 Ekonomisk rapport – uppföljning t o m oktober 2006, dnr 102-206-06

16 Anmälan av inkomna skrivelser

17 Anmälan av tjänstemannabeslut Tillsvidareanställda 060101-061031- gemensamservice/personal Delegation att bevilja ledighet - Individ o familj

18 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

19 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

20 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

21 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

22 Upphandling av verksamhetsdriften vid vård- och omsorgsboendena Serafen och Solbacken Dnr 105-557-06, 105-558-06

Dnr: 105-557-06, 105-558-06

Sekretessbelagt enligt SekrL 6:2

23 punkt 23-27 sekretessbelagt

Mötesinformation

Sammanträdet var öppet för allmänheten. Tema för sammanträdets öppna frågestund var undersökningen om ungdomars drogvanor.

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 26 oktober 2006 justerats den 31 oktober 2006. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 27 november 2006. Birgitta Waller utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om lekparkerna på Lilla Essingen

dnr 301-669-06. Medborgarförslaget överlämnades för beredning.

§3 Flytt av fritidshemsverksamhet från Mariebergsgatan 24 till Fridhemsskolan

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

 

 

ÄRENDET

För att möta den växande efterfrågan av förskoleplatser på Kungsholmen behövs ytterligare förskoleplatser. Fritidshemsverksamheten på Mariebergsgatan 24 flyttas därför till paviljongen på Fridhemsskolans skolgård och lokalerna på Mariebergsgatan 24 ställs om till förskoleverksamhet.

 

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 november 2006, dnr 303-732-06.

 

§4 Revidering av planer för vård- och omsorgsboenden 2006

BESLUT

Stadsdelsnämnderna godkänner och överlämnar till kommunstyrelsen den reviderade äldreboendeplanen.


ÄRENDET
Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm har reviderat äldreboendeplanen från år 2002. En bedömning har gjorts av det framtida behovet av platser i vård- och omsorgsboende. I planen kommenteras de befintliga boendeenheternas ändamålsenlighet och standard samt planerade och pågående förändringar av äldreboenden.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 oktober 2006, dnr 504-724-06.

UTTALANDE
Didar Samaltednin m.fl. (fp) lämnade följande uttalande:

I sammanställningen av stadsdelarna Östermalm, Norrmalm och Kungsholmen Essingeöarna har bl.a. nämnts om profilboende för äldre inom servicehem och dygnetruntvård. Profilboendena är riktade till det psykiska och det somatiska tillståndet hos den äldre.

I staden finns stadsdelar med mycket högt antal invandrare. I Rinkeby har man satsat på profilboende grundat på etnisk och språklig tillhörighet. Detta är en mycket lyckad satsning och de äldre känner glädje och trivsel.

När vi blir äldre är det konstaterat att vi tappar senare inlärda språk och minns bara språket vi lärde in som barn. När människan blir gammal och behöver dygnetruntvård eller servicehusboende med bistånd är det viktigt att de äldre förstår och kan kommunicera med personalen. Det är lika viktigt att den äldre i en omvårdnadssituation också kan kommunicera med sina grannar och någon att samtala med i matsalen.

I innerstadsstadsdelsområdena finns inte lika många äldre med annan etnisk bakgrund som i Rinkeby. Däremot skulle man kunna ge de äldre samma valmöjlighet genom att varje stadsdel i innerstaden satsade på en etnisk eller språkgrupp. Utgår vi från de etniska gruppernas storlek skullen en mindre avdelning på ett äldreboende rikta sig till äldre greker, en annan till spansktalande och arabisktalande o.s.v. Vi har idag redan många bland personalen som talar ett invandrarspråk. Vi skulle med lätthet kunna omvandla ett nuvarande boende med personal till ett etniskt profilboende.

 

§5 Val av presidium för sociala delegationen

BESLUT

 

Till ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i sociala delegationen för resten av året utses:
Didar Samaletdin (fp) ordförande, Birgitta Waller (mp) förste vice ordförande, Ingrid Dorle Andersson (s) andre vice ordförande. Övriga personer i nuvarande sociala delegation sitter kvar året ut.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 oktober 2006, dnr 002-666-06.

 

§6 Förslag till detaljplan för Brovakten, kv Glädjen i stadsdelen Stadshagen, S-Dp 2005-08954-54 Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden anför därutöver;

Förslaget innebär cirka 250 nya bostäder på Kungsholmen om det realiseras. Detta skulle innebära ett efterlängtat och nödvändigt tillskott av bostäder till Kungsholmen och Stockholm. Samtidigt går det inte att ignorera att med gällande miljölagstiftning är det osäkert om dessa bostäder kommer att bli av, oavsett om detaljplanen antas eller inte.

Miljösituationen vid Essingeledens är bekymmersam redan idag. Om ett avgiftssystem för biltrafik införs igen och utformas så som den tidigare trängselskatten var utformas så förvärras situationen för de närboende och riskerar framtida bostadsbyggnation. Essingeleden är den enda plats där man uppmätte faktiska utsläppsresultat under stockholmsförsöket och de var negativa.

Kungsholmens stadsdelsnämnd anser att Essingeleden skall avlastas och inte belastas ytterligare. Stadsdelsnämnden påtalar därmed behovet av en ny östlig och västlig vägförbindelse. Ett eventuellt avgiftssystem måste utformas så att inte Essingeleden drabbas. Dessutom bör planeringen för en framtida nedgrävning av Essingeleden inledas.


ÄRENDET
Planförslaget innebär att man prövar möjligheten att bygga två bostadshus 35 meter från Essingeleden där den leder över till Solna. Fastigheterna utformas som två spegelvända E-n på vardera sidan om Essingeleden.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 november 2006, dnr 302-644-06.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Andrew Netzell (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.
Vice ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl.(s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och kristdemokraterna.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen till beslut emot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

RESERVATION
Vice ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl.(s) och Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag samt att staden utreder och planerar för en framtida nedgrävning av Essingeleden på Kungsholmen.

 

§7 Förslag till detaljplan för Lustgården 10 i stadsdelen Stadshagen, S-Dp 2006-139-57-54 Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

Tjänsteutlåtandet lämnas som svar på remissen.

 

 

ÄRENDET

Detaljplan för kontor inom Lustgården 10 vann laga kraft november 2003. Efterfrågan på kontor har ändrats och byggherren önskar en annan utformning av bebyggelsen, delvis så stor att planändring krävs.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 november 2006, dnr 302-718-06.

 

§8 Införande av obligatoriska föräldrasamtal mot ungdomars alkoholmissbruk Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen

 

 

ÄRENDET

De ungdomar som påträffas berusade eller drogpåverkade av polisen förs till Maria Ungdom där det finns kvalificerad personal som kan arbeta stödjande och behandlade med tonåringen och hans eller hennes föräldrar.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 november 2006, dnr 403-574-06.

 

 

§9 Kontaktperson/ombudsman för diskriminering i alla skolor Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Tjänsteutlåtandet är stadsdelsnämndens svar på remissen.

 

 

ÄRENDET

Samtliga skolor har idag skyldighet att upprätta en likabehandlingsplan som kontinuerligt ska vara föremål för revidering. Därutöver har skolorna antimobbningsteam bestående av personal och elever och handlingsplaner som man följer vid eventuella mobbningsfall. Skolorna på Kungsholmen har också samarbete med organisationen Friends.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 november 2006, dnr 402-595-06.

 

§10 Yttrande till länsstyrelsen

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som yttrande till länsstyrelsen.

 

 

ÄRENDET

Länsstyrelsen har gjort tillsynsbesök vid Serafens äldreboende som drivs av Förenade Care AB. Länsstyrelsen har synpunkter på dokumentation, nattbemanning samt personalens utbildning och kompetens. Nämnden och förvaltningen besvarar länsstyrelsens synpunkter.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 november 2006 dnr 504-694-06.

 

§11 Granskning av ny-, om- och tillbyggnader i stadsdelsnämndernas och utbildningsnämndens hyrda lokaler Rapport från revisionskontoret

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 

 

ÄRENDET

Revisionskontoret har pekat på brister i stadens regelverk. De olika stimulansbidrag som finns fungerar egentligen enligt revisionen bra bara för de nämnder som har en investeringsbudget, eftersom en av tankarna med stimulansbidragen är att långsiktigt sänka stadens/nämndens hyreskostnader.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 november 2006, dnr 104-709-06.

 

§12 Stadshagens värdshus Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden tillstyrker att Stadshagens värdshus får tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap alla dagar mellan klockan 11.00-02.00.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 november 2006, dnr 309-710-06.

 

§13 Anmälningsärenden

Anmälan av inköp

 

Ekonomisk rapport – uppföljning t o m oktober 2006, dnr 102-206-06

 

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna skrivelser

 

Anmälan av tjänstemannabeslut

Tillsvidareanställda 060101-061031- gemensamservice/personal

Delegation att bevilja ledighet - Individ o familj

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§14 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson informerade om:

 

          Påminnelse om att vid stadsdelsnämndens sammanträde den 19 december inleds allmänhetens frågestund kl. 17.30 och beslutssammanträdet kl. 18.00.

          Introduktion för den nya stadsdelsnämnden planeras till den 20 januari.

          Göran Månsson slutar vid Kungsholmen och går till nytt uppdrag som stadsdelsdirektör vid Östermalms stadsdelsförvaltning. Ny förvaltningschef vid Kungsholmens stadsdelsförvaltning blir Anders Carstorp.

Thomas Levin rapporterade om att en biograf kommer att öppnas i Teater Replica

§15 Upphandling av verksamhetsdriften vid vård- och omsorgsboendena Serafen och Solbacken

Sekretessbelagt enligt SekrL 6:2

§16 §§ 16-18 sekretessbelagda ärenden