Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-12-20

Sammanträde 2007-12-20

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund OBS! kl. 17.00 till 18.00

Tema: Verksamhetsplan och budget 2008

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Isbanor på Kungsholmen<br> Svar på medborgarförslag

Dnr: 301-689-07

Stadsdelsförvaltningen arbetar för att på sikt få till en isbana i Rålambshovsparken.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

Allmänna ärenden

3 Verksamhetsplan 2008

Dnr: 102-749-07

Stadsdelsnämndens verksamhetsplan för 2008 har rubriken Kungsholmen - där medborgaren är i centrum. Verksamhetsplanen har följande utgångspunkter
- Vision 2030 - Ett Stockholm i världsklass
- Kommunfullmäktiges budget för 2008 med inriktning på 2009 och 2010
- Den demografiska utvecklingen på Kungsholmen
- De ekonomiska förutsättningarna 2008-2010.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

4 Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilliga organisationer som riktar sig till invånarna inom Kungsholmens stadsdelsområde

Dnr: 008-761-07

De nya riktlinjerna innebär att stadsdelsnämnden inom sitt område ansvarar för bidragsgivningen till föreningar och frivilliga organisationer med utpräglat lokal verksamhet och som bedriver verksamhet som kompletterar eller stödjer nämndens sociala insatser.

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

5 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2008

Dnr: 002-736-07

Stadsdelsnämnden utser varje år ett pensionärsråd bestående av fem ledamöter och lika många ersättare. Ledamöterna nomineras av lokala pensionärsorganisationer som har öppet medlemskap för alla pensionärer och som har verksamhet inom stadsdelen.

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

6 Val till sociala delegationen

Dnr: 002-649-07

Stadsdelsnämnden har inom sig inrättat en social delegation för beslut i ärenden som rör enskilda och som inte får delegeras till tjänsteman.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

7 Teman för nämndens sammanträden 2008

Dnr: 002-765-07

Stadsdelsnämnden inleder varje sammanträde med en öppen frågestund och åt ett särskilt tema. De frågor som utgör teman för sammanträdena är sådana som nämnden ansvarar för eller som anknyter till nämndens ansvarsområden.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

8 Stadsdelsnämndens verksamhetsbesök 2008

Dnr: 002-766-07

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Remisser

9 Motion om att dricka vanligt vatten<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 310-594-07

Stadsdelsförvaltningen är positiv till att bidra med en konsumtionsminskning av buteljerat vatten men är tveksam till ett generellt regelverk med allt vad det innebär av gränsdragningsproblem.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

10 Restaurang Karin på Ön<br> Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Restaurangen föreslås få tillstånd att servera alkohol till slutna sällskap alla dagar mellan klockan 18.00-01.00 samt utservering alla dagar mellan klockan 18.00-22.00

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälningsärenden

11 Revisionskontorets granskning av Kungsholmens stadsdelsnämnds delårs- och tertialrapport 2 år 2007

14 Anmälan av inkomna skrivelser

15 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

16 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

17 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

18 Information från stadsdelsförvaltningen

19 19-25 sekretessbelagda ärenden

Mötesinformation

 

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 22 november 2007 justerats den 26 november 2007. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 21  december 2007. Vice ordföranden utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Isbanor på Kungsholmen Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvaras medborgarförslaget med detta tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen arbetar för att på sikt få till en isbana i Rålambshovsparken.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 december 2007, dnr 301-689-07.

 

 

§3 Verksamhetsplan 2008

BESLUT

 

1.      Stadsdelsnämnden fastställer verksamhetsplanen för 2008 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2.      Stadsdelsnämnden fastställer resultatenheter och internpriser för 2008.

3.      Stadsdelsnämnden ansöker om 0,5 miljoner kronor till insatser för personer med s.k. dubbeldiagnoser.

4.      Stadsdelsnämnden anför därutöver:

 

 

Medborgarens önskemål och behov ska vägleda stadsdelens verksamhet

Efter ett års borgerligt styre i Stockholm och i stadsdelen har många valfrihets­reformer hunnit genomföras. Vi är glada att allt fler människor väljer att flytta till Kungsholmen och att så många väljer att skaffa barn i vår stadsdel.

Varje människa är unik och därför ska det stödet till enskilda vara anpassat till behov, önskemål och särskilda förutsättningar.  Det är inte politiker som bäst kan bedöma medborgarnas anspråk och möjligheter utan politikernas roll ska vara att skapa förutsättningar för det egna beslutsfattandet och den enskilda individens egna idéer, önskemål och kreativitet. Den övergripande målsätt­ningen för Alliansen är att fortsätta arbetet med att möjliggöra ett friare Kungsholmen där valfriheten ska öka.

 

Varje människa behöver vara efterfrågad och sedd för att utvecklas. Det behövs sammanhang som stärker den enskildes självförtroende, ansvarstagande och självständighet. Här utgör stadens särskilda satsning på jobbtorg en möjlighet för de personer som idag saknar arbete att gå från bidragsberoende till egenförsörjning. En viktig utgångspunkt för detta är att samla arbetsmarknadens aktörer i ett gemensamt arbetssätt för att sänka trösklarna för arbetssökande att komma i arbete.


Valfrihetsreformer kräver kvalitetsansvar, kvalitetskontroller och kvalitetsuppföljningar

En ökad valfrihet inom verksamheter som finansieras med skattemedel går hand i hand med ett tydligt och starkt ansvarstagande. Det yttersta ansvaret för kvalitet och uppföljningar åligger kommunen och kan aldrig kompromissas bort. Därför arbetar vi aktivt med att utforma väl fungerande uppföljnings- och kvalitetssystem så att Kungsholmens invånare ska få den goda omsorg vi alla önskar.

En trygg och bra förskola

Vår stadsdel bereder väg för nyfödda medborgare, vars föräldrar efter en tid önskar förskoleplats.  Detta kräver en fortsatt utbyggnad av förskolan för att hålla barnomsorgsgarantin samt att vi minskar skillnaderna mellan olika barnomsorgsformer. Förskolan lägger en utmärkt grund för ett livslångt lärande. Kungsholmens barn ska erbjudas en förskola som kännetecknas av en lustfull tid där barnet är tryggt, utmanas och uppmuntras i sitt lärande. Den erkänt höga kvalitet som förskolorna i Kungsholmen håller både vad gäller pedagogik och god tillgänglighet ska fortsätta stärkas.  Alliansen på Kungsholmen kommer att fortsätta arbeta för att varje familj ska kunna välja och påverka den barnomsorgslösning som passar familjen bäst. En viktig del i detta är den förskolepeng som införs från den 1 juli 2008. Personal som vill utveckla sin verksamhet genom att själva ta över driften genom avknoppning ska stödjas. Alliansen förutsätter att nödvändiga åtgärder vidtas för att på sikt behålla barngrupperna under kommunfullmäktiges mål om maximalt 14 barn i småbarngrupperna och 18 barn i syskongrupperna. Som en del i Alliansens strategi för en tryggare stadsdel där föräldrar och barn får mer tid för varandra ökar vi valfriheten inom barnomsorgen med att till den 1 juli 2008 möjliggöra för Kungsholmens invånare att motta vårdnadsbidrag skattefritt på 3000 kronor per månad. Familjer ska själva få möjlighet att bestämma vilken barnomsorgsform som passar dem bäst när barnen är som yngst.

 

Personer med behov av särskilt stöd

För oss i Alliansen är det en självklarhet att alla, oavsett anledning, som är i behov av särskilt stöd skall erbjudas kvalificerad rådgivning och de insatser som efter prövning bäst motsvarar behovet. Lagstadgat stöd skall förmedlas med utgångspunkt i beprövad praktik och med respekt för individens särskilda behov. Personligt inflytande genom valfrihet, eget initiativ och ansvarstagande skall eftersträvas oavsett om behovet rör ekonomi, social, psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Vi kommer under verksamhetsåret att uppmuntra fortsatt metodutveckling och förslag på arbetsformer som ytterligare stärker omsorgs­kvalitet och brukarinflytande.


Valfrihet att kunna välja äldreomsorg

Alla människor har rätt till en trygg och värdig äldreomsorg. Äldre ska känna trygghet och veta att de får den omsorg de behöver. Vi fortsätter arbeta för valfrihet i boende och omsorg och för att de äldre ska erbjudas olika alternativ, allt från vård i hemmet till särskilt boende. Mer valfrihet måste därför råda i äldreomsorgen. När det gäller valfrihet inom äldreomsorgen står två tydliga alternativ mot varandra: Det alternativ som förhindrar en utveckling där människors egna val tillåts spela en viktig roll i välfärdsbygget, kontra vårt alternativ där vi vill ge omsorgstagaren möjlighet att välja. Valfrihet och självbestämmande ska användas som ett medel för att förbättra äldreomsorgen.

Kultur och samarbeten

Kultur, föreningsliv och fritidsverksamhet spelar viktiga roller i stadsdelen. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett levande, lokalt kulturliv som baseras på egen initiativkraft snarare än kommunala beslut. Tätare samarbete med lokala kulturliv, idrottsliv och näringsidkare gynnar stadsdelens utveckling.  Vi vill utöka samarbetet med företagarföreningarna och det lokala handikapprådet för att göra Kungsholmen och Essingeöarna till den bästa stadsdelen i bemötandet och tillgängligheten för personer med funktionshinder.


Ökad satsning på ungdomsverksamhet

Fältassistenterna gör ett oerhört viktigt arbete eftersom de träffar unga i deras vardag och i kvällsmiljö. Därför vill Alliansen öka resurserna till fält- och fritidsverksamheten samt uppmuntra till att fler vuxna finns i ungdomarnas vardag. Många unga bor i en stadsdel och går i skola i en annan stadsdel och därför är det är viktigt med samarbete gällande ungdomsfrågor och inte minst i alkohol- och drogförebyggande arbete över stadsdelsgränserna. Det är bra att samarbeta med lokala idrottsföreningar och det lokala kulturlivet för att unga ska kunna hitta aktiviteter som de gillar.


Stadsmiljö och trygghet

Kungsholmen och Essingeöarna bjuder på fantastiska naturupplevelser. Närheten till vatten och grönområden uppskattas av många människor. Stadsdelen har vackra och fina grönytor som måste vårdas och våra parker ska fortsätta att ge möjligheter till en mängd olika aktiviteter oberoende av årstid. För att skapa en levande stadsdel krävs även att de boende har möjlighet att påverka parkernas utformning vilket också underlättar och uppmuntrar eget ansvarstagande i miljöarbetet. Det är även viktigt att uppmuntra och underlätta eget ansvarstagande eftersom ett effektivt miljöarbete måste bedrivas tillsammans med medborgarna. Vi har en hög miljöambition inom stadsdelen och miljöfrågorna ska finnas med på alla nivåer och i alla verksamheter.

Det är ett civiliserat samhälles främsta uppgift att garantera människor trygghet. Alla som bor och verkar i vår stadsdel ska känna sig trygga här. Arbetet fortsätter med att fortsätta skapa en tryggare stadsmiljö kvällstid, bl.a. genom bättre anpassad belysning i parker och övriga områden som upplevs som otrygga för såväl unga som gamla. Här gör även alla frivilliga nattvandrare en betydande insats.


Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet fortsätter under mandatperioden att ta ett gemensamt ansvar för Kungsholmens stadsdel och kommer att fortsätta verka för att:

 

  • Kungsholmen ska vara en attraktiv, trygg och växande stadsdel för boende, företagande och besök.
  • Stadsdelens verksamheter och organisation ska anpassas efter medborgarnas önskemål och behov.
  • Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras genom att förvaltningen utvecklar och förfinar sina metoder för utvärdering och uppföljning för de verksamheter som finansieras över stadsdelsförvaltningens budget.
  • Stadsdelens verksamheter ska vara kostnadseffektiva så att tillgängliga resurser maximalt kommer de enskilda till godo.


ÄRENDET
Stadsdelsnämndens verksamhetsplan för 2008 har rubriken Kungsholmen - där medborgaren är i centrum. Verksamhetsplanen har följande utgångspunkter

- Vision 2030 -  Ett Stockholm i världsklass

- Kommunfullmäktiges budget för 2008 med inriktning på 2009 och 2010

- Den demografiska utvecklingen på Kungsholmen

- De ekonomiska förutsättningarna 2008-2010.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 december 2007, dnr 102-749-07.

  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

Håkan Wahlén m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt socialdemokraternas förslag till beslut.

Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt miljöpartiets förslag till beslut.

Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt vänsterpartiets förslag till beslut.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden tog först upp förslaget om återremiss och fann att nämnden hade beslutat att inte återremittera ärendet.

Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot beslutet att inte återremittera ärendet.

Ordföranden ställde därefter de olika förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt det gemensamma förslaget från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

 

RESERVATIONER

Håkan Wahlén m.fl. (s) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till socialdemokraternas förslag till beslut:

 

Stadsdelsnämnden beslutar att delvis godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande

 

Stadsdelsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att omarbeta verksamhetsplanen i enlighet med Socialdemokraternas budgetreservation i kommunfullmäktige

 

Stadsdelsnämnden beslutar att i övrigt anföra följande:

 

Alla människor har rätt att leva som fria och jämlika individer i ett samspel präglat av solidaritet. Så ser inte verkligheten ut, varken i världen eller i Stockholm. Varifrån du kommer och hur tjock din plånbok är påverkar fortfarande dina chanser i livet. När tillvaron går i kras för någon tas inte alltid det gemensamma ansvaret att stödja denne. Det arbetar vi för att förändra. Vi vill utplåna de orättvisa klyftorna som begränsar människors liv. Vi vill använda politiken som verktyg.

 

Vi vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal

Demokratin måste utövas på många sätt och flera plan. Vi vill se en ordning där människor som medborgare och individer kan påverka både utvecklingen i stort och samhällsarbetet i vardagen. I denna anda blir det i den kommunala verksamheten viktigt att diskussioner förs och beslut fattas så nära människan som möjligt, så att det är enkelt att göra sin röst hörd.

 

Vi ser som socialdemokratins uppgift att skapa ett Stockholm som har plats för alla. Det gäller inte minst barnen. Därför väljer vi att inte sänka skatten år 2008 och istället använda de 334 miljoner kronorna, och mer därtill, som moderaternas 20 öre i skattesänkning motsvarar i en stor satsning på skolan. En utbildningspolitik präglad av jämlikhet är grundförutsättningen för ett Stockholm som antar framtidens utmaningar. Det handlar om alla människors rätt att utvecklas och kunna delta som aktiva medborgare. Kunskap och bildning är en väg till personlig frigörelse och bidrar till att utjämna orättvisa ekonomiska och sociala klyftor. Därför väljer vi att göra vår största satsning i år på skolan.

 

Ett Stockholm för alla handlar också om att staden ska uppmärksamma äldre personers erfarenheter, önskningar och behov. Alla ska kunna åldras i trygghet och visshet om att stödet från samhället finns där om och när man behöver det. Alla ska ha möjlighet att leva ett aktivt, självständigt och utvecklande liv – även när man kommer upp i åren. Därför är vår andra stora satsning en bred satsning på Kungsholmens äldre.

 

Vi ser också som socialdemokratins uppgift att skapa ett ekologiskt hållbart Stockholm. Att bryta och vända miljöbelastande trender – det kan exempelvis gälla utsläpp, energiförbrukning eller trafiksystem – handlar om att skapa en bättre livsmiljö för stockholmarna i dag. Det är samtidigt en solidarisk handling gentemot framtidens stockholmare och människor i andra delar av världen. Därför är vår tredje stora satsning en miljardsatsning på miljön. För att kunna göra välbehövliga satsningar i skolan, för de äldre och på miljön måste stadens ekonomi växa. Näringslivsklimatet måste förbättras, förutsättningarna för ett växande entreprenörskap måste utvecklas och stockholmare som står långt från arbetsmarknaden måste rustas så att fler kommer i jobb. Vi säger nej till moderaternas skattesänkning som innebär sämre kvalitet i välfärden.

 

Verksamhetsformer

Kungsholmen är den stadsdel som har den i särklass största andelen äldreomsorg i privat regi. Detta har inte inneburit att Kungsholmen utmärker sig för att ha en kvalitativt bättre äldreomsorg än andra stadsdelar. Däremot har de egenregidrivna förskolorna och skolorna mycket gott rykte. Det finns alltså inget bevisat samband mellan privat regi och kvalitet. Vi har dessutom sett att antalet privata entreprenörer inom heldygnsomsorgen för äldre dramatiskt minskat. Möjligheten att välja utförare är idag starkt begränsad. De som idag bedriver denna form av omsorg är i händerna på riskkapitalbolag som agerar från kontor långt utanför Sveriges gränser. Naturligtvis kräver dessa bolag snabb avkastning på investerat kapital i omsorgen. Detta betyder en ständig ekonomisk press på verksamheterna och det är ett mycket tvivelaktigt hanterande av skattemedel. En klar majoritet av skattebetalarna är positiva till att deras skattekronor används för vård och omsorg, sannolikt är de i motsvarande grad negativa till att skattemedel går direkt i riskkapitalisternas plånböcker. Vi vill att verksamhetsplanen bör innehålla ett mål som innebär att antalet privata entreprenörer minskar inom stadsdelens verksamheter.

Stadsmiljöverksamhet

Alla har rätt till att leva i en ren, fräsch och trygg miljö. Parker, lekparker och torg ska vara rena, välskötta och ge stockholmarnas möjligheter till rekreation, möten och naturupplevelser i sin närmiljö.

Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet:

            Stockholmarnas upplevelse av en stad som erbjuder tillgängliga, inbjudande och spännande miljöer för rekreation och fritid i närområdet ska öka.

Uppdrag:

            Utveckla trygghetsperspektivet i parkdriften.

            Återinför Agenda 21-samordnare

Förskoleverksamhet

Kungsholmen ska vara en stadsdel där alla barn ska kan utvecklas och växa till fria och självständiga vuxna, oavsett bakgrund eller storlek på föräldrarnas plånbok. Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet. Kungsholmens barn ska gå vidare från förskolan övertygade om sin egen förmåga och med lust att lära. Barn som får tillgång till en bra förskola har klart bättre möjlighet att lyckas under sin fortsatta skolgång. Det är i förskolan vi kan utplåna orättvisa skillnader i barnens förutsättningar.

Stadsdelsnämndens mål för verksamheten:

Kvaliteten i förskolan ska stärkas. Ökande andel av personalen ska ha relevant utbildning.

De prioriterade områdena i Förskoleplan för Kungsholmens stad (KF 2003-10-06) ska utvecklas för att möta varje barns behov.

Antalet barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) ska inte vara fler än 14, med en målsättning på 12 barn, per grupp och för de äldre barnen (4-5 år) ska grupperna inte bestå av fler än 18 med en målsättning på 16.

Alla ska få förskoleplats inom utsatt tid.

Uppdrag:

            Förskolan ska garanterat vara en plats där barnen känner sig trygga och kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

            Formerna för övergången från förskola till grundskola och skolbarnomsorg ska utvecklas och förbättras.

            Föräldrautbildning ska erbjudas de föräldrar som har barn i förskolan.

            I stadens förskoleverksamhet ska alla barn behandlas jämlikt. Ingen ska behandlas annorlunda på grund av kön, etnicitet, klassbakgrund eller föräldrarnas sexuella läggning. Förskoleverksamheten ska bidra till jämställdhet och utveckla strategier och metoder för att få med jämställdhet och genusperspektivet i det dagliga pedagogiska arbetet.

             

            Lokaler och gårdar ska uppmuntra till lek och lust att lära.

            Antalet anställda med pedagogisk utbildning ska öka.

            Staden ska utveckla kvalitetsmått och metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag. Ett IT-baserat system för kvalitetsmätning och jämförelser ska tas fram.

            Den fristående förskoleverksamheten ska vara organisatoriskt placerad under stadsdelsnämnderna

            Barngruppernas storlek ska minskas utifrån målsättningarna, utan att det inverkar på antalet personal.

            En avstämning av barngruppernas storlek ska göras två gånger per år.

            Staden ska kunna erbjuda förskolor med olika pedagogiska och verksamhetsmässiga inriktningar.

 

Grundskolan

Stadsdelsnämnderna ska återta ta ansvaret för grundskolan från utbildningsförvaltningen.

Vi väljer att satsa på skolan av flera skäl. Behoven här är stora, inte minst efter de nedskärningar som hittills gjorts under mandatperioden. Det är i skolan grunden läggs, med införskaffandet av kunskaper och förmågor, för att klara dig i livet, i samhället och i arbetslivet. Det är i skolan möjligheterna finns att utjämna orättvisa skillnader mellan människor; skillnader som annars påverkar en livet igenom. Skolan är helt enkelt livsavgörande. Skolan behöver därför stärkas. Vår satsning på skolan består av flera delar – Skolan mitt i byn, kvalitetsökning och riktade satsningar på exempelvis läxhjälp och matematikverkstäder.

 

Höga krav på kunskap och kvalitet

Kunskap och kvalitet ska stå i fokus. Skolan behöver ge tydligare krav och förväntningar, men också bättre stöd och mer uppföljning. Skolan måste ge det stöd och den hjälp som varje elev behöver för att nå målen. Alla elever ska kunna lämna grundskolan med godkända betyg. Fortfarande går många barn och ungdomar genom grundskolan och gymnasiet utan att klara kärn­ämnena. Därför behöver skolan arbeta för att utveckla undervisningsmetoder och olika pedagogiker. Allas tillgång till kultur, som utövare eller publik, är bra för både individen och i det långa loppet för samhället. Möjligheten att läsa vidare ska vara en självklarhet, det handlar både om jämlikhet och om Stockholms framtida konkurrenskraft.

Verksamhet för barn och ungdom

Kungsholmens barn och unga har i dag olika förutsättningar för sin fritid. De skillnaderna måste brytas och alla barn och unga ska ges samma möjlighet till en utvecklande och rolig fritid. Fritidsverksamheten i staden ska vara de arenor där barn och unga får möjlighet att ge uttryck för sina ambitioner, känslor och tankar i form av kultur/skapande och idrott/rörelse.

Stadsdelsnämndens mål för verksamheten:

            Garantera att minst en icke-kommersiell träffpunkt finns i varje stadsdel.

            Unga människors inflytande över den egna vardagen ska öka.

Uppdrag:

            Barn och unga ska erbjudas en bred fritidsverksamhet.

            Arbetsformer som gör ungdomar delaktiga och inflytelserika ska utvecklas.

            Barn och ungdomar ska ges möjlighet till en trygg och stimulerande sommarvistelse.

            Alla kungsholmsbarn mellan nio och 16 år ska erbjudas en plats i den stadsdelsövergripande kolloverksamheten.

            Öppen förskoleverksamhet ska tillhandahållas, som ett komplement för dem som inte har sina barn i förskolan.

            Träffpunkter för ungdomar, som till exempel ungdomsgårdar och replokaler, ska utvecklas och säkras.

            Verksamheten i stadens parklekar ska utvecklas och säkras.

Äldreomsorg

Äldre har rätt till ett gott liv med god vård och omsorg, trygg tillvaro och social gemenskap. Rätten att välja boendeformer måste garanteras de äldre och det ska vara en självklar rättighet att ha reellt inflytande över sin vardag. En eventuell social isolering måste brytas och ersättas med ett utbud av forum för ett aktivt liv där möten och aktiviteter är en del av vardagen för de äldre i Kungsholmens stadsdel .

Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet:

            Graden av nöjdhet inom vård- och omsorgsboenden ska öka.

            Graden av nöjdhet bland hemtjänstmottagare ska öka.

            Rätten att välja inriktning på omvårdnadsboendena ska öka. Tillgången till kommunala alternativ garanteras.

            Ökande andel heltidstjänster. 

Uppdrag:

            Avgiftsfria fixartjänster ska finnas i alla stadsdelar och erbjudas kommuninvånare som har fyllt 67 år.

            Äldre som beviljats bistånd i form av hemtjänst ska själva få avgöra om de vill ha hemlagad mat eller matlåda.

            Servicehusen ska utvecklas, behållas och rustas upp.

            För äldre som ansöker om vård- och omsorgsboende med hemtjänst ska oro, social isolering, otrygghet och den egna upplevelsen av ohälsa beaktas i bedömningen.

            Multisjuka hemmaliggarna med omfattande insatser utan social stimulans och kontakt med omvärlden ska sökas upp.

            Personaltäthet ska vara tillfredställande dygnet runt.

            De sociala delegationerna ska få pröva äldreärenden på individnivå.

            Det växande behovet bland äldre av annan etnisk bakgrund än svensk ska beaktas vid informationsspridning och mötas i verksamheten.

            Det ska finnas ett varierat utbud av stöd- och hjälpinsatser och kompetensutveckling till dem som vårdar anhöriga och närstående.

 

            Den medicinska fotvården ska säkerställas nu när ansvaret har gått över från landstinget till stadsdelsnämnderna.

            Tillsammans med socialtjänstförvaltningen ska former för äldreomsorg för hemlösa utvecklas.

            Följa upp genomförandeplaner och redovisa avsteg från insatser som inte varit genomförda enligt den äldres egen vilja och önskemål.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Ett modernt och rättvist Stockholm ger människor med funktionshinder möjligheten att leva ett självständigt liv. Tillgängligheten och delaktigheten i samhället ska öka, då de är viktiga grundstenar för ett värdigt och aktivt liv. Det är ett gemensamt ansvar att bekämpa alla former av diskriminering. Brukarinflytandet ska stärkas.

Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet:

            Servicen och omsorgen ska utvecklas på ett sådant sätt att personer med funktionshinder får ökad självständighet och delaktighet.

Uppdrag:

            Den enskildes behov, önskemål och val ska ligga till grund för beslut om insatser.

            Arbetet med att förebygga och bekämpa diskriminering ska intensifieras.

            Riktlinjer för beslut om insatser för personer med funktionshinder ska utvecklas och tillämpas i stadens alla delar.

            Underhåll av gatumiljön och snöröjning ska planeras med särskilt hänsyn till personer med funktionshinder.

            Forum som ökar möjligheten till delaktighet i samhället ska skapas.

            Tillgänglighetsarbetet inom det lokala näringslivet ska stimuleras.

Kultur och föreningsverksamhet

I Stockholm ska kulturen vara tillgänglig för alla och inte förbehållen dem som bor i innerstaden. I arbetet med att stärka och fördjupa demokratin krävs att alla stockholmare får tillgång till rika kulturupplevelser. Det handlar om stockholmarnas rätt att leva ett rikt liv och vara aktiv medborgare.

 

Stadsdelsnämndens mål för verksamheten:

            Det lokala kulturutbudet ska utökas.

            Samarbetet mellan det lokala kulturlivet och skolorna ska öka.

Uppdrag:

            Alla barn och ungdomar i stadsdelnämndsområdet ska ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur.

            Det ska finnas arenor som möjliggör såväl uttryck som intryck.

            Arbete ska ske för att nå de som inte själva söker sig till kulturen.

            Kungsholmens invånare ska erbjudas en lättillgänglig konsumentvägledning där information till barn och unga prioriteras.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Alla människor har rätt till ett liv präglat av självständighet, delaktighet och respekt. Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. För att uppnå detta måste samhället arbeta förebyggande, i form av tidiga och rätt riktade insatser. Alla stockholmare som har behov av stadens insatser ska behandlas med värdighet. När det egna sociala skyddsnätet havererar ska samhället finnas där. I en rättvis och modern stad ska de som är hemlösa och/eller har missbruksproblem få hjälp att ändra sin livssituation. Stockholm ska erbjuda stöd och skydd till de kvinnor och barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp. Kampen mot våld i hemmet ska fortsätta. Att arbeta mot prostitution är ett gemensamt ansvar som måsta tas på allvar.

Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet:

            Antalet stockholmare som är hemlösa ska minska.

            Andelen fattiga barn ska minska.

            Droganvändningen bland unga ska minska.

            Antalet våldsutsatta kvinnor och barn ska minska genom att samarbetet med frivilligorganisationer, polis, sociala och rättsvårdande myndigheter ska öka.

            Arbetet med att bekämpa prostitution ska öka genom närmare samarbete mellan polis och sociala myndigheter.

            Fler personer med funktionshinder ska ha en sysselsättning eller studera då det ökar möjligheterna till ett självständigt liv.

            Människor med psykosociala problem ska i ökad utsträckning uppleva sin dagliga verksamhet som meningsfull.

Uppdrag:

            Det lokala och regionala samarbetet för att minska hemlösheten ska fortsätta prioriteras.

            Stadsdelsnämnden ska särskilt utveckla olika stöd- och vårdboenden utifrån individens behov, genom till exempel så kallade lågtröskelboenden och boende med olika former av boendestöd. Målsättningen ska vara att korta tiden mellan tränings- och försöksboende och ett eget kontrakt.

            Personer som bor hos stiftelsen hotellhem och har små hyresskulder som hindrar egna kontrakt hos andra hyresvärdar ska erbjudas skuldsanering.

            Genom samarbete mellan hyresvärdar, socialtjänst och kronofogdemyndighet ska vräkningar motarbetas.

            Uppsökande verksamhet för hemlösa ska förstärkas.

            Kraftfulla vård- och behandlingsinsatser ska vidtas för att minska missbruk och dålig hälsa bland de hemlösa.

            Hemlösa våldsutsatta kvinnor ska uppmärksammas och erbjudas möjlighet till vård och skyddat boende. Förebyggande och tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras, särskilt gäller detta barn till missbrukande och psykiskt sjuka föräldrar.

            Barnperspektivet ska alltid tas i beaktande vid bedömning av ekonomiskt bistånd.

 

            Ungdomsmottagningarna ska utvecklas för att främja ungdomarnas hälsa och kunskaper avseende sexualitet, samlevnad och identitetsutveckling.

            Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn ska öka.

            Skydd och stöd till tjejer och killar som drabbas av hedersrelaterat våld ska utvecklas i samverkan med ideella organisationer, myndigheter och andra samhällsinstitutioner.

            I kampen mot människohandel ska uppsökande arbete bedrivas, och samverkan med myndigheter och frivilliga aktörer ska initieras. Kvinnor och barn utsatta för människohandel ska stödjas med skyddat boende och adekvat vård under den rättsliga processen.

            Psykiskt funktionshindrade ska erbjudas möjligheten till praktikplats, arbete och träffpunkter av sin stadsdel. De unga psykiskt funktionshindrades situation och behov ska särskilt uppmärksammas.

            Unga vuxna med psykosocial problematik ska särskilt prioriteras.

            Utveckla föräldrastödsverksamhet i samverkan med mödravårdscentralen och barnavårdscentralen för att tidigt kunna sätta in lämpliga åtgärder.

Flyktingmottagande

Att kunna försörja sig själv är grundläggande för människans möjlighet att leva ett gott och självständigt liv. Alla flyktingar som kommer till Stockholm är välkomna och ska erbjudas möjligheter att inkluderas i samhället genom en kvalitativ introduktion, ett bra boende och god språk­undervisning. I stadens verksamheter ska ingen diskriminering förekomma.

Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet:

            Öka andelen nyanlända flyktingar som har eget arbete under introduktions­perioden.

            Nyanlända flyktingar ska snabbt garanteras ett bra boende. Utökat flykting­mottagande på Kungsholmen och andra stadsdelar med idag blygsam flyktingmottagning.

 

Uppdrag:

            Nyanlända flyktingar ska snabbt erbjudas ett bra boende.

            Introduktionen ska syfta till att vuxna flyktingar kommer ut i arbete så fort som möjligt och därmed få möjlighet till egen försörjning.

            Flyktingbarn- och ungdomar ska snabbt garanteras plats i förskola och skola.

Ekonomiskt bistånd

Att kunna försörja sig själv är grundläggande för människans möjlighet att leva ett gott och rikt liv. Vår grundinställning är att alla människor både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning. När det ekonomiska skyddsnätet saknas, ska staden finnas som stöd. Vägen tillbaka till egen ekonomisk försörjning ska utgå ifrån den enskildes förutsättningar.

 

Vi ser med oro på tendensen till minskade resurser och ansvar för de mest utsatta som är beroende av försörjningsstöd. Att dessa människor hänvisas till Svenska kyrkan och frivilligorganisationer för att exempelvis kunna få SL:s månadskort ser vi som helt oacceptabelt.

Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet:

            Antalet personer som har egen försörjning ska öka.

Uppdrag:

            Barnperspektivet ska alltid tas i beaktande vid bedömning av ekonomiskt bistånd.

            En aktiv arbetsmarknadspolitik ska bedrivas, som metodiskt och seriöst bidrar till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet.

            Unga arbetslösa ska prioriteras inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken.

            Genom uppsökande verksamhet ska ungdomar som inte påbörjat eller som avbrutit sin gymnasieutbildning i förtid följas upp.

            Arbetslösa med ekonomiskt bistånd ska få hjälp tillbaka till arbetslivet genom ett brett spektra av åtgärder såsom utbildningsinsatser, kommunala matchningsfunktioner eller hjälp med att ordna praktikplatser.

            SL-kortet ska inkluderas i levnadsomkostnaderna, och således i det ekonomiska biståndet.

            Användning av evidensbaserade metoder ska öka.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbete och att kunna försörja sig själv är grundläggande för människans möjlighet till att leva ett gott och rikt liv. Om Stockholm ska ha en stark tillväxt krävs att all den kunskap och vilja till arbete som finns hos de stockholmare som idag står utanför arbetsmarknaden tas tillvara. Därför är stadens uppgift att hjälpa människor in i arbetslivet, och stötta dem som väl är yrkesverksamma.

 

Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet:

            Öka sysselsättningsgraden bland 25-64 åringar.

            Minska arbetslösheten bland ungdomar.

Uppdrag:

            Samverka och om möjligt samlokalisera verksamheterna med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialtjänst, flyktingintroduktion och vuxenutbildning

            Samarbeta med det lokala näringslivet

            I samverkan med de arbetssökande ska individuella utvecklingsplaner utvecklas

            Entreprenörskap ska främjas

            Arbetslinjen ska fortsätta prioriteras

            Arbetet med att utbilda praktikhandledare ska fortsätta

            Satsningar ska göras på sommarjobb, navigatorcenter och utvecklingsresurserna.

            Ökad användning av evidensbaserade metoder.

 

Vi sänker inte skatten!

Vi prioriterar människornas välfärd, omsorg och trygghet.

 

 

Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till miljöpartiets förslag till beslut:

 

Stadsdelsnämnden beslutar att

 

·        avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2008

 

·        återremittera budgetunderlaget till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige för 2008 som grund

 

1.      hemställa hos kommunfullmäktige att skatten återställs till 2006 års nivå

 

2.      Kungsholmens stadsdelsnämnds budget ökas med 21, 1 miljoner kronor jämfört med förvaltningens förslag

 

3.      inrätta en tjänst som miljösamordnare

 

4.      inrätta en tjänst som Agenda 21-samordnare

 

5.      inrätta en tjänst som energirådgivare; att arbeta mot förvaltningens egna verksamheter och mot företag och hushåll

 

6.      stadsdelens verksamheter i största möjliga utsträckning ska tillgodose sina bilbehov via bilpooler

 

7.      minst 30 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara KRAV-märkt eller ha motsvarande certifiering

 

8.      inrätta ytterligare en tjänst som konsumentvägledare

 

9.      minska barngruppernas storlek

 

10.  arbeta fram en upphandlingspolicy, med särskilt fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav och med antidiskrimineringsklausuler

 

11.  det ska säkerställas att ingen diskrimineras, t ex genom anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker i diskriminering och jämställdhet

 

12.  all verksamhet som drivs i kommunal regi inte behöver upphandlas

 

13.  vid konkurrensutsättning av verksamheter som nu drivs i kommunal regi ska alltid  egen regi - anbud läggas

 

14.  införa 3-3-modellen inom äldreomsorgen

 

15.  införa fyra timmars hemtjänst per månad för äldre över 75 år med förenklad biståndsbedömning

 

16.  erbjuda s. k. fixartjänster för äldre över 67 år utan gräns för antal timmar

 

17.  aktivt arbeta för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attityderna till människor med funktionshinder förbättras

 

18.  verksamheter med individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling för alla arbetssökande med försörjningsstöd ska finnas i stadsdelen

 

19.  krav på motprestation inte ska vara huvudregel för att få försörjningsstöd

 

20.  alla som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort       

 

21.  barnfamiljer inte ska kunna vräkas

 

22.  socialtjänsten inte ska avbryta möjligheten att fortsätta SFI-studier fram till nationella provet har gjorts, om inte synnerliga skäl föreligger

 

23.  att varsamhet gentemot den enskilda arbetstagaren inom förvaltningen iakttas i arbetet med att sänka sjukfrånvaron

 

24.  nämnden bör verka för att VEGA-projektet permanentas alternativt ersätts med annan liknande verksamhet som arbetar med långtidssjukskrivna unga vuxna mellan 18-35 år med psykiska besvär

 

25.  nämnden bör verka för att fler män anställs

 

26.  att därutöver anföra följande

 

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2008 präglas av fortsatta stora nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige fanns 450 Mkr mer än den borgerliga majoriteten till stadsdelarna. Detta skulle för 2008 betyda 21,1  Mkr mer för Kungsholmens stadsdelsnämnd än i det nu liggande förslaget. Miljöpartiets förslag till budget skulle därför innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

 

Under 2007 har nästan alla miljö- och Agenda 21-samordnare i stads­delarna avvecklats.  Dessutom har stadsmiljöavdelningens uppgifter centraliserats och resurserna i den borgerliga budgeten minskar ytterligare för 2008. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimat­arbete krävs att dessa tjänster som samordnare inrättas igen och dessutom behöver minst en tjänst som energirådgivare inrättas i stadsdelen, som ska arbeta mot förvaltningens egna verksamheter och mot företag och hushåll. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor.

 

Barntätheten inom förskolan i stadsdelen har ökat sedan den borgerliga majoriteten tog över. Barngrupperna måste åter ner till den nivå som var i slutet på förra mandatperioden och vi skjuter till de medel som behövs för att genomföra detta. Dessutom är det viktigt att hålla nere enheternas storlek.

 

En ny upphandlingspolicy bör utarbetas, med särskilt fokus på förfråg­ningsunderlagens kvalité, miljökrav och med tydliga antidiskriminerings­klausuler. Ett av de miljökrav som måste ställas är att inga dubbdäck får användas av de som utför transporter.

 

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida mat­vanor och därmed för hälsan. Det är mycket viktigt att andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter - förskolor, äldreboenden m. m. - ökar kraftigt. Under en treårsperiod; till är 2010, bör Stockholms stad stegvis övergå till att använda övervägande ekologiskt odlad mat. År 2008 ska målet vara att 30 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara KRAV-märkt eller ha motsvarande certifiering, år 2009 bör det höjas till 50 procent och år 2010 bör minst 70 procent av maten i stadsdelen ha en sådan certifiering.

 

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar Stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många konsumenter undrar t.ex. hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Att konsumentkunskap erbjuds barn och unga genom skolan är viktigt t.ex. för att förebygga att ungdomar tidigt i livet hamnar i skuldfällan. Vi vill öka konsument­vägledningen, bl. a. för att kunna återinföra den s.k. ungdomssatsningen.

 

I stadsdelen ska bedrivas ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förra mandat­perioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Diskrimineringstester ska användas som ett sätt att kontrollera att stadens löfte och likabehandling efterlevs och anonymiserade jobbansökningar bör används. Det behövs också fortsatt kontinuerlig utbildning i diskrimineringsfrågor för stads­delens anställda och för politiker. Alla anställda ska även utbildas i FN:s barnkonvention.

 

All verksamhet som drivs i kommunal regi behöver inte konkurrensutsättas. Det gäller speciellt när det gäller verksamheter som är speciellt känsliga för störningar i kontinuiteten, t.ex. verksamheter för psykiskt funktions­hindrade, där både brukare och anhöriga är nöjda med verksamheten. Det är dessutom oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verk­samheter utan att några egen regi - anbud läggs. Sådana egen regi - anbud bör generellt sett alltid läggas när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja kommunala utförare, t.ex. inom äldreomsorg och förskola.

 

För att skapa personalkontinuitet och bästa möjliga kvalitet inom äldre­omsorgen behöver arbetstiden sänkas. Den s.k. 3-3-modellen (tre dagars arbete följt av tre dagars ledighet) är den arbetsmodell som har gett bäst erfarenheter, i form av bättre hälsa hos personalen och därför också bättre kontinuitet för de äldre. En friskare och mer utvilad personal skulle också innebära en högre kvalitet på de omsorgsinsatser som de äldre får. Arbets­tidsförkortning enligt 3-3-modellen bör införas i hela stadsdelens äldre­omsorg.

 

Stadsdelsnämnden ska utveckla ”en-dörr-in” - verksamhet med individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling för alla arbetssökande som har försörjningsstöd. Vi är mot att centralisera den här typen av verksamheter till s.k. jobbtorg, enligt den borgerliga majoritetens modell, utan varje stadsdelsnämnd bör ha en egen sådan verksamhet. En individuell arbetsplan ska utformas för varje arbetssökande person. Förutom stadsdelarnas egna vägledare/coacher ska även arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkrings­kassan m.fl. aktörer vara representerade i verksamheterna, så att en hel­hetsbedömning kan göras av varje persons möjligheter. Målet är att komma i egen försörjning, d. v. s. arbete eller utbildning, alternativt försörjning via Försäkringskassans ersättningssystem för de som inte har arbetsförmåga.

 

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barn­perspektiv innebär att det inte bör vara möjligt att vräka barnfamiljer. Praxis för hur man hanterar och förebygger vräkningar bör ses över och förbättras så att vräkningar, inte bara av barnfamiljer, kan undvikas.

 

Avklarade studier i svenska för invandrare är en förutsättning för att läsa på Komvux och för högskolestudier. Det är därför mycket viktigt att de som studerar SFI får möjlighet att göra det nationella provet och D-kursen som föregår provet. Det bör dessutom påpekas att den planerade verksam­heten inom Jobbtorgen kommer att innehålla begränsade möjligheter till utbildning eftersom jobbrelaterade aktiviteter är prioriterade. Detta kan också innebära obetald praktik, som inte alltid behöver innebära att deltagaren får möjligheter att utveckla sitt språk.

 

Att arbeta för att sänka sjukfrånvaron bland personalen inom förvaltningen är en bra sak så länge båda parter, arbetstagare och arbetsgivare tjänar på det. Men åtgärderna får inte innebära att arbetstagare med hög sjukfrånvaro antingen tvingas arbeta trots sjukdom eller riskerar omplacering mot sin vilja.

 

Statistiken över anställda visar en mycket ojämn fördelning mellan kvinnor och män och dessutom föreligger en ojämn lönefördelning beroende på genusarbetsdelningen. Utan en balans mellan kvinnor och män när det gäller arbetsfördelningen kommer bristen på jämställdhet mellan kvinnor och män att bestå trots jämställdhetssatsningar inom respektive verksam­hetsområden. Nämnden bör därför i samverkan med andra stadsdelar verka för att undersöka hur man kan göra staden som arbetsgivare mer attraktiv för män, respektive för kvinnor i verksamheter/positioner där de är under­representerade. Denna obalans bör även beaktas och motverkas i upphandlingsförfaranden när det gäller t.ex. hemtjänst, äldreboenden och förskolor.

 

I övrigt hänvisas till det gemensamma uttalande till verksamhetsplan för Kungsholmens stadsdelsnämnd från s, v och mp som kommer att presenteras i ett särskilt uttalande vid nämndsammanträdet den 20 december 2007.

 

Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till vänsterpartiets förslag till beslut:

 

Stadsdelsnämnden föreslås besluta:

-         att avslå förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan för 2008 samt återremittera ärendet till förvaltningen för omarbetning

-         att hemställa hos kommunfullmäktige att ompröva beslutet avs budget för 2008 för Stockholms stad och i stället anta Vänsterpartiets budgetförslag som stadens budget 

-         att hemställa hos kommunfullmäktige att återställa skattesatsen till 2006 års nivå

-         att hemställa hos kommunfullmäktige att återföra ansvaret för grundskola, särskola, skolbarnsomsorg, barmarksrenhållning och snöröjning till stadsdelsnämnden

-         att hemställa hos kommunfullmäktige om ett kraftigt ekonomiskt tillskott till stadsdelsnämnderna inkl ett anslag med 1142, 8 milj kr till Kungsholmens stadsdelsnämnd för att täcka kostnaderna även för de verksamheter som återförs till stadsdelsnämndens ansvar

-         att hemställa att kommunfullmäktige inrättar en rättvisemiljard, en miljömiljard och en förortsmiljard för resten av mandatperioden

-         att hemställa att kommunfullmäktige startar ett ”deltagande demokratikansli” för att öka insyn och öppenhet i stadens verksamheter och stärka medborgarnas deltagande i beslutsprocesserna

-         att uppdra åt förvaltningen att återkomma med ett nytt förslag till verksamhetsplan och budget för 2008 som bygger på ramarna och intentionerna i Vänsterpartiets budgetförslag för staden och på detta förslag för Kungsholmens stadsdelsnämnd

 

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

 

Stockholm ska vara världens friaste stad för alla, inte enbart för de mest välbeställda.  Stockholm ska vara en modern, ekologiskt hållbar, rättvis, trygg och tillgänglig stad. 

 

Så stor del som möjligt av beslutsfattandet som rör stadsdelens invånare skall finnas på lokal nivå. Lokalpolitikerna måste få mera inflytande och insyn, inte mindre. Kungsholmens medborgare skall inte behöva få svaret att de måste vända sig till annan instans för att få svar på sina frågor.   

 

Stadsdelsnämndens öppna frågestund måste utvecklas så att allt fler medborgare känner sig motiverade att delta i debatten. Stadsdelsnämnden bör uppmuntra att allt fler försöker påverka genom att lämna in medborgarförslag.  Stadsdelsnämnden vill vidareutveckla närdemokratin och medborgarnas möjligheter till politiskt inflytande med öppna möten innan budget och verksamhetsplan fastställs för att ge medborgarna rejäla möjligheter att påverka.  Fler forum där politiker och medborgare kan träffas för en dialog måste skapas. Inflytandet ska inte styras av plånboken, medborgaren inte reduceras till kund.

 

Kungsholmen är en segregerad stadsdel.  Befolkningen har en högre utbildnings- och inkomstnivå än staden i genomsnitt.  Andelen allmännyttiga hyresrätter ligger under 5 % och bör enligt nämndens uppfattning öka kraftigt.  Andelen personer med utländsk bakgrund bland befolkningen är klart lägre än i staden som helhet.  Kungsholmen bör ta ett större ansvar för stadens flyktingmottagande än hittills.

 

-         Hela verksamhetsplanen skall genomsyras av jämställdhet, mångfald och rättvisa.  Barn- och genusperspektivet måste finnas med i all verksamhet och i alla beslutsunderlag.

-         Inga nya verksamheter inom vård, omsorg och utbildning skall konkurrensutsättas.

-         Stadsdelsnämnden skall återta verksamheter från entreprenaddrift till egen regi när de nuvarande avtalen löper ut.

-         Utmaningsrätten avseende driften av stadsdelsnämndens verksamheter avskaffas.

-         Försörjningsstödsenheten och stadsmiljöenheten återförs till Kungsholmen från Östermalm respektive Norrmalm.

-         Stadsdelsnämnden ska vidareutveckla demokratin genom en utökad dialog mellan medborgarna och de förtroendevalda.   Nya forum för dialog måste skapas.

-         Stadsdelen ska öka medborgarnas inflytande över viktiga stadsplanerings- och stadsmiljöfrågor särskilt i samband med nybyggnationen på Nordvästra Kungsholmen.

-         Stadsdelsnämnden undersöker möjligheterna att skaffa en vänort/vänstadsdel.

 

Barn och ungdom:

Det är viktigt att förskolan och grundskolan tillhör samma organisation dels för att det skall gå att skapa en helhet, dels för att samarbetet med individ- och familjeomsorgen skall kunna fungera på ett smidigt sätt.  Överförandet av skolan till utbildningsnämnden har minskat möjligheterna till prioriteringar som passar Kungsholmens specifika förutsättningar. Kungsholmsbornas möjligheter till inflytande över sina barns skolgång har minskat.  

 

Förvaltningen bedrev under föregående mandatperiod ett mycket framgångsrikt genusarbete i förskolan och nämnden anser att detta ska fortsätta.  De positiva erfarenheterna bör få ett större genomslag även på Kungsholmens grundskolor.   Genusperspektivet bör i allt högre grad komma med i samtliga verksamheter som stadsdelsnämnden driver.

Eleverna bör få ett större reellt inflytande på sina skolor och över sin vardag än de har i dag. Skolan har här även ett ansvar att förmedla demokratiska värden.

-         Stadsdelen ska göra en extra satsning på att minska barngrupperna inom förskolan för att vända den negativa utvecklingen vad gäller gruppstorleken.  Småbarnsgrupperna får inte vara större än 14 barn med sikte på 12 barn och de äldre barnens grupper får inte vara större än 18 och siktet vara på 16 barn.

-         Den avgiftsfria månaden i förskolan ska återinföras.

-         Stadsdelsnämnden säger nej till kommunalt vårdnadsbidrag.

-         Jämställdhets- och genusperspektivet ska fortsätta integreras i det dagliga arbetet i förskolan och skolan.

-         En kraftig satsning på elevdemokrati ska göras.

-         Stadsdelsnämnden tar avstånd från förslagen till tidigare betygssättning av barnens prestationer och betonar vikten av utökad dialog mellan skolan och föräldrarna.

-         Alla barn som så önskar skall få plats på sommarkollo.

-         Arbetet med drogpreventionen ska integreras i den verksamhet som Fält och Fritid bedriver.  Enheten ska få personalförstärkning. 

-         Stadsdelen ska bidra till att skapa fler icke-kommersiella träffpunkter för unga.  Det påbörjade arbetet för drogfria ungdomsfester ska fortsätta.

 

Äldreomsorg:

Det är mycket svårt att utöva ett demokratiskt inflytande över äldreomsorgen när den är avtalsstyrd över flera år i taget och avtalen är okänsliga för hur medborgarna röstar i de allmänna valen. Det finns stora demokratiska problem med den omsorg som är skattefinansierad men till 92 % i dag drivs på entreprenad. Det finns stora bekymmer med kontinuiteten i den omsorg som upphandlas med jämna mellanrum. Upphandlingarna skapar stor oro både bland brukarna och den personal som berörs.  Stadsdelsnämnden vill värna om såväl kontinuiteten som demokratin och arbetar för att ta tillbaka verksamheter i egen regi.

 

Det finns forskning om hur olika kvinnor och män behandlas inom vården. Det gäller inte minst den geriatriska vården. Stadsdelsnämnden vill implementera ett genusperspektiv i äldreomsorgen.  Omsorgen om våra äldre ska präglas av ett förebyggande folkhälsoperspektiv.

-         De gamla får rätt till ökad utevistelse, mera sociala aktiviteter, fortsatt gratis ”fixartjänst” från 67 års ålder utan begränsning i timantal samt fyra timmars hemtjänst per månad utan biståndsbedömning för personer över 75 år.

-         De äldre skall ha rätt att välja vård- och omsorgsboende i hela staden men ska garanteras ett boende med hög kvalitet i den egna stadsdelen.

-         Hemtjänsten ska genomföra ett försöksprojekt med kvartersbaserad organisation för att skapa kontinuitet i personalens och hemtjänsttagarnas kontakter och minska på spilltiden.

-         All biståndsbedömning i äldreomsorgen bör ha ett tydligt genusperspektiv och stadsdelsnämnden bör initiera ett forskningsprojekt inom äldreomsorgen utifrån ett genusperspektiv.

-         Mera resurser ska skjutas till verksamheten på Baltzar för att kunna utöka öppettiderna och skapa fler aktiviteter.

 

Individ- och familjeomsorg:

Individ- och familjeomsorgen arbetar med den del av Kungsholmens befolkning som behöver ett individuellt utformat stöd för att kunna leva ett självständigt och tryggt liv.  Verksamheten bör garanteras tillräckliga resurser och skötas i stadsdelens egen regi för att ha god kännedom om både de aktuella hushållen och levnadsvillkoren i stadsdelen.  Nämnden avvisar standardlösningar som strider mot socialtjänstlagens anda om individuell bedömning.

-         Individ- och familjeomsorgen ska ha ett barn- och genusperspektiv i all handläggning.

-         Personer med försörjningsstöd ska ha rätt till bistånd till SL-kort.

-         Personer med försörjningsstöd p.g.a. arbetslöshet ska erbjudas individuellt anpassade stödåtgärder i stadsdelens egen regi med egen försörjning som mål.

-         Erfarenheterna av det familjevåldsprojekt som stadsdelsnämnden tidigare varit delaktig i tillsammans med polisen ska integreras i verksamheten och garanteras tillräckliga resurser.

-         Stadsdelen ska utöka sin flyktingmottagning i organiserad form.

-         Stadsdelsnämnden vill ha ett ökat inslag av allmännyttiga hyresrätter i stadsdelen och är negativ till ombildning av hyresrätter till bostadsrätter.   Stadsdelen bör få tränings- och försökslägenheter i den egna stadsdelen och inte utanför tullarna.

 

Stadsdelen som arbetsgivare:

-         Löneklyftorna ska minska, stadsdelen skall höja lönen mest för dem som tjänar minst.

-         Stadsdelen ska satsa på bättre arbetsvillkor för de anställda genom rätt till heltid, god arbetsmiljö och intensifierad satsning på kompetensutveckling för alla yrkesgrupper.

-         Stadsdelen ska fortsätta att arbeta med sänkning av personalens sjukfrånvaro och erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter till de, som kommer tillbaka efter en längre tids sjukskrivning.

-         Stadsdelen ska satsa på förkortad arbetstid för utvalda personalgrupper – i första hand anställda över 55 år – med prioritering av personal i förskola och äldreomsorg och ta vara på bl.a. de erfarenheter som projektet med förkortad arbetstid och kompetensväxling under 2006 gav.

 

Funktionshindrade:

-         Stadsdelsnämnden ska pröva möjligheterna till särskilda boenden inklusive lågtröskelboenden för hemlösa i samtliga nya bostadsprojekt på Kungsholmen.

-         Den dagliga verksamheten för psykiskt funktionshindrade ska utvecklas i samråd med personalen och arbetstagarna för att bättre motsvara kraven och förväntningarna från dagens unga funktionshindrade.

-         Stadsdelen skall aktivt bidra till arbetet med att göra Stockholm till världens mest tillgängliga huvudstad 2010.

 

Kultur:

-         Stadsdelsnämnden skall anställa en kultursekreterare och därutöver ha ett anslag med 1 milj kr till kulturen.

-         Kulturverksamheten ska särskilt riktas till barn och ungdomar.

 

Stadsmiljö:

Stadsdelsnämnden vill ha ett reellt inflytande över nybyggnationerna på nordvästra Kungsholmen – Lindhagen. Nämnden anser att demokratiska beslutsgångar, ett implementerat barnperspektiv i planeringsprocessen, att inte bygga högre bostadshus än vad som planerats från början och att bygga för goda kollektivtrafiklösningar kommer att förebygga framtida problem med tanke på att det förmodligen kommer att flytta in barnfamiljer med höga krav på god miljö för sina barn.  Andelen hyresrätter bör öka från vad som ingår i planerna i dag.

 

Stadsdelsnämnden vill att planeringen utgår ifrån ett ordentligt barnperspektiv och agerar för att barnperspektivet inte glöms bort på mer centralt håll.

 

Stadsdelsnämnden vill återföra stadsmiljöenheten till den egna organisationen från Norrmalm. Eftersom stadsdelsnämnden kommer enligt vårt budgetförslag att få utökat verksamhetsansvar finns det underlag för en verksamhet av hög kvalitet i den egna stadsdelen.  Det är dock naturligtvis viktigt med ett samarbete över stadsdelsgränserna. 

En Agenda 21-samordnare ska anställas.

 

Övrigt:

Stadsdelsnämnden har som avsikt att tillföra konsumentrådgivningen mera resurser med en framtida personaltäthet/invånare enligt Konsumentverkets rekommendationer. Särskilda satsningar ska göras på stadsdelens ungdomar och deras konsumtionsvanor.

 

UTTALANDE

Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) lämnade följande gemensamma uttalande:

Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet lägger samtliga ett eget förslag till verksamhetsplan för Kungsholmens stadsdelsnämnd för 2008. Våra partier är dock överens om huvudlinjerna i den politik som vi vill att stadsdelsnämnden skulle driva ifall vi satt i majoritet.  Vi konstaterar att vi utan några större bekymmer i majoritetsställning skulle kunna komma överens om en verksamhetsplan för stadsdelsnämnden.

 

Våra partier prioriterar välfärden före den borgerliga alliansens skattesänkningar som leder till nedskärningar i stora delar av den kommunala verksamheten.  Därför vill vi att skattesatsen ska återställas till 2006 års nivå.

 

Vi vill utöka dialogen med Kungsholmsborna genom att utveckla de öppna mötena inför stadsdelsnämndens sammanträden och skapa fler forum för en levande dialog.

 

Alliansen vill flytta verksamhetsansvar från stadsdelsnämnderna till stadsledningskontoret och till centrala nämnder. Vi vill gå den motsatta vägen, stadsdelsnämndernas roll i stadens organisation ska stärkas och inte undergrävas.  Ansvaret för grundskolan, särskolan, skolbarnsomsorgen, barmarksrenhållningen och snöröjningen ska flyttas tillbaka till stadsdelsnämnderna från centrala nämnder. 

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd har en mycket stor andel verksamheter som är utlagda på entreprenad, bl.a. över 90 % av äldreomsorgen.  Detta innebär att nästan hälften av stadsdelens budget går till privata vinstdrivande vårdbolag som eftersträvar 5 % avkastningskrav, pengar som skulle kunna användas till vården och omsorgen. 

 

Våra partier anser att grunden i all vård, omsorg och utbildning bör utgöras av verksamhet i egen regi.  Vi arbetar för att öka egenregiverksamhetens andel i stadsdelen.  Privata alternativ kan komma i fråga som komplettering för de egna verksamheterna.  Verksamheterna ska ha så hög kvalitet att medborgarna i första hand vill välja en som ligger i den egna stadsdelen men det ska självklart finnas valfrihet för den som önskar välja t.ex. ett vård- och omsorgsboende eller en förskola i annan stadsdel.

 

Vi vill införa tydliga diskrimineringsklausuler och krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor i de upphandlingar som genomförs i framtiden. 

 

Barngrupperna i förskolan ökar igen.  Vi vill sätta fokus på storleken av barngrupperna.  Småbarnsgrupperna får inte ha fler än 14 barn och målet bör vara max 12 barn.  Motsvarande siffror för grupper för de större barnen ska vara 18 och 16.

 

Alliansen har slagit sönder individ- och familjeomsorgens organisation.  Vi vill ha en samlad organisation på Kungsholmen och att försörjningsstödsenheten ska flytta tillbaka från Östermalm.  De lokala arbetsverksamheterna som ger stöd för personer med försörjningsstöd ska finnas kvar i stadsdelarna och inte flyttas till några få ”jobbtorg” utan lokal anknytning.

 

Samtliga som har rätt till försörjningsstöd ska ha rätt till bistånd även till SL-kort.

 

Vi vill göra satsningar i stadsdelens miljöarbete och konsumentvägledning.  Stadsdelen ska ha en egen stadsmiljögrupp som arbetar med både stads­planerings- och parkmiljöfrågor. Stadsdelsnämnden ska ha ett rejält in­flytande i planeringen av nybyggnationen på nordvästra Kungsholmen.  Det är viktigt att lyfta fram barnperspektivet i all samhällsplanering. 

 

Vi arbetar för att Essingeleden ska grävas ner för att vi ska få en bestående miljöförbättring för alla som bor på Kungsholmen.

 

Vi vill sätta stopp för omvandlingen av allmännyttans hyresrätter till bostadsrätter på Kungsholmen.  Vi vill ha större andel hyresrätter i nybygg­nationerna än vad i dag planeras.

 

Stadsdelen ska offensivt arbeta med integration och mot diskriminering och ta ett större ansvar för stadens flyktingmottagande.

 

ERSÄTTARYTTRANDE

Oscar Fredriksson (c) lämnade följande ersättaryttrande:

Jag instämmer helt i alliansens förslag och därmed i nämndens beslut.

 

 

§4 Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilliga organisationer som riktar sig till invånarna inom Kungsholmens stadsdelsområde

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att anta föreslagna riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilliga organisationer som riktar sig till invånarna inom Kungsholmens stadsdelsområde.

 

 

 

ÄRENDET

De nya riktlinjerna innebär att stadsdelsnämnden inom sitt område ansvarar för bidragsgivningen till föreningar och frivilliga organisationer med utpräglat lokal verksamhet och som bedriver verksamhet som kompletterar eller stödjer nämndens sociala insatser.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 november 2007, dnr 008-761-07.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.


RESERVATION

Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot stadsdelsnämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

 

1.      Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut.

2.      Stadsdelsnämnden beslutar att stryka avsnittet i riktlinjerna om att bidrag inte kan ges till politiska föreningar, fackliga organisationer samt yrkes- eller arbetsplatsföreningar.

 

3.      Stadsdelsnämnden beslutar att i övrigt anföra:

 

Det är glädjande att nämnden nu beslutat sig för att utöka möjligheterna att söka bidrag så att också exempelvis ungdoms- och kulturorganisationer kan söka medel. Däremot är vi lite bekymrade över begränsningen i att politiska föreningar, fackliga organisationer och yrkes- eller arbetsplatsföreningar inte kan beviljas bidrag. Vi menar att det är ändamålet med bidraget som bör vara avgörande för om det ska beviljas eller ej, inte vem som ansöker om det. En politisk förening brukar exempelvis ägna sig åt såväl sociala som opinionsbildande verksamheter och bör då kunna ansöka om medel för det förstnämnda om det anses gagna Kungsholmens invånare. Precis som en "opolitisk" förening kan ägna sig åt opinionsbildande verksamhet på ett sätt som kanske inte gagnar Kungsholmens invånare. Därför bör varje ansökan behandlas individuellt och beslutet bör fattas på grundval av syftet med bidraget.

§5 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2008

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd utser följande företrädare till stadsdelsnämndens pensionärsråd för år 2008:

 

ledamot              Kjerstin Genell-Andrén, SPF

ledamot              Ulla Pilsäter, SPF

ledamot              Agnes Szabo, SPF

ledamot              Sten Persson, PRO

ledamot              Anna-Lisa Håkansson, PRO

 

ersättare             Elsie Sjöberg, SPF

ersättare             Kerstin Jernow, SPF

ersättare             Birgitta Johnsson, SPF

ersättare             Carri Ekström, PRO

ersättare             Berit Örnevall, SPRF

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden utser varje år ett pensionärsråd bestående av fem ledamöter och lika många ersättare. Ledamöterna nomineras av lokala pensionärs­organisationer som har öppet medlemskap för alla pensionärer och som har verksamhet inom stadsdelen.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 december 2007, dnr 002-736-07.

 

§6 Val till sociala delegationen

BESLUT

 

1.      Till ordinarie ledamöter (fem) i sociala delegationen utses: Christer H Sjöblom (m), Lars Lundqvist (fp), Anita Mofors (m), Catarina Agrell (s) och Reijo Kittilä (v).
 

2.      Till ersättare (fyra) i sociala delegationen utses: Henry Samuelson (m), Robert Rydefjärd (kd), Jens Lundberg (s) och Jakop Dalunde (mp).

3.      Ersättarna inträder för tjänstgöring i följande ordning: För ledamöterna Sjöblom, Mofors och Lundqvist ersättarna Samuelson, Lisborg, Dalunde och Lundberg. För ledamöterna Agrell och Kittilä ersättarna Lundberg, Dalunde, Lisborg och Samuelson.

4.      Till ordförande och vice ordförande i sociala delegationen utses: Christer H Sjöblom, ordförande, och Catarina Agrell (s) vice ordförande.

5.      Instruktion för sociala delegationen fastställs.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har inom sig inrättat en social delegation för beslut i ärenden som rör enskilda och som inte får delegeras till tjänsteman.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 december 2007, dnr 002-649-07.

 

§7 Teman för nämndens sammanträden 2008

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer teman för sammanträden under 2008 enligt nedanstående förslag.

 

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden inleder varje sammanträde med en öppen frågestund och åt ett särskilt tema. De frågor som utgör teman för sammanträdena är sådana som nämnden ansvarar för eller som anknyter till nämndens ansvarsområden.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 december 2007, dnr 002-765-07.

 

§8 Stadsdelsnämndens verksamhetsbesök 2008

BESLUT

 

1.      Stadsdelsnämnden beslutar att ett av besöken under hösten ska förläggas till morgontid.

2.      Stadsdelsnämnden beslutar att under våren komplettera med besök hos fält- och fritidsenheten.

3.      Stadsdelsnämnden godkänner i övrigt förvaltningens plan för stadsdelsnämndens verksamhetsbesök under 2008.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 december 2007, dnr 002-766-07.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordföranden Regina Kevius (m) föreslog att förvaltningens förslag till verksamhetsbesök skulle kompletteras med ett besök hos fält- och fritidsenheten samt att ett besök under hösten skulle förläggas till morgontid.

 

BESLUTSGÅNG
Ordföranden fann att stadsdelsnämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag med de kompletteringar som lämnats under sammanträdet.

 

§9 Motion om att dricka vanligt vatten Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker inte förslagen i motionen och remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen är positiv till att bidra med en konsumtionsminskning av buteljerat vatten men är tveksam till ett generellt regelverk.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 december 2007, dnr 310-594-07.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Reijo Kittilä (v), Håkan Wahlén m.fl. (s) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Reijo Kittilä (v), Håkan Wahlén m.fl. (s) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag till beslut:

Stadsdelsnämnden beslutar att tillstyrka motionen
Stadsdelsnämnden beslutar att Kungsholmens stadsdelsnämnd går före staden i denna fråga och för egen del upphör med flaskvatten till förmån för kranvatten vid sina möten.
Motionären föreslår att stadens förvaltningar upphör att köpa buteljerat vatten. Kungsholmens stadsdelsförvaltning använder redan i dag i relativt liten utsträckning buteljerat vatten. Stadsdelsförvaltningen ligger även i framkant i övrigt vad gäller aktivt miljöarbete och har bland annat utmärkt sig med alla sina tjänstecyklar.
Därför vill Kungsholmens stadsdelsnämnd även i denna fråga gärna gå före och i sitt remissvar även meddela att nämnden för egen del upphör med buteljvatten.

 

§10 Restaurang Karin på Ön Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att Karin på Ön får tillstånd att servera alkohol för slutna sällskap alla dagar mellan klockan 18.00 - 01.00

samt för uteservering alla dagar mellan klockan 18.00 - 22.00.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 22 november 2007, dnr 309-708-07.

UTTALANDE
Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) lämnade följande uttalande:

I remissärendet från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet angående tillstånd att servera alkohol för slutna sällskap alla dagar mellan klockan 18.00-22.00 påpekar förvaltningen att caféets tillgänglighet i vissa avseenden är bristfällig. Trappan ner till caféet är för brant, det är för trångt mellan bord och stolar. Intilliggande rum har hög tröskel med en gasledning under. Ägaren har försökt få gasleverantören att flytta på ledningen men det är enligt uppgift inte möjligt att genomföra. En smal dörr leder vidare in till toaletten.

 

Det lokala handikapprådet har vid upprepade tillfällen krävt ett tillgängligt Kungsholmen. Ingen ska hindras att kunna ta sig in i lokaler pga sin funktionsnedsättning. Detta gäller både offentligt och privat ägda lokaler som är öppna för allmänheten. Vi ställer oss helt bakom dessa krav. Samtliga näringsidkare som har brister i tillgängligheten bör uppmanas att vidta åtgärder för att säkerställa tillgängligheten.

 

§11 Anmälningsärenden

Revisionskontorets granskning av Kungsholmens stadsdelsnämnds delårs- och tertialrapport 2 år 2007 dnr 104-724-07

 

Anmälan av balanslista

 

Ekonomisk rapport

 

Anmälan av inkomna skrivelser. Stadsdelsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att bereda svar på skrivelse från Rädda Barnen.

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§12 Information från stadsdelsförvaltningen

Birgitta Dahlin informerade om:

           Barnomsorgsgarantin klaras.

           Avtalet med utbildningsförvaltningen om förskolan Eira klart.

 

Susanna Wahlberg informerade om kontakt med S:t Görans församling med anledning av rapport i pressen om att fler söker hjälp hos kyrkan.


§13 §§ 13 - 18 sekretessbelagda ärenden