Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-02-14

Sammanträde 2008-02-14

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema:Kultur

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om gångstigen vid Fredhäll

3 Förskolan Ängsknarren<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 402-778-07

Medborgarförslaget har satt fokus på frågor som leder till en fortsatt diskussion med inblan-dade parter på olika nivåer. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet tillsammans med bland annat miljöförvaltningen.

Handläggare: Marie Landegård, 076-825 40 51

Allmänna ärenden

4 Nationaldagsfirande 2008 – förslag till planering

Dnr: 300-640-07

Nationaldagsfirandet ska ge barn och ungdomar en positiv upplevelse att samtidigt manifestera att Rålambshovsparken är en öppen park där alla besökare ska känna sig välkomna.

Handläggare: Marie Landegård, 076-825 40 51

5 Verksamhetsberättelse 2007

Dnr: 100-029-08

Stadsdelsnämnden har under 2007 bedrivit verksamheten inom fastställd budget, med en mycket hög grad av måluppfyllelse.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

6 Enheternas verksamhetsplaner med kvalitetsgarantier 2008

Dnr: 102-749-07

I detta ärende redovisas de lokala verksamhetsplanerna för verksamheter som drivs i samarbete mellan stadsdelsnämnderna i norra innerstaden. Därutöver kompletterar stadsdelsförvaltningen med kvalitetsgarantier för registratur, nämndsekretariat och information.

7 Redovisning av stimulansbidrag för insater inom vård och omsorg om äldre

Dnr: 504-265-07

Stadsdelsnämnden har beviljats stimulansbidrag för att utveckla vård och omsorg om de mest sjuka äldre. I ärendet redovisas hur stimulansbidrag för 2006 och 2007 har använts.

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

Remisser

8 Detaljplan för del av fastigheten Stugan 4 i stadsdelen Stadshagen<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-032-08

Stadsdelsförvaltningen har inget att erinra mot att planen ändras så att den över-ensstämmer med verkliga förhållanden. Förslaget säkerställer pågående markanvändning som park.

Handläggare: Virginia Kustvall Larsson, 508 09 021

9 Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 506-748-07

Stadsdelsförvaltningen delar i stort äldreförvaltningens förslag till riktlinjer. De synpunkter förvaltningen lämnar är bland annat att avsnitten för god kvalitet och ledningssystem samt risk och avvikelsehantering är så viktiga att de bör flyttas fram och placeras exempelvis före avsnittet omvårdnad.

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

10 Riktlinjer för köhanteringssystem av äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 504-793-07

Stadsdelsförvaltningen instämmer i förslaget att det ska finnas en köansvarig handläggare i varje stadsdelsnämnd. Förvaltningen visar på ett antal punkter där riktlinjerna behöver förtydligas.

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

11 Revidering av riktlinjer för adoptionsärenden<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-004-008

Det är positivt att likställighet i staden eftersträvas när det gäller handläggningen av adoptionsärenden. Det är också av största värde att det är barnperspektivet som står i fokus för riktlinjerna. Förvaltningen tillstyrker förslaget till reviderade riktlinjer i sin helhet. Emellertid vore det angeläget att frågan om förnyat medgivande ingick i riktlinjerna då det i denna fråga finns tolkningsmöjligheter.

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

12 Reviderade riktlinjer för kontaktverksamhet enligt SoL, LSS och LVU<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-005-08

Förvaltningen tillstyrker förslaget till reviderade riktlinjer för kontaktverksamhet med ett undantag. Det gäller stöd och handledning till uppdragstagare där det inte alls bör anges vilket stöd som ska erbjudas. Kompetensutvecklingen måste individanpassas och kan inte fastställas i riktlinjer.

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

13 Skapande av bilfritt kvarter i Stockholm<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 305-794-07

Stadsdelsförvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som yttrande över förslag till bilfritt kvarter utan eget ställningstagande.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

14 Parkeringsreform för bättre stadsmiljö och större rättvisa<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 305-795-07

Förvaltningen har inte rådighet i frågor som gäller gaturummet och har därför inte någon åsikt i övrigt om möjligheterna att genomföra de i motionen föreslagna åtgärderna.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

15 Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-018-08

Nuvarande ordningsföreskrifter fyller sitt syfte och bör inte ändras. Förbuden mot alkoholförtäring i vissa parker har gjort det enklare för närpolisen men också för förvaltningens egen fält- och fritidsenhet att ingripa mot ungdomars alkoholbruk.


Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

16 Gemensam service ekonomi – samarbete mellan förvaltningarna<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 100-734-07

Stadsdelsförvaltningen är positiv till huvuddragen i förslaget. Det är dock viktigt att peka på att den redovisningskompetens som sannolikt måste finnas kvar hos förvaltningen blir än mer sårbar i bantad form

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

18 Anmälan av inkomna skrivelser

19 Anmälan av tjänstemannabeslut - nyanställda - uppdragsavtal

20 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

21 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

22 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

23 Information från stadsdelsförvaltningen

Mötesinformation

Sammanträdet var öppet för allmänheten. Tema för sammanträdets öppna frågestund var kultur. Birgitta Sundberg från Fria Teatern medverkade. Birgitta Dahlin informerade om förvaltningens kulturarbete. Anders Lindgren från parkmiljögruppen för norra innerstaden informerade om arbetet med parkplan för Kungsholmen.

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 24 januari 2008 justerats den 28 januari 2008.

Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 18 februari 2008. Vice ordföranden utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om gångstigen vid Fredhäll dnr 002-051-08.

Medborgarförslaget överlämnades till förvaltningen för beredning.

 

§3 Förskolan Ängsknarren<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med detta tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Medborgarförslaget har satt fokus på frågor som leder till en fortsatt diskussion med inblandade parter på olika nivåer. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet tillsammans med bland annat miljöförvaltningen.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 januari 2008, dnr 402-778-07.

 

§4 Nationaldagsfirande 2008 – förslag till planering

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner planeringen.

 

 

 

ÄRENDET

Nationaldagsfirandet ska ge barn och ungdomar en positiv upplevelse att samtidigt manifestera att Rålambshovsparken är en öppen park där alla besökare ska känna sig välkomna.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 januari 2008, dnr 300-640-07.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från miljöpartiet och vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION
Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till gemensamma förslag till beslut:

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner planeringen med följande tillägg.

Nämnden vill med hänvisning till det enhälliga beslutet om nationaldagsfirandet 25 okt 2007 framhålla vikten av att på nationaldagen lyfta fram det positiva i att Stockholm utvecklats till en mångkulturell stad. Det vore därför en bra idé att initiera ett samarbete med någon stadsdel i västerort, till exempel Rinkeby-Kista eller Spånga–Tensta. Många från västerort besöker Kungsholmen, inte minst ungdomar som kommer till Smedsudden under sommarmånaderna. Nämnden uppmanar därför förvaltningen att initiera ett samarbete i nationaldagsfirandet med någon stadsdelsnämnd i västerort.   Går inte detta bör det mångkulturella Stockholm på annat sätt lyftas fram tydligare än i den plan nämnden nu har fått.

 

§5 Verksamhetsberättelse 2007

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer bokslutet och godkänner och överlämnar verksamhetsberättelsen med boksluts­kom­men­ta­rer till kommunfullmäktige.

 

2.      Stadsdelsnämnden fastställer enligt förvaltningens förslag vilka resul­tat­­en­he­ter som ska föra över- respektive underskott till 2008.

 

3.      Stadsdelsnämnden begär ombudgetering av interna projektmedel för socialpsykiatri om sammanlagt 1,0 mnkr.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har under 2007 bedrivit verksamheten inom fastställd budget, med en mycket hög grad av måluppfyllelse.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 31 januari 2008, dnr 100-029-08.

 

Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) deltog inte i beslutet.

 

UTTALANDE

Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) lämnade följande gemensamma uttalande:

Vi deltar inte i beslutet om verksamhetsberättelsen för 2007.

Våra partier reserverade sig när stadsdelsnämnden fattade beslut om budget och verksamhetsplan 2007-01-25.  Vi ville ha en annan inriktning för verksamheten än den borgerliga majoriteten och har under 2007 vid ett antal tillfällen framfört allvarlig kritik mot majoritetens politik.

Vi har kritiserat bl.a. följande:

- Alliansen har beslutat konkurrensutsätta all verksamhet som inte är myndighetsutövning oavsett vad personalen, brukarna eller deras anhöriga anser.  Allt som man kan tjäna pengar på ska privatiseras.
- Barngrupperna i förskolan blir större igen.
- Grundskolan har överförts till den stadsövergripande utbildningsnämnden med mycket negativa konsekvenser för många skolor och omfattande missnöje bland anställda och föräldrar.  Förskolan och grundskolan har hamnat i olika politiska organisationer.
- Aleris har efter upphandling år 2007 tagit över driften av Serafens vård- och omsorgsboende 1 feb 2008 med 10 % mindre personalstyrka än tidigare.
- Flera övriga enheter inom äldreomsorgen uppvisar oroväckande utvecklingstendenser som även förvaltningens uppföljning av verksamheterna påpekar.
- Individ- och familjeomsorgens organisation har slagits sönder.  Försörjningsstöd söker kungsholmsborna numera på Östermalm.  Ska man ha hjälp med att söka arbete/ utbildning ska man till jobbtorget på Södermalm.  Budgetrådgivning får man på Norrmalm.  Bara missbruks- och familjeenheterna finns kvar i den egna stadsdelen.
- Alla med rätt till försörjningsstöd har inte mera rätt till bistånd till ett SL-kort.
- Konsumentvägledningen finns inte kvar i den egna stadsdelen.
- Stadsmiljöfrågorna handläggs numera på Norrmalm via "Parkmiljögruppen för norra innerstaden" samtidigt som vi har stora nybyggnationer på gång på nordvästra Kungsholmen. 
- Vi har velat ha ett mycket tydligare barnperspektiv i all stadsplanering.

Vi vill förstärka stadsdelsnämnderna och ge nämnderna ett större verksamhetsansvar.  Vi vill flytta beslutsfattandet närmare medborgarna.  Den borgerliga alliansen vill centralisera och privatisera ett stort antal verksamheter och avlöva stadsdelsnämnderna för att till slut lägga ned dem.

 

§6 Enheternas verksamhetsplaner med kvalitetsgarantier 2008

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner redovisningen och kvalitetsgarantier för 2008 samt lägger enheternas verksamhetsplaner till handlingarna.

2.      Stadsdelsnämnden fastställer att beslut som rör de verksamheter som drivs i samverkan mellan stadsdelsnämnderna ska samordnas och föras parallellt i de berörda stadsdelsnämnderna.

 

 

ÄRENDET

I detta ärende redovisas de lokala verksamhetsplanerna för verksamheter som drivs i samarbete mellan stadsdelsnämnderna i norra innerstaden. Därutöver kompletterar stadsdelsförvaltningen med kvalitetsgarantier för registratur, nämndsekretariat och information.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 januari 2008, dnr 102-749-07.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag med tillägget att stadsdelsnämnden fastställer att beslut som rör de verksamheter som drivs i samverkan mellan stadsdelsnämnderna ska samordnas och föras parallellt i de berörda stadsdelsnämnderna.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden konstaterade att stadsdelsnämnden hade beslutat enligt det gemensamma förslaget från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

 

Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) deltog inte i beslutet.

 

UTTALANDE

Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) lämnade följande gemensamma uttalande:

Vi deltar inte i beslutet om enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier 2008.  Vi hänvisar till våra reservationer samt till oppositionens gemensamma uttalande i anslutning till beslutet om nämndens verksamhetsplan för 2008 på nämndsammanträdet 2007-12-20 samt till vårt uttalande i anslutning till beslutet om de övriga enheternas verksamhetsplaner med kvalitetsgarantier 2008-01-24. 

 

Vi konstaterar med tillfredsställelse att nämnden nu får verksamhetsplaner för de av nämndens verksamheter som majoriteten placerat hos andra stadsdelsförvaltningar.   Vi måste dock uttrycka vår oro för att de flesta av dem inte på något sätt tar upp frågan om hur verksamheterna skall arbeta mot varje stadsdel.  Mycket verkar fortfarande vara ogenomtänkt. 

 

§7 Redovisning av stimulansbidrag för insater inom vård och omsorg om äldre

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar redovisningarna till Socialstyrelsen.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har beviljats stimulansbidrag för att utveckla vård och omsorg om de mest sjuka äldre. I ärendet redovisas hur stimulansbidrag för 2006 och 2007 har använts.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 januari 2008, dnr 504-265-07.

 

§8 Detaljplan för del av fastigheten Stugan 4 i stadsdelen Stadshagen<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen har inget att erinra mot att planen ändras så att den överensstämmer med verkliga förhållanden. Förslaget säkerställer pågående markanvändning som park.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 januari 2008, dnr 006-032-08.

 

§9 Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen delar i stort äldreförvaltningens förslag till riktlinjer. De synpunkter förvaltningen lämnar är bland annat att avsnitten för god kvalitet och ledningssystem samt risk och avvikelsehantering är så viktiga att de bör flyttas fram och placeras exempelvis före avsnittet omvårdnad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 januari 2008, dnr 506-748-07

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till gemensamma förslag till beslut:

 

Stadsdelsnämnden föreslås besluta:
- att överlämna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt remissvar

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:
Framtagandet av tydliga riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre är positivt. Det är nödvändigt att poängtera att stadsdelsnämnderna har det övergripande ansvaret för att riktlinjerna följs och utvecklas kontinuerligt.
Det finns fortfarande vissa punkter som måste tydliggöras och belysas ytterligare.
Vi instämmer med förvaltningen i att den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ska vara anställd av staden, i synnerhet när allt fler äldreboenden lagts ut på privata entreprenörer. Att som i de föreslagna riktlinjerna tillåta att upphandlade entreprenörer i sin tur avtalar med en privat uppdragstagare att fullgöra MAS-funktionen försvagar stadsdelsnämndens möjligheter att effektivt kontrollera att ingångna avtal följs och att överenskommen kvalitet uppfylls.
Riktlinjerna bör skärpas när det gäller avsnittet om verksamhetschefen. Vårdgivaren skall organisera hälso- och sjukvårdsverksamheten så att verksamhetschefens ledningsfunktion blir tydlig och kontroll av verksamheten effektiv.
Avsnittet om kost och nutrition är väldigt kort sammanfattat och vilket är beklagligt, då kosten är en viktig del i de äldres vardag. Detta är viktigt att uppmärksamma för vårdpersonalen.  Personalen ska vara väl informerad om kostpolicyn som har antagits och näringsperspektivet ska understrykas.
Nämnden anser att stadsdelsnämnderna inte bara bör utan ska ha ett avtal med Vårdhygien Stockholms län för att skapa goda förutsättningar för en vård av hög hygienisk standard.

Kommunen har numera ansvar för den medicinska fotvården, som i dag ofta är både eftersatt och underskattad.  Fotvård är grundläggande för den enskilde och därför är det viktigt att inte bara följa kostnaden, utan att redovisa och se till de faktiska behoven.  Stadsdelsnämnderna måste säkerställa den medicinska fotvården och skapa rutiner kring detta när ansvaret nu gått över från landstinget till stadsdelarna.
I avsnittet om avvikelsehantering vill vi påpeka vikten av att all personal uppmuntras att rapportera brister och inträffade avvikelser utan att riskera ett negativt bemötande. Personalen har både en rättighet och skyldighet att rapportera avvikelser.  Detta får inte hindras av att verksamheten drivs av en privat entreprenör. 

§10 Förslag till riktlinjer för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen instämmer i förslaget att det ska finnas en köansvarig handläggare i varje stadsdelsnämnd. Förvaltningen visar på ett antal punkter där riktlinjerna behöver förtydligas.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 januari 2008, dnr 504-793-07.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till gemensamma förslag till beslut:

 

Stadsdelsnämnden föreslås besluta
att överlämna och i huvudsak åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen
att föreslå äldrenämnden att återremittera riktlinjerna till äldreförvaltningen för inarbetning av nämndens synpunkter i riktlinjerna
att därutöver anföra följande:
Kungsholmen har blivit en attraktiv ö i Stockholm bland de yngre – men fortfarande är en stor del av våra innevånare äldre. Många av Kungsholmens äldre har bott här ett helt liv. Kommer de att aktivt kunna välja ett boende på Kungsholmen även i livets slutskede, kommer deras val att tillgodoses eller kommer de att hänvisas till ett boende i en annan del av staden därför att de boenden som finns på Kungsholmen inte räcker till?

Se där en konsekvensanalys av den utlovade valfriheten som vi gärna vill ha utrett. En annan är hur staden kommer att kunna tillmötesgå våra gamlas behov. Valfrihet kan aldrig enbart vara rätten att stå i kö. Valfrihet är att ha inflytande och medbestämmande.
De föreslagna riktlinjerna för köhanteringssystemet inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden är ytterligare en pusselbit i den s.k. kundvalsmodellen som redovisas separat, vilket gör att oppositionen och eventuella remissinstanser inte har möjlighet att skapa sig en helhetsbild. Genom att stycka sönder ursprungsärendet om den s.k. kundvalsmodellen i flera ärenden, blir det problematiskt att överblicka hela processen.
I det föreslagna systemet kommer inte de äldres behov i första hand, utan istället hur länge de har stått i kö. Dessutom föreslås en begränsning av antalet köplatser. Ett valfrihetssystem måste konstrueras så att det är möjligt att ta hänsyn till individuella behov. ”Om den enskildes behov är av akut karaktär måste detta lösas på annat sätt” står det. Vad som menas med ”annat sätt” framgår inte, vilket är ett annat sätt att uttrycka att frågan är olöst.

Att ge de äldre endast tre dagar att tacka ja till ett erbjudande är orimligt. Om personen i fråga råkar vara borta de dagarna, hos ett barn eller barnbarn exempelvis, går han/hon alltså miste om en plats i ett boende. Är detta valfrihet?

Den borgerliga majoriteten nämner inte heller hur man har planerat att hantera tomställda platser, hur ska detta problem lösas i köhanteringssystemet?
Att vidare inte inkludera servicehus i detta system är märkligt, då det snarare är äldre som bor i servicehus som har orken att se över boendealternativ och sedermera ställa sig i kö. De äldre, som enligt detta förslag kan välja boende och ställa sig i kö, är framförallt äldre i livets slutskede. Vi befarar att de inte kommer att mäkta med den byråkrati som alliansen presenterar genom kundvalsmodellen. Detta visar tydligt på en oförståelse för de äldres faktiska situation.
Är den byråkrati den borgerliga majoriteten presenterar genom kundvalsmodellen rimlig?
I ärendet framkommer det inte heller hur tjänsterna som köansvariga handläggare ska finansieras; utgår det ytterligare finansiella resurser till stadsdelsnämnden för denna samordning och för dessa tjänster? Med tanke på den strama budget stadsdelsnämnden har fått för äldreomsorgen är det inte rimligt att belasta våra biståndshandläggare med ytterligare arbetsuppgifter.
En hög grad av delaktighet och självbestämmande för den äldre är valfrihet för oss. Valfrihet kan skapas inom ramen för dagens system utan en central ramupphandling och utan en dogmatisk utförsäljning av kommunala vård- och omsorgsboenden Att centralisera och privatisera äldreomsorgen är inte lösningen på problemen i äldreomsorgen.
Införande av ett brukarvalssystem för äldreboenden är en stor förändring i stadens verksamhet, och riktlinjerna för köhanteringssystemet utgör en central del i denna förändring. Vi anser att riktlinjerna måste ses över ytterligare innan ett slutgiltigt beslut tas. Riktlinjerna ger intryck av att vara ogenomtänkta och lämnar alltför många frågor obesvarade.

 

§11 Revidering av riktlinjer för adoptionsärenden<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

 

ÄRENDET

Det är positivt att likställighet i staden eftersträvas när det gäller handläggningen av adoptionsärenden. Det är också av största värde att det är barnperspektivet som står i fokus för riktlinjerna. Förvaltningen tillstyrker förslaget till reviderade riktlinjer i sin helhet. Emellertid vore det angeläget att frågan om förnyat medgivande ingick i riktlinjerna då det i denna fråga finns tolkningsmöjligheter.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 januari 2008, dnr 006-004-008.

 

§12 Reviderade riktlinjer för kontaktverksamhet enligt SoL, LSS och LVU<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

 

ÄRENDET

Förvaltningen tillstyrker förslaget till reviderade riktlinjer för kontaktverksamhet med ett undantag. Det gäller stöd och handledning till uppdragstagare där det inte alls bör anges vilket stöd som ska erbjudas. Kompetensutvecklingen måste individanpassas och kan inte fastställas i riktlinjer.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 januari 2008, dnr 006-005-08.

 

§13 Skapande av bilfritt kvarter i Stockholm<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över remissen

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som yttrande över förslag till bilfritt kvarter utan eget ställningstagande.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 januari 2008, dnr 305-794-07.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från miljöpartiet och vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till gemensamma förslag till beslut:

 

Stadsdelsnämnden yrkar bifall till motionen om bilfritt kvarter

Stadsdelsnämnden framför därutöver följande

Förslaget att skapa ett bilfritt kvarter innebär att även Stockholm sällar sig till andra framstegsvänliga storstäder i Europa där olika lösningar för att radikalt förbättra stadsmiljön prövas. Det här är ett förslag som innebär att de boende i utbyte mot att ha en egen bil får en hälsosam boendemiljö där både barn, vuxna och äldre kan röra sig fritt utan att riskera att bli överkörda eller få sina lungor förstörda av bilars utsläpp. Boende som har tillgång till goda kommunikationer får därmed en högre livskvalitet och kan ändå förflytta sig mellan stadens delar. Vid behov kan ju en bilpool utnyttjas.

Motionen föreslår ett bilfritt Annedal i Bromma, som visserligen ligger utanför Kungsholmen. I motionen framgår att Annedal är ett exempel. Ett bilfritt kvarter skulle också kunna skapas i en annan stadsdel. Idén förtjänar att stödas av de andra stadsdelarna. De erfarenheter man gör i Bromma, eller någon annan lämplig stadsdel, kan sedan användas i den framtida stadsutvecklingen i andra delar av staden.

UTTALANDE
Håkan Wahlén m.fl. (s) lämnade följande uttalande:

Motionen tar upp frågan om bilfria kvarter utan att tydligt beskriva vad som egentligen avses. Stockholm har sedan slutet av 1940-talet till stora delar bebyggts med bilfria kvarter, förutom i områden av småhus och villakaraktär.

Vi kan dock instämma i att problemen med parkering och uppställning av bilar är stor och tenderar att öka. Denna fråga måste tas på allvar och bli föremål för såväl breda diskussioner som utredningar.

Vi välkomnar också en diskussion om stadens prispolitik när det gäller garage kontra gatuparkering. Så länge priset för att ställa bilen i garage är tre gånger så hög som att stå på gatan blir det ingen större tillströmning till garagen.

Att ständigt sträva efter att lösa bilismens negativa miljöpåverkan är mycket viktigt, det kan då handla om teknisk utveckling av bilarna, men det handlar också om möjligheten att ställa upp sin bil i närheten av sin bostad till rimligt pris så att fler avstår att ta bilen till sina arbetsplatser ute i förorten enbart för att det är billigare att parkera bilen på jobbet än att låta den stå still hemma.

Bilen betyder frihet för många människor. Att skapa boendemiljöer som ”aktivt motverkar bilinnehav” riskerar att begränsa många människors möjligheter att välja boende.

Vi ser med tillfredsställelse sådana initiativ som den aktuella motionen, dock medvetna om att det inte finns någon enkel lösning så är alla bidrag till att hålla diskussionen om bilismens negativa miljöpåverkan levande.

§14 Parkeringsreform för bättre stadsmiljö och större rättvisa<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över remissen

 

 

ÄRENDET

Förvaltningen har inte rådighet i frågor som gäller gaturummet och har därför inte någon åsikt i övrigt om möjligheterna att genomföra de i motionen föreslagna åtgärderna.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 januari 2008, dnr 305-795-07.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från miljöpartiet och vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till gemensamma förslag till beslut:

 

Stadsdelsnämnden yrkar bifall till motionen om parkeringsreform för bättre stadsmiljö och större rättvisa

Stadsdelsnämnden framför därutöver följande

Förslaget att skapa ett bättre, mer enhetligt system för parkering där bilägarna stimuleras att ställa sina bilar i garage och parkeringshus, istället för på gatan, innebär att staden blir säkrare, mer hälsosam och mer attraktiv för både boende och besökare i alla åldrar. I vår gemensamma strävan att verka för en mer hållbar utveckling uppmanas därför kommunstyrelsen att ta fram en övergripande parkeringspolicy enligt förslaget.

UTTALANDE
Håkan Wahlén m.fl. (s) lämnade följande uttalande:

Vi ser naturligtvis positivt på förändringar som innebär förbättringar för stadens invånare. Vi instämmer i att problemen med parkering och uppställning av bilar är stor och tenderar att öka.

Det är självklart bra om befintliga parkeringsgarage nyttjas i högre utsträckning än idag för att minska behovet av boendeparkering på gatan.

Vi välkomnar därför en diskussion om stadens prispolitik när det gäller garage kontra gatuparkering. Så länge priset för att ställa bilen i garage är tre gånger så hög som att stå på gatan blir det ingen större tillströmning till garagen. Om möjligheten att ställa upp sin bil i närheten av sin bostad till rimligt pris kommer fler att avstå från att ta bilen till sina arbetsplatser ute i förorten enbart för att det är billigare att parkera bilen på jobbet under dagarna än att låta den stå stilla hemma.

Att leva i en större stad som dessutom har ambitionen att växa innebär andra problem än på en mindre ort. Man får finna sig i en större trängsel vare sig man åker, bil, promenerar eller reser kollektivt. Detta är också något av stadens nerv och det som skänker ett mervärde för oss som trivs med att leva i stadens centrala delar.

 

§15 Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

 

 

ÄRENDET

Nuvarande ordningsföreskrifter fyller sitt syfte och bör inte ändras. Förbuden mot alkoholförtäring i vissa parker har gjort det enklare för närpolisen men också för förvaltningens egen fält- och fritidsenhet att ingripa mot ungdomars alkoholbruk.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 31 januari 2008, dnr 006-018-08.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle bordlägga ärendet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden konstaterade att stadsdelsnämnden hade beslutat att bordlägga ärendet.

§16 Gemensam service ekonomi – samarbete mellan förvaltningarna<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvaras remissen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen är positiv till huvuddragen i förslaget. Det är dock viktigt att peka på att den redovisningskompetens som sannolikt måste finnas kvar hos förvaltningen blir än mer sårbar i bantad form.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 januari 2008, dnr 100-734-07.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från miljöpartiet och vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till gemensamma förslag till beslut:

 

Stadsdelsnämnden föreslås besluta:
- att avstyrka stadsledningskontorets förslag om en gemensam service för ekonomi inom den stadsövergripande servicenämnden

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Förslaget att centralisera stadens ekonomihantering till en gemensam central service är en del i strävandena att centralisera allt fler av stadens verksamheter och samtidigt minska stadsdelsnämndernas roll.   I detta fall finns även ett tydligt mål att privatisera hela ekonomihanteringen.

Stockholms stad är en för stor organisation för att en central ekonomiservice någonsin ska kunna vinna en acceptans bland stadens förvaltningar och basverksamheter.  Avståndet blir för stort och nämnderna och förvaltningarna kommer att skapa egna kompletterande ekonomifunktioner vilket bidrar till en fördyring av kostnaderna.

Majoriteten flyttar ansvar för olika verksamheter från stadsdelsnämnderna till centrala nämnder och minskar därmed underlaget för deras behov av olika administrativa tjänster varefter man föreslår en centralisering av tjänsterna.  Stadsdelsnämndernas verksamhetsansvar måste i stället utökas varmed underlaget för lokalt förankrade administrativa tjänster ökar.  Detta förenklar samarbetet mellan administrationen och kärnverksamheterna.

§17 Anmälningsärenden

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna skrivelser

 

Anmälan av tjänstemannabeslut

- nyanställda
- uppdragsavtal

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§18 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

           Ordföranden påminde om stadsdelsnämndens träff med allmänheten vid t-baneuppgången Västermalmsgallerian lördagen den 16 februari kl. 12-15.

           Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) överlämnade skrivelse om att inte servera torsk i förvaltningens verksamheter. Stadsdelsnämnden beslutade att överlämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.

           Gabriella Granditsky Svenson (s) frågade om den enkät som ska göras bland stadens medarbetare om Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass. Enkäten skickas till nämnden för kännedom.

 

§19 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Anders Carstorp informerade om:

           Stadsdelsnämndens verksamhetsbesök den 6 mars.

           Broschyr om stadsdelsnämndens verksamhet 2008.

           S:t Erikshälsan tar över stadsdelsförvaltningens företagshälsovård.

           Stadsdelsförvaltningen kommer tillsammans med idrottsförvaltningen att ingå i ett pilotprojekt om nyckeltalsindex för jämställdhet.

 

Birgitta Dahlin informerade om snowboardtävlingen i Rålambshovsparken den 16 februari

Susanna Wahlberg informerade om:

           Landstingets ersättningssystem för ungdomsmottagningarna.

           Arbetslösheten bland ungdomar på Kungsholmen överensstämmer inte med situationen som beskrivs i rapport från Socialstyrelsen.

 

Kerstin Ohlsson informerade om avtal med landstinget som innebär att vård- och omsorgsboenden för äldre får nya läkare.

Thomas Levin informerade om:

           Skolornas vårstädning som genomförs i trafiknämndens regi.

           Reparation av gräset i Rålambshovsparken.

§20 Upphandling av verksamhetsdriften vid vård och omsorgsboendet Fridhemmet

BESLUT

 

 

1.      Stadsdelsnämnden antar anbudet från företaget Temabo AB för verksamhetsdriften vid Fridhemmet

2.      Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna avtal med företaget

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 februari 2008, dnr 105-316-07.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från social­demokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) reserverade mot beslutet med hänvisning till gemensamma förslag:

 

Stadsdelsnämnden föreslås besluta:
- att avslå förvaltningens förslag till beslut angående upphandling av verksamhetsdriften vid vård- och omsorgsboendet Fridhemmet
- att avbryta upphandlingen av verksamhetsdriften vid Fridhemmet
- att verksamheten vid Fridhemmet skall drivas av stadsdelsnämnden i egen regi utan upphandling

 
Stadsdelsnämnden framför därutöver följande. 

Av alla vård- och omsorgsboenden för äldre på Kungsholmen driver stadsdelsnämnden i dag enbart Fridhemmets servicehus i egen regi på intraprenad.  Driften av samtliga övriga äldreboenden är utlagd på entreprenad. 

Upphandlingen har resulterat i fyra anbud.  Två anbudsgivare, Carema Äldreomsorg AB och Attendo Care AB driver redan i dag äldreboenden på entreprenad på Kungsholmen.  En anbudsgivare, Temabo AB, är ett helt nytt företag som aldrig hittills någonstans drivit ett äldreboende.  Det fjärde anbudet är ett egenregianbud.

Stadsdelsnämnden har vid tidigare upphandlingar bedömt anbuden både utifrån pris och kvalitet.  I regel har den som har lämnat lägsta priset vunnit upphandlingen.  Nämnden har fått oroväckande rapporter om att detta resulterat i kvalitetssänkningar.

I denna upphandling skulle nämnden tillämpa fast pris och endast bedöma kvalitén i anbuden.  De anbudsgivare som har professionella anbudsskrivare har i denna typ av upphandlingar ett övertag jämfört med stadsdelsnämndens egenregianbud.  Kvalitetsbedömningen blir enbart en bedömning av de inlämnade skriftliga handlingarna och verkligheten kan därmed bli en helt annan.  Ingenstans framgår hur mycket personal de olika anbudsgivarna tänker anställa eller hur mycket avkastning själva företaget räknar med för driften av äldreboendet.

Det av förvaltningen föreslagna företaget Temabo AB är ett helt oskrivet blad.  Temabo driver inga verksamheter någonstans i dag, varken i egen regi eller på entreprenad.  De vill inte namnge flera av sina nyckelpersoner och vill sekretessbelägga stora delar av sitt anbud.  De beskriver en omfattande central organisation för företaget men enbart 100 tkr i aktiekapital och inga intäkter.  

Utvärderingen av de inlämnade anbuden ger ett resultat som enligt nämnden är alldeles för osäkert.  För valfrihetens skull är det viktigt att kunna erbjuda egenregialternativ även på Kungsholmen.  Det är därmed motiverat att avbryta upphandlingen.

För att inte samtliga äldreboenden ska drivas av privata aktörer och för att kunna bibehålla en egen kompetens inom verksamhetsområdet är det viktigt att stadsdelsnämnden driver Fridhemmet i egen regi.  

§21 §§ 21 - 26 sekretessbelagda ärenden