Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-01-24

Sammanträde 2008-01-24

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema: Kungsholmen och dess invånare

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om förskolan Ängsknarren

Allmänna ärenden

3 Enheternas verksamhetsplaner med kvalitetsgarantier 2008

Dnr: 102-749-07

Kvalitetsgarantierna består av de åtaganden som redovisas i varje enhets verksamhetsplan och ingår som en del av den. Enheternas åtaganden utformas utifrån nämndens mål och tas fram i dialog med kunder och brukare.

4 Kvalitetsredovisning för förskolan

Dnr: 402-769-07

Stadsdelsförvaltningen har utifrån enheternas kvalitetsredovisningar gjort en samlad bedömning av förskoleverksamheten och bedömning är att förskolorna på Kungsholmen och Essingeöarna uppfyller målen i läroplanen, i kommunfullmäktiges budget och i stadsdelsnämndens verksamhetsplan.

Handläggare: Marie Landegård, 076-825 40 51

5 Beloppsgränser för direktupphandling

Dnr: 103-008-08

Kommunstyrelsen har beslutat om nya riktlinjer för direktupphandling för stadens nämnder och styrelser. Varje nämnd ska fastställa beloppsgränser för direktupphandling.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

6 Behörighet till stadsdelsnämndens IT-system

Dnr: 002-789-07

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

7 Stadsdelsnämndens verksamhetsbesök 2008

Dnr: 002-766-07

Ändrad och kompletterad plan för stadsdelsnämndens verksamhetsbesök under 2008.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Remisser

8 Program avseende uppförande av idrottshallar m m inom Kristinebergshöjden<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 304-728-07

Anläggningen blir - utöver en skyddande skärm mot buller, luftföroreningar och partiklar - även ett mycket välkommet tillskott av idrottslokaler för de lokala skolorna, föreningslivet och andra besökare.

Handläggare: Britt Mattsson, 508 09 330

9 Reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 309-742-07

Förändringarna i riktlinjerna avser kravet på kök för allsidig matlagning, bestämmelserna om sena serveringstider och kraven på förordnade ordningsvakter.

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

10 Riktlinjer för uttag av tillsynsavgifter avseende folköls- och tobakstillsynen i Stockholm<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 309-767-07

Tillsynsavgifterna föreslås höjas och bli mer enhetliga.

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

11 Wijnjas Ost och Vinkällare<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-771-07

Restaurangen föreslås få tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00-01.00.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

12 Restaurang Jebena<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-772-07

Restaurangen föreslås få tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00-03.00.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

13 Texas Burger Co<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 309-791-07

Restaurangen föreslås få tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00-00.00.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

14 Yttrande till länsstyrelsen

Dnr: 504-785-07

Ärendet beskriver en övergripande rapportering av gynnande beslut som ej verkställts.

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

Anmälningsärenden

15 Beslut från länsstyrelsen om stimulansbidrag för utveckling av vården för personer med tungt missbruk

17 Anmälan av inkomna skrivelser

18 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

19 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

20 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

21 Information från stadsdelsförvaltningen

22 22 - 25 sekretessbelagda ärenden

Mötesinformation

 

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 20 december 2007 justerats den 21 december 2007. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 28 januari  2008. Vice ordföranden utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om förskolan Ängsknarren dnr 402-778-07.

Medborgarförslaget överlämnades till förvaltningen för beredning.

§3 Enheternas verksamhetsplaner med kvalitetsgarantier 2008

BESLUT

1. Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner kvalitetsgarantier för 2008 och lägger enheternas verksamhetsplaner till handlingarna.

2. Verksamhetsplaner för verksamheter som bedrivs i samverkan i norra innerstaden anmäls vid stadsdelsnämndens sammanträde i februari.

ÄRENDET
Kvalitetsgarantierna består av de åtaganden som redovisas i varje enhets verksamhetsplan och ingår som en del av den. Enheternas åtaganden utformas utifrån nämndens mål och tas fram i dialog med kunder och brukare.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 januari 2008, dnr 102-749-07.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordföranden Regina Kevius (m) och Lars Lundqvist (fp) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag med tillägg att verksamhetsplaner för verksamheter som bedrivs i samverkan i norra innerstaden anmäls vid stadsdelsnämndens sammanträde i februari.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden fann att stadsdelsnämnden hade beslutat enligt det gemensamma förslaget från moderaterna och folkpartiet. 

Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) deltog inte i beslutet men lämnade ett gemensamt uttalande.

UTTALANDE
Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) lämnade följande uttalande:

Vi deltar inte i beslutet om enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier 2008.  Vi hänvisar till våra reservationer samt till vårt gemensamma uttalande i anslutning till beslutet om nämndens verksamhetsplan för 2008 på nämndsammanträdet 2007-12-20. 

Den verksamhetsinriktning nämndens majoritet fastställt med omfattande privatiseringar, centralisering av beslutsfattande till de stadsövergripande nämnderna samt bortprioritering av t.ex. individ- och familjeomsorgen vars enheter får klara sig med en mycket stram budget 2008 kan våra partier inte ställa upp på.  Vi står för en annan politik med demokratisk kontroll och styrning av de offentligt finansierade verksamheterna och för solidaritet med de svaga grupperna.

Vi finner det anmärkningsvärt att nämnden inte får verksamhetsplaner för samtliga av nämndens verksamheter som majoriteten placerat hos andra stadsdelsförvaltningar men som nämnden fortfarande har politiskt ansvar för.  Vi avser försörjningsstödsenheten, parkmiljögruppen för norra innerstaden inklusive stadsmiljöfrågorna, konsumentvägledningen, budgetrådgivningen och folköls- och tobakstillsynen.  Vi saknar även en verksamhetsplan för Fridhemmet.

Vi utgår ifrån att nämnden snarast får verksamhetsplaner även för dessa verksamheter.

 

§4 Kvalitetsredovisning för förskolan

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd lägger kvalitetsredovisningen till handlingarna.


ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen har utifrån enheternas kvalitetsredovisningar gjort en samlad bedömning av förskoleverksamheten och bedömningen är att förskolorna på Kungsholmen och Essingeöarna uppfyller målen i läroplanen, i kommunfullmäktiges budget och i stadsdelsnämndens verksamhetsplan.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 december 2007, dnr 402-769-07.

UTTALANDE
Regina Kevius m.fl. (m) och Lars Lundqvist m fl (fp) lämnade följande uttalande:

Kungsholmen och Essingeöarna fortsätter sin snabba föryngring. Generationsväxling i gamla bostadsbestånd och omfattande nybyggnation skapar en stark efterfrågan på barnomsorg. Vi välkomnar denna föryngring och vill kunna hälsa alla nya medborgare välkomna med vår erkänt fina förskola, men detta ställer stora krav på planering och utbyggnad av verksamheten.

Vi vill i detta sammanhang göra ett särskilt uttalande där vi uttrycker vår uppskattning och vårt stöd till förvaltningen och berörda medarbetare för den skicklighet och förmåga de visar genom att kontinuerligt kunna lösa uppgiften på ett sätt som hela tiden utgår från barnet bästa i enlighet med Barnkonventionens artikel 3.

Uppgiften är komplex och berör oftast hela stadsdelförvaltningen. Vi vill ta några aktuella exempel.

• Barngruppernas storlek
Barngruppernas storlek är direkt beroende av tillgången till lämpliga objekt vilket i sin tur inte sällan avgörs av medborgarnas inställning till att bli granne med en förskola. Utnyttjande av möjliga lokaler och lekytor har blivit en svår konst. Vi noterar med vilken flexibilitet och lyhördhet dessa frågor hanteras.

• Miljö
Utomhus liksom inomhusmiljön ställer ökande krav nya lösningar när staden växer. Vi välkomnar de initiativ och kontakter som tas för att lyfta dess frågor.
 
• Medborgarinflytande och Personalutveckling
Vi ser med stor tillfredsställelse hur förvaltningen steg för steg genomför majoritetens högt ställda ambitioner vad gäller föräldrainflytande och satsning på medarbetarnas utbildning både vad gäller grundutbildning och utbildning i arbetet.

• Kvalitet
Förvaltningen visar att arbetet med kvalitetssäkring och kvalitetsgarantier är framgångsrikt och ger möjlighet att konkret redovisa vilket värde medborgarna får för sina skattekronor.


UTTALANDE
Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp), och Reijo Kittilä (v) lämnade följande uttalande:

Kvalitetsredovisningen för förskolan är åter ett bevis på att förvaltningen gör ett utmärkt arbete inom de budgetramar som de får av den styrande majoriteten. 

Vi är oroliga över två saker inom förskolan:
- Barngruppernas storlek ökar igen.  Den politiska majoriteten måste prioritera förskolan högre för att barngrupperna ska kunna minska.
- Andelen manlig personal inom förskolan är oroväckande låg.  Förskolebarnen möter en nästan enkönad vuxenvärld på förskolan vilket försvårar satsningarna på genuspedagogik och jämställdhetsarbete bland barnen.  En medveten satsning på manlig utbildad personal är nödvändig.

 

§5 Beloppsgränser för direktupphandling

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer beloppsgränser för direktupphandling enligt kommunstyrelsens rekommendationer.

 

 

ÄRENDET

Kommunstyrelsen har beslutat om nya riktlinjer för direktupphandling för stadens nämnder och styrelser. Varje nämnd ska fastställa beloppsgränser för direktupphandling.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 januari 2008, dnr 103-008-08.

 

§6 Behörighet till stadsdelsnämndens IT-system

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd ger programansvariga utredare vid socialtjänstförvaltningens stab för utredning och projekt behörighet till stadsdelsnämndens innehåll i Paraplysystemet och Crystal Enterprise.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 januari 2008, dnr 002-789-07.

 

§7 Stadsdelsnämndens verksamhetsbesök 2008

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer ändrad och kompletterad plan för verksamhetsbesök under 2008.

 

 

ÄRENDET

Ändrad och kompletterad plan för stadsdelsnämndens verksamhetsbesök under 2008.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 januari 2008, dnr 002-766-07.

 

§8 Program avseende uppförande av idrottshallar m m inom Kristinebergshöjden<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över program avseende uppförande av idrottshallar m.m. inom Kristinbergshöjden i Lindhagen på nordvästra Kungsholmen

2. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Stadsdelsnämnden är sedan tidigare enig om att Essingeleden bör läggas i tunnel alternativt överdäckas.
 
Stadsdelsnämnden anser att byggandet av idrottshallarna innebär även miljömässiga förbättringar, men insisterar på att det bästa vore att lägga Essingeleden i en tunnel. Drottningholmsvägen, Lindhagensgatan och i synnerhet Essingeleden utgör kraftiga barriärer för stadslivet på Nordvästra Kungsholmen och är ett väsentligt hinder för att på ett framgångsrikt sätt förverkliga ett Nordvästra Kungsholmen som en ny innerstadsstadsdel. Det är olyckligt om behovet av idrottshallar används för att dölja ett annat problem.

Det finns naturligtvis ingen motsättning mellan idrottshallar och en nergrävd Essingeled – nämnden vill i detta fall inte välja utan ha både och.


ÄRENDET
Anläggningen blir - utöver en skyddande skärm mot buller, luftföroreningar och partiklar - även ett mycket välkommet tillskott av idrottslokaler för de lokala skolorna, föreningslivet och andra besökare.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 januari 2008, dnr 304-728-07.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) lämnade ett gemensamt förslg till beslut till vilket ordföranden Regina Kevius (m) och Lars Lundqvist (fp) anslöt sig. 

BESLUTSGÅNG
Ordföranden fann att stadsdelsnämnden enhälligt hade beslutat enligt det från stadsdelsnämndens samtliga ledamöter gemensamma förslaget. 

 

§9 Reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

ÄRENDET
Förändringarna i riktlinjerna avser kravet på kök för allsidig matlagning, bestämmelserna om sena serveringstider och kraven på förordnade ordningsvakter.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 januari 2008, dnr 309-742-07.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordföranden Regina Kevius (m) och Lars Lundqvist (fp) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag samt lämnade ett gemensamt uttalande. 
Håkan Wahlen m.fl. (s) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta enligt ett förslag från socialdemokraterna.
Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta enligt ett förslag från miljöpartiet och vänsterpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de tre förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

UTTALANDE
Regina Kevius m fl (m) och Lars Lundqvist m fl (fp) lämnade följande uttalande:
Att kunna välja restaurang efter tycke och smak i stället för efter tillgänglighet borde vara självklarhet för oss alla. Varje människa ska ha rättigheten och möjligheten att kunna besöka en bar utan hindras av restaurangens eller barens fysiska utformning. 

Kungsholmens stadsdelsnämnd anser att ett Stockholm i världsklass ska prioritera tillgänglighetsfrågorna i stadens utveckling och konkurrenskraft gentemot andra städer. Det är i grunden en fråga om att alla människor ska kunna känna sig välkomna till vår stad och att vi visar att det är en självklarhet för alla som vill kunna ta del av Stockholm, oavsett eventuell funktionsnedsättning.

När staden föreslår reviderade riktlinjer för serveringstillstånd anser vi därför att det bör vara en självklarhet att även diskutera hur tillgänglighetsfrågor skall kunna komma in som en del i stadens krav på näringsidkare som planerar att driva restaurangverksamhet.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (s) reserverade sig mot stadsdelsnämndens beslut med hänvisning till socialdemokraternas förslag till beslut:

1. Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner delvis förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden anför som sin åsikt att den årliga omprövningen av serveringstillstånd till kl. 05.00 bör behållas.
3. En skrivning om krav på kök för allsidig matlagning anpassad till vegetariska restauranger tillfogas.
4. Krögare som fällts för diskriminering i brottsmål eller civilmål inte ska beviljas serveringstillstånd alternativt får sitt redan beviljade serveringstillstånd indraget enligt gängse regler
5. En STAD-modell bör tas fram för att förebygga diskriminering på liknande sätt som i dag förekommer när man testar åldersgränser och nykterhet
6. 5-tillstånd ska ges med restriktivitet
7. Inspektioner av nattöppna krogar ska öka
8. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:
Vi anser att vissa av alkohollagens krav är otidsenliga och möjliga att förändra. Exempelvis instämmer vi med att kraven på kök för allsidig matlagning och tillhandahållande av lagad mat borde kunna modifieras. Med tanke på den miljömedvetenhet som nu växer fram så tror vi på en renässans för vegetariska restauranger och är lite förvånade över att de inte också inkluderas. För renodlade vegetariska restauranger borde kravet på hantering av såväl fisk som kött bortfalla.
Vi anser vidare att sociala hänsyn ska ha företräde vid prövningen av serveringstillstånd/serveringstider framför näringspolitiska eller konkurrens¬mässiga förhållanden, enligt alkohollagens förarbeten. Det ska råda restriktivitet om öppettider utanför normaltiden 11.00- 01.00 och längre öppettider än till 05.00 är inte motiverade. Den årliga omprövningen av 05-tillstånden ska behållas av folkhälsoskäl. Att alkohollagen är en social skyddslagstiftning får inte glömmas bort. Frågan om serveringstider kan kopplas till såväl kvinnofrid, våldsbrott och människors hälsa.
Diskriminering är tyvärr vanligt inom krogbranschen och staden behöver därför utveckla metoder för att förebygga diskriminering och göra det tydligt att krogar som fällts för diskriminering inte ska ha rätt att servera alkohol. Krogar som fällts i diskrimineringsmål, oavsett om det är i brottsmål eller civilmål, ska inte beviljas alkoholtillstånd alternativt få sitt redan beviljade tillstånd indraget. Det är viktigt att poängtera att det åligger dem som missköter sig och därför blir av med sitt serveringstillstånd att bevisa att de har vidtagit åtgärder för att få tillbaka sitt tillstånd.
Kunskap om diskrimineringsfrågor bör infogas i vaktutbildningen och STAD-utbildningen. Socialförvaltningen ska verka för en ”STAD-modell” för att förebygga diskriminering på liknande sätt som idag förekommer när man testar åldersgränser och nykterhet.

RESERVATION
Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag till beslut:

1. Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner delvis förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden anför till skillnad från förvaltningen som sin åsikt att den årliga omprövningen av serveringstillstånd till kl. 05.00 bör behållas
3. Stadsdelsnämnden anför utöver förvaltningens tjänsteutlåtande som sin mening: 
- att en skrivning om krav på kök för allsidig matlagning anpassad till vegetariska restauranger tillfogas
- att krav på tillgänglighet för funktionsnedsatta kopplas till serveringstillstånd
- att krögare som fällts för diskriminering i brottsmål eller civilmål inte ska beviljas serveringstillstånd alternativt får sitt redan beviljade serveringstillstånd indraget enligt gängse regler.
- att en STAD-modell bör tas fram för att förebygga diskriminering på liknande sätt som i dag förekommer när man testar åldersgränser och nykterhet.
Vi anser att vissa av alkohollagens krav är otidsenliga och möjliga att förändra. Exempelvis instämmer vi med att kraven på kök för allsidig matlagning och tillhandahållande av lagad mat borde kunna modifieras. Med tanke på den miljömedvetenhet som nu växer fram så tror vi på en renässans för vegetariska restauranger och är lite förvånade över att de inte också inkluderas. För renodlade vegetariska restauranger borde kravet på hantering av såväl fisk som kött bortfalla.
Det lokala handikapprådet har vid upprepade tillfällen krävt ett tillgängligt Kungsholmen. Ingen ska hindras att kunna ta sig in i lokaler pga sin funktionsnedsättning. Detta gäller både offentligt och privat ägda lokaler som är öppna för allmänheten. Vi ställer oss helt bakom dessa krav. Att koppla krav på tillgänglighet till serveringstillstånd är ett sätt att sätta press bakom orden och ett viktigt steg i kampen mot diskriminering av de funktionsnedsatta.
Vi anser vidare att sociala hänsyn ska ha företräde vid prövningen av serveringstillstånd/ serveringstider framför näringspolitiska eller konkurrensmässiga förhållanden, enligt alkohollagens förarbeten. Det ska råda restriktivitet om öppettider utanför normaltiden 11.00- 01.00 och längre öppettider än till 05.00 är inte motiverade. Den årliga omprövningen av 05-tillstånden ska behållas av folkhälsoskäl. Att alkohollagen är en social skyddslagstiftning får inte glömmas bort. Frågan om serveringstider kan kopplas till såväl kvinnofrid, våldsbrott och människors hälsa.
Diskriminering är tyvärr vanligt inom krogbranschen och staden behöver därför utveckla metoder för att förebygga diskriminering och göra det tydligt att krogar som fällts för diskriminering inte ska ha rätt att servera alkohol. Krogar som fällts i diskrimineringsmål, oavsett om det är i brottsmål eller civilmål, ska inte beviljas alkoholtillstånd alternativt få sitt redan beviljade tillstånd indraget. Det är viktigt att poängtera att det åligger dem som missköter sig och därför blir av med sitt serveringstillstånd att bevisa att de har vidtagit åtgärder för att få tillbaka sitt tillstånd.
Kunskap om diskrimineringsfrågor bör infogas i vaktutbildningen och STAD-utbildningen. Socialförvaltningen ska verka för en ”STAD-modell” för att förebygga diskriminering på liknande sätt som idag förekommer när man testar åldersgränser och nykterhet.

 

§10 Riktlinjer för uttag av tillsynsavgifter avseende folköls- och tobakstillsynen i Stockholm<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.


ÄRENDET
Förändringen innebär bl.a. att tillsynsavgifterna höjs och blir mer enhetliga.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 januari 2008, dnr 309-767-07.

UTTALANDE
Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) Håkan Wahlén m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) lämnade följande uttalande:

I förslaget till riktlinjer för uttag av tillsynsavgifter avseende folköl och tobak väcker man frågan om ansvaret för folköls- och tobakstillsynen borde överföras till den stadsövergripande socialtjänstnämnden.  Detta är ytterligare ett i raden av förslag att centralisera verksamheter som stadsdelsnämnderna i dag har ansvaret för. 

Vi anser att folköls- och tobakstillsynen även fortsättningsvis ska vara stadsdelsnämndernas ansvar.  Socialtjänstnämnden ska bidra med samordning och administrativt stöd. 

Den borgerliga alliansen har flyttat utövandet av folköls- och tobakstillsynen från Kungsholmens stadsdelsförvaltning till Norrmalm.   Det praktiska utövandet av tillsynen bör flyttas tillbaka från Norrmalms stadsdelsförvaltning till Kungsholmens stadsdelsförvaltning.  

§11 Wijnjas Ost och Vinkällare<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att Wijnjas Ost och Vinkällare får tillstånd att servera alkohol för allmänheten alla dagar mellan klockan

11.00 – 01.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 januari 2008, dnr 309-771 -07.

 

§12 Restaurang Jebena<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att restaurang Jebena får tillstånd att servera alkohol för allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 03.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 januari 2008, dnr 309-772-07.

 

§13 Texas Burger Co<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden tillstyrker att Texas Burger Co får tillstånd att servera alkohol för allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 00.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 januari 2008, dnr 309-791-07.

 

§14 Yttrande till länsstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som rapportering till länsstyrelsen.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDET

Ärendet beskriver en övergripande rapportering av gynnande beslut som ej verkställts.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 januari 2008, dnr 504-785-07

 

§15 Anmälningsärenden

Beslut från länsstyrelsen om stimulansbidrag för utveckling av vården för personer med tungt missbruk dnr 502-384-07

 

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna skrivelser

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§17 Information från stadsdelsförvaltningen

Beslut från länsstyrelsen om stimulansbidrag för utveckling av vården för personer med tungt missbruk dnr 502-384-07

 

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna skrivelser

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§18 §§ 18 - 20 sekretessbelagda ärenden