Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-01-25

Sammanträde 2007-01-25

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Stadsdelsnämndens verksamhetsplan för 2007

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om lekplats på Stora Essingen

3 Förskolan Myntets gård Svar på medborgarförslag

Dnr: 301-661-06

Vissa förändringar genomförs, men den utökning med en helt ny yta som föreslås i den södra delen av kvarteret kommer inte att genomföras.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

4 Lekplatser på Lilla Essingen Svar på medborgarförslag

Dnr: 301-669-06

Möjligheterna undersöks att komplettera inhägnaden runt lekytan vid Luxgatan samt att se över gungorna i Luxparken i linje med idéerna i medborgarförslaget.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

5 Verksamhetsplan 2007

6 Val till sociala delegationen

Dnr: 002-798-06

Stadsdelsnämnden utser inom sig en social delegation som fattar beslut i ärenden som rör enskilda personer.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

7 Teman för stadsdelsnämndens sammanträden

Dnr: 002-031-07

Under vart och ett av nämndens sammanträden är en speciell fråga i fokus. Tema för sammanträdet i februari är parkskötsel.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Anmälningsärenden

9 Länsstyrelsens beslut om att avsluta tillsynen av Serafens äldreboende

10 Länsstyrelsens beslut ang anmälan enligt 14 kap 2 § SoL Lex Sarah

13 Anmälan av inkomna skrivelser

14 Anmälan av tjänstemannabeslut Bygglovsbeslut – Gemensam service

15 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

16 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

17 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

18 Information från stadsdelsförvaltningen

19 punkt 19 - 26 sekretessbelagda ärenden

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 19 december 2006 justerats den 20 december 2006. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 29 januari 2007. Vice ordföranden utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om lekplats på Stora Essingen, dnr 301-015-07. Medborgarförslaget överlämnades för beredning.

§3 Förskolan Myntets gård Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med detta tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Vissa förändringar genomförs, men den utökning med en helt ny yta som föreslås i den södra delen av kvarteret kommer inte att genomföras.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 januari 2007, dnr 301-661-06

 

§4 Lekplatser på Lilla Essingen Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med detta tjänsteutlåtande.

 

 

 

ÄRENDET

Möjligheterna undersöks att komplettera inhägnaden runt lekytan vid Luxgatan samt att se över gungorna i Luxparken i linje med idéerna i medborgarförslaget.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 januari 2007, dnr 301-669-06.

 

§6 Val till sociala delegationen

BESLUT

 

1.      Till ordinarie ledamöter (fem) i sociala delegationen utses:
Christer Sjöblom (m), Anita Mofors (m), Lars Lundqvist (fp), Catarina Agrell (s) och Reijo Kittilä (v).

2.      Till ersättare (fyra) i sociala delegationen utses:
Henry Samuelson (m), Robert Lisborg (kd), Jens Lundberg (s) och Jacop Dalunde (mp).

3.      Ersättarna inträder för tjänstgöring i följande ordning:
För ledamöterna Sjöblom, Mofors och Lundqvist ersättarna Samuelson, Lisborg, Dalunde och Lundberg. För ledamöterna Agrell och Kittilä ersättarna Lundberg, Dalunde, Lisborg och Samuelson.

4.      Till ordförande och vice ordförande i sociala delegationen utses:
Christer Sjöblom ordförande och Catarina Agrell vice ordförande.

5.      Sociala delegationen sammanträder under 2007 följande datum:
13 februari, 13 mars, 10 april, 8 maj, 29 maj, 26 juni, 31 juli, 28 augusti,
25 september, 23 oktober, 20 november och 18 december.

6.      Sammanträdena hålls i förvaltningens lokaler S:t Eriksgatan 47, och börjar kl 16.15.

7.      Instruktion för sociala delegationen fastställs.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden utser inom sig en social delegation som fattar beslut i ärenden som rör enskilda personer.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 januari 2007, dnr 002-798-06.

 

UTTALANDE
Gabriella Svenson (s) lämnade följande uttalande:
Stadsdelsnämnden har genom beslut i punkt 6 valt att utse tre män och två kvinnor till ordinarie ledamöter i den sociala delegationen. Samtliga fyra ersättare är män. Vi socialdemokrater vill göra nämnden uppmärksam på att vi därmed har en social delegation med en kraftigt sned könsfördelning.

I en representativ demokrati är det viktigt, inte minst ur rättvise- och jämställdhetsperspektiv, att kvinnor och män har samma rätt och möjlighet att vara delaktiga i beslutsfattande. I det här fallet kan det tyckas glädjande att nämndens män nu tar ansvar för ett politikområde som traditionellt sett mest intresserat kvinnor. Men i ett större perspektiv kan vi inte acceptera en sådan skevhet i representation. Därför hoppas vi att nämnden i sitt fortsatta arbete strävar efter att öka jämställdheten i den interna organisationen.

§7 Teman för stadsdelsnämndens sammanträden

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer teman för sammanträden under våren 2007.

 

 

ÄRENDET

Under vart och ett av nämndens sammanträden är en speciell fråga i fokus. Tema för sammanträdet i februari är parkskötsel.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 januari 2007, dnr 002-031-07.

 

 

§8 Utanordnare

BESLUT

 

1.       Kungsholmens stadsdelsnämnd utser stadsdelsdirektören Anders Carstorp till utanordnare.

2.       Nämnden delegerar till stadsdelsdirektören att utse ställföreträdande utanordnare samt särskilda utanordnare för försörjningsstöd. Stadsdelsdirektörens beslut anmäls till nämnden.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 januari 2007, dnr 100-043-07.

 

§9 Anmälningsärenden

Länsstyrelsens beslut om att avsluta tillsynen av Serafens äldreboende

dnr 504-694-06

 

Länsstyrelsens beslut ang anmälan enligt 14 kap 2 § SoL Lex Sarah

dnr 506-645-05

 

Anmälan av inköp

 

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna skrivelser

 

Anmälan av tjänstemannabeslut

Bygglovsbeslut – Gemensam service

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§10 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Inga frågor, skrivelser och rapporter lämnades till sammanträdet.

§11 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Anders Carstorp rapporterade om att bokslutet för 2006 visar ett mindre överskott om 1 miljon kr.

§12 §§ 12-16 sekretessbelagda ärenden