Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-08-23

Sammanträde 2007-08-23

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema
Stöd till personer med missbruksproblem eller psykiskt funktionshinder

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Skateboardramp på Lilla Essingen

Dnr: 499-414-07

Förslagsställaren önskar en ramp för skateboard på Lilla Essingen.

Allmänna ärenden

3 Kv Pilträdet 11 Ombyggnad till förskola med leveranskök

Dnr: 302-493-07

Mot bakgrund av det stora behovet av förskoleplatser och det kommande behovet av köks-upprustningar föreslår förvaltningen nämnden uppdra åt förvaltningen att gå vidare med planeringen och slutligt utreda förutsättningarna och kostnaderna för att bygga om loka-lerna i Pilträdet 11 till förskola med leveranskök.

Handläggare: Magnus Johansson, 508 08 090

4 Ny förskola i kv Fröjden på nordvästra Kungsholmen

Dnr: 302-525-05

Förvaltningen föreslår att nämnden för sin del beslutar inrätta en ny förskola om fyra avdelningar i kvarteret Fröjden och att hemställa om kommunstyrelsens medgivande att teckna avtal på i ärendet redovisade villkor.

Handläggare: Magnus Johansson, 508 08 090

5 Anmälan av slutrapport för NavigatorCentrum i Stockholm

Dnr: 499-485-07

Den 1 juli 2007 avvecklades Navigatorcentrum Nord och Syd då ansvaret för frågorna enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2007 övergår till utbildningsnämnden.

Handläggare: Verksamhetschef Birgitta Dahlin, 508 08 016

7 Halvårsbokslut

Dnr: 103-549-07

I detta ärende redovisas nämndens ekonomiska ställning per halvårsskiftet. Bakgrunden till halvårsbokslutet är överföringen av grundskola, särskola och skolbarnsomsorg från stads-delsnämnden till utbildningsnämnden per den 1 juli 2007. Stadsdelsnämnden avslutar fyra resultatenheter och lämnar över verksamheter med plusresultat i samtliga fonder.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

8 Delegationsförteckning

Dnr: 002-171-07

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Yttranden

9 Tillstånd att bedriva enskild verksamhet Yttrande till länsstyrelsen

Dnr: 505-484-07

Länsstyrelsen i Stockholms län har begärt in yttrande från stadsdelsnämnden med anledning av att Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland har ansökt om tillstånd att bedriva enskild verksamhet som Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder.

Handläggare: Gunilla Carlsson, 508 08 023

Remisser

10 Stockholms stads äldreplan 2007-2011 Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 504-351-07

Kommunstyrelsen har sänt Stockholms stads äldreplan 2007 – 2011 på remiss till Kungs-holmens stadsdelsnämnd. Äldreplanen ska utgöra en kommungemensam plattform för äldreomsorgen under perioden 2007-2011.

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

11 Införande av valfrihetssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 504-385-07

Kommunstyrelsen har sänt Införande av valfrihetssystem för vård- och omsorgsboende inom äldreomsorg på remiss till Kungsholmens stadsdelsnämnd. Kommunfullmäktige har i budget för 2007 beslutat att valfriheten ska öka och att staden ska skapa förutsättningar för att ge invånarna så stor valfrihet som möjligt.

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

12 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 504-390-07

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

13 Inrättande av jobbtorg Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 502-399-07

Stadsledningskontoret föreslår att fem s.k. Jobbtorg inrättas i staden från den 1 januari 2008. Jobbtorgen ska vara den gemensamma ingången till stadens samlade resurser för arbetsmarknadsinsatser av olika slag för de målgrupper som staden arbetar med.

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

14 Översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionsnedsättning – nytt schablonsystem Remiss från kommunstyrelsen

15 Förslag till detaljplan för fastigheten Stenbrottet 3 i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp 2006-18239-54 Remiss från Stadsbyggnadskontoret

Dnr: 302-444-07

Bostadsrättsföreningen Stenbrottet 3, Kronobergsgatan, önskar bygga på sin fastighet. Befintlig byggnad har fem våningar. Den utökade byggrätten innebär att byggnaden byggs på till samma nivå som omkringliggande byggnader.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

16 Reviderad modell för fördelning av medel till stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet Remiss från kommunstyrelsen

17 Renhållningsordning för Stockholms stad Remiss från Trafikkontoret

Dnr: 399-482-07

Trafik- och renhållningsnämnden har i budget för 2007 fått i uppdrag att ta fram en ny renhållningsordning med avfallsplan som ska börja gälla år 2008. Förslaget består av förändrade föreskrifter och en avfallsplan med fyra strategiska mål för avfallshanteringen.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

18 Grekiska Kolgrillsbaren S:t Göransgatan 121 Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-449-07

Grekiska kolgrillsbaren S:t Göransgatan 121 ansöker om tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 01.00 samt för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 - 22.00.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälningsärenden

19 Anmälan av uppdaterad aktivitetsplan

20 Ansökan till länsstyrelsen om stimulansbidrag för varaktiga stödformer till anhöriga 2007

21 Länsstyrelsens beslut ang yttrande ang Alströmerhemmet

24 Anmälan av inkomna skrivelser

25 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

26 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

27 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

28 Information från stadsdelsförvaltningen

29 29 - 42 sekretessbelagda ärenden

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 19 juni 2007 justerats den 21 juni 2007. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 27 augusti 2007. Vice ordföranden utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om skateboardramp eller liknande på Lilla Essingen, dnr 499-414-07. Medborgarförslaget överlämnades till förvaltningen för beredning.

§3 Kv Pilträdet 11 - ombyggnad till förskola med leveranskök

BESLUT

1. Kungsholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att låta projektera och kostnadsberäkna en ny förskola för ca 35 barn med ett leveranskök för ca 200 portioner i Kv Pilträdet 11.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att beställa de handlingar och kostnadsanalyser som krävs för att fastighetsägaren skall kunna lämna en hyresoffert.

ÄRENDET
Mot bakgrund av det stora behovet av förskoleplatser och det kommande behovet av köksupprustningar föreslår förvaltningen nämnden uppdra åt förvaltningen att gå vidare med planeringen och slutligt utreda förutsättningarna och kostnaderna för att bygga om lokalerna i Pilträdet 11 till förskola med leveranskök.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 augusti 2007, dnr 302-493-07.

§4 Ny förskola i kv Fröjden på nordvästra Kungsholmen

BESLUT

1. Kungsholmens stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om inhyrningsmedgivande och stimulansbidrag för en förskolelokal om 655 kvm i kvarteret Fröjden.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören, förutsatt ekonomiutskottets medgivande, att teckna avtal för lokalen på nedan angivna villkor.

3. Stadsdelsnämnden hemställer att kommunstyrelsen utarbetar en modell för kompletterande ersättning för nyproducerade förskolor i nybyggda bostadsområden.

ÄRENDET
Förvaltningen föreslår att nämnden inrättar en ny förskola om fyra avdelningar i kvarteret Fröjden.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 augusti 2007, dnr 302-525-05.

UTTALANDE
Reijo Kittilä (v) lämnade följande uttalande:

Vi inom vänsterpartiet är naturligtvis positiva till planering av förskolor på Nordvästra Kungsholmen, men undrar lite över var barnen ska vistas utomhus. I tjänsteutlåtandet står lite tvetydigt att gården på 120 kvm som ligger i anslutning till daghemmet 1 tr upp möjligen är tekniskt olämplig eller till och med olaglig att använda. Om så är fallet vore det bra att få en redogörelse för hur utomhusmiljön kommer att planeras för barnen. Alternativ saknas i förslaget.

Vänsterpartiet vill med anledning av detta upprepa sin redan tidigare uttryckta oro över det bortglömda barnperspektivet vid nybyggnationen av Nordvästra Kungsholmen. Två studenter har i media nyligen uppmärksammats för en C-uppsats där de konstaterat att barnkonsekvensanalys saknas i planeringen av Nordvästra Kungsholmen. I nämnden har vänsterpartiet redan vid flera tillfällen framfört denna kritik. Torsten Malmberg på stadsbyggnadskontoret menar dock enligt en artikel i DN att den nu pågående förtätningen styrs av ett EU-direktiv. Vänsterpartiet ställer sig frågande till att ett EU-direktiv får försvara frånvaron av barnperspektiv och även frånvaron av politiska visioner om bra stadsmiljö. Den politiska visionen i byggandet av nya bostäder inskränker sig för närvarande till en vision om de fria marknadskrafternas självreglering. Majoriteten har helt abdikerat i frågan och övergett sitt demokratiska ansvar. Risken är dock överhängande att framtiden kommer att avkräva ett ansvar för detta fartblinda och okänsliga byggprojekt.

Planbeskrivningar ändras för närvarande kontinuerligt till förmån för högre hus. De allt högre husen innebär även en mörkare stadsdel, i synnerhet vintertid när solen ligger lågt. Stockholm ligger långt norr om New York och skyskrapor här ger inte samma typ av stad som där. De planerade små gårdarna förbättrar knappast heller möjligheterna till det dagsljus vi behöver på dessa breddgrader under vintern. Högre hus och mer parkeringsplats per lägenhet borgar även för en biltätare stadsdel.

Vänsterpartiet saknar som sagt en politisk vision om den nya staden hos den nuvarande majoriteten. En gång byggdes Kronobergsparken i akt och mening att ge Kungsholmsborna möjlighet att komma upp över den dåliga luften, ut till en ljusare och friskare miljö än den som rådde nere på gatorna. Det var den tidens vision om att skapa en bättre miljö för stadens innevånare. När Kristineberg och Fredhäll byggdes var visionen en god boendemiljö i direkt anslutning till hemmet, med inflöde av dagsljus i bostaden och grönskande natur utanför husknuten. Nu är målet en ”riktig” storstadsmiljö, mer kompakt. Det går antagligen att förena en mer kompakt storstad med ett barnperspektiv och ett miljöperspektiv, men då måste det finnas en politisk vision om detta någonstans, en riktlinje om HUR denna kompakta stad ska se ut i en modern, demokratisk, barnvänlig tappning.

ERSÄTTARYTTRANDE
Oscar Fredriksson (c) lämnade följande ersättaryttrande:

Centerpartiet önskar i enlighet med tidigare yttranden åter betona behovet av fler förskoleplatser på Kungsholmen. I detta arbete är det även viktigt att satsa på kvalitet och säkerställa att det finns tillgång till en trygg och stimulerande utemiljö. Betydelsen av att skydda och utveckla stadsdelens grönområden kan här inte nog betonas och är även en viktig stadsmiljöfråga för alla kungsholmsbor. Genom att i större utsträckning än tidigare bygga på höjden kan marken användas mer effektivt och tillåta stadsdelen att utvecklas samtidigt som vi värnar våra grönområden. Det finns även möjlighet att låta den nya stadsdel som nu växer fram på nordvästra Kungsholmen bli en visionär och nyskapande del av Stockholm. Att bygga på höjden innebär även att man gynnar miljön. Särskilt om man bygger s.k. eko-skyskrapor vilka genom terrasserade gårdar och solcellspaneler både bidrar till en bättre luft och en grönare stadsmiljö samtidigt som de är självförsörjande på el. För att ytterligare markera att detta är ett ny och spännande del av Stockholm finns det även goda skäl att lyssna till Kungsholmscenterns förslag att låta det omdiskuterade Kallbadhuset bli en del av stadsbilden på nordvästra Kungsholmen.

 

§5 Anmälan av slutrapport för NavigatorCentrum i Stockholm

BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

ÄRENDET
Den 1 juli 2007 avvecklades Navigatorcentrum Nord och Syd då ansvaret för frågorna övergick till utbildningsnämnden.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 juni 2007, dnr 499-485-07.

UTTALANDEN
Håkan Wahlén m.fl. (s) lämnade följande uttalande:

NavigatorCentrum har varit verksam endast under 10 månader och har ändå visat mycket positiva resultat. Socialdemokraterna anser att den metodik man arbetat fram är viktig att ta till vara och utveckla. Att man nu lagt ner NavigatorCentrum anser vi vara slöseri med resurser.

Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) lämnade följande uttalande:

Det är ett slöseri med både mänskliga och ekonomiska resurser att efter mindre tid än ett år lägga ner en så lovande verksamhet som Navigatorcentrum. Beslutet är okänsligt och obegripligt.

Rapporten visar att personalen med stort engagemang, ett brett kunnande och ett gott resultat på kort tid lyckats bygga upp en verksamhet anpassad till en känslig målgrupp. De borde ha fått chansen att vidareutveckla den. Den här typen av verksamhet bygger, vilket också rapporten visar, på ett förtroende, som det måste ta tid att etablera. Man kan inte tvinga unga människor att delta. Varje ung människa som går förlorad, dvs. fastnar i ett utanförskap som t.o.m. kan leda till kriminalitet, innebär inte bara ett stort lidande för dem själva och deras anhöriga utan också en samhällskostnad som kan räknas i miljoner kronor.

Ett smidigare tillvägagångssätt vore att behålla verksamheten och, när Jobbtorgen etablerats integrera den med den nya verksamheten. På så sätt kunde man ta tillvara de erfarenheter och det kontaktnät man byggt upp inom Navigatorcentrum. 

Reijo Kittilä (v) lämnade följande uttalande:

Vänsterpartiet beklagar att man redan begravt detta så lovande projekt som nu verkar splittras upp mellan jobbtorg och utbildningsnämnd. Vi befarar att kommunens ansvar för unga som inte går i skolan därmed än en gång kommer att drunkna, osynliggöras och ”hamna mellan stolarna”.

Trots den extremt korta tiden om 9 månader har uppenbarligen redan goda resultat uppnåtts – hur kan man med berått mod och, som det verkar, enbart av politisk prestige, så snabbt avveckla en verksamhet med så snabb framgång? Det ter sig oansvarigt gentemot såväl de ungdomar som fanns i verksamheten som gentemot den personal som med stor kapacitet har gått in i verksamheten men nu inte kan vidareutveckla sina erfarenheter.

Vänsterpartiet hittar inte i ärendet om jobbtorget någon skrivning överhuvudtaget om hur staden kommer att ta till vara på de resultat som uppnåddes inom ramen för Navigatorcentrum, inte heller någon information om hur utbildningsnämnden kommer att agera i frågan.

 

§6 Läkemedelsgenomgångar

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd lägger rapporterna till handlingarna.

 

 

ÄRENDET

Läkemedelsgenomgångar har utförts på Alströmerhemmet, Solbacken och Serafen.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 augusti 2007, dnr 506-532-07.

 

§7 Halvårsbokslut 2007

BESLUT

1. Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer balans- och resultaträkning
2007-07-01 enligt bilaga 1.

2. Stadsdelsnämnden överför berörda resultatenheters resultat till utbildningsnämnden enligt bilaga 2.

3. Stadsdelsnämnden avvecklar resultatenheterna Eiraskolan, Fridhems/Stadshagsskolan, Klastorpsskolan samt Rålambshovsskolan fr.o.m. 2007-07-01.

ÄRENDET
I detta ärende redovisas nämndens ekonomiska ställning per halvårsskiftet. Bakgrunden till halvårsbokslutet är överföringen av grundskola, särskola och skolbarnsomsorg från stadsdelsnämnden till utbildningsnämnden per den 1 juli 2007. Stadsdelsnämnden avslutar fyra resultatenheter och lämnar över verksamheter med plusresultat i samtliga fonder.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 augusti 2007, dnr 103-549-07.

UTTALANDE
Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) lämnade följande uttalande:

Vänsterpartiet och miljöpartiet deltar inte i beslutet i detta ärende.

Vänsterpartiet och miljöpartiet har redan tidigare meddelat sitt missnöje med grundskolans överförande till en central utbildningsförvaltning. Att sära på förskolan och grundskolan enligt den regerande Alliansens beslut får negativa konsekvenser över hela staden.
 
Vi har redan i fallet med Eiraskolan kunnat konstatera hur bra lokala lösningar kommer som överraskningar på den centrala utbildningsförvaltningens bord. Den ena skolan efter den andra rapporterar att de måste dra in på resurser som tidigare kunnat avsättas för barn med behov av särskilt stöd

Det är viktigt att förskolan och grundskolan tillhör samma organisation dels för att det skall gå att skapa en helhet, dels för att samarbetet med individ- och familjeomsorgen skall kunna fungera på ett smidigt sätt. När nu skolan överförs till utbildningsnämnden minskar nämndens möjligheter till prioriteringar som passar Kungsholmen. Kungsholmsbornas möjligheter till inflytande över sina barns skolgång minskar.  

 

§8 Delegationsförteckning

BESLUT
Kungsholmens stadsnämnd beslutar att delegationsbestämmelserna ändras och kompletteras i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 juli 2007 dnr 002-171-07.

UTTALANDE
Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) lämnade följande uttalande:

Vänsterpartiet och miljöpartiet deltar inte i beslutet i de delar där ändringarna i delegationsordningen motiveras med organisatoriska förändringar avseende handläggning av ekonomiskt bistånd inklusive vissa specialistfunktioner, grundskola och stadsmiljöverksamhet.  Vänsterpartiet och miljöpartiet anser att de organisatoriska beslut som fattats av den styrande majoriteten är ett steg på vägen att montera ned hela stadsdelsnämndsorganisationen vilket strider mot våra politiska ambitioner.

 

§9 Tillstånd att bedriva enskild verksamhet Yttrande till länsstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 

 

ÄRENDET

Länsstyrelsen i Stockholms län har begärt in yttrande från stadsdelsnämnden med anledning av att Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland har ansökt om tillstånd att bedriva enskild verksamhet som daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 augusti 2007, dnr 505-484-07.

 

§10 Stockholms stads äldreplan 2007-2011 Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

ÄRENDET
Äldreplanen skulle vara en kommungemensam plattform för äldreomsorgen under perioden 2007-2011.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 juli 2007
dnr 504-351-07.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Öholm m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) yrkade bifall till ett förslag från miljöpartiet.
Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till ett förslag från vänsterpartiet.
Håkan Wahlén m.fl. (s) lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATIONER
Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag:

1. Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen
2. Stadsdelsnämnden framför därutöver följande

Ambitionerna med äldreomsorgsplanen är goda och framsteg görs men det behövs kompletteringar:

Äldreplanen borde också innefatta övriga områden i stadens politik som är viktiga för äldre, t.ex. kommunikationer, tillgänglighet, offentlig service, kultur m.m.

Det är viktigt att ha en god framförhållning så att ett vikande befolkningsunderlag bland de äldsta åldersgrupperna inte leder till nedrustning inom äldreomsorgen

Träffpunkterna är viktiga för att höja livskvaliteten för de äldre. Lokalerna måste vara lätta att nå med allmänna kommunikationer såväl med rullstol som med rollator. De bör vara tillgängliga för personer i eget boende och i servicehus. Aktiviteter bör erbjudas vid dessa mötesplatser, under sommartid t.ex. utflykter.

Man bör undvika en schablonmässig, hårt regelstyrd biståndsbedömning och istället sträva efter en likvärdig bedömning

I förslaget står att ”Behovet av servicehusboende ska grunda sig på en helhetsbedömning där den enskildes upplevelse av otrygghet särskilt ska beaktas”. Detta är en vag formulering som inte ger tillräckligt stöd till en person som anses för pigg och nekas möjlighet till bostad i servicehus eller särskilt boende.

Rätten till fixartjänster bör gälla från 67 års ålder

Ett genusperspektiv saknas i äldreplanen när det gäller villkoren i äldreomsorgen för män respektive för kvinnor som brukare och som personal.  

Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag:

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen och framför därutöver följande:

Gällande äldreomsorgsplan för 2006 till 2010 antogs i januari 2006 och överensstämmer till stora delar med det nya förslaget. Det råder politisk enighet om att våra äldreboenden är gemensamma resurser, om vikten av utevistelse, om god kost för de äldre, om behovet av anhörigkonsulenter samt om friskvård för medarbetarna. De politiska skillnaderna gäller främst privatiseringen av verksamhetsdriften men också medarbetarfrågor, genusperspektiv och diskriminering. Med tanke på att förslaget till ny äldreplan betonar att budgeten är det yttersta styrdokumentet är det förvånande att man slösar resurser på att flytta stycken och byta rubriker i planen istället för att låta medarbetarna arbeta vidare efter gällande plan.

Vi tar helt avstånd från att staden ska stimulera anställda som vill ”avknoppa” verksamheter. Vår äldreomsorg säljs då ut till underpris till en enda eller några få personer som råkar vara anställda just då. Anställda som vill starta företag inom äldreomsorgen får göra det med egna och inte med våra gemensamma pengar. De äldre gynnas inte av att kommunen avvecklar den egna äldreomsorgen.  En väl utbyggd kommunal äldreomsorg är den bästa garanten för att de äldre ska kunna leva under goda och trygga levnadsförhållanden. Överskott i verksamheten ska gå till att utveckla äldreomsorgen och inte till vinster i privata bolag. Dessutom är risken överhängande att de stora vårdbolagen senare köper upp de små avknoppade företagen. 

Frivilligorganisationernas insatser är viktiga som komplement till kommunens verksamhet och ska stödjas med ekonomiska bidrag och lokaler, men de varken kan eller ska överta ansvaret för välfärden.

I nu gällande äldreomsorgsplan framgår att de anställda ska ha hög kompetens, medan den nya planen säger att de anställda ska ha adekvat utbildning. Det är en nedskrivning av ambitionsnivån. Staden har inte resurser att satsa på kompetensutveckling i den unika omfattning som man gjorde under Kompetensfondens tid.

Vi vänder oss emot borttagningen av skrivningarna om att det är viktigt med rimliga ansvarsområden för att cheferna ska kunna utöva ett gott ledarskap. Det behöver även tillföras ett avsnitt om vikten av förkortad arbetstid för att medarbetarna ska kunna få en god arbetsmiljö och därigenom kunna ge våra äldre en god vård och omsorg.

I gällande äldreomsorgsplan finns ett avsnitt om biståndsbesluten och om deras betydelse för rättsäkerheten.  Detta saknas i det nya förslaget, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att biståndsbesluten lägger grunden för insatserna. Det finns ingen förklaring till varför avsnittet om biståndsbesluten har tagits bort men ett sådant stycke måste tillföras.

Det behöver också tillföras ett avsnitt om förenklad biståndsbedömning för alla över 75 år för att frigöra resurser till rådgivande och uppsökande arbete bland de äldre.

Det finns ett behov av att tillämpa ett genusperspektiv i äldreomsorgen. I den gällande äldreomsorgsplanen står bl.a.: ”Att beakta genusperspektivet är viktigt då det finns forskning som visar att synen på mäns och kvinnors åldrande skiljer sig åt. Till exempel finns det forskning som visar på att män som vårdar sin maka/sambo oftare får mera stöd från äldreomsorgen än kvinnor i motsvarande situation.” Ingen skrivning om genusperspektivet finns med i det nya förslaget, vilket är ett stort steg tillbaka för jämställdheten. Många kvinnor arbetar i äldreomsorgen, vårdar sina anhöriga och får själva på ålderns höst insatser från äldreomsorgen.

I nu gällande plan finns ett stycke om ”Äldre – inte en homogen grupp” som påtalar vikten av att ”Äldreomsorgen ska aktivt verka för att alla äldre, oavsett etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning bemöts med respekt för den enskildes särskilda behov och rätt till integritet.” I förslaget till ny plan talas bara allmänt om respekt för integritet och individuella behov, trots att det finns sakliga skäl att lyfta fram vissa diskrimineringsgrunder.  Samma osynliggörande av diskriminerings-problematiken finns inom personalområdet.

Andra brister i förslaget är följande:
- Fixartjänsten för de äldre bör gälla från 67 år och inte från 75 år som enligt förslaget.
- Ambitionsnivåerna för seniorboendena har dragits ner, bland annat har man strukit att merparten av stadens seniorboenden ska ha tillgång till gemensamhetsutrymmen och att hemtjänsten bör ha minst en lokal i huset eller i närheten.
- Kulturen som en del av äldreomsorgen har tonats ner och vare sig kulturombud eller anhörigombud nämns i förslaget.
- Det finns också oklarheter om kvarboendeprincipen fortfarande ska gälla på servicehusen.

De äldre ska enligt förslaget ha rätt att välja boende som certifierats eller upphandlats av staden oavsett om det ligger utanför det egna stadsdelsområdet. Alla kommunala boenden ska upphandlas, men var finns då valfriheten för de som vill bo kommunalt?  Redan i nu gällande äldreomsorgsplan framgår att äldre så långt det är möjligt ska kunna påverka val av vård- och omsorgsboende.

För att äldreomsorgsplanen ska kunna verkställas måste det skjutas till resurser. En boendegaranti värd namnet förutsätter tillräckligt med platser så att äldre kan få det boende de önskar inom en rimlig tid. Det förutsätter att kommunala boenden finns kvar som alternativ. Verklig valfrihet inom äldreomsorgen förutsätter att äldre ska kunna välja på samma villkor oavsett om man kan tala för sig eller sina anhöriga.  Inga sådana garantier ges i den nya äldreplanen.

 

§11 Införande av valfrihetssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

ÄRENDET
Kommunfullmäktige hade i budget för 2007 beslutat att valfriheten skulle öka och att staden skulle skapa förutsättningar för att ge invånarna så stor valfrihet som möjligt.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 juli 2007
dnr 504-385-07.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Öholm m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lämnade tillsammans med Oscar Fredriksson (c) ett gemensamt uttalande.
Håkan Wahlén m.fl. (s) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) yrkade bifall till ett förslag från socialdemokraterna och miljöpartiet.
Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till ett förslag från vänsterpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

UTTALANDE
Ordförande Regina Öholm m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp), Robert Rydefjärd (kd) och Oscar Fredriksson (c) lämnade följande gemensamma uttalande:

Vi ser med tillfredsställelse att det nu finns ett förslag till införande av valfrihetssystem för vård- och omsorgsboende där medborgarens önskemål och behov skall stå i centrum. För att kunna nyttja rätten att välja vård- och omsorgsboende krävs dock att äldre och deras anhöriga får tydlig information om vilka erbjudanden som står till buds utifrån deras specifika hjälpbehov. Det är därför viktigt att alla aktörer inom valfrihetssystemet skall finnas presenterade på ett lättillgängligt sätt. Vi anser även att någon form av brukarundersökningar bör genomföras för att enkelt kunna ge brukaren besked om exempelvis kvalitet och särskilda inriktningar.

Grunden för riktig valfrihet är att det finns olika inriktningar att välja mellan. Då handlar det inte bara om huruvida den äldre vill bo en kommunalt äldreboende eller ett entreprenaddrivet. Det handlar förstås också om att det finns en mångfald bland de privata utförarna. Just därför är ett pengsystem bra och just därför hade det också varit bra om Stockholms stad haft möjlighet att införa en modell med certifiering av utförare. Dagens lagstiftning är svårtolkad och det är därför som en entreprenadsindelning bör ske. En viktig förändring med det nya valfrihetssystemet är att utförarna kommer att konkurrera utifrån kvalitet istället för pris. Kundvalssystemet innebär också att stora och små aktörer blir mer jämspelta, vilket gynnar mångfalden.

Om entreprenadsindelningarna flyttas från stadsdelsnämnderna till stadsledningskontoret anser vi att det är synnerligen viktigt att det fortsatta arbetet sker i nära samarbete med berörda stadsdelsnämnder och att de aktivitetsplaner som beslutas i stadsdelsnämnderna är gällande såvida inte någon stadsdelsnämnd beslutar att revidera sin plan.

Eftersom staden precis som idag skall kunna säga upp avtal som inte efterlevs och stadsdelsnämnderna även framgent kommer att ha ansvaret för äldreomsorgen är det viktigt att det även i framtiden finns kompetens och kunskap i staden om driften av vård- och omsorgsboeenden.

För oss i alliansen är det medborgarens önskemål och behov som är högsta prioritet. Vi vill att alla äldre som behöver vård, omsorg och plats på äldreboende skall enkelt kunna välja utifrån sina enskilda behov och vi vill därför även framföra att samarbetet mellan kommun och lansting måste förbättras och utvecklas.

RESERVATIONER
Håkan Wahlén m.fl. (s) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag:

1. Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak ansluta till förvaltningen förslag

2. Stadsdelsnämnden anför därutöver:

Valfrihetssystemet innebär att den äldre som beviljas ett boende ska kunna göra sitt val utifrån de platser som finns lediga. Socialdemokraterna och miljöpartiet saknar uppgifter om hur köhanteringen kommer att ordnas. Det talas mycket om olika utförare och möjligheten att välja utförare. De flesta människor vi känner är mycket mera intresserade av det geografiska läget på sitt boende än av utförare. För många människor i Stockholm är det attraktivt att bo i innerstaden. Vi anser att om man bott under mycket lång tid i en stadsdel skall man ha möjlighet att bo kvar i närområdet även när man är i behov av vård- och omsorgsboende.

Auktorisation medför att staden släpper en del av sitt planeringsansvar och överlåter detta till marknaden. Vi anser att detta undergräver demokratin genom att försvåra för medborgarna att ha inflytande på planeringen av äldreomsorg.

Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag:

1. Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen. 
Stadsdelsnämnden vill därutöver framföra följande:
2. Ansvaret för upphandlingar inom äldreomsorgen får inte centraliseras till stadsledningskontoret.
3. Avtalsperioden för entreprenader ska vara max 5 år.
4. Lokalerna för kommunens vård- och omsorgsboenden ska inte hyras ut till privata intressenter.
5. Vård- och omsorgsboendena ska alltid i första hand drivas i kommunal regi.

De förslag vi motsätter oss till leder inte till ökad valfrihet utan till privatisering och sänkt kvalitet i äldreomsorgen. Den enda garanti som ges är rätten att köa. Systemet garanterar inte rätten att välja ett kommunalt äldreboende och utesluter grupper med stora omsorgsbehov. Den demokratiskt styrda äldreomsorgen avskaffas och underställs helt marknadens lagar.

Om förslagen genomförs frånhänder sig staden kompetens som tagit decennier att bygga upp. Stadsdelsnämnderna fråntas rätten att själva besluta om upphandlingar. Det demokratiska inflytandet blir minimalt med långa avtalstider och centraliserade upphandlingar. Man överför ett marknadsekonomiskt tänkande till den kommunala äldreomsorgen och riskerar ständiga konflikter där privata vinstintressen krockar med de politiska målen om verksamhetens kvalitet. Insynen i privata äldreboenden är mycket sämre än i kommunala, eftersom anställda där inte skyddas av meddelarfriheten. Äldre utan anhöriga som slår larm kan fara illa en lång tid innan vanvård kan stoppas.

Förslagen ger sken av valfrihet men garanterar inte att äldre ska få välja på jämlika villkor.  Välutbildade människor gynnas av valmöjligheter. Verklig valfrihet förutsätter att kommunalt drivna boenden finns som alternativ, men deras lokaler ska enligt förslaget hyras ut och driften läggas på entreprenad i tio år. De långa avtalstiderna kan möjligen förbättra kontinuiteten för de äldre, men hotar demokratin. En ny majoritet kan inte besluta om återgång i kommunal regi, även om väljarna gett mandatet. Eftersom Kungsholmens stadsdelsnämnd lägger egenregianbud enbart om verksamheten vid upphandlingen drivits i egen regi kommer vi högst att ha kvar ett kommunalt äldreboende vid mandatperiodens slut.

Dessutom får inte stockholmare med allvarliga diagnoser vara med i valfrihetssystemet – är de inte tillräckligt lönsamma?

Valfrihetssystemet får enligt förslaget inte bli kostnadsdrivande men samtidigt varnar man för att om ersättningen blir för låg vill inte privata boenden vara med. För att ett valfrihetssystem ska kunna fungera måste det finnas lediga platser, annars blir det svårt att välja alternativt att kötiderna blir långa och de gamla måste flytta flera gånger.  Hur ska man finansiera de tomma platser som är en förutsättning för en valfrihet i boendet.

Vad händer om ett privat äldreboende går i konkurs eller om avtalet mellan staden och boendet sägs upp?  Då ska enligt förslaget ”den stadsdelsnämnd där boendet är beläget ta ansvar för vården av de äldre”.  Staden skulle få städa upp efter marknadens misstag.

Vad gör man om de stora vårdbolagen köper upp de små och därmed minskar den omtalade mångfalden? 

I verkligheten kommer många av de äldre att få köa på obestämd tid för platser som de aldrig får. Många är så dåliga när de väl beviljas plats på ett vård- och omsorgsboende att de inte orkar med flera flyttar. 

Äldreomsorgen behöver mycket mer resurser. Det ska finnas äldreboenden i tillräcklig omfattning i alla delar av staden. Äldre ska få bo nära barn eller vänner om de så önskar. Självklart ska de få ställa sig i kö till önskat boende när de beviljats plats. Men det är också viktigt att de får större inflytande över hur boendet utformas, så att det passar allas behov.

 

§12 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 juli 2007, dnr 504-390-07.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Öholm m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till ett förslag från vänsterpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag:

1. Stadsdelsnämnden beslutar överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen
2. Stadsdelsnämnden framför därutöver följande:

Det mesta är sig likt i förslaget till nya riktlinjer för äldreomsorgen jämfört med det förslag som stoppades av den nya majoriteten i fullmäktige hösten 2006. Förbättringarna för våra äldre har därmed bara blivit ett år försenade.

Att genomföra förslaget till riktlinjer kräver en generösare budget och förutsätter att tillräckliga medel avsätts i budgeten för 2008.

Stadsdelsnämnden ansluter sig till kommunala pensionärsrådets förslag och uttalande enligt protokoll 2007-05-10. Det är glädjande att en del av pensionärsrådets synpunkter beaktats i förslaget, exempelvis att ålder är en viktig faktor i bedömningen av behovet av plats i servicehus.  Men rådet har fler viktiga synpunkter.

Vi saknar i det nya förslaget rätten till 4 timmars hemtjänst per månad med förenklad biståndsbedömning för personer över 75 år. Den tidigare mycket lyckade försöksverksamheten bör permanentas. Det ökar de äldres självständighet och inflytande över sin vardag och minskar administrationen. Fixartjänsten anser vi i likhet med pensionärsrådet ska man ha rätt till från 67 års ålder och den ska inte begränsas till ett maximalt antal timmar.

Vi motsätter oss försämringen jämfört med det tidigare förslaget till riktlinjer av rätten till bistånd till städning, inköp och möjligheten att få hjälp med bankärenden.

Tillägget om att få köa till äldreboende måste förtydligas så att det framgår att alla som beviljats plats i äldreboende har rätt att ställa sig i kö till annat boende även om man redan fått en plats. Dessutom måste stora resurser föras över till äldreomsorgen så att fler boendeplatser tas fram och rätten att få köa ger en möjlighet att ganska snabbt få önskat boende.

§13 Inrättande av jobbtorg Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

ÄRENDET
Stadsledningskontoret hade föreslagit att fem s.k. Jobbtorg skulle inrättas i staden från den 1 januari 2008. Jobbtorgen skulle vara den gemensamma ingången till stadens samlade resurser för arbetsmarknadsinsatser av olika slag för de målgrupper som staden arbetade med.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 augusti 2007, dnr 502-399-07.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Öholm m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) yrkade bifall till ett förslag från miljöpartiet.
Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till ett förslag från vänsterpartiet.
Håkan Wahlén m.fl. (s) lämnade ett särskilt uttalande.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATIONER
Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag:

1. Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen
2. Stadsdelsnämnden framför därutöver följande

Förslaget om att inrätta jobbtorg i Stockholm är ett i grunden positivt förslag om att samordna stadens och statens arbete för att öka andelen självförsörjande medborgare. Förslaget bygger dock i allt för hög grad på ett antagande att det är den enskilda människans ”fel” att hon/han inte har ett arbete. Förslaget har allt för många piskor och för få morötter, till exempel när man beskriver de skyldigheter de jobbsökande har och vilka ”konsekvenser” det blir av att inte delta aktivt. Jobbtorget måste säkerställa att reglerna för de arbetssökandena är flexibla och går att anpassa efter individens behov.

De arbetssökandes rättigheter är begränsade i förslaget. Det förekommer att arbetsgivare systematiskt utnyttjar praktikanter, som hotas med indraget försörjningsstöd om de inte accepterar praktikplatsen, genom att ge dem ensidiga arbetsuppgifter, för att sen byta ut dem när praktiktiden är slut, istället för att anställa. Om en arbetssökande hänvisas till en praktikplats bör det finnas ett ordentligt avtal mellan Jobbtorg och arbetsplats där praktikanten garanteras handledning, normala arbetsvillkor och varierade arbetsuppgifter. Detta avtal bör följas upp. Arbetsplatser där man är mer intresserade av få gratis arbetskraft än av att hjälpa till med arbetsplatsförlagd inlärning bör inte användas som praktikplatser.

Förslaget saknar framför allt ett diskrimineringsperspektiv, alltså perspektivet att det finns mekanismer grundade på fördomar på arbetsmarknaden som stänger vissa grupper ute. Bland jobbtorgets målgrupper finns tre grupper där diskriminering kan utgöra en helt eller delvis orsaksförklaring för att individen inte har arbete: personer med utländsk bakgrund, personer med funktionshinder och ungdomar. Idag skyddas diskrimineringsgrunderna kön, etnicitet, funktionshinder och sexuell läggning av lagen. Dessutom är det väl känt att åldersdiskriminering ofta drabbar ungdomar, men trots EU-direktiv finns inget förbud mot åldersdiskriminering i Sverige ännu. Jobbtorget ska också få i uppgift att hjälpa flyktingar att få sina kunskaper validerade, men förslaget innehåller inga lösningar på de svårigheter som finns kring en sådan process, till exempel att många flyktingar saknar papper på utbildning eller färdigheter när de kommer till Sverige.

Trots att vi har lagar mot diskriminering och bevis för att diskriminerande strukturer utgör ett betydande hinder på arbetsmarknaden saknas detta perspektiv helt i förslaget om inrättande av jobbtorg. Eftersom målgrupperna för jobbtorgen i högre grad riskerar att råka ut för diskriminering bör inrättandet av jobbtorgen utgå ifrån ett diskrimineringsperspektiv. Rent konkret bör detta innebära att jobbtorgen aktivt arbetar mot diskriminerande strukturer på arbetsmarknaden samt att kompetens kring diskriminering och dess mekanismer säkerställs hos personalen på jobbtorgen.

Skolverkets statistik visar att andelen fullföljande SFI-elever i Stockholm är lägst i landet och även att Stockholm satsar mindre än en tredjedel så mycket pengar per heltidsstuderande inom SFI som t ex Göteborg. Kvaliteten på SFI och lärarnas status behöver höjas, och det görs framför allt med mer resurser. Ett annat sätt att höja kvaliteten är att utveckla en nära koppling mellan yrkeskunskap, arbetslivskunskap, praktik och svenska baserad på deltagarnas erfarenheter, vilket fungerar bra, speciellt för den målgrupp som annars har svårt att ta till sig traditionell SFI undervisning.

Förslaget innebär att Navigatorcentra läggs ner, vilket är att beklaga, och att frågan förs över till utbildningsnämnden. Navigatorcentra har under sin verksamhetstid byggt upp erfarenheter av och en kompetens kring att arbeta med ungdomar. Det är viktigt att den här kompetensen inte försvinner utan tas till vara i den nya verksamheten.

Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag:

1. Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen
2. Stadsdelsnämnden framför därutöver följande

De goda erfarenheterna från den metodutveckling som genomfördes under den förra mandatperioden ska vara vägledande för stadens övergripande målsättningar och inriktningar för arbetsmarknadspolitiken. Utan kompetensfondens arbetsmarknadsprojekt och dess utvärderingar hade vi inte haft dagens kunskap om framgångsrika metoder.

Det är mycket bra att samla en hel kedja av resurser inom arbetsmarknadsområdet för att kunna bidra till att fler människor ska få arbete och kan försörja sig själva. Däremot ska staden inte detaljstyra hur lokala arbetsmarknadsverksamheter ska organiseras. Det ska stadsdelsnämnderna besluta utifrån sina lokala förutsättningar. Dessutom är det viktigt att brukarinflytandet utvecklas inom arbetsmarknads-verksamheterna.

Vår uppfattning är att staden självfallet ska stimulera till samarbete mellan stadsdelsnämnderna. Under de senaste åren har många nämnder frivilligt drivit gemensamma arbetsmarknadsverksamheter, och så bör det fungera i fortsättningen också. Vissa typer av verksamheter kan vara stadsövergripande men ska knytas till en stadsdelsnämnd eller en central nämnd, som det tidigare planerade arbetsmarknadsprojektet för personer med funktionsnedsättningar som tyvärr stoppades.

Stadsdelsnämnden tar avstånd ifrån förslaget att lägga arbetsmarknadsverksamheten under kommunstyrelsens ekonomiutskott.  Vi avvisar även förslaget att upphandla stora delar av verksamheten. En privatisering går stick i stäv med syftet att samordna och kommer att skapa nya gränser och samarbetssvårigheter.  Det är orimligt att i en storstad som Stockholm centralisera verksamhet som vänder sig direkt till invånarna. Samverkan med försörjningsstödet försvåras med olika chefer och byråkratin ökar. De arbetslösa får mycket långt avstånd till de politiskt ansvariga för verksamheten.

Jobbtorgens mål om långsiktig anställning för varje individ är bra, men står i motsättning till förslaget i de nya riktlinjerna för ekonomiskt bistånd där den enskilde ska ta den snabbaste vägen till egen försörjning.

Principen att resurser som friställs genom minskat försörjningsstöd tillförs arbetsmarknadsverksamheten är god, men det räcker inte. Det krävs nämligen god personaltäthet för att ge arbetslösa det individuella stöd, engagemang och goda bemötande som krävs.  Mera resurser krävs för att verksamheten ska nå resultat.

UTTALANDE
Håkan Wahlén m.fl. (s) lämnade följande uttalande:

Socialdemokraterna ser positivt på förslaget att olika aktörer samverkar i ett mycket angeläget ämne. Vi vill särskilt betona behovet av tidig uppföljning av ungdomar som tröttnar på skolan, den uppgift som NavigatorCentrum framgångsrikt löst. Ju tidigare man kan söka upp dessa ungdomar ju större chans till goda resultat.

Många som idag är arbetslösa saknar den kompetens samhället efterfrågar. Vi anser det mycket angeläget att satsa på utbildning i olika skeden av livet och är mycket bekymrade över att KomVux får minskade anslag och därmed möjligheter att rusta arbetslösa i behov av kompetensförstärkning.

 

§14 Översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionsnedsättning – nytt schablonsystem Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 juli 2007, dnr 505-465-07.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Öholm m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Reijo Kittilä (v), Håkan Wahlén m.fl. (s) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Reijo Kittilä (v), Håkan Wahlén m.fl. (s) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

1. Stadsdelsnämnden beslutar överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden anser att övergångsregler ska övervägas när en uppföljning gjorts av hur systemet påverkar medelstilldelningen till stadsdelsnämnderna och effekterna för brukarna.
3. Stadsdelsnämnden framför därutöver följande:

Det föreslagna resursfördelningssystemet kan förmodligen fördela resurser på ett mer rättvist sätt till stadsdelsnämnderna än nuvarande system. Men det är ett komplicerat system vars effekter är svåra att bedöma innan budgeten för 2008 är klar. Det är viktigt att följa upp hur kvaliteten i verksamheten påverkas. Utredningen föreslår inga övergångsregler då de inte kunnat jämföra nuvarande och föreslaget system. Det är ingen acceptabel motivering. Vi anser att pengar självklart måste reserveras för att mildra eventuella negativa effekter för brukarna. En uppföljning måste göras i tertialrapport 1 2008 och möjlighet måste finnas att tilldela extra medel till nämnder som drabbas av stora resursminskningar.

Det är välgörande att utredningen lyfter fram svårigheterna för de stadsdelsnämnder som är utlämnade till privata vårdgivare med dyra platser, när det saknas andra alternativ. För att vi ska kunna hushålla på ett bra sätt med stadens resurser och tillgodose brukarnas behov av en god omsorg måste staden självklart ta fram kommunala alternativ där inte vinstintresset styr. Den blinda tilltron till privata vårdgivare är skadlig både för demokratin och för kvaliteten i verksamheten men också för stadens ekonomi.

Det centrala kansliet för nivåplaceringar inrättades som en projektorganisation och som ett led i utvecklingen av resursfördelningssystemet. Kansliet motiverades med att likställigheten skulle öka men var ett avsteg från stadens organisation, eftersom stadsdelsnämnderna har det fulla ansvaret för handläggning av ärendena. I samband med utvärderingen av systemet och kansliet är det viktigt att belysa hur nivåbedömningen kan organiseras så att både tillgodose likställigheten ur brukarnas perspektiv och stadens grundläggande principer för styrning.

§15 Förslag till detaljplan för fastigheten Stenbrottet 3 i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp 2006-18239-54 Remiss från Stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

 

 

ÄRENDET

Bostadsrättsföreningen Stenbrottet 3, Kronobergsgatan, önskade bygga på sin fastighet. Befintlig byggnad hade fem våningar. Den utökade byggrätten innebar att byggnaden byggdes på till samma nivå som omkringliggande byggnader.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 juni 2007, dnr 302-444-07.

 

 

§16 Reviderad modell för fördelning av medel till stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 augusti 2007, dnr 300-466-07.

 

 

§17 Renhållningsordning för Stockholms stad Remiss från Trafikkontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

 

 

ÄRENDET

Trafik- och renhållningsnämnden har i budget för 2007 fått i uppdrag att ta fram en ny renhållningsordning med avfallsplan som ska börja gälla år 2008. Förslaget består av förändrade föreskrifter och en avfallsplan med fyra strategiska mål för avfallshanteringen.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 augusti 2007, dnr 399-482-07.

 

§18 Grekiska Kolgrillsbaren S:t Göransgatan 121 Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att Grekiska kolgrillsbaren S:t Göransgatan 121 får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 01.00 samt för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 - 22.00.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 juli 2007, dnr 309-449-07.

§19 Anmälningsärenden

Anmälan av uppdaterad aktivitetsplan dnr 102-347-07.

 

Ansökan till länsstyrelsen om stimulansbidrag för varaktiga stödformer till anhöriga 2007, dnr 599-468-07.

 

Länsstyrelsens beslut om yttrande angående Alströmerhemmet, dnr 504-146-07

 

Ekonomisk rapport

 

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna skrivelser

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§20 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Ordförande Regina Öholm (m) påminde om att parklekarna fyller 70 år och att det firas i Rålambshovsparken den 8 september.

 

Reijo Kittilä (v) frågade om det ökade antalet behållare med byggavfall som kan utgöra ett hinder för tillgängligheten. Förvaltningen återkommer med svar på frågan.

 

Gabriella Granditsky Svenson (s) frågade om placeringen vid nämndens sammanträden. Frågan hänskjuts till nämndens gruppledare.

 

 

§21 Information från stadsdelsförvaltningen

Förvaltningschefen Anders Carstorp rapporterade om hur verksamheterna har fungerat under sommaren.

 

PM om sekretess

 

Stadsdelsnämndens verksamhetsbesök den 6 september om parklek och fritid.

 

§22 §§ 22 - 27 sekretessbelagda ärenden