Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-10-25

Sammanträde 2007-10-25

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema: Arbetsmarknadsfrågor på Kungsholmen

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Allmänna ärenden

2 Nationaldagsfirande 2008

Dnr: 300-640-07

Syftet är att skapa en lokal tradition, att ge barn och ungdomar en positiv upplevelse och att samtidigt manifestera att Rålambshovsparken är en öppen park där alla besökare ska känna sig välkomna.

Handläggare: Marie Landegård

3 Överföring av ansvar för administrationen av den gemensamma upphandlingen av platser vid sommargårdar (kollo) 2008 och 2009 för samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad

Dnr: 105-463-07

Administrationen av den gemensamma upphandlingen av sommargårdar (kollo) kommer i fortsättningen att skötas av Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

4 Delegation till socialjouren

Dnr: 002-633-07

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

5 Tema för nämndens sammanträde i november

Dnr: 002-031-07

Den gemensamma parkmiljögruppen i norra innerstaden har tillsammans med en konsult tagit fram förslag till vad som ska ingå i parkplanen för Kungsholmen och Essingeöarna.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

6 Stadsdelsnämndens sammanträden 2008

Dnr: 002-649-07

Stadsdelsnämnden sammanträder en gång i månaden i Bolinderssalen. De flesta sammanträdena hålls på torsdagar kl. 19.00 och inleds med en frågestund för allmänheten kl. 18.00.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Remisser

7 Nya intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 402-609-07

För att möjliggöra e-tjänster där föräldrar ska kunna få information om det utbud som finns inom förskola och familjedaghem, ansöka om förskoleplats och sedan följa sin köplacering krävs ett regelverk som är enkelt och tydligt med få undantag.

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

8 Ersättningsmodell för vård- och omsorgsboenden i ett valfrihetssystem Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 504-616-07

Kommunfullmäktige har beslutat att de äldres rätt att välja boende ska garanteras genom ett valfrihetssystem. Ett förslag har presenterats hur den ekonomiska ersättningen för vård- och omsorgsboenden ska utformas. Stadsdelsförvaltningen är i huvudsak positiv till förslagen.

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

9 Reviderad antidiskrimineringsklausul i stadens upphandling Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 105-615-07

Den föreslagna antidiskrimineringsklausulen sammanfaller till stor del med den klausul som nämnden för offentlig upphandling (NOU) rekommenderar. Det innebär att ett avtal med en upphandlad leverantör kan sägas upp om leverantören döms för brott mot antidiskrimineringslagstiftningen.

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

10 Förslag till riktlinjer för utvecklingen av företagsområdena i Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 300-629-07

Trafikkontoret, Stockholm Business Region och stadsdelsförvaltningarna ska påbörja ett långsiktigt samarbete för utveckling av stadens företagsområden. De aktuella företagsområdena i innerstaden är Norra Station, nordvästra Kungsholmen samt Värtan.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

Svar på skrivelser

11 Svar på skrivelse Från intresseföreningen för schizofreni (IFS/CS)

Dnr: 105-574-07

I svaret på skrivelsen beskrivs bakgrund och syftet med konkurrensutsättningen samt hur tillvägagångssättet planeras.

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

Anmälningsärenden

12 Anmälan av balanslista

14 Anmälan av inkomna skrivelser

15 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

16 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

17 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

18 Information från stadsdelsförvaltningen

19 19 - 24 sekretessbelagda ärenden

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 20 september 2007 justerats den 25 september 2007. Tjänstgörande ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 30 oktober 2007. Ingrid Gunnarsson Radford utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Nationaldagsfirande 2008

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att förbereda för nationaldagsfirande i Rålambshovsparken inklusive Smedsudden den 6 juni 2008.

2. Stadsdelsnämnden framför därutöver följande:

Nämnden instämmer i det förslag som förvaltningen presenterat vad gäller aktiviteter under nationaldagen. Det från början tänkta arrangemanget växer år från år. Följden blir att allt fler besökare från andra stadsdelar lockas till Rålambshovsparken. Det är en tendens som är tydlig även vid andra arrangemang, Rålambshovsparken är inte längre enbart en lokal angelägenhet för kungsholmsbor. Rålambshovsparken har blivit stockholmarnas park vilket vi kan vara både stolta och glada över.

Som en konsekvens av ovanstående är det nämndens uppfattning att staden centralt bör bidra med ekonomiska medel vid arrangerandet av nationaldagsfirandet.

Nämnden vill också framhålla vikten av att på nationaldagen lyfta fram det positiva i att Stockholm utvecklats till en mångkulturell stad.

ÄRENDET
Syftet är att skapa en lokal tradition, att ge barn och ungdomar en positiv upplevelse och att samtidigt manifestera att Rålambshovsparken är en öppen park där alla besökare ska känna sig välkomna.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 oktober 2007, dnr 300-640-07.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Tjänstgörande ordförande Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp), Ingrid Gunnarsson Radford m.fl. (m), Håkan Wahlén m.fl (s), Lars Lundqvist (fp), Robert Rydefjärd (kd) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till ett från samtliga ledamöter gemensamt förslag.

Ajournering
Sammanträdet ajournerades fem minuter 19.15-19.20.

BESLUTSGÅNG
Tjänstgörande ordförande konstaterade att nämnden enhälligt hade beslutat enligt det från samtliga ledamöter gemensamma förslaget.

 

§3 Överföring av ansvar för administrationen av den gemensamma upphandlingen av platser vid sommargårdar (kollo) 2008 och 2009 för samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd uppdrar till stadsdelsdirektören i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning att anta och teckna avtal med utförare samt vårda avtalen för stadsdelsnämndens räkning.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDET

Administrationen av den gemensamma upphandlingen av sommargårdar (kollo) kommer i fortsättningen att skötas av Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 oktober 2007, dnr 105-463-07.

 

§4 Delegation till socialjouren

BESLUT

1. Kungsholmens stadsdelsnämnd delegerar till nedan nämnda socialinspektörer och socialsekreterare vid socialjouren att begära polishandräckning enligt 45 § 1 och 2 st LVM inom nämndens eget ansvarsområde.

2. Stadsdelsnämnden delegerar till nedan nämnda personer vid socialjouren att begära polishandräckning enligt 43 § 1 st 2 p LVU inom nämnden eget ansvarsområde.

Socialinspektörer och socialsekreterare vid socialjouren
Maja-Stina Ahlsén, Annette Borell, Roland Carlsén, Lars Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Britt-Louise Gustavsson, Stefan Heinebäck, Anita Habel, Maria Larsson, Britt-Marie Lind, Inga-Lill Renhorn Källgren, Maria Mistander, Elikristin Norberg, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius, Therese Travis, Yvonne Wahlbeck, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka och Ulla-Maija Yrjänä och Inger Åsebo.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 oktober 2007, dnr 002-633-07.

 

§5 Tema för nämndens sammanträde i november

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att ”Stadsdelens parkplan” ska vara tema för sammanträdet den 22 november 2007.

 

 

ÄRENDET

Den gemensamma parkmiljögruppen i norra innerstaden har tillsammans med en konsult tagit fram förslag till vad som ska ingå i parkplanen för Kungsholmen och Essingeöarna.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 oktober 2007, dnr 002-031-07.

 

§6 Stadsdelsnämndens sammanträden 2008

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd sammanträder under 2008 på följande datum: 24 januari, 14 februari, 18 mars, 17 april, 22 maj, 17 juni, 21 augusti, 18 september, 23 oktober, 20 november och 18 december.

 

2.      Sammanträdena börjar kl. 19.00. Före varje sammanträde hålls en öppen frågestund, som börjar kl.18.00. Sammanträdena hålls i
Bolinderssalen, Bolinders plan 1.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 oktober 2007, dnr 002-649-07.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ingrid Gunnarsson Radford m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag med den ändringen att februarisammanträdet hålls torsdagen den 14 februari.

 

BESLUTSGÅNG

Tjänstgörande ordförande konstaterade att nämnden hade beslutat enligt det gemensamma förslaget från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

 

§7 Nya intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt remissvar.


ÄRENDET
För att möjliggöra e-tjänster där föräldrar ska kunna få information om det utbud som finns inom förskola och familjedaghem, ansöka om förskoleplats och sedan följa sin köplacering krävs ett regelverk som är enkelt och tydligt med få undantag.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 oktober 2007, dnr 402-609-07.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ingrid Gunnarsson Radford m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp)
yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

BESLUTSGÅNG
Tjänstgörande ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot stadsdelsnämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

1. Stadsdelsnämnden föreslås besluta:
- att i huvudsak överlämna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt remissvar

2.  Att därutöver anföra som nämndens mening
- att förskolor som drivs i privat regi men har offentlig finansiering ska anslutas till det gemensamma kösystemet.
- att webbansökan ska vara tillgänglighetsanpassad och att alternativ till webbansökan ska finnas.
- att barnets ålder och inte kötiden ska vara avgörande för om man får en förskoleplats eller inte
- att om garantitiden löper ut utan att barnet kunnat erbjudas plats enligt önskemål skall stadsdelsförvaltningen vara skyldig att i enlighet med barnomsorgsgarantin erbjuda plats på någon annan förskola inom stadsdelen. 

Stadsdelsförvaltningen lyfter fram problemen med att förskolor i privat regi kan välja att inte vara anslutna till ett gemensamt kösystem. Vi vill tillägga att det är olyckligt även ur ett konkurrensperspektiv. Staden bör med tanke på de utförsäljningar och avknoppningar som nu sker eftersträva att villkoren för drift i egen och i privat regi är så lika som möjligt för att underlätta jämförelse och utvärdering. Det gagnar medborgarna med så stor åskådlighet som möjligt. Dessutom bör förskolor i privat regi som drivs med offentliga medel också ha ett medansvar för stadsdelens barnomsorg. 

Att ansökningarna styrs över till Internet innebär ett antal problemställningar som bör finnas med vid utformningen. Föräldrar kan t.ex. vara funktionshindrade eller ha ett annat modersmål. De kan även vara utan dator. Det innebär dels att webbansökan måste ha hög tillgänglighet, dels att möjligheten att ställa sig i kö på annat sätt måste finnas kvar. Förändringen lägger också ett stort ansvar på stadsdelarna om att informera medborgarna om förändringarna. Dessutom måste staden vara behjälplig med information om de olika förskolor som finns att välja mellan. Systemet bör även utvärderas kontinuerligt så att förändringar kan göras om man ser att vissa invånare missgynnas eller inte är delaktiga i valen.

Systemet ska inte bygga på att ett kösystem där längst kötid ska vara det avgörande huruvida man får förskoleplats eller inte. Det system som nu råder, där barn får plats utifrån ålder ska även fortsättningsvis användas. Ett sådant system, där äldre barn går före yngre, har dels pedagogiska fördelar, dels är det rättvisare av planeringssynpunkt för t ex föräldrar som flyttat till Stockholm. Ett system som endast premierar kötid kommer att missgynna personer som inte har möjlighet, på grund av praktiska eller kunskapsmässiga skäl, att ställa sina barn i kö i tidig ålder.

Vi vill slutligen påpeka att vi saknar en tydlig formulering om att då plats på önskad förskola inte har erbjudits så ska plats erbjudas så nära barnets hem som möjligt och helst inom promenadavstånd – både utifrån ett barnperspektiv och av miljöskäl för att undvika onödiga transporter – ifall föräldrarna uttryckligen inte önskar annat. 

 

§8 Ersättningsmodell för vård- och omsorgsboenden i ett valfrihetssystem Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDET
Kommunfullmäktige har beslutat att de äldres rätt att välja boende ska garanteras genom ett valfrihetssystem. Ett förslag har presenterats hur den ekonomiska ersättningen för vård- och omsorgsboenden ska utformas. Stadsdelsförvaltningen är i huvudsak positiv till förslagen.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 oktober 2007, dnr 504-616-07.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ingrid Gunnarsson Radford m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp)
yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot stadsdelsnämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

1. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

2. Stadsdelsnämnden anför i övrigt:

Först vill vi konstatera att vi idag skall fatta ett beslut om en ersättningsmodell för vård- och omsorgsboenden när själva beslutet om att införa det så kallade valfrihetssystemet ännu inte är fattat. Det är märkligt.

Vi motsätter oss förslaget till införande av kundvalssystem eftersom det inte leder till valfrihet utan till privatisering, minskad insyn och därmed risk för sänkt kvalitet i äldreomsorgen. Den enda garanti som ges de äldre är rätten att köa, men frågan är vad den garantin är värd.

Det mest angelägna för de äldre är inte att ha en lång lista av företag att välja på utan att få omvårdnad, omsorg och service med hög kvalité. Kundvalssystemet ökar inte antalet anställda trots att vi vet att fler händer i äldreomsorgen är bland det viktigaste för att få en god kvalitet.

Om inte kraftigt ökade resurser tillförs äldreomsorgen kommer de äldre att få köa på obestämd tid för platser som de kanske aldrig får i det borgerliga kundvalssystemet. Eller så blir de för gamla för att orka flytta en gång till när kötiden äntligen räcker till för det önskade boendet.

Systemet garanterar inte ens rätten att välja ett kommunalt äldreboende. Marknadens principer kommer att cementeras in i en äldreomsorg som under lång tid varit demokratiskt styrd. Kommunen ger bort kunskap som tagit decennier att bygga upp.

Kundvalssystemet går stick i stäv med stadens organisation och hotar den lokala demokratin. Stadsdelsnämnderna fråntas rätten att besluta om upphandlingar. Centraliseringen är en allvarlig attack mot stadsdelsnämndsreformen. Vi anser att ansvaret för upphandlingar av entreprenader inom äldreomsorgen inte ska centraliseras till stadsledningskontoret.

 

§9 Reviderad antidiskrimineringsklausul i stadens upphandling Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.


ÄRENDET
Den föreslagna antidiskrimineringsklausulen sammanfaller till stor del med den klausul som nämnden för offentlig upphandling (NOU) rekommenderar. Det innebär att ett avtal med en upphandlad leverantör kan sägas upp om leverantören döms för brott mot antidiskrimineringslagstiftningen.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 oktober 2007, dnr 105-615-07.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ingrid Gunnarsson Radford m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp)
yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

BESLUTSGÅNG
Tjänstgörande ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot stadsdelsnämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Kungsholmens stadsdelsnämnd ser ingen anledning till att revidera den gällande antidiskrimineringsklausulen i stadens upphandlingar.  Stockholms stad bör vara ett föredöme i att bekämpa alla typer av diskriminering i vårt samhälle.  Klausulen bör även fortsättningsvis omfatta underleverantörerna.  Möjligheten till vite vid mindre förseelser bör finnas kvar. 

 

§10 Förslag till riktlinjer för utvecklingen av företagsområdena i Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.


ÄRENDET
Trafikkontoret, Stockholm Business Region och stadsdelsförvaltningarna ska påbörja ett långsiktigt samarbete för utveckling av stadens företagsområden. De aktuella företagsområdena i innerstaden är Norra Station, nordvästra Kungsholmen samt Värtan.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 oktober 2007, dnr 300-629-07.

UTTALANDE
Håkan Wahlén m.fl (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp)
lämnade följande gemensamma uttalande:

Vi vill understryka förvaltningens goda ambitioner när det gäller tillgängligheten, inte bara i områdets yttre miljö utan också till och i fastigheterna, såväl bostäder som arbetsplatser. Här finns möjligheter att utveckla och använda ny teknik. Exempelvis automatiska dörröppnare kopplade till kodlås eller passerkort. Även när det gäller information så bör digital teknik användas för att underlätta uppdatering och utveckling av informationen.

Nordvästra Kungsholmen och Hornsberg blir ett område där bostäder och arbetsplatser integreras och de gemensamma ytorna bör därför utformas så att boende och verksamma i området kan fungera tillsammans. Det kan till exempel ske genom gemensamt nyttjande av lokaler som används av företagen under dagtid och av lokalt verksamma föreningar och organisationer på kvällar och helger. Tillgången till lokaler för barn, ungdomar och äldre är idag mycket begränsad i vår stadsdel, här finns möjlighet att göra något åt detta. I en modern stadsdel med många företag och bostäder ska strävan vara att ge offentliga och gemensamma rum hög prioritet. Ett sätt kan vara att ha öppna kvarter med lätt tillgängliga gröna gårdar, att på detta sätt ge framförallt barn och unga mötesplatser som är avskilda från gator och trafik.

Vi vill särskilt framhålla barnperspektivet. Det ska vara en trygg och hälsosam miljö för barn. Detta ställer stora krav när det gäller infrastrukturen. Gator, tillfarter och parkeringsplatser är källa till barns ohälsa och medför olycksrisker. Då ett stort antal boende kommer att leva i eller mycket nära företagsområdet med flera tusen anställda och ett stort antal transporter till verksamheterna befarar vi en intensiv biltrafik i området. Kanske bör en del av transporterna i och in till området kunna klaras med spårbunden trafik och/eller eldrivna fordon. Detta är synnerligen viktigt inom nordvästra Kungsholmen då det redan finns en inbyggd miljöstörning som skär rakt igenom området – Essingeleden.

Att Essingeledens buller, avgaser och utsläpp av skadliga partiklar är ett stort problem för utvecklingen av nordvästra Kungsholmen och Hornsberg lär de flesta kunna hålla med om. Därför fortsätter vi att kräva åtgärder för att råda bot på denna kraftiga miljöstörning. Essingeleden bör i ett första steg kapslas in och på sikt grävas ned till glädje och stor nytta för såväl boende som verksamma i området.

 

§11 Svar på skrivelse Från intresseföreningen för schizofreni (IFS/CS)

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner svar på skrivelse från Intresseföreningen för Schizofreni (IFS/CS) om planer på att konkurrensutsätta verksamheter inom socialpsykiatrin.

 

 

ÄRENDET

I svaret på skrivelsen beskrivs bakgrund och syftet med konkurrensutsättningen samt hur tillvägagångssättet planeras.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 oktober 2007, dnr 105-574-07.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ingrid Gunnarsson Radford m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Håkan Wahlén m.fl (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp)

yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

 

BESLUTSGÅNG

Tjänstgörande ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.


RESERVATION

Håkan Wahlén m.fl (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot stadsdelsnämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

 

Stadsdelsnämnden överlämnar följande svar på IFS/CS skrivelse:

 

Stadsdelsnämnden har tagit del av IFS/CS synpunkter avs. konkurrensutsättning av verksamheter inom socialpsykiatrin.

 

Stadsdelsnämnden delar fullt ut föreningens synpunkter och håller med om att upphandlingsförfarandet är en olämplig form för att åstadkomma valfrihet och mångfald inom socialpsykiatrin.  Nämnden instämmer i vikten av kontinuitet, trygghet och tillit och betonar ett anhörigperspektiv. 

 

Socialpsykiatrin behöver mera resurser.  Det behövs fler (grupp)bostäder och fler alternativa sysselsättningar.   En kontinuerlig dialog mellan stadsdelsnämnden/förvaltningen och brukar- och anhörigorganisationerna måste ligga till grund för utveckling av verksamheterna.

 

Stadsdelsnämnden kommer inte att verkställa den tidigare beslutade upphandlingen av verksamheter inom socialpsykiatrin.

 

 

§12 Anmälningsärenden

Anmälan av balanslista

 

Ekonomisk rapport

 

Anmälan av inkomna skrivelser

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§13 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

.       Fråga från Gabriella Granditsky Svenson (s) om vilka planer som finns för att skapa mer aktivitet i Rålambshovsparken till vintern 2007/08.
Stadsdelsförvaltningen besvarade frågan med att informera om att en långsiktig planering görs för att anlägga en isbana i parken. För den kommande vintern planeras snow-boardbana.

.       Skrivelse från Håkan Wahlén m.fl (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd

Akselsson Le Douaron (mp) om alkohol- och drogprevention bland ungdomar

på Kungsholmen. Skrivelsen överlämnades till stadsdelsförvaltningen för

beredning.

 

§14 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Anders Carstorp informerade om:

.       Stadsdelsnämndens verksamhetsbesök den 8 november på Resurscentrum

.       Stadsdelsnämndens sammanträde den 20 december börjar kl. 17.00.

.       Lönehanteringen övergår den 1 november till serviceförvaltningen.

.       Löneöversynen 2007.

§15 §§ 15 - 20 sekretessbelagda ärenden