Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-05-22

Sammanträde 2008-05-22

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema: Ungdomar och fritid

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag angående åtgärder mot lösspringande hundar

3 Anmälan av medborgarförslag angående boulebanor på Lilla Essingen

4 Parken vid Sysslomansgatan<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 002-190-08

Parkmiljögruppen får i uppdrag att inom ramen för skötseln av parken vid Sysslomansgatan ta hänsyn till de förslag som framförs om bl.a. information till hundägare.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

Allmänna ärenden

5 Tertialrapport 1 Kungsholmen

Dnr: 104-249-08

I årets första tertialrapport visar prognosen på det ekonomiska utfallet på en positiv avvikelse jämfört med budget motsvarande 9,4 mnkr eller 1,0 % efter fonddisposition. Även måluppfyllelsen i övrigt bör bedömas som god eftersom de allra flesta av nämndens mål är uppfyllda.


Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

6 Nomineringar till stadens kvalitetsutmärkelse

Dnr: 099-266-08

Nämnden nominerar biståndshandläggarsektionerna för äldre till stadens kvalitetsutmärkelse 2008. Båda sektionerna utmärks av ett engagerat ledarskap, systematiskt arbete, arbetsglädje och medinflytande, genomtänkt kompetensutveckling samt sist men inte minst ett effektivt resursutnyttjande.

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

7 Delegationsförteckning

Dnr: 002-171-07

Komplettering och ändring av delegationsförteckningen föreslås för ärenden som behandlas i samverkan med Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder, akut boende enligt tak-över-huvudet-garantin, beslut som fattas av trygghetsjouren samt beslut om rättelse av personuppgifter.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Yttranden

8 Brister på S:t Eriks vård och omsorgsboende<br>Yttrande till länsstyrelsen

Dnr: 602-203-08

Tjänsteutlåtandet är en redovisning av nämndens åtgärder med anledning av Länsstyrelsen tillsynsbesök av S:t Eriks vård- och omsorgsboende den 26 februari 2008.

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

Remisser

9 Motion om fler fritidsgårdar och ungdomscaféer<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-072-08

Det är värdefullt att ha en träffpunkt som utgångsläge men det är än viktigare att aktivera ungdomarna och få med dem i skapandet av verksamheter och evenemang. På så vis har syftet fördubblats – om målgruppen medverkar i framställandet kan man vara säker på att det är något ungdomar vill ha samtidigt som det också ger lärdomar och erfarenheter på vägen.

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

10 Motion om stadens korttidsboenden av Eivor Karlsson (mp)<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-073-08

Alla verksamheter inom Kungsholmens äldreomsorg följs upp kontinuerligt. I stadsdelsförvaltningens uppföljning beaktas alla frågor som motionären tar upp antingen på en mer övergripande nivå eller i den individuella uppföljningen. Korttidsboende och övriga vård- och omsorgsboenden följs upp på samma sätt.

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

11 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23)<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-227-08

Det återstår en del att göra i det handikappolitiska arbetet innan Sverige på alla punkter kan anses uppfylla de åtaganden och krav som konventionen innebär. Konventionen kommer att kunna utgöra ett viktigt måldokument i det fortsatta handikappolitiska arbetet i Sverige.

12 Demokratisera Järvalyftet<br>Remiss från kommunstyrelsen av skrivelse från (v)

Dnr: 006-126-08

Stadsdelsförvaltningen kan inte bedöma förslagen avseende fysiska förändringar och har svårt att bedöma behoven när det gäller förändrad process för förankring och bättre information.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

Anmälningsärenden

13 Lokalt handlingsprogram för kvinnofrid dnr 007-268-08

Dnr: 007-268-08

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022
Bilagor
Missiv (53 kb)

14 Slutrapport för VEGA-projektet dnr 007-269-08

Dnr: 007-269-08

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022
Bilagor
Missiv (53 kb)

15 Anmälan av tjänstemannabeslut – personal

17 Anmälan av inkomna skrivelser m m

18 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

19 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

20 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

21 Information från stadsdelsförvaltningen

22 punkt 22-30 sekretessbelagda ärenden

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 17 april 2008 hade justerats den 21 april 2008. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 26 maj 2008. Håkan Wahlén utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag angående åtgärder mot lösspringande hundar

dnr 002-222-08. Medborgarförslaget överlämnades till förvaltningen för beredning.

 

Anmälan av medborgarförslag angående boulebanor på Lilla Essingen,

dnr 002-252-08. Medborgarförslaget lades till handlingarna.

§3 Parken vid Sysslomansgatan<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Parkmiljögruppen får i uppdrag att inom ramen för skötseln av parken vid Sysslomansgatan ta hänsyn till de förslag som framförs om bl.a. information till hundägare.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 maj 2008, dnr 002-190-08.

 

§4 Tertialrapport 1 Kungsholmen

BESLUT

1. Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag om 0,8 mnkr för utbyggnad av förskola i kvarteret Munklägret 13.

3. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering enligt specifikation i bilaga, totalt 1,5 miljoner kronor.

4. Stadsdelsnämnden ansöker om bidrag för förskolelokaler med hög hyra om sammanlagt 1,1 mnkr.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDET
I årets första tertialrapport visar prognosen på det ekonomiska utfallet på en positiv avvikelse jämfört med budget motsvarande 9,4 mnkr eller 1,0 % efter fonddisposition. Även måluppfyllelsen i övrigt bör bedömas som god eftersom de allra flesta av nämndens mål är uppfyllda.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 maj 2008, dnr 104-249-08

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna och vänsterpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till gemensamma förslag till beslut:

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tertialrapport 1 till kommunstyrelsen med de kommentarer som medföljer detta beslut.
2. Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag under punkterna 2-4.
3. Stadsdelsnämnden stoppar allt arbete med avknoppning av verksamheter.

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Enligt förvaltningens tertialrapport kommer nämnden att klara årets budget med ett rejält överskott.  Detta är möjligt i första hand genom det överskott som äldreomsorgen prognostiserar.  Vi anser dock att biståndsbedömningen inom äldreomsorgen behöver bli mera generös.  På sista tiden har länsrätten tillstyrkt flera överklaganden från äldre på Kungsholmen som fått avslag på sina ansökningar om vård- och omsorgsboende.  Länsrätten har ansett att tjänstemannabesluten i tillräcklig utsträckning inte tagit hänsyn till den äldres sociala situation och upplevelsen av otrygghet.

Stadsdelsnämnden säger sig enligt tertialrapporten vilja vara en attraktiv arbetsgivare.  Samtidigt konkurrensutsätter den borgerliga alliansen allt som kan konkurrensutsättas och uppmanar personal till att avknoppa verksamheter, vilket av flera experter konstaterats vara lagstridigt.  Nämnden vill i verkligheten inte ha den personal som den enligt tertialrapporten skall vara attraktiv arbetsgivare för.  Nya förskolor – i praktiken den enda av stadsdelens verksamheter som expanderar - ska helst enligt majoriteten drivas i privat regi.  Målet är helt klart att stadsdelsnämnden skall ha så få verksamheter i egen regi och så lite personal som möjligt för att det ska bli enkelt att lägga ned nämnden.  Nämndens majoritet håller på med en ren utförsäljning.

Inom vård- och omsorgsboendena för äldre har de stora vårdbolagen tagit över hela Kungsholmsmarknaden när Fridhemmets servicehus nu läggs ut på entreprenad.  Den omtalade mångfalden har handlat om att privatisera verksamheterna.  Inga kommunalt drivna boenden kommer att finnas kvar i vår stadsdel.  Inom hemtjänsten har de äldre 41 utförare att välja emellan - vilket är en orimlighet - och antalet ska ytterligare öka enligt majoritetens mål.  Hemtjänstens och sjukvårdens samarbete blir allt svårare att organisera med allt fler inblandade. 

Resultaten av verksamhetsuppföljningen är delvis nedslående.  Inom verksamheterna för äldre och vuxna med funktionsnedsättning har enbart 17 av 30 enheter lämnat efterfrågad information om enheternas egen klagomålshantering.   De tre äldreboendena som följts upp visar alla stora avvikelser i verksamheten.  Samma gäller för flera hemtjänstenheter.  Enbart drygt en tredjedel av de genomförandeplaner som ska upprättas har faktiskt lämnats in. Vi anser att man kan börja tala om avtalsbrott.

Mycket i nämndens verksamheter pekar åt fel håll.  Försörjningsstödet minskar inte enligt majoritetens planer trots nyinrättade jobbtorg och trots att alla inte mera har rätt till bistånd till SL-kort.   Socialtjänstens organisation är splittrad genom att försörjningsstödsenheten flyttats till Östermalm och jobbtorget finns på Södermalm, några mindre enheter finns på Norrmalm medan familje- och vuxensektionerna än så länge är kvar i den egna stadsdelen.  Stadsmiljöverksamheten har utlokaliserats till Norrmalm och krympt på ett sätt som gör det omöjligt för stadsdelsnämnden att bevaka alla de nybyggnationsprojekt som är på gång och planeras i stadsdelen, speciellt på nordvästra Kungsholmen, där alliansen medvetet förbiser barnperspektivet i planeringen av den nya stadsdelen.

Förskolegrupperna ökar i storlek.  Det blir allt svårare att hitta lämpliga lokaler för nya förskolor och lokalkostnaderna tar en allt större del av budgeten, mycket tack vare att många förskolor hyr sina lokaler av bostadsrättsföreningar.  Vi befarar en kvalitetssänkning av vår stadsdels förskoleverksamhet som hittills haft mycket gott rykte.

 

§5 Nomineringar till stadens kvalitetsutmärkelse

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd nominerar biståndshandläggarsektionerna för äldre till stadens kvalitetsutmärkelse 2008.

 

 

ÄRENDET

Nämnden nominerar biståndshandläggarsektionerna för äldre till stadens kvalitetsutmärkelse 2008. Båda sektionerna utmärks av ett engagerat ledarskap, systematiskt arbete, arbetsglädje och medinflytande, genomtänkt kompetensutveckling samt sist men inte minst ett effektivt resursutnyttjande.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 maj 2008, dnr 099-266-08.

 

§6 Delegationsförteckning

BESLUT

1. Delegationsbestämmelserna ändras och kompletteras i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.

2. Stadsdelsnämnden ger berörda medarbetare vid enheten för försörjningsstöd vid Östermalms stadsdelsförvaltning behörighet till nämndens Paraplymoduler.


ÄRENDET
Komplettering och ändring av delegationsförteckningen föreslås för ärenden som behandlas i samverkan med Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder, akut boende enligt tak-över-huvudet-garantin, beslut som fattas av trygghetsjouren samt beslut om rättelse av personuppgifter. 

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 maj 2008, dnr 002-171-07.

UTTALANDE
Håkan Wahlén m.fl. (s), och Reijo Kittilä (v) deltog ej i beslutet och lämnade följande gemensamma uttalande:

Vi deltar inte i beslutet rörande delegationsordning då det är svårt för oss att identifiera vilka tjänstemän delegationen berör när det gäller ärenden inom de verksamheter som drivs gemensamt med stadsdelsförvaltningarna på Östermalm och Norrmalm.

Det vore önskvärt att - i de fall beslut delegeras exempelvis till de vanliga tjänstebeteckningarna enhetschef respektive biträdande enhetschef - förteckningen kompletterades med uppgift om vilken förvaltning tjänstemannen tillhör.

 

§7 Brister på S:t Eriks vård och omsorgsboende<br>Yttrande till länsstyrelsen

BESLUT

1. Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar till länsstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nästa sammanträde återkomma med rapport om kvalitetsuppföljningen.


ÄRENDET
Tjänsteutlåtandet är en redovisning av nämndens åtgärder med anledning av länsstyrelsen tillsynsbesök av S:t Eriks vård- och omsorgsboende den 26 februari 2008.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 maj 2008, dnr 602-203-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag samt ge förvaltningen i uppdrag att till nästa sammanträde återkomma med rapport om kvalitetsuppföljningen.

UTTALANDE
Håkan Wahlén m.fl. (s), och Reijo Kittilä (v) lämnade följande gemensamma uttalande:

När driften av S:t Eriks vård- och omsorgsboende senast upphandlades vann Medihem upphandlingen och fick avtalet.  Carema fanns bland de övriga anbudsgivarna.  Efter att i december 2005 ha köpt upp Medihem driver Carema i dag verksamheten på S:t Erik och ett tidigare välskött vård- och omsorgsboende får nu kritik för ett stort antal avvikelser i verksamheten. 

Carema hade tidigare avtal med stadsdelsnämnden om driften av Solbackens äldre- och omsorgsboende.  Carema förlorade avtalet vid den senaste upphandlingen vilket varit anledningen till att man timanställt personal på S:t Erik i avvaktan på att föra över personal från Solbacken, vilket haft allvarliga konsekvenser särskilt då personalomsättningen varit hög. 

På Caremas hemsida www.carema.se kan man läsa bl.a. följande:
”• Vi har ett proaktivt förhållningssätt till kvalitet som gör att vi agerar snabbt om eller när vi upptäcker möjliga förbättringsområden.
• Vi utgår från individens behov och erbjuder ett omhändertagande vi själva skulle vilja ha. Vi håller en hög kvalitet på alla nivåer så att uppdragsgivare, kunder, närstående och medarbetare känner sig trygga.
• Vi följer kontinuerligt upp våra kvalitetsmål och utvecklar våra kvalitetssystem hela vägen från enhet till verkställande ledning.
Carema redovisar kvalitet öppet. Vi döljer inte dåliga resultat utan använder dem som en del i arbetet att ständigt förbättra vår verksamhet.”

Vad gäller driften av S:t Eriks vård- och omsorgsboende är verkligheten långt ifrån de fina ledorden i företagets kvalitetspolicy. 

Carema ägs av riskkapitalbolaget 3 i Group och är ett av de vårdbolag där ägarna enligt Sveriges Kommuner och Landstings tidning Dagens Samhälle har 3-10 % i avkastningskrav.  Som verksamheten i dag är misskött är företaget definitivt inte värt någon avkastning. 

Om inte en snabb förbättring i verksamhetens kvalitet sker anser vi att stadsdelsnämnden bör aktualisera en uppsägning av avtalet med Carema.

 

§8 Motion om fler fritidsgårdar och ungdomscaféer<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på motionen.


ÄRENDET
Det är värdefullt att ha en träffpunkt som utgångsläge men det är än viktigare att aktivera ungdomarna och få med dem i skapandet av verksamheter och evenemang. På så vis har syftet fördubblats – om målgruppen medverkar i framställandet kan man vara säker på att det är något ungdomar vill ha samtidigt som det också ger lärdomar och erfarenheter på vägen.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 maj 2008, dnr 006-072-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (s), och Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna och vänsterpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (s), och Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till gemensamma förslag till beslut:

Stadsdelsnämnden yrkar bifall till motionen och anför därutöver följande.

Det är angeläget att stadsdelens ungdomar kan träffas i bra och trygga miljöer. Att enbart ha en allmänt positiv inställning men utan att tilldela den här typen av verksamhet nödvändiga resurser åstadkommer ingen utveckling och förnyelse.

Vi instämmer med de kristdemokrater som i Svenska Dagbladet framförde önskemål att före detta biografen Drakens lokaler ska kunna nyttjas för verksamhet riktad mot ungdomar.

Den gamla biografen har nu varit stängd i 12 år och ingen annan verksamhet har kommit igång i lokalerna. För tio år sedan skrinlades projektet Kungsholmens musikteater som avsåg att driva en bred kulturell verksamhet i Draken. Sedan har ingenting hänt.

Vi är positiva till att lokalen som tidigare var biografen Draken åter används, gärna med inriktning på barn, ungdomar och kultur. Men då måste staden vara beredd att med ekonomiskt stöd gå in i ett långsiktigt engagemang. Vi är beredda att medverka till en bred politisk överenskommelse i hopp om att få till stånd en renässans för den klassiska lokalen som förr hyste biografen Draken.

 

§9 Motion om stadens korttidsboenden av Eivor Karlsson (mp)<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på motionen.

 

 

ÄRENDET

Alla verksamheter inom Kungsholmens äldreomsorg följs upp kontinuerligt. I stadsdelsförvaltningens uppföljning beaktas alla frågor som motionären tar upp antingen på en mer övergripande nivå eller i den individuella uppföljningen. Korttidsboende och övriga vård- och omsorgsboenden följs upp på samma sätt.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 april 2008, dnr 006-073-08.

 

§10 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23)<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på motionen.

 

 

ÄRENDET

Det återstår en del att göra i det handikappolitiska arbetet innan Sverige på alla punkter kan anses uppfylla de åtaganden och krav som konventionen innebär. Konventionen kommer att kunna utgöra ett viktigt måldokument i det fortsatta handikappolitiska arbetet i Sverige.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 maj 2008, dnr 006-227-08.

 

§11 Demokratisera Järvalyftet<br>Remiss från kommunstyrelsen av skrivelse från (v)

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen och lämnar förslagen i skrivelse från vänsterpartiet utan eget ställningstagande.


ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen kan inte bedöma förslagen avseende fysiska förändringar och har svårt att bedöma behoven när det gäller förändrad process för förankring och bättre information.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 maj 2008, dnr 006-126-08

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (s), och Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna och vänsterpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (s), och Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till gemensamma förslag till beslut:

Stadsdelsnämnden yrkar bifall till motionen med följande synpunkter.

Förvaltningen har föreslagit att nämnden ska besluta att lämna förslagen i motionen från vänsterpartiet utan eget ställningstagande.

Det är ett klokt förslag till beslut från förvaltningen som också väl argumenterar för detta.

Förvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande att det ligger utanför stadsdelsnämndens kompetens att bedöma eller betygsätta beslut som fattas av andra stadsdelsnämnder eller inom ramen för projekt utanför Kungsholmen som bemannats och beslutats av andra organ i staden.

Vi vill med anledning av detta påpekande starkt ifrågasätta hanteringen av remissen. Hur kan det komma sig att remissen enbart skickas till stadsdelsnämnder som inte är direkt berörda av frågan? Varför får inte de stadsdelar som berörs uttala sig? Det logiska hade varit att skicka remissen till Rinkeby-Kista och Tensta-Spånga stadsdelsnämnder, de nämnder som har god kunskap i frågan och därmed goda möjligheter att ge kvalificerade svar. Vill kommunstyrelsen inte ha väl insatta svar till beredningen av motionen? I själva verket bekräftar remissförfarandet det som motionen kritiserar – frånvaron av lokalt förankringsarbete.

Vi vill trots att vi är Kungsholmspolitiker yrka för bifall till motionen. En bra och väl förankrad bostadspolitik gagnar hela staden. Vi kan som Kungsholmsbor dessutom väl leva oss in i en situation där medborgarnas inflytande över det egna boendet blir beroende av det egna bankkontot, och där inflytandet över den egna stadsdelens utveckling sker över huvudet på de boende.

 

§12 Anmälningsärenden

           Lokalt handlingsprogram för kvinnofrid, dnr 007-268-08.

 

           Slutrapport för VEGA-projektet, dnr 007-269-08.

UTTALANDE

Håkan Wahlén m.fl. (s), och Reijo Kittilä (v) lämnade följande gemensamma uttalande:

Den borgerliga alliansen väljer att sänka skatten i stället för att i tider av god ekonomi satsa på stadens verksamheter – medborgarna ska enligt alliansen själva kunna besluta över vad de sänkta skattekronorna ska gå till. En politik som tyvärr drabbar dem utan ekonomi.

 

Personer som av olika anledningar drabbats av långtidssjukskrivning på grund av psykisk ohälsa är en grupp med mycket svag ställning i samhället. Under senare år har flera olika samverkansprojekt startat med hjälp av satsningar utanför den ordinarie budgeten – som t ex de sk Miltonpengarna eller som i detta fall medel ur kompetensfonden – för att hitta nya och förhoppningsvis bättre metoder att stödja denna grupp.

 

Poängen med projekt av olika slag är att hitta metoder som kan vara till gagn för verksamheter och för målgrupper, i bästa fall långsiktigt. Det vore därför att föredra om projekt utvärderas innan de avslutas för att det ska vara möjligt att implementera metoden i den ordinarie verksamheten i de fall utvärderingen visar att projektet är lyckat och metoden väl fungerande. Det är en hantering som det borde råda politisk enighet runt då borgarna för närvarande trycker mycket på evidens och utvärdering.

 

Det tråkiga är bara att det inte finns något som helst ekonomiskt utrymme – trots en för närvarande stark ekonomi – att låta väl fungerande projekt implementeras inom ramen för borgarnas skattesänkarbudget.

 

           Anmälan av tjänstemannabeslut – personal

 

           Anmälan av balanslista

 

           Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

           Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

           Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

 

§13 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

    Skrivelse från vänsterpartiet och miljöpartiet om att inte servera torsk i förvaltningens verksamheter, dnr 001-084-08, besvarades i tertialrapport 1.

           Gabriella Granditsky Svenson (s) påminde om nattvandringar.

     Jan-Åke Porseryd (s) ställde fråga om återställande av gräsmattan i Rålambshovsparken. Thomas Levin besvarade frågan.

      Reijo Kittilä (v) frågade om gemensam köhantering till förskolor. Birgitta Dahlin besvarade frågan.

     Reijo Kittilä (v) frågade om hemlöshet. Susanna Wahlberg lämnar redovisning vid stadsdelsnämndens sammanträde den 17 juni.

Birgitta Asp (s) ställde fråga om föräldrar med psykisk funktionsnedsättning. Susanna Wahlberg besvarade frågan.

§14 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Anders Carstorp informerade om:

          Resultatet av stadens medarbetarenkät. Kungsholmens stadsdelsförvaltning hade en hög svarsfrekvens.

          Verksamhetsbesök den 12 juni vid dagliga verksamheter.

          Återinvigning av Fredhälls plaskdamm den 2 juni.

          CD-rom med frågor om Vision 2030 utdelades.

 

Birgitta Dahlin informerade om:

           Brukarenkät i förskolorna.

           Vårdnadsbidraget

           Gemensamt webbaserat kösystem till förskolor.

           Förskoleplanering i nordvästra Kungsholmen

 

Kerstin Ohlsson informerade med anledning av uppgift i radio om överklagad dom i länsrätten.

 

Thomas Levin informerade om återinvigningen av Kungsholms torg.

 

§15 §§ 15 - 20 sekretessbelagda ärenden