Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-02-15

Sammanträde 2007-02-15

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema: Upprustning av Rålambshovsparken

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om ”snyggt och tryggt vid Kristinebergsklipporna”

3 Fotbollsplan för spontanspel Svar på medborgarförslag

Dnr: 301-756-06

I det fortsatta arbetet med Rålambshovsparken kommer nämnden att se över belysningen under Lilla Västerbron för att göra ytorna för spontanidrott tillgängliga också mörkare kvällar. I det arbetet bör möjligheterna prövas att förbättra belysningen av t.ex. ytorna väster om Lilla Västerbron.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

4 Tennisbana på Stora Essingen Svar på medborgarförslag

Dnr: 301-748-06

Under 2007 har nämnden prioriterat mindre insatser på många olika håll. En tennisbana i Broparken skulle sannolikt förbruka större delen av den begränsade investeringsbudgeten.


Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

5 Upprustning av badplatsen på Stora Essingen Svar på medborgarförslag

Dnr: 301-747-06

Under 2007 har nämnden beslutat att förutom arbetet med parkplanen utveckla barns möjligheter till lek och rörelse samt verka för trygga parkmiljöer.Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

6 Upprustning av lekplats på Stora Essingen Svar på medborgarförslag

Dnr: 301-015-06

Under 2007 kommer det inte att vara möjligt att genomföra genomgripande översyner av enstaka lekplatser. Självfallet ska dock nämndens beslutade prioriteringar, bl.a. barns och ungdomars möjlighet till lek och rörelse, följas.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

Allmänna ärenden

7 Rålambshovsparken Redovisning av programarbete och planer för upprustning

Dnr: 305-076-07

Rålambshovsparken ska upprustas genom ett stort antal åtgärder och förbättringar på ett sätt som bevarar dess grundstruktur. Parken ska genom upprustningen stimulera barn och ungdomar till lek och rörelse, ha rimliga skötselnivåer och få förbättrad tillgänglighet och trygghet.

Handläggare: Samhällsplanerare Christina Lundin, 508 08 066

8 Verksamhetsberättelse 2006

Dnr: 102-063-07

Stadsdelsnämnden har under 2006 bedrivit verksamheten inom fastställd budget, med en hög grad av måluppfyllelse och med en god kvalitet i verksamheten vilket också genomförda brukarenkäter under året visat.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

9 Enheternas verksamhetsplan med kvalitetsgarantier 2007

Dnr: 102-819-06

Kvalitetsgarantierna består av de åtaganden som redovisas i varje enhets verksamhetsplan och ingår som en del av den. Enheternas åtaganden utformas utifrån nämndens mål och tas fram i dialog med kunder och brukare.

Handläggare: Verksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

10 Arvode för deltagande i kurser och konferenser

Dnr: 103-091-07

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Remisser

11 Framtida producentansvar för förpackningar och tidningar Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 310-004-07

Stadsdelsförvaltningen anser att det är nödvändigt att öka möjligheterna till fastighetsnära insamling och förordar fler nedgrävda behållare. I innerstaden kan det dock vara komplicerat att hitta platser för nedgrävda behållare varför varje enskilt fall bör utredas noggrant innan beslut fattas.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

12 Restaurang Copperfields Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-033-07

Restaurangen bör få fortsatt serveringstillstånd enligt ansökan.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

13 Restaurang Lokal & Lemon Bar Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Ansökan om serveringstillstånd föreslås tillstyrkas.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälningsärenden

14 Arbetsmiljöverkets information om avslutat ärende dnr 205-562-06

16 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

17 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

18 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

19 Information från stadsdelsförvaltningen

20 20 - 22 sekretessbelagda ärenden

Mötesinformation
Sammanträdet var öppet för allmänheten. Tema för sammanträdets öppna frågestund var upprustning av Rålambshovsparken. Britt Mattsson, markkontoret, och Christina Lundin, stadsdelsförvaltningen, presenterade planerna för upprustningen.

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 25 januari 2007 justerats den 29 januari 2007. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 19 februari 2007. Vice ordföranden utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

 

§2 Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om ”snyggt och tryggt vid Kristinebergsklipporna”, dnr 301-064-07. Medborgarförslaget överlämnades till förvaltningen för beredning.

§3 Fotbollsplan för spontanspel Svar på medborgarförslag


BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med detta tjänsteutlåtande.

ÄRENDET
I det fortsatta arbetet med Rålambshovsparken kommer nämnden att se över belysningen under Lilla Västerbron för att göra ytorna för spontanidrott tillgängliga också mörkare kvällar. I det arbetet bör möjligheterna prövas att förbättra belysningen av t ex ytorna väster om Lilla Västerbron.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 februari 2007, dnr 301-756-06.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Öholm m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Lisborg (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (s), Torun Boucher (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (s), Torun Boucher (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att i processen kring upprustningen av Rålambshovsparken planera in mål och linjer för fotbollsplan i syfte att förbättra möjligheterna till spontanfotboll i enlighet med medborgarförslaget

Barns och ungdomars möjligheter till lek och rörelser är en prioriterad fråga för stadsdelsnämnden. Fotboll är en mycket populär sport och en fotbollsplan som inte går att boka skulle komma många unga till del. Vi delar inte förvaltningens bild att uppsättandet av mål medför att man bara kan spela fotboll på området. Det går bra att utöva andra lekar och sporter även om det står två mål på gräsmattan.

 

§4 Tennisbana på Stora Essingen Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med detta tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Under 2007 har nämnden prioriterat mindre insatser på många olika håll. En tennisbana i Broparken skulle sannolikt förbruka större delen av den begränsade investeringsbudgeten.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 februari 2007, dnr 301-748-06.

 

§5 Upprustning av badplatsen på Stora Essingen Svar på medborgarförslag

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med detta tjänsteutlåtande.

ÄRENDET
Under 2007 har nämnden beslutat att förutom arbetet med parkplanen utveckla barns möjligheter till lek och rörelse samt verka för trygga parkmiljöer.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 februari 2007, dnr 301-747-06.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Öholm m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Lisborg (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (s), Torun Boucher (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

VOTERING
Votering begärdes och genomfördes genom handuppräckning. Ordföranden konstaterade att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (s), Torun Boucher (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att rusta upp badplatsen på Stora Essingen i enlighet med medborgarförslaget.

Det är angeläget att de grönområden som finns inom stadsdelen sköts på ett sådant sätt att medborgarna har största möjliga nytta av dem. Badplatsen på Stora Essingen är en trevlig plats för bad, solbad och spontan idrott och lek. Att riva den förfallna omklädningsbyggnaden och rensa upp i växtligheten är små åtgärder som inte kostar mycket i förhållande till de fördelar det för med sig. Inför sommaren bör alltså dessa åtgärder vidtas.

 

§6 Upprustning av lekplats på Stora Essingen Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med detta tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Under 2007 kommer det inte att vara möjligt att genomföra genomgripande översyner av enstaka lekplatser. Självfallet ska dock nämndens beslutade prioriteringar, bl.a. barns och ungdomars möjlighet till lek och rörelse, följas.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 februari 2007, dnr 301-015-07.

 

§7 Rålambshovsparken Redovisning av programarbete och planer för upprustning


Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner redovisningen samt inriktning för fortsatt upprustningsarbete.


ÄRENDET
Rålambshovsparken ska upprustas genom ett stort antal åtgärder och förbättringar på ett sätt som bevarar dess grundstruktur. Parken ska genom upprustningen stimulera barn och ungdomar till lek och rörelse, ha rimliga skötselnivåer och få förbättrad tillgänglighet och trygghet.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 januari 2007, dnr 305-076-07.


UTTALANDEN
Ordförande Regina Öholm m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp), Robert Lisborg (kd) och Oscar Fredriksson (c) lämnade följande gemensamma uttalande:

Markkontorets inventering och förslag till upprustning av Rålambshovsparken är i stort mycket bra. Planeringen innebär stora förbättringar och fler möjligheter till fritidsaktiviteter. Särskilt bra är att utnyttja det nu ödsliga utrymmet under den s.k. Lilla Västerbron.

De stora fria gräsytorna, som lockar så många till picknick under sommaren, bör bevaras och Oswald Almqvists och Erik Glemmes idéer om utformning av parken bör respekteras så att den även i fortsättningen ska vara ett natur- och kulturlandskap integrerat med nödvändiga parkfunktioner.

Med det i åtanke finns starka invändningar mot planeringen av strandområdet.
Här ska två boulebanor, pontonbrygga, dusch, dricksvattenfontäner och i nära anslutning flera grillplatser trängas på en yta, som dessutom korsas av en mycket populär gångväg. Dessa åtgärder är knappast i linje med Almqvists och Glemmes idéer utan strandområdet måste renoveras mer varsamt och kontakten med vattnet bevaras genom en sammanhängande gräsyta.

Givetvis bör parken utformas så att grillning sommartid underlättas men en alternativ lösning är då att skapa en eller två gemensamma grillplatser som även kan erbjuda uppställningsplatser för engångsgrillar och i anslutning till dessa även lämpliga sopkärl för minskad nedskräpning. Information om grillning och grillplatser kan ske via informationstavlorna.

Såväl grillplatser som boulebanor bör placeras så att de så långt det är möjligt inte inkräktar på den öppna gräsytan eller kontakten med vattnet. Att hundrastgården flyttas för att ge plats åt andra aktiviteter och att belysningen i parken ses över är viktigt för att göra parken mer attraktiv och skapa ett rekreationsområde som är både snyggt och tryggt. Att vintertid anlägga en isbana i amfiteatern ser vi som ett mycket bra förslag för att öka utbudet av vinteraktiviteter i parken.

Det är viktigt att parken får en öppen utformning som skapar möjligheter till en mängd olika aktiviteter oberoende av årstid.

Torun Boucher (v), Håkan Wahlén m.fl. (s) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) lämnade följande uttalande:

Vi är positiva till programarbetet och inriktningen för det fortsatta upprustningsarbetet av Rålambshovsparken. Det är t.ex. positivt att utrymmet under och runt lilla Västerbron utnyttjas för diverse fri spontanidrott.

Vi anser emellertid att det saknas ett genusperspektiv i planeringen av spontanidrotten. Det finns en risk att de aktiviteter som idag är planerade bidrar till att verksamheten under lilla Västerbron blir ganska enkönad.

En ny studie från Idrottsförvaltningen visar att 48 % av flickorna motionerar för lite mot 29 % av pojkarna. Detta beror enligt Idrottsförvaltningen delvis på att kommunala idrottssatsningar i högre grad anpassas för pojkar.

Vi önskar att ett genusperspektiv används för att utveckla området under och runt lilla Västerbron på ett sådant sätt att det tilltalar såväl flickor som pojkar.

 

§8 Verksamhetsberättelse 2006

BESLUT

 

1.      Bokslutet fastställs och verksamhetsberättelsen med boksluts­kom­men­ta­rer god­kännes och överlämnas till kommunfullmäktige.

2.      Stadsdelsnämnden fastställer enligt förvaltningens förslag vilka resul­tat­­en­he­ter som ska föra över- respektive underskott till 2007.

 

3.      Stadsdelsnämndens förskottskassa uppgår till 500 000 kr.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har under 2006 bedrivit verksamheten inom fastställd budget, med en hög grad av måluppfyllelse och med en god kvalitet i verksamheten vilket också genomförda brukarenkäter under året visat.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 februari 2007, dnr 102-063-07.

 

§9 Enheternas verksamhetsplan med kvalitetsgarantier 2007

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner kvalitetsgarantier för 2007 och lägger enheternas verksamhetsplaner till handlingarna.


ÄRENDET
Kvalitetsgarantierna består av de åtaganden som redovisas i varje enhets verksamhetsplan och ingår som en del av den. Enheternas åtaganden utformas utifrån nämndens mål och tas fram i dialog med kunder och brukare.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 februari 2007, dnr 102-819-06.

UTTALANDE
Håkan Wahlén m.fl. (s) lämnade följande uttalande:

Individ och familj
Budgeten innehåller ingen kompensation för ökade vård- och boendekostnader eller löneökningar. Vi anser att det på vissa områden får mycket allvarliga konsekvenser enligt den framlagda verksamhetsplanen. Stor restriktivitet måste iakttas för institutionsplaceringar vilket måste medföra att mera behandlingsarbete behöver utföras av kontorets egna socialsekreterare. Att i det läget vakanshålla flera tjänster och samtidigt lova individuellt utformat stöd saknar trovärdighet. Antingen kommer behandlingsinsatserna att försämras eller kommer personalen att pressas på ett orimligt sätt.

Människor med försörjningsstöd skall få hjälp till försörjning genom arbete i det privata näringslivet. För oss är det orimligt att begränsa möjligheten till försörjning på detta sätt. Naturligtvis skall man få stöd till vilken form av anställning som helst. När en socialsekreterartjänst vakanshålles minskar rimligen insatserna i motsvarande grad.

Med stor förvåning har vi noterat att en tjänst på familjeenheten skall vakanshållas trots att den nuvarande majoriteten i opposition var mycket bekymrad över den långa kötiden för adoptionsutredningar. Av verksamhetsplanen framgår att man nu inte har råd att köpa in extra utredningar vid behov och att detta område inte är prioriterat. Detta är verkligen att lura medborgarna med så olika synsätt före och efter ett val.

Kungsholmens förändrade befolkningsstruktur för mycket gott med sig men även en del problem. Familjevåldet ökar och vi ser allt flera barn som far illa. Att i det läget hellre sänka skatten än att ha en barngrupp för stöd till barn till missbrukande föräldrar känns direkt cyniskt.

Med tanke på att ungdomar på Kungsholmen har en relativt hög alkoholkonsumtion utgår vi från att finansieringen av preventionssamordnaren är löst.

Omsorg om funktionshindrade
Av planen framgår att av Bergsgårdens 25 tillsvidareanställda kommer 4 att vara föräldralediga. Kommer det då att anställas vikarier eller gör man även här en besparing på de mest utsatta?

Resurscentrum
Resurscentrum är en verklig tillgång för barn med särskilda behov. Genom att kopplas in tidigt har man kunnat förebygga allvarliga problem i många fall. En stor tillgång är att personalen har kunnat följa barn med olika funktionshinder under hela deras uppväxt i nära samarbete med föräldrar, förskola och skola. När nu ansvaret för skolan flyttar till central nämnd blir det ett brott i denna kontinuitet som liksom så många andra åtgärder drabbar de sämst ställda.

Förskolor
Under förra mandatperioden arbetade vi hårt på att få ner antalet barn i varje grupp och vi ligger nu lägre än stadens snitt trots den stora tillströmningen. Denna trend tycks nu vara bruten och satsningen är mycket vag på att försöka sänka barnantalet i grupperna. Vi anser att detta är till stort men för barns utveckling.

RÖSTFÖRKLARING
Torun Boucher (v) lämnade följande röstförklaring:

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier 2007.  Vi hänvisar till vår reservation till beslutet om nämndens verksamhetsplan för 2007 på nämndsammanträdet 2007-01-25. 

Den budgetram nämndens majoritet fastställt samt de nedskärningar som drabbar bl.a. individ- och familjeomsorgen, skolan, verksamheten för barn med behov av särskilt stöd samt personer som är i behov av försörjningsstöd kan vänsterpartiet inte ställa upp på.  Vi står för en annan politik för solidaritet med de svaga grupperna.

 

§10 Arvode för deltagande i kurser och konferenser

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer kompletterande regler för utbetalning av arvode i samband med deltagande i kurser, konferenser och liknande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 februari 2007, dnr 103-091-07.

 

 

§11 Framtida producentansvar för förpackningar och tidningar Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen Naturvårdsverkets rapport om framtida producentansvar för förpackningar och tidningar anföra följande

Naturvårdsverkets slutsats är att producentansvaret i stort sett väl fungerar, men att förtydliganden och förbättringar av lagstiftningen samt verkets vägledning behövs för att komma tillrätta med de brister som identifierats. Det är positivt med att en utvärdering av producentansvaret har skett. Det är värdefullt att frågorna redovisas och att det även finns förslag på förbättringar, samt att vidare utredningar görs avseende fastighetsnära insamling innan centrala riktlinjer ges. Rapporten belyser ett stort antal områden som är förknippade med producentansvaret. Exempel på områden som redovisas är hur samråden bör hanteras, tillsyn, information till hushåll och verksamheter, insamlings¬system, nedskräpning vid återvinningsstationer och synen på den fastighetsnära insamlingen som en del av ett lämpligt insamlingssystem.

Samråd
Nämnden delar Naturvårdsverkets uppfattning att samråden mellan producenter (förpacknings- och tidningsinsamlingen) och kommun ska vara effektiva och väl belysta. Möten bör förberedas antingen genom att berörda inom kommunen med sin kompetens medverkar eller att de lämnar väl underbyggda underlag. För att ett samråd ska bli meningsfullt krävs att deltagarna har mandat och kunskap i frågorna.

Fastighetsnära insamling
När det gäller fastighetsnära insamling anser nämnden att det är nödvändigt att öka möjligheterna för detta och förordar dessutom fler nedgrävda behållare. En ökning av den fastighetsnära insamlingen innebär på sikt att de publika åter¬vinningsstationerna kan minska till antalet.

Insamlingssystem och nybyggnationer
Det krävs en öppenhet för att hitta kombinationer mellan olika insamlings¬system och utveckling av nya. Ett mer enhetligt system kan underlätta för medborgarna, såväl som ett återvinningssystem med färre fraktioner. Ett till¬mötesgående från både kommun och producenterna gentemot byggherrar och fastighetsägarna är nödvändigt för att lösa producentavfallsproblematiken. Det är av vikt att i ny- och ombyggnadsprocessen tidigt ta med lokaliseringar av återvinningsstationer eller andra insamlingssystem. Det är också viktigt att söka gemensamma lösningar när fler byggherrar är inblandade.

Tydligare krav på producenterna
Förpackningar är en del av den köpta varan och bidrar till att marknadsföra
producenten. Förpackningar som kastas i naturen är ett stort problem och kastar en otvetydig skugga även över producenten. Vi förväntar oss att producenterna är med och tar ansvar för nedskräpning. Det handlar om att minimera förpackningar, påverka köparens attityd och att dela kostnaden för nedskräpning. Kloka miljömedvetna producenter som är måna om sitt varu¬märke delar detta ansvar. Vi söker bra former för en sådan samverkan.

Oordning vid återvinningsstationerna
Nämnden delar Naturvårdsverkets syn på den bristande ordningen vid åter¬vinningsstationerna och att det är svårt att få ett offentligt obevakat insamlings¬system att fungera problemfritt. Kungsholmen har haft en del problem med nedskräpning kring de ca 20 återvinningsstationer som finns inom stadsdels¬området. Ytterliga åtgärder behövs för att komma tillrätta med nedskräpningen. Från årsskiftet trädde det avtal som staden har tecknat med producenterna i kraft och det innebär att det har införts en starkare styrning och krav på åtgärder förenat med vite. Det nya avtalet gäller bl.a. ett ökat antal behållare med enhetlig utformning, att materialbolagen ansvarar för drift och renhållning kring behållare, materialbolagen ska vara tillgängliga på telefon och tömningen ska ske så att kärlen ej blir fulla. Det kommer att finnas möjlighet för fastighetsägare som införskaffat egna kärl att kunna få dem tömda med kran. Man planerar också att inrätta tre mottagningspunkter där man kan ta emot stora mängder förpackningar.

Nämnden hoppas att nedskräpningen och överfulla återvinningsstationer därigenom kommer att hanteras på ett mer tillfredställande sätt. Det är mycket viktigt att efterlevnaden av det nya avtalet kontrolleras noga. Stadsdelsförvalt¬ningen kan här också i fortsättningen vara en kanal för medborgarnas synpunkter.

Hantering av grovsopor
Naturvårdsverket kopplar ihop nedskräpning vid återvinningsstationer med hur den kommunala servicen är för grovavfall. Stockholms stad har fyra åter¬vinningscentraler för grovavfall, hyr en återvinningsbåt samt innehar 14 grovavfallsentreprenörer. Nämnden instämmer i att det behövs lättillgängliga återvinningscentraler för stadens invånare och arbetet med hanteringen av grovsopor kan utvecklas ytterligare. Den återvinningscentral som ligger närmast kungsholmsborna är sannolikt Vanadisberget som har öppet två timmar om dagen (19-21). Ett ökat ansvar för fastighetsägarna när det gäller att ta hand om grovsopor kan även här vara en lösning.

Den enskildes ansvar
I rapporten finns inga krav på avfallslämnaren och hur denne ska hantera avfall annat än det som redovisas i producentansvarsförordningarna. Det är viktigt att påpeka att den enskilde har ett eget ansvar att inhämta kunskap om hur avfallet ska hanteras och agera utifrån den.


ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen anser att det är nödvändigt att öka möjligheterna till fastighetsnära insamling och förordar fler nedgrävda behållare. I innerstaden kan det dock vara komplicerat att hitta platser för nedgrävda behållare varför varje enskilt fall bör utredas noggrant innan beslut fattas.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 januari 2007, dnr 310-004-07.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Öholm m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Lisborg (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt alliansens förslag.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att bifalla alliansens förslag.

ERSÄTTARYTTRANDE
Oscar Fredriksson (c) lämnade följande ersättaryttrande:
Jag instämmer helt i alliansens förslag och därmed i nämndens beslut.

 

§12 Restaurang Copperfields Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att restaurang Copperfields bör få tillstånd för servering av alkohol för allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00- 03.00 samt för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 – 24.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 januari 2007, dnr 309-033-07.

 

§13 Restaurang Lokal & Lemon Bar Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att restaurang Lokal & Lemon Bar bör få tillstånd för servering av alkohol för allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 03.00 samt för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 - 22.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 januari 2007, dnr 309-062-07.

 

§14 Anmälningsärenden

Arbetsmiljöverkets information om avslutat ärende dnr 205-562-06

 

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

§15 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

           Skrivelse från Ian Lauritzen m.fl. (m) om Vägverkets fackverkstolpar under Essingeleden i Broparken på Stora Essingen. Stadsdelsnämndens samtliga ledamöter överlämnade skrivelsen till förvaltning för vidarebefordran till Vägverket.

           Catarina Agrell och Ingrid Gunnarsson Radford rapporterade från seminarium den 14 februari om forskning om barn som placerats i annat hem än det egna.

§16 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Anders Carstorp informerade om följande:

           Försörjningsstödet fortsätter att minska

           Holmenkollen - en rapport från undersökning om hur befolkningen upplever tryggheten i Kungsholmen, Liljeholmen och Skärholmen.

           SAMÖ 2007 - centrala, regionala och lokala myndigheter övar förmågan att klara en allvarlig krissituation i samhället.

Birgitta Dahlin rapporterade om förskolesituationen; nämnden har klarat att uppfylla barnomsorgsgarantin hittills i år.

Kerstin Ohlsson informerade om:

           Referensgruppsmöten inför upphandling av vård- och omsorgsboendena Serafen och Solbacken.

           Kösituationen till vård- och omsorgsboende för äldre.

 

§17 §§ 17 - 19 sekretessbelagda ärenden