Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-12-19

Sammanträde 2006-12-19

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 17.30 till 18.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om tennisbana i Broparken under Essingeleden

3 Anmälan av medborgarförslag om fotbollsplats

4 Anmälan av medborgarförslag om upprustning av badplatsen på Stora Essingen

Allmänna ärenden

5 Rapport om läkemedelsgenomgångar

Dnr: 506-792-06

Rapporten redovisar läkemedelsgenomgångar vid Solbackens vård- och omsorgrsboende under januari-september 2006.

Handläggare: MAS Kerstin Callingård, 508 08 033

6 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2007

Dnr: 002-786-06

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

7 Val till handikapprådet 2007-2010

Dnr: 002-775-06

Handläggare: Gunilla Carlsson, 508 08 023

8 Stadsdelsnämndens sammanträdestider

Dnr: 002-798-06

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Remisser

10 Rådslag mellan politiker och medborgare Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 012-710-06

Det är bra om stadens politiker får tillgång till e-skrivbord och på så sätt får tillgång till stadens intranät från vilken dator som helst. Staden bör också ha ett gemensamt system på Internet där allmänheten enkelt kan ta del av alla nämnders handlingar, protokoll m.m.

Handläggare: Ulla Eriksson, 508 08 058

11 Restaurang Khayma Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-760-06

Restaurangen bör beviljas tillstånd för servering av alkohol till allmänheten måndag-lördag mellan klockan 11.00-22.00.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

12 Restaurang Treklövern Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-766-06

Restaurangen bör få tillstånd för servering till slutna sällskap alla dagar mellan kl. 12.00-23.00.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

13 Restaurang Theodora Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-779-06

Ansökan om utökat serveringstillstånd till klockan 03.00 avstyrks.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälningsärenden

14 Beslut att Länsstyrelsen avslutar tillsynen av Solbackens äldreboende

15 Stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre

16 Överenskommelse om samverkan i City polismästardistrikt

17 IT i förskolan och förskoleklass – slutrapport

Dnr: 011-667-04

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

18 Förkortad arbetstid och kompetensväxling genom arbetsrotation vid Kungsholmens stadsdelsförvaltning - slutrapport/projektutvärdering

19 Genusprojekt i förskolan – slutrapport/projektutvärdering

20 Rapport från familjevåldsprojektet

21 Yttrande till miljöförvaltningen

23 Ekonomisk rapport – uppföljning t o m november

24 Anmälan av inkomna skrivelser

26 Anmälan av tjänstemannabeslut

27 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

28 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

29 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

30 Anmälan av protokoll från biblioteksrådet

31 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

32 Upphandling av sjukskötersketjänster på jourtid för Fridhemmets servicehus och inom socialpsykiatrin

Dnr: 105-780-06

Sekretessbelagt enligt SekrL 6:2

33 §§ 33 - 37 Sekretessbelagda ärenden

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 23 november 2006 justerats den 27 november 2006. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 20 december 2006. Didar Samaletdin utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§4 Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om upprustning av badplatsen på Stora Essingen dnr 301-747-06. Medborgarförslaget överlämnades för beredning.

§5 Rapport om läkemedelsgenomgångar

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

 

 

ÄRENDET

Rapporten redovisar läkemedelsgenomgångar vid Solbackens vård- och omsorgsboende under januari-september 2006.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 december 2006, dnr 506-792-06.

 

§6 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2007

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden utser följande företrädare till stadsdelsnämndens pensionärsråd för år 2007:

 

Ledamöter:

SPF S:t Göran-Kungsholmen             Kjerstin Genell-Andrén

SPF S:t Göran-Kungsholmen             Agnes Szabo

SPF Kungsholmen S:t Erik                Ulla Pilsäter

PRO Kungsholmen                            Anna-Lisa Håkansson                  

PRO Kungsholmen                            Sten Persson

 

Ersättare:

SPF S:t Göran-Kungsholmen             Birgitta Johnsson

SPF Kungsholmen S:t Erik                Elsie Sjöberg

SPF Essingarna                                 Kerstin Jernow

PRO Kungsholmen                            Carri Ekström

SPRF Avd 13 Stockholm                  Berit Örnevall

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 december 2006, dnr 002-786-06.

 

§7 Val till handikapprådet 2007-2010

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden utser följande ledamöter till lokala handikapprådet
2007-2010.

 

Hedvig Svedlund, IFS

Eva Söderbärj, FUB

Bertil Sten, RSMH

Emanuel Mörk, FA

Eva Serneblad, R

Maria Johansson, DHR

Elsy-Marie Järlestedt, SRF

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 november 2006, dnr 002-775-06.

 

§8 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2007

§ 8

Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2007

 

BESLUT

 

1.      Stadsdelsnämnden sammanträder under 2007 på följande datum:
25 januari, 15 februari, 22 mars, 26 april, 21 maj, 19 juni, 23 augusti,
20 september, 25 oktober, 22 november och 20 december.

 

2.   Sammanträdena börjar kl. 19.00. Före varje sammanträde hålls en
öppen frågestund, som börjar kl.18.00. Sammanträdena hålls i
Bolinderssalen, Bolinders plan 1.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 december 2006, dnr 002-798-06.

 

§9 Rådslag mellan politiker och medborgare Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 

 

ÄRENDET

Det är bra om stadens politiker får tillgång till e-skrivbord och på så sätt får tillgång till stadens intranät från vilken dator som helst. Staden bör också ha ett gemensamt system på Internet där allmänheten enkelt kan ta del av alla nämnders handlingar, protokoll m.m.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 december 2006, dnr 012-719-06.

 

§10 Restaurang Khayma Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden tillstyrker att restaurang Khayma får tillstånd för servering av alkohol till allmänheten måndag – lördag mellan klockan 11.00-22.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 november 2006, dnr 309-760-06.

 

§11 Restaurang Treklövern Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden föreslår att restaurang Treklövern bör få tillstånd
för servering av alkohol för slutna interna sällskap alla dagar mellan
klockan 12.00 - 23.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 december 2006, dnr 309-766-06.

 

§13 Anmälningsärenden

Beslut att Länsstyrelsen avslutar tillsynen av Solbackens äldreboende,
dnr 504-606-06

 

Stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre,
dnr 506-492-06

 

Överenskommelse om samverkan i City polismästardistrikt, dnr 105-796-06.

 

IT i förskolan och förskoleklass – slutrapport, dnr 011-667-04.

 

Förkortad arbetstid och kompetensväxling genom arbetsrotation vid Kungsholmens stadsdelsförvaltning - slutrapport/projektutvärdering,

dnr 105-162-06.

 

Genusprojekt i förskolan – slutrapport/projektutvärdering, dnr 400-271-06.

 

Rapport från familjevåldsprojektet – slutrapport, dnr 502-802-06.

Yttrande till miljöförvaltningen

 

Anmälan av inköp

 

Ekonomisk rapport – uppföljning t o m november 2006, dnr 102-206-06

 

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna skrivelser

 

Anmälan av tjänstemannabeslut; bygglovsbeslut samt läsårsdata 2007/2008

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från biblioteksrådet

 

§13 Restaurang Theodora Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden avstyrker att restaurang Theodora får förlängt tillstånd att servera alkohol till allmänheten fredagar och lördagar till klockan 03.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 december 2006, dnr 309-779-06.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Birgitta Waller (mp), Lise-Lotte Fylking m.fl (m), Jari Visshed m.fl. (s), Birgitta Borg (kd) och Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) föreslog att restaurangens ansökan skulle tillstyrkas.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen till beslut emot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Didar Samaletdin m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag att restaurangens ansökan skulle tillstyrkas.

 

§14 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson informerade om:

 

           Konferens den 20 januari för nyvalda stadsdelsnämnden

           Planering för nationaldagsfirande 2007


§15 Upphandling av sjukskötersketjänster på jourtid för Fridhemmets servicehus och inom socialpsykiatrin

BESLUT

 

1.       Stadsdelsnämnden godkänner förfrågningsunderlaget avseende upphandling av dessa sjukskötersketjänster.

2.       Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att genomföra upphandlingen.

3.       Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att anta anbudsgivare.

4.       Stadsdelsnämnden ska erhålla information efter avslutad upphandling.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 december 2006, dnr 105-780-06.

 

§16 §§ 16 - 22 sekretessbelagda ärenden