Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-05-21

Sammanträde 2007-05-21

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema för den öppna frågestunden
Omsorg om äldre på Kungsholmen

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Trojeborg i Rålambshovsparken Svar på medborgarförslag

Dnr: 301-253-07

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

Allmänna ärenden

3 Tertialrapport 1 för 2007

Dnr: 102-347-07

Den ekonomiska prognosen pekar efter det att årets fyra första månader har passerats på ett knappt överskott om 0,3 miljoner kronor efter att resultatenheternas fonder har tagits i anspråk. Prognosens osäkerhet är relativt stor till följd av bl.a. lönerörelsen. Stadsdelsnämndens mål för verksamheterna bedöms kunna uppfyllas under året.


Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

4 System för internkontroll med plan för 2007

Dnr: 012-349-07

Stadsdelsförvaltningen har därför påbörjat ett arbete med att utveckla den årliga internkontrollplanen och grunda den på en aktuell väsentlighets- och riskanalys. Detta ärende beskriver systemet för internkontroll samt plan för internkontroll under 2007.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

5 Integrerat system för ledning och uppföljning Redovisning av utvecklingsprojekt

Dnr: 012-348-07

Detta ärende ger en övergripande beskrivning av stadens ledningssystem och en lägesbeskrivning av stadsdelsnämndens nuvarande utvecklingsarbete av ILS. I ärendet anges också prioriterade utvecklingsområden.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

6 Handläggning, dokumentation, uppföljning och utvärdering av enskilda ärenden vid Barncentrum

Dnr: 012-282-07

Barncentrum inom socialtjänstförvaltningen har som uppgift att biträda stadsdelsnämnderna i enskilda ärenden som rör misshandel och övergrepp mot barn och unga. Vidare har socialtjänstnämnden i uppdrag att medverka till kunskapsutvecklingen om utsatta barn.

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

Remisser

7 Detaljplan för upphävande av vindsinredningsförbud Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 302-344-07

I det förslag till förändring som stadsbyggnadskontoret nu presenterar föreslås att det generella förbudet upphävs inom hela Kungsholms församling.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

8 Från socialbidrag till arbete Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 502 272-07

Betänkandet innehåller ett tjugotal förslag inom olika politikområden och förvaltningen anser att de flesta av utredningens förslag utgör steg i rätt riktning. På ett par punkter har förvaltningen invändningar.

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

9 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 502-300-07

De föreslagna riktlinjerna har en tydlig och konsekvent arbetslinje och belyser på ett sammanfattande vis de intentioner som lagstiftare avsett och som rättspraxis har utformat.

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

10 Wok Out Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-287-07

Restaurangen föreslås få tillstånd att servera alkohol alla dagar kl 11.00-22.00 samt för uteservering alla dagar kl. 11.00-21.00.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

11 Restaurang Kungsholmen Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-296-07

Resaturangen föreslås få tillstånd att servera alkohol alla dagar kl. 11.00-02-00 samt för uteservering alla dagar kl. 11.00-23.00.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

12 Aptit Stockholm Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-306-07

Restaurangen föreslås få tillstånd att servera alkohol till slutna sällskap alla dagar kl 12.00-01.00.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälningsärenden

13 Revisionsberättelse för Kungsholmens stadsdelsnämnd 2006

14 Anmälan av upphandling av sjukskötersketjänster på servicehus och inom psykiatrin

15 Svar på inspektionsmeddelande för Fridhemsskolan och Stadshagsskolan

19 Anmälan av inkomna skrivelser

20 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

21 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

22 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

23 Information från stadsdelsförvaltningen

24 punkt 24 - 31 sekretessbelagda ärenden

Mötesinformation
Tema för sammanträdets öppna frågestund var omsorg om äldre på Kungsholmen. Kjerstin Genell Andrén SPF, Sten Persson PRO, Berit Örnevall SPRF och Birgitta Jonsson från Seniornet deltog och informerade om sina organisationer och om pensionärsrådet.

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 26 april 2007 justerats den 2 maj 2007. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 25 maj 2007. Vice ordföranden utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Trojeborg anläggs i Rålambshovsparken Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med detta tjänsteutlåtande

 

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 maj 2007 dnr 301-253-07.

 

§3 Tertialrapport 1 för 2007

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2.      Stadsdelsnämnden ansöker om kompensation för höga hyror inom förskolan enligt specifikation i bilaga, totalt 1,7 miljoner kronor.

3.      Stadsdelsnämnden ansöker om medel för omstrukturering och avveckling av lokaler enligt specifikation i bilaga, totalt 1,2 miljoner kronor.

4.      Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering avseende kostnader för omstrukturering till följd av samgående i norra innerstaden enligt specifikation i bilaga, totalt 0,5 miljoner kronor.

5.      Stadsdelsnämnden begär 0,4 miljoner kronor i budgetjustering för merkostnader för parkinvesteringar.

6.      Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolor enligt specifikation i bilaga, totalt 1,6 miljoner kronor.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDET

Den ekonomiska prognosen pekade efter det att årets fyra första månader hade passerats på ett knappt överskott om 0,3 miljoner kronor efter att resultat­enheternas fonder har tagits i anspråk. Prognosens osäkerhet var relativt stor till följd av bl.a. lönerörelsen. Stadsdelsnämndens mål för verksamheterna bedömdes kunna uppfyllas under året.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 maj 2007, dnr 102-347-07.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordföranden Regina Öholm m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Lisborg (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Håkan Wahlén m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle återremittera förslaget till aktivitetsplan.

Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från miljöpartiet som bl.a. innebar att nämnden skulle återremittera förslaget till aktivitetsplan.

Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från vänsterpartiet som bl.a. innebar att nämnden skulle återremittera förslaget till aktivitetsplan samt redovisningen om bidrag till SL-kort.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden tog först upp förslaget om att återremittera aktivitetsplanen. Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att inte återremittera aktivitetsplanen.

 

Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot nämndens beslut att inte återremittera aktivitetsplanen.

 

Ordföranden tog därefter upp förslaget om att återremittera redovisningen om bidrag till SL-kort och fann att nämnden hade beslutat att inte återremittera redovisningen.

 

Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot nämndens beslut att inte återremittera redovisningen om bidrag till SL-kort.

 

Ordföranden ställde slutligen övriga förslag mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATIONER
Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag:

1. Delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut enligt punkt 2-6

2. Ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en kostnadsberäkning för en acceptabel nivå på det lokala miljöarbetet

3. Tillsätt energirådgivare

4. Tillsätt fler antal konsumentvägledare som motsvarar befolkningsmängden på Kungsholmen

5. Återinför tjänsten Agenda 21-samordnare eller tillsätt någon likvärdig befattning

6. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens aktivitetsplan för upphandling och återremitterar den till förvaltningen för omarbetning.

Därutöver anförs följande:

Tertialrapport 1, 2007 visar att den borgerliga majoritetens omorganisation, centralisering och nedskärning av förvaltningens personella resurser och kompetens drabbar främst miljön och de mest utsatta i samhället. De pengar som har avsatts för omstruktureringar och inte gynnar verksamheternas kvalité skulle behövas för att förbättra t.ex. äldrevården.

Miljöarbete
De sammanslagningar och centraliseringar som majoriteten har genomfört resulterade i nedmontering av allt ambitiöst miljöarbete i stadsdelen. Miljöfrågorna är inte en lyx som man förunnar sig bara när man har det gott ställt. Det är en överlevnadsfråga som borde tas på ett större allvar än vad majoriteten gör. När omvärlden börjar vakna upp i miljöfrågor är det beklagligt att lokala samhällen i Sverige lägger ner miljöarbetet och Sverige går ett steg bakåt. Var inte FN:s budskap ”tänk globalt och handla lokalt”? Nu har man reducerat stadsdelens miljöarbete till att ta fram en parkplan och anlita en entreprenör för skötseln av det.

Information och rådgivning är grundläggande faktorer som i högsta grad påverkar människors attityder. Vi anser att en av stadsdelsnämnden främsta uppgifter bör vara information till sina invånarna. En tillfredställande effektiv informationsinsats driver utvecklingen framåt och sparar resurser. Agenda 21-samordnare som uppfyllde den rollen inom miljö- och demokratiområdet är numera avskaffade av den borgerliga majoriteten. Dessa bör antingen i den gamla formen eller på annan utformning återinföras i förvaltningens arbete. 

Den tidigare majoritetens sex miljömål kunde återspeglas i stadsdelarnas miljöarbete, t.ex. minska elanvändningen, öka andelen ekologiska livsmedel, vid inköp välja produkter som uppfyller kraven för miljömärkning och att ha tydliga rutiner för källsortering samt att ställa miljökrav vid upphandlingar. Dessa mål skulle brytas ner till stadsdelnivå och redovisas hur de enskilda stadsdelarna arbetar i fas med stadens övergripande miljömål. Tyvärr är saknaden av styrning till bättre miljö numera mycket påtagligt och vi ser ingen aktivitet i stadsdelen som visar att majoriteten tar klimatförändringarna på stort allvar.

Ekonomiskt bistånd
Stadsdelsförvaltningen bör utveckla verksamheter för individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling för arbetssökande som har försörjningsstöd och utforma kvalitetskrav på verksamheterna.
 
Vi anser att SL-kortet ska ingå i normen för försörjningsstöd. I Stockholm kan avstånden vara stora både fysiskt och mänskligt. Att kunna förflytta sig inom staden är en mänsklig rättighet, och risken är stor att människor isoleras om denna möjlighet inskränks. SL-kortet skall därför ingå i normen för ekonomiskt bistånd.

Barnperspektivet ska vara vägledande
När majoriteten har nedskärningarna och sammanslagningarna som sitt främsta mål går det inte obemärkt förbi även inom området barn och ungdomar. Utan de tidigare majoritetens insatser som nu ger resultat t.ex. ökat antal förskolor skulle man inte märka någonting positivt som är på väg. Att man t.o.m. stjälper beslutsärenden om utsatta barn över till Barncentrum som inte har myndighetsstatus är tidiga varningar om vad som kan väntas framöver. En bättre lösning vore att anställa fler inom barn- och familjeomsorg. Istället för att delegera ärenden som berör utsatta barn till en organisation utan myndighetsstatus borde den egna organisationen utvecklas och förstärkas. Denna har bättre närhet och kunskap om dessa barns situation. Vi saknar även åtgärder som möjliggör att barnfamiljer inte vräks, samt särskilt beakta barnens behov när vuxna söker ekonomiskt bistånd.

Upphandling
All verksamhet behöver inte upphandlas. Vi ser att det finns en oroväckande tendens att stora företag tar över tidigare offentligt drivna verksamheter. Därmed får vi ingen mångfald och risken är stor för oligopol, där vinsten, våra skattepengar, hamnar någon annanstans, vilket gagnar varken brukare eller personal. Förvaltningen bör istället undersöka hur man i större utsträckning kan uppmuntra sociala företag utan primärt vinstintresse med personal- eller brukarstyrda verksamheter i form av kooperativ att ta ansvar för verksamheter.

Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag:

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tertialrapport 1 till kommunstyrelsen med de kommentarer som medföljer detta beslut.
2. Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag under punkterna 2-6.
3. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens aktivitetsplan för upphandling och återremitterar den till förvaltningen för grundlig omarbetning.
4. Stadsdelsnämnden återremitterar förvaltningens redovisning av ekonomiskt bistånd till SL-kort och ålägger förvaltningen att besvara samtliga frågor i vänsterpartiets skrivelse till nästa nämndsammanträde.

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Enligt förvaltningens tertialrapport prognostiseras nämnden klara årets budget.  Detta är möjligt dels genom åtstramningar i verksamheterna, dels genom att nämnden fått en mycket god start efter de gångna årens ekonomiska resultat.

Mycket i verksamheten pekar dock åt fel håll.  Barngrupperna inom förskolan blir större igen.  Skolan och förskolan får olika huvudmän vid halvårsskiftet vilket försvårar samarbetet dem emellan.  Försörjningsstödet skärs ned och socialtjänstens lokala organisation på Kungsholmen slås sönder.  Ändringarna innebär övertalighet hos helt nya personalgrupper inom förvaltningen.  Stadsmiljöverksamheten har utlokaliserats och krympt på ett sätt som gör det omöjligt för stadsdelsnämnden att bevaka alla de nybyggnationsprojekt som är på gång och planeras i stadsdelen.

Stadsdelsnämnden säger sig vilja vara en attraktiv arbetsgivare.  Samtidigt går aktivitetsplanen för upphandling ut på att allt som bara går att konkurrensutsätta skall konkurrensutsättas.  Nämnden vill i verkligheten inte ha den personal som den enligt tertialrapporten skall vara attraktiv arbetsgivare för.  Inte enbart de verksamheter som i dag drivs på entreprenad eller som intraprenad skall konkurrensutsättas utan samtliga verksamheter inom vård- och omsorg som inte är myndighetsutövning, t.o.m. parklekarna.  Målet för planen är helt klart att stadsdelsnämnden skall ha så få verksamheter i egen regi och så lite personal som möjligt. 

Inom vård- och omsorgsboendena för äldre kan man redan se en tendens till att de stora vårdbolagen lägger under sig stora delar av marknaden.  Den omtalade mångfalden handlar mera om vem som är beredd att driva verksamheterna till lägsta pris.  Inom hemtjänsten har de äldre 38 utförare att välja emellan vilket är en orimlighet.  Hemtjänstens och sjukvårdens samarbete blir allt svårare att organisera med allt fler inblandade. 

Aktivitetsplanen för upphandling bör göras om i grunden och samtliga verksamheter inom vård och omsorg skall undantas.

Stadsdelsförvaltningen besvarar inte samtliga frågor i vänsterpartiets skrivelse ang. det indragna biståndet till SL-kort till stor del av de som uppbär försörjningsstöd.  Förvaltningen bör återkomma med nytt svar som besvarar samtliga ställda frågor.

UTTALANDE
Håkan Wahlén m.fl. (s) lämnade följande uttalande:

Renhållning
Det är naturligtvis tillfredsställande att rapporten visar på ett ekonomiskt överskott totalt. Men vi är mycket bekymrade över den försämrade renhållningen av gator och parkmark. Det är mycket förvånande att majoriteten som i valrörelsen gav mycket tydliga löften om förbättring inom detta område redan nu visar upp en enastående oförmåga att ta itu med problemen kring nedskräpningen.

Jobbgarantin
Vi är dessutom irriterade över sveket mot de arbetslösa. Den jobbgaranti som utlovade arbete inom fem dagar har nu reducerats till att utredning ska påbörjas inom detta tidsintervall. Det är ett hån mot de som drabbas av arbetslöshet.

Förskola
Samarbetet mellan förskola, skola, skolbarnomsorg och fritidsverksamhet är idag höljt i dunkel. Från den 1 juli träder centraliseringsbeslutet av grundskolan i kraft. En åtgärd som fjärmar skolan från de politiska beslutsfattarna och tjänstemännen. Det engagemang hos stadsdelsförvaltningen och lokala politiker som varit en positiv kraft för skolan kastas nu på sophögen. Dessutom är många gränsdragningsfrågor mellan förskola, fritidsverksamhet, skolbarnomsorg och grundskola långt ifrån en lösning. Framgångsrika projekt i samband med barnens övergång från förskola till grundskola riskerar att upphöra. Vi frågar oss på vilket sätt gagnar denna centralisering skolan?

Avknoppning, utmaning och utförsäljning
Planerna på avknoppning av verksamheter utan andra motiv än ideologiska urholkar den kommunala verksamheten och demokratin. Vi vet också numera av erfarenhet att de som nu lockas att knoppa av verksamheter och driva dessa som privata företagare kommer att slås ut i nästa omgång när verksamheterna ska upphandlas i konkurrens. Det dröjer visserligen 4-5 år, men informeras de avknoppande om de risker de löper innan de tar över och privatiserar en kommunal verksamhet. Inom vår stadsdel har vi lång erfarenhet av både avknoppningar och upphandling i konkurrens, särskilt inom äldreomsorgen. Där ser vi nu hur ”äldreomsorgs-marknaden” i huvudsak delats mellan två stora internatio¬nellt verkande aktörer.

Äldreomsorgen på Kungsholmen är skrämmande nära ett privat monopol. Om detta är syftet, då är talet om valfrihet och mångfald en bluff.

 

§4 System för internkontroll med plan för 2007

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer system för den interna kontrollen.

2.      Stadsdelsnämnden fastställer plan för den interna kontrollen.

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen hade påbörjat ett arbete med att utveckla den årliga internkontrollplanen och grunda den på en aktuell väsentlighets- och riskanalys. Detta ärende beskrev systemet för internkontroll samt plan för internkontroll under 2007.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 maj 2007 dnr 012-349-07.

 

 

§5 Integrerat system för ledning och uppföljning Redovisning av utvecklingsprojekt

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner lägesredovisningen.

2.      Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra det i redovisningen beskrivna utvecklingsarbetet.

 

 

ÄRENDET

Ärendet gav en övergripande beskrivning av stadens ledningssystem och en lägesbeskrivning av stadsdelsnämndens utvecklingsarbete av ILS. I ärendet angavs också prioriterade utvecklingsområden. 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 maj 2007 dnr 012-348-07.

 

§6 Handläggning, dokumentation, uppföljning och utvärdering av enskilda ärenden vid Barncentrum

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd delegerar enligt 6 kap 33 § kommunallagen till socialsekreterarna vid Barncentrum inom socialtjänstförvaltningen att mottaga anmälan enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen och vid pågående utredning enligt 11 kap 1 och 2 §§ socialtjänstlagen besluta om kontakter med de myndigheter som samverkar inom Barncentrum.

2.      Stadsdelsnämnden uppdrar åt socialtjänstnämnden att för stadsdelsnämndens räkning följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra den del av handläggningen av enskilda ärenden som utförs vid Barncentrum.

3.      Stadsdelsnämnden träffar överenskommelse med socialtjänstnämnden om möjlighet att upprätta register för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring enligt punkt 2 ovan, i enlighet med bilaga.

 

ÄRENDET

Barncentrum inom socialtjänstförvaltningen har som uppgift att biträda stadsdelsnämnderna i enskilda ärenden som rör misshandel och övergrepp mot barn och unga. Vidare har socialtjänstnämnden i uppdrag att medverka till kunskapsutvecklingen om utsatta barn.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 maj 2007 dnr 012-282-07.

 

§7 Detaljplan för upphävande av vindsinredningsförbud Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen

 

 

ÄRENDET

I det förslag till förändring som stadsbyggnadskontoret presenterade föreslogs att det generella förbudet skulle upphävas inom hela Kungsholms församling.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 maj 2007

dnr 302-344-07.

 

UTTALANDE
Reijo Kittilä (v) lämnade följande uttalande:

Vi är princip positiva till att upphäva det generella förbudet mot vindsinredning inom hela Kungsholms församling.  Vi vill dock påtala de säkerhetsrisker som är förknippade med att allt fler tidigare kallvindar/råvindar omvandlas till bostäder med den konsekvens att vindsvåningarna därmed blir varmare.  Detta ökar riskerna för snöras och nedfallande istappar under vintern. Staden måste se till att fastighetsägarna tar sitt ansvar och minimerar de ökade säkerhetsriskerna för allmänheten.

§8 Från socialbidrag till arbete Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.


Paragrafen förklaras omedelbart justerad


ÄRENDET
Betänkandet innehåller ett tjugotal förslag inom olika politikområden och förvaltningen anser att de flesta av utredningens förslag utgör steg i rätt riktning. På ett par punkter har förvaltningen invändningar.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 april 2007, dnr 502-272-07.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Öholm m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Lisborg (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till ett förslag från vänsterpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag:

Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna och i huvudsak åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen
Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Nämnden ställer sig tveksam till förslaget om förvärvsstimulans eftersom den kan bidra till att personer med försörjningsstöd kan tvingas ta arbeten med mycket låga löner vilket kan påverka deras möjligheter att klara sin försörjning på sikt och sänka lönenivåerna åtminstone i vissa branscher.

Utredningens syn på arbetsförmedlingens roll som arbetsgivarnas förlängda arm måste nyanseras.  Arbetsförmedlingen måste självklart i första hand vara den arbetssökandes stöd ut i egen försörjning och även motverka den diskriminering som i dag förekommer i arbetslivet av många individer och grupper som är beroende av försörjningsstöd.

Nämnden ställer sig negativ till förslaget att införa en skattereduktion för hushållsnära tjänster, eftersom den innebär en subventionering av hushåll med höga inkomster.  Nämnden tar även avstånd från förslaget att utöka skattereduktionen till ytterligare ”hemtjänstnära” och ”företagsnära” tjänster.

RÖSTFÖRKLARING
Håkan Wahlén m.fl. (s) deltog inte i beslutet och lämnade följande röstförklaring:

Remisstiden för detta ärende har redan löpt ut. Vi finner det märkligt att ärendet tas upp på föredragningslistan för yttrande av nämnden. Det är inte motiverat att yttra sig i denna fråga då den är överspelad för stadsdelsnämndens del.

Vi deltar därför inte i något beslut gällande ärende 8.

ERSÄTTARYTTRANDE
Oscar Fredriksson (c) lämnade följande ersättaryttrande:

Centerpartiets första miljömotion lades 1962. Partiets miljöprogram antogs några år senare och låg då långt före sin tid med sitt fokus på kretsloppstänkande och en långsiktigt hållbar utveckling. Denna Sveriges första miljömotion berörde även i hög grad arbetslivet och den psykosociala miljön och en av idégivarna bakom motionen var stressforskaren Lennart Levi som nu vid 77 års ålder är nyvald riksdagsledamot. Utredningen innehåller ett flertal goda förslag och särskilt åtgärderna knutna till rehabilitering i sociala företag ligger nära Lennart Levis tankar om att se den enskilde individens situation som en helhet och behovet av att koordinera olika insatser. Genom en arbetsinriktad rehabilitering skapas en möjlighet att genom delaktighet och eget arbete återta kontrollen över sitt liv och sin försörjning. Betydelsen av att vara en del av det sociala sammanhang som ett arbete innebär och den enskildes behov av uppskattning för sin arbetsinsats kan inte nog betonas. Vi måste därför såväl lokalt i kommunen som på riksplanet ge jobbfrågan högsta prioritet och aktivt verka för att minska antalet personer som sitter fast i en negativ spiral av arbetslöshet och utanförskap. Det är därför med stor tillförsikt jag i likhet med övriga alliansföreträdare ställer mig bakom förvaltningens förslag till beslut.

 

§9 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

 

 

ÄRENDET

De föreslagna riktlinjerna har en tydlig och konsekvent arbetslinje och belyser på ett sammanfattande vis de intentioner som lagstiftare avsett och som rättspraxis har utformat.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 maj 2007

dnr 502-300-07.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Öholm m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Lisborg (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Håkan Wahlén m.fl. (s) yrkade bifall till ett förslag från socialdemokraterna.

Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) yrkade bifall till ett förslag från miljöpartiet.

Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till ett förslag från vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

 

RESERVATIONER

Håkan Wahlén m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag:


1. Stadsdelsnämnden beslutar att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

2. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande

Alla människor har en inneboende vilja att leva sitt liv på egna premisser; att klara sig själv och inte vara beroende av andra. Från samhällets sida är det viktigt att stödja och förstärka den enskildes förmåga att finna vägar till självständighet och egen försörjning. Det yttersta skyddsnätet, när ingen annan försörjning är möjlig, är ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. Syftet är att människor alltid ska vara garanterade en viss miniminivå av levnadsstandard. Utgångspunkten måste vara att människor både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning.

Det verkar råda en allmän missuppfattning om vad begreppet ”arbetslinjen” innebär, såväl inom de borgerliga partierna som inom Stockholms stad. Nationalencyklopedin definierar arbetslinjen som ”En huvudprincip i svensk arbetsmarknadspolitik (alltsedan 1930-talets krisuppgörelse) vilken innebär att arbetssökande i första hand ska erbjudas arbete eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Först när sådana åtgärder inte räcker till skall kontant arbetslöshetsunderstöd lämnas.”

Att uteslutande prata om kontroll och ökade krav som lösningen på alla problem, visar att man inte har förstått hur verkligheten ser ut för alla de som är arbetslösa och sjuka. Att endast ställa krav utan att ge möjligheter är ingen lösning på de arbetslösas problem. Kort sagt har arbetslinjen två sidor; å ena sidan handlar det om skyldigheten att stå till arbetsmarknadens förfogande och vara beredd att göra sin insats, och å andra sidan handlar det om den enskildes rätt till ett fullgott arbete eller en aktiv arbetsmarknadspolitik som syftar till ett arbete. Den politik som nu förs av den borgerliga regeringen och av de borgerliga i Stockholms stad, som innebär kraftiga nedskärningar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, är att frångå arbetslinjen.

Vi anser att det är en självklarhet att arbetsföra personer ska stå till arbetsmarknadens förfogande för att vara berättigade till försörjningsstöd. Den enskilde ska delta i av staden anordnad verksamhet och det är relevanta insatser som ska erbjudas. Så arbetade vi under den förra mandatperioden och så anser vi att det ska fungera även fortsättningsvis. Vi anser dock att det är viktigt att de krav som ställs är rimliga och att de verkligen leder individen framåt, till ett arbete. Vi tror inte att piskan löser allt utan att moroten är att föredra.

Jobbgarantin
Det är viktigt att komma ihåg att den borgerliga alliansen innan valet lovade en jobbgaranti för alla som ansöker om ekonomsikt bistånd på grund av arbetslöshet. Löftet innebar att alla skulle garanteras jobb inom fem dagar till avtalsenlig lön. Detta verkar nu ha förvandlats till en ”plan” eller en ”insats” inom fem dagar, vilket är något helt annat än ett arbete. Detta tycker vi är ett stort svek mot dem som röstade på alliansen och faktiskt trodde på löftet om jobbgaranti.

Vi anser att det är tveksamt att ställa generella krav om långa arbetsmarknadspendlingar och krav på att flytta för att få jobb. Det är i sådana lägen oerhört viktigt att ta individuella hänsyn, framför allt till barns situation men även till den övriga familjesituationen.

I mer än hälften av de hushåll som får ekonomiskt bistånd i Stockholms stad ingår barn. Det är bara att konstatera att de borgerliga nu när SL-kortet tas bort ur normen drar undan cirka tio procent av inkomsten för de allra fattigaste stockholmarna för att spara 40 miljoner som kommer att användas till att finansiera skattesänkningar.

Vilka hänsyn tas till barnen?
De borgerliga verkar blunda för att även arbetslösa och personer som av andra skäl uppbär ekonomiskt bistånd kan ha barn, och att barnen drabbas hårt när familjens inkomster sänks. Det är viktigt att se förslagen på hårdare tag och stramare bidragsgivning ur ett barnperspektiv. Vi anser att det är en självklarhet att barn ska beaktas i kommunala beslut och att vi som politiker har ett stort ansvar för att se till att staden lever upp till barnkonventionens krav om att alla barn har rätt till en skälig levnadsstandard. Därför vänder vi oss mot att barn i två- och trebarnsfamiljer får sämre chans till eget rum eftersom nivån för bostadens storlek sänks. Rekreationsresor för barnfamiljer har tidigare kunnat beviljas för familjer som haft bistånd i minst ett år men nu höjs gränsen till minst tre år. Ytterligare krav införs, det räcker inte med att vara en barnfamilj, utan familjen måste ha "särskilda behov".
Vid lägervistelse för barn ska kostnaden reduceras med biståndet för matpengar. Rätten till bidrag till skolkort på SL skärps och möjligheten att få tilläggskort för ungdomar tas bort.

Vi anser att det är upprörande att direktiv har gått ut till stadsdelarna om att inte inkludera SL- kort i normen, trots att de nya riktlinjerna för ekonomiskt bistånd ännu inte har beslutats av kommunfullmäktige.

Exportera bidragstagare till andra kommuner
Vuxna ska nu söka arbete inom pendlingsavstånd, vilket kan vara omöjligt för ensamstående föräldrar. Stadsledningskontoret förslår att gå längre i de nya riktlinjerna och anser att människor ska avkrävas flytt från kommunen för att vara berättigad till ekonomiskt bistånd. Detta är en tankevurpa eller så är det ett cyniskt försök att exportera bidragstagare till andra kommuner. Ekonomiskt bistånd kan bara utges av den kommun där den sökande vistas.


Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag:

1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till yttrande över förslaget till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd.
2. Stadsdelsnämnden framför i stället följande:

Det behövs tydliga riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Det riktlinjer möjliggör en mera likvärdig handläggning som utgår från allas lika rättigheter 

I ett anständigt samhälle har alla ger rätt till skälig levnadsnivå även den som inte klarar sin försörjning på annat sätt. Förslaget till nya riktlinjer är ett steg tillbaka i detta avseende och innebär på flera punkter försämringar för de mest utsatta. Många människor kan trots ihärdiga försök inte ordna sin och sin familjs försörjning genom arbete eller genom socialförsäkringssystemet. Det ekonomiska biståndet kan för många av dessa bli mycket långvarigt.  

Stadsdelsnämnden tar avstånd från att kravet på motprestation alltid skall vara huvudregel samt från skärpning av kraven vid andrahandsboende. De som i dag har försörjningsstöd har ofta en mycket komplicerad problematik och det viktiga är att i samråd med klienten hjälpa denna till en försörjning på sikt.  Om kraven på bistånd till andrahandshyror skulle skärpas enligt stadsledningskontorets förslag utan någon skyldighet för staden att hjälpa till med ett varaktigt boende skulle antalet hemlösa öka och allt fler skulle vara hänvisade till ”tak över huvudet”-garantin.  Det viktigaste är att fortsätta att arbeta mot de brister i samhället som tvingar människor att söka ekonomiskt bistånd och bo i otrygga andrahandslägenheter.

Nämnden motsätter sig förslaget att SL-kortet inte ska beviljas som en självklar del av normen för försörjningsstöd.  När SL-kortet ingår i normen finns det inga skäl heller att fastställa en kilometergräns för rimligt gångavstånd.  En skälig levnadsnivå skall innebära en möjlighet att röra sig fritt i sin egen stad, vilket naturligtvis är extra viktigt för de som tvingas leva i flera år på försörjningsstöd.

Förslaget till nya riktlinjer banar väg för att tvinga in människor i låglönejobb som också skapas genom att ersättningen från a-kassan sänkts. Denna politik leder till en allt större låglönesektor i Sverige.  Det större avståndet som genom en allt striktare biståndsbedömning skapas mellan de som uppbär försörjningsstöd och har låga inkomster av arbete kommer att sänka den rimliga levnadsnivån för människor som redan har svårt att klara sig.

Att barnperspektivet får en egen rubrik i förslaget till de nya riktlinjerna är positivt men när man granskar detaljerna kan man hitta försämringar för barnen. Barn i två- och trebarnsfamiljer får sämre chans till eget rum eftersom den godkända bostadsstorleken sänks.

Vuxna ska enligt stadsledningskontorets förslag söka arbete inom pendlingsavstånd, vilket kan i vissa fall kan bli omöjligt för åtminstone ensamstående föräldrar. Barnen drabbas av föräldrarnas långa arbetsresor. Enligt förslaget skall en bidragstagare hellre ta ett enkelt arbete än läsa in grundskolan med försörjningsstöd vilket vi tycker är felaktigt.

Rekreationsresor för barnfamiljer har kunnat beviljas för familjer som haft bistånd i minst ett år men nu höjer förslaget gränsen till minst tre år och familjen måste ha ”särskilda behov”. Vid lägervistelse för barn ska kostnaden reduceras med biståndet för matpengar, vilket inte gjorts förut. Rätten till bidrag till skolkort på SL skärps och möjligheten att få tilläggskort för ungdomar tas bort.

Det är självklart att arbetsföra personer ska stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till försörjningsstöd. Nämnden anser att alla människor med ekonomiskt bistånd ska erbjudas individuellt anpassade insatser av hög kvalitet.  Vi tar avstånd från att den enskilde alltid måste ta den snabbaste vägen till egen försörjning. Att en varaktig försörjning skapas genom en t.ex. en utbildning kan vara att föredra.

Det är positivt att förslaget lyfter fram jämställdhetsperspektivet och betonar att kvinnor ska erbjudas stöd och insatser i samma utsträckning som män. Men riktlinjerna har inte anpassats till Stockholms stads program för kvinnofrid. Nämnden saknar förtydligande av handläggningen av ekonomiskt bistånd när kvinnor söker hjälp i samband med mäns våld eller när unga söker hjälp när de hotas av hedersrelaterat våld.

Människor som invandrat till Sverige och som vill bli svenska medborgare har enligt nuvarande riktlinjer efter särskild prövning kunnat få ekonomiskt bistånd till att söka svenskt medborgarskap om deras behov av ekonomiskt bistånd är långvarigt. I det nya förslaget tas denna möjlighet helt bort vilket vi motsätter oss.

Skärpningar föreslås också för magasineringskostnader, vilket ytterligare förstärker utanförskapet för de människor som har vräkts från sina bostäder.

Även möjligheten till tandvård begränsas kraftigt i förslaget. När personer med försörjningsstöd tidigare kunnat få bistånd till akut tandvård för lindrande behandling kan man enligt förslaget bara få bistånd till akut tandvård vid ofrånkomligt behov. När man tidigare jämfört omfattningen av nödvändig tandvård med vad människor med ordinära inkomster kan kosta på sig ska man nu jämföra omfattningen av nödvändig uppehållande tandvård med vad en låginkomsttagare kan kosta på sig.

Nämnden tar avstånd från stadsledningskontorets förslag att matkuponger och rekvisitioner alltid ska användas när det bedöms att pengarna annars går till missbruk. Den här möjligheten finns redan enligt socialtjänstlagen och bör användas mycket restriktivt.

Fusk med försörjningsstöd och skattefusk ska aktivt motverkas. Vi motsätter oss dock förslaget att alla misstankar om bedrägeri ska polisanmälas, eftersom det kan finnas förklaringar som är förmildrande och godtagbara.  Det finns ingen mirakelmetod mot fusk, det handlar om att ha bra rutiner, att göra regelbundna kontroller samt att ge tydlig information till de sökande.

Förslaget till riktlinjer bör arbetas om enligt vad nämnden framfört i detta yttrande.


Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag:

1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till yttrande över förslaget till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd
2. Stadsdelsnämnden framför i stället följande

Det är viktigt att staden har tydliga riktlinjer för ekonomiskt bistånd. För medborgarna är det angeläget att veta vad som anses vara en skälig levnadsnivå även om varje ansökan alltid ska bedömas individuellt. Tydliga riktlinjer ökar rättvisan och möjliggör en mera likvärdig handläggning. 

Det är viktigt med en solidarisk socialpolitik som ger rätt till skälig levnadsnivå även för den som inte klarar sin försörjning på annat sätt. Förslaget till nya riktlinjer är ett steg tillbaka i detta avseende och innebär på flera punkter försämringar för de mest utsatta.

Stadsdelsnämnden tar avstånd från att motprestation alltid skall vara huvudregel samt från skärpning av kraven vid andrahandsboende. De som i dag har försörjningsstöd har ofta en mycket komplicerad problematik och det viktiga är att i samråd med klienten hjälpa denna till en försörjning på sikt.  Om kraven på bistånd till andrahandshyror skulle skärpas enligt stadsledningskontorets förslag utan någon skyldighet för staden att hjälpa till med ett varaktigt boende skulle antalet hemlösa öka och allt fler skulle vara hänvisade till ”tak över huvudet”-garantin.  Det viktigaste är att fortsätta att arbeta mot de brister i samhället som tvingar människor att söka ekonomiskt bistånd och bo i otrygga andrahandslägenheter.

Många människor kan trots försök inte ordna sin och sin familjs försörjning genom arbete eller genom socialförsäkringssystemet. Det ekonomiska biståndet kan för många av dessa bli mycket långvarigt.  

Nämnden motsätter sig förslaget att SL-kortet inte ska beviljas som en självklar del av normen för försörjningsstöd.  När SL-kortet ingår i normen finns det inga skäl heller att fastställa en kilometergräns för rimligt gångavstånd.  En skälig levnadsnivå skall innebära en möjlighet att röra sig fritt i sin egen stad, vilket naturligtvis är extra viktigt för de som tvingas leva i flera år på försörjningsstöd.

Förslaget till nya riktlinjer banar väg för att tvinga in människor i låglönejobb som skapas genom nedpressning av ersättningen från a-kassan och införande av skattesubventionerade hushållsnära tjänster. Denna politik syftar till att skapa en allt större låglönesektor i Sverige.  För att skapa ett avstånd mellan de som uppbär försörjningsstöd och har låga inkomster av arbete vill förslaget genom allt striktare biståndsbedömning sänka ”den skäliga levnadsnivån”.

Bistånd över norm ska utges restriktivt enligt förslaget.  Men om biståndet är motiverat i det enskilda fallet ska det beviljas enligt lagens intentioner utan ytterligare restriktioner.

Att barnperspektivet får en egen rubrik i förslaget till de nya riktlinjerna är positivt men när man granskar detaljerna kan man hitta försämringar för barnen. Barn i två- och trebarnsfamiljer får sämre chans till eget rum eftersom den godkända bostadsstorleken sänks.

Stadsledningskontorets förslag att kräva att människor ska behöva flytta för att vara berättigade till ekonomiskt bistånd är som en tillbakagång till 60-talets flyttlasspolitik fast omvänt. Vuxna ska söka arbete inom pendlingsavstånd, vilket kan bli omöjligt för åtminstone ensamstående föräldrar. Barnen drabbas av föräldrarnas långa arbetsresor. Enligt förslaget skall en bidragstagare hellre ta ett enkelt arbete än läsa in grundskolan med försörjningsstöd vilket vi tycker är felaktigt.

Rekreationsresor för barnfamiljer har kunnat beviljas för familjer som haft bistånd i minst ett år men nu höjer förslaget gränsen till minst tre år och familjen måste ha ”särskilda behov”. Vid lägervistelse för barn ska kostnaden reduceras med biståndet för matpengar, vilket inte gjorts förut. Rätten till bidrag till skolkort på SL skärps och möjligheten att få tilläggskort för ungdomar tas bort.

Enligt förslaget ska krav på deltagande i praktik eller arbetsträning kunna tillämpas på alla vuxna bidragstagare oavsett ålder med lindrigare missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Enligt socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd avser bestämmelsen yngre personer och enligt nuvarande riktlinjer går åldersgränsen ungefär vid 28 års ålder.

Det är självklart att arbetsföra personer ska stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till försörjningsstöd. Nämnden anser att alla människor med ekonomiskt bistånd ska erbjudas individuellt anpassade insatser av hög kvalitet.  Vi tar avstånd från att den enskilde alltid måste ta den snabbaste vägen till egen försörjning. Det är mer i linje med socialtjänstlagens intentioner att arbeta för en varaktig självförsörjning, exempelvis genom att öka människors skolunderbyggnad.

Det är positivt att förslaget lyfter fram jämställdhetsperspektivet och betonar att kvinnor ska erbjudas stöd och insatser i samma utsträckning som män. Men riktlinjerna har inte anpassats till Stockholms stads program för kvinnofrid. Nämnden saknar förtydligande av handläggningen av ekonomiskt bistånd när kvinnor söker hjälp i samband med mäns våld eller när unga söker hjälp när de hotas av hedersrelaterat våld.

Människor som invandrat till Sverige och som vill bli svenska medborgare har enligt nuvarande riktlinjer efter särskild prövning kunnat få ekonomiskt bistånd till att söka svenskt medborgarskap om deras behov av ekonomiskt bistånd är långvarigt. I det nya förslaget tas denna möjlighet helt bort vilket vi sätter oss emot.

Skärpningar föreslås också för magasineringskostnader, vilket ytterligare förstärker utanförskapet för de människor som har vräkts från sina bostäder.

Även möjligheten till tandvård begränsas kraftigt i förslaget. När personer med försörjningsstöd tidigare kunnat få bistånd till akut tandvård för lindrande behandling kan man enligt förslaget bara få bistånd till akut tandvård vid ofrånkomligt behov. När man tidigare jämfört omfattningen av nödvändig tandvård med vad människor med ordinära inkomster kan kosta på sig ska man nu jämföra omfattningen av nödvändig uppehållande tandvård med vad en låginkomsttagare kan kosta på sig.

Nämnden tar avstånd från stadsledningskontorets förslag att matkuponger och rekvisitioner alltid ska användas när det bedöms att pengarna annars går till missbruk. Den här möjligheten finns enligt socialtjänstlagen och ska enligt vår uppfattning användas mycket restriktivt.

Fusk med försörjningsstöd och skattefusk ska aktivt motverkas. Vi motsätter oss dock förslaget att alla misstankar om bedrägeri ska polisanmälas, eftersom det kan finnas förklaringar som är förmildrande och godtagbara.  Det finns ingen mirakelmetod mot fusk, det handlar om att ha bra rutiner, att göra regelbundna kontroller samt att ge tydlig information till de sökande. Fusk undergräver tilltron till välfärdssamhället.

Stadsdelsnämnden anser att förslaget till riktlinjer bör arbetas om enligt vad nämnden framfört i detta yttrande.

 

§10 Wok Out Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att Wok Out får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 22.00 samt för uteservering till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 21.00.

 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 april 2007, dnr 309-287-07.

 

§11 Restaurang Kungsholmen Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att restaurang Kungsholmen får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan

11.00 - 02.00. samt för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 - 23.00.

 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 maj 2007 dnr 309-296-07.
§12 Aptit Stockholm Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att Aptit Stockholm får tillstånd att servera alkohol för slutna sällskap alla dagar mellan klockan 12.00 - 01.00.

 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 maj 2007

dnr 309-306-07.

 

§13 Anmälningsärenden

Revisionsberättelse för Kungsholmens stadsdelsnämnd 2006, dnr 104-345-07.

 

Anmälan av upphandling av sjukskötersketjänster på servicehus och inom psykiatrin dnr 105-780-06

 

Svar på inspektionsmeddelande för Fridhemsskolan och Stadshagsskolan

dnr 205-130-07, 205-131-07

 

Anmälan av inköp

 

Ekonomisk rapport

 

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna skrivelser

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§14 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

.        Ordförande Regina Öholm informerade om den gemensamma kampanj mot nedskräpning som stadsdelsnämnden genomför. Temat för kampanjen är Tillsammans vill vi hålla rent - skräpet är varje persons ansvar.

.       Torsdagen den 30 augusti genomför stadsdelsnämnden ett temamöte om frågor som berör äldre.

 

 

§15 Information från stadsdelsförvaltningen

.       Anders Carstorp informerade om Vision Stockholm 2030

.       Birgitta Dahlin rapporterade om förskolesituationen - nämnden klarar barnomsorgsgarantin.

.       Kollo - 173 barn och ungdomar i stadsdelsområdet har tackat ja till plats på kollo sommaren 2007.

.       Susanna Wahlberg lämnade rapport om samverkan i norra innerstaden om försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder och vissa specialistfunktioner.

.       Thomas Levin informerade om samverkan i norra innerstaden om parkfrågor.

 

§16 §§ 16 - 22 sekretessbelagda ärenden