Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-06-19

Sammanträde 2007-06-19

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema: Trygghet i det offentliga rummet

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Allmänna ärenden

2 Ansökan om stimulansbidrag till fortsatt utveckling av individuella vårdplaner med hjälp av ASI och MAPS

Dnr: 502-383-07

Länsstyrelsen i Stockholms län inbjuder till att ansöka om stimulansbidrag till utveckling av vården för personer med tungt missbruk.

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

3 Ansökan om stimulansbidrag för utökade boendeinsatser i försöks- och träningslägenheter

Dnr: 506-386-07

Länsstyrelsen i Stockholm län inbjuder till att ansöka om stimulansbidrag för utveckling av vården för personer med tungt missbruk.

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

4 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Dnr: 506-386-07

Ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården bygger på Socialstyrelsen krav. Det är en del av nämndens integrerade system för ledning och uppföljning av verksamhet och ekonomi ILS men innehåller också delar som är att karaktärisera som internkontroll.


Handläggare: MAS Kerstin Callingård

5 Habiliteringsenheten Ballongen i Skarpnäck

Dnr: 405-093-07

Stockholms stad driver två habiliteringsenheter för barn som behöver flera olika habiliteringsinsatser samtidigt. Ansvaret för de båda enheterna föreslås nu permanent ligga på Kungsholmens stadsdelsnämnd.

Handläggare: Verksamhetschef Birgitta Dahlin, 508 08 016

6 Organisatorisk tillhörighet för förskolan Eira

Dnr: 402-376-07

Förskolan Eira har förutom vissa gemensamma lokaler även gemensam ledning och administration med Eiraskolan. Stadsdelsförvaltningen föreslår därför att förskolan Eira får fortsätta att tillhöra Eiraskolan organisatoriskt under en försöksperiod på tre år, t.o.m. juni 2010.

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

7 Delegationsförteckning

Ärendet behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde den 23 augusti 2007.

8 Teman för nämndens sammanträden

Dnr: 002-031-07

Stadsdelsnämnden har beslutat att vid varje ordinarie sammanträde under 2007 ägna en del av den öppna frågestunden åt ett särskilt tema.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Yttranden

9 Revisionsberättelse för 2006 Yttrande till revisionskontoret

Dnr: 104-345-07

Revisorerna för Kungsholmens stadsdelsnämnd har granskat nämndens verksamhet under 2006. Den sammanfattande bedömningen av revisionen är att nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat är tillfredsställande, att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är ej helt tillräcklig samt att bokslut och räkenskaper är rättvisande.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

10 Yttrande till kammarrätten Överklagat beslut om tillfälligt bygglov

Dnr: 324-521-03

Stadsdelsförvaltningen arbetar på många olika sätt med att finna nya lokaler för förskole-verksamhet. En av möjligheterna som står till buds är att inrätta tillfälliga förskolor.
Förvaltningen föreslår att nämnden inte ändrar sin inställning till tiden för giltigheten av det tillfälliga bygglovet.


Handläggare: Magnus Johansson, 508 08 090

Remisser

11 Förslag till detaljplan för Kristinebergsmotet (Trafikplats Lindhagensgatan) i stadsdelarna Kristineberg och Stadshagen S-Dp 2003-16067-54 Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 302-374-07

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan som möjliggör ombyggnad av Kristinebergsmotet. Förslaget innebär i huvudsak att den nuvarande trafikplatsen ersätts med en mindre trafikplats, vilken till största delen placeras under Essingeledens bro. Genom förslaget frigörs mark för framtida bebyggelse på Kristinebergshöjden väster om Essingeleden.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

12 Översvämningshot – risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 310-377-07

Stadsdelsförvaltningen anser det är viktigt att arbeta för att både minska utsläppen av växthusgaser och anpassa sig till det nya klimatet för att kostnaderna i framtiden för de nödvändiga åtgärderna ska bli så låga som möjligt varför det är viktigt att ta utredningens förslag på allvar.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

13 Vägutredning effektivare nord-sydliga förbindelser Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 305-264-07

Den nu föreslagna dragningen förefaller vara en god avvägning mellan de olika behov som finns och de funktioner vägen ska ha. Stadsdelsförvaltningen delar därmed Vägverkets bedömning att Förbifart Stockholm sammantaget är den bästa lösningen när det gäller nord-sydliga trafikförbindelser


Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

Anmälningsärenden

14 Nytt ramavtal gällande städning av verksamhetslokaler

15 Beslut från arbetsmiljöverket om avslutat ärende ang Fridhemsskolan och Stadshagsskolan

16 Anmälan av tjänstemannabeslut Gemensam service – personal

19 Anmälan av inkomna skrivelser

20 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

21 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

22 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

23 Information från stadsdelsförvaltningen

24 24 - 27 sekretessbelagda ärenden

Tilläggslista

28 SL:s förslag till trafikförändringar

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 21 maj 2007 justerats den 25 maj 2007. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 21 juni 2007. Vice ordföranden utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Ansökan om stimulansbidrag till fortsatt utveckling av individuella vårdplaner med hjälp av ASI och MAPS

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län avseende stimulansbidrag till att fortsätta utveckla en strategi för att implementera individuella vårdplaner med hjälp av systematiska instrument med projektet ”Metodutveckling med hjälp av ASI och MAPS”. Ansökan avser perioden 2008-03-15 - 2009-03-14. Totalt belopp som söks är 510.000 kronor.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDET

Länsstyrelsen i Stockholms län inbjuder till att ansöka om stimulansbidrag till utveckling av vården för personer med tungt missbruk.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 22 maj 2007, dnr 502-383-07.

§3 Ansökan om stimulansbidrag för utökade boendeinsatser i försöks- och träningslägenheter

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län avseende stimulansbidrag till fortsatt utveckling av utökade boendestödsinsatser i försöks- och träningslägenheter. Ansökan avser perioden 2008-04-01 – 2009-03-31. Totalt belopp som söks är 420.000 kronor.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDET

Ansökan om stimulansbidrag för utökade boendeinsatser i försöks- och träningslägenheter.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 maj 2007, dnr 502-384-07.

§4 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning.

 

 

ÄRENDET

Ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården bygger på Socialstyrelsen krav. Det är en del av nämndens integrerade system för ledning och uppföljning av verksamhet och ekonomi ILS men innehåller också delar som är att karaktärisera som internkontroll.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 maj 2007, dnr 506-386-07.

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (v) lämnade följande uttalande:

 

Stadsdelsförvaltningen har tagit fram ett mycket väl genomarbetat förslag till ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvård inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning.

 

Förslaget ställer stora krav på entreprenörerna och egenregiverksamheterna att bl.a. rapportera avvikelser.   Detta har inte alltid fungerat med samtliga entreprenörer vilket vi ser mycket allvarligt på. 

 

Vi förutsätter att förvaltningen håller nämnden uppdaterad – t.ex. i samband med kvartalsrapport 2 - om hur rapporteringen från entreprenörerna fungerar.  Det är mycket allvarligt om de inte uppfyller de krav som de ställt upp på när avtalen undertecknats.  

§5 Habiliteringsenheten Ballongen i Skarpnäck

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att hos kommunstyrelsen hemställa om att ansvaret för verksamhet inklusive finansiering vid habiliteringsenheten Ballongen överförs från Skarpnäcks stadsdelsnämnd till Kungsholmens stadsdelsnämnd från och med 2008-01-01.

 

 

ÄRENDET

Stockholms stad driver två habiliteringsenheter för barn som behöver flera olika habiliteringsinsatser samtidigt. Ansvaret för de båda enheterna föreslås nu permanent ligga på Kungsholmens stadsdelsnämnd.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 maj 2007, dnr 405-093-07.

§6 Organisatorisk tillhörighet för förskolan Eira

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner att Eiraskolan inom utbildningsnämnden driver förskolan Eira under en försöksperiod på tre år, 2007-07-01 – 2010-06-30, för att därefter utvärderas.

 

2.      Uppdra till stadsdelsdirektören att teckna nödvändiga överenskommelser med utbildningsförvaltningen.

 

ÄRENDET

Förskolan Eira har förutom vissa gemensamma lokaler även gemensam ledning och administration med Eiraskolan. Stadsdelsförvaltningen föreslår därför att förskolan Eira får fortsätta att tillhöra Eiraskolan organisatoriskt under en försöksperiod på tre år, t.o.m. juni 2010.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 maj 2007, dnr 402-376-07.


UTTALANDE

Håkan Wahlén m.fl.(s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) lämnade följande uttalande:

 

Vi deltar inte i beslutet i detta ärende.

 

Vi håller med förvaltningen om att ”sära på förskolan Eira och Eiraskolan får uppenbara negativa pedagogiska konsekvenser”.  

 

Våra partier har vid åtskilliga tillfällen meddelat vårt missnöje med grundskolans överförande till en central utbildningsförvaltning. Att sära på förskolan och grundskolan enligt den regerande Alliansens beslut får samma negativa konsekvenser över hela staden. 

 

Vi anser att det bästa för grundskolorna hade varit att även fortsättningsvis tillhöra stadsdelsförvaltningarna. Vi ser också nu hur bra lokala lösningar kommer som överraskningar på den centrala utbildningsförvaltningens bord. Eiraskolan lär inte vara det enda ärende som tvingar fram undantag och särlösningar.

§7 Teman för nämndens sammanträden

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer teman för sammanträden under hösten 2007.

 

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har beslutat att vid varje ordinarie sammanträde under 2007 ägna en del av den öppna frågestunden åt ett särskilt tema.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 juni 2007, dnr 002-031-07.

§8 Revisionsberättelse för 2006 Yttrande till revisionskontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som yttrande till revisorerna.

 

ÄRENDET

Revisorerna för Kungsholmens stadsdelsnämnd har granskat nämndens verksamhet under 2006. Den sammanfattande bedömningen av revisionen är att nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat är tillfredsställande, att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är ej helt tillräcklig samt att bokslut och räkenskaper är rättvisande.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 maj 2007, dnr 104-345-07.

§9 Yttrande till kammarrätten Överklagat beslut om tillfälligt bygglov

BESLUT

 

1.       Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på kammarrättens förfrågan om synpunkter på överklagandena.

 

2.       Stadsdelsnämnden vidhåller sin tidigare inställning och yrkar att länsrättens dom fastställs.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen arbetar på många olika sätt med att finna nya lokaler för förskoleverksamhet. En av möjligheterna som står till buds är att inrätta tillfälliga förskolor. Förvaltningen föreslår att nämnden inte ändrar sin inställning till tiden för giltigheten av det tillfälliga bygglovet.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 maj 2007, dnr 324-521-03.

§10 Förslag till detaljplan för Kristinebergsmotet (Trafikplats Lindhagensgatan) i stadsdelarna Kristineberg och Stadshagen S-Dp 2003-16067-54 Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

1.      Stadsdelsnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till remissyttrande.

 

2.      Stadsdelsnämnden hemställer att stadsbyggnadsnämnden utreder möjligheten att nedgräva och överdäcka Essingeleden

3.      Stadsdelsnämnden anför därutöver:

 

Essingeleden är en av Stockholms mest trafikerade motorled. Stadsdelsnämnden önskar återigen framföra önskemål att Stadsbyggnadsnämnden utreder möjligheten att överdäcka Essingeleden.

 

Med modern teknik är det fullt möjligt att överdäcka den befintliga leden och en överdäckning skulle innebära en avsevärd förbättring av stadsmiljön med minskat vägbuller och en bättre luftkvalité för Kungsholmens invånare. En överbyggnad ger dessutom möjlighet att kontrollera föroreningarna i den känsliga stadsmiljön.

 

Miljöproblemen kring Essingeleden är idag svåra i stora delar av västra Kungsholmen och accentueras nu när området planeras att bli en del av den tätbebyggda innerstaden. I längden lär det bli allt svårare att ha kvar en hårdtrafikerad motorled rakt genom tätbebyggda innerstadskvarter. En överdäckning av Essingeleden är av stor betydelse för stadsdelens utveckling och då särskilt det arbete som nu pågår med att planera och bygga närmare 6000 nya bostäder i det tidigare industriområdet på nordvästra Kungsholmen. Dessutom ökar trafiksäkerheten och framkomligheten genom att vägunderhållet underlättas vintertid.

 

Genom en nedgrävning och överdäckning av Essingeleden över Kungsholmen skulle mycket attraktiv innerstadsmark frigöras och värdet av den frigjorda innerstadsmarken kan knappast överskattas och skulle kunna finansiera en stor del av kostnaderna för nedgrävning och överdäckning.

 

Internationella erfarenheter visar att miljöhänsyn såväl som markekonomi kräver en omfattande nedgrävning/överbyggnad av trafikleder i tätbebyggda områden. Det är inte längre en fråga om, utan när och hur överbyggnaden skall konstrueras. Ju senare i planeringsprocessen desto högre kostnad. Att täcka över i gammal stadsbebyggelse kräver extra dyra lösningar.

 

En nedgrävning och överdäckning av Essingeleden en dryg kilometer över Kungsholmen skulle dessutom vara ett litet projekt jämfört med t ex Södra länkens 4,5 km i tunnel, Norra länkens ca 4 km i tunnel eller Citybanans 6 km i tunnel.

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd anser därför att Stadsbyggnadskontoret i samarbete med Trafiknämnden skall erhålla uppdrag att i samarbete med Vägverket utreda och kostnadsberäkna en överdäckning av Essingeleden.

 

ÄRENDET

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan som möjliggör ombyggnad av Kristinebergsmotet. Förslaget innebär i huvudsak att den nuvarande trafikplatsen ersätts med en mindre trafikplats, vilken till största delen placeras under Essingeledens bro. Genom förslaget frigörs mark för framtida bebyggelse på Kristinebergshöjden väster om Essingeleden.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 maj 2007, dnr 302-374-07.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Öholm m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp), Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till ett för samtliga partier gemensamt förslag.

 

UTTALANDEN

Håkan Wahlén m.fl. (s) lämnade följande uttalande:

 

Oaktat det stora behovet av nya bostäder vill vi med anledning av den framtida bostadsbebyggelsen på Kristinebergshöjden uttala en oro över utvecklingen att nyproduktionen av bostäder kryper allt närmare trafikintensiva vägar. Med det förväntade trafikflödet i snittet Lindhagensgatan/Essingeleden/Drottningholms-vägen kommer det kanske inte att vara möjligt att åstadkomma lämpliga bostadsmiljöer i området som här benämns Kristinebergshöjden. Det är mycket viktigt att noga pröva varje tilltänkt plats för bostadsbebyggelse, i synnerhet när marknaden för byggandet av kontors- och industrifastigheter är sval och byggherrarna kan förväntas komma med önskemål om att byta tilldelade byggrätter för lokaler mot byggrätter för bostäder.

 

Även om isoleringsåtgärder vidtas i själva bostäderna är risken för höga bullernivåer direkt utanför husen så stora att bostäderna inte kommer att kunna motsvara ett bra boende. Dessutom riskerar halterna av luftföroreningar att uppgå till ohälsosamma nivåer i delar av nordvästra Kungsholmen.

 

I strävan att åstadkomma fler bostäder är vi inte beredda att medverka till eftergifter när det gäller kraven på en god och hälsosam boendemiljö.

 

Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) lämnade följande uttalande:

 

Ombyggnaden av Kristinebergsmotet innebär ingen försämring och skulle kunna bli en smidigare trafiklösning, förutsatt att boende och arbetande i området skyddas mot den skadliga inverkan som Essingeledens trafik innebär.

 

Essingeleden med den tunga och intensiva trafik som ständigt rör sig över det tätbebyggda Kungsholmen bör därför dras genom en tunnel eller överdäckas. En motorväg är en motorväg, vare man kallar den stadsmotorväg eller inte och bör inte finnas i närheten av områden där mycket folk bor och rör sig. Finns den redan där måste de boende och arbetande i området skyddas mot trafikens skadliga effekter. 

 

Stadsdelsförvaltningen ser positivt på att ombyggnaden av Kristinebergsmotet medför att mark frigörs för framtida bebyggelse på Kristinebergshöjden. Vi instämmer i att det i sig är positivt att mark frigörs, men att bygga bostäder så nära en så starkt trafikerad väg, där trafiken dessutom beräknas öka med 45 % till 2015, är inte försvarbart ur miljö- och hälsosynpunkt med risk för att de boende utsätts för skadliga bullernivåer och höga halter av luftföroreningar.

 

Vi vill också instämma i förvaltningens påpekande att den föreslagna lösningen för gång- och cykeltrafikanter är otillfredsställande. Människor bör uppmuntras, inte avskräckas från, att röra sig regelbundet, varje dag, på cykel eller till fots, även om det råkar finnas en motorväg i vägen.  

 

Reijo Kittilä (v) lämnade följande uttalande:

 

Nämnden är sedan tidigare enig om att Essingeleden bör läggas i tunnel alternativt överdäckas.

 

På flera ställen i Stadsbyggnadskontorets miljökonsekvensbeskrivningar framhålls att trafikplatsen inte i sig innebär någon förändring för t ex luftkvaliteten så länge inte trafikflödena på själva Essingeleden förändras. (se tex 8.8.4).  

 

Nämnden anser att detaljplanen för Kristinebergsmotet innebär förbättringar jämfört med i dag, men insisterar på att det bästa vore att lägga Essingeleden i en tunnel. Stadsbyggnadskontoret använder benämningen stadsmotorväg - men nämnden finner att en motorväg oavsett benämning inte är förenlig med den täta innerstadsbebyggelse som nybyggnationen på nordvästra Kungsholmen syftar till. Stadsbyggnadskontoret skriver bl.a. att Drottningholmsvägen, Lindhagensgatan och i synnerhet Essingeleden utgör "kraftiga barriärer för stadslivet" (s.4) vilket nämnden instämmer i.


Nämnden finner det vidare oroväckande att planbeskrivningen förutsätter en starkt ökad trafik, vilket antagligen är en realistisk oro med nuvarande majoritet då ökat antal parkeringsplatser, generösare avdrag för kommande trängselskatt och alltför svag satsning på kollektivtrafik tillsammans innebär kraftfulla incitament för bilåkning. Sammantaget skapas en ohållbar miljösituation på Nordvästra Kungsholmen för kommande generationer. Är det förenligt att bygga nya motet och ändå på längre sikt planera för att lägga Essingeleden i tunnel finner dock nämnden att förslaget är en förbättring mot dagens trafiksituation.


Dock vill nämnden understryka vad såväl förvaltningen som Stadsbyggnadskontoret också lyfter fram. Det gäller den föreslagna gång- och cykelvägen under Essingeleden som får ett trängre läge och kan komma att upplevas som otrygg. Det är viktigt att anlägga ett barnperspektiv och även ett genusperspektiv i planeringen för de gående i området. Med tanke på hur miljön ser ut där i dag så vore en förbättring mer önskvärd än en försämring ur dessa perspektiv. Nämnden anser att Stadsbyggnadskontoret bör titta på alternativa lösningar för gångtrafikanter i området för att i möjligaste mån förbättra passagen i öst-västlig riktning under Essingeleden.

§11 Översvämningshot – risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen anser det är viktigt att arbeta för att både minska utsläppen av växthusgaser och anpassa sig till det nya klimatet för att kostnaderna i framtiden för de nödvändiga åtgärderna ska bli så låga som möjligt varför det är viktigt att ta utredningens förslag på allvar.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 maj 2007, dnr 310-377-07.

§12 Vägutredning effektivare nord-sydliga förbindelser Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDET

Den nu föreslagna dragningen förefaller vara en god avvägning mellan de olika behov som finns och de funktioner vägen ska ha. Stadsdelsförvaltningen delar därmed Vägverkets bedömning att Förbifart Stockholm sammantaget är den bästa lösningen när det gäller nord-sydliga trafikförbindelser

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 maj 2007, dnr 305-264-07.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Öholm m.fl. (m), Håkan Wahlén m.fl. (s) och Lars Lundqvist (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) yrkade bifall till ett förslag från miljöpartiet.

Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till ett förslag från vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

 

RESERVATIONER
Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag:

1.      Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till beslut.

2.      Stadsdelsnämnden överlämnar följande som svar på remissen

 

Det är angeläget att för framtiden sörja för en god framkomlighet i regionen. Som ett underlag för vidare studier i nord/syd axeln skall samhällsekonomisk effektivitet och ett perspektiv av långsiktigt hållbar transportförsörjning vara vägledande. I de transportpolitiska målen ligger villkor om att köproblem skall minska, framkomligheten skall öka, men även att kollektivtrafikens kapacitet skall öka och att föreslagna åtgärder skall öka jämställdheten i trafiksystemet.

 

Förbifart Stockholm kommer om den byggs att leda till en utglesad stadsstruktur och motverka stadens och regionens arbete att bygga en flerkärnig, tät stad. Leden gynnar glesa bostadsområden längre från regioncentrum där bilpendling till centrala delar av staden varje dag är det vanliga transportsättet. Ett sådant transportmönster omöjliggör dessutom såväl de klimatåtaganden Sverige gjort i internationella sammanhang som de lokala och regionala miljömål som satts upp. Förbifart Stockholm är därför inte förenlig med ett långsiktigt hållbart transportsystem.

 

Förbifart Stockholm går också emot riksdagens beslut i infrastrukturpropositionen 2001 om ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i transportsystemet. Med förbifarten fördjupas klyftan mellan kvinnors och mäns resande eftersom det är företrädesvis män som drar den direkta nyttan av investeringen medan situationen för kvinnor försämras i motsvarande grad på grund av uteblivna kollektivtrafiksatsningar och en nettoförsämrad kollektivtrafikförsörjning i regionen.

 

Den vidare planeringen för motorvägutbyggnad som Nord-Sydlig förbindelse i Stockholm bör läggas på is i avvaktan på resultat från införsel av trängselavgifterna.

 

Förbifart Stockholm kommer om den byggs förstöra stora natur- och kulturvärden. Leden planeras över ett av de mest kulturhistoriskt värdefulla områdena i Sverige och kommer leda till en irreversibel utarmning av vårt kulturarv. Dessutom kommer leden dras på bro genom ett av Stockholms stads mest värdefulla naturområden, Naturreservatet Grimsta. Grimsta naturreservat är än så länge den platsen i Stockholms stad som har lägst bullernivåer. När en sexfilig motorled dras rakt in i reservatet kommer detta värde vara utplånat.

 

Diagonal Ulvsunda kan förväntas ha en något mindre utglesande effekt för den framtida regionstrukturen, men är i övrigt behäftad med samma negativa utveckling för regionen med avseende på miljö, kollektivtrafikförsörjning, tillgänglighet, jämställdhet och tillväxt/utveckling.

 

Frågetecken måste också resas kring kombinationsalternativet. Satsningarna som föreslås torde helt eller delvis sakna förankring bland lokala och regionala aktörer. Det val av järnvägslösningar som föreslås i utredningen måste starkt ifrågasättas, både av kostnadsskäl och ur resande/målpunktssynpunkt.

 

Vägverket bör se över uppdragsformuleringarna, ta till sig de transportpolitiska målen och göra om utredningen så att Stockholmarna år 2015-2030 de facto kan åtnjuta ökad framkomlighet, bättre miljö, ett mer jämställt transportsystem, samt fortfarande njuta av kultur- och naturvärden av riksintresse. 

 

Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag:

 

1.      Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till beslut.

2.      Stadsdelsnämnden överlämnar följande som svar på remissen

 

Att minska biltrafiken är den enskilt viktigaste åtgärden vi kan göra för att få ner utsläppen och minska klimatpåverkan. Storskaliga motorvägssatsningar leder till ökad vägtrafik, vilket ger ökade utsläpp. Framtidens trafiklösning måste i stället vara att bygga ut kollektivtrafiken. Om den föreslagna Förbifart Stockholm byggs kommer bilåkandet att öka och därmed också utsläppen av koldioxid. Enligt Vägverkets första miljökonsekvensbeskrivning kommer koldioxidutsläppen att öka med fem procent i Stockholms län som resultat av detta. Som en jämförelse ledde försöket med trängselavgifter till en nedgång i länet med två procent. Effekterna från trängselavgifter kombinerade med ökad kollektivtrafik skulle alltså snabbt ätas upp. Detta samtidigt som Sverige genom EU har förpliktigat sig till att sänka sina utsläpp med 30 procent.

 

Att se Förbifart Stockholm som den enda möjligheten att utveckla tätorten Stockholm ter sig ganska absurt i skenet av den heta klimat- och miljödebatt som hållit i sig i mer än ett halvår. Det är uppenbart att Förbifarten innebär att vi ytterligare låser in oss i ett transportsystem som är långsiktigt ohållbart.

 

Länsstyrelsen har tidigare visat på att Förbifart Stockholm är oförenlig med riksintressen och bryter med miljöbalken (MB). Vägverkets miljökonsekvensbeskrivning visar att Förbifart Stockholm på vissa platser skulle medföra stora och bestående negativa förändringar av landskapet som påtagligt skadar riksintressen för natur- och kulturmiljö enligt 3 kap. 6 § MB.

 

Enligt Gabriel Michanek, professor i miljö- och naturresursrätt, innebär Förbifart Stockholm med stor sannolikhet att områden av riksintresse enligt 4 kap. 2 § MB (”Mälarens öar och stränder”) skadas påtagligt. I så fall hindras alternativet enligt huvudregeln. Möjligheten för undantag för ”utvecklingen av befintliga tätorter” innebär sannolikt inte att Förbifart Stockholm kan genomföras. Enligt Michanek hindras Förbifart Stockholm av lokaliseringskravet i 2 kap. 6 § MB även om den mot förmodan skulle anses klara kraven enligt 3–4 kap. MB. Allt tyder därför, enligt Michanek, på att alternativ Diagonal Ulvsunda medför mindre intrång och olägenheter från miljösynpunkt, samtidigt som Vägverket inte har visat att denna lokalisering skulle utgöra ett orimligt krav enligt 2 kap. 7 § MB.

 

Den samhällsekonomiska analysen av Förbifarten har fått kritik från många håll. En rapport (Reflektioner på samhällsekonomiska analyser i allmänhet och på kalkylen för nord-sydliga förbindelser i Stockholm i synnerhet) från KTH våren 2007 tar upp en rad brister i den tidigare gjorda samhällsekonomiska analysen av en nord-sydlig förbindelse.

 

Rapporten pekar bland annat på att miljöaspekter ofta får ett begränsat genomslag i samhällsekonomiska analyser. Detta trots transportsektorns stora miljöpåverkan och trots de klimatpolitiska mål som riksdagen har beslutat om. En av orsakerna är att man prissätter miljöpåverkan mycket lågt och att man inte räknar med utsläpp från byggande av vägarna, drift och underhåll och byggande av nya bilar som trafikerar vägen och produktion av bränsle. En annan nyligen publicerad studie visar på att denna indirekta energi för Södra Länken är dubbelt så stor som energin för själva vägtransporten.

 

Rapporten pekar också på att den ursprungliga samhällsekonomiska analysen inte har räknat in trängselavgifter i Stockholm. Nu vet vi att trängselavgifterna ska återinföras och rapporten visar att med trängselavgifter så är varken alternativen Förbifart Stockholm eller Diagonal Ulvsunda längre samhällsekonomiskt lönsamma, även om man då inte räknar in de miljöaspekter som här nämnts.

 

I den samhällsekonomiska analysen har heller inte priset för de naturintrång byggena medför räknats in.

 

Varken kombinationsalternativet eller det så kallade Nollalternativet har blivit utförligt behandlat. I Nollalternativet har viktiga omvärldsfaktorer negligerats. En av dem är just trängselavgifterna, som inte beaktas i detta alternativ trots att de alltså återinförs redan till sommaren. Kostnadsökningar för vägbyggen har inte uppdaterats. Det faktum att klimatpolitiken kräver högre bensinpriser och på längre sikt mindre transportbehov har inte beaktats. Sammantaget har detta lett till att den samhällsekonomiska lönsamheten för en ny väg har överskattats i kalkylen.

 

Förbifartens effekter på regionens struktur och totala transportbehov har heller inte beaktats ordentligt. Vägen skulle stimulera ett alltmer utglesat bebyggelsemönster med ökade transportbehov och försämrat underlag för kollektivtrafik.

 

Vägverkets egen fyrstegsprincip, som bygger på att utbyggnad av väg är det sista alternativet och att man i första hand bör titta på hur befintligt vägnät kan användas mer effektivt, är föredömlig. Det är därför underligt att kombinationsalternativet fått en så undanskymd plats. Att med hjälp av trängselavgifter och en rejäl kapacitetshöjning i kollektivtrafiken utnyttja befintliga vägar bättre och dessutom minska de totala transportbehoven vore både samhällsekonomsikt och miljömässigt mycket mer effektivt.

 

Att satsa på ökade vägutbyggnader är att backa in i framtiden. Stockholms län behöver mer och billigare kollektivtrafik så att det blir än lättare för de som i dag åker bil att ställa bilen hemma.

§13 SL:s förslag till trafikförändringar

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på SL:s förslag till trafikförändringar överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 juni 2007, dnr 305-391-07.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Öholm m.fl. (m) och Lars Lundqvist (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Reijo Kittilä (v), Håkan Wahlén m.fl. (s) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

 

RESERVATION
Reijo Kittilä (v), Håkan Wahlén m.fl. (s) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag:

 

1.      Stadsdelsnämnden föreslås besluta att överlämna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över SL:s förslag till trafikförändringar 2006.

 

2.      Stadsdelsnämnden föreslås därutöver anföra följande:

 

SL-taxan ska vara låg och enhetlig. Under förra mandatperioden infördes enhetstaxan och zonerna avskaffades. Det var en reform nämnden uppskattade mycket och gärna ser igen. Nämnden understryker vidare vikten av att det enhetliga månadskortet bibehålls – det vore förödande om även månadskortet splittrades upp i olika avgiftszoner.   

 

Att SL har låga och enhetliga taxor är ett mycket viktigt komplement till trängselavgifterna. Kungsholmen genomkorsas av stora trafikstråk – Fleminggatan, S:t Eriksgatan, Norr Mälarstrand, Drottningholmsvägen, Lindhagensgatan samt Essingeleden. Det går inte att övervärdera SL:s betydelse för minskningen av biltrafiken och det tryck som denna biltrafik dagligen utgör på Kungsholmen. För trafikmiljön på Kungsholmen är det ytterst viktigt med en väl fungerande kollektivtrafik från förorterna in till stan. Detta bör uppmärksammas i planeringen av trafikutbudet. 

 

Nämnden saknar en lösning för kollektivtrafikförsörjningen för Luxområdet på Lilla Essingen.  Nämnden har tidigare tagit upp detta i sina remissvar men fortfarande trafikerar ingen busslinje dit och frågan tas inte heller upp i remissmaterialet. Vi vill se en lösning för detta snarast.

§15 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

.       Jan-Åke Porseryd (s) ställde fråga om utredningar om barn som far illa. Susanna Wahlberg besvarade frågan.

.       Jan-Åke Porseryd (s) efterfrågade ”lathund” om sekretessfrågor. Stadsdelsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att sammanställa en sådan.

§16 Information från stadsdelsförvaltningen

Birgitta Dahlin rapporterade om

.       nationaldagsfirandet i Rålambshovsparken.

.       förskolesituationen

§17 Yttrande till tingsrätten målnr Ä11758-07

Sekretessbelagt enligt 7 kap 4 § sekretesslagen.

§18 Yttrande till tingsrätten angående adoption <br> Målnr Ä 11883-07

Sekretessbelagt enligt 7 kap 4 § sekretesslagen.

§19 Anmälningsärenden

Sekretessbelagt enligt 7 kap 4 § sekretesslagen.