Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-03-18

Sammanträde 2008-03-18

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema: Förskola

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Reparation av gångstig vid Fredhäll<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 002-051-08

Delar av medborgarförslaget - som att reparera ledstänger och underlag - kommer att genomföras omgående.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

Allmänna ärenden

3 Parkplan Kungsholmen 2008

4 Ny förskola i kv Vallgossen 14, St Görans gymnasium

Dnr: 302-105-08

Det finns ett stort behov av förskoleplatser på Kungsholmen. Stadsdelsnämnden ger därför förvaltningen i uppdrag att fullfölja planeringen av en ny förskola i en del av S:t Görans gymnasium.

Handläggare: Magnus Johansson, 508 08 090

5 Ombyggnad till förskola med leveranskök, kv Pilträdet 11

Dnr: 302-118-08

Den lediga lokalen byggs om till förskola med leveranskök. Den nya förskolan kan därmed svara för mathållningen även för den befintliga förskolan Serafen.

Handläggare: Magnus Johansson, 508 08 090

6 Enheternas verksamhetsberättelser 2007

Dnr: 100-029-08

Verksamhetsberättelserna innehåller redovisning av årets verksamhet, ekonomiskt utfall, kvalitetsuppföljning inklusive uppföljning av åtaganden samt personaluppföljning. Enheternas verksamhetsberättelser kompletterar därmed nämndens verksamhetsberättelse för det gångna året.

7 Upphandling av verksamheten personligt ombud (PO) inom socialpsykiatrin

Dnr: 103-113-08

Verksamheten med personliga ombud (PO) har pågått i staden sedan 2002. Det finns stort intresse bland stadsdelsförvaltningarna att genomföra en samordnad upphandling av personliga ombud. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnderna går samman i en gemensam upphandling.

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

8 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens sociala delegation

Dnr: 002-649-07

Stadsdelsnämnden utser ordförande, en ordinarie ledamot samt en ersättare för återstoden av 2008.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Remisser

9 Förslag till detaljplan för del av Hornsberg 10 m m, Lindhagensgatan 133<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret S-Dp 2005-22907-54

Dnr: 006-070-08

Stadsdelsförvaltningen ser positivt på att planen ändras för bostadsbebyggelse under förutsättning att bullersituationen och eventuella risker med hänsyn till näraliggande industriverksamhet kan hanteras. Det är förvaltningens uppfattning att en förskola ska byggas inom det aktuella detaljplaneområdet p.g.a. det stora antalet barn som förväntas.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

10 Förslag till detaljplan för Vallgossen 13, Mariebergsgatan 10<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret S-Dp 2006-22037-54

Dnr: 006-099-08

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att Stockholms sjukhem har möjlighet att utöka sin verksamhet med ytterligare vårdbyggnader inom sin fastighet utmed Mariebergsgatan och Drottningholmsvägen.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

11 Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad<br>Bordlagt 14 februari 2008<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-018-08

Nuvarande lokala ordningsföreskrifter som gäller från 2005 innebär bl.a. att det är förbjudet att dricka alkohol i vissa parker.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

12 Införande av valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS och SoL om<br>personer med funktionsnedsättning<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-075-08

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande belyser väl den komplexitet som dessa frågor har inom verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri.

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

Anmälningsärenden

13 Arbetsmiljöverkets resultat av inspektion på förskolan Smulor & Frön,<br>Fridhemsgatan 42

14 Redovisning av verksamhet med Personligt Ombud år 2007

15 Tillsynsplan 2008 för enskild verksamhet med inriktning barn, ungdom<br>och familj samt vuxna

16 Åtgärdsförslag, kostnadsberäkning och tidsplan för förbättrad ventilation<br>i förskolan Ängsknarren på Kristinebergsvägen 44

17 Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet

18 Anmälan av tjänstemannabeslut<br>Individ och familj

20 Anmälan av inkomna skrivelser

22 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

23 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

24 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

25 Information från stadsdelsförvaltningen

26 Punkt 27-29 sekretessbelagda ärenden

Tilläggslista

27 Förlängning av avtal om trygghetslarmstjänster på Fridhemmet, Alströmerhemmet, Solbacken, Pilträdet samt öppen hemtjänst

Dnr: 104-128-08

En översyn har genomförts då nuvarande avtal inom kort löper ut. Förhandlingar med Tunstall AB resulterade i ett förslag att slå ihop de båda avtalen och förlänga det i 60 månader.

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 14 februari 2008 har justerats den 18 februari 2008. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 25 mars 2008. Vice ordföranden och Håkan Wahlén utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Reparation av gångstig vid Fredhäll<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Delar av medborgarförslaget - som att reparera ledstänger och underlag - kommer att genomföras omgående.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 mars 2008, dnr 002-051-08.

 

§3 Parkplan Kungsholmen 2008

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner Parkplan Kungsholmen 2008 att användas som underlag för utveckling och skötsel av stadsdelsområdets parker och grönområden.


ÄRENDET
Parkplanen är ett viktigt styrmedel för att uppnå en långsiktigt hållbar parkutveckling. Den kommer också att fungera som underlag för det årliga budgetarbetet, gällande investering, skötsel och underhåll.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 mars 2008, dnr 399-108-08.

UTTALANDE
Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) lämnade följande gemensamma uttalande:

Förslaget till parkplan för Kungsholmen är ett mycket ambitiöst och gediget dokument.  Sammanställningen av riktlinjer för utveckling och skötsel, den gjorda inventeringen, analysen samt de föreslagna åtgärderna för parkernas framtida utveckling bildar en mycket professionellt sammansatt helhet. 

Parkplanen kommer att bli ett utmärkt underlag för det årliga budgetarbetet gällande investering, skötsel och underhåll.

På flera ställen konstaterar parkplanen dock att skötseln av stadens parker i dag är eftersatt p.g.a. minskade skötselanslag sedan 1980-talet samtidigt som slitaget har ökat.  Parkerna behöver därmed totalförnyas med allt kortare tidsintervaller. 

Om inte anslagen till parkskötseln ökar kommer vi inte att kunna uppnå den ambitionsnivå som sätts i förslaget till parkplan.  Det skulle innebära en försämring av livsmiljön i vår stadsdel samt en betydande kapitalförstöring. 


 

§4 Ny förskola i kv Vallgossen 14, St Görans gymnasium

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att fullfölja planeringen av ny förskola i kv Vallgossen.

 

 

ÄRENDET

Det finns ett stort behov av förskoleplatser på Kungsholmen. Stadsdels­nämnden ger därför förvaltningen i uppdrag att fullfölja planeringen av en ny förskola i en del av S:t Görans gymnasium.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 februari 2008, dnr 302-105-08.

 

§5 Ombyggnad till förskola med leveranskök, kv Pilträdet 11

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsens ekonomi­utskott om inhyrnings­medgivande för en utökning av förskolan Serafen. 

 

2.      Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören, förutsatt eko­nomi­utskottets medgivande, att teckna avtal för lokalen på i ärendet angivna villkor.

 

 

 

ÄRENDET

Den lediga lokalen byggs om till förskola med leveranskök. Den nya förskolan kan därmed svara för mathållningen även för den befintliga förskolan Serafen.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 februari 2008, dnr 302-118-08.

 

§6 Enheternas verksamhetsberättelser 2007

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd lägger verksamhetsberättelser från enheter inom verksamhetsområdena äldre och funktionshindrade, barn och ungdom individ och familj samt för parkmiljögruppen till handlingarna.


ÄRENDET
Verksamhetsberättelserna innehåller redovisning av årets verksamhet, ekonomiskt utfall, kvalitetsuppföljning inklusive uppföljning av åtaganden samt personaluppföljning. Enheternas verksamhetsberättelser kompletterar därmed nämndens verksamhetsberättelse för det gångna året.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 mars 2008, dnr 100-029-08.

Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) deltog inte i beslutet.

UTTALANDE
Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) lämnade följande gemensamma uttalande:

Våra partier deltar inte i beslutet om enheternas verksamhetsberättelser för 2007. Vi hänvisar till vårt särskilda uttalande i samband med beslutet avs. nämndens verksamhetsberättelse 2008-02-14.

Vi reserverade oss när stadsdelsnämnden fattade beslut om budget och verksamhetsplan 2007-01-25.  Vi ville ha en annan inriktning för verksamheten än den borgerliga majoriteten och har under 2007 vid ett antal tillfällen framfört allvarlig kritik mot majoritetens politik.

Stadsdelsnämnden får verksamhetsberättelser för de verksamheter som drivs i egen regi samt de som enligt majoritetens beslut nu drivs med annan stadsdelsnämnd som huvudman.    Nämnden har åtskilliga verksamheter på entreprenad.  Den politiska insynen i dessa verksamheter är bristfällig, de lämnar varken verksamhetsberättelser eller verksamhetsplaner till nämnden.  När den borgerliga alliansen nu lägger ut driften av allt fler verksamheter försämras den politiska insynen mer och mer.  Denna utveckling är mycket oroväckande.  

 

§7 Upphandling av verksamheten personligt ombud (PO) inom socialpsykiatrin

BESLUT

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd uppdrar till socialtjänstförvaltningen att, för stadsdelsnämndens räkning, organisera och i administrativt hänseende genomföra upphandling av personliga ombud (PO).

2.      Stadsdelsnämnden ger socialtjänstdirektören i uppdrag att å nämndens vägnar teckna ramavtal och under avtalstiden å nämndens vägnar besluta om och göra smärre justeringar.

3.      Stadsdelsnämnden ger socialtjänstförvaltningen i uppdrag att bistå med samordning av uppföljningen av ramavtalet samt att, tillsammans med juridiska avdelningen, efter samråd med berörd nämnd, bistå nämnden vid tvister.

4.      Stadsdelsnämnden ger socialtjänstdirektören i uppdrag att besluta om tilldelning av kontrakt efter det att samtliga anbud utvärderats.

5.      Stadsdelsnämnden överlämnar protokollsutdrag för kännedom till socialtjänstförvaltningen.

 

 

ÄRENDET

Verksamheten med personliga ombud (PO) har pågått i staden sedan 2002. Det finns stort intresse bland stadsdelsförvaltningarna att genomföra en samordnad upphandling av personliga ombud. Förvaltningen föreslår att stadsdels­nämnderna går samman i en gemensam upphandling.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 februari 2008, dnr 103-113-08.

 

 

§8 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens sociala delegation

BESLUT

 

1.      Till ordförande i Kungsholmens stadsdelsnämnds sociala delegation för perioden 1 april - 31 december 2008 utses Anita Mofors.

2.      Till ordinarie ledamot i Kungsholmens stadsdelsnämnds sociala delegation för perioden 1 april - 31 december 2008 utses Henry Samuelson.

3.      Till ersättare i Kungsholmens stadsdelsnämnds sociala delegation för perioden 1 april - 31 december 2008 utses Bodil Frankander.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden utser ordförande, en ordinarie ledamot samt en ersättare för återstoden av 2008.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 mars 2008, dnr 002-649-07.

 

§9 Förlängning av avtal om trygghetslarmstjänster på Fridhemmet, Alströmerhemmet, Solbacken, Pilträdet samt i öppen hemtjänst

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att ge stadsdelsdirektören i uppdrag att teckna avtal om trygghetslarmstjänster på Fridhemmet, Alströmerhemmet, Solbacken, Pilträdet samt i öppen hemtjänst.

 

 

ÄRENDET

En översyn har genomförts då nuvarande avtal inom kort löper ut. Förhandlingar med Tunstall AB resulterade i ett förslag att slå ihop de båda avtalen och förlänga det i 60 månader.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 mars 2008, dnr 104-128-08.

 

 

§10 Förslag till detaljplan för del av Hornsberg 10 m m, Lindhagensgatan 133<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret S-Dp 2005-22907-54

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen ser positivt på att planen ändras för bostadsbebyggelse under förutsättning att bullersituationen och eventuella risker med hänsyn till näraliggande industriverksamhet kan hanteras. Det är förvaltningens uppfattning att en förskola ska byggas inom det aktuella detaljplaneområdet p.g.a. det stora antalet barn som förväntas.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 februari 2008, dnr 006-070-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till gemensamma förslag till beslut:

Stadsdelsnämnden besvarar remissen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Nämnden anför därutöver följande.

Det saknas en övergripande strategi för hur den ökande trafiken på nordvästra Kungsholmen ska hanteras. I planförslaget går att läsa hur parkeringen kommer att lösas, men inte hur trafiken kommer att påverka boendemiljön. I miljökonsekvensrapporten finns noteringar om luft- och ljudkvalitet i dagsläget. Där finns också beräkningar av hur mycket trafiken kommer att öka i och med den nya bebyggelsen utifrån kalkylen 0,7 bil per lägenhet. Nordvästra Kungsholmen är redan i dag trafikstört och med den nya bebyggelsen kommer trafiken att öka ytterligare. Staden måste ta fram en strategi för att minska bilflödet.

Stadsbyggnadskontorets miljökonsekvensrapport påpekar att flyget till och från Bromma utgör ett problem ur bullersynpunkt. Bromma flygfält utgör ett hinder för nybyggnation och utveckling av Stockholms innerstad och närförort.

Vi saknar en barnkonsekvensanalys. Staden har ett handlingsprogram som föreskriver att FN:s barnkonvention ska vara en del i det ordinarie arbetet i alla nämnder och styrelser. I konventionens artikel 3 står att vid alla åtgärder som rör barn, skall barnets bästa komma i främsta rummet. Staden ska göra en barnkonsekvensanalys vid nybyggnationer. Analysen ska innehålla aspekter som säker och trygg utemiljö, tillgång till park och grönområden. Ett barnperspektiv är bland annat att se världen från en meters höjd och att arbeta för säkra och trygga förbindelser för små gående personer.

Husen ska enligt nämndens uppfattning byggas som sk. ”passivhus” där värmeförlusterna minimeras och därmed energiförbrukningen kan minskas med upp till 50 %.  2016 kommer passivhus att vara standard i Europa enligt EU. I Österrike är passivhus redan byggnorm. I Göteborg byggs just nu 112 lägenheter i passivhus. På Kungsholmen bör vi också kunna vara så moderna att nya hus från och med nu alltid byggs för att, så långt dagens teknik förmår, vara maximalt energisnåla.

Vid inflyttning ska det finnas färdiga lösningar för kommunal service i form av skolor, förskolor, specialbostäder och säkra förbindelser däremellan. Förvaltningen redogör förträffligt för behovet av förskola. I ett annat ärende betonar förvaltningen att staden bör undersöka möjligheterna att få tillgång till reguljära lägenheter i både nyproduktion och befintligt fastighetsbestånd där personer med funktionshinder kan bo med individuellt utformat personalstöd. Här finns ett ypperligt tillfälle att planera för just detta.

Sist men inte minst anser vi att upplåtelseformen för de nya lägenheterna ska vara hyresrätt.


 

§11 Förslag till detaljplan för Vallgossen 13, Mariebergsgatan 10<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret S-Dp 2006-22037-54

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDET

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att Stockholms sjukhem har möjlighet att utöka sin verksamhet med ytterligare vårdbyggnader inom sin fastighet utmed Mariebergsgatan och Drottningholmsvägen.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 mars 2008, dnr 006-099-08.

 

Reijo Kittilä (v) deltog inte i beslutet.

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (v) lämnade följande uttalande:

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet i detta ärende eftersom vi anser att beslutsunderlaget är bristfälligt.  Vi är kritiska till förslaget på många punkter.

 

-        Ett existerande bostadshus rivs samtidigt som det är stor brist på vanliga bostäder.

-        Det framgår inte av förslaget hur boendet för de som i dag bor i en tjänstebostad i detta hus ska ordnas.

-         Det kommer att delvis byggas på mark som i dag är parkmark.

-         Redovisningen av störningarna från trafiken är bristfällig.

 

Att förvaltningen tar upp behovet av förskoleplatser är naturligtvis angeläget om det ska byggas enligt förslaget.  Det är dock tveksamt om miljön ska bli lämplig för förskolebarnen att vistas i.

 

§12 Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad<br>Bordlagt 14 februari 2008<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden framför som sin uppfattning att de allmänna lokala ordningsföreskrifterna bör ändras så att alkoholförtäring förbjuds mellan 00:00-07:00 i Rålambshovsparken inklusive Smedsuddsbadet, Kronobergsparken, Kristinebergsparken och klipporna mot Tranebergssundet/Ulvsundasjön.

2. Stadsdelsnämnden framför som sin uppfattning att ständigt alkoholförbud kvarstår på Kungsholmstorg, S:t Göransparken och Serafimerstranden. Här omfattas även parklekarna och ytorna i angränsning till dem samt lekplatserna.

3. Stadsdelsnämnden anför därutöver;

Stadsledningskontoret menar, efter kontakter med såväl närpolis som stadsdelsförvaltningar, att nuvarande ordningsföreskrifter i stort upplevs väl avvägda och balansera behovet av polisens möjligheter att ingripa vid alkoholrelaterade störningar och allmänhetens intresse av att utnyttja parker och grönområden för umgänge. Alliansen på Kungsholmen menar dock att ett alkoholförbud från klockan 22.00, innebär att många vanliga Kungsholmsbor förnekas rätten till en trevlig kväll över ett glas vin, eller en öl i våra parker.

Alliansen på Kungsholmen anser att det är viktigt med miljöer där man kan umgås över alla generationer och våra parker är en sådan miljö. Att kunna dricka ett glas vin i samband med en picknick eller after work, är därför ett naturligt inslag. Ett förbud mot alkoholförtäring i parker vore därför olyckligt och skulle vara ett stort ingrepp i Kungsholmsbornas vardag.

Vi tycker dock att det är viktigt att ungdomar kan hindras från att hamna i missbruk och drogberoende. Att därför ha alkoholförbud nattetid skulle även fortsättningsvis kunna innebära en bättre kontroll från polisens sida över minderåriga som vistas i våra parker.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Nuvarande lokala ordningsföreskrifter som gäller från 2005 innebär bl.a. att det är förbjudet att dricka alkohol i vissa parker.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 31 januari 2008, dnr 006-018-08. Ärendet bordlades vid stadsdelsnämndens sammanträde den 14 februari 2008.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.
Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt det gemensamma förslaget från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till gemensamma förslag att stadsdelsnämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

 

§13 Införande av valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS och SoL om<br>personer med funktionsnedsättning<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen

ÄRENDET
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande belyser väl den komplexitet som dessa frågor har inom verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 februari 2008, dnr 006-075-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till gemensamma förslag till beslut:

Kungsholmens stadsdelsnämnd anser att det aktuella ärendet bör omarbetas av stadsledningskontoret utifrån ändrade direktiv enligt vad som framförs i detta beslut.

Stadsdelsnämnden vill anföra följande:

De nya direktiven bör utgå ifrån målsättningen att öka brukarnas och de anhörigas inflytande över hur de beviljade insatserna ska utföras.  Eftersom de berörda frågorna är mycket komplexa måste utredaren ha ett flexibelt förhållningssätt till varje typ av insats för att kunna komma fram till förslag som är det bästa möjliga för de enskilda brukarna och för hela omsorgen om personer med funktionsnedsättning.   Ett totalt valfrihetssystem för individen som helt och hållet uppfyller brukarnas önskemål går inte att verkställa och riskerar i vissa fall vara till nackdel för övriga brukare som får sina insatser via de berörda verksamheterna.  En ökad privatisering är inte lösningen för större inflytande för brukaren och högre kvalitet i verksamheterna.

Utvecklingen måste ske i samverkan med handikapporganisationerna och stadens handikappråd för att garantera brukarnas och de anhörigas möjligheter till inflytande på förslagen.

Utgångspunkter för utredningen ska f.ö. vara:
- Staden ska ha huvudansvaret för både planeringen och driften av de verksamheter som utför insatserna för de funktionsnedsatta.  Samtliga upphandlingar av driften av gruppboenden ska stoppas.
- Brukarna ska så långt som möjligt ha tillgång till den beviljade insatsen där de har sin huvudsakliga sociala förankring om de inte själva önskar annat.
- Samtliga verksamheter ska hålla en hög kvalitet.
- Även de som har mycket speciella behov måste ha tillgång till skräddarsydda, individuella lösningar i närheten där de och deras närstående bor.
- Verksamheterna måste byggas ut så att tillgången motsvarar behoven.
- Det måste skapas ett system där verksamhetens (exempelvis boendets) och individens behov och önskemål kan balanseras.  

Brukarna ska ha ett stort inflytande över de insatser som de har rätt till enligt LSS och SoL.  Att använda begreppet valfrihet kan dock leda till missförstånd, besvikelser och frustration när det i praktiken inte är möjligt att verkställa valfriheten. 

Nämnden anser även att stadsledningskontoret bör ta hänsyn till de synpunkter som stadsdelsförvaltningen framför i sitt tjänsteutlåtande.

 

§14 Anmälningsärenden

Arbetsmiljöverkets resultat av inspektion på förskolan Smulor & Frön, Fridhemsgatan 42 dnr 402-115-08.

 

Redovisning av verksamhet med Personligt Ombud år 2007, dnr 603-041-08.

 

Tillsynsplan 2008 för enskild verksamhet med inriktning barn, ungdom och familj samt vuxna dnr 503-787-07.

 

Åtgärdsförslag, kostnadsberäkning och tidsplan för förbättrad ventilation i förskolan Ängsknarren på Kristinebergsvägen 44, dnr 205-744-06.

 

Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet, dnr 600-121-08.

 

Anmälan av tjänstemannabeslut

Individ och familj

 

Anmälan av balanslista

 

Ekonomisk rapport

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§15 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Ordföranden tackade de ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden samt tjänstemän som medverkat då nämnden mötte allmänheten den 16 februari samt vid det öppna huset på biblioteket den 15 mars. De synpunkter som har lämnats vid dessa möten ska sammanställas skriftligt och lämnas till samtliga ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden.

§16 Information från stadsdelsförvaltningen

.

Stadsdelsdirektör Anders Carstorp informerade om:

           Rapport om brukarundersökningar som genomförts under 2007.

           Möte med ungdomsrådet den 31 mars.

           Stadsdelsnämndens verksamhetsbesök den 3 april vid habiliteringsenheten samt den 10 april hos fält och fritid.

 

Birgitta Dahlin informerade om:

           Kollo sommaren 2008: alla som har sökt kommer att erbjudas plats på kollo.

           Nytt ansökningssystem för förskolan från 1 juli.

Anders Lindgren rapporterade om upphandlingar som genomförts gemensamt i innerstaden för underhåll i parker.

 

 

§17 §§ 17 -20 sekretessbelagda ärenden