Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-11-22

Sammanträde 2007-11-22

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema: Parkplan för Kungsholmen

Bilagor till föredragningslista
Läs folder Parkplan Kungsholmen (405 kb)

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om isbanor på Kungsholmen

Allmänna ärenden

3 Ny förskola i Gångaren 11, Nordvästra Kungsholmen Inriktningsärende

Dnr: 302-715-07

Utbyggnaden av stadsutvecklingsområdet nordvästra Kungsholmen medför behov av nya förskolor i området. Enligt ett förslag till planändring för kvarteret Gångaren 11 ska utöver kontor, handel och publika lokaler även bostäder och förskola möjliggöras.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

4 Gemensam upphandling av årsentreprenör samt upphandling av ramavtal för konsultuppdrag

Dnr: 105-713-07

För att utföra mindre parkinvesteringar och underhåll planerar stadsdelsnämnderna Norrmalm, Östermalm, Södermalm och Kungsholmen en gemensam upphandling av årsentreprenör samt upphandling av ramavtal för konsultuppdrag.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

5 Ramavtal för köp av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter

Dnr: 105-690-07

Stadsdelsnämnderna i Stockholm går samman i en gemensam upphandling för att upphandla hem för vård och boende, jourfamiljehem samt akut- och utredningsplatser i dygnetruntvård för barn, ungdomar och familjer.

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

Remisser

6 Centrala upphandlingar av ramavtal Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 105-645-07

Det är mycket troligt att staden kan uppnå affärsmässiga vinster med ett centralt upphandlingsförfarande. Samtidigt kan vinsten med centralupphandling stå emot målet att bereda små och nya företag möjlighet att lägga anbud. För att detta ska vara möjligt krävs ofta att objekten ”paketeras” i mindre områden.

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

7 Avtal med luftfartsverket om förlängning av upplåtelse för Bromma flygplats Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 300-693-07

Ljud och buller från flygtrafiken påverkar Kungsholmen. Främst är bostäder, skolor m.m. i Kristineberg berörda. Flygets störningar är dock betydligt mindre än störningarna från väg- och spårtrafik. Vid en samlad bedömning menar förvaltningen att avtalet kan tillstyrkas.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

8 Ballbreaker Activity Centra AB Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-660-07

Ballbreaker Activity Centra AB föreslås få tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar klockan 11.00-03.00.


Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

9 Restaurang Fabriken Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-681-07

Restaurangen föreslås få tillstånd att servera alkohol alla dagar mellan klockan 11.00-03.00.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Svar på skrivelse

10 Svar på skrivelse Från (v), (s) och (mp)

Dnr: 499-686-07

Svar på skrivelse om alkohol- och drogprevention bland ungdomar på Kungsholmen.

Handläggare: Verksamhetschef Birgitta Dahlin, 508 08 016

Anmälningsärenden

11 Anmälan av balanslista

13 Anmälan av inkomna skrivelser

14 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

15 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

16 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

17 Information från stadsdelsförvaltningen

18 18 - 23 sekretessbelagda ärenden

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 25 oktober 2007 justerats den 30 oktober 2007.

Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 26 november 2007. Håkan Wahlén och Ingrid Gunnarson Radford utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om isbanor på Kungsholmen, dnr 301-689-07. Medborgarförslaget överlämnades till förvaltningen för beredning.

§3 Ny förskola i Gångaren 11, Nordvästra Kungsholmen Inriktningsärende

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att fullfölja planeringen av ny förskola i kvarteret Gångaren 11 på nordvästra Kungsholmen.

ÄRENDET
Utbyggnaden av stadsutvecklingsområdet nordvästra Kungsholmen medför behov av nya förskolor i området. Enligt ett förslag till planändring för kvarteret Gångaren 11 ska utöver kontor, handel och publika lokaler även bostäder och förskola möjliggöras.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 november 2007, dnr 302-715-07.

JÄV
Ordförande Regina Kevius (m) deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. Stadsdelsnämnden utsåg Håkan Wahlén (s) att leda sammanträdet under ordförandens frånvaro. Ingrid Gunnarsson Radford (m) utsågs att jämte Håkan Wahlén justera protokollsparagrafen.

UTTALANDE
Håkan Wahlén m.fl (s), Reijo Kittilä (v) och Jakop Dalunde (mp)
lämnade följande gemensamma uttalande:

Nämnden har tidigare i remissen till förslaget till detaljplan påpekat att det är viktigt att en bra utemiljö kan säkras för såväl boende som förskolebarn. Våra partier lämnade då ett gemensamt särskilt uttalande där vi påpekade vikten av övergripande miljökonsekvensanalyser och barnperspektiv vid utvecklingen av Nordvästra Kungsholmen.  Vi framhöll vikten av utformningen av utemiljön för de hushåll som skall bo i dessa 17-våningshus.  Hur skapar man en bra miljö för barnen i höga hus i hårt trafikerade områden?

Essingeleden medför redan i dagsläget att luften på Nordvästra Kungsholmen inte uppfyller godtagbara normer. Full utbyggnad av Nordvästra Kungsholmen kommer att innebära en ytterligare ökning av trafikmängden med 27 000 fordon/dygn.

Dagens trängselskatt innebär inte en lika stor övergång från biltrafik till kollektivtrafik som under försöket. Skatterna går inte till utbyggd kollektivtrafik. Det innebär att ingen aktiv politik förs för att minska trafikmängden i innerstaden. Tvärtom ska antalet parkeringsplatser utökas.

Det finns all anledning att oroa sig för partikelhalterna på Kungsholmen och därmed även förskolebarnens möjligheter att utnyttja befintlig utomhusmiljö.

Vi ska naturligtvis bygga förskolor i nya bostadsområden. Men det är en paradox att bygga bra förskolor i ett barnovänligt område. Vi understryker åter behovet av att även området där förskolan ska ligga måste vara bra för barnen.

 

§4 Gemensam upphandling av årsentreprenör samt upphandling av ramavtal för konsultuppdrag

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att delta i en gemensam upphandling för Norrmalm, Östermalm, Södermalm och Kungsholmen, av årsentreprenör för mindre parkinvesteringar och underhåll, samt upphandling av ramavtal för konsultuppdrag.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören för Norrmalm att besluta i samtliga för upphandlingarna nödvändiga beslut, att teckna avtal med utsedda leverantörer samt att besluta i övriga frågor som rör avtalen under avtalsperioden.


ÄRENDET
För att utföra mindre parkinvesteringar och underhåll planerar stadsdelsnämnderna Norrmalm, Östermalm, Södermalm och Kungsholmen en gemensam upphandling av årsentreprenör samt upphandling av ramavtal för konsultuppdrag.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 november 2007, dnr 105-713-07.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl (s), Reijo Kittilä (v) och Jakop Dalunde (mp)
yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

BESLUTSGÅNG
Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl (s), Reijo Kittilä (v) och Jakop Dalunde (mp) reserverade sig mot stadsdelsnämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut men delegerar inte godkännandet av förfrågningsunderlaget till stadsdelsdirektören för Norrmalm. 

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Det är viktigt för nämnden att hålla kvar den politiska styrningen av verksamheten, särskilt nu när den är flyttad till en annan stadsdelsförvaltning. Förfrågningsunderlaget är det viktigaste styrinstrumentet.  

Parkfrågor ligger medborgarna varmt om hjärtat.  De ställer ofta frågor till oss politiker och stadsdelsförvaltningens tjänstemän om just parkskötsel och parkinvesteringar.  Nämnden och förvaltningen måste ha en god kännedom och styrning av parkfrågorna.

 

§5 Ramavtal för köp av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att uppdra till socialtjänst­förvaltningen att, för stadsdelsnämndernas räkning, organisera och i administrativt hänseende genomföra upphandling av hem för vård och boende (HVB), jourfamiljehemsverksamheter samt akut- och utredningsplatser i dygnetruntvård för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter och som är i behov av stödinsatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LVU (Lag om vård av unga) i syfte att träffa ramavtal för tiden 2009-01-01—2011-12-31, med möjlighet till förlängning till lika villkor i två år.

2.      Socialtjänstdirektören får i uppdrag att å nämndens vägnar teckna ramavtal och under avtalstiden å nämndens vägnar besluta om och göra smärre justeringar.

3.      Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att bistå med samordning av uppföljning av ramavtalen samt att, tillsammans med juridiska avdelningen, efter samråd med berörd nämnd, bistå nämnden vid tvister angående ramavtalen.

4.      Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att utreda vilken typ av upphandlingsform som kan vara lämpligast och återkomma till stadsdelsnämnderna med förslag i samband med ställningstagandet till förfrågningsunderlag.

5.      Stadsdelsnämnden uppdrar till socialtjänstdirektören att besluta om tilldelning av kontrakt efter det att samtliga anbud utvärderats.

6.      Stadsdelsnämnden överlämnar protokollsutdrag för kännedom till socialtjänstförvaltningen.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsnämnderna i Stockholm går samman i en gemensam upphandling för att upphandla hem för vård och boende, jourfamiljehem samt akut- och utredningsplatser i dygnetruntvård för barn, ungdomar och familjer.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 november 2007, dnr 105-690-07.

 

§6 Centrala upphandlingar av ramavtal Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.


ÄRENDET
Det är mycket troligt att staden kan uppnå affärsmässiga vinster med ett centralt upphandlingsförfarande. Samtidigt kan vinsten med centralupphandling stå emot målet att bereda små och nya företag möjlighet att lägga anbud. För att detta ska vara möjligt krävs ofta att objekten ”paketeras” i mindre områden.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 november 2007, dnr 105-645-07.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl (s), Reijo Kittilä (v) och Jakop Dalunde (mp)
yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

BESLUTSGÅNG
Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl (s), Reijo Kittilä (v) och Jakop Dalunde (mp) reserverade sig mot stadsdelsnämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden avvisar stadsledningskontorets förslag till riktlinjer för centrala upphandlingar av ramavtal.

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Förslaget går ut på en centralisering av beslutsfattandet och vill flytta alltmer beslutanderätt från stadsdelsnämnderna till stadsledningskontoret och centrala nämnder.  Enligt stadsdelsnämnden är detta fel inriktning.

Riktlinjerna måste omarbetas utifrån att stadsdelsnämndernas rätt att agera självständigt inte begränsas samtidigt som det finns en central stödfunktion för stadsdelsnämndernas egna och gemensamma upphandlingar.  Tvingande centrala upphandlingar ska vara ett undantag och regeln stadsdelsnämndernas egna eller nämndgemensamma upphandlingar på lika villkor för deltagande stadsdelsnämnder.

Det finns flera nackdelar med upphandlingsinstrumentet i sig.  Konsekvenserna blir ofta lägre kontinuitet, mindre synergieffekter samt lägre grad av demokratisk styrning och öppenhet.  Stockholms stad är en mycket stor kund vilket gör det i stort sett omöjligt för mindre företag att delta i de centraliserade upphandlingar som staden genomför.  Det blir även mycket svårt att ta hänsyn till varje nämnds särskilda behov.  De upphandlingsspecialister som har hand om genomförande och uppföljning av de centrala upphandlingarna saknar oftast mera djupgående kunskap om de varor och tjänster som upphandlingarna avser vilket kan leda till oönskade resultat.

 

§7 Avtal med luftfartsverket om förlängning av upplåtelse för Bromma flygplats Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.


ÄRENDET
Ljud och buller från flygtrafiken påverkar Kungsholmen. Främst är bostäder, skolor m.m. i Kristineberg berörda. Flygets störningar är dock betydligt mindre än störningarna från väg- och spårtrafik. Vid en samlad bedömning menar förvaltningen att avtalet kan tillstyrkas.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 november 2007, dnr 300-693-07.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT
Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag, och lämnade ett gemensamt uttalande från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.
Håkan Wahlén m.fl (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från socialdemokraterna och vänsterpartiet.
Jakop Dalunde (mp) yrkade bifall till ett förslag från miljöpartiet.
Oscar Fredriksson (c) lämnade ett ersättaryttrande.

BESLUTSGÅNG
Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

RESERVATIONER
Håkan Wahlén m.fl (s) och Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot stadsdels¬nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

1. Stadsdelsnämnden beslutar att avstyrka förslaget till nytt avtal.
2. Bromma flygplats bör avvecklas senast 2011 enligt gällande avtal.

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Alliansen försöker köra över stockholmarna utan ett brett demokratiskt samråd med oppositionen och medborgarna. De vill upphäva det nuvarande avtalet, som gäller t.o.m. 2011, i förtid och teckna ett nytt avtal på 31 år från 2008 till 2038.

Antal flygningar skulle öka från dagens 65 000 flygrörelser till 80 000 per år, d.v.s. med 15000 eller med andra ord 23 %. En flygresa beräknas generera 2,36 ton koldioxid. Ur detta perspektiv är det helt ofattbart att antalet flygrörelser ökas när vi måste vidta akuta och omfattande åtgärder mot klimatförändringarna. Dessa flygrörelser kommer att drabba Kungsholmen, i synnerhet Kristineberg i drygt 30 år framåt.
Utvecklingen av Nordvästra Kungsholmen påverkas naturligtvis också. Det attraktiva, centrala och sjönära läge som Nordvästra Kungsholmen har är starkt kringskuret av såväl trafikleder som flygplanstrafik. Både bullernivåerna och säkerhetsriskerna med att ha kvar en flygplats i ett så centralt läge som Bromma innebär en försämring för ett område som är en viktig del i Stockholms utveckling. Flygplatsen hämmar denna utveckling.
Förslaget som innebär en satsning på flygtrafiken är miljövidrigt, odemokratiskt och utgör stora säkerhetsrisker för invånarna.

Avtalsförslaget har inte ens en uppsägningsklausul, som gäller lika för båda parter.

Att binda staden vid ett avtal som sträcker sig 31 år framåt i tiden är dessutom ett otidsenligt och ineffektivt användande av stadens mark som i stället kan användas till att bygga ett nytt ekologiskt och klimatneutralt bostadsområde.

Avtalets konstruktion är ett juridiskt fiasko då parternas villkor för uppsägning av avtalet ej är jämbördiga. Seriösa trafikforskare är idag överens om att kortdistansflyget kommer att konkurreras ut av allt bättre, billigare och miljövänligare tågförbindelser. Detta kan innebära att Luftfartsverket avvecklar flygverksamheten på Bromma men utan att säga upp avtalet med staden. Då står Stockolm i skamvrån med en öde flygplats på attraktiv mark som inte går att komma åt.


Jakop Dalunde (mp) reserverade sig mot stadsdels¬nämndens beslut med hänvisning till miljöpartiets förslag till beslut:

1. Stadsdelsnämnden avstyrker förslaget till nytt avtal
2. Stadsdelsnämnden anser att medborgarna i en folkomröstning 2010 bör avgöra om avtalet med Luftfartsverket ska förlängas till 2038

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Alliansen ämnar köra över stockholmarna utan ett brett demokratiskt samråd med oppositionen och medborgarna. De vill upphäva det nuvarande avtalet, som gäller t.o.m.2011, i förtid och förlänger det med 31 år till 2038.

I en så viktig och genomgripande fråga som påverkar vår stad och dess invånare så lång tid framåt bör medborgarna höras i en folkomröstning.

Miljöpartiet kommer, i en folkomröstning, att förorda en nedläggning av flygplatsen. Antalet flygningar ökar från dagens 65 000 flygrörelser till
80 000 per år, d.v.s. en ökning med 15 000 flygrörelser eller med andra ord 23 %. En flygresa beräknas generera 2,36 ton koldioxid. Ur detta perspektiv är det helt ofattbart att antalet flygrörelser ökas när vi måste vidta akuta och omfattande åtgärder mot klimatförändringarna. Dessa flygrörelser kommer att drabba Kungsholmen, i synnerhet Kristineberg och nybyggda kvarter på nordvästra Kungsholmen drygt 30 år framåt, vilket, i kombination med annan trafik, kraftigt kommer att försämra dessa områdens attraktionskraft.

Förslaget som innebär en satsning på flygtrafiken är otidsenligt, miljövidrigt och odemokratiskt samt utgör stora säkerhetsrisker för invånarna.

Vi måste alla ta ansvar för att kunna åstadkomma den dramatiska minskning som krävs för att inte hamna i en miljökatastrof. För en kungsholmsbo tar det idag lika lång tid, 20 minuter, att resa med tåg till Arlanda som att ta flygbussen till Bromma. Dessutom finns det för inrikesresenärer idag betydligt miljövänligare och bekvämare alternativ.

Avtalet måste ha en uppsägningsklausul, som gäller lika för båda parter.

Att binda staden vid ett avtal som sträcker sig 31 år framåt i tiden är dessutom ett otidsenligt och ineffektivt användande av stadens mark. Miljöpartiet vill istället bygga en ny klimatsmart ekostad på området.


UTTALANDE
Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) lämnade följande gemensamma uttalande:

Vi tror på Stockholms utveckling och vi anser att en citynära flygplats som Bromma flygplats är en förutsättning för att jobb och företagande ska kunna fortsätta växa.

År 2030 kommer ytterligare en miljon personer att bo i Stockholmsregionen. Det kräver att Stockholms stad investerar stort i infrastruktur med både spår, vägar, hamnar och flygplatser. Vi tror att en småskalig flygplats ger regionen konkurrenskraft och bidrar till utveckling samt förutsättning att växa.

Långsiktigheten i avtalet möjliggör för flygbolagen att nyinvestera i miljövänligare flygplan. Miljöaspekten tror vi ingen kan eller vill blunda för och vi vet att långsiktigheten gynnar investeringar i buller- och miljöförbättrande åtgärder. Vi välkomnar nya lösningar på bullerskydd liksom moderna flygplan som bullrar mindre och med lägre koldioxidutsläpp. Redan idag är utsläpps- och bullerkraven särskilt hårda på Bromma på grund av det stadsnära läget.

Vi tror på ett Stockholm och ett Kungsholmen som tillåts växa och har en god och välfungerande infrastruktur, där många Kungsholmsbor ser fördelen att ha nära till flygplatsen och att den är oerhört viktig för företagandet. Vi är positiva till det nya avtalet för Bromma flygplats som stärker utvecklingen för fler jobb i Stockholm och vårt stadsdelsnämndsområde.

Bromma flygfält utgör en viktig länk i regionens samlade trafiklösning.
Vi ser med tillförsikt på det framgångsrika arbetet med att tillämpa aktuell kunskap vad gäller säkerhet och miljö för att minimera negativa konsekvenser av stadsnära flygplatser. Vi förutsätter att Stockholm stad fortsätter att aktivt följa utvecklingen.


ERSÄTTARYTTRANDE
Oscar Fredriksson (c) lämnade följande ersättaryttrande:
Inom centerpartiet är vi kritiska till förslaget om att förlänga avtalet för Bromma flygplats på ytterligare 30 år. Våra huvudsakliga invändningar mot förslaget är följande:

1. Genom att skriva ett avtal på 30 år binder vi upp Stockholm stad vid en lösning som inte är långsiktigt hållbar eftersom vi ändå kommer att tvingas avveckla Bromma så småningom. Varför inte börja planera inför en avveckling redan nu för att skapa en insikt om behovet att hitta alternativa lösningar till Bromma flygplats.

2. Ökad flygtrafik leder även till ökade säkerhetsrisker och rimligheten ur säkerhetssynpunkt med flygtrafik på låg höjd över stadens centrala delar bör ifrågasättas.

3. Förslaget innebär allvarliga miljöeffekter både genom ökade utsläpp och ökat buller. Redan idag har vi problem med partikelutsläpp och avgaser i Stockholmsluften och flyget ökar belastningen på Kungsholmens luftmiljö ytterligare. En dålig luftmiljö innebär en stor hälsorisk inte minst för barn som är extra känsliga för denna påverkan.

4. Bromma är en felsatsning som hindrar stadens tillväxt och utveckling genom att möjligheterna att bygga på höjden avsevärt begränsas i strategiskt viktiga områden bl.a. på Kungsholmen.
Centerpartiet har vid ett flertal tillfällen betonat att vi måste våga skapa nya inslag i Stockholms stadsmiljö med bl.a. nya eko-skyskrapor. Genom dessa satsningar kan vi även bli en drivande aktör i regeringens arbete för att skapa miljövänliga och hållbara städer. Genom att låta staden växa på höjden kan marken även användas mer effektivt för att på detta sätt värna våra viktiga grönområden. Detta arbete med att skapa morgondagens Stockholm riskerar nu att försenas genom att avtalet för Brommaflyget förlängs i ytterligare 30 år.

 

§8 Ballbreaker Activity Centra AB Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att Ballbreaker Activity Centra AB får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan

11.00 – 03.00.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 november 2007, dnr 309-660-07.

 

§9 Restaurang Fabriken Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att Restaurang Fabriken får tillstånd att servera alkohol till allmänheten och slutna sällskap alla dagar mellan klockan 11.00 – 03.00 samt uteservering alla dagar klockan 11.00 - 03.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 oktober 2007, dnr 309-681-07.

 

§10 Svar på skrivelse Från (v), (s) och (mp)

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd anser härmed skrivelse från vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet besvarad.

 

 

ÄRENDET

Svar på skrivelse om alkohol- och drogprevention bland ungdomar på Kungsholmen.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 november 2007, dnr 499-686-07.

 

UTTALANDE

Håkan Wahlén m.fl (s), Reijo Kittilä (v) och Jakop Dalunde (mp)

lämnade följande gemensamma uttalande:

 

Vi tackar för ett bra och koncist svar från stadsdelsförvaltningen på vår skrivelse.

 

Precis som vi skrev så vet vi att det arbete som bedrivs av enheten ”Fält och fritid” i stadsdelen är mycket bra.

 

Vi oroar oss dock för den politiska majoritetens ambitioner när det gäller denna verksamhet då vi fortfarande minns att samma partier när de senast satt i majoritet skar ner på fältverksamheten och drog in fältassistent­tjänsterna.   Verksamheten återuppbyggdes under vår majoritetsperiod.

 

Vi ser därmed med tillfredsställelse att förvaltningen svarar att någon ned­dragning av resurser till arbetet inte är aktuellt.§11 Anmälningsärenden

.       Anmälan av balanslista

.       Ekonomisk rapport

.       Anmälan av inkomna skrivelser

.       Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

.       Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§12 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Anders Carstorp informerade om följande:

 

.       Verksamhetsbesök hos parkmiljögruppen för norra innerstaden, den 6 december kl. 12.00-13.30.

.       Nämndens sammanträde den 20 december börjar 17.00. 

 

 

Avdelningschef Birgitta Dahlin rapporterade om:

.       Förskoleplaneringen

.       Förändrade krav på luftkvalitet och ventilation kan medföra att en förskola måste stängas.

§13 13-15 sekretessbelagda ärenden