Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-04-17

Sammanträde 2008-04-17

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema: Utbildningsinsatser inom äldreomsorg

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om parken Sysslomansgatan

Allmänna ärenden

3 Bidrag för 2008 till lokala föreningar och frivilligorganisationer

Dnr: 008-761-07

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

4 Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer 2008<br>Ansökan till socialstyrelsen

Dnr: 605-151-08

Stimulansbidragen ska utöka och fördjupa utvecklingsinsatser inom äldreomsorgen. Det gäller förebyggande arbete, demensvård, rehabilitering, kost och nutrition samt det sociala innehållet.

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

5 Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa<br>Ansökan om utvecklingsmedel från länsstyrelsen

Dnr: 503-457-06

Socialtjänsten har tillsammans med psykiatrin inlett ett projekt till stöd för barn med föräldrar som drabbas av psykisk ohälsa. Metoder ska utvecklas som sedan ska användas i den ordinarie verksamheten.

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

6 Underlag till budget för 2009 med beräkningar för 2010 och 2011

Dnr: 100-139-08

Budgetunderlaget innehåller de strategiska satsningarna för hur nämnden avser att bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål under treårsperioden. Planeringen baseras på stadens Vision 2030.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

7 Svar på socialstyrelsens beslut rörande mun- och tandvård

Dnr: 506-664-07

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har upprättat lokala riktlinjer för nödvändig mun- och tandvård.

Handläggare: MAS Kerstin Callingård

8 Folkomröstning om Brommas framtid<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-028-08

Staden har i en bred remissomgång prövat frågan om Bromma flygplats framtid och förlängning av avtalet med Luftfartsverket. Förslaget om folkomröstning torde därför inte längre vara aktuellt.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

9 Nytt drift- och förvaltningsuppdrag, stadens datakommunikation<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-056-08

Förslaget innebär att staden tar ett samlat ansvar för IT-drift och tekniska kommunikationslösningar och att det upphandlas i konkurrens.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

10 Vårdnadsbidrag i Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-119-08

Stadsdelsnämnderna föreslås få ansvar för att informera och besluta om vårdnadsbidrag.

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

11 Hårdare kontroll av skolor och förskolor<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-135-08

Stadsdelsförvaltningen anför att samma krav ska ställas oavsett driftsform, men att dialog och verksamhetsstöd ofta är ett bättre sätt att höja kvaliteten än genom sanktioner.

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

12 Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas<br> Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-152-08

Förvaltningen hänvisar till det mycket omfattande stöd till företagare som finns hos bl.a. Stockholm Business Region – www.stockholmbusinessregion.se – där bl.a. företagslots finns som stöd för nyföretagare.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

13 Förslag till skolplan<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-166-08

Förvaltningen anser att skolplanen i stort är skriven i en utvecklande och för skolan positiv anda. Genom att inte lägga sig på en alltför detaljstyrd nivå ger man elever, föräldrar och personal utrymme för individuella lösningar.

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

14 Uppdatering av Stockholms stads e-strategi<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-167-08

Förslaget till e-strategi är tydligt och konkret. Om alla organisationer tillämpar strategin, och om staden lyckas samla ansvaret för IT-drift och tekniska kommunikationslösningar, finns mycket goda förutsättningar för utveckling.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

15 Restaurang Mynta<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 507-125-08

Restaurangen föreslås få tillstånd att servera alkohol alla dagar mellan kl. 11.00-01.00 samt för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00-22.00.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

16 Biljardpalatset<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 507-132-08

Biljardpalatset föreslås få tillstånd att servera alkohol för allmänheten söndag-torsdag klockan 11.00-01.00 samt fredag-lördag klockan 11.00-03.00.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

17 Restaurang Il Piatto Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 507-141-08

Restaurangen föreslås få tillstånd att servera alkohol alla dagar mellan klockan 11.00-01.00 samt för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00-23.00.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälningsärenden

18 Ekonomisk rapport

20 Anmälan av inkomna skrivelser m m

21 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

22 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

23 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

24 Information från stadsdelsförvaltningen

25 punkt 25 - 30 sekretessbelagda ärenden

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 18 mars 2008 har justerats den 25 mars 2008. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 21 april 2008. Håkan Wahlén utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag angående parken Sysslomansgatan,

dnr 002-190-08. Medborgarförslaget överlämnades till förvaltningen för beredning.

§3 Bidrag år 2008 till lokala föreningar och frivilligorganisationer

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner fördelningen av bidrag enligt tjänsteutlåtandet.

 

 

ÄRENDET

I budget för 2008 har 300 000 kronor avsatts för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer som vänder sig till personer bosatta inom Kungsholmens stadsdelsnämnds område.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 31 mars 2008, dnr 004-106-08.

 

§4 Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer 2008<br>Ansökan till socialstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd ansöker om 6 329 tkr i stimulansbidrag 2008 i enlighet med förvaltningens förslag.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Stimulansbidragen ska utöka och fördjupa utvecklingsinsatser inom äldreomsorgen. Det gäller förebyggande arbete, demensvård, rehabilitering, kost och nutrition samt det sociala innehållet.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 mars 2008, dnr 605-151-08

UTTALANDE
Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) lämnade följande gemensamma uttalande:

Oaktat att åtgärder för stimulans och kompetenshöjning i sig är mycket positiva ifrågasätter vi att skattemedel tilldelas privata utförare utöver vad som överenskommits i träffade avtal.

I princip strider detta förfarande mot grunderna i lagen om offentlig upphandling. Om dessa ekonomiska tillskott till verksamheterna varit kända för anbudsgivarna vid upphandlingen hade det naturligtvis påverkat hela prisbilden och gett de tävlande en annan och sannolikt bättre konkurrenssituation.

Vi upprörs av ovarsamheten med skattemedlen, i synnerhet när vi vet att majoriteten av utförarna inom Kungsholmens äldreomsorg ägs av riskkapitalbolag, registrerade i skatteparadis i Engelska kanalen. Vi motsätter oss att Stockholms skattebetalare ska ge pengar till företag som har som övergripande mål för sin verksamhet att agera på den internationella riskkapitalmarknaden.

 

§5 Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa<br>Ansökan om utvecklingsmedel från länsstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd ansöker tillsammans med stadsdelsnämnderna Norrmalm och Östermalm om 1 mnkr i utvecklingsmedel för förlängning av projekt ”Barnkraft – stödgruppsverksamhet för barn och föräldrar som lider av psykisk ohälsa”.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDET

Socialtjänsten har tillsammans med psykiatrin inlett ett projekt till stöd för barn med föräldrar som drabbas av psykisk ohälsa. Metoder ska utvecklas som sedan ska användas i den ordinarie verksamheten.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 april 2008, dnr 503- 457-06.

 

§6 Underlag till budget för 2009 med beräkningar för 2010 och 2011

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden bifaller delvis förvaltningens förslag till beslut.

2. Stadsdelsnämnden anför därutöver:

Tillsynen över de enskilt drivna förskolorna behöver förbättras. Utbildningsnämnden har nyligen tagit initiativ till en översyn över gällande
regelverk och förväntas komma med förslag innan sommaren. För att kontrollen skall fungera på ett bra sätt, är det dock viktigt att den sker på en kommunövergripande nivå för att säkerställa en likartad bedömning. En del organisationer som bedriver förskolor har också verksamhet i flera stadsdelar.
Det är därför en fördel om kontakten med kommunen kan förenklas genom att den huvudsakliga kommunikationen sker genom utbildningsnämnden. Bidragen till de enskilda förskolorna fördelas även därifrån, varför även tillsynsansvaret bör ligga hos dem.

ÄRENDET
Budgetunderlaget innehåller de strategiska satsningarna för hur nämnden avser att bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål under treårsperioden. Planeringen baseras på stadens Vision 2030.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 mars 2008, dnr 100-139-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från alliansen.
Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt alliansens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till gemensamma förslag till beslut:

1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till underlag till budget för 2009 med beräkningar för 2010 och 2011.
2. Stadsdelsnämnden påminner om behovet av att utreda möjligheten att efter Fredhällstunneln fortsätta gräva ner och överdäcka Essingeleden över Kungsholmen.
3. Stadsdelsnämnden beslutar därutöver följande:

Stadsdelsnämnden anser att staden ska prioritera utvecklandet av välfärden före skattesänkningar som leder till nedskärningar i stora delar av den kommunala verksamheten.  Därför behöver skattesatsen återställas till 2006 års nivå.

Stadsdelsnämndernas roll i stadens organisation ska stärkas.  Ansvaret för grundskolan, särskolan, skolbarnsomsorgen, barmarksrenhållningen och snöröjningen ska flyttas tillbaka till stadsdelsnämnderna från centrala nämnder.  Stadsdelsnämnden ska ha en rejäl möjlighet att prioritera inom sin egen budget och den ökade centralstyrningen med allt större andel öronmärkta resurser ska brytas.
• Kungsholmens stadsdelsnämnd har en mycket stor andel verksamheter utlagda på entreprenad, bl.a. snart nästan hela äldreomsorgen.  Detta innebär att nästan hälften av stadsdelens budget går till privata vinstdrivande vårdbolag som eftersträvar 5 %:s avkastningskrav, pengar som skulle kunna användas till vården och omsorgen.  Vi vill vända denna utveckling. Ingen konkurrensutsättning eller avknoppning av verksamheter inom vård och omsorg ska genomföras under 2009-2011.
• Grunden i all vård, omsorg och utbildning bör utgöras av verksamheter i egen regi.   Egenregiverksamhetens andel i stadsdelen ska öka.  Privata alternativ kan finnas som komplettering för de egna verksamheterna.  Verksamheterna ska ha så hög kvalitet att medborgarna i första hand vill välja en som ligger i den egna stadsdelen men det ska självklart finnas valfrihet för den som önskar välja t.ex. ett vård- och omsorgsboende, gruppboende eller en förskola i annan stadsdel.
• Bedömningen av de äldres rätt till bistånd måste förenklas och fler ska ha rätt till sociala aktiviteter.
• Barngrupperna i förskolan ökar igen.  Nämnden vill sätta fokus på storleken av barngrupperna.  Småbarnsgrupperna får inte ha fler än 14 barn och målet bör vara max 12 barn.  Motsvarande siffror för grupper för de större barnen ska vara 18 och 16.
• Satsningarna på både barn och ungdomar med behov av särskilt stöd ska utökas.
• Prioriteringen av bostadsrätter i nybyggnationen samt omvandlingen av allmännyttans hyresrätter till bostadsrätter är på väg att leda till katastrofala lokalproblem inom förskolan.  Hyresnivåerna stiger och det är svårt att genomföra behövliga ombyggnationer av lokalerna.  Staden måste i dagsläget i första hand centralt ta ansvar för kostnaderna och ställa högre krav på byggföretagen när de får markanvisningar.  Lokaler för förskola och skola måste alltid finnas med i planeringen av nybyggnationerna ända från början.
• Individ- och familjeomsorgens organisation på Kungsholmen har slagits sönder.  Nämnden vill återskapa en samlad organisation i vår egen stadsdel. Försörjningsstödsenheten ska flytta tillbaka från Östermalm.  De arbetsverksamheter som ger stöd för personer med försörjningsstöd ska finnas i stadsdelarna och inte hos några få ”jobbtorg” utan lokal anknytning.
• Antalet hemlösa i stadsdelen har ökat med 25 % under 2007. Denna utveckling måste avbrytas och de hemlösa erbjudas långsiktiga lösningar för sitt bostadsbehov. 
• Samtliga som har rätt till försörjningsstöd ska ha rätt till bistånd även till SL-kort.
• Det förebyggande arbetet i en växande ungdomsgrupp ska utvecklas.
• Stadsdelsnämnden vill införa tydliga diskrimineringsklausuler och krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor i de upphandlingar som genomförs i framtiden.
• Formerna för medborgardialog ska utvecklas.
• Satsningar ska göras i stadsdelens miljöarbete och konsumentvägledning.  Stadsdelen ska ha en egen stadsmiljögrupp som arbetar med både stadsplanerings- och parkmiljöfrågor.    Stadsdelsnämnden ska ha ett rejält inflytande i planeringen av nybyggnationen på nordvästra Kungsholmen.  Det är viktigt att lyfta fram barnperspektivet i all samhällsplanering. 
• Kultur är en viktig faktor för såväl stadsdelens identitet som dess utveckling. Stadsdelsnämnden ska ansvara för utvecklingen av en lokal kulturpolitik. 
• Stadsdelsnämnden vill att det sätts stopp för omvandlingen av allmännyttans hyresrätter till bostadsrätter på Kungsholmen.  Vi vill ha större andel hyresrätter i nybyggnationerna än vad som i dag planeras.
• Stadsdelen ska offensivt arbeta med integration och mot diskriminering och ta ett större ansvar för stadens flyktingmottagande.  Hur detta kan ske bör diskuteras samtidigt som staden tar fram en hållbar lösning för mottagning av ensamkommande flyktingbarn.

ERSÄTTARYTTRANDE
Oscar Fredriksson (c) lämnade följande ersättaryttrande:

Centerpartiet ställer sig bakom alliansens förslag och därmed stadsdelsnämndens beslut men önskar framhålla vikten av att den påbörjade upprustningen av stadsdelens grönområden fullföljs i enlighet med den mycket ambitiösa parkplan som nämnden tidigare fattat beslut om. Gröna, trygga och välskötta utemiljöer skall vara stadsdelens signum. I detta sammanhang vill vi därför tydliggöra riskerna med att i allt för hög grad förlita sig på att använda våra grönområden som en möjlighet för kommunal exploatering i form av byggandet av nya förskolor. Centerpartiet delar givetvis alliansmajoritetens uppfattning att föräldrar och barn har rätt till en god barnomsorg i sitt närområde och att detta är en viktig fråga för de boende på Kungsholmen. Vi anser dock att det finns bättre alternativ än att använda sig av parkmark för att skapa fler förskoleplatser på Kungsholmen. Förvaltningen har redan idag kontakter med privata utförare och detta samarbete bör utvecklas ytterligare för att skapa en större dynamik och större valfrihet genom att fler privata aktörer etablerar sig på Kungsholmen. I likhet med vad som gäller för skolor och äldreomsorg bör huvudfokus vara på att utföraren erbjuder en verksamhet med god kvalitet, vem som står för driften av verksamheten är av underordnad betydelse. Erfarenheten från andra områden visar även att en ökad konkurrens mellan olika utövare även bidrar till en generell kvalitetshöjning inom redan etablerade verksamheter. Ytterligare ett förslag för att minska behovet av att ta grönytor i anspråk för ökat kommunalt byggande är bättre samordning av lokaler mellan stadens olika verksamheter. Eftersom årskullarnas storlek varierar över tid finns anledning att se över möjligheten att utnyttja redan befintliga lokaler för förskoleverksamhet. Förvaltningen är även här inne på rätt väg och kommer att utnyttja lediga lokaler vid S:t Görans gymnasium för förskoleverksamhet vilket är ett mycket gott initiativ som kan utvecklas ytterligare.

Som följer av yttrandet ovan anser vi att förvaltningen är på rätt väg när det gäller ökade kontakter med det lokala näringslivet samt ett flexiblare och mer effektivt utnyttjande av befintliga lokaler. Genom en öppen attityd och ett långsiktigt arbete att hitta alternativa lösningar är det vår förhoppning att vi i framtiden inte kommer att behöva exploatera ytterligare parkmark för att bygga fler mer eller mindre tillfälliga förskolelokaler.

§7 Svar på socialstyrelsens beslut rörande mun- och tandvård

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet till socialstyrelsen som sitt svar på beslutet.

 

 

ÄRENDET

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har upprättat lokala riktlinjer för nödvändig mun- och tandvård.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 mars 2008, dnr 506-664-07.

 

§8 Folkomröstning om Brommas framtid<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt remissvar.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
Staden har i en bred remissomgång prövat frågan om Bromma flygplats framtid och förlängning av avtalet med Luftfartsverket. Förslaget om folkomröstning torde därför inte längre vara aktuellt.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 april 2008, dnr 006-028-08

UTTALANDE
Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) lämnade följande gemensamma uttalande:

Alliansen har kört över stockholmarna utan ett brett demokratiskt samråd med oppositionen och medborgarna. De upphäver det nuvarande avtalet, som gäller t.o.m. 2011, i förtid och förlänger flygplatsens verksamhet med 31 år till 2038.

I en så viktig och genomgripande fråga som påverkar vår stad och dess invånare så lång tid framåt borde man ha frågat medborgarna.

Beslutet som innebär en satsning på flygtrafiken är otidsenligt, miljövidrigt och odemokratiskt samt utgör stora säkerhetsrisker för invånarna.

Vi måste alla ta ansvar för att kunna åstadkomma den dramatiska minskning av skadlig miljöpåverkan som krävs för att inte hamna i en miljökatastrof.

För en kungsholmsbo tar det idag lika lång tid, 20 minuter, att resa med tåg till Arlanda som att ta flygbussen till Bromma. Dessutom finns det för inrikesresenärer idag betydligt miljövänligare och bekvämare alternativ.

Avtalet skulle framförallt ha innehållit en uppsägningsklausul, som gäller lika för båda parter.

 

§9 Nytt drift- och förvaltningsuppdrag, stadens datakommunikation<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt remissvar.


ÄRENDET
Förslaget innebär att staden tar ett samlat ansvar för IT-drift och tekniska kommunikationslösningar och att det upphandlas i konkurrens.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 17 april 2008, dnr 006-056-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från vänsterpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till vänsterpartiets förslag till beslut:

1. Stadsdelsnämnden åberopar delvis förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Vi delar uppfattningen att ansvaret för den strategiska datakommunikationen ska ligga så samlat som möjligt i staden men vi kan inte se att konkurrensutsättning skulle ge ökad kvalitet eller minskade kostnader. Vi tar därför avstånd från att verksamheten läggs ut på entreprenad.

Vi är heller inte övertygade om att den operativa nivån måste centraliseras för att öka kvaliteten och säkerheten. Vi bedömer att servicen till verksamheterna kan försämras vid en centralisering av det operativa ansvaret. Driftstopp måste åtgärdas på kortast möjliga tid, eftersom flera delar av verksamheten är helt beroende av datorstöd. Frågan om att ha kvar IT-tekniker på förvaltningarna bör därför utredas vidare, där för- och nackdelar redovisas på ett tydligt sätt.

Vi anser också att medarbetarnas inflytande vid utvecklingen av verktyg och system behöver beaktas så att dessa svarar mot användarnas behov. Det är en viktig arbetsmiljöfråga för alla medarbetare som på olika sätt använder stadens IT-system. Många användare i fältförlagda verksamheter saknar dessutom större datorvana. Hur kopplingen till verksamhetens behov och medarbetarnas inflytande ska säkras behöver därför förtydligas.

 

§10 Vårdnadsbidrag i Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt remissvar.

ÄRENDET
Stadsdelsnämnderna föreslås få ansvar för att informera och besluta om vårdnadsbidrag.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 mars 2008, dnr 006-119-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till gemensamma förslag till beslut:

Stadsdelsnämnden uppmanar kommunfullmäktige att återkalla beslutet om att införa vårdnadsbidrag i Stockholms stad med följande motivering.

Vårdnadsbidraget är ett av de sämsta politiska förslagen på många år. Även de flesta allianspolitiker tycker förmodligen att detta är omodern och dålig politik men vill inte riskera samarbetet med kd och är därmed beredda att återskapa ett 50talets Sverige.

Gruppen föräldrar som kan ”välja” 3000 kronor i månaden framför en arbetsinkomst är tämligen begränsad. De flesta kommer med all säkerhet att vara de som redan i dag lever i ett utanförskap: invandrare med dåliga kunskaper i svenska språket eller andra grupper som drabbats av arbetslöshet och som precis kommer att klara sig om de får detta lilla tillskott till familjens inkomster. Barnen fråntas möjligheten att tillbringa småbarnsåren i förskolan och lägga grunden för en lyckad skolgång. Resultatet blir att utanförskapet för dessa föräldrar – med all säkerhet oftast mammor - och barn ökar. 

Eventuellt finns det några familjer som är så förmögna att de är oberoende av en arbetsinkomst. Ytterligare ett alternativ är att man använder vårdnadsbidraget till att betala någon annan som tar hand om barnet i hemmet.

Det är svårt att bedöma hur vårdnadsbidraget kan påverka efterfrågan på förskoleplatser. Föräldrarna kan ta ut vårdnadsbidrag på deltid och efterfrågan på förskoleplatser kommer då inte att minska. Kostnaden blir i stället dubbel. Behovet av öppen förskola och parklek kan komma att öka. Extra resurser för att möta dessa behov saknas i budgeten.

Det är redan svårt att planera förskolans utbyggnad och vi har behov av väldigt många fler platser i takt med det ökande antalet bostäder i stadsdelen. Vårdnadsbidraget kommer att komplicera planeringen. Risken är att bidraget leder till neddragningar i förskolan

Den viktigaste anledningen till att säga nej till vårdnadsbidraget är barns rätt till förskola. I stadsledningskontorets utlåtande kan man läsa: ”Personlig omvårdnad och kärlek i hemmet och pedagogik och socialisering i förskolan är båda nödvändiga för ett barns utveckling.” Den svenska förskolan är fantastisk och något av det bästa vi har. Möjligheten för föräldrar att ge sina barn personlig omvårdnad och kärlek försvinner inte med att barnen är på förskolan under vardagarna.  Ofta är det förskolepersonalen som först upptäcker de barn där den personliga omvårdnaden i hemmet brister. Genom att bedriva en politik där barn isoleras i hemmet riskerar vi att låta dessa barn lida längre.

Vi tror att de flesta Kungsholmsföräldrar – som ju är mycket nöjda med våra förskolor - vill fortsätta låta barnen gå i förskola och inte är intresserade av vårdnadsbidraget.

 

§11 Hårdare kontroll av skolor och förskolor<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt remissvar.


ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen anför att samma krav ska ställas oavsett driftsform, men att dialog och verksamhetsstöd ofta är ett bättre sätt att höja kvaliteten än genom sanktioner.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 mars 2008, dnr 006-135-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till gemensamma förslag till beslut:

Stadsdelsnämnden beslutar att rekommendera kommunfullmäktige att tillstyrka motionen.

 

§12 Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt remissvar.

 

 

ÄRENDET

Förvaltningen hänvisar till det mycket omfattande stöd till företagare som finns hos bl.a. Stockholm Business Region – www.stockholmbusinessregion.se – där bl.a. företagslots finns som stöd för nyföretagare.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 april 2008, dnr 006-152-08.

§13 Förslag till skolplan<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden bifaller delvis förvaltningens förslag till beslut.

2. Stadsdelsnämnden anför därutöver:

Förslaget till ny skolplan utgör en god grund för arbetet med att skapa en skola i världsklass, där kunskap och arbetsro står i fokus. Med anledning av förvaltningens tjänsteutlåtande vill vi anföra följande.

Att elever och personal känner trygghet och arbetsro i skolan är en avgörande förutsättning för lärande. Ett omdöme om elevens sociala utveckling ger stöd åt lärare som försöker upprätthålla tryggheten i skolan. Ett sådant omdöme skickar också en viktig signal till elever och föräldrar om hur en elev fungerar i samvaron med andra elever och personal. Vi ställer oss därför positiva till möjligheten att ge skriftliga omdömen om elevens sociala utveckling.

Rektors ledarskap är av avgörande betydelse för en hög kvalitet i skolan och elevernas förutsättningar att nå kunskapsmålen. För att kunna utöva det pedagogiska ledarskap som förväntas av stadens rektorer, måste arbetsbördan vara rimlig och närheten till verksamheten stor. Vi stöder utbildningsnämndens förslag att i skolplanen understryka betydelsen av att varje skola har en egen rektor.

För att underlätta övergången mellan grundskola och förskola, vill vi även understryka den av förvaltningen påtalade betydelsen av ett nära samband mellan förskola och grundskola för att utveckla en samsyn och gemensam planering vad gäller barnens pedagogiska och sociala utveckling.

ÄRENDET
Förvaltningen anser att skolplanen i stort är skriven i en utvecklande och för skolan positiv anda. Genom att inte lägga sig på en alltför detaljstyrd nivå ger man elever, föräldrar och personal utrymme för individuella lösningar.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 31 mars 2008, dnr 006-166-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från alliansen.
Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt alliansens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till gemensamma förslag till beslut:

Stadsdelsnämnden avstår från att ta ställning till det utsända förslaget till skolplan och anför i stället följande. 

Skolplanen för Stockholms skolor är ett viktigt ärende som kommer att spela stor roll för såväl elever, föräldrar som de som arbetar inom stadens olika utbildningsverksamheter. Utifrån detta bör skolplanen vara ett dokument som har en bred förankring och inte riskera att bli omprövad inom få år på grund av att staden byter politisk majoritet.

Om arbetet med skolplanen ska tas på största allvar behöver de som ska arbeta med den veta att det är ett väl förankrat dokument som kommer att vara styrande över ett flertal år.  Även stadsdelsförvaltningen konstaterar i sitt tjänsteutlåtande att handläggningstiden är för kort och att tjänsteutlåtandet därmed är kortfattat och utan den förankring som annars är bruklig för den här typen av ärenden.

Alla skulle med andra ord tjäna på att skolplanen ska genomgå en förhandlande och förankrande process innan det slutgiltiga förslaget presenteras. De politiska partierna bör vara öppna för att diskutera med varandra och med de berörda inom skolan för att sedan komma till en lösning där alla kan känna sig nöjda och staden kan få en skolplan som håller över tid.

ERSÄTTARYTTRANDE
Oscar Fredriksson (c) lämnade följande ersättaryttrande:
Jag instämmer helt i alliansens förslag och därmed i nämndens beslut.

§14 Uppdatering av Stockholms stads e-strategi<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt remissvar.

ÄRENDET
Förvaltningen anser att skolplanen i stort är skriven i en utvecklande och för skolan positiv anda. Genom att inte lägga sig på en alltför detaljstyrd nivå ger man elever, föräldrar och personal utrymme för individuella lösningar.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 april 2008, dnr 006-167-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (s), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till gemensamma förslag till beslut:

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över remissen.
2. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

E-strategin ska vara ett stöd för att öka demokratin, förbättra välfärden och utveckla användarvänliga IT-system som underlättar för anställda i arbetet och kontakten mellan invånarna och staden. IT ska vara ett redskap för att utveckla samhället i en ekologiskt hållbar riktning och vi vill använda vinsterna av teknikutvecklingen till att öka kvaliteten i verksamheterna och inte bara se som övergripande mål att sänka skatten.

Förslaget till e-strategin har skrivits för att stödja marknadsanpassningen av stadens verksamhet enligt ”vision 2030”. Målet är inte längre att öka dialogen mellan de politiskt förtroendevalda och kommuninvånarna. I fokus står nu samverkan med entreprenörer och leverantörer och stockholmaren finns bara med som en kund på en marknad. Frågor om integritet och sekretess berörs marginellt och det framgår inte heller om de privata aktörerna ska betala för IT-servicen.

En radikal e-strategi ska ha målet att demokratisera datoranvändningen. Publika datorer ska vara tillgängliga på förskolor, skolor, servicehus och andra kommunala verksamheter. Fortfarande är det färre äldre, kvinnor och lågavlönade som använder Internet. Hushåll med försörjningsstöd nekas bistånd till bredband, vilket ger deras barn sämre möjlighet i skolan jämfört med barn i andra familjer. Personal i äldreomsorg, förskola och andra fältverksamheter har sämre tillgång till IT än andra anställda.

E-strategin bör innehålla riktlinjer för utveckling av e-demokratin, så att staden inte bygger nya hinder för dem som idag står utanför, samtidigt som de som idag är delaktiga får det ännu lättare att göra sin röst hörd.

Utbudet av e-tjänster ska styras av invånarnas behov. Vi efterlyser en kartläggning av önskemål om e-tjänster hos olika grupper av stockholmare. När e-tjänster utvecklas ska konceptet ”Design för alla” vara utgångspunkt, så att tjänsterna passar äldre, ovana användare samt de som har läs- och skrivsvårigheter och andra funktionsnedsättningar. 

Många av stadsdelsförvaltningarnas brukare är äldre och utsatta medborgare som även förvaltningen påpekar i sitt tjänsteutlåtande.  För de som inte använder datorer ska ordinarie tjänster finnas kvar. Vi tror inte att de kontaktcenter som föreslås helt kan ersätta personlig service. Även risken med trådlös teknik måste uppmärksammas i en uppdaterad e-strategi och staden ska söka lösningar som minimerar strålningsrisken.

 

§15 Restaurang Mynta<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungshomens stadsdelsnämnd tillstyrker att restaurang Mynta får tillstånd att servera alkohol för allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 01.00 samt för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 - 22.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 april 2008, dnr 507-125-08.

 

§16 Biljardpalatset<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att Biljardpalatset får tillstånd att servera alkohol för allmänheten söndag – torsdag mellan klockan 11.00 - 01.00 samt fredag - lördag mellan klockan 11.00 - 03.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 19 mars 2008, dnr 507-132-08

§17 Restaurang Il Piatto Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungshomens stadsdelsnämnd tillstyrker att Il Piatto får tillstånd att servera alkohol för allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 – 01.00 samt för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 – 23.00.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 mars 2008, dnr 507-141-08.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle nämnden skulle besluta enligt ett förslag från vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till förslag till beslut:

 

Tillstånd att servera alkohol för allmänheten beviljas alla dagar mellan klockan 11.00 – 01.00 samt för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 – 22.00.

 

§18 Anmälningsärenden

Ekonomisk rapport

 

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna skrivelser m. m.

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§19 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Ordföranden påminde om att nämnden den 19 maj tillsammans med handikapprådet och företagarföreningen har en genomgång av tillgänglighetsfrågor samt genomför en tillgänglighetsvandring.

§20 Information från stadsdelsförvaltningen

Birgitta Dahlin informerade om:

    Medarbetarenkäten bland stadens anställda har avslutats med en hög svarsfrekvens för stadsdelsförvaltningen.

     Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass. Information om frågor.

      Information till föräldrar om förskolekön

       Valborgsmässoafton - kampanj mot langning av alkohol till ungdomar.

 

Kerstin Ohlsson:

      Attendo tar över Aleris hemtjänst.

     Linnea Svanström-Leistedt har anställts som medicinskt ansvarig för rehabilitering - Mar.

    Socialstyrelsens äldreguide

 


§21 §§ 21 - 27 sekretessbelagda ärenden