Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-03-22

Sammanträde 2007-03-22

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Nordvästra Kungsholmen
Lindhagen/Hornsberg - en ny stadsdel

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om toaletter vid lekplats i Luxparken

3 Snyggt och tryggt vid Kristinebergsklipporna Svar på medborgarförslag

Dnr: 301-064-07

Under 2007 ska en parkplan arbetas fram för hela stadsdelsområdet. Klipporna i Kristineberg är ett område som särskilt bör studeras i det arbetet.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

Allmänna ärenden

4 Bidrag till lokala föreningar

Dnr: 504-047-07

I budget för 2007 har 155 tkr avsatts för bidrag till lokala föreningar och frivilliga organisationer som vänder sig till äldre och vuxna med funktionshinder inom Kungsholmens stadsdelsnämndsområde.

Handläggare: Gunilla Carlsson, 508 08 023

5 Ombyggnation av Fredhällsparkens plaskdamm Genomförandebeslut

Dnr: 305-179-07

Genom att riva den gamla dammen och anlägga en ny skapas förutsättningar att driva denna populära anläggning vidare för barnen i området och i angränsande områden (bl.a. det kommande Lindhagenområdet).

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

6 Investeringar i stadsdelsområdets parker 2008-2010

Dnr: 305-180-07

Förutom den tidigare beslutade renoveringen av Rålambshovsparken planeras en genomgripande översyn av Pontonjärparken.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

9 Samverkan i norra innerstaden

Dnr: 012-173-07

Genom samverkan i norra innerstaden ska utvecklingsarbetet inom ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser förstärkas.

10 Enheternas verksamhetsberättelser 2006

11 Delegationsförteckning

Dnr: 002-171-07

Delegationsförteckningen anger vilka beslut som har delegerats till tjänsteman att besluta om i nämndens ställe. Organisatoriska förändringar och andra överväganden har medfört att delegationsförteckningen behöver ändras.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Remisser

12 Förslag till detaljplan för kv Lustgården 14, S-Dp 2006-13960-54 Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 302-095-07

Längs med Lindhagensgatan ges möjlighet att uppföra en ny byggnad som utformas som en glasad huskropp med butikslokaler och restaurang och en ny entré. Fastigheten bildar efter ombyggnad en sammanhållen huskropp och fasad mot Lindhagensgatan i nio plan.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

13 Förslag till detaljplan för del av Flemingtorget S-Dp 2006-22275-54 Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 302-140-07

Den tredimensionella fastighetsbildningen är ett led för att möjliggöra en eventuell försäljning av Västermalmsgallerian och nödvändigheten av att klargöra gränserna för allmän mark och kvartersmark inför en sådan försäljning.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

14 Bostad med särskild service enligt 23 § LSS Yttrande till länsstyrelsen

Dnr: 505-101-07

Det finns stora behov av ett LSS-boende på Kungsholmen, och förvaltningen är positiv till och tillstyrker ansökan från Frösunda LSS AB.

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

15 Ketty´s Café Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-129-07

Tillstånd att servera alkohol tillstyrks enligt ansökan.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

16 Formaggio Pizzeria HB Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-160-07

Ansökan om serveringstillstånd tillstyrks.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

17 Restaurang Stråket Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-096-07

Ansökan om serveringstillstånd tillstyrks.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

18 Restaurang Terra Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-172-07

Ansökan om serveringstillstånd tillstyrks.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälningsärenden

19 Samverkan om barn och ungdomar som behöver särskilt stöd Överenskommelse med landstinget

20 Arbetsmiljöverkets resultat av inspektion av Fridhemsskolan

21 Arbetsmiljöverkets resultat av inspektion av Stadshagsskolan

22 Ekonomisk rapport

24 Anmälan av inkomna skrivelser

25 Anmälan av tjänstemannabeslut Nyanställningar – Gemensam service

26 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

27 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

28 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

29 Information från stadsdelsförvaltningen

30 30-34 seketessbelagda ärenden

Mötesinformation

Tema för sammanträdets öppna frågestund var nordvästra Kungsholmen – Lindhagen/Hornsberg – en ny stadsdel. Christina Norén, exploateringskontoret, och Anders Berg, stadsbyggnadskontoret presenterade planerna för området.

§1 Justring

Anmäldes att protokoll från 15 februari 2007 justerats den 19 februari 2007. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 26 mars 2007. Vice ordföranden utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om toaletter vid lekplats Luxparken

dnr 301-065-07. Medborgarförslaget överlämnades till förvaltningen för beredning.

 

§3 Snyggt och tryggt vid Kristinebergsklipporna Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med detta tjänsteutlåtande

 

 

ÄRENDET

Under 2007 ska en parkplan arbetas fram för hela stadsdelsområdet. Klipporna i Kristineberg är ett område som särskilt bör studeras i det arbetet.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 mars 2007, dnr 301-064-07

 

§4 Bidrag till lokala föreningar

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner fördelningen av bidrag enligt tjänsteutlåtandet.


ÄRENDET
I budget för 2007 har 155 tkr avsatts för bidrag till lokala föreningar och frivilliga organisationer som vänder sig till äldre och vuxna med funktionshinder inom Kungsholmens stadsdelsnämndsområde.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 mars 2007, dnr 504-047-07.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Öholm m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Lisborg (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden beslutar att att godkänna förvaltningens förslag

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inför nästa års budget genomföra en översyn av stödet till lokala föreningslivet i enlighet med nedanstående

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande

Stadsdelsnämndens bidrag till lokala föreningar och frivilliga organisationer som riktar sig till äldre och vuxna funktionshindrade är i huvudsak bra. Vi anser dock att det är dags att se över stadsdelsnämndens riktlinjer för bidrag till lokala föreningar. Utöver de föreningar som omfattas av dagens riktlinjer finns det sannolikt många andra vars verksamhet utgör en viktig del i det lokala föreningslivet och den lokala demokratin. Att fler lokala föreningar ska få del av stödet ska givetvis inte gå ut över de föreningar som idag får stöd. Efter en översyn av föreningsstödet bör därför mer pengar avsättas i nästa budget. Detta dels för att säkra stödet till de föreningar som idag omfattas av riktlinjerna och dels ge förutsättningar för att stödja fler föreningar

En av stadsdelsnämndens viktigaste uppgifter är att stärka den lokala demokratin och delaktigheten inom stadsdelsområdet. Föreningslivet är en utmärkt skola i demokrati och sambanden mellan människors frivilliga kollektiva organisering och en väl fungerade demokrati i samhället är väl belagda. Att förstärka stödet till människors frivilliga organisering framstår som en av de viktigaste åtgärderna nämnden kan göra för att förstärka den lokala demokratin.

Vi vill också beklaga att den nya majoriteten avskaffat Kungsholmens kulturmiljon och därmed försvårat för förvaltningen att stödja kultur på Kungsholmen. Med en särskild kulturmiljon hade möjligheterna för förvaltningen att stödja Öppna teaterns verksamhet på vård och omsorgsboenden på Kungsholmen sett helt annorlunda ut.

Forskningsprojektet "kultur i vården och vården som kultur" som drivs inom landstinget pekar entydigt på kulturens hälsofrämjande aspekter. Därför arbetar landstinget aktivt med såväl konstnärer som kulturutövare inom vården. Naturligtvis är kulturinslag lika betydelsefulla inom omsorgen.

Vi menar att en stadsdel vars invånarantal är i samma storleksordning som en mellanstor svensk kommun naturligtvis bör förfoga över en egen kulturbudget, en kultursekreterare samt ett politiskt tillsatt kulturorgan. I väntan på allt detta menar vi att nämnden åtminstone bör ta ansvar för att återställa kulturmiljonen.

 

§5 Ombyggnation av Fredhällsparkens plaskdamm Genomförandebeslut

BESLUT

 

1.       Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner detta förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnation av Fredhällsparkens plaskdamm.

2.       Beslutet överlämnas till exploateringsnämnden.

 

 

ÄRENDET

Genom att riva den gamla dammen och anlägga en ny skapas förutsättningar att driva denna populära anläggning vidare för barnen i området och i angränsande områden (bl.a. det kommande Lindhagenområdet).

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 mars 2007, dnr 305-179-07.

 

§6 Investeringar i stadsdelsområdets parker 2008-2010

BESLUT

 

1.       Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner redovisningen som sitt underlag för planering av investeringar i parker för perioden 2008-2010.

2.       Tjänsteutlåtandet överlämnas till exploateringsnämnden.

 

 

ÄRENDET

Förutom den tidigare beslutade renoveringen av Rålambshovsparken planeras en genomgripande översyn av Pontonjärparken.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 mars 2007, dnr 305-180-07.

 

§7 Samverkan i norra innerstaden

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till utökat samarbete inom verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och specialistfunktioner mellan stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm.


ÄRENDET
Genom samverkan i norra innerstaden ska utvecklingsarbetet inom ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser förstärkas.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 mars 2007, dnr 012-173-07.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Öholm m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Lisborg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (s) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) yrkade att ärendet skulle återremitteras.
Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till ett förslag från vänsterpartiet.


BESLUTSGÅNG
Ordföranden tog först upp yrkandet om återremiss och fann att nämnden hade beslutat att inte återremittera ärendet. Därefter ställde ordföranden de båda förslagen till beslut mot varandra och konstaterades att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta:
- att avslå förvaltningens förslag till utökat samarbete inom verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och specialistfunktioner mellan stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Förslaget är en del i den styrande alliansens politik att flytta bort alltfler verksamheter från stadsdelsnämnderna för att senare kunna lägga ned hela stadsdelsnämndsorganisationen.  Förslaget innebär en nedskärning av resurserna, en lokalisering av verksamheten bort från bidragstagarnas egen stadsdel och längre fram även en flyttning av det politiska beslutsfattandet till en annan stadsdel.  Tjänsteutlåtandet saknar helt brukarperspektiv och omöjliggör lokalt politiskt inflytande på sikt.

Förslaget innebär även att man bryter upp de lokala samverkansrelationer som försörjningsstödsenheten byggt upp på Kungsholmen.  Individ- och familjeomsorgens olika sektioner behöver ett nära samarbete.  Vuxensektionen, familjesektionen och socialpsykiatrin arbetar ofta med samma personer som de socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd.  Samarbete med övriga lokala aktörer som försäkringskassan, arbetsförmedlingen, primärvården, psykiatrin, lokala arbetsgivare etc skulle bli sämre om förslaget genomfördes.

Det är naturligtvis önskvärt med samarbete över stadsdelsgränserna även i frågor som behandlas i detta ärende men samarbetet måste utgå ifrån att varje stadsdel har kvar sina basala verksamheter.  Förvaltningen får gärna återkomma med de delar i ärendet som behandlar samarbete i enskilda projekt men huvudinriktningen i ärendet är fullständigt felaktigt.

UTTALANDE
Håkan Wahlén m.fl. (s) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) lämnade följande uttalande:

Samverkan mellan näraliggande stadsdelar behöver inte vara negativ, vi har exempelvis själva medverkat till en gemensam ungdomsmottagning för de tre stadsdelarna. I det här fallet spänner förslaget till samverkan över flera verksamhetsområden av stor betydelse för den enskildes livssituation samtidigt som det berör förhållanden för många tjänstemän och medborgare. Beslut om en så omfattande förändring måste vila på utförliga analyser och dialoger mellan berörda parter. Man börjar nu i fel ände genom att först fatta beslut och sedan undersöka hur det fungerar.

 

§8 Enheternas verksamhetsberättelser 2006

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd lägger verksamhetsberättelser från enheter inom verksamhetsområdena äldre och funktionshindrade, barn och ungdom samt individ och familj till handlingarna.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 mars 2007, dnr 102-063-07.

 

§9 Delegationsförteckning

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer enligt bilagd delegationsförteckning vilka beslut som får fattas av tjänsteman.

2.      Stadsdelsnämnden överlåter åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd att fatta beslut istället.

 

 

ÄRENDET

Delegationsförteckningen anger vilka beslut som har delegerats till tjänsteman att besluta om i nämndens ställe. Organisatoriska förändringar och andra överväganden har medfört att delegationsförteckningen behöver ändras.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 mars 2007, dnr 002-171-07.

 

§10 Förslag till detaljplan för kv Lustgården 14, S-Dp 2006-13960-54 Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDET
Längs med Lindhagensgatan ges möjlighet att uppföra en ny byggnad som utformas som en glasad huskropp med butikslokaler och restaurang och en ny entré. Fastigheten bildar efter ombyggnad en sammanhållen huskropp och fasad mot Lindhagensgatan i nio plan.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 mars 2007, 302-095-07.

UTTALANDE
Reijo Kittilä (v), Håkan Wahlén m.fl. (s) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) lämnade följande uttalande:
Vi delar förvaltningens oro för den framtida trafiksituationen på nordvästra Kungsholmen och efterlyser också en sammantagen konsekvensanalys av effekterna av alla utbyggnader längs Lindhagensgatan.

Vi vill därutöver tillägga att vi saknar barnperspektivet som ska finnas med i alla åtgärder som rör barn i enlighet med den barnkonvention Sverige ratificierade redan 1990. Då Kungsholmen för närvarande är en stadsdel med starkt ökande barnbefolkning och då prognosen för antalet daghem och skolor hela tiden ökar så är ett barnperspektiv av stor vikt vid fortsatt planering. Redan i dag har vi fått flera föredragningar som lyfter svårigheterna för skolor och daghem att hitta tillfredsställande utomhusytor. Att bygga på höjden istället för på bredden kan tyckas vara en lösning – men bidrar i dagsläget till en starkt ökad trafikbeläggning vilket försämrar luften – allra mest för barn som inandas den sämsta luften längst ner.

Därför är det – ur barnens synvinkel – oerhört viktigt med en sammantagen konsekvensanalys som inte behandlar varje byggprojekt för sig utan ser till helheten och som därutöver utreder konsekvenserna för de barn som kommer att bo och vistas i området.
ERSÄTTARYTTRANDE
Oscar Fredriksson (c) lämnade följande ersättaryttrande:

Jag instämmer helt i alliansens förslag och därmed i nämndens beslut och önskar för egen del endast göra följande tillägg.

Ökat byggande av kontor och inte minst bostäder är en nödvändighet för stadens utveckling. Det framgår även av beslutsunderlaget i ärendet att den planerade om och tillbyggnaden av kontorsfastigheten Lustgården 14 inte kommer att medföra några negativa miljökonsekvenser i form av försämrad luftkvalité i området. Däremot innebär den ökade trafiken givetvis svårigheter när det gäller att leva upp till gällande miljökvalitetsnorm avseende partikelutsläpp (PM 10). Genom ökat antal miljöbilar och fler etanol och biogasdrivna fordon även inom busstrafiken och den tunga trafiken, samt det pågående samarbetet med Vägverket för att minska partikelutsläppen, finns trots ökad trafik möjlighet till en förbättrad luftkvalité i området i takt med att arbetet med den nya bostadsbebyggelsen i kvarteret Lustgården 6 fortskrider.

 

§11 Förslag till detaljplan för del av Flemingtorget S-Dp 2006-22275-54 Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att som sitt svar på remissen överlämna tjänsteutlåtandet med undantag av meningen som inleds Den tredimensionella fastighetsbildningen…


ÄRENDET
Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra tredimensionell fastighetsbildning.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 mars 2007, dnr 302-140-07.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Öholm m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp), Robert Lisborg (kd) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag med undantag av meningen som inleds Den tredimensionella fastighetsbildningen…
Håkan Wahlén m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag i sin helhet.
Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till ett förslag från vänsterpartiet.

AJOURNERING
Stadsdelsnämnden ajournerade sammanträdet i fem minuter kl. 20.30-20.35.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och miljöpartiet.

RESERVATION
Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta:
- att avslå förslaget till beslut att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen
- att som svar på remissen avvisa detaljplaneförslaget eftersom stadsdelsnämnden inte anser att Västermalmsgallerian skall säljas och ändringen av detaljplanen därmed är onödig

ERSÄTTARYTTRANDE
Oscar Fredriksson (c) lämnade följande ersättaryttrande:
Jag instämmer helt i alliansens förslag och därmed i nämndens beslut.

 

§12 Bostad med särskild service enligt 23 § LSS Yttrande till länsstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att som sitt yttrande överlämna detta tjänsteutlåtande till länsstyrelsen.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Det finns stora behov av ett LSS-boende på Kungsholmen, och nämnden och förvaltningen tillstyrker ansökan från Frösunda LSS AB.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 mars 2007, dnr 505-101-07.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Öholm m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Lisborg (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta:
- att avslå förslaget till beslut att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen
- att som svar på remissen föreslå att Länsstyrelsen i Stockholms län avvisar Frösunda LSS AB:s ansökan om tillstånd att driva verksamhet enligt 23 § LSS i de aktuella lokalerna på Kronobergsgatan 39

Stadsdelsnämnden har själv drivit en gruppbostad i de nu aktuella lokalerna.  Lokalerna lämnades dock i mitten av 2006 till förmån för andra nyrenoverade lokaler.  Lokalerna hade stora brister och efter långdraget utredande kom stadsdelsnämnden fram till att de var olämpliga att användas som gruppbostad.  Ingenting föranleder en annan bedömning i dag.

 

§13 Ketty´s Café Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att Ketty´s Café får tillstånd för servering av alkohol för allmänheten alla dagar mellan klockan

12.00 - 21.00 samt för uteservering alla dagar mellan klockan 12.00 - 21.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 mars 2007, dnr 309-129-07.

§14 Formaggio Pizzeria HB Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att Formaggio Pizzeria HB får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan

11.00 - 22.00 samt uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 - 21.30.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 mars 2007, dnr 309-160-07.

 

 

§15 Restaurang Stråket Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att restaurang Stråket får tillstånd för servering av alkohol för allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 01.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 mars 2007, dnr 309-096-07.

 

§16 Restaurang Terra Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att restaurang Terra får tillstånd

att servera alkohol till allmänheten och för slutna sällskap alla dagar mellan

klockan 11.00 - 01.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 mars 2007, dnr 309-172-07.

 

 

§17 Anmälningsärenden

Samverkan om barn och ungdomar som behöver särskilt stöd

Överenskommelse med landstinget dnr 503-185-07.

 

Arbetsmiljöverkets resultat av inspektion av Fridhemsskolan dnr 205-130-07.

 

Arbetsmiljöverkets resultat av inspektion av Stadshagsskolan dnr 205-131-07.

 

Ekonomisk rapport.

 

Anmälan av balanslista.

 

Anmälan av inkomna skrivelser

 

Anmälan av tjänstemannabeslut - nyanställningar

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

 

§18 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

           Skrivelse från Reijo Kittilä (v) om ekonomiskt bistånd till SL-kort.

           Fråga från Christer H Sjöblom (m) om soffor på Norr Mälarstrand vid Pilgatan. Stadsdelsförvaltningen vidarebefordrar frågan till trafikkontoret.

 

§19 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Anders Carstorp rapporterade om stadsdelsnämndens nästa verksamhetsbesök den 12 april i en av förskolorna. Tider för kommande verksamhetsbesök är 10 maj och 14 juni.

Susanna Wahlberg rapporterade om väntetiden för adoptionsutredningar.

 

Birgitta Dahlin rapporterade om:

           förskolesituationen; nämnden har klarat att uppfylla barnomsorgsgarantin hittills i år.

           Arbete i samband med valborgsmässoafton och 1 maj samt antilangningskampanjer.

           Rapport från inköpsförsök av folköl.

Thomas Levin rapporterade om:

           en första trygghetsvandring som genomfördes i Stadshagen den 14 mars. Nästa trygghetsvandring genomförs den 19 september.

           Fackverksmasten på Stora Essingen är nu inklädd.
§20 §§ 20 - 23 sekretessbelagda ärenden