Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-09-20

Sammanträde 2007-09-20

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00
Tema:

Tillgänglighet är mycket mer än ramper och dörröppnare

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Aktiviteter för ungdomar på Lilla Essingen Svar på medborgarförslag

Dnr: 499-414-07

På ytorna väster om Essingeleden kommer det att bli en plan gräsyta där man kan spela boll, kubb eller annat. Det blir också en liten asfalterad plan med basketkorgar. När den parken är färdig finns det också något för lite äldre barn och ungdomar på Lilla Essingen.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

Allmänna ärenden

3 Tertialrapport 2

Dnr: 102-573-07

Den ekonomiska prognosen pekar efter att åtta månader har passerats på ett knappt över-skott om 1,3 miljoner kronor efter att resultatenheternas fonder har tagits i anspråk.
Stadsdelsnämndens mål för verksamheterna bedöms kunna uppfyllas under året.


Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

4 Ramavtal för köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen om funktionshindrade

Dnr: 105-464-07

Stadsdelsnämnderna går samman i en gemensam upphandling för att upphandla hem för vård och boende och bostad med särskild service samt bostad med särskild service för barn och vuxna, korttidshem och daglig verksamhet.

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

Yttranden

5 Yttrande till länsstyrelsen angående Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende

Dnr: 504-415-07

Vissa felaktigheter i dokumentationen som länsstyrelsen tidigare pekat på har rättats till. Med dessa åtgärder anser stadsdelsförvaltningen, liksom i tidigare yttranden, att nattbemanningen på Alströmerhemmet ger en rimlig säkerhet för de boende på natten.

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

Remisser

6 Ökat stöd till familjehem Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 503-489-07

De familjehem som nämnden och förvaltningen idag arbetar tillsammans med fungerar väl, men staden bör ta ett mer samlat grepp kring utbildning, handledning och rekrytering av familjehemsföräldrar.

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

7 Betänkandet Ungdomar, stress psykisk ohälsa – Analyser och förslag till åtgärd Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 503-545-07

Rapporter har visat att det har blivit vanligare att ungdomar är nedstämda, oroliga, har svårt att sova och har värk. Utredningen behandlar i huvudsak fyra frågeställningar; har stress och psykisk ohälsa ökat, hur kan utvecklingen förklaras, vilka effektiva förebyggande och behandlande åtgärder kan sättas in och hur kan stress och psykisk ohälsa bland unga följas framöver?

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

8 Restaurang Bella Vista Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-534-07

Restaurangen har begärt tillstånd för uteservering till klockan 22.00. Restaurangen ligger i ett hörn av gatan och det finns hyresgäster runt omkring som känner sig störda, bl. a finns Alströmerhemmet och Fridhemmet med många äldre boende. Dock får det anses rimligt att ha uteservering till klockan 22.00.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

9 Rapport om nationaldagsfirandet

11 Anmälan av inkomna skrivelser

12 Anmälan av tjänstemannabeslut Gemensam service

13 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

14 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

15 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

16 Information från stadsdelsförvaltningen

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 23 augusti 2007 justerats den 27 augusti 2007. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 25 september 2007. Vice ordföranden utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Aktiviteter för ungdomar på Lilla Essingen Svar på medborgarförslag

BESLUT

Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens information.

ÄRENDET
På ytorna väster om Essingeleden kommer det att bli en plan gräsyta där man kan spela boll, kubb eller annat. Det blir också en liten asfalterad plan med basketkorgar. När den parken är färdig finns det också något för lite äldre barn och ungdomar på Lilla Essingen.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 september 2007, dnr 499-414-07.

UTTALANDE
Reijo Kittilä (v), Håkan Wahlén m.fl. (s) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) lämnade följande gemensamma uttalande:

Medborgarförslaget och förvaltningens svar är bevis på att barnperspektivet glömts bort även vid planering av Luxområdet på Lilla Essingen.  Det har byggts mycket tätt och dyrt men barnens behov av lekplatser och grönområden har inte tagits tillräcklig hänsyn till.  Det viktigaste har varit byggföretagens vinster.  Allt fler boende i Luxområdet uttalar sig i tidningarna om att de funderar på att flytta p.g.a. att miljön inte är barnvänlig.  Det är viktigt att staden drar lärdom av detta.  Vi kan inte bygga en utvidgad innerstad för välsituerade ensamhushåll och för par utan barn.  Om det ska bli en blandad befolkning, måste de olika gruppernas behov vägas in vid planering av områdena.  Ansvaret kan inte av samhället överlåtas på de privata byggbolagen.

 

§3 Tertialrapport 2

BESLUT

1. Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner tertialrapport 2 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolor enligt specifikation i bilaga, totalt 4,8 miljoner kronor.

3. Stadsdelsnämnden ansöker om att kommunstyrelsen reducerar nämndens förskottskassa med 100 tkr p.g.a. förändrat verksamhetsansvar.

4. Stadsdelsnämnden ansöker om 1,2 miljoner kronor i budgetjustering som avser prestationsökningar under hösten till följd av nyetablering av gruppbostad i stadsdelsområdet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 september 2007, dnr 102-573-07.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m) och Lars Lundqvist (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Reijo Kittilä (v), Håkan Wahlén m.fl (s) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp)
yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Reijo Kittilä (v), Håkan Wahlén m.fl (s) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot stadsdelsnämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tertialrapport 2 till kommunstyrelsen med de kommentarer som medföljer detta beslut.
2. Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag under punkterna 2-4.

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Enligt förvaltningens tertialrapport prognostiseras nämnden klara årets budget.  Detta är möjligt dels genom åtstramningar och sammanslagningar av verksamheter med andra stadsdelar, dels genom att flera resultatenheter sedan tidigare år har medel i sina resultatfonder som de kan täcka negativa ekonomiska resultat med detta år.

Mycket i nämndens verksamheter pekar åt fel håll.  Försörjningsstödet skärs ned i och med att alla inte mera har rätt till bistånd till SL-kort och socialtjänstens lokala organisation på Kungsholmen har slagits sönder genom att försörjningsstödsenheten flyttats till Östermalm.  Stadsmiljöverksamheten har utlokaliserats till Norrmalm och krympt på ett sätt som gör det omöjligt för stadsdelsnämnden att bevaka alla de nybyggnationsprojekt som är på gång och planeras i stadsdelen.

Stadsdelsnämnden säger sig enligt tertialrapporten vilja vara en attraktiv arbetsgivare.  Samtidigt vill den borgerliga alliansen konkurrensutsätta allt som kan konkurrensutsättas.  Nämnden vill i verkligheten inte ha den personal som den enligt tertialrapporten skall vara attraktiv arbetsgivare för.  Inte enbart de verksamheter som i dag drivs på entreprenad ska konkurrensutsättas utan samtliga verksamheter inom vård- och omsorg som inte är myndighetsutövning, t.o.m. socialpsykiatrin och parklekarna.  Målet är helt klart att stadsdelsnämnden skall ha så få verksamheter i egen regi och så lite personal som möjligt för att det ska bli enkelt att lägga ned den.  Nämndens majoritet håller på med en ren utförsäljning.

Inom vård- och omsorgsboendena för äldre lägger de stora vårdbolagen under sig stora delar av marknaden.  Den omtalade mångfalden har handlat om vem som är beredd att driva verksamheterna till lägsta pris.  Inga garantier lämnas av majoriteten för att det ska finnas kommunalt drivna boenden kvar.  Fridhemmets servicehus – det enda som nu drivs som intraprenad – ska konkurrensutsättas.  Hela stadens vård- och omsorgsboenden för äldre skall överlämnas till marknadskrafterna.  Inom hemtjänsten har de äldre 38 utförare att välja emellan vilket är en orimlighet.  Hemtjänstens och sjukvårdens samarbete blir allt svårare att organisera med allt fler inblandade. 

Aldrig någonsin har nämndens balanslista varit så kort som på detta sammanträde.  Inga ärenden står på listan till oktober, ett ärende till sammanträdet i november och ett till december, vilket är ytterligare ett bevis på att majoriteten medvetet tar från nämnden dess politiska uppdrag.

§4 Ramavtal för köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen om funktionshindrade

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden uppdrar till socialtjänstförvaltningen att, för stadsdelsnämndernas räkning, organisera och i administrativt hänseende genomföra upphandling av hem för vård och boende (HVB) och bostad med särskild service enligt SoL samt bostad med särskild service för barn och vuxna, korttidshem och daglig verksamhet enligt LSS, i syfte att träffa ramavtal för tiden 2009-01-01 – 2011-12-31, med möjlighet till förlängning till lika villkor i två år.

2. Socialtjänstdirektören får i uppdrag att å nämndens vägnar teckna ramavtalen och under avtalstiden å nämndens vägnar besluta om och göra smärre justeringar.

3. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att bistå med samordning av uppföljning av ramavtalen samt att, tillsammans med juridiska avdelningen, efter samråd med berörd nämnd, bistå nämnden vid tvister angående ramavtalen.

4. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att utreda vilken typ av upphandlingsform som kan vara lämpligast och återkomma till stadsdelsnämnderna med förslag i samband med ställningstagandet till förfrågningsunderlag.

5. Stadsdelsnämnden uppdrar till socialtjänstdirektören att besluta om tilldelning av kontrakt efter det att samtliga anbud utvärderats.

6. Stadsdelsnämnden överlämnar protokollsutdrag för kännedom till socialtjänstförvaltningen.

 

ÄRENDET
Stadsdelsnämnderna går samman i en gemensam upphandling för att upphandla hem för vård och boende och bostad med särskild service samt bostad med särskild service för barn och vuxna, korttidshem och daglig verksamhet.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 september 2007, dnr 105-464-07.

 

§5 Yttrande till länsstyrelsen angående Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att besvara länsstyrelsen med detta tjänsteutlåtande.


ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 september 2005, dnr 504-415-07.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m) och Lars Lundqvist (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Reijo Kittilä (v), Håkan Wahlén m.fl. (s) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp)
yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Reijo Kittilä (v), Håkan Wahlén m.fl (s) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot stadsdelsnämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden föreslås besluta:
- att besvara Länsstyrelsen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Stadsdelsnämnden framför därutöver följande. 

Nämnden tar Länsstyrelsens kritik på stort allvar.  Det är uppenbart att de medel som enligt upphandlingsavtal står till entreprenörens förfogande inte är tillräckliga för att garantera de boendes säkerhet alla tider på dygnet.  Upphandlingssystemet fungerar dock så att det under pågående avtalsperiod är svårt att tillföra en entreprenör nya medel.  Nämnden kommer att agera för att nämndens vård- och omsorgsboenden i större utsträckning kommer att drivas i egen regi vilket på bättre sätt möjliggör en anpassning av resurserna efter de faktiska behoven.

§6 Ökat stöd till familjehem Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

 

ÄRENDET

De familjehem som nämnden och förvaltningen idag arbetar tillsammans med fungerar väl, men staden bör ta ett mer samlat grepp kring utbildning, handledning och rekrytering av familjehemsföräldrar.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 september 2007, dnr 503-489-07.

 

§7 Betänkandet Ungdomar, stress psykisk ohälsa – Analyser och förslag till åtgärd Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.


ÄRENDET
Rapporter har visat att det har blivit vanligare att ungdomar är nedstämda, oroliga, har svårt att sova och har värk. Utredningen behandlar i huvudsak fyra frågeställningar; har stress och psykisk ohälsa ökat, hur kan utvecklingen förklaras, vilka effektiva förebyggande och behandlande åtgärder kan sättas in och hur kan stress och psykisk ohälsa bland unga följas framöver?

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 september 2007, dnr 503-545-07.

UTTALANDEN
Reijo Kittilä (v) och Håkan Wahlén m.fl. (s) lämnade följande gemensamma uttalande:

Mellan 1989 och 2005 ökade andelen kvinnor i åldern 16-24 år som uppgav att de hade besvär av oro, ångest eller ängslan från 9 till 30 procent. 1980 – 2003 ökade antalet vårdtillfällen för flickor 15-19 år med dessa problem med 8 gånger. Stressrelaterade symptom är vanligare bland flickor och kvinnor än bland pojkar och män men ökningen sker i samma takt.

Utredningen pekar på flera orsaker. 300 000 arbetstillfällen har försvunnit, vilket främst drabbat unga. Fler går därför kvar i skolan. Fler går ut ur grundskolan utan godkända betyg. Andelen fattiga unga som inte bor kvar hemma har ökat med nästan det dubbla. Personaltätheten på dagis och fritis har minskat.

Utredaren menar att vi i Sverige betonar individuellt välbefinnande och självförverkligande mer än i andra länder. Individualiseringen av samhället har ökat.

Vi delar i stort den problembeskrivning som återfinns i utredningen men menar att man gör en ideologisk och ologisk kullerbytta när man kommer till slutsatser och förslag. Det är ungdomarna som ska åtgärdas, inte den miljö som gör dem sjuka. Som vi ser det eldar den politik som nu förs av den borgerliga alliansen ytterligare på problemen genom att betona prestation och konkurrens.

En ansvarsfull politik bör även inrikta sig på de levnadsförhållanden som skapar stress och psykisk ohälsa, föra en aktiv arbetsmarknadspolitik, skapa fler arbeten i offentlig sektor, upprusta skola och förskola o.s.v. Försvara den generella välfärden mot ett allt mer segregerat samhälle med ökad risk för utslagning.

Överhuvudtaget undviker såväl utredningen som förvaltningens remissvar att diskutera bredare samhälligt och kollektivt ansvar. Utredaren föreslår kognitiva terapier samt metoder för uppföljning och kartläggning av symptomen. Ungdomar ska ges redskap för att lära sig hantera verkligheten bättre, föräldrar ges stöd för att hantera sina ungdomar. Mycket av allt detta är utmärkt och vi stödjer naturligtvis satsningar på KBT-baserade program, BUS-policy mm. I detta sammanhang innebär det dock en fokusering på att åtgärda konsekvenser istället för orsaker.

Utredaren skriver i sammanfattningens andra stycke att analyser och förslag till åtgärder bör orienteras mot de levnadsförhållanden som skapar stress och psykisk ohälsa.
 
Detta menar vi är exakt vad som saknas i förslagen till åtgärder.

Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) lämnade följande uttalande:

Utredningen om ungdomar, stress och psykisk ohälsa konstaterar det många redan vet, att våra ungdomar mår sämre idag än de gjorde på 80-talet. Medan 9 % av kvinnor 16-24 år hade besvär med ängslan, oro eller ångest i slutet på 80-talet är de 16 år senare tre gånger fler. Orsaken söker man i den individualisering som är en del av den moderna utvecklingen. Ungdomar idag är så gott som alla hänvisade till studier, trots att många hellre skulle vilja arbeta. De upplever att framförallt skolan orsakar stress men också media och reklam driver på kraven att välja och prestera. Men slutsatserna blir en ideologiskt färgad logisk kullerbytta. Det är ungdomarna det är fel på, inte den miljö som gör dem sjuka. Samma ideologi återfinns i de resonemang som styr den borgerliga alliansens syn på människor som blir sjuka av att arbeta. Det är människorna som ska skärpa sig om deras arbete sliter ut dem. Om någon blir förgiftad är det väl ändå logiskt att se till att försöka ta bort giftet först och främst?     

Utredningen konstaterar att de psykiska problemen inte kan förklaras med brister i välfärdssystemen men frågar sig inte om det finns något samband mellan den ökande psykiska ohälsan och de ökande ekonomiska och sociala klyftorna i samhället. Den förmåga att hantera problemen som utredningen menar saknas hos många ungdomar, finns den möjligtvis i högre utsträckning i välutbildade och resursstarka familjer?

Förslagen att stärka ungdomars och deras föräldrars förmåga att ta itu med den ökade pressen är trots allt bra men inriktar sig på symptomen och inte på orsakerna. Dessutom föreslås bara en mindre del av resurstilldelningen tillfalla verksamhet ute på ”fältet”, dvs. utbildning av ledare för föräldrastödsgrupper. Det mesta ska istället gå till mer forskning och datainsamling.  Frågan är hur stor nytta våra ungdomar som nu far illa har av att forskare och byråkrater kan presentera fler siffror.

Den skolpolitik som den borgerliga alliansen nu driver gör sitt allra bästa för att ytterligare elda på problemen genom att betona prestation och konkurrens. En ansvarsfull politik bör istället ta ansvar för att ordna en hälsosam miljö för våra ungdomar. De behöver visserligen krav på engagemang men inte i första hand för att de ska kunna tävla med sina kamrater utan för att deras insatser behövs. De bör istället uppmuntras att bry sig om och samarbeta med varandra i en demokratisk miljö. Vi har en miljökatastrof som står för dörren. Om vi inte hjälps åt för att vända utvecklingen kan våra ungdomars ålderdom bli förfärlig. Vi behöver kompetenta människor som jobbar med nya hållbara lösningar, inte bara för deras egen skull utan för allas bästa. Om de unga stimuleras att bli delaktiga i det arbetet, var och en utifrån sina förutsättningar, kommer de att må mycket bättre. Det är, som denna utredning och många, många andra undersökningar visar, känslan av att inte behövas, att inte duga något till som skadar en ung människa.  

 

§8 Restaurang Bella Vista Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att Restaurang Bella Vista får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 10.00 - 22.00 samt för uteservering alla dagar mellan klockan 10.00 – 22.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 september 2007, dnr 309-534-07.

 

§9 Anmälningsärenden

.       Rapport om genomförande av nationaldagsfirande år 2007 dnr 300-588-07.
Ajournering
Sammanträdet ajournerades 3 minuter kl. 20.02-20.05
Stadsdelsnämnden beslutade att vid sammanträdet den 25 oktober återkomma med uppdrag om nationaldagsfirande 2008.

.       Anmälan av balanslista

 

.       Anmälan av inkomna skrivelser
Stadsdelsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med svar på skrivelsen.

 

.       Anmälan av tjänstemannabeslut – gemensam service personal

 

.       Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

.       Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§10 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

.       Ordförande Regina Kevius informerade om seniormässan den 1 oktober 2007.

.       Torun Boucher informerade om nattvandringar.

§11 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Anders Carstorp informerade om:

.       Verksamhetsbesök vid vård- och omsorgsboende den 11 oktober.

.       Stadsdelsnämndens budgetkonferens den 12 oktober.


Avdelningschef Thomas Levin informerade om:

.       Trygghetsvandring; uppföljning av vårens trygghetsvandring genomfördes den 19 september i Stadshagen.

.       Tillgänglighetsplan för Kungsholmen som har tagits fram i samarbete med stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och stadsdelsnämndens handikappråd.

.       Tillstånd behövs ej för s.k big bags för byggavfall.

Avdelningschef Birgitta Dahlin rapporterade att det just nu finns gott om förskoleplatser.

Avdelningschef Kerstin Ohlsson informerade om Mötesplats kompetensstegen som anordnas den 24-25 oktober och där de projekt som drivs inom äldreomsorgen presenteras

§12 §§ 12-23 sekretessbelagda ärenden