Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-04-26

Sammanträde 2007-04-26

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema för den öppna frågestunden är ungdomar och fritid

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om att en trojeborg anläggs i Rålambshovsparken

3 Toalett i Luxparken Svar på medborgarförslag

Dnr: 301-582-06, 301-065-07

Det kan finnas behov av en toalett för framförallt förskolegruppers besök i parken, men stadsdelsnämnden ansvarar inte för offentliga toaletter och har därmed heller inga resurser avsatta för detta ändamål.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

Allmänna ärenden

4 Lilla Björnen (Marieberg 1:26) Om- och tillbyggnad av förskola

Dnr: 402-631-05

Stadsdelsnämnden har förutom ett omedelbart behov av nya förskoleplatser för att täcka det akuta behovet ett långsiktigt behov av bra permanenta platser. Den aktuella förskolan är nödvändig för att minska den brist på barnomsorgsplatser som förutses i det långa perspektivet. Det är vidare ogörligt att avveckla den tillfälliga delen av förskolan de närmaste åren.


Handläggare: Verksamhetschef Birgitta Dahlin, 508 08 016

5 Underlag till budget för 2008 med inriktning för 2009 och 2010

Dnr: 102-212-07

I underlaget till budget anges de strategiska satsningarna för hur nämnden avser att bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål under treårsperioden.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

6 Ansökan om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg av äldre personer

Dnr: 504-265-07

Nämnden ansöker om bidrag till insatser som syftar till att utveckla nya arbetssätt samt för utbildning i stadsdelens verksamheter för äldre oavsett driftsform. Insatserna gäller rehabilitering, kost och nutrition, demensvård, det sociala innehållet samt hembesök för att förebygga fallolyckor.

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

Remisser

7 Servicetjänster till äldre Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 504-234-07

Det är värdefullt att servicetjänster ska tillhandahållas kostnadsfritt till personer över 75 år som inte har annan hemtjänst.

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

8 Bygglov för kallbadhus med hotell i Riddarfjärden Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 308-243-07

Projektet ligger väl i linje med den av kommunfullmäktige i budget 2007 uttalade viljan att staden ska satsa på besöksnäringen och stärka sin position som evenemangsstad.
Stadsdelsförvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan om bygglov. Bygglovet bör vara tillfälligt.

9 Förslag till detaljplan för Gångaren 11, i stadsdelen Stadshagen Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 302-236-07

De tidigare färdigställda husen inom kv. Gångaren, väster om nuvarande plan, har rönt stort intresse. Många är intresserade av att bo här. Även om många detaljstudier återstår när det gäller förskolans planering liksom tillgången till utemiljöer föreslår förvaltningen att planförslaget tillstyrks.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

10 Detaljplan för upphävande av vindsinredningsförbud Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 302-215-07

Förslaget innebär att det kommer att gå betydligt enklare och snabbare att få fram beslut som medger bostäder på vindar. Samtidigt garanteras genom s.k. varsamhetsbestämmelser att stadsbilden (t.ex. takens utseende mot gatan) inte förändras.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

11 Alströmerhemmets vård och omsorgsboende Yttrande till länsstyrelsen

Dnr: 504-146-07

Länsstyrelsen har gjort tillsynsbesök vid Alströmerhemmet och har med anledning av tillsynen synpunkter på verksamheten. Av yttrandet framgår sammanfattningsvis att verksamheten är av god kvalitet.

Handläggare: Kvalitetsuppföljare Lajla Wikström, 508 08 101

12 Taxa för vatten och avlopp Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 300-260-07

Eftersom ansvaret för gatudriften överförts till trafiknämnden kommer stadsdelsnämnden inte i någon större utsträckning att påverkas ekonomiskt av den nya taxan. Förvaltningen har inte heller i övrigt några invändningar mot de föreslagna förändringarna i taxesystemet.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

13 Tillstånd att bedriva enskild dagverksamhet Yttrande till länsstyrelsen

Dnr: 505-175-07

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

14 Restaurang e. Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-203-07

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

15 Stadshagens Värdshus Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-233-07

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

16 Teater Scenario Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-259-07

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälningsärenden

17 Överenskommelse om en gemensam stadsmiljöenhet för Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder

18 Hur efterlevs basala hygienrutiner inom Kungsholmens handikappomsorg? En enkätstudie mars 2006

Dnr: 506-230-07

Handläggare: MAS Kerstin Callingård

21 Anmälan av inkomna skrivelser

22 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

23 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

24 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

25 Information från stadsdelsförvaltningen

26 Gemensam upphandling av olika former av missbruksvård

Dnr: 105-277-07

Sekretessbelagt enligt SekrL 6:2

27 27 - 30 sekretessbelagda ärenden

Tilläggslista

31 Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser för Kungsholmens unga flickor

Dnr: 407-182-07

Handläggare: Verksamhetschef Birgitta Dahlin, 508 08 016
Mötesinformation
Tema för sammanträdets öppna frågestund var ungdomar och fritid. Pernilla Vera Jr och Tina Lundin berättade om arbetet med ungdomar och ungdomars fritidsvanor. Marie Landegård informerade om aktiviteter på nationaldagen.

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 33 mars 2007 justerats den 26 mars 2007. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 2 maj 2007. Vice ordföranden utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om att en trojeborg anläggs i Rålambshovsparken dnr 301-253-07. Medborgarförslaget överlämnades till förvaltningen för beredning.

§3 Toalett i Luxparken Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslagen besvaras med detta tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Det kan finnas behov av en toalett för framförallt förskolegruppers besök i parken, men stadsdelsnämnden ansvarar inte för offentliga toaletter och har därmed heller inga resurser avsatta för detta ändamål.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 april 2007, dnr 301-582-06 och 301-065-07.

 

§4 Lilla Björnen (Marieberg 1:26) Om- och tillbyggnad av förskola

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att utreda kostnaden för att inrätta en permanent förskola på fastigheten Marieberg 1:26.

 

2.      Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att beställa de handlingar och kostnadsanalyser som krävs för att fastighetsägaren skall kunna lämna en fast hyresoffert.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har förutom ett omedelbart behov av nya förskoleplatser för att täcka det akuta behovet ett långsiktigt behov av bra permanenta platser. Den aktuella förskolan är nödvändig för att minska den brist på barnomsorgsplatser som förutses i det långa perspektivet. Det är vidare ogörligt att avveckla den tillfälliga delen av förskolan de närmaste åren.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 april 2007, dnr 402-631-05.

 

§5 Underlag till budget för 2008 med inriktning för 2009 och 2010

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till underlag till budget för 2008 med beräkningar för 2009 och 2010 och överlämnar det till kommunstyrelsen.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDET
I underlaget till budget anges de strategiska satsningarna för hur nämnden avser att bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål under treårsperioden.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 mars 2007, dnr 102-212-07.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Öholm m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Lisborg (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från socialdemokraterna.
Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) yrkade bifall till ett förslag från miljöpartiet.
Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle återremittera ärendet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden tog först upp förslaget om återremiss och ställde det mot avslag. Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att inte återremittera ärendet.

Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot nämndens beslut att inte återremittera ärendet och deltog inte i den vidare behandlingen av ärendet.

Ordföranden ställde därefter förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATIONER
Håkan Wahlén m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag:

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar

att  delvis godkänna förvaltningens förslag
samt att därutöver anföra följande:

I textunderlaget till budget för 2008 med inriktning för 2009 och 2010 är det mycket som ska utredas, undersökas, prövas och utvecklas. Valfriheten ska öka, en skola för kunskap (har något parti någonsin föreslagit något annat?), högre kvalitet i omsorgen och en trygg och snygg stad. Dessutom det ständigt återkommande löftet om sänkt skatt. Alltså, lova vitt och brett, satsa hit och dit samtidigt som man vill minska stadens inkomster genom sänkta skatter.
Att detta ska gå ihop genom att all verksamhet, förutom myndighetsutövning, ska konkurrensutsättas är som att spela tärning med välfärden som insats. Denna av ideologi förblindade övertro på att samhällelig verksamhet ska fungera med marknadslösningar som är sprungna ur traditionell torghandel är att jämställa med subversiv verksamhet.

Upphandling - avknoppning - utmaningsrätt
Verksamhetens innehåll och dess betydelse för invånarna ska vara utgångspunkten vid organiseringen av den offentliga sektorn. Moderaterna sätter formen och ideologiska låsningar framför välfärdens kvalitet. Med nuvarande policys är det omöjligt för kommunen och dess personal att planera och utveckla verksamheten. Det kommer att leda till en sämre kvalitet.

Vi välkomnar mångfald i välfärden. Men mångfald uppnås inte genom att privatisera väl fungerande kommunal verksamhet. Det vägledande vid konkurrensutsättning av verksamhet måste alltid vara Stockholms invånares bästa. Vi motsätter oss konkurrensutsättning som drivs av ideologisk rigiditet och som därmed riskerar att ge stockholmarna sämre och dyrare välfärd. Vidare är det för oss självklart att ställa sociala krav och miljökrav för att på så sätt använda upphandlingen som ett redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling. Ett rättvisemärkt Kungsholmen är vårt mål.

Utmaningsrätten innebär att vem som helst när som helst kan kräva privatisering av väl fungerande kommunal välfärd. Utmaningsrätten kommer att skapa oro och otrygghet bland barnen i skolan, bland våra äldre och alla andra som är i behov av vår gemensamma välfärd. Vi vill ge stadens invånare och stadens medarbetare arbetsro och trygghet. När den förste ”utmanaren” i staden häromdagen gav sig till känna visade det sig att några rutiner och riktlinjer ännu inte finns, dessutom påstod ett borgarråd i den lokala TV-kanalens nyhetssändning att någon utmaningsrätt inte kunde åberopas om chefer och personal i den utmanade verksamheten inte vill bli utsatta för konkurrens. Mycket förvirrat! Vi säger bestämt nej till utmaningsrätten.

Förskolan
Barnens tid i förskolan är en del i det livslånga lärandet. Barn som får tillgång till en bra förskola har klart bättre möjlighet att lyckas under fortsatt skolgång. Därför måste staden kunna garantera en förskola med god kvalitet och små barngrupper. Vi vänder oss emot att barngrupperna i förskolan kommer att bli större och att kvaliteten därmed riskerar att försämras. Vi vänder oss också emot de glidande skrivningarna om barnomsorgsgarantin. Vår inriktning är också att såväl befintliga som tillkommande förskolor i första hand drivs i stadsdelsnämndens egen regi.
Vi är medvetna om det stora behovet av utbyggnad av förskolan och kommer att aktivt medverka till att hitta platser och idéer till utbyggnad, men inte till priset av tveksamma barnmiljöer eller omfattande exploatering av parkmark och grönområden.

Äldreomsorgen
Omsorgen om stadens äldre är viktig och behöver utvecklas på flera sätt. Vi socialdemokrater arbetade under förra mandatperioden aktivt med detta, och hade – om vi fått väljarnas förtroende – fortstatt med stora satsningar på flera områden. 

Några av de garantier vi anser att stadens äldre har rätt till är utevistelser och promenader, valet mellan matlåda eller hjälp att laga mat, städning varannan vecka, fönsterputsning varje år och hjälp med inköp varje vecka. Dessutom anser vi att de äldre som känner sig oroliga har rätt till plats på äldreboende. Stadens äldre ska inte behöva bli allvarligt sjuka innan de uppmärksammas och får stöd.

Vi socialdemokrater skulle satsa på två timmars hemtjänst per vecka utan biståndsbedömning för alla över 75 år, trygghetslarm till alla över 80 år som önskar det samt träffpunkter för äldre.

Äldrepolitik är mer än enbart frågor om vård och omsorg. Det handlar också om personal- och lönepolitik i offentlig sektor, stadsmiljö- och planeringsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, konsumentfrågor, frågor om tillgänglighet och om demokrati. Även på dessa områden behövs utveckling ur ett äldreperspektiv.

Fixartjänster
Under den förra mandatperioden infördes fixartjänster för Stockholms äldre. Alla äldre på Kungsholmen fick rätt till avgiftsfri hjälp av fixarna. Så tycker vi att det ska fortsätta vara.
Kungsholmens äldre befolkning har visat sig uppskatta sina fixare. Många äldre blir lättade när de får hjälp med vardagliga göromål som de kan ha svårt att utföra själva. Att byta en glödlampa i taket eller hänga upp gardiner kan vara svårt när man börjat bli lite stel eller yr. Men den faktiska hjälpen fixarna ger stadens äldre är inte enda vinsten - antalet olyckor i de äldres hem har minskat kraftigt. Det är en stor vinst i minskat lidande för varje person som slipper skada sig, men det är också en ekonomisk vinst för staden. Vi anser även att det inte ska finnas någon begränsning i antalet timmar och rätt till fixarhjälp ska gälla alla över 67 år.

Demokrati
Det är tydligt att den borgerliga majoriteten inte har för avsikt att utveckla demokratin i Stockholms stad. Istället för att arbeta för att flytta besluten närmare dem de berör, för att öka insyn och transparens i beslutsprocesser och för att ge medborgarna möjligheter till ökat inflytande präglas deras politik av centralisering, flytt av beslut och bortprioriteringar av utåtriktat informationsarbete. För oss socialdemokrater är det viktigt att verka för ett samhälle där medborgarna har inflytande över de beslut som berör dem, att ge dem möjlighet att vara en del av samhället de lever och verkar i. För att detta ska ske måste den politiska ledningen vara tydlig med att demokratiarbete är viktigt. Det utåtriktade informationsarbetet och kontakterna mellan beslutsfattare och medborgare utvecklas och att nya mötesplatser ständigt skapas.

Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag enligt följande:

Stadsdelsnämnden föreslås besluta:
- att avslå förvaltningens förslag till underlag till budget för 2008 med beräkningar för 2009 och 2010
- att hemställa hos kommunfullmäktige att ompröva anvisningarna för nämndernas arbete med budget för 2008 och inriktning för 2009 och 2010 och i stället utgå från miljöpartiets förslag med återställd skatt till 2006 års nivå och ett kraftigt ekonomiskt tillskott till stadsdelsnämnderna
- att uppdra åt förvaltningen att återkomma med ett nytt förslag till underlag till budget för 2008 med beräkningar för 2009 och 2010

Stadsdelsnämnden beslutar därutöver följande:
- Hela budgeten skall genomsyras av hållbar utveckling, livskvalitet och lika rättigheter.
- Barnperspektivet måste finnas med i all verksamhet och i alla beslutsunderlag som berör barns livsvillkor.
- Stadsdelsnämnden skall återta verksamheter från entreprenaddrift till egen regi när de nuvarande avtalen löper ut.
- Inga nya verksamheter inom vård, omsorg och utbildning skall konkurrensutsättas.
- Ingen utmaningsrätt avseende verksamhetsdriften skall verkställas.
- Stadsdelsnämnden skall vidareutveckla demokratin genom en utökad dialog mellan medborgarna och de förtroendevalda.
- Stadsdelen skall öka medborgarnas inflytande över viktiga stadsplanerings- och övriga stadsmiljöfrågor, särskilt i samband med nybyggnationen på Nordvästra Kungsholmen.
- Minskningen av barngrupperna inom förskolan skall fortsätta.
- Jämställdhets- och genusperspektivet skall integreras i det dagliga arbetet i förskolan.
- Personer med försörjningsstöd skall ha rätt till bistånd till SL-kort.
- Personer som uppbär försörjningsstöd p.g.a. arbetslöshet skall erbjudas individuellt anpassade stödåtgärder för att snarast möjligt kunna komma ut i arbete.
- Stadsdelen skall utöka sin flyktingmottagning i organiserad form.
- Stadsdelsnämnden skall medverka till ett ökat inslag av allmännyttiga hyresrätter i stadsdelen och är negativ till ombildning av hyresrätter till bostadsrätter.
- Löneklyftorna skall minska, stadsdelen skall höja lönen mest för de som tjänar minst.
- Stadsdelen skall satsa på bättre arbetsvillkor för de anställda genom rätt till heltid, god arbetsmiljö och fortsatt satsning på kompetensutveckling.
- Stadsdelen skall fortsätta att arbeta med sänkning av personalens sjukfrånvaro.
- Stadsdelen skall fortsätta att satsa på förkortad arbetstid för utvalda personalgrupper – i första hand de över 55 år – med prioritering av personal i förskola och äldreomsorg
- De gamla får rätt till ökad utevistelse, mera sociala aktiviteter, fortsatt gratis ”fixartjänst” och fyra timmars hemtjänst per månad utan biståndsbedömning för personer över 75 år.
- Stadsdelsnämnden skall pröva möjligheterna till särskilda boenden i samtliga nya bostadsprojekt inklusive lågtröskelboenden för hemlösa på Nordvästra Kungsholmen.
- Den dagliga verksamheten för psykiskt funktionshindrade skall utvecklas i samråd med personalen och arbetstagarna för att bättre motsvara kraven och förväntningarna från dagens unga funktionshindrade.
- Stadsdelsnämnden skall ha ett anslag med 1 milj kr till kulturen och inrätta ett politiskt tillsatt kulturråd för samordning av kulturverksamheten och samarbete med stadsdelsbiblioteket.
- Stadsdelen skall aktivt bidra till arbetet med att göra Stockholm till världens mest tillgängliga huvudstad 2010.


UTTALANDE
Reijo Kittilä (v) lämnade följande uttalande:

- Hela budgeten skall genomsyras av jämställdhet, mångfald och rättvisa.
- Barnperspektivet måste finnas med i all verksamhet och i alla beslutsunderlag som berör barns livsvillkor.
- Stadsdelsnämnden skall återta verksamheter från entreprenaddrift till egen regi när de nuvarande avtalen löper ut.
- Inga nya verksamheter inom vård, omsorg och utbildning skall konkurrensutsättas.
- Ingen utmaningsrätt avseende verksamhetsdriften skall verkställas.
- Stadsdelsnämnden skall vidareutveckla demokratin genom en utökad dialog mellan medborgarna och de förtroendevalda.
- Stadsdelen skall öka medborgarnas inflytande över viktiga stadsplanerings- och övriga stadsmiljöfrågor, särskilt i samband med nybyggnationen på Nordvästra Kungsholmen.
- Minskningen av barngrupperna inom förskolan skall fortsätta.
- Jämställdhets- och genusperspektivet skall integreras i det dagliga arbetet i förskolan.
- Personer med försörjningsstöd skall ha rätt till bistånd till SL-kort.
- Personer som uppbär försörjningsstöd p.g.a. arbetslöshet skall erbjudas individuellt anpassade stödåtgärder för att snarast möjligt kunna komma ut i arbete.
- Stadsdelen skall utöka sin flyktingmottagning i organiserad form.
- Stadsdelsnämnden skall medverka till ett ökat inslag av allmännyttiga hyresrätter i stadsdelen och är negativ till ombildning av hyresrätter till bostadsrätter.
- Löneklyftorna skall minska, stadsdelen skall höja lönen mest för de som tjänar minst.
- Stadsdelen skall satsa på bättre arbetsvillkor för de anställda genom rätt till heltid, god arbetsmiljö och fortsatt satsning på kompetensutveckling.
- Stadsdelen skall fortsätta att arbeta med sänkning av personalens sjukfrånvaro.
- Stadsdelen skall fortsätta att satsa på förkortad arbetstid för utvalda personalgrupper – i första hand de över 55 år – med prioritering av personal i förskola och äldreomsorg
- De gamla får rätt till ökad utevistelse, mera sociala aktiviteter, fortsatt gratis ”fixartjänst” och fyra timmars hemtjänst per månad utan biståndsbedömning för personer över 75 år.
- Stadsdelsnämnden skall pröva möjligheterna till särskilda boenden i samtliga nya bostadsprojekt inklusive lågtröskelboenden för hemlösa på Nordvästra Kungsholmen.
- Den dagliga verksamheten för psykiskt funktionshindrade skall utvecklas i samråd med personalen och arbetstagarna för att bättre motsvara kraven och förväntningarna från dagens unga funktionshindrade.
- Stadsdelsnämnden skall ha ett anslag med 1 milj kr till kulturen och inrätta ett politiskt tillsatt kulturråd för samordning av kulturverksamheten och samarbete med stadsdelsbiblioteket.
- Stadsdelen skall aktivt bidra till arbetet med att göra Stockholm till världens mest tillgängliga huvudstad 2010.

 

§6 Ansökan om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg av äldre personer

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd ansöker om 6,3 mnkr i stimulansbidrag 2007 i enlighet med förvaltningens förslag.


ÄRENDET
Nämnden ansöker om bidrag till insatser som syftar till att utveckla nya arbetssätt samt för utbildning i stadsdelens verksamheter för äldre oavsett driftsform. Insatserna gäller rehabilitering, kost och nutrition, demensvård, det sociala innehållet samt hembesök för att förebygga fallolyckor.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 april 2007, dnr 504-265-07.

UTTALANDE
Ordförande Regina Öholm m.fl. (m), vice ordförande Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp), Håkan Wahlén m.fl. (s), Lars Lundqvist (fp), Robert Lisborg (kd) och Reijo Kittilä (v) lämnade ett för samtliga ledamöter gemensamt  uttalande:
Stadsdelsnämnden ser positivt på ansökan och finner det angeläget med satsningar på äldre personer. Vi vill i detta sammanhang lyfta fram det starka önskemål som kommit från våra innevånare om en äldrecentral med service både från landstinget och kommunen. En del av de föreslagna åtgärderna skulle kanske kunna utföras via äldrecentralen.

 

§7 Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser för Kungsholmens unga flickor

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens bidragsansökan

 

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 april 2007, dnr 407-182-07.

 

§8 Servicetjänster till äldre Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att som sitt yttrande överlämna detta tjänsteutlåtande till Stadsledningskontoret.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDET
Det är värdefullt att servicetjänster ska tillhandahållas kostnadsfritt till personer över 75 år som inte har annan hemtjänst.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 april 2007, dnr 504-234-07

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Öholm m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Lisborg (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från socialdemokraterna.
Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från vänsterpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATIONER
Håkan Wahlén m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag:
Stadsdelsnämnden beslutar

att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
samt att därutöver anföra följande

Servicetjänster i form av vaktmästarservice är en mycket angelägen och viktig reform. Under den förra mandatperioden påbörjade den rödgröna majoriteten en försöksverksamhet med avsikt att permanenta verksamheten 2007. Alla äldre i Stockholm fick rätt till avgiftsfri hjälp av fixarna. Syftet var att arbeta förebyggande och uppsökande för att förebygga fallolyckor bland äldre och främja hälsa och välbefinnande. Vi ser därför med tillfredsställelse på att majoriteten äntligen lägger ett förslag om en avgiftsfri vaktmästarservice i hela staden, även om turerna kring ärendet, bland annat remisshanteringen, är beklagligt.

Stockholms äldre har visat sig uppskatta sina fixare. Många äldre blir lättade när de får hjälp med vardagliga göromål som de kan ha svårt att utföra själva. Att byta en glödlampa i taket eller hänga upp gardiner kan vara svårt när man börjat bli lite stel eller yr. Men den faktiska hjälpen fixarna ger stadens äldre är inte enda vinsten - antalet olyckor i de äldres hem har minskat kraftigt. Det är en stor vinst i minskat lidande för varje person som slipper skada sig, men det är också en ekonomisk vinst för staden.

Vi tycker att det är bra att vaktmästarservicen behålls avgiftsfri. Tidigare utspel från Ewa Samuelsson har talat om avgiftsnivåer på 185 kronor i timmen och det tror vi hade varit förödande för vaktmästarservicen eftersom så få hade haft råd att utnyttja den och hela syftet då hade gått förlorat.

Vi vänder oss emot att det ska vara en begränsning på antal timmar per år som de äldre får använda sig av servicen. Vi anser inte att det ska finnas någon sådan begränsning.

Vi anser också att den föreslagna åldergränsen på 75 år är satt för högt. Vårt förslag är att den åldersgränsen sätts till 67 år. Visar det sig vid en utvärdering att det är för högt anser vi att det ska omprövas och sänkas till 65 år.

Vi anser att alla äldre, oavsett om de har biståndsbedömd hemtjänst eller inte, ska ha rätt att utnyttja servicetjänsten.

Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt eget förslag:
Stadsdelsnämnden föreslås besluta:
- att överlämna och delvis åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande till stadsledningskontoret
- att därutöver anföra följande

Nämndens uppfattning är att samtliga personer som är 75 år eller äldre bör ha rätt till kostnadsfria servicetjänster i hemmet, inte enbart de som inte har biståndsbedömd hemtjänst.  Det finns ingen anledning att undanta någon över 75 år från att få del av dessa förebyggande serviceinsatser.  Nämnden anser dessutom att denna rätt skall införas permanent.

I den skrivelse som remissen är ett svar på föreslås också att samtliga äldre över 75 år bör ha rätt till 4 timmars hemtjänst per månad med förenklad biståndsbedömning.  Stadsledningskontoret lämnar detta förslag obesvarat i sin remiss.  Stadsdelsnämnden anser att denna reform snarast måste verkställas.


 

§9 Bygglov för kallbadhus med hotell i Riddarfjärden Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker ett tillfälligt bygglov


ÄRENDET
Projektet ligger väl i linje med den av kommunfullmäktige i budget 2007 uttalade viljan att staden ska satsa på besöksnäringen och stärka sin position som evenemangsstad.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 april 2007, dnr 308-243-07

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Öholm m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Lisborg (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från vänsterpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt eget förslag:
Stadsdelsnämnden föreslås besluta:
- att avslå förvaltningens förslag till beslut att tillstyrka ett tillfälligt bygglov för ett kallbadhus enligt det material som remitterats till stadsdelsnämnden
- att hemställa att stadsbyggnadskontoret omarbetar förslaget enligt de riktlinjer som framförs i detta beslut
- att därutöver anföra följande

Idén om ett kallbadhus är intressant.

Underlaget som remitterats för synpunkter till nämnden är alltför bristfälligt och saknar konsekvensanalyser avseende trafikförsörjning, parkeringsfrågor, tillgänglighet osv.

Vi anser inte att det finns utrymme för ett hotell i detta läge.

Enligt det aktuella underlaget skulle kallbadhuset totalt ändra på upplevelsen av hela Riddarfjärdens vattenhorisont.  Byggnaden är alldeles för stor och alldeles för centralt placerad.  Stadsbyggnadskontoret bör utreda möjligheten att placera ett kallbadhus i fjärdens ytterkant i väster in i bukten och i anslutning till Rålambshovsparken.

 

§10 Förslag till detaljplan för Gångaren 11, i stadsdelen Stadshagen Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen

 

ÄRENDET
De tidigare färdigställda husen inom kv. Gångaren, väster om nuvarande plan, har rönt stort intresse. Många är intresserade av att bo här. Även om många detaljstudier återstår när det gäller förskolans planering liksom tillgången till utemiljöer föreslår förvaltningen att planförslaget tillstyrks.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 april 2007, dnr 302-236-07.

JÄV
Regina Öholm (m) deltog inte i behandlingen av ärendet med anledning av att det skulle kunna föreligga jäv.

UTTALANDE
Reijo Kittilä (v), Håkan Wahlén m.fl. (s) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) lämnade följande uttalande:

Vi ställer oss positiva till nybyggnation på Nordvästra Kungsholmen, men anser att det saknas en strategi för att skapa en god trafiksituation och boendemiljö för de framtida nordvästra Kungsholmsborna. En sådan strategi skulle kunna innehålla: Gräv ner Essingeleden. Inför trängselskatt utan avdragsrätt för arbetsresor. Använd trängselskatten till att förbättra kollektivtrafiken. Utöka inte kvoten för parkeringsplatser.

Vi efterlyser en sammantagen miljökonsekvensanalys av effekterna av alla utbyggnader dels ur trafikhänseende dels ur ett barnperspektiv.  

Det är mycket viktigt att med stor omsorg utforma utemiljön för de hushåll som skall bo i dessa 17-våningshus.  Hur skapar man en bra miljö för barnen i höga hus i hårt trafikerade områden?

Essingeleden medför redan i dagsläget att luften på Nordvästra Kungsholmen inte uppfyller godtagbara normer. Planbeskrivningen i detta ärende skriver optimistiskt att enstaka högre hus gynnar ventilationen i markplan (en nackdel med enstaka höghus är att det ofta blir blåsigt runt dem) vilket skulle kunna innebära något bättre luft. Samtidigt säger man att full utbyggnad av Nordvästra Kungsholmen kommer att innebära en ytterligare ökning av trafikmängden med 27 000 fordon/dygn. Just denna planändring bedöms inte medföra någon betydande ökning jämfört med gällande detaljplan. Frågan är vad som menas med betydande förändring då flera planändringar inkommer till nämnden med förslag på högre hus. Vi antar att flera planändringar bör innebära en sammantagen ytterligare ökning som kommer att bli betydande.

Det nya förslaget till trängselskatt kommer enligt beräkningar gjorda av SL inte att medföra en lika stor övergång från biltrafik till kollektivtrafik som förra gången trängselskatt infördes. Detta då bl.a. undantag för arbetsresor kommer att göras. Därför räknar inte SL med att utöka sin kollektivtrafik lika mycket denna gång. Skatterna kommer inte heller att gå till kollektivtrafik. Det innebär att ingen aktiv politik förs av majoriteten vare sig i riksdag eller i stadshuset eller i landstinget för att minska trafikmängden i innerstan. Trängselskatten har av borgarna förvandlats till en ”bomavgift” för att finansiera vägbyggen – inte ett incitament för att minska biltrafiken.

Majoriteten i stadshuset arbetar tvärtom för att utöka antalet parkeringsplatser och på alla vis förenkla för innerstadsbor att ha bil.

Dessa tre faktorer sammantagna gör att det finns stor anledning att oroa sig för partikelhalterna på Kungsholmen och därmed de framtida Kungsholmsbornas hälsa.

Det finns även anledning att se över utemiljön, säkerheten och framkomligheten på gator och torg. Hur blir tillgängligheten för barn, äldre och handikappade, hur blir säkerheten och framkomligheten för fotgängare, barnvagnsdragare och cyklister

ERSÄTTARYTTRANDE
Oscar Fredriksson (c) lämnade följande ersättaryttrande:

Ökat byggande av affärslokaler, kontor, bostäder och inte minst förskolor är en nödvändighet för stadsdelens utveckling. Det framgår även av beslutsunderlaget i ärendet att den planerade om och tillbyggnaden inom kvarteret Gångaren 11 inte kommer att medföra några negativa miljökonsekvenser i form av försämrad luftkvalité i området. Tvärtom verkar den planerade byggnationen av enstaka högre hus snarare kunna ge en positiv effekt. Det är även viktigt att de planerade förskoleavdelningarna har möjlighet att bedriva verksamhet i en trygg och stimulerande utemiljö. Planerna på att placera förskolans gård i direkt anslutning till naturmark verkar därför som en bra lösning men det är i detta sammanhang även viktigt att betona vilken resurs stadens parker, lekplatser och övriga grönområden utgör när det gäller att bedriva en god förskoleverksamhet. Mot bakgrund av lekplatsernas betydelse för barnens möjligheter till lek och rörelse och diskussionen kring hur barn påverkas av luftföroreningar bör den skrivelse som Per Ankersjö riktat till nämnden (ärende 21, dnr 310-273-07) givetvis tas på största allvar.

§11 Detaljplan för upphävande av vindsinredningsförbud Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med detta tjänsteutlåtande

 

 

ÄRENDET

Förslaget innebär att det kommer att gå betydligt enklare och snabbare att få fram beslut som medger bostäder på vindar. Samtidigt garanteras genom s.k. varsamhetsbestämmelser att stadsbilden (t.ex. takens utseende mot gatan) inte förändras.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 april 2007, dnr 302-215-07.

UTTALANDE

Reijo Kittilä (v), Håkan Wahlén m.fl. (s) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) lämnade följande uttalande:

Vi är princip positiva till att upphäva det generella förbudet mot vindsinredning i S:t Görans församling. Vi vill dock påtala de säkerhetsrisker som är förknippade med att allt fler tidigare kallvindar/råvindar omvandlas till bostäder med den konsekvensen att vindsvåningarna därmed blir varmare. Detta ökar riskerna för snöras och nedfallande istappar under vintern. Staden måste se till att fastighetsägarna tar sitt ansvar och minimerar de ökade säkerhetsriskerna för allmänheten.

 

 

§12 Alströmerhemmets vård och omsorgsboende Yttrande till länsstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att besvara Länsstyrelsen med detta tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Länsstyrelsen har gjort tillsynsbesök vid Alströmerhemmet och har med anledning av tillsynen synpunkter på verksamheten. Av yttrandet framgår sammanfattningsvis att verksamheten är av god kvalitet.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 april 2007, dnr 504-146-07

 

§13 Taxa för vatten och avlopp Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med detta tjänsteutlåtande

 

 

ÄRENDET

Eftersom ansvaret för gatudriften överförts till trafiknämnden kommer stadsdelsnämnden inte i någon större utsträckning att påverkas ekonomiskt av den nya taxan. Förvaltningen har inte heller i övrigt några invändningar mot de föreslagna förändringarna i taxesystemet.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 april 2007, dnr 300-260-07.

 

§14 Tillstånd att bedriva enskild dagverksamhet Yttrande till länsstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 mars 2007, dnr 505-175-07.

§15 Restaurang e. Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden tillstyrker att restaurang e. får tillstånd att servera alkohol för slutna sällskap alla dagar mellan klockan 11.00 - 02.00 samt för uteservering för slutna sällskap alla dagar mellan klockan 11.00 - 01.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 mars 2007, dnr 309-203-07.

 

§16 Stadshagens Värdshus Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden tillstyrker att Stadshagens värdhus får tillstånd för servering av alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 03.00 samt för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 - 22.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 april 2007, dnr 309-233-07.

 

§17 Teater Scenario Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden tillstyrker att Teater Scenario får tillstånd att servera alkohol till allmänheten i pausservering alla dagar mellan klockan 18.00 - 01.00.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 april 2007, dnr 309-259-07.

 

§18 Anmälningsärenden

Överenskommelse om en gemensam stadsmiljöenhet för Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder, dnr 012-202-07.

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (v), Håkan Wahlén m.fl. (s) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) lämnade följande uttalande:

I samband med att majoriteten i ovannämnda stadsdelsnämnder röstade igenom sina förslag till nämndernas verksamhetsplaner för 2007 fick stadsdelsdirektörerna i uppdrag att organisera en gemensam stadsmiljöverksamhet för dessa tre nämnder.  Tidigare hade fullmäktige beslutat överföra större delen av stadsdelsnämndernas tidigare ansvar för stadsmiljöfrågor till trafik- och renhållningsnämnden.

 

Den överenskommelse som nu anmäls till nämnden är en del i den styrande alliansens politik att flytta bort alltfler verksamheter från stadsdelsnämnderna för att senare kunna lägga ned hela stadsdelsnämndsorganisationen.  Förslaget innebär en nedskärning av resurserna och en lokalisering av verksamheten bort från den egna stadsdelen.  Enhetens låga bemanning med sex handläggare, varav större delen är inriktade på parkfrågor, omöjliggör en effektiv och kompetent bevakning av alla de stora nybyggnationsområdena som är aktuella i dessa tre stadsdelar.  Kungsholmens stadsdelsnämnd kommer inte att på samma sätt som tidigare kunna komma med synpunkter på de olika stadsplaneärendena som remitteras till oss.  Detta är naturligtvis även syftet med alliansens politik.  När enheten blir så liten att den inte kan uppfylla sin funktion, blir den även lätt att avskaffa.

 

Medborgarna tar ofta kontakt med stadsdelens politiker och tjänstemän i just frågor som gäller stadsmiljön. Framöver blir vi tvungna att hänvisa dem till antingen en central nämnd/förvaltning eller till tjänstemän i en annan stadsdel.  Hur blir det då med stadsdelsnämndens och förvaltningens dialog med medborgarna?

 

Hela ärendet har beretts utan att stadsdelsnämndens opposition kunnat ha någon insyn i arbetet.  Vi ställer oss även mycket tveksamma till hur bemanningen av den nya enheten gått till utifrån den kritik som de fackliga organisationerna framfört i samband med MBL-förhandlingen.

 

 

 

Hur efterlevs basala hygienrutiner inom Kungsholmens handikappomsorg?

En enkätstudie, dnr 506-230-07.

 

Ekonomisk rapport

 

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna skrivelser

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§19 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Inbjudan till utbildningsdag Tryggare Stockholm den 3 maj. Två från vardera majoriteten och oppositionen deltar med arvode.

§20 Information från stadsdelsförvaltningen

.       Anders Carstorp rapporterade om stadsdelsförvaltningens deltagande i den nationella krisledningsövningen SAMÖ 2007.

.       Kerstin Ohlsson informerade om en broschyr om service till äldre på Kungsholmen och Essingeöarna som sänds till alla över 75 år.

.       Thomas Levin informerade om ändrad regi och inriktning för caféet i Rålambshovsparken.

 


§21 Gemensam upphandling av olika former av missbruksvård

Sekretessbelagt enligt SekrL 6:2

§22 §§ 22 - 24 sekretessbelagda ärenden